praca magisterska - 0118172832

advertisement
PLAN PRACY Z
INTERNY:1. Hasło: „PLANUJESZ DZIDZIUSIA, NIECH CUKRZYCA CIĘ
NIE RUSZA !!!!”2. Temat: „ Edukacja terapeutyczna ciężarnych
chorych na cukrzycę ”.3. Cel: edukacja ciężarnych na temat wyst±pienia
cukrzycy w czasie ci±ży4. Metoda: pogawędka i forma opisowa5. Audytorium:
kobiety ciężarne lub planuj±ce zaj¶cie w ci±że6.
Bibliografia:•
„ Położnictwo i Ginekologia „ William W. Beck, jr•
„Ćwiczenia położnicze „ Michał Troszyński•
„Pielęgniarstwo położnicze „ Adam Ciekański•
internetCUKRZYCA- jest chorob± , która w czasie ci±ży znacznie się nasila, a
zarazem zwiększa ryzyko innych powikłań ci±ży.ROZPOZNANIE CUKRZYCY W
CZASIE CIˇŻY:1. Cukrzycę należy podejrzewać u kobiet , u których stwierdzono:a.
dodatni wywiad rodzinny dotycz±cy tej choroby,b.
w przeszło¶ci porody
dużych (makrosomicznych) dzieci,c.
utrzymuj±cy się cukromocz,d.
przebyte
poronienia o nie wyja¶nionej przyczynie,2.
Cukromocz w ci±ży zawsze należy
dokładnie zbadać, mimo, że obecno¶c glukozy w moczu niekoniecznie musi
odzwierciedlać hiperglikemię spowodowan± nietolerancj± glukozy; może wynikać z
obniżenia progu nerkowego dla glukozy, co niekiedy się zdarza w prawidłowej
ci±ży.3.
Badanie stężenia glukozy we krwia. Godzinna próba tolerancji glukozy
jest dobrym badaniem przesiewowym dla kobiet z grupy zwiększonego ryzyka.
Badanie wykonuje się na czczo i po doustnym obci±żeniu 50 g glukozy.
Nieprawidłowy wynik wymaga potwierdzenia standardow± próba tolerancji glukozy.
Wynik jest nieprawidłowy, gdy stężenie glukozy we krwi wynosi:(1)na czczo: powyżej
105 mg/ 100 ml (mg%)(2)po 1 godzinie: powyżej 140 mg/ 100 ml( mg%)b.
Standardowa próba tolerancji glukozy polega na regularnym oznaczaniu stężenia
glukozy we krwi w ci±gu 3 godzin po doustnym podaniu 100 g glukozy. Cukrzycę
klasy A (cukrzycę chemiczn±) rozpoznaje się na podstawie co najmniej dwóch
wyników jednakowych lub przekraczaj±cych następuj±ce warto¶ci:
(1)
105 mg/ 100 ml (mg%) - na czczo,
(2) 190 mg/ 100 ml (mg%) - po 1
godzinie,
(3) 165 mg/ 100 ml (mg%) - po 2 godzinach,
(4) 145
mg/ 100 ml (mg%) - po 3 godzinach.4. Klasyfikacja cukrzycy ciężarnych:a.
klasa
A: cukrzyca chemiczna (utajona)b.
klasa B: cukrzyca dorosłych; pocz±tek
choroby po 20 roku życia, czas trwania nie przekracza 10 lat,c.
klasa C-1:
pocz±tek miedzy 10 a 19 rokiem życia,d.
klasa C-2: czas trwania 10-19 lat,e.
klasa D-1: pocz±tek przed 10 rokiem życia,f. klasa D-2: czas trwania
przekracza 20 lat,g. klasa D-3: powikłana łagodna retinopati±,h.
klasa D-4:
powikłania zwapnieniem naczyń kończyn dolnych,i. klasa D-5: powikłana
nadci¶nieniem tętniczym,j. klasa F: powikłana nefropati± cukrzycow±,k. klasa R:
powikłana retinopati± proliferacyjn±.WPŁYW CIˇZY NA CUKRZYCĘ1.
Diabetogenny wpływ ci±ży na cukrzycę jest odwracalny, może ona jednak
wywołać zaburzenia tolerancji glukozy, które nie miały wcze¶niej żadnych objawów
cukrzycy.a. Antagonizm w stosunku do insuliny wykazuj± laktogen łożyskowy oraz
hormony z grupy steroidów: estrogeny i progesteron.b.
Enzym insulinaza
łozyskowa przyspiesza rozkład insuliny.2.
Wyrównanie cukrzycy stwarza w ci±ży
większe trudno¶ci.- w następstwie nudno¶ci i wymiotów ciężarnych (ze względu na
nieprzyjmowanie odpowiedniej ilo¶ci pokarmu) może wyst±pić wstrz±s insulinowy.- w
wyniku infekcji mog± wyst±pić oporno¶ć na insulinę oraz kwasica ketonowa.3.
Zapotrzebowanie na insulinę w cukrzycy jawnej i chemicznej gwałtownie maleje po
porodzie w zwi±zku z ust±pieniem działania laktogenu łożyskowego i insulinazy, a
także w wyniku zmniejszenia się stężenia estrogenów i progesteronu.WPŁYW
CUKRZYCY NA CIˇŻE1. Matka. Istnieje zwiększone ryzyko:- stany
przedrzucawkowego i rzucawki,- infekcji, nawet poważnych,- rozwoju dziecka
makrosomicznego, co może spowodować trudno¶ci podczas porodu, w postaci np.
dystocji barków,- konieczno¶ci cięcia cesarskiego z powodu makrosomii dziecka,wielowodzia,Krwotoku po porodzie.2. Płod. Istnieje zwiększone ryzyko:- zgonu przy
porodzie, szczególnie wtedy, gdy chora na cukrzycę matka nie jest wła¶ciwie
leczona,- urazu porodowego u noworodka (najczę¶ciej wskutek makrosomii i
towarzysz±cej jej dystocji dochodzi do uszkodzenia spolotu barkowego),okołoporodowej hipoglikemii i hipokalcemii,- wad wrodzonych, np. wad cewy
nerwowej,- wyst±pienia cukrzycy w następnym pokoleniu.OPIEKA W TRZECIM
TRYMESTRZE CIˇŻY I W CZASIE PORODU1.CUKRZYCA KLASY A. W takich
przypadkach wystrczaj±ce s± przestrzeganie diety cukrzycowej i częsta kontrola
poziomu glukozy we krwi. U chorych na cukrzycę ciężarnych, które nie wymagaj±
podawania insuliny, poród może być w terminie – ze względu na brak
wskazań do wcze¶niejszego ukończenia ci±ży.2. JAWNA CUKRZYCA
INSULINOZALEŻNAA) wskazane jest przyjęcie do szpitala w 34-36 tyg. ponieważ
umożliwia ono kardiotokograficzne monitorowanie akcji serca płodu w celu
zapewnienia mu bezpieczeństwa.Sposoby monitorowania: - Test spoczynkowy
(NST) i test okstocynowy (CST) powinno się wykonywać kilka razy w tyg. Je¶li płód
jest zdrowy, to wynik NST jest reaktywny, a CST ujemny.- Profil biofizyczny płodu
obejmuje:* NST* czynno¶ć oddechow± płodu* akcję serca płodu* ruchy płodu * ilo¶ć
płynu owodniowegoB) Na zagrożenie płodu wskazuj±:* niereaktywny NST* dodatni
CST* ogólnie zły profil biofizyczny płodu* zmniejszenie zapotrzebowania na
insulinęC) Wybór terminu ukończenia ci±ży zależy od stanu i dojrzało¶ci płodu. W
cukrzycy dojrzało¶ć tkanki płucnej płodu mierzona stosunkiem lecytyny do
sfingomieliny (L/S) może być opóĽniona w stosunku do niepowikłanej ci±ży.
Ostateczny stosunek S/L wynosi co najmniej 2, co niepowikłanej ci±ży jest osi±gane
zazwyczaj już w 35-36 tyg. Bez zbadania stężenia lecytyny, sfingomieliny i
fosfatydyglicerolu w płynie owodniowym nie można zatem zakładać, że chorej na
cukrzycę insulinozależn± płód jest dojrzały w 37-38 tyg.D) Sposób rozwi±zania ci±ży*
Wywołanie akcji porodowej ( gdy rozmiary płodu s± zbyt duże, a szyjka macicy jest
już przygotowana czyli rozpulchniona, zgładzona i wykazuje niewielkie rozwarcie),*
Cięcie cesarskie* Należy wzi±¶ć pod uwage możliwo¶ć dystocji barków
makrosomicznego dziecka.Ciaza wspólnego ryzykaCukrzycę rozpoczynaj±c± się w
czasie ci±ży lub rozpoznan± po raz pierwszy w czasie ci±ży nazywamy cukrzyc±
ciężarnych. Definicja ta obejmuje szeroki zakres zaburzeń gospodarki
węglowodanowej, to znaczy hiperglikemię na czczo i po posiłku (lub obci±żeniu
glukoz±).Częstotliwo¶ć występowania cukrzycy ciężarnych ocenia się na 5 do 15 %
w zależno¶ci od metody ich wykrywania, charakterystyki badanej populacji,
czynników demograficznych, rasowych i etnicznych. Z punktu widzenia
charakterystyki badanej populacji, czyli występowania czynników ryzyka, istotne s±:
otyło¶ć przed ci±ż±, znaczny przyrost masy ciała w aktualnej ci±ży, przypadki
cukrzycy w rodzinie, występowanie cukrzycy ciężarnych w poprzednich ci±żach i
cukromocz w aktualnej ci±ży. Innymi czynnikami ryzyka s±: przebycie trzech lub
więcej ci±ż, poród dziecka o masie ciała przekraczaj±cej 4 kg, przebyte poronienia
samoistne, obumarcia ci±ży, a ostatnio uwzględniany niski wzrost ciężarnej
(obserwacje pochodz± z badań populacji azjatyckich). W ostatnich latach obserwuje
się niestety częstsze występowanie cukrzycy ciężarnych u osób, u których nie
stwierdza się wymienionych czynników ryzyka. Wydaje się również, że cukrzyca
ciężarnych pojawia się czę¶ciej niż przed kilkoma laty ( ostanie doniesienia
pochodz±ce z północnych Niemiec mówi± o występowaniu tego powikłania aż u 15%
ciężarnych). Podobnie czę¶ciej obserwujemy występowanie cukrzycy typu 2 z często
współwystępuj±c± otyło¶ci± brzuszn±, nadci¶nieniem tętniczym oraz chorob±
niedokrwienn± serca, zwi±zanej z rozwojem cywilizacyjnym. Istnieje
prawdopodobieństwo, że obie postaci cukrzycy maj± wspólne uwarunkowania
przyczynowe. Przyczyny występowania cukrzycy ciężarnych s± bardzo złożone i nie
zostały do tej chwili obecnej wyja¶nione. Pod uwagę bierze się uwarunkowanie
genetyczne, nieprawidłow± czynno¶ć komórek beta trzustki wydzielaj±cych insulinę
(wydzielanie insuliny jest mniejsze, nie jest odpowiednio skoordynowane ze
spożyciem posiłku, wydzielane s± większe ilo¶ci produktów po¶rednich rozpadu
proinsuliny) oraz zmniejszenie tkankowego działania insuliny uwarunkowane
wydzielaniem hormonów przez łożysko, szczególnie nasilone w III trymestrze
ci±ży.Występowanie cukrzycy w czasie ci±ży jest punktem krytycznym w przebiegu
całej ci±ży, ponieważ staje się ona ci±ż± wysokiego ryzyka. Ryzyko to odnosi się do
przebiegu ci±ży (poronienia, porody przedwczesne, obumarcie ci±ży), porodu
(konieczno¶ć wykonania cesarskiego cięcia), stanu noworodka (umieralno¶ć
okołoporodowa, znaczna urodzeniowa masa ciała, występowanie wad wrodzonych
J7564 najczę¶ciej wad serca i wad układu kostnego, stanów niedocukrzenia, spadku
poziomu wapnia) oraz dotyczy zwiększenie często¶ci póĽniejszego wyst±pienia
cukrzycy zarówno u matki jak i u dziecka. Należy jednak z całym naciskiem
podkre¶lić, że wymienione zagrożenia dotycz± prawie wył±cznie przypadków, w
których cukrzyca nie została rozpoznana lub była rozpoznana z opóĽnieniem albo
nie była leczona lub była leczona nieprawidłowo czy nieskutecznie. Cukrzyca
ciężarnych najczę¶ciej ustępuje po porodzie sugeruj±c, że jej wyst±pienie ¶wiadczy o
skłonno¶ci do rozwoju cukrzycy już przed ci±ż± (aż u 1/3 takich kobiet cukrzyca
rozwija się w ci±gu 5 lat po porodzie). Dane te wskazuj± na konieczno¶ć
systematycznej kontroli kobiet po zakończeniu ci±ży powikłanej cukrzyc±
(przynajmniej raz w roku) i podjęcie leczenia w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowo¶ci.Rozpoznawanie cukrzycy ciężarnych polega na wykonaniu testu
doustnego obci±żenia glukoz±. Aktualnie w Polsce większo¶ć ginekologów wykonuje
badania dwustopniowo. Najpierw oznacza się stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej
na czczo po 8 godzinnym nieprzyjmowaniu posiłków (warto¶ć prawidłowa powinna
być <110 mg/dl), następnie podaje się do wypicia roztwór 50 g glukozy i ponownie
oznacza stężenie glukozy po godzinie od obci±żenia (stężenie glukozy powinno być
< 140 mg/dl). W przypadku stężenia glukozy po obci±żeniu >= 140, ale <200, należy
wykonać test doustnego obci±żenia 75 g glukozy, oznaczaj±c jej stężenie przed i w 2
godziny po obci±żeniu (prawidłowa warto¶ć powinna być <140 mg/dl). Wymienione
badania powinny być wykonane po rozpoznaniu ci±ży i powtórzone między 24 a 28
tygodniem ci±ży. Według zaleceń ¦wiatowej Organizacji Zdrowia z 1999 roku za
wystarczaj±ce uważa się wykonanie testu z obci±żeniem 75 g glukozy.Cukrzyca
ciężarnych (GDM)Cukrzyca ciężarnych okre¶la się nietolerancję węglowodanów o
różnym natężeniu, która wyst±piła po raz pierwszy w ci±ży lub została w tym okresie
rozpoznana. Należy przyj±ć, że czę¶ć przypadków GDM stanowi pocz±tkowy etap
rozwijaj±cej się cukrzycy typu II. Przemawia za tym fakt, że 30-50 % kobiet, u których
w czasie ci±ży rozpoznano cukrzycę ciężarnych, w ci±gu 10 lat po porodzie dochodzi
do wyst±pienia jawnych objawów cukrzycy typu II.Cukrzyca ciężarnych dotyczy około
2-8 % ogółu ciężarnych. Niekorzystnym skutkiem cukrzycy ciężarnych
(nierozpoznanej lub Ľle prowadzonej) może być zgon wewn±trzmaciczny płodu lub
makrosomia (nadmierna wielko¶ć lub masa płodu) której konsekwencj± s± urazy
okołoporodowe oraz zwiększony odsetek cięć cesarskich wykonywanych w celu
zapobieżenia tym urazom. Z tego powodu istnieje konieczno¶ć przeprowadzenia
badań przesiewowych u wszystkich ciężarnych. Komitet Ekspertów Polskiego
Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zaleca następuj±cy schemat
postępowania, który stosowany jest powszechnie w Polsce od kilkunastu lat: •
po rozpoznaniu ci±ży przez ginekologa należy oznaczyć w surowicy krwi
stężenie glukozy na czczo. W przypadku warto¶ci wyższej niż 105 mg% należy
wykonać test obci±żenia glukoz± (75 g). Ciężarne z rozpoznan± cukrzyc± należy
skierować do Regionalnego O¶rodka Diabetologiczno - Położniczego. • u
wszystkich ciężarnych między 24 a 28 tygodniem ci±ży należy wykonać test
doustnego obci±żenia glukoz± (50 g) i oznaczyć stężenie glukozy we krwi w 60.
minucie - przy wykonywaniu tego testu bez znaczenia jest pora dnia i czas jaki
upłyn±ł od ostatniego posiłku ( tzn. że ciężarna nie musi być na czczo i wykonuje się
oznaczenie poziomu cukru tylko w 60. minucie po doustnym zażyciu 50 g
rozpuszczonej w wodzie glukozy - dla celów tego testu nie ma potrzeby wykonania
oznaczenia poziomu cukru na czczo, do czego często nakłaniaj± laboratoria).
Interpretacja tego testu oraz postępowanie jest następuj±ce:•
stężenie
glukozy w surowicy krwi, oznaczone 60 minut po zażyciu 50 g glukozy, poniżej 140
mg% jest warto¶ci± prawidłow±. Przy poziomach cukru między 140 a 180 mg%
należy wykonać test obci±żenia 75 g glukozy. Nieprawidłowy wynik testu po
obci±żeniu 75 g glukozy lub stężenie glukozy powyżej 180 mg% po obci±żeniu 50 g
glukozy jest wskazaniem do skierowania pacjentki do O¶rodka Diabetologiczno Położniczego. •
jeżeli test przesiewowy (obci±żenie 50 g glukozy) jest
nieprawidłowy, a wynik testu diagnostycznego (obci±żenie 75 g glukozy) jest
prawidłowy - należy wykonać w 32. tygodniu ci±ży ponowny test diagnostyczny. .::
Leczenie cukrzycy ::. Jeszcze w latach 70-tych XX wieku rokowanie dla płodów i
noworodków matek chorych na cukrzycę było bardzo poważne. 6 do 10 % dzieci
rodziło się z dużymi wadami wrodzonymi, a w cukrzycach nie wyrównanych około 25
% płodów umierało wewn±trzmacicznie.W roku 1987 na bazie Kliniki Położnictwa i
Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz Zakładu Endokrynologii
Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Biziela powstał Regionalny O¶rodek Diabetologiczno
- Położniczy. Opracowany i wdrożony szczegółowy program prowadzenia ciężarnych
chorych na różne rodzaje cukrzycy w ci±gu bardzo krótkiego czasu doprowadził do
rewelacyjnych wręcz wyników: ¶miertelno¶ć okołoporodowa płodów i noworodków
jest porównywalna z ciężarnymi zdrowymi i zmalała z 25 % do 0,1 % (10
promil).Zasady postępowania leczniczego zależ± od rodzaju cukrzycy, ale naczelnym
celem jest utrzymywanie optymalnego poziomu cukru w surowicy krwi i
niedopuszczanie do zbyt dużych wahań poziomu glikemii.Kobieta chora na cukrzycę
(typu I lub II) powinna planować ci±żę w okresie idealnego wyrównania glikemii czyli
przy normalnej aktywno¶ci fizycznej utrzymywaniu się glikemii w granicach od 65
mg% do 180 mg%. Pacjentkom z typem I cukrzycy należy u¶wiadomić konieczno¶ć
zaplanowania nie więcej niż dwóch ci±ż, w stosunkowo młodym wieku.
Podstawowym postępowaniem w każdym rodzaju cukrzycy jest odpowiednia dieta,
opracowywana indywidualnie dla każdej ciężarnej, z uwzględnieniem okresu ci±ży,
masy ciała oraz aktywno¶ci fizycznej. Masa ciała nie powinna wzrastać więcej niż 1,5
kg miesięcznie. Całodzienne wyżywienie należy podzielić na 5 lub 6 posiłków ¶niadanie, II ¶niadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, ewentualnie póĽna kolacja. W
cukrzycy typu I i II a u niektórych ciężarnych również w cukrzycy ciężarnych stosuje
się w leczeniu insulinę (nie wolno stosować tabletek przeciwcukrzycowych).U
ciężarnych należy stosować biosyntetyczne insuliny ludzkie, o krótkim czasie
działania, podawane w 3 do 5 wstrzyknięciach na dobę, w razie potrzeby kojarzone z
insulinami o po¶rednim czasie działania. Nie należy stosować insuliny o
przedłużonym i długim czasie działania (bo nie zapewniaj± one utrzymywania
glikemii na wyrównanym poziomie).Poziom glikemii powinien być oceniany we
wstępnym okresie nawet 7 do 8 razy na dobę, a w okresie wyrównania cukrzycy 4
razy na dobę. Wybór terminu rozwi±zania w ci±ży powikłanej cukrzyc± jest zależny z
jednej strony od stanu ciężarnej chorej na cukrzycę oraz poziomu glikemii, a z drugiej
od zaawansowania ci±ży i ewentualnych objawów zagrożenia płodu.Ponieważ
dojrzewanie płodu u matek chorych na cukrzycę jest opóĽnione, istnieje obecnie
tendencja, aby w miarę możliwo¶ci poród odbywał się w okolicy terminu
porodu.Preferowany jest poród drogami natury, chociaż w przypadku stwierdzonej
makrosomii (dużego płodu) należy proponować rodz±cej rozwi±zanie cięciem
cesarskim w obawie przed urazem okołoporodowym. W czasie porodu lub cięcia
cesarskiego istotne jest utrzymywanie glikemii w granicach 70 do 100 mg%, co
można osi±gn±ć sprawdzaj±c często poziom cukru i podaj±c dożylnie 5% glukozę z
odpowiednimi dawkami insuliny krótko działaj±cej..:: Antykoncepcja ::. Decyzja o
posiadaniu potomstwa powinna być wszechstronnie rozważona. Młode kobiety chore
na cukrzycę typu I powinny być zachęcane do rodzenia maksymalnie dwójki dzieci
we wczesnym okresie trwania choroby, przed wyst±pieniem objawów angiopatii
(zmian naczyniowych). Ze względu na duże ryzyko powikłań - niebezpiecznych dla
matki i płodu - należy odradzać ci±że pacjentkom z retinopati± proliferacyjn±,
nefropati± i chorob± niedokrwienn± serca. W takich przypadkach problemem jest
skuteczna antykoncepcja. Zaleca się prezerwatywy, ¶rodki plemnikobójcze, wkładki
wewn±trzmaciczne (trzeba pamiętać o ryzyku infekcji w obrębie miednicy mniejszej)
oraz ewentualnie tabletki antykoncepcyjne, ale tylko o bardzo niskich dawkach
hormonów, kontroluj±c poziomy cukru, u chorych bez zmian naczyniowych.
Informacje na temat cukrzycy w czasie ci±żyKobiety z cukrzyc± i ich rodziny maj±
często liczne obawy i niechętnie zadaj± na ten temat pytania. Aby pomóc w
przezwyciężeniu istniej±cych barier podaj pacjentce przygotowan± ulotkę, w której
omówiono najczę¶ciej pojawiaj±ce się w±tpliwo¶ci.Informacje, jakie powinna
otrzymać każda młoda kobieta z cukrzyc±Cukrzyca i ci±ża s± stanami, które można
znakomicie ze sob± pogodzić. Ryzyko, że dziecko zachoruje na cukrzycę jest
mniejsze niż 3%. Cukrzyca prawie nigdy nie ujawnia się u noworodków. Prawidłowa
kontrola cukrzycy w czasie ci±ży jest możliwa przy stosowaniu nowoczesnych metod
leczenia.W okresie poprzedzaj±cym koncepcję stężenia glukozy we krwi powinny być
utrzymane w zakresie bliskim normy u ludzi zdrowych - okołonormoglikemia. Z tego
względu ci±ża musi być planowana.Istotne jest, by stosować skuteczne metody
zapobiegania ci±ży nie planowanej.Je¶li w okresie koncepcji i podczas ci±ży matka
będzie mieć optymaln± kontrolę cukrzycy, to można oczekiwać, iż:Dziecko będzie
normalne i zdrowe.Ryzyko wyst±pienia wad wrodzonych jest tylko nieco większe niż
w przypadku każdej zdrowej kobiety i pozostaje bardzo niewielkie.Podczas porodu
ani ryzyko dla dziecka, ani dla matki nie jest w znacz±cy sposób zwiększone. W
pewnych przypadkach może być jednak konieczne cięcie cesarskie.Poród musi
odbywać się w szpitalu.Powikłania cukrzycy z reguły nie ulegaj±
nasileniu.Poradnictwo przed planowan± ci±ż±Je¶li masz do czynienia z kobiet± w
wieku rozrodczym, to należy wykorzystywać każd± okazję, aby porozmawiać o
planowaniu ci±ży. Kobiety z cukrzyc± musz± wiedzieć o tym, że spraw± najwyższej
wagi jest utrzymywanie ¶cisłej kontroli glikemii, której celem jest
okołonormoglikemia.Celem wzmożonej opieki jest taka kontrola cukrzycy, która
pozwala na utrzymanie stężeń glukozy we krwi w granicach fizjologicznych wielokrotne iniekcje insuliny w ci±gu doby oraz wzmożona samokontrola s± w tym
przypadku elementami zasadniczymi. Potrzebne s± także dodatkowe informacje na
temat diety, gdyż często niezbędna jest regulacja jej zawarto¶ci kalorycznej. Należy
zadbać o wła¶ciwe zapobieganie hipoglikemii i nauczyć posługiwania się
glukagonem; nie zapomnij o poinformowaniu o tym partnera i innych członków
rodziny! Regularnie winny być wykonywane pomiary hemoglobiny glikozylowanej lub
fruktozaminy, a uzyskiwane warto¶ci powinny być jak najbliższe warto¶ciom
normalnym. B±dĽ przygotowany na to, że może zaj¶ć potrzeba dodatkowej rozmowy
na tematy socjalne. Powinno zapewnić się pacjentce wyspecjalizowan± opiekę
do¶wiadczonego diabetologa i położnika. Szczególnie ważne jest, aby informacje
udzielane pacjentce i jej rodzinie były ze sob± zgodne; należy wykluczyć możliwo¶ć
przekazywania przez osoby należ±ce do zespołu medycznego sprzecznych ze sob±
porad.W przypadku choroby kobieta ciężarna musi natychmiast zwrócić się o pomoc
lekarsk±, ponieważ potencjalna groĽba rozwoju kwasicy ketonowej jest niezwykle
niebezpieczna dla nienarodzonego dziecka i matki.Opieka po porodzieKobieta musi
być poinformowana o potrzebie natychmiastowej redukcji dawek insuliny zaraz po
porodzie i powrotu do dawek z okresu przed ci±ż±. Należy podkre¶lić znaczenie
prawidłowego leczenia wszelkich zakażeń dróg moczowych.W przypadku
planowania ponownej ci±ży konieczne jest powtórzenie podanych tu
informacji.PYTANIA zadawane przez ciężarne …Nierzadko kobiety z cukrzyc±
maj± wiele w±tpliwo¶ci w zwi±zku z planowaniem rodziny. Najczę¶ciej pytaj± o
następuj±ce sprawy: 1. Czy moje dziecko będzie miało cukrzycę? Ryzyko jest
niewielkie. Prawdopodobieństwo, że twoje dziecko zachoruje kiedy¶ na cukrzycę jest
prawie takie samo, jak w przypadku kobiety, która nie ma cukrzycy. Praktycznie nie
zdarza się aby cukrzyca ujawniła się już u noworodka. 2. Czy moje dziecko może
mieć jakie¶ wady? Jeżeli twoje stężenia cukru we krwi będ± prawidłowo
kontrolowane przed i podczas ci±ży, to ryzyko wyst±pienia wad jest tylko nieco
większe niż zwykle. W przypadku bardzo dobrej kontroli cukrzycy ryzyko jest prawie
takie samo, jak u kobiety, która nie ma cukrzycy. 3. Trzeba szczególnie uważać
przed zaj¶ciem w ci±żę? Jeszcze zanim będziesz w ci±ży twoje stężenia cukru we
krwi powinny być tak bliskie normy, jak to tylko możliwe. Dlatego możesz
potrzebować dodatkowego szkolenia, żeby nauczyć się lepiej zmieniać dawki insuliny
w zależno¶ci od aktualnego stężenia cukru we krwi. Również z tego względu jest
konieczne, aby każda ci±ża była planowana. Z uwagi na dobro nienarodzonego
dziecka trzeba skutecznymi metodami zapobiegać ci±ży nie planowanej. Je¶li
stwierdzono u ciebie póĽne powikłania cukrzycy, możesz potrzebować dodatkowej
konsultacji lekarskiej. 4. Będ± trudno¶ci w kontrolowaniu cukrzycy podczas ci±ży?
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych problemów leczenia prawidłowa kontrola
cukrzycy w czasie ci±ży jest możliwa. Wi±że się to z konieczno¶ci± samodzielnych
badań stężenia cukru we krwi, wielokrotnymi dawkami insuliny w ci±gu dnia i
odpowiednim żywieniem. Podczas ci±ży potrzebna jest szczególna opieka lekarska.
5. Czy mogę rodzić normalnie? Tak, oczywi¶cie. Czasami może zaj¶ć potrzeba
przyjęcia cię do szpitala, na kilka tygodni przed terminem porodu. 6. „Co
mogę powiedzieć mojej rodzinie? To, że przy prawidłowej kontroli cukrzycy możesz
mieć zdrowe dziecko. Popro¶ członków twojej rodziny, by towarzyszyli ci przy
kolejnych wizytach u lekarza. Ze swej strony bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie
pytania twoje i twojej rodziny. 7. Czy będę mogła karmić piersi±? Oczywi¶cie.
Zupełnie tak samo jak kobieta, która nie ma cukrzycy. 8. A póĽne powikłania? Ci±ża
nie przyczynia się do ujawnienia póĽnych powikłań. Je¶li za¶ s± one już obecne, to
przy zachowaniu wła¶ciwego leczenia nie dochodzi zwykle do ich nasilenia.x60
Download