Dofinansowania do fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp

advertisement
Dofinansowania do fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła
Gminy Powiatu Sandomierskiego rozpoczynają przygotowania do pozyskania zewnętrznych
środków finansowych na inwestycję proekologiczną, polegającą na instalacji
OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) dla osób prywatnych z: Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
termin naboru: II kwartał 2017 r.
Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Poziom dofinansowania wynosi do 70% inwestycji minus podatek vat. W przypadku
zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, kolektory) na dachach bądź elewacji budynków
mieszkalnych VAT wynosi 8 %. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE ( fotowoltaiki,
kolektory) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23 %.
Instalacja urządzeń OZE dla osób prywatnych umożliwi mieszkańcom znaczne obniżenie
rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.
 Aby otrzymać dofinansowanie w projekcie nie ma konieczności zaciągania kredytu przez
mieszkańca, tzn. w Projekcie nie uczestniczy bank komercyjny.
 Ostatecznymi odbiorcami Projektu są osoby fizyczne. Jeżeli członkiem gospodarstwa
domowego, w którym wykonywana jest instalacja, jest osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą lub rolniczą, wsparcie udzielane jest w formie pomocy de
minimis.
 Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie
Gminie miejsca na wykonanie instalacji na okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu
(w przypadku gdy właścicielami nieruchomości jest kilka osób – wszystkie te osoby
muszą być łącznie stroną umowy).
 Gmina przekaże w bezpłatne użytkowanie mieszkańcowi instalacje na okres 5 lat. Po 5
latach Gmina przekaże prawo własności instalacji mieszkańcowi.
Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Ankiety.
ANKIETA INFORMACYJNA
Imię i nazwisko
(wszyscy współwłaściciele)
Adres zamieszkania
Nr ewidencyjny działki/-ek
Numer telefonu, e-mail
Tytuł prawny do nieruchomości (np.
własność, wieczyste użytkowanie, wynajem)
Jakie urządzenie OZE chcieliby Państwo zainstalować w Waszym domu. (zaznaczyć x)
UWAGA!
W przypadku pokrycia dachu eternitem nie ma możliwości instalacji urządzeń na dachu.
W przypadku instalacji solarnej możliwy jest montaż na ścianie budynku, tarasie lub gruncie.
W przypadku instalacji fotowoltaicznej możliwy jest montaż na dachu budynku gospodarczego lub gruncie.
□ – instalacja solarna do podgrzewania wody
użytkowej
Dla ilu osób ma służyć w/w instalacja:
□ – 2-3 osoby
□ – 6 i więcej (ilu ….. )
□ – 4-5 osób
□ – instalacja fotowoltaiczna do wytwarzania energii elektrycznej
□ – pompa ciepła
Preferowany typ:
□– gruntowa ( CO i CWU)
□ – powietrzna (CO i CWU)
□ – powietrzna (CWU)
CO – centralne ogrzewanie, CWU – ciepła woda użytkowa
INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA DOMOWEGO:
Rodzaj dachu:
□ Jednospadowy
□ Dwuspadowy
□ Płaski
□ Wielospadowy
□ Inny ………………
Powierzchnia dachu dla instalacji
wykorzystującej energię słoneczną: [m2]
Południowa ………
Wschodnia ………
Zachodnia ………..
Południowo-wschodnia
………………………
Południowo-zachodnia
………………………
Poszycie dachu:
□ Papa
□ Dachówka
□ Blachodachówka
□ Blacha trapezowa
□ Inny(jaki?)
Powierzchnia użytkowa budynku:
…............................
Jaki rodzaj grzejników Państwo posiadają:
……………………………… m2
□ Drewno
□ Pellet
□ Węgiel
□ Inne ……………….
□ Żeliwne
□ Stalowe
□ Aluminiowe
□ Inne …………….
□ Panelowe
Zużycie wody w Państwa gospodarstwie w ciągu
1 miesiąca:
Sposób przygotowania cieplej wody użytkowej:
…………………………….. m3
Roczne zużycie energii elektrycznej na
podstawie rachunków za 2015 r.:
Zużycie: …………………………kWh, średni
miesięczny rachunek: ……………………….zł
Używany obecnie przez Państwo rodzaj opału:
□ To samo źródło co do ogrzewania
□ Piecyk gazowy
□ Energia elektryczna
□ Inne, jakie? ………………………………………
Moc umowna1) (przyłączeniowa):
………………………….kW
moc umowna wynika z podpisanej umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego oraz jest wyrażana w [kW]. Na fakturach za
energię występuje pod pozycją „moc umowna” lub „ilość”.
1)
Oświadczenie:
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn.
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie celu uzyskania dofinansowania na budowę
mikroinstalacji prosumenckich.
…………..........……………….
(miejscowość, data)
Przykładowy rachunek za energię elektryczną
Objaśnienia:
1. Moc umowna [kW]
2. Zużycie rzeczywiste „R" [kWh]
3. Zużycie szacowane „S" [kWh]
…..........…………………………………
(czytelny podpis)
I. Instalacja fotowoltaiczna: panel fotowoltaiczny przekształca energię słoneczną w
elektryczną.
 Moc instalacji nie może być wyższa niż moc przyłączeniowa do gospodarstwa domowego (patrz
umowa z ZE);
 1 kW = 7m2 dach; przeciętne gospodarstwo domowe potrzebuje 3 kW
 10 kW = 3 ar (grunt);
 Koszt instalacji 1 kW ok. 6000,00 netto.
 Koszt
Instalacji
fotowoltaicznej
dla
z dofinansowaniem wynosi około 6000 zł.
jednego
gospodarstwa
domowego
II. Kolektory słoneczne:
Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła którym
może być ciecz (np. glikol, woda) lub gaz (np. powietrze);

•
Kolektory te znajdują zastosowanie w instalacjach grzewczych i do produkcji ciepłej wody
użytkowej;
 Przy wykorzystaniu instalacji wyłącznie do produkcji CWU można liczyć, że zapewni ona średnio
rocznie połowę potrzebnej energii. Przy bardzo dobrze zoptymalizowanych instalacjach do 65%,
jedynie w miesiącach letnich można spodziewać się 100% energii ze słońca;
Dobór kolektorów:
do 3 osób
- 2 kolektory płaskie o łącznej powierzchni min. 4,6 m2 oraz zasobnik min. 230 l;
- 2 kolektory próżniowe o łącznej powierzchni min. 3 m2 oraz zasobnik min. 210 l
od 4 do 7
- 3 kolektory płaskie o łącznej powierzchni min. 6,9 m2 oraz zasobnik min. 345 l;
- 3 kolektory próżniowe o łącznej powierzchni min. 4,5 m2 oraz zasobnik min. 315 l
8 i więcej
- 4 kolektory płaskie o łącznej powierzchni min. 9,6 m2 oraz zasobnik min. 480 l;
- 4 kolektory próżniowe o łącznej powierzchni min. 6 m2 oraz zasobnik min. 420 l
III.
Pompa ciepła
 Urządzenie które podnosi temperaturę pobranego ciepła z otoczenia do poziomu temperatury
wymaganego dla celów grzewczych nazywamy pompą ciepła.
 Pompa ciepła jest niskotemperaturowym źródłem energii (40-45°C)
 Zalecana jest dla nowobudowanych obiektów lub po termomodernizacji w których zainstalowane
jest ogrzewanie podłogowe lub niskotemperaturowe grzejniki;
 Ze względu na znaczny pobór energii elektrycznej zalecane połączenie z instalacją fotowoltaiczną
 Pompa ciepła jest urządzeniem bezobsługowym;
IV. Pompa powietrzna
 Źródłem ciepła wykorzystywanym do ogrzewania obiektów może być także powietrze (również o
temp. poniżej 0 °C) - pompa powietrzna.
Download