Umowa

advertisement
Załącznik nr 5 do Regulaminu
udzielania grantów
dla spółdzielni socjalnych
Umowa nr …….
z dnia …………..
zawarta w …………
pomiędzy
Centrum Integracji Społecznej CISTOR, 87-100 Toruń ul. Stokrotkowa 22,
NIP 956-212-24-28, REGON 00059690300020, – podmiotem prowadzącym Ośrodek
Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w woj. kujawsko-pomorskim j, reprezentowanym
przez:
Małgorzatę Kowalską – Dyrektora
zwanym dalej „Grantodawcą”,
a
........................................................................................................................................
....................
z siedzibą w ....................................................., KRS……….. NIP …………….
REGON ……………..reprezentowaną przez:
1) .............................................................
2) ……………………………………..…………
zwaną dalej „Grantobiorcą”,
§ 1.
Grantodawca przekazuje Grantobiorcy środki finansowe na realizację projektu
określonego szczegółowo we wniosku o przyznanie grantu złożonym w dniu
.....................2009r., stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a
Grantobiorca zobowiązuje się wykonać projekt w zakresie i na warunkach
określonych w niniejszej umowie.
§ 2.
1. Grantodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację projektu grantu w
wysokości
............................(słownie)
.................................................................................złotych.
2. Przyznane środki finansowe w wysokości określonej w ust. 1 zostaną przekazane
na
rachunek
bankowy
Grantobiorcy
nr
……...................................................................................: w terminie 7 dni od daty
zawarcia umowy.
3. Grantobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2
rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej
rachunku nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z
Grantodawcą, wynikających z niniejszej umowy.
§ 3.
1
Zabezpieczeniem wykonania niniejszej umowy jest weksel in blanco wystawiony
przez Grantobiorcę w dniu zawarcia niniejszej umowy. Wzór weksla wraz z
deklaracją wekslową stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§ 4.
Termin wykonania projektu , o którym mowa w §1 strony ustalają do dnia 20
listopada 2009 roku.
§ 5.
Grantobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych
zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową.
Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy,
których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek
bankowych od przekazanych przez Grantodawcę środków, które należy wykorzystać
wyłącznie na wykonanie projektu.
§ 6.
1. Grantobiorca oświadcza, iż nie przewiduje likwidacji spółdzielni przed
upływem roku od otrzymania określonych niniejszą umową środków
finansowych.
2. W przypadku likwidacji spółdzielni przed upływem terminu określonego w § 4
przekazane
przez
Grantodawcę
środki
finansowe
podlegają
natychmiastowemu zwrotowi.
§ 7.
Grantobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji
finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację projektu
zgodnie
z
zasadami
wynikającymi
z
ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn.
zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
§ 8.
1. W trakcie realizacji projektu Grantobiorca zobowiązuje się: informować
Grantodawcę o decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację prawną,
ekonomiczną i finansową,
2. Grantobiorca wyraża zgodę na udostępnianie prowadzonych ksiąg
handlowych oraz wszelkich innych dokumentów i informacji pozostających w
związku z przyznanym grantem. Dokumenty i informacje udostępniane będą
na wniosek Grantodawcy.
3. Od momentu udzielenia grantu do czasu jego rozliczenia, każdy środek trwały
nabyty w ramach grantu może być użytkowany wyłącznie przez Grantobiorcę
(nie może być zbyty lub oddany w używanie innemu podmiotowi).
4. Grantobiorca, realizując projekt, zobowiązuje się do informowania w
wydawanych przez siebie, w ramach projektu publikacjach, materiałach
informacyjnych i szkoleniowych, poprzez media – stronę internetową, jak
2
również stosownie do charakteru projektu, poprzez widoczną w miejscu jego
realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie
dofinansowania realizacji projektu przez Grantodawcę.
§ 9.
1. Grantodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania projektu przez
Grantobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych.
Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji projektu oraz po jego
zakończeniu.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Grantodawcy
mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć
znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania projektu oraz żądać udzielenia
ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania projektu. Grantobiorca na
żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i
inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym
przez kontrolującego.
3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Grantodawcy zarówno w
siedzibie Grantobiorcy, jak i w miejscu realizacji projektu.
§ 10.
1. Sprawozdanie końcowe z wykonania projektu powinno zostać sporządzone przez
Grantobiorcę na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy w
terminie do 5 dni od daty zakończenia realizacji projektu, zgodnie z § 4.
2. Grantodawca ma prawo żądać aby Grantobiorca w wyznaczonym terminie
przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do przedłożonego sprawozdania.
§ 11.
Do zamówień na dostawy oraz usługi opłacane ze środków finansowych
przekazanych na podstawie niniejszej umowy Grantobiorca zobowiązany jest
stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).
§ 12.
1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku
wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które
uniemożliwiają wykonywanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe
oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym
protokole.
§ 13.
1. Umowa może być rozwiązana przez Grantodawcę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
a) wykorzystywania udzielonego grantu niezgodnie z celem, na jaki został
udzielony,
b) stwierdzenia, że Grantobiorca złożył nieprawdziwe oświadczenie woli lub
złożone dokumenty nie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
c) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w
szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego projektu,
3
stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji
wniosków i zaleceń pokontrolnych,
d) przekazania przez Grantobiorcę części lub całości udzielonego grantu
osobie trzeciej,
e) odmowy poddania się przez Grantobiorcę kontroli, bądź niesunięcia we
wskazanym przez Grantodawcę terminie stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Rozwiązując umowę z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Grantodawca określi
kwotę grantu podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania grantu, termin jego zwrotu
oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.
§ 14.
Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania
sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1.
przez
Grantodawcę
§ 15.
Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16.
Za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją projektu odpowiedzialność
ponosi Grantobiorca.
§ 17.
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki :
Załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie grantu,
Załącznik nr 2 - wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
Załącznik nr 3 – wzór sprawozdania z realizacji projektu
§ 18
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
§ 19.
Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy Strony
zobowiązują się rozwiązywać w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku ich
niepowodzenia poddadzą się rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę
Grantodawcy, sądu powszechnego.
§ 20.
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.
Grantobiorca
Grantodawca
4
Download