Polimery syntetyczne

advertisement
Polimery syntetyczne
Metody otrzymywania,
właściwości i zastosowania
Co to są polimery syntetyczne?

Polimery syntetyczne to polimery, które, w
odróżnieniu od biopolimerów, nie
występują naturalnie lecz są w całości
otrzymywane ze związków chemicznych o
małej masie cząsteczkowej zwanych
monomerami.
Poliolefin

Poliolefiny to polimery
zawierające tylko
węgiel i wodór, w
których występują
długie łańcuchy
węglowe -C-C-C-,
stanowiące
podstawowy szkielet
łańcuchów samych
polimerów.
Metody otrzymywania poliolefinu


Najpowszechniej stosowaną metodą ich syntezy
jest łańcuchowa polimeryzacja winylowa.
W przypadku bardziej rozbudowanych poliolefin
aromatycznych stosuje się polimeryzację FriedlaCraftsa, polegającą na kondensacji
chlorowanego węglowodoru katalizowanego
silnym kwasem.
Polietylen-polimer etenu.
Symbol przemysłowy: (PE).

Polietylen jest giętki, woskowaty,
przezroczysty, termoplastyczny. Traci
elastyczność pod wpływem światła
słonecznego i wilgoci.
Metody otrzymywania


Ogrzewania diazometanu-
CH2N2, związek org.,
najprostszy alkilowy związek diazowy, żółty gaz;
Działania skrajnie wysokim ciśnieniem na
mieszaninę etenu i benzaldehydu-organiczny
związek chemiczny, najprostszy aromatyczny aldehyd o
wzorze C6H5CHO.
Poli(chlorek winylu)


Tworzywa sztuczne
otrzymywane w wyniku
polimeryzacji monomeru –
chlorku winylu.
Ma właściwości
termoplastyczne, charakteryzuje
się dużą wytrzymałością
mechaniczną, jest odporny na
działanie wielu
rozpuszczalników.
Zastosowanie PCW




Do produkcji wykładzin podłogowych, stolarki
okiennej i drzwiowej.
W medycynie: dreny, sondy, cewniki, strzykawki
Do wyrobu opakowań, elementów urządzeń, płyt
gramofonowych, drobnych przedmiotów itp.
Pokrywanie powierzchni sportowych oraz innych,
zakrytych i otwartych (czasem jako igelit)
Polistyren (-[CH2CH(C6H5)]n-)

Polimer z grupy poliolefin
otrzymywany w procesie
polimeryzacji styrenu, pochodzącego
zwykle z procesu katalitycznego
odwodornienia etylobenzenu lub z
rafinacji (Zestaw procesów, które
przekształcają ropę naftową w bardziej
użyteczne produkty.) ropy naftowej.
Zastosowanie

Polistyren jako tworzywo lite jest
stosowane do produkcji sztucznej biżuterii,
szczoteczek do zębów, pudełek do płyt
CD, elementów zabawek. Posiada jednak
znacznie mniejszą odporność chemiczną
od polietylenu i dlatego nie stosuje się go
raczej do produkcji opakowań produktów
żywnościowych.
Polipropylen –[CH2CH(CH3)]–


Otrzymuje się go w wyniku niskociśnieniowej
polimeryzacji propylenu. Polipropylen jest jednym z
dwóch, obok polietylenu, najczęściej stosowanych
tworzyw sztucznych. Na przedmiotach produkowanych z
tego tworzywa umieszcza się zwykle symbol PP.
Polipropylen jest węglowodorowym polimerem
termoplastycznym, tzn. daje się wprowadzić w stan
ciekły pod wpływem zwiększenia temperatury oraz z
powrotem zestalić po jej obniżeniu, bez zmian własności
chemicznych.
Zastosowanie





przemysł chemiczny i farmaceutyczny: przewody do
wody i cieczy agresywnych, zbiorniki, wykładziny,
naczynia laboratoryjne, tkaniny filtracyjne, sprzęt
medyczny, naczynia dla chorych.
przemysł włókienniczy: oprzyrządowanie narażone na
działanie chemikaliów (cewki, skrętarki, snowarki).
przemysł samochodowy.
budownictwo i meblarstwo: izolacje piankowe,
wykładziny, wyposażenie łazienek, sprzęt pralniczy.
artykuły gospodarstwa domowego i zabawki.
Metody otrzymywania


PP otrzymuje się w wyniku polimeryzacji
propenu
Współcześnie większość polipropylenu
produkuje się w fazie gazowej z użyciem
katalizatorów związków
metaloorganicznych, zawieszanych na
specjalnych podłożach.
Koniec 
Download