UCHWAŁA Nr V/40/2003 z dnia 10 marca 2003

advertisement
UCHWAŁA Nr V/40/2003
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.
z dnia 10 marca 2003r.
w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnoweterynaryjnego na obszarze Powiatu Aleksandrowskiego.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w
związku z art. 40 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.
z 1999r. Nr 66, poz. 752 z późn.zm.) po zapoznaniu się z informacją
Powiatowego Lekarza Weterynarii
Rada Powiatu
uchwala , co następuje
§1
Przyjmuje się informację Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie
bezpieczeństwa
sanitarno-weterynaryjnego
na
obszarze
Powiatu
Aleksandrowskiego, stanowiącą załącznik do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu
/-/ Janusz Chmielewski
INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Wyspiańskiego 3
87-700 Aleksandrów Kujawski
Tel. 282-27-03 Tel./fax 282-30-06
Załącznik do Uchwały Nr V/40/2003
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.
z dnia 10 marca 2003r.
Regon 910870076 NIP 891-14-10-770
Informacja dla Rady Powiatu
O stanie bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnym w obszarze
powiatu Aleksandrów Kujawski za rok 2002
1. Stan ilościowy i jakościowy lecznictwa
Stan ilościowy i jakościowy lecznictwa jest odpowiedni i wystarczający dla
zapewnienia opieki lekarskiej w obszarze powiatu. Stan jakościowy obiektów
leczniczych oceniam jako dostateczny, co wynika z niskiej kondycji finansowej
gospodarstw rolnych i wielkości ich produkcji zwierzęcej, która w dalszym
ciągu wykazuje tendencje spadkowe Jednocześnie informuję ,że wiedza fachowa
lekarzy wolnej praktyki jak i Inspektoratu rozwijana i pogłębiana jest w oparciu
o kursy specjalistyczne i studia podyplomowei. W zakresie paszoznawstwa
ukończył specjalizację lek.wet. Aleksander Słowikowski, w zakresie drobiarstwa lek.wet.
Józef Soroka. Specjalizację chorób zakaźnych zwierząt i administrację ukończył lekwet.
Maciej Ołtarzewski, lekwet Józef Soroka. Specjalizację d/s.higieny badania zwierząt
rzeźnych i mięsa lekwet. Stanisław Chmielewski.Specjalizację w zakresie chorób
zakaźnych zwierząt kontynuje lekwet. Jerzy Sołtysiak i lekwet. Jerzy Wilczyński.
2. Zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych i zaraźliwych
W ramach tej działalności Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Aleksandrowie
Kujawskim w roku 2001 przeprowadził następujące działania;
• Zbadano w kierunku gruźlicy - 3094 sztuk bydła
• - //- w kierunku białaczki - 4329 sztuk bydła
• -//- w kierunku brucelozy-1550 sztuk bydła
• - // - w kierunku pryszczycy - 10 sztuk bydła
• - //- w kierunku chorobie pęcherzykowej świń -10 sztuk
• - //- w kierunku pomoru świń - 5 sztuk
• zbadano w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła(BSE)- 227 sztuki
w tym histopatologicznie - 13 sztuk, testem Platelia - 5 sztuk-padłe
• W kierunku skuteczności szczepienia na wściekliznę lisów wolno
żyjących zbadano - 44 sztuki
Zaszczepiono przeciw wściekliźnie 5522 sztuk psów .Na terenie gminy
Aleksandrów Kujawski w roku 2002 nie stwierdzono przypadków ognisk
wścieklizny.
Oceniam sytuację epizootyczną w temacie wścieklizny jako dobrą. Jednakże
proponuje i zalecam następujące wytyczne;
• kategoryczne przestrzeganie nakazów wynikających z decyzji i Rozporządzeń
Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dotyczących ogniska i terenu
zapowietrzonego,
• zwiększenie ilości szczepionych psów i kotów,co nie jest do wykonania bez
wprowadzenia znakowania tych zwierząt. Wyciąganie konsekwencji
prawnych w stosunku do osób, które nie szczepią i nie wykonują zaleceń
wynikających z Rozporządzenia Wojewody o zwalczaniu
wścieklizny. Przypominam ,że należy to do obowiązku gmin.
• Utworzenie azylu i ekipy do spraw zbierania zwierząt rannych
• Uregulowanie spraw płatności za usługi weterynaryjne wykonywane na
zwierzętach bezpańskich
W ramach likwidowania białaczki bydła wykupiono z urzędu 10 sztuk bydła
dotkniętego tą chorobą. Powiat nasz jest powiatem t.z. białaczkowym - nie jest wolny
od tej choroby. Na dzień dzisiejszy białaczka występuje wpięciu gminach, jedynie w
gminie Zakrzewo nie stwierdzono choroby.
Wnioski.
Poziom występowania tej choroby rośnie, gdyż rolnicy zakupują bydło bez świadectw
zdrowia i miejsca pochodzenia zwierząt. Przypominam, że nasi sołtysi nie mają prawa
wydawać świadectw zdrowia i świadectw miejsca pochodzenia, na bydło z
gospodarstw uznanych za zakażone białaczką, niestety tak się nie dzieje, mimo, że
powiadamiam decyzją o wstrzymaniu obrotu zwierzętami- rolnika i gminę oraz o
rygorach ogniska białaczkowego.
W roku 2002 wydano decyzje administracyjne w sprawach zwalczania chorób
zakaźnych
- salmoneloza drobiu — 8 decyzji
- enzootyczna białaczka bydła — 20 decyzji
Nadzorem objęto ;
1/Przetwarzanie niejadalnych surowców zwierzęcych -1 podmiot w którym
przeprowadzono 2 kontrole protokolarne.
2/Gromadzenie zwłok zwierzęcych - 1 podmiot, 4 kontrole protokolarne.
3/Punkty unasienniania zwierząt — 6 podmiotów, 12 kontroli protokolarnych.
4/Punkty kopulacyjne knura - 2 podmioty, 4 kontrole protokolarne.
5/Zakłady wylęgu drobiu - 1 podmiot, 4 kontrole protokolarne.
6/Lecznictwo zwierząt -11 lecznic, 11 kontroli protokolarnych.
7/Spędy zwierząt - 17 podmiotów, 66 kontroli protokolarnych.
8/ Kwarantanna zwierząt — 2 kontrole protokolarne.
Nadzór nad stanem sanitarnym obiektów produkujących żywność pochodzenia
zwierzęcego;
Zapewniono nadzór nad ubojem i badaniem mięsa.
Ogółem ubito i zbadano - 5.181.898 ;sztuk zwierząt i drobiu - w tym
- trzody chlewnej - 19.051 sztuk
- z uboju domowego - 67sztuki
- bydło -2.188 sztuk
- drób -5.160.592 sztuk
W tym zakresie rysują się dwie tendencje 1)- maleje ubój domowy a co za tym idzie
handel mięsem z uboju gospodarczego - co jest tendencją dobrą z punktu sanitarno weterynaryjnego. 2)-powiat aleksandrowski rozwija hodowlę drobiu . Ubój i
przetwórstwo w liczbie 5.160592 sztuk to praktycznie drób pochodzący z naszych gmin.
Pełniąc nadzór nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa wykonano 19 kontroli w
obwodach rzeźnianych — kontrole protokolarne. Przeprowadzono 12 kontroli w
obwodach terenowych.
W terenie powiatu nadzorujemy 4 ubojnie mięsa czerwonego , w tym 2 ubojnie
prowadzące ubój mieszany (bydło, świnie).Nadzór ujemy 2 ubojnie mięsa białego , 6
zakładów rozbioru mięsa, 6 zakładów przetwórstwa mięsa, 1 zakład mleczarski, 10
punktów skupu mleka, 53 gospodarstwa produkujące mleko uznane, atestowane i
wpisane na listę gospodarstw pod nadzorem sanitarno -weterynaryjnym — nadany
numer weterynaryjny. Gospodarstwa tego typu odpowiadają wymogą stawianym
przez UE. Nadzorując ten dział przeprowadzono 509 kontroli, wydano 277 decyzji
administracyjnych.Obięto nadzorem 120 gospodarstw posiadających zbiorniki mleka.
Pod stałym nadzorem znajdują się 2 fermy drobiu mięsnego, 3 fermy towar owe( na jaja
konsumpcyjne) 1 ferma reprodukcyjna.
Istotne uwagi wynikające z nadzoru sanitarno - weterynaryjnego w powiecie
Aleksandrów Kujawski
1. brak ekipy zajmujących się zbieraniem okaleczonych zwierząt (psów,
kotów)
2. brak ekipy dezynfekcyjnej zlokalizowanej przy Powiatowym Inspektoracie
Weterynarii
3. znikome egzekwowanie przez władze gmin wymogów wynikających z
zaistnienia ogniska zapowietrzonego chorobą zakaźną zwalczaną z urzędu.
Wyżej wymienione zadania nadzoru w2002 roku wykonywało trzech lekarzy
weterynarii. Powiększający się zakres nadzoru sanitarno-weterynaryjnego
wymaga zwiększenia się obsady PlW-etu o 2 osoby o wykształceniu
weterynaryjnym.
Z poważaniem
/-/ Maciej Ołtarzewski
Aleksandrów Kuj. 17.01.2003r
Download