ZAKRES OBOWIĄZKÓW TECHNIKA W PRACOWNI KARDIOLOGII

advertisement
Załącznik nr 1 do
Umowy o udzielenie zamówienia na
świadczenia zdrowotne
z zakresu elektroterapii i elektrostymulacji serca
wykonywane przez technika
ZAKRES OBOWIĄZKÓW TECHNIKA W PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII I
ELEKTROSTYMULACJI SERCA
1. Technik podlega merytorycznie i służbowo bezpośrednio Kierownikowi
Pracowni Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca.
2. Do obowiązków technika należy:
 Przygotowanie materiałów i urządzeń koniecznych do wykonania badań
lub zabiegów,
 Przygotowanie Pracowni Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca do
badań lub zabiegów,
 Odpowiednie przygotowanie pacjentów do badań lub zabiegów na
podstawie skierowania,
 Życzliwe i taktowne traktowanie pacjentów,
 Zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących stanu
zdrowia pacjentów,
 Przyjmowanie chorych według ustalonej kolejności,
 Czuwanie nad należytym utrzymaniem stanu sanitarnego pomieszczeń
pracowni i przestrzeganie zasad ochrony radiologicznej,
 Ewidencjonowanie i archiwizacja wykonanych badań lub zabiegów,
 Prowadzenie statystyk i rozliczeń materiałów zużytych do badań lub
zabiegów w poszczególnych miesiącach,
 Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych,
 Współpraca z innymi członkami zespołu Pracowni Elektroterapii i
Elektrostymulacji Serca,
 Noszenie w czasie pracy odzieży ochronnej oraz błony dozymetrycznej,
 Wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z zakresem
działalności, a nie objętych powyższym zakresem obowiązków, jeżeli
zostaną mu one powierzone przez Kierownika Pracowni Elektroterapii i
Elektrostymulacji Serca,
 Przestrzeganie obowiązku zachowania tajemnicy oraz dóbr osobistych
pacjentów i współpracowników w zakresie wynikającym z ustawy z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr z 2014r. poz.
1182 z późn. zm.).
3. Technik jest odpowiedzialny za należyty stan powierzonych mu urządzeń
technicznych i inwentarza oraz materiały zużywalne.
4. O każdym zauważonym uszkodzeniu aparatury lub braku materiałów
zużywalnych technik jest zobowiązany powiadomić kierownika Pracowni
Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca lub lekarza.
5. Technik nie ma prawa samodzielnie dokonywać napraw aparatury.
Download