specyfikacja techniczna - Szpital Uniwersytecki w Krakowie

advertisement
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Obiekt:
Szpital Uniwersytecki
Adres:
Kraków ul. Kopernika
Temat:
Wymiana wyłączników mocy w stacji trafo
1643 oraz rozdzielni głównej w budynku
przy ul.Kopernika 17 pracujących w
układzie SZR-ów.
Inwestor:
Szpital Uniwersytecki
31-501 Kraków, ul.Kopernika 36
Opracował:
Wojciech Grzebinoga
---------Kraków , czerwiec 2011r. ---------
Wstęp:
1.4
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru:
1.2.
-
wymiana wyłączników mocy w ilości 8 szt
-
montaż modułów automatyki do układów samoczynnego załączenia
rezerwy – 2 kpl
-
montaż urządzeń podtrzymania zasilania (UPS) dla systemu automatyki
SZR – 2 kpl.
Szczegółowy zakres prac obejmuje:
Wykonanie i dostawę układów automatyki SZR opartych o
wyłączniki typu kompakt dla zasilania 2 obiektów Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie.
Wymiana istniejących wyłączników APU oraz zastosowanie automatyki SZR
będzie dotyczyła rozdzielni n.n. znajdującej się w budynku przy ulicy
Kopernika 17 oraz rozdzielni n.n. stacji trafo nr 1643.
W rozdzielni przy ulicy Kopernika 17 przewiduje się w miejsce
zdemontowanych wyłączników APU zamontowanie wyłączników typu
kompakt o zakresie prądowym 400 A i charakterze obciążenia AC-3,
z napędem elektrycznym z zabezpieczeniem zwarciowym. Wyłączniki będą
zamocowane na konstrukcji istniejących szaf i za pomocą przewodów giętkich
połączone z istniejącymi szynami dopływowymi i odpływowymi.
W rozdzielni n.n. stacji trafo nr 1643 przewiduje się w miejsce
zdemontowanych wyłączników APU zamontowanie wyłączników typu
kompakt o zakresie prądowym 1600 A i charakterze obciążenia AC-3,
z napędem elektrycznym z zabezpieczeniem zwarciowym i nadprądowym.
Wyłączniki będą zamocowane na konstrukcji istniejących szaf i za pomocą
przewodów giętkich połączone z
istniejącymi szynami dopływowymi i
odpływowymi.
W każdej rozdzielni wyłączniki będą sterowane przez układ automatyki SZR i
tak:
W rozdzielni n.n. w budynku przy ul. Kopernika 17
wyłączniki Q1, Q2, Q3, Q4 i Q5 (rys. nr 6) będą przełączane za pomocą
układu automatyki opartej na sterowniku zgodnie z następującą logiką.
1. obecność napięcia na 3-ch fazach na zasilaniu nr 1 i nr 2 następuje
zamknięcie wyłączników Q3, Q5 i Q1 a wyłączniki Q4 i Q2 pozostają
otwarte.
2. następuje zanik napięcia na zasilaniu nr 1 (choćby jednej fazy) i jest
napięcie na 3-ch fazach na zasilaniu nr 2 - następuje otwarcie
wyłącznika Q3 i po odpowiedniej zwłoce czasowej zamknięcie
wyłącznika Q4. Wyłączniki Q1 i Q5 pozostają zamknięte a wyłącznik Q2
otwarty.
3. następuje zanik napięcia na zasilaniu nr 2 (choćby jednej fazy) i jest
napięcie na 3-ch fazach na zasilaniu nr 1 - następuje otwarcie
wyłącznika Q5 i po odpowiedniej zwłoce czasowej zamknięcie
wyłącznika Q4. Wyłączniki Q1 i Q3 pozostają zamknięte a wyłącznik Q2
otwarty.
4. następuje zanik napięcia na zasilaniu nr 1 i nr 2 (choćby jednej fazy) następuje otwarcie wyłączników Q3, Q4, Q5 i Q1 oraz podanie sygnału
na start agregatu prądotwórczego, po otrzymaniu informacji o obecności
napięcia nominalnego na 3-ch fazach w linii agregatu i po odpowiedniej
zwłoce czasowej następuje zamknięcie wyłącznika Q2.
5. następuje powrót napięcia na 3-ch fazach na zasilaniu nr 1 lub nr 2 lub
nr 1 i nr 2 - następuje otwarcie wyłącznika Q2 i podanie sygnału na stop
agregatu a następnie po odpowiedniej zwłoce czasowej następuje
zamknięcie odpowiednich wyłączników i tak gdy: powrót napięcia w linii
zasilającej nr 1 to następuje zamknięcie wyłączników Q3, Q4 i Q1 a
wyłącznik Q5 pozostaje otwarty, powrót napięcia w linii zasilającej nr 2
to następuje zamknięcie wyłączników Q5, Q4 i Q1 a wyłącznik Q3
pozostaje otwarty, powrót napięcia w liniach zasilających nr 1 i nr 2 to
następuje zamknięcie wyłączników Q3, Q5 i Q1 a wyłącznik Q4
pozostaje otwarty.
Układ automatyki SZR wyposażony jest w blokadę elektryczną
uniemożliwiającą spotkanie się napięcia od różnych źródeł (nr 1, nr 2,
agregatu prądotwórczego) na jednych szynach zbiorczych tak w pracy
automatycznej jak i przy ręcznym sterowaniu. Ponadto wyposażony jest
w wybór zasilania tylko z jednego źródła np. z podstawowego lub
rezerwowego oraz w odstawienie automatyki SZR. Do układu automatyki
należy podłączyć wyłącznik główny obiektu.
W rozdzielni n.n. stacji trafo nr 1643 – ul. Kopernika 19
Rozdzielnia będzie pracowała w trybie ręcznym lub automatycznym. (Rys. nr
5)
W trybie ręcznym musi być możliwość sterownia niezależnie wszystkimi
trzema wyłącznikami kompaktowymi (zasilanie 1, zasilania 2, sprzęgło).
Tryb automatyczny:
Działanie SZR:
a) jeżeli jest zasilanie 1 i 2 załączany zostaje Q1 i Q2 a wyłączany Q3;
b) zanik zasilania 1, podczas gdy jest zasilanie 2 powoduje wyłączenie Q1
i załączenie Q3, pod warunkiem, że jest załączony Q2;
c) zanik zasilania 2, podczas gdy jest zasilanie 1 powoduje wyłączenie Q2
i załączenie Q3, pod warunkiem, że jest załączony Q1;
d) zanik zasilania drugiego (pierwsze zanikło wcześniej) nic nie powoduje.
Nastawy odpowiednich zwłok czasowych dokonuje się w parametrach
przekaźnika EASY:
-T01 -opóźnienie reakcji na zanik napięcia z T1 (nastawione: 1s);
-T02 -opóźnienie reakcji na pojawienie się napięcia z T1 (nastawione: 3s);
-T03 -opóźnienie reakcji na zanik napięcia z T2(nastawione: 1 s);
-T04 -opóźnienie reakcji na pojawienie się napięcia z T2 (nastawione: 3s);
-T05 -opóźnienie załączenia Q1 (nastawione: I1=1s);
-T06 -późnienie załączenia Q2 (nastawione: I1=1s);
-T07 -opóźnienie załączenia Q3 (nastawione: I1=1s);
-T08 -opóźnienie reakcji SZR po niewykonaniu załączenia lub wyłączenia Q1 ,Q2
lub Q3 po zamknięciu odpowiedniego styku przekaźnika EASY
(nastawione: I1=5s);
-T09 - parametry migania lampki sygnalizującej przerwanie pracy automatycznej
(nastawione: I1=1s, 12=1 s);
Praca automatyczna zostaje przerwana i lampka miga jeżeli:
a) nastąpi wyzwolenie wyłącznika przez blok zabezpieczający
b) nastąpi wyzwolenie wyłącznika Q1, Q2 wyzwalaczem wzrostowym poprzez
przycisk P.POŻ.ub zdalnie.
c) nie zostanie wykonane załączenie czy wyłączenie wyłącznika po
wysterowaniu odpowiedniego wyjścia EASY
- Wszystkie układy automatyki opisane powyżej mają być dostarczone jako
urządzenia gotowe, przetestowane wymagające jedynie montażu.
- Rozdzielnię należy wyposażyć w „Panelowy Analizator Sieci CVM 96-ITFRS485-C2” po jednym dla każdego zasilania oraz przystawkę TCP2RS do
sieci Ethernet - szt.1
- Do układów należy dołączyć schematy połączeń, instrukcję obsługi w języku
polskim, wymagane świadectwa i certyfikaty.
1.3.
Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu realizacji robót wymienionych w p-kt 1.3.
1.4.
Zakres robót objętych specyfikacją
a) Demontaż wyłączników APU, montaż w ich miejsce wyłączników mocy o
prądzie znamionowym 400A i 1600A
b) Zamontowanie modułów automatyki SZR ( 2 komplety) do sterowania
wyłącznikami mocy
c) montaż urządzeń do podtrzymania zasilania (UPS) dla zapewnienia
prawidłowej pracy wyłączników mocy przy okres 1 godziny.
d) Uruchomienie systemów i przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie
obsługi automatyki.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz za ich
zgodność ze specyfikacją techniczną oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji
2.0 Materiały
Zakres robót wykonać z materiałów z materiałów określonych w dalszej części
niniejszej specyfikacji oraz przedmiarze robót.
2.1 Warunki dostawy
Poszczególne elementy powinny spełniać wymogi określone w PN oraz muszą być
dopuszczone do stosowania na Terenia RP.
2.2 Transport i składowanie
Warunki transportu poszczególnych elementów określone są przez producentów
2.3 Kontrola jakości
Kontrola jakości dostarczanych polega na ocenie zgodności dostawy z parametrami
technicznymi materiałów określonymi w odpowiednich atestach, świadectwach
dopuszczenia oraz dokumentacji projektowej.
3. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonywania prac winien wykazać się możliwością
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót – spełniającą
wymagania specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunki i
wyładunku materiałów, rozdzielni, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę
winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestorskiego.
4. Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które wpływają na złą jakość wykonywanych robót.
5. Wykonywanie robót
5.1 Rozdzielnia nn w stacji trafo 1643
-
demontaż istniejących wyłączników APU ( 3 kpl.) (dwuetapowo)
-
montaż wyłączników mocy 1600A z napędem elektrycznym (3szt)
(dwuetapowo ze względu na pracę ciągłą Szpitala)
-
montaż modułu automatyki z systemem podtrzymania napięcia (UPS) 1h.
-
uruchomienie systemu i szkolenie personelu technicznego
5.2 Rozdzielnia główna nn w budynku przy ul.Kopernika 17
-
demontaż istniejących wyłączników APU ( 5 kpl.) (dwuetapowo)
-
montaż wyłączników mocy 400A z napędem elektrycznym (5szt)
(dwuetapowo ze względu na pracę ciągłą Szpitala)
-
montaż modułu automatyki z systemem podtrzymania napięcia (UPS) 1h.
-
uruchomienie systemu i szkolenie personelu technicznego
5.3 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – uziemienia.
a) instalacje po stronie NN-0,4kV należy dostosować do wymogów PN IEC
60364 Projektuje się system TN-C
b) uziemienia robocze
6.0 Kontrola jakości robót
Projekt został opracowany zgodnie z Prawem Budowlanym, polskimi normami PN,
Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych PBUE, oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót.
7.0 Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji technicznej.
8.0 Odbiór robót
Odbiór robót obejmuje:
1. Odbiór ostateczny (całego zakresu robót)
2. Odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego)
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie
wyników pomiarów i badań jakościowych.
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu
dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
9.0 Podstawa płatności.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować
zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie
wyników pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego
zakresu prac podanego w punkcie 1.3.
----------------- K O N I E C -----------------
Download