SPECYFIKACJA

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Budowa elementów uspokojenia ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 507
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań:
1. Budowa w msc. Zagony chodnika w km 59+147 – 59+252 oraz wysp spowalniających: na
wjeździe od strony Ornety (w km 58+990) i od strony Dobrego Miasta (w km 59+710)
2. Budowa w msc. Karbowo dwóch wysp spowalniających na wjeździe od strony Ornety w km
51+065 oraz od strony Dobrego Miasta w km 51+438
3. Budowa w msc. Lubomino wyspy spowalniającej na wjeździe od strony Dobrego Miasta w km
56+837
4. Przebudowa w msc. Praslity skrzyżowania i budowa trzech zatok autobusowych w km 65+300
(str. L), w km 65+380 str. P),w km 66+500 (str. P)
Podział zamówienia na 3 części:
Część 1
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.:
Budowa w msc. Zagony chodnika w km 59+147 – 59+252 oraz wysp spowalniających: na
wjeździe od strony Ornety (w km 58+990) i od strony Dobrego Miasta (w km 59+710)
Część 2
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań:
1. Budowa w msc. Karbowo dwóch wysp spowalniających na wjeździe od strony Ornety w
km 51+065 oraz od strony Dobrego Miasta w km 51+438
2. Budowa w msc. Lubomino wyspy spowalniającej na wjeździe od strony Dobrego Miasta w
km 56+837
Część 3
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.:
Przebudowa w msc. Praslity skrzyżowania i budowa trzech zatok autobusowych w km 65+300
(str. L), w km 65+380 (str. P),w km 66+500 (str. P)
Rodzaj zamówienia : usługa
Oznaczenie wg CPV: 71.52.00.00-9
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadań
realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa elementów uspokojenia ruchu w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 507”.
2. Zakres robót budowlanych
dla Części 1:
Budowa w msc. Zagony chodnika w km 59+147 – 59+252 oraz wysp spowalniających:
na wjeździe od strony Ornety (w km 58+990) i od strony Dobrego Miasta (w km 59+710)
Budowa chodnika w km drogi 59+147 – 59+252
 chodnik (209 m2) z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
podbudowie z kruszywa łamanego stab. mechanicznie i warstwie odsączającej z piasku.
Od strony jezdni chodnik ograniczony krawężnikiem betonowym ustawionym na ławie
betonowej, od strony terenu obrzeżem betonowym ustawionym na ławie betonowej z oporem.
 poszerzenie jezdni (42,5 m2) z betonu asfaltowego na podbudowie z betonu asfaltowego i
kruszywa oraz warstwie mrozoochronnej z kruszywa łamanego stab. mechanicznie.
Budowa wysp spowalniających w km drogi 58+990 i 59+710
 wyspy (szt. 2) z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
 poszerzenie jezdni (276 m2) z betonu asfaltowego na podbudowie z betonu asfaltowego i
kruszywa oraz warstwie mrozoochronnej z kruszywa łamanego stab. mechanicznie.
 nawierzchnia bitumiczna jezdni istniejącej (774 m2) z betonu asfaltowego.
Termin wykonania robót – 8 tygodni od dnia podpisania umowy
dla Części 2:
1. Budowa w msc. Karbowo dwóch wysp spowalniających na wjeździe od strony Ornety w km
51+065 oraz od strony Dobrego Miasta w km 51+438
Budowa wyspy spowalniającej w km drogi 51+065 (str.P)
 wyspa (47 m2) z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
 poszerzenie jezdni przy wyspie (136 m2) z betonu asfaltowego na podbudowie z betonu
asfaltowego i kruszywa oraz warstwie mrozoochronnej z kruszywa łamanego stab.
mechanicznie.
 nawierzchnia bitumiczna jezdni istniejącej (577 m2) z betonu asfaltowego.
 umocnienie poboczy (236 m2) kruszywem łamanym stab. mechanicznie
 ułożenie (65 mb) przepustu HDPE DN 500
Budowa wyspy spowalniającej w km drogi 51+438 (str.L)
 wyspa (47 m2) z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
 poszerzenie jezdni przy wyspie (142 m2) z betonu asfaltowego na podbudowie z betonu
asfaltowego i kruszywa oraz warstwie mrozoochronnej z kruszywa łamanego stab.
mechanicznie.
 nawierzchnia bitumiczna jezdni istniejącej (558 m2) z betonu asfaltowego.
 umocnienie poboczy (225 m2) żwirem i kruszywem łamanym stab. mechanicznie
Termin wykonania robót – 8 tygodni od dnia podpisania umowy
2. Budowa w msc. Lubomino wyspy spowalniającej na wjeździe od strony Dobrego Miasta w
km 56+837
Budowa wyspy spowalniającej w km drogi 56+837
 wyspa (28 m2) z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
 poszerzenie jezdni przy wyspie (124 m2) z betonu asfaltowego na podbudowie z betonu
asfaltowego i kruszywa oraz warstwie mrozoochronnej z kruszywa łamanego stab.
mechanicznie.
 nawierzchnia bitumiczna jezdni istniejącej (373 m2) z betonu asfaltowego.
 umocnienie poboczy (202 m2) żwirem i kruszywem łamanym stab. mechanicznie
Termin wykonania robót – 8 tygodni od dnia podpisania umowy
dla Części 3:
Budowa elementów uspokojenia ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 507 Przebudowa w msc. Praslity skrzyżowania i budowa trzech zatok autobusowych w km
65+300 (str. L), w km 65+380 str. P),w km 66+500 (str. P)
Przebudowa skrzyżowania i budowa 2 zatok autobusowych w km 65+300 (str. L) i w km 65+380
(str. P)
 wyspy rozdziału z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
ograniczonych krawężnikiem betonowym (170 m2),
 poszerzenia jezdni z betonu asfaltowego (656 m2)na podbudowie bitumicznej i z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwie mrooochronnej z piasku,
 nawierzchnia bitumiczna istn. jezdni z betonu asfaltowego (1544 m2),
 zatoki autobusowe (231 m2) z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowopiaskowej, podbudowie z betonu cementowego i warstwie mrozoochronnej z piasku;
nawierzchnia zatoki ograniczona krawężnikiem betonowym ustawionym na ławie
betonowej z oporem;
 peron i dojścia do zatoki (475 m2) z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowopiaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i warstwie
odsączającej z piasku,
Peron i dojście do zatoki ograniczone od strony zatoki krawężnikiem betonowym
ustawionym na ławie betonowej z oporem, od strony terenu obrzeżem betonowym
ustawionym na ławie betonowej z oporem.
 zjazdy (szt. 2) z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej z piasku.
Budowa zatoki autobusowej w km 66+500 (str. P)
2

zatoka autobusowa (114 m2) z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowopiaskowej, podbudowie z betonu i warstwie mrozoochronnej z piasku; nawierzchnia zatoki
ograniczona krawężnikiem betonowym ustawionym na ławie betonowej z oporem;
 perony i dojść do zatok (96 m2) z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowopiaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i warstwie
odsączającej z piasku,
Peron i dojście do zatoki ograniczone od strony zatoki krawężnikiem betonowym
ustawionym na ławie betonowej z oporem, od strony terenu obrzeżem betonowym
ustawionym na ławie betonowej z oporem.
Termin wykonania – 12 tygodni od dnia podpisania umowy
Dokumentacja projektowa na realizację powyższych zadań zamieszczona została na stronie
www.zdw.olsztyn.pl w zakładce zamówienia publiczne – roboty budowlane
3. Termin realizacji (nadzór inwestorski)
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Część 1 i 2
Część 3
- 10 tygodni
- 14 tygodni
Termin, o którym mowa, obejmuje nadzór nad pełną realizacją robót budowlanych pełniony do dnia
końcowego odbioru robót, z czego czas na ukończenie robót budowlanych przewidywany jest na
dzień:
Część 1 i 2 - (8 tygodni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót)
Część 3 - (12 tygodni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót) ,
a czas na końcowy odbiór robót wynosi 14 dni.
4. Dokumentacja Zamawiającego
Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru:
 kopię umów na realizację robót budowlanych,
 ofertę Wykonawcy robót budowlanych wraz z kosztorysem ofertowym,
 dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi,
 kopię zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na
budowę.
5. Zakres działań
5.1.
5.2.
5.3.
Obowiązki ogólne
Wykonawca będzie odpowiedzialny za:
 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
budowlane i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,
 wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i
finansowych związanych z realizacją robót.
Etap poprzedzający budowę
Przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca usługi zapozna się
z dokumentacją Zamawiającego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności,
składających się na tę dokumentację dokumentów.
Etap budowy
Wykonawca usługi na prowadzenie nadzoru inwestorskiego jest upoważniony i zobowiązany do:
 reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
związanych z robotami;
 nieograniczonego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i
urządzenia
będą
pozyskiwane,
wytwarzane,
montowane,
składowane
lub
przygotowywane do wbudowania;
 uczestniczenia w przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy;
 prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia, jakości
3
wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz zasadami wiedzy budowlanej;
 kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu;
 nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót;
 kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i
utrzymania porządku na terenie budowy;
 dokonywania obmiaru wykonanych robót;
 odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
 sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach
oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
 informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji
robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów;
 poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót wad;
 przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i
prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;
 dokonanie rozliczenia finansowego i rzeczowego zadania - sprawdzenia ostatecznej kwoty
należnej Wykonawcy robót.
Wykonawca usługi na prowadzenie nadzoru inwestorskiego będzie decydować o:
 dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;
 zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót.
Wykonawca usługi na prowadzenie nadzoru inwestorskiego będzie wnioskować o:
 wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
 zlecenie wykonania robót dodatkowych i uzupełniających;
 zatwierdzenie wprowadzonych zmian projektowych i ilościowych.
5.4.
Raport końcowy
Wykonawca usługi po zakończeniu robót budowlanych przedłoży Zamawiającemu „Raport
ostateczny” wyszczególniający wykonane prace nadzorcze, kontrolne badania, dokumentacje
fotograficzną oraz końcowe rozliczenie finansowe i rzeczowe zadania.
4
Download
Random flashcards
Create flashcards