Zasady gospodarki finansowej Wydawnictwa UMCS

advertisement
Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 29/2007
Zasady gospodarki finansowej Wydawnictwa UMCS
Gospodarka finansowa Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, zwanego dalej
„Wydawnictwem” opiera się na następujących zasadach:
§1
Przychody
Przychody Wydawnictwa stanowią:
1) środki z budżetu uczelni przekazane na pokrycie kosztów utrzymania jednostki
organizacyjnej;
2) środki z budżetu uczelni przekazane na pokrycie kosztów publikacji wskazanych pozycji;
3) środki na działalność badawczą przekazywane przez ich dysponentów na sfinansowanie
publikacji;
4) środki z przychodów jednostek organizacyjnych uczelni przekazane przez ich dysponentów
na sfinansowanie publikacji;
5) wpłaty od podmiotów zewnętrznych przeznaczone na sfinansowanie publikacji;
6) wpływy ze sprzedaży publikacji Wydawnictwa;
7) pozostałe wpływy z działalności Wydawnictwa.
§2
Koszty
Koszty Wydawnictwa stanowią:
1) wynagrodzenia osobowe pracowników Wydawnictwa;
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne;
3) bezosobowy fundusz płac;
4) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy;
5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
6) honoraria autorów publikowanych prac;
7) wynagrodzenia recenzentów;
8) wynagrodzenia za redakcję merytoryczno-stylistyczną publikacji;
9) wynagrodzenia za dokonywanie składu publikacji;
10) wynagrodzenia za przygotowanie projektów graficznych, ilustracji i innych elementów publikacji;
11) koszty oprawy i druku;
12) podróże służbowe;
13) amortyzacja;
14) materiały;
15) energia;
16) naprawy i konserwacje środków trwałych;
17) usługi obce, w tym:
a) pocztowe,
b) telekomunikacyjne,
c) pozostałe;
18) pozostałe koszty.
§3
Gospodarka zapasami
1. Zasady wyceny zapasów określa kwestor.
2. Aktualizacja wartości zapasów obciąża wynik finansowy Wydawnictwa.
§4
Wynik finansowy
1. Koszty działalności Wydawnictwa pokrywane są z jego przychodów.
2. Nadwyżka finansowa osiągnięta w roku budżetowym z działalności Wydawnictwa pozostaje
do dyspozycji Rektora.
3. Strata finansowa powstała z działalności Wydawnictwa pokrywana jest ze środków
ogólnych uczelni pozostających w dyspozycji Rektora.
§5
Plan wydawniczy
1. Działalność wydawnicza prowadzona jest w oparciu o plan wydawniczy obejmujący rok
obrachunkowy. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Plan wydawniczy na dany rok sporządzany jest według wzoru określonego w załączniku nr 2.
3. Plan wydawniczy opracowywany jest przez dyrektora Wydawnictwa w oparciu o plany zgłaszane
przez dziekanów wydziałów, kierowników innych jednostek organizacyjnych uczelni, podmiotów
zewnętrznych oraz własne zamierzenia Wydawnictwa.
4. Wzór planów wydawniczych jednostek organizacyjnych uczelni oraz innych podmiotów określa
załącznik nr 3.
5. Zgłoszenia do planu wydawniczego na kolejny rok powinny być dokonane do 15 listopada roku
poprzedniego.
6. Każdy podmiot wprowadzający zamierzenie wydawnicze do planu zobowiązany jest określić
elementy niezbędne dla przeprowadzenia kalkulacji kosztów i przychodów związanych
z publikacją i sprzedażą publikacji, a w szczególności liczbę arkuszy, proponowany nakład, źródło
i wysokość środków przekazywanych na sfinansowanie publikacji.
7. Wydawnictwo dokonuje koniecznych uzgodnień z podmiotami zgłaszającymi plany wydawnicze
w celu określenia kosztów i przychodów związanych z publikacją każdej pozycji.
8. Plan wydawniczy powinien być przedłożony prorektorowi właściwemu ds. Wydawnictwa
przez dyrektora Wydawnictwa do dnia 15 grudnia roku poprzedniego.
9. Przyjęcie przez Wydawnictwo do realizacji publikacji nie ujętej w planie wydawniczym
wymaga zgody prorektora właściwego ds. Wydawnictwa.
10. Sprawozdanie kwartalne oraz roczne z realizacji planu wydawniczego przygotowuje
dyrektor Wydawnictwa i przedkłada prorektorowi właściwemu ds. Wydawnictwa
nie później niż do końca miesiąca następującego po upływie okresu sprawozdawczego.
§6
Kalkulacja kosztów działalności wydawniczej
1. Wydawnictwo przygotowuje kalkulacje wstępną i wynikową kosztów działalności wydawniczej
w ujęciu jednostkowym i zbiorczym.
2. Kalkulacja jednostkowa wstępna sporządzana jest w odniesieniu do każdej wydawanej pozycji
według wzoru określonego w załączniku nr 4 przed przyjęciem jej do planu wydawniczego,
kalkulacja jednostkowa wynikowa sporządzana jest według wzoru określonego w załączniku nr 5
po zakończeniu cyklu produkcyjnego książki, przed wydaniem nakładu na potrzeby wewnętrzne
i do sprzedaży.
3. Do kalkulacji przyjmowane są następujące stawki i wskaźniki:
a) honorarium autorskie za arkusz wydawniczy,
b) honorarium za redakcję prac zbiorowych,
c) wynagrodzenie recenzenta za arkusz wydawniczy,
d) wynagrodzenie za redakcję stylistyczno-merytoryczną za arkusz wydawniczy,
e) wynagrodzenie na opracowanie graficzne związane z publikacją,
f) wynagrodzenie za skład za arkusz wydawniczy,
g) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich Wydawnictwa oraz kosztów ogólnych uczelni,
h) wskaźnik narzutu kosztów sprzedaży,
i) marża handlowa na pokrycie udzielanych rabatów i skutków ryzyk handlowych.
4. Stawki i wskaźniki wymienione w ust. 3 określane są na każdy rok obrachunkowy.
5. Wysokość stawek podanych w ust. 3 lit. a - f określa prorektor właściwy ds. Wydawnictwa
na wniosek dyrektora Wydawnictwa.
6. Wysokość wskaźników podanych w ust. 3 lit. g – i określa kwestor, przy czym wskaźniki podane
w lit. h – i, w uzgodnieniu z dyrektorem Wydawnictwa.
7. Publikacja może być skierowana do realizacji po uzyskaniu akceptacji kalkulacji przez kwestora
i prorektora właściwego ds. Wydawnictwa.
8. Zbiorcze kalkulacje kosztów działalności wydawniczej sporządzane są dla okresów kwartalnych
i rocznych i obejmują koszty ujęte w kalkulacjach jednostkowych skierowanych do realizacji
w danym kwartale (roku).
9. Kalkulacje kosztów przedkładane są do akceptacji kwestora i prorektora właściwego
ds. Wydawnictwa, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem danego kwartału (roku).
10. Dyrektor Wydawnictwa przedkłada prorektorowi właściwemu ds. Wydawnictwa kwartalne
rozliczenia realizacji zadań Wydawnictwa w układzie rzeczowym i finansowym.
§7
Plan rzeczowo-finansowy Wydawnictwa
1. Wydawnictwo sporządza plan rzeczowo-finansowy na rok obrachunkowy i przedkłada
sprawozdanie z jego wykonania. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Plan i sprawozdanie, o których mowa w ust. 1, są elementami planu rzeczowo-finansowego
Uczelni i sprawozdania z wykonania tego planu.
3. Plan i sprawozdanie, o których mowa w ust. 1, sporządza dyrektor Wydawnictwa.
4. Plan rzeczowo-finansowy oparty jest na planie działalności wydawniczej.
5. Wzór planu i sprawozdania z jego wykonania określa kwestor.
6. Plan rzeczowo-finansowy i sprawozdanie z jego wykonania są opiniowane pod względem
formalno-prawnym przez kwestora.
7. Plan rzeczowo-finansowy przedkładany jest do akceptacji prorektora właściwego ds. Wydawnictwa
do 15 grudnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy.
8. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego w roku obrachunkowym
przedkładane jest do akceptacji prorektora właściwego ds. Wydawnictwa do 15 stycznia
roku następnego.
§8
Organizacja gospodarki finansowej
1. Organizację obsługi finansowo-księgowej Wydawnictwa określa kwestor.
2. Nadzór nad działalnością finansową Wydawnictwa sprawuje kwestor.
3. Umowy z osobami wykonującymi zlecenia na rzecz Wydawnictwa podpisuje prorektor
właściwy ds. Wydawnictwa.
Download