Temat: Sposoby odżywiania się organizmów.

advertisement
Temat: Sposoby odżywiania się
organizmów.
1. Dlaczego organizmy potrzebują
energii?
•
•
•
Wzrost i rozwój.
Wykonywanie czynności fizjologicznych.
Reagowanie na bodźce i ruch.
Organizmy pozyskują energię z pożywienia.
Jednak różnią się sposobem jej pozyskiwania.
2. Podział organizmów ze względu na
sposób odżywiania się.
a)
b)
Organizmy samożywne (autotrofy) – wytwarzają
samodzielnie pokarm ze związków
nieorganicznych.
Organizmy cudzożywne (heterotrofy) – pobierają
pożywienie w postaci gotowych związków
organicznych.
Podział organizmów ze względu na
sposób odżywiania się.
Organizmy fotosyntezujące
Heterotrofy odżywiające się innymi
organizmami
Heterotrofy będące pasożytami
Saprobionty: saprofagi i saprofity
3. Miejsce występowania i reakcja procesu
fotosyntezy.
Substraty fotosyntezy:
Fotosynteza - złożony proces
wytwarzania związków
organicznych z prostych
związków nieorganicznych przy
udziale energii świetlnej.
Zachodzi w zielonych
częściach roślin – liściach,
młodych łodygach, a także
w niedojrzałych, zielonych
owocach.
- Dwutlenek węgla (CO2)
– pobierany z powietrza za
pomocą aparatów
szparkowych oraz
przetchlinek (rośliny
lądowe) lub całą
powierzchnią ciała (rośliny
wodne).
- Woda (H2O) - wraz
z solami mineralnymi
pobierana z gleby poprzez
system korzeniowy (rośliny
lądowe) lub całą
powierzchnią ciała (rośliny
wodne).
Produkty fotosyntezy:
- Glukoza lub inne bardziej złożone węglowodany, białka lub
tłuszcze – potrzebne do wzrostu rośliny lub magazynowane jako
substancje zapasowe.
- Tlen – produkt uboczny fotosyntezy, wydalany do atmosfery przez
aparaty szparkowe.
Przekrój przez blaszkę liściową
Rozmieszczenie chloroplastów
W trakcie fotosyntezy energia
świetlna przekształcana
jest w energię potrzebną
do wytworzenia glukozy.
4. Czynniki wpływająca na intensywność
fotosyntezy.
 Światło – podstawowy czynnik, który
warunkuje przebieg fotosyntezy; znaczenie
ma barwa światła, jak i jego natężenie;
zapotrzebowanie rośliny na światło zależy
od gatunku (rośliny światłolubne, rośliny
cieniolubne).
 Dwutlenek węgla – jest niezbędny do
fotosyntezy; wzrost stężenia tego związku
w bliskości rośliny, powoduje wzrost
intensywności fotosyntezy (w atmosferze
jest 0,03% CO2, maximum 1%!)
 Temperatura – nie może być zbyt niska
(ok.0ºC) czy zbyt wysoka (powyżej 50ºC), bo
hamuje to proces fotosyntezy;
najintensywniej zachodzi w granicach 20 30ºC.
Czynniki wpływająca na intensywność
fotosyntezy.
 Woda – jej obecność decyduje
o możliwości fotosyntezy,
zapewniając, między innymi,
otwarcie aparatów szparkowych.
 Sole mineralne – są źródłem
magnezu potrzebnego do
powstawania chlorofilu oraz do
funkcjonowania enzymów
biorących udział w fotosyntezie;
niedobór pierwiastków hamuje
proces fotosyntezy.
Zadanie domowe:
Wypisz po 5 przykładów organizmów
z każdej podgrupy autotrofów i heterotrofów.
Download