dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

advertisement
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
1. Zasady organizowania i dokumentowania przygotowania zawodowego
młodocianych
Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy o systemie oświaty praktyczna nauka zawodu może odbywać się w
placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych,
pracowniach szkolnych, u pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Warunki i tryb
organizowania praktycznej nauki zawodu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15
grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z póżn. zm.).
Rozporządzenie stosuje się do uczniów i słuchaczy, publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących
kształcenie zawodowe, ale też odpowiednio stosuje się je do młodocianych pracowników, odbywających
praktyczną naukę zawodu w ramach przygotowania zawodowego. Praktyczna nauka zawodu młodocianych
jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
I właśnie realizacja takiej umowy powoduje, po stronie gminy, obowiązek dofinansowania
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Zgodnie ze znowelizowanym od 1.09.2015 r. § 4 tego rozporządzenia zajęcia praktyczne
mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia, na
podstawie:
1) umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a
pracodawcą;
2) umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą
przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.
Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich
umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć
praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia - również w
celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych
warunkach pracy.
Ponadto należy pamiętać, że pracodawca ten jest obowiązany zawrzeć z innym podmiotem
przyjmującym młodocianego na praktyczną naukę zawodu (placówki kształcenia ustawicznego,
placówki kształcenia praktycznego, warsztaty szkolne, pracownie szkolne) umowę o
zorganizowanie dla młodocianego zajęć uzupełniających z zakresu praktycznej nauki zawodu
niezrealizowanych u tego pracodawcy.
Znajomość poniższych zasad zatrudniania młodocianych pracowników w celu
przygotowania zawodowego jest niezbędna pracownikom urzędów gmin, przyznającym
pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – dla oceny
prawidłowości wniosków o dofinansowanie.
Zasady przygotowania zawodowego młodocianych określa rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232).
Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, może odbywać się przez:
1) naukę zawodu,
2) przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
Nauka zawodu ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze
wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu oraz dokształcanie
teoretyczne.
1
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy
w charakterze przyuczonego pracownika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu.
Przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić:
1) pracodawca,
2) osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy,
3) osoba zatrudniona u pracodawcy
- pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu,
określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu (omówionych poniżej). Kwalifikacje te nie
dotyczą pracodawców, w imieniu których przygotowanie zawodowe młodocianych prowadzą uprawnieni do
tego pracownicy.
Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym, na piśmie, umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego, stosownie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu pracy.
Młodocianym w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła
18 lat. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat. Wolno zatrudniać tylko tych
młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum i przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że
praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może
być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.
W wyjątkowych sytuacjach jest dopuszczalne:
1) zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum,
2) zwolnienie młodocianych nie posiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia przygotowania
zawodowego,
3) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum,
4) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.
Przypadki te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5
grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie
młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły
gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214,
poz. 1808).
Zgodnie z wymogami kodeksu pracy umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
powinna określać w szczególności:
1) rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
2) czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
3) sposób dokształcania teoretycznego,
4) wysokość wynagrodzenia.
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, pracodawca zawiadamia wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w
przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na
siedzibę rzemieślnika. Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc,
niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy i prowadzić ewidencję
pracowników młodocianych.
Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego
dopuszczalne jest tylko w razie:
1) niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku
dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,
2
ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie
zawodowe.
Pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia
udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się. W razie konieczności
wypowiedzenia młodocianemu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w
formie nauki zawodu pracodawca zawiadamia przedstawiciela ustawowego młodocianego lub jego
opiekuna oraz szkołę, jeżeli młodociany dokształca się w szkole, a także izbę rzemieślniczą, jeżeli
pracodawcą jest rzemieślnik, w celu umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu w
dotychczasowym lub zbliżonym zawodzie.
Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu
zawiera pracodawca z młodocianym w terminie przyjęć kandydatów do zasadniczych szkół
zawodowych. Jeżeli młodociany nie dokształca się w zasadniczej szkole zawodowej, umowa o
pracę może być zawarta w innym terminie.
2)
3)
4)
Nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy. Jeżeli natomiast młodociany dokształcający się w
zasadniczej szkole zawodowej nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończył szkoły,
pracodawca, na wniosek młodocianego, albo izba rzemieślnicza, na wniosek pracodawcy będącego
rzemieślnikiem i młodocianego, może przedłużyć czas trwania nauki zawodu, nie więcej jednak niż o 12
miesięcy, w celu umożliwienia dokończenia nauki w szkole, a w innych uzasadnionych przypadkach nie
więcej niż o 6 miesięcy.
Pracodawca, na wniosek młodocianego, a jeżeli pracodawcą jest rzemieślnik - izba rzemieślnicza, na
wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem i młodocianego, może wyrazić zgodę na skrócenie czasu
trwania nauki zawodu, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy, jeżeli młodociany nie dokształca się w
zasadniczej szkole zawodowej.
Zawody, w których odbywa się nauka zawodu, określają przepisy dotyczące klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego. Nauka zawodu u pracodawców będących rzemieślnikami może odbywać się także
w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku
pracy. Zatrudnienie młodocianego odbywającego naukę zawodu jest dopuszczalne tylko przy pracach
objętych programem praktycznej nauki zawodu.
Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w
formie nauki zawodu:
1) kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do zasadniczej szkoły zawodowej albo
2) kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, albo
3) organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie.
Wiedza i umiejętności nabyte przez młodocianego podczas nauki zawodu są sprawdzane w
trakcie egzaminu.
Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletniość, kończą tę naukę na
warunkach określonych dla młodocianych.
W razie przerwania nauki zawodu i podjęcia jej w tym samym lub zbliżonym zawodzie u tego
samego albo innego pracodawcy czas odbytej poprzednio nauki zawodu wlicza się młodocianemu
do okresu wymaganego do odbycia przygotowania zawodowego, jeżeli przerwa w nauce zawodu
nie trwała dłużej niż 12 miesięcy, a w przypadku podjęcia nauki zawodu u innego pracodawcy dodatkowo po sprawdzeniu stopnia opanowania zawodu. Zaliczenia praktycznej nauki zawodu
3
dokonuje pracodawca, który przyjął młodocianego w celu dokończenia nauki zawodu, a zaliczenia
przedmiotów teoretycznych - w zakresie zrealizowanym w okresie odbywania przygotowania
zawodowego u poprzedniego pracodawcy - dokonuje podmiot prowadzący teoretyczne kształcenie
zawodowe tego młodocianego w czasie odbywania przez niego przygotowania zawodowego
ponownie u tego samego albo u innego pracodawcy. Zasady te dotyczą też odpowiednio
młodocianych, którzy rozpoczęli naukę zawodu na innej podstawie niż umowa o pracę w celu
przygotowania zawodowego, lecz nauki tej nie ukończyli.
Przyuczenie młodocianego do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6
miesięcy. W odniesieniu do młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy okres ten może
być przedłużony do czasu ukończenia gimnazjum i trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące.
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się również egzaminem sprawdzającym,
a jeżeli wynik egzaminu jest pozytywny, pracodawca lub izba rzemieślnicza wydaje zaświadczenie
stwierdzające nabycie umiejętności w wykonywaniu prac, których dotyczyło przyuczenie, oraz
określające jego rodzaj, czas trwania i uzyskaną ocenę.
Młodocianemu, który ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy z wynikiem
pozytywnym i podjął naukę zawodu obejmującą zakres przyuczenia do wykonywania określonej
pracy, zalicza się okres przyuczenia do okresu praktycznej nauki zawodu.
Osoby, które przed ukończeniem przyuczenia do wykonywania określonej pracy osiągnęły
pełnoletność, kończą przyuczenie na warunkach określonych dla młodocianych.
Kwalifikacje zawodowe wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy w imieniu
pracodawcy prowadzą przygotowanie zawodowe młodocianych określa § 10 rozporządzenia MEN w sprawie
praktycznej nauki zawodu. Zajęcia praktyczne – co do zasady - prowadzą nauczyciele. Jednakże mogą je
także prowadzić:
1) pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi
podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla
nauczycieli,
2) pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z
młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze
godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu
pracy
- zwani dalej "instruktorami praktycznej nauki zawodu".
Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, dla których praca z młodocianymi stanowi podstawowe
zajęcie, powinni posiadać kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone w rozporządzeniu Ministra
edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400 z późn.
zm.).
Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, dla których praca z młodocianymi nie stanowi podstawowego
zajęcia, powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie
wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od
nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i
obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki
metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia
funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.
Instruktorzy, dla których praca z młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia, niemający tytułu
mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o
których mowa powyżej oraz:
4
1) świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo
świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i
tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego
będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
2) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w
zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po
uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
3) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego,
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w
innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika
wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni
staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
4) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego
będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub
dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni
staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.
2. Zasady przyznawania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników – zatrudnionych w ramach przygotowania
zawodowego
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania
zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli spełnione są dwa poniższe
warunki, łącznie:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy
posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w
przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał
egzamin, zgodnie z przepisami o przygotowaniu zawodowym młodocianych.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika
wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu - do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli
okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości
proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc
kształcenia.
Kwoty dofinansowania (8.081 zł i 254 zł) podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym
następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik jest ogłaszany przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn
niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w
celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się
między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.
5
Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania
zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia dwóch warunków
koniecznych do uzyskania dofinansowania opisanych na początku rozdziału. Dofinansowanie jest
przyznawane wyłącznie na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez
młodocianego pracownika egzaminu. Z urzędu dofinansowania się nie przyznaje.
Do wniosku pracodawca musi dołączyć:
1) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku polegającego na tym, że pracodawca lub osoba
prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje
wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w
sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
2) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
3) kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu kończącego naukę
zawodu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu, kończącego przyuczenie do wykonywania
określonej pracy.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków
Funduszu Pracy. Środki na ten cel są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu
wojewódzkiego, a wojewoda otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy gminy.
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania następuje w
drodze postępowania administracyjnego określonego w Kodeksie postępowania administracyjnego.
3. Warunki i tryb udzielania pomocy de minimis na podstawie decyzji przyznających
dofinansowanie
Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1)
lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z
24.12.2013, s. 9). Przy wydawaniu decyzji należy też stosować polskie przepisy dotyczące pomocy
publicznej.
Polskie przepisy prawa nie zawierają definicji pomocy publicznej, określa ją art. 107 ust. 1
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), opublikowanego w Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz.
864/2, zamieszczonego również w programie komputerowym „Lex”. Obowiązek bezpośredniego
stosowania przepisów unijnych wynika z art. 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawową
zasadą prawa wspólnotowego, jest zasada nadrzędności, zgodnie z którą pierwotne prawo
europejskie (traktat) oraz akty wydane na jego podstawie (rozporządzenia Rady Europy i Komisji
Europejskiej) będą stosowane przed prawem krajowym. Oznacza to pierwszeństwo przepisów
unijnych przed prawem polskim.
Art. 107 ust. 1 TFUE stanowi, że z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w
niniejszym Traktacie, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo członkowskie lub przy użyciu
zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji
poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna
ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami
członkowskimi. Z tego przepisu można wywieść, że z pomocą publiczną mamy do czynienia, gdy
6
spełnione są wszystkie następujące przesłanki łącznie:
 następuje przysporzenie środków publicznych pochodzących z budżetu państwa, lub
budżetu jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.), jak również, gdy organy administracji
publicznej zrzekają się poboru ustawowo należnych im środków publicznych,
 przysporzenie lub zrzeczenie się środków publicznych jest skierowane do podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą i związane z tą działalnością – bez względu na to
czy przepisy nadają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy. Będzie tu miała
zastosowanie definicja przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wspólnotowych (art. 1
załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji WE Nr 800/2008), zgodnie z którym za
przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez
względu na jego formę prawną. Podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą
będą podmioty oferujące dobra i usługi na określonym rynku. Nie ma tu znaczenia polskie
rozumienie tego zagadnienia, zawarte w art. 2 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej – działalność nie musi być wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły w
celu zarobkowym. Może mieć charakter okazjonalny i niedochodowy, ale jeżeli
następuje oferowanie dóbr i usług odbiorcom na określonym rynku, mamy do
czynienia z działalnością gospodarczą dla celów pomocy publicznej. Trzeba też
pamiętać, że pomoc publiczna wystąpi, jeżeli dane przysporzenie będzie miało styczność
z działalnością np. umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za
budynek i grunt związany z działalnością gospodarczą, czy przyznanie dofinansowania za
wyszkolenie młodocianych pracowników, jest ono bowiem prowadzone w ramach
działalności gospodarczej pracodawcy. Umorzenie zaległości z tytułu podatku od
nieruchomości za budynek mieszkalny – pomocy nie stanowi,
 pomoc stanowi dla beneficjenta korzyść ekonomiczną, której nie mógłby uzyskać
w normalnych warunkach rynkowych np. zwolnienie z podatków powszechnie
ponoszonych, czy otrzymanie pożyczki na warunkach bardziej korzystnych niż w bankach
i instytucjach kredytowych oraz dofinansowanie kształcenia młodocianych,
 występuje element selektywności. Oznacza to, że pomoc jest udzielana tylko pewnym
grupom lub pojedynczym przedsiębiorstwom. Wsparcie powoduje (lub może powodować)
naruszenie równowagi pomiędzy beneficjentem pomocy, a jego konkurentami na tym
samym rynku, ponieważ nie jest dostępne dla wszystkich przedsiębiorców danej branży w
równym stopniu – zależy od uznania organu przyznającego pomoc. Jednemu
przedsiębiorcy udzielimy dofinansowania, a innemu - nie.
 występuje (faktyczne bądź potencjalne) zakłócenie konkurencji w zakresie wpływu na
wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Przy czym nie
ma znaczenia jedynie fakt eksportowania produktów na rynki państw europejskich –
przesłanka ta wystąpi nawet wtedy, gdy na rynku polskim będą konkurowały, lub mogą
konkurować co najmniej dwa produkty, z których jeden pochodzi z innego państwa
członkowskiego.
Obowiązek zastosowania przepisów o pomocy publicznej przez organy udzielające pomocy
będzie miał miejsce wtedy, gdy w stosunku do danego przysporzenia lub zrzeczenia poboru
środków publicznych na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą wystąpią
wszystkie powyższe okoliczności. W trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie środków
publicznych lub o zrzeczenie się tych środków, organ podatkowy musi ustalić, czy w stosunku do
przysporzenia lub zrzeczenia, które ewentualnie przyzna wnoszącemu podanie, wystąpią wszystkie
przesłanki pozytywne istnienia pomocy publicznej. Rodzi to obowiązek analizy sfery zarówno
podmiotowej (komu pomocy udzielamy – czy jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą
7
lub oferujący swoje produkty na rynku, oraz czy to przysporzenie będzie przyczyniało się temu
podmiotowi do prowadzonej działalności gospodarczej), jak i przedmiotowej, polegającej na
ustaleniu, czy przedsiębiorca poprzez tę pomoc uzyska korzyść ekonomiczną, czy wpłynie ona na
wymianę handlową pomiędzy przedsiębiorstwami z Unii Europejskiej i czy dokonamy owego
przysporzenia w sposób selektywny. Odpowiedź pozytywna na te wątpliwości – potwierdzająca fakt
udzielania pomocy publicznej – powinna skutkować tym, że organ zastosuje w stosunku do tego
przedsiębiorcy przepisy o pomocy publicznej. Odpowiedź negatywna natomiast będzie w sytuacji
braku choćby jednej z powyższych przesłanek – wówczas nie stosujemy przepisów o pomocy
publicznej.
Przyznanie dofinansowania w zdecydowanej większości będzie stanowić pomoc
publiczną, chyba że wobec pracodawcy uprawnionego do dofinansowania nie wystąpią
wszystkie ww. przesłanki istnienia pomocy publicznej. Decyzja odmowna nie przyznaje
przysporzenia przedsiębiorcom środków publicznych, a więc pomocy nie stanowi.
Jeżeli wystąpią wszystkie przesłanki pomocy publicznej, organ rozpatrujący daną sprawę
musi zastosować przepisy materialnego prawa pomocowego – występującego w aktach UE –
oraz procedurę pomocową. Procedura pomocowa jest drugą obok Kodeksu postępowania
administracyjnego, procedurą, którą organ administracji jest obowiązany stosować. Wprowadza ją
ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.
U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) i jej przepisy wykonawcze.
Materialno-prawną podstawą do udzielenia pomocy będzie zawsze konkretny przepis
lub akt normatywny polskiego systemu prawnego (np. art. 70b ustawy o systemie oświaty omówiony powyżej). Prawo wspólnotowe zaś zawiera warunki dopuszczalności pomocy
publicznej. Udzielanie pomocy będzie dopuszczalne, gdy dane przysporzenie środków publicznych
spełni dyspozycję tych dwóch reżimów prawnych.
Jeżeli chodzi o unijne przepisy dopuszczające pomoc to dofinansowanie kształcenia
młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis. Obecnie - począwszy od 1 stycznia 2014
r. (do 31.12.2020 r.) – obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1). Bardzo ważną zasadą stosowania tego rozporządzenia
jest zasada nadrzędności – co oznacza że jeżeli dofinansowanie mogłoby być przyznane na
podstawie ustawy o systemie oświaty, bo spełnione są jej wymogi, ale nie są spełnione
warunki rozporządzenia – to należy wydać decyzję odmowną.
Zgodnie z tym rozporządzeniem pomocą de minimis jest kwota pomocy przyznana
(przez różne organy) danemu przedsiębiorcy w wysokości nieprzekraczającej 200.000 euro w
dowolnie ustalonym okresie trzech lat podatkowych. Całkowita wartość pomocy de minimis
przyznanej jednemu przedsiębiorstwu działającemu w sektorze transportu drogowego towarów
przez dowolny okres trzech lat podatkowych nie może przekroczyć 100.000 euro. Przedsiębiorca
zajmujący się innego rodzaju przewozem np. osób może uzyskać pomoc do 200.000 euro. Pułapy
te stosuje się bez względu na formę i cel udzielanej pomocy de minimis. Do wartości pomocy, którą
beneficjenci mogą otrzymać w ramach w/w progów wlicza się tylko pomoc o charakterze de minimis
(dla przedsiębiorców).
Pomoc de minimis stosuje się we wszystkich sektorach działalności gospodarczej, z
wyjątkiem:
1) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i
8
akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;
2) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów
rolnych;
3) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i
wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:
( a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów
nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez
przedsiębiorstwa objęte pomocą;
( b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości
producentom podstawowym;
4) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw
członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów,
tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z
prowadzeniem działalności wywozowej;
5) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do
towarów sprowadzanych z zagranicy.
Przyznanie pomocy de minimis danemu przedsiębiorcy należy poprzedzić ustaleniem kwoty
pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat budżetowych.
Obliczanie lat budżetowych polega na tym, że jeżeli wniosek o pomoc wpłynie w kwietniu
2016 r. to sprawdzanie uzyskanej pomocy de minimis musi obejmować okres I-VIII.2016 r. oraz
dwóch lat wstecz, czyli 2014-2015.
Od 1.01.2014 r. organy mogą udzielać pomocy de minimis również tym
przedsiębiorcom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W praktyce oznacza to, że
organy nie muszą badać tej sytuacji.
Generalnie pomocy de minimis nie można udzielać, gdy dany przedsiębiorca już przekroczył
pułap 200.000 EUR uzyskanej pomocy de minimis. Jednakże pomocy tej nie przyznaje się również
w sytuacji, gdy dany przedsiębiorca do momentu złożenia wniosku o pomoc nie przekroczył tego
progu, ale jeżeli zastosowano by środek pomocowy (o który przedsiębiorca wnosi) w całości – do
przekroczenia progu by doszło. Rozpatrując taki wniosek organ powinien odmówić przyznania
pomocy, nawet w części tego środka (dofinansowania), która nie powoduje przekroczenia
progu.
Można to zobrazować przykładem: jeżeli przedsiębiorca wnioskujący o dofinansowanie
wynoszące mniej więcej równowartość 2.000 EUR przedstawi organowi zaświadczenia o uzyskanej
pomocy de minimis na przestrzeni ostatnich trzech lat budżetowych opiewające na łączną kwotę
199.000 EUR to wówczas organ powinien wydać decyzję odmowną – w oparciu o art. 3 ust. 7
akapit drugi rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013. Dofinansowanie na tego samego
pracownika nie będzie też przysługiwać, gdyby wniosek został złożony ponownie w kolejnym roku gdy już przedsiębiorca nie będzie przekraczał pułapu pomocy de minimis.
Udzielając pomocy de minimis organ powinien mieć też na uwadze art. 5 ust. 2
rozporządzenia Komisji. Zgodnie z tym przepisem, gdyby udzielano pomocy de minimis w
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (tzn. na to samo
przeznaczenie), to wówczas pomocy de minimis łącznie z pomocą na to przeznaczenie
(udzielonej w ramach wyłączenia grupowego) nie można udzielić więcej niż wynosi pułap
intensywności danego przeznaczenia, określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 651/2014.
Pociąga to za sobą konieczność pobrania od podatnika informacji o wielkości uzyskanej pomocy na
9
przedsięwzięcie, w stosunku do którego ubiega się o pomoc de minimis oraz o wielkości kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą. Wnioskodawca powinien posłużyć się formularzem
określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
W powyższym rozporządzeniu podano też pułapy pomocy de minimis dla
przedsiębiorcy, który prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą plus działalność w
sektorze transportu lub w rolnictwie. Wówczas pomoc de minimis takiemu przedsiębiorcy
przysługuje łącznie do wysokości pułapu 200.000 euro, ale z tą regułą, że pomoc na
transport nie może przekroczyć 100.000 euro, a pomoc na rolnictwo - 15.000 euro.
Działalność z niższym pułapem pomocy de minimis (rolnictwo i transport) nie może
korzystać z kwoty pomocy o wyższym pułapie.
I tak wyglądają warunki dopuszczalności dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych
pracowników, udzielanego w formie pomocy de minimis. Jeżeli zaś chodzi o procedurę pomocową
to ustawa o pomocy publicznej zobowiązuje przedsiębiorcę (pracodawcę) do załączenia do
wniosku o dofinansowanie następujących dokumentów:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o
pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie;
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i
przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de
minimis.
Jeżeli podanie (wniosek o dofinansowanie) zawiera braki w zakresie pomocy
publicznej (oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub zaświadczenia o otrzymanej pomocy
de minimis, informacje niezbędne do udzielenia pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy) organ powinien wezwać wnoszącego podatnie o ich uzupełnienie w trybie art. 64 § 2
Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 39 ustawy o „pomocy publicznej”, z
pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.
Z uwagi na to, że braki dotyczą zagadnień pomocy publicznej, w zakresie wyznaczenia terminu na
ich usunięcie, bliższy będzie tutaj przepis ustawy o pomocy publicznej przewidujący termin co
najmniej 14-dniowy – niż 7 dni z K.p.a. W ramach informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, o
których mowa w ww. punkcie 2 wnioskodawca (przedsiębiorca) musi złożyć „Formularz
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” wprowadzony przez
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.).
Analiza zaświadczeń o otrzymanej przez podatnika pomocy de minimis lub oświadczenia o
tej pomocy oraz informacje zawarte w ww. formularzach pozwoli organowi odpowiedzieć na pytanie,
czy może udzielić pomocy de minimis. Decyzja przyznająca pomoc musi zawierać w podstawie
prawnej (oprócz polskich przepisów) odniesienie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013.
Łącznie z decyzją przyznającą pomoc należy wystawić – z urzędu - zaświadczenie
o udzielonej pomocy de minimis wedle wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie.
Wartość dofinansowania będzie kwotą pomocy de minimis, które wpisuje się do
zaświadczenia. Wprawdzie istnieje możliwość niewydawania zaświadczenia, jeżeli decyzja zawiera
10
już wszystkie jego elementy, jednak wskazane jest wydawanie zaświadczeń w każdym przypadku.
Decyzja, oprócz elementów pomocy publicznej, najczęściej zawiera elementy sytuacji osobistej
wnioskodawcy, o której zapewne nie chciałby on informować innych organów przyznających pomoc
– do których ewentualnie zwróci się w przyszłości.
Po tych czynnościach organ udzielający pomocy jest zobowiązany sporządzić i przekazać
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdanie o udzielonej pomocy de
minimis.
Począwszy od dnia 1 października 2010 r. wszystkie gminy zobowiązane są
przekazywać sprawozdania z udzielonej pomocy lub informacje o nieudzieleniu pomocy przez
teletransmisję danych w formie elektronicznej, na formularzach zamieszczonych na stronie
internetowej UOKiK-u, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP – bezpośrednio do UOKiK-u. Termin
przekazywania sprawozdania o pomocy udzielonej w danym dniu wynosi 7 dni od dnia udzielenia
pomocy. Szczegóły przekazywania sprawozdań i informacji normuje rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy
publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. z
2010 r. Nr 6, poz. 32, z późn. zm.). W przypadku zmiany wartości pomocy należy sporządzić i
przekazać zaktualizowane sprawozdanie, za pomocą aplikacji SHRIMP, tylko w zakresie
wskazywanej zmiany - a nie całe.
Wzory
sprawozdań
wraz
z
instrukcją
ich
wypełniania
zawarte
są
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań
o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o
zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów
publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952, z późn. zm.).
8.08.2016 r.
11
Download