pobierz - biuletyn.net

advertisement
Załącznik nr 7
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
Z rysunkami
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
1
1. ZLECENIODAWCA. ................................................................................................ 3
2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA. ........................................................... 3
3. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA. .................................................................. 3
4. MATERIAŁY TECHNICZNE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU...... 3
5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO................................................................................ 4
5.1. Warunki lokalizacyjne............................................................................. 4
5.2. Obecna Technologia Uzdatniania......................................................... 4
5.3. Urządzenia istniejącej instalacji uzdatniania wody.......................... 5
5.4. Ocena stanu technicznego urządzeń systemu wodociągowego .... 6
5.4.1. Ocena stanu urządzeń..................................................................................... 6
5.4.2. Ocena jakości wody ....................................................................................... 7
5.4.3. Ogólna ocena stanu technicznego .................................................................. 8
6. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH. ........................... 8
6.1. Zapotrzebowanie na wodę...................................................................... 8
6.2. Zakres robót na stacji wodociągowej w Polwicy ............................. 9
6.3. Projektowana Technologia Uzdatniania Wody............................... 10
7. OPIS POSZCZEGÓLNYCH STOPNI UZDATNIANIA. ...................................... 10
7.1. Pompy głębinowe ................................................................................... 10
7.2. Obudowy studni głębinowych............................................................. 11
7.3. Dozowanie koagulantu.......................................................................... 12
7.4. Napowietrzanie........................................................................................ 13
7.5. OdŜelazianie i odmanganianie............................................................. 14
7.5.1. Dobór filtrów................................................................................................ 14
7.5.2. Cykl filtracyjny. ........................................................................................... 15
7.5.3. Płukanie filtrów............................................................................................ 16
7.6. Zbiorniki retencyjne............................................................................... 18
7.7. Aparatura kontrolno - pomiarowa............................................................. 19
7.8. SpręŜarka powietrza............................................................................... 20
7.9. Pompa płuczna........................................................................................... 20
7.10. Dmuchawa................................................................................................ 21
7.11. Zestaw hydroforowy .............................................................................. 21
7.12. Dozowanie podchlorynu sodu w celu zabezpieczenia sieci
wodociągowej.......................................................................................... 24
7.13. Odstojnik popłuczyn .............................................................................. 26
7.14. Rurociągi technologiczne ..................................................................... 27
7.15. Sieci zewnętrzne ..................................................................................... 28
7.16. Zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne. .................................. 29
7.17. Osuszacz powietrza................................................................................ 29
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
2
7.18. Grzejniki.................................................................................................... 30
7.19. Instalacja wewnętrzna wodno - kanalizacyjna ................................ 30
8. WYTYCZNE SYSTEMU STEROWANIA............................................................ 31
8.1. Opis działania .......................................................................................... 31
8.2. Filtracja...................................................................................................... 31
8.3. Płukanie..................................................................................................... 32
9. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. .................................... 32
10. UWAGI DODATKOWE......................................................................................... 36
11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA36
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
3
1. ZLECENIODAWCA.
Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sosnowa 4, Zaniemyśl.
2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.
Dokumentację opracowano na podstawie umowy zawartej między Zakładem
Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu a Stanisławem Grabiasem, ul. Śpiewaków 3A,
Poznań.
3. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy stacji uzdatniania
wody w miejscowości Polwica, gm. Zaniemyśl. Projekt obejmuje całkowitą wymianę
technologii uzdatniania wody, wymianę pomp głębinowych, obudów studni, rurociągów
technologicznych i sieci zewnętrznych oraz projekt zbiorników wody czystej, a takŜe
projekt niezbędnych urządzeń towarzyszących.
Istniejąca stacja uzdatniania wody w Polwicy nie spełnia wymaganych
parametrów i nie pozwala na uzyskanie wody o jakości odpowiadającej normom. Jakość
wody produkowanej obecnie przez stację wodociągową budzi zastrzeŜenia ze względu
na przekroczenia dopuszczalnej barwy, czasami mętności oraz zawartości związków
manganu.
Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych oraz
uwarunkowań formalno – prawnych umoŜliwiających modernizację stacji uzdatniania
wody w Polwicy.
4. MATERIAŁY TECHNICZNE WYKORZYSTANE PRZY
OPRACOWANIU.
Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji są:
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
4
- Wyniki badań technologicznych wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych wraz z
wytycznymi modernizacji stacji uzdatniania wody na ujęciu w miejscowości Polwica.
Opracowanie z lutego 2006 r.
Autor opracowania: mgr Andrzej Wichłacz
- Materiały uzyskane w wyniku przeprowadzenia wizji lokalnej oraz udostępnione przez
Zamawiającego.
- Badania jakości wody surowej wykonane w dniu 12.06.2007 r. przez laboratorium
IMGW w Poznaniu.
Ponadto wykorzystano:
- Materiały techniczne urządzeń uzdatniających.
- Literaturę fachową oraz opracowania naukowe na temat metod uzdatniania wody.
- Obowiązujące normy i przepisy krajowe.
5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.
5.1. Warunki lokalizacyjne.
Stacja uzdatniania wody mieści się w wolnostojącym budynku, usytuowanym na
działce nr 68/29. Urządzenia technologiczne stacji umieszczone są w budynku, zbiorniki
retencyjne to zbiorniki nadziemne zlokalizowane na działce stacji uzdatniania wody. W
odrębnym budynku na terenie działki znajduje się agregat prądotwórczy. Na terenie
działki stacji uzdatniania wody znajdują się dwa ujęcia wody.
5.2. Obecna Technologia Uzdatniania.
Obecnie eksploatowana stacja uzdatniania wody w m. Polwica, została
zaprojektowana na wydajność nominalną 50 m3/h.
Stacja uzdatniania wody w Polwicy zaopatruje w wodę następujące miejscowości:
Polwica, Łękno, Jeziory Małe, Jeziory Wielkie, Dobroczyn, Jezierskie Huby, Polwickie
Huby, Winna, BoŜydar, Jaszkowo, Luboniec.
Woda surowa pobierana jest z dwóch eksploatowanych naprzemiennie studni
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
5
głębinowych, tłoczona jest na urządzenia technologiczne stacji uzdatniania wody i po
uzdatnieniu gromadzona w dwóch zbiornikach retencyjnych o łącznej pojemności
200m3. Ze zbiorników tych pobierana jest pompownią II stopnia do sieci. Praca pomp
regulowana jest za pomocą trzech hydroforów.
W stacji uzdatniania woda ta podlega procesom napowietrzania w aeratorze
centralnym, a następnie filtracji w dwóch ciśnieniowych filtrach Ŝwirowych, po czym
podawana jest do zbiornika wody rezerwowej. Ze zbiorników przetłaczana jest do sieci
wodociągowej za pomocą pomp II stopnia.
SpręŜone powietrze do aeracji wody podziemnej oraz do płukania filtrów,
podawane jest przez elektrozawór, za pomocą spręŜarki wyposaŜonej w zbiornik
spręŜonego powietrza.
Pompa płuczna słuŜy do płukania filtrów wodą uzdatnioną.
5.3. Urządzenia istniejącej instalacji uzdatniania wody
W budynku SUW znajdują się następujące urządzenia:
Aerator centralny:
- zbiornik stalowy ciśnieniowy
- średnica 1400mm
- objętość 3,0 m3
- ilość – 1 szt.
Filtry Ŝwirowe:
- zbiorniki stalowe ciśnieniowe
- średnica D = 1800 mm
- złoŜe filtracyjne Ŝwirowe
- ilość – 2 szt.
Pompa płuczna:
- pompa typu 100 PJM 140
- moc 7,5 kW
- ilość – 1 szt.
Pompy II stopnia:
- pompy typu 65 PJM 200
- moc 11 kW
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
6
- ilość – 3 szt.
SpręŜarka
- SpręŜarka typu A-50
Hydrofor
- zbiorniki stalowe ciśnieniowe
- średnica D = 1800 mm
- ilość – 3 szt.
Poza budynkiem, na zewnątrz znajdują się:
- dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 100 m3 kaŜdy.
- odstojnik wód popłucznych
W odrębnym budynku znajduje się agregat prądotwórczy.
Obecnie stacja uzdatniania wody pracuje w układzie I-stopniowej filtracji. Wskutek
pogorszenia jakości wody podziemnej, jakość wody uzdatnionej równieŜ uległa
pogorszeniu. W wodzie uzdatnionej przekroczone są dopuszczalne wartości barwy,
czasami mętności oraz związki manganu.
Obecnie woda poddawana jest równieŜ koagulacji za pomocą siarczanu
glinowego.
5.4. Ocena stanu technicznego urządzeń systemu wodociągowego
5.4.1. Ocena stanu urządzeń
- Hydrofory, aerator oraz filtry zamontowane na stacji uzdatniania wody są
wyprodukowane w 1989 r., zbiornik spręŜonego powietrza w 1993 r. Na podstawie
informacji uzyskanych od konserwatora stacji wiadomo, Ŝe zbiorniki były kilkakrotnie
naprawiane, spawane. Mimo, Ŝe z zewnątrz nie widać wŜerów korozyjnych, są
odpowiednio pomalowane, to jednak ze względu na długi czas eksploatacji stacji
uzdatniania wody oraz nieskuteczność w oczyszczaniu wody naleŜy urządzenia i
rurociągi wymienić.
- Ze względu na zmianę urządzeń technologicznych naleŜy wymienić pompę płuczną
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
7
oraz pompy II stopnia.
- Dawkownik do koagulacji wody jest urządzeniem nowym, zainstalowanym w 2007 r.
Jednak Ŝeby ujednolicić typy i producenta dawkowników naleŜy go zdemontować i
przekazać do ZGK do wykorzystania.
- Stalowe zbiorniki wyrównawcze znajdujące się na terenie działki stacji
uzdatniania wody mają zbyt małą pojemność oraz zbyt długi czas eksploatacji, a
takŜe występują problemy z eksploatacją – naleŜy je zdemontować.
5.4.2. Ocena jakości wody
Wyniki badań wody uzdatnionej, wykonane w dniu 20.01.2006 r., przez firmę
„Projektowanie Procesów Technologicznych Uzdatniania Wody i Oczyszczania
Ścieków” mgr Andrzej Wichłacz, przedstawiono w tabeli 2. Świadczą one o
niepoprawnej pracy urządzeń układu technologicznego SUW. Woda dostarczana do
sieci po uzdatnieniu nie odpowiada obowiązującemu Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi.
Tabela 1. Wyniki badań wody uzdatnionej
Oznaczenie Jednostka Wartość
Mętność NTU 2
Barwa mg Pt/dm3 30
Zapach Z1R
Odczyn pH 7,3
Twardość ogólna mgCaCO3/m3 178
Zasadowość
ogólna mval/dm3 6,8
śelazo ogólne mg/dm3 0,22
Mangan mg/dm3 0,06
Azot amonowy mg/dm3 0,16
Siarkowodór i
siarczki mg/dm3 0,00
Wyniki badań fizykochemicznych wody surowej przedstawiono w niŜej
zamieszczonych tabelach.
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
8
Tabela 2. Wyniki badań wody surowej (11.06.2007 r.)
Oznaczenie Jednostka Wartość
Mętność NTU 3
Barwa mg Pt/dm3 65
Zapach - ZIR
Odczyn pH pH 6,9
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 157
śelazo ogólne mg/dm3 1,1
Mangan mg/dm3 0,03
Chlorki mg/dm3 15
Azot amonowy mg/dm3 0,78
Siarczany mg/dm3 5
Azotany mg/dm3 <0,04
Utlenialność (KMnO4) mgO2/dm3 7,0
5.4.3. Ogólna ocena stanu technicznego
Uwagi wymienione w punkcie 5.4.1. oraz 5.4.2. wskazują na nieprawidłową pracę
stacji wodociągowej. Uzasadniają one teŜ konieczność realizacji modernizacji stacji
uzdatniania wody.
6. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH.
6.1. Zapotrzebowanie na wodę.
Zapotrzebowanie na wodę stacji uzdatniania wody wynosi:
- W okresie jesienno – zimowym Q = 200-300 m3/d
- W okresie wiosenno – letnim Q = 600-800 m3/d
Miesięczny rozbiór wody w 2006 r. przedstawiał się następująco:
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
9
Tabela 3. Miesięczne rozbiory wody w 2006 r.
Data
Miesiąc
2006 r.
WODA
SUROWA
WODA
UZDATNIONA
01 7590,00 7360,00
02 7090,00 6710,00
03 5130,00 4670,00
04 7660,00 8410,00
05 8940,00 8440,00
06 8814,00 8738,00
07 15981,00 15915,00
08 9905,00 9907,00
09 8662,00 8804,00
10 9370,00 8798,00
11 9068,00 8380,00
12 9210,00 8932,00
Ze względu na wydajność pomp głębinowych (w studni I – 23 m3/h, w studni II –
11 m3/h) przyjęto maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody: Q hmax = 35 m3/h
Dla tej wielkości dobrano urządzenia stacji uzdatniania wody.
Ze względu na bliskie usytuowanie względem siebie studni głębinowych wyklucza
się jednoczesną pracę obu pomp. W celu zwiększenia wydajności stacji naleŜałoby
prowadzić prace związane z budową nowej studni (co jest poza zakresem niniejszego
projektu).
6.2. Zakres robót na stacji wodociągowej w Polwicy
W związku z tym, Ŝe obecna technologia uzdatniania wody nie spełnia swojego
zadania (woda uzdatniona nie jest zgodna z normą wody do spoŜycia) naleŜy istniejące
urządzenia zdemontować.
Aerator, filtry, hydrofory, pompy II-stopnia, pompy głębinowe, zestawy dozujące,
rurociągi naleŜy zdemontować. Zagospodarowaniem zdemontowanych urządzeń zajmie
się Zakład Gospodarki Komunalnej.
Na czas remontu stacji uzdatniania wody naleŜy dostarczyć do sieci wodę z sieci
wodociągowej zaniemyskiej, ewentualnie skorzystać z wody podawanej ze stacji
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
10
uzdatniania wody Dębiec gm. Kórnik. Na etapie wykonawstwa naleŜy uzgodnić to z
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu.
6.3. Projektowana Technologia Uzdatniania Wody.
Technologia uzdatniania wody została tak dobrana, aby woda po uzdatnieniu
spełniała normy jakości wody do spoŜycia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi.
Projekt i modernizacja stacji uzdatniania obejmuje następujący ciąg technologiczny:
1. Dozowanie koagulantu
2. Napowietrzanie
3. OdŜelazianie i odmanganianie
4. Zbiorniki retencyjne
5. Pompownia II stopnia
6. Pompa płuczna
7. Dozowanie podchlorynu sodu w celu zabezpieczenia sieci
7. OPIS POSZCZEGÓLNYCH STOPNI UZDATNIANIA.
7.1. Pompy głębinowe
Za względu na zuŜycie istniejących pomp głębinowych naleŜy wymienić pompy
głębinowe na nowe.
Dla studni nr 1.
Dane techniczne:
Pompy głębinowe dobrano na następujące parametry:
wydajność Qt = 23 m3/h,
wysokość podnoszenia H = 60 m
Dobrano pompy typu GC 0.03 produkcji HYDRO - VACUUM o parametrach
technicznych:
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
11
zakres wydajności 0,04 30,0 m3/h,
zakres wysokości podnoszenia 67 30 m H2O,
maksymalna moc pompy 5,0 kW,
moc silnika 5,5 kW,
średnica przyłącza Dn80/PN16
Dla studni nr 2.
Dane techniczne:
Pompy głębinowe dobrano na następujące parametry:
wydajność Qt = 11 m3/h,
wysokość podnoszenia H = 60 m
Dobrano pompy typu GC 0.03 produkcji HYDRO - VACUUM o parametrach
technicznych:
zakres wydajności 0,04 30,0 m3/h,
zakres wysokości podnoszenia 67 30 m H2O,
maksymalna moc pompy 5,0 kW,
moc silnika 5,5 kW,
średnica przyłącza Dn80/PN16
Na rurociągach tłocznych pomp głębinowych naleŜy zainstalować zawory zwrotne
DN 80 oraz zawory odcinające DN 80.
Odpowietrzenie głowicy naleŜy wyprowadzić moŜliwie wysoko.
W budynku stacji, przed aeratorem naleŜy zainstalować zawór czerpalny do
poboru prób wody surowej.
7.2. Obudowy studni głębinowych
Dla studni nr 1 i nr 2 zaprojektowano obudowę typu LANGE.
Obudowa studni głębinowej jest w całości wykonana z laminatów poliestrowoszklanych
co umoŜliwia utrzymanie wnętrza obudowy w wymaganych warunkach
sanitarnych. Obudowa wyposaŜona jest w urządzenie automatycznego awaryjnego
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
12
ogrzewania.
Wymiary: 1,66 x 1,10 x 0,1 m
Producent: Przedsiębiorstwo Izolacyjno-Instalacyjne „Lange”.
7.3. Dozowanie koagulantu
Koagulacja wody podziemnej nastąpi w sposób ciągły za pomocą roztworu
siarczanu glinowego, dawkowanego do rurociągu wody surowej, przy dawce wstępnej
D=15 g Al2(SO4)3/m3 za pomocą pompy dozującej sprzęŜonej z pracą pompy
głębinowej.
Dawka teoretyczna koagulantu, w przeliczeniu na bezwodny 100% siarczan
glinowy wynosi:
D=15 g Al2(SO4)3/m3
W przeliczeniu na produkt handlowy:
D= 30 g koagulantu /m3 wody
Zaprojektowano zestaw dozujący ZD-DLXB-VFT 05 07 z pompą DLXB-VFT 05 07
produkcji włoskiej firmy Etatron (dystrybucja: H2OPTIM Sp. z o.o.) w wykonaniu
odpornym na stęŜenie koagulantu.
Dane techniczne pompy DLXB-VFT 05 07:
wydajność 5 l/h przy przeciwciśnieniu 7 bar
wydajność 10 l/h przy przeciwciśnieniu 2 bar
zawór odpowietrzania
węŜyk ssący z przeźroczystego PVC, 2m
węŜyk wtryskowy z polietylenu, 2 m
smok ssawny z filtrem
inŜektor wtryskowy 3/8”
ilość impulsów 120 imp./min.
sterowanie ręczne w zakresie 0-100% lub 0-20%
szerokość x głębokość x wysokość - 120x150x221 mm
zasilanie 230 V / 50 Hz
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
13
moŜliwość załączania pompy zewnętrznym stykiem
zuŜycie mocy 37 W
ilość 1+1 (na magazyn)
Osprzęt pompy: zbiornik roztworowy z czujnikiem poziomu roztworu w zbiorniku,
węŜyki, smok ssawny, punkt wtrysku oraz kabel sterowniczy.
Sterowanie pompy dozującej: pompa załączy się w momencie włączenia pompy
głębinowej.
Zbiornik koagulantu o pojemności 500 l z mieszadłem elektrycznym.
7.4. Napowietrzanie
W celu napowietrzenia wody oraz zapewnienia czasu kontaktu koagulantu z wodą
zaprojektowano mieszacz wodno – powietrzny typu ARC5 produkcji Kotłorembud.
Mieszacze wodno-powietrzne słuŜą do napowietrzania wody uzdatnianej w celu
ułatwienia wytrącenia związków Ŝelaza. Przeznaczone są do współpracy z zespołem
filtrów w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym ciśnieniu roboczym pr=0,6 MPa
oraz maksymalnej temperaturze roboczej tr=20°C.
Mieszacz wodno-powietrzny jest aeratorem statycznym, w którym struga wody
przeciwprądowo miesza się z podawanym przez układ dysz spręŜony powietrzem.
Element sitowy, na którym zamontowana jest głowica napowietrzająca podwyŜsza
efektywność procesu aeracji.
Zbiornik jest zabezpieczony antykorozyjnie od wewnątrz farbą o nazwie handlowej
"BRANTHO-KORRUX" z atestem PZH na kontakt z wodą pitną.
Przyjęto następujące załoŜenia:
czas kontaktu wody z powietrzem t = 360 s,
prędkość wody w aeratorze v = 0,005 m/s.
Dobrano aerator typu ARC5 produkcji Kotłorembud o parametrach technicznych:
średnica 1800 mm,
wysokość całkowita 3056 mm,
powierzchnia aeracji 2,54 m2,
objętość 5,3 m3,
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
14
liczba dysz 12 szt.,
masa 1260 kg.
Czas kontaktu wody z powietrzem w aeratorze będzie wynosił:
hs
Q
V
t
t
0,15 540
35
5,3 
zaś prędkość przepływu wody w aeratorze:
mhms
A
Q
v
aer
aer
13,8 / 0,0038 /
2,54
35 
Na aeratorze naleŜy zainstalować zawór odpowietrzający.
t
7.5. OdŜelazianie i odmanganianie.
Ze względu na tendencję do pogarszania się jakości wody surowej na ujęciu w m.
Polwica zaprojektowano uzdatnianie wody na filtrach ciśnieniowych z małą prędkością
filtracji.
Filtry pospieszne ciśnieniowe, wypełnione ziarnistym materiałem filtracyjnym,
słuŜą do:
- zatrzymywania zawartych w wodzie zawiesin pochodzenia naturalnego
- usuwania z wody związków Ŝelaza i manganu,
- przyspieszania procesów koagulacji i zatrzymywania produktów koagulacji,
- sorbowania wielkocząsteczkowych związków zawartych w wodzie lub
równoczesnego sorbowania i filtrowania przy zastosowaniu filtrów z warstwą
węgla aktywowanego,
- usuwania z wody związków Ŝelaza i manganu.
7.5.1. Dobór filtrów
Zaprojektowano cztery odŜelaziacze typu:
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
15
OPTIMO 480 Matic (z zestawem ramowym z zaworami Aquamaticami), produkcja:
H2Optim Sp. z o.o.
Dane techniczne:
- ZłoŜe katalityczne Defeman
- Powierzchnia filtracji 1,167 m2
- Średnica zbiornika 48”,
- Wydajność nominalna przy prędkości filtracji 12 m/h 14 m 3/h
- Przepływ maksymalny 23 m3/h
- Ilość złoŜa 1000l
Dla czterech filtrów sumaryczna powierzchnia filtracji wynosi 4,668 m 2.
Prędkość filtracji dla wydajności stacji 35 m3/h wyniesie 7,5 m/h.
7.5.2. Cykl filtracyjny.
Cykl filtracyjny wyznaczono w oparciu o dane producenta złoŜa, określające
chłonność złoŜa filtracyjnego. Dla zastosowanych złóŜ średnia chłonność złoŜa
filtracyjnego wynosi 0,7 g Fe i Mn na 1 dm3 złoŜa. Dlatego teŜ ilość wody uzdatnionej w
cyklofiltrze moŜemy wyznaczyć ze wzoru:
[ ]
2
m3
Fe Mn
Hvn
Q filtra



gdzie:
Q – Ilość wody wyprodukowanej między kolejnymi płukaniami [m 3],
H – chłonność złoŜa [g/dm3],
vf – objętość złoŜa w jednym filtrze [dm3],
n – liczba filtrów,
Fe – stęŜenie Ŝelaza w wodzie nieuzdatnionej [mg/l],
Fe = 1,1 mg/l
Mn – stęŜenie manganu w wodzie nieuzdatnionej [mg/l],
Mn = 0,03 mg/l
2414 [ ]
1,1 2 0,03
Q 0,7 1000 4 m3


Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
16
Biorąc pod uwagę zuŜycie dobowe wody wynoszące 800 m 3/d częstotliwość
płukań wynosi:
[d]
Q
Q
n
d

gdzie:
Q – Ilość wody wyprodukowanej między kolejnymi płukaniami [m 3],
Q = 2414 m3
Qo – dobowe zuŜycie wody odŜelazionej [m3],
Qo = 800 m3 – dla okresu letniego
3,01 [ ]
800
2414
n d
Dobrane odŜelaziacze będą płukane dwa razy w tygodniu.
7.5.3. Płukanie filtrów
Zjawisko kolmatacji złóŜ filtracyjnych jest powodem wzrostu oporów filtracji. Dla
usunięcia zatrzymywanych na filtrach zanieczyszczeń prowadzony jest okresowo proces
płukania złóŜ filtracyjnych.
Płukanie filtrów będzie odbywać się wodą uzdatnioną ze zbiornika retencyjnego.
Układ zaworów pneumatycznych Aquamatic wraz ze sterownikiem, zapewni w pełni
automatyczny przebieg płukania.
W skład kompletnego zestawu na jeden filtr OPTIMO 480 MATIC wchodzi:
- rozdzielacz ciśnienia,
- węŜyki i króćce do sterowania zaworów,
- zawory Aquamatic 2,5” x 2 szt. (płukanie wsteczne),
- zawory Aquamatic 2” x 2 szt. (wlot, wylot),
- zawór Aquamatic 1,5” x 1szt. (płukanie formujące) z LS (regulacja otwarcia),
- zawór odcinający ½” x 1 szt. (płukanie powietrzem)
Płukanie wodą w przeciwprądzie (płukanie wsteczne).
W fazie tej usuwane są skoagulowane kłaczki, wytrącone związki Ŝelaza i
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
17
manganu oraz inne zanieczyszczenia, zgromadzone na złoŜu. ZałoŜona maksymalna
prędkość płukania zastosowanego złoŜa katalitycznego wynosi V p = 50 m/h. Płukanie
wodą moŜe się odbywać dwiema intensywnościami.
Powierzchnia jednego filtra: A = 1,167 m2. Wymagane natęŜenie przepływu wody Qw
przy maksymalnej prędkości wynosi:
Qw = Vp · A = 50 · 1,167 = 58,35 [m3/h]
ZałoŜony czas płukania: tw = 20 min. Ilość uŜytej wody Vw wyniesie:
19,45 [ ]
60
20 58,35
60
m3
tQ
V ww
w 
Faza II – płukanie wodą we współprądzie (płukanie formujące).
W fazie tej następuje ponowne uformowanie złoŜa do pracy oraz wyparcie wody
płuczącej pozostałej w filtrze po płukaniu wstecznym.
ZałoŜona prędkość płukania formującego wynosi Vp = 12 m/h.
Powierzchnia jednego filtra: A = 1,167 m2. Wymagane natęŜenie przepływu wody Qw
wynosi:
Qw = Vp · A = 12 · 1,167 = 14,0 [m3/h]
ZałoŜony czas płukania: tw = 5 min. Ilość uŜytej wody Vw wyniesie:
1,17 [ ]
60
5 14
60
m3
tQ
V ww
w 


Całkowita ilość wody do płukania jednego filtra wynosi:
Vw = 19,45 + 1,17 = 20,62 m3
Ilość zuŜytej wody na 4 filtry wynosi 82,48 m3.
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
18
7.6. Zbiorniki retencyjne
Zaprojektowano dwa nowe Ŝelbetowe zbiorniki retencyjne o pojemności 150 m 3
kaŜdy. Konstrukcja zbiorników – wg projektu branŜy konstrukcyjno – budowlanej.
W zbiorniku naleŜy zamontować rurę przelewową o średnicy DN 100 i
wyprowadzić na wysokości 4,7 m nad poziomem dna zbiornika.
Rurociąg doprowadzający wodę do zbiornika o średnicy DN 100 naleŜy
wyprowadzić na wysokość 4,5 m nad poziomem dna zbiornika.
NaleŜy zamontować zasuwy na rurociągach doprowadzających wodę do
zbiorników, odprowadzających wodę na pompownię drugiego stopnia i na spustach;
zainstalować obudowy umoŜliwiające wyprowadzenie króćców zasuw na powierzchnię
terenu.
W zbiornikach, na rurociągach ssawnych pompowni drugiego stopnia, naleŜy
zainstalować zawory zwrotne typu 402 (DN 125) produkcji SOCLA lub inne o podobnych
parametrach.
W zbiorniku retencyjnym naleŜy umieścić hydrostatyczną sondę głębokości typu
SG-25 produkcji APLISENS, która będzie sterowała pracą pomp głębinowych oraz
zabezpieczy pompy drugiego stopnia przed „suchobiegiem”.
Dane techniczne sondy głębokości typu SG-25:
- zakres pomiarowy sondy: 010 m H2O,
- dopuszczalne przeciąŜenie: 10 x zakres,
- błąd podstawowy: 0,2%,
- zakres temperatur pracy: -25+50,
W budynku stacji naleŜy zainstalować programowany miernik 4-progowy typu
PMS-970P produkcji APLISENS.
Dane techniczne miernika 4-progowego typu PS-970P:
- wejście prądowe: 420 mA,
- zakres odczytu: -9991999,
- zasilanie: 230 VAC
- zasilacz przetwornika: 24 VDC,
- temperatura otoczenia: 540 oC,
- wymiary otworu montaŜowego: 91,5 x 44,5 mm
Sonda głębokości przekazuje sygnał prądowy do miernika 4-progowego
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
19
i umoŜliwia sterowanie pracą pomp.
NaleŜy ustawić następujące progi alarmowe (od dna zbiornika):
1. 2,70 m - wyłączenie pomp drugiego stopnia (zabezpieczenie przed
„suchobiegiem” ),
2. 3,50 m - załączenie pompy głębinowej,
3. 4,50 m - zezwolenie na załączenie pompy płucznej,
4. 4,70 m - wyłączenie pompy głębinowej (maksymalny poziom wody w zbiorniku).
Wraz z załączeniem pompy głębinowej otwiera się zawór elektromagnetyczny na
rurociągu doprowadzającym spręŜone powietrze do aeracji.
7.7. Aparatura kontrolno - pomiarowa
Wodomierze naleŜy zainstalować:
- na wejściu do stacji naleŜy zainstalować wodomierz jednostrumieniowy typu
MWN 80 NK, produkcji PoWoGaz.
- na wyjściu ze stacji, za pompownią drugiego stopnia naleŜy zainstalować
wodomierz jednostrumieniowy typu MWN 100 NK, produkcji PoWoGaz,
- na rurociągu tłocznym wody płucznej naleŜy zainstalować wodomierz
jednostrumieniowy typu MWN 100, produkcji PoWoGaz
NaleŜy wykonać obejścia dla wszystkich wodomierzy.
Manometry naleŜy zainstalować:
- na rurociągu doprowadzającym spręŜone powietrze do aeracji,
- na rurociągu doprowadzającym spręŜone powietrze do płukania filtrów,
- przed i za filtrami,
- na kolektorze tłocznym pompowni drugiego stopnia,
- na rurociągu tłocznym pompy płucznej.
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
20
7.8. SpręŜarka powietrza
Dane:
wydajność SUW Q = 35 m3/h,
czas kontaktu wody z powietrzem w aeratorze t = 390 s,
strumień objętości powietrza do aeracji Q1 = 5% Q = 0,0535 =
= 1,75 m3/h,
Dobrano spręŜarkę tłokową bezolejową typu MR-204/8/25 produkcji FINI (dystrybutor:
MAR sp.j.) o parametrach technicznych:
- wydajność 136 l/min
- moc silnika 1,5 kW,
- nadciśnienie tłoczenia 8 bar,
- pojemność zbiornika 25 dm3,
- masa 31 kg.
- Ilość 1+1 awaryjna (na magazyn)
7.9. Pompa płuczna
Woda do płukania filtrów ciśnieniowych ze zbiornika wody uzdatnionej pobierana
będzie pompą płuczną.
Pompa powinna mieć następujące parametry nominalne: wydajność 59 m 3/h przy
wysokości podnoszenia ok. 35 m H2O.
Dobrano pompę poziomą monoblokową Ŝeliwna typu MD50-160/7,5.
Dane techniczne:
- moc 7,5 kW
- wydajność 60 m3/h
- wysokość podnoszenia 35 m
- zasilanie trójfazowe, 230/400 V – 50Hz
- króciec ssący 65 mm kołnierz
- króciec tłoczny 50 mm kołnierz
Producent: Ebara Warszawa
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
21
Pompa sterowana będzie czasowo oraz załączana będzie w momencie wysokiego
poziomu wody w zbiorniku retencyjnym.
7.10. Dmuchawa
Parametry płukania filtrów powietrzem:
- intensywność qp = 15 dm3/m2s,
- czas płukania tp = 30 s,
- wymagane ciśnienie powietrza ppł = 0,7 + 1,0 = 1,7 bar
Zapotrzebowanie powietrza do płukania jednego filtra wynosi:
natęŜenie przepływu Qpł p. = qp Af = 151,167 = 17,505 rdm3/s = 63,02
rm3/h,
strumień objętości powietrza Qpł p. N = Qpł p ppł = 63,021,7 = 107,13 Nm3/h,
objętość powietrza Vpł p. = Qpł p tp. = 63,020,5/60 = 0,53 rm3
Dobrano dmuchawę typu DR 91T.5.3.
Dane techniczne:
- moc 3 kW
- wydajność 1,05 m3/min
- waga 143 kg
- głośność 84 dB
- obroty 3254/min
Producent: SPOMAX R.O.O.T.S. w Ostrowie Wielkopolskim S.A., ul. Kaliska 61-63.
7.11. Zestaw hydroforowy
Zestaw hydroforowy dobrano na następujące parametry podane przez
Zamawiającego:
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
22
- wydajność 50 m3/h
- wysokość podnoszenia 4 atm
Dobrano zestaw : ZHA.3.06.4.4200.4 produkcji Hydro-Vacuum
Zestaw zbudowany jest z czterech agregatów typu OPA.3.06 które są połączone w
układzie równoległym, kolektorami ssawnym i tłocznym, za pośrednictwem armatury
zwrotnej i odcinającej.
W skład oferowanego zestawu wchodzą następujące elementy:
Agregaty pompowe.
Stosowane w zestawach agregaty OPA to pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe
napędzane silnikiem indukcyjnym, kołnierzowym (forma kołnierza IMV 1 lub IMV 18).
Silniki te są typowymi katalogowymi wyrobami krajowych producentów (BESEL, TAMEL)
i są do nabycia (w konieczności) bezpośrednio u producentów. MoŜliwe to jest dzięki
specjalnemu rozwiązaniu układu łoŜyskowania w pompie – główne łoŜysko przenoszące
siły wzdłuŜne, generujące się w układzie pompowym, znajduje się w pompie, a nie w
silniku (jak w innych pompach tego typu). Agregaty OPA są jedynymi w Polsce pompami
tego typu produkowanymi całkowicie i od początku w kraju.
Dane dotyczące mocy agregatów zastosowanych w proponowanym zestawie:
- moc zainstalowana: 4 x 4,00 kW (jedna pompa rezerwowa czynna zabudowana wraz
z innymi agregatami pompowymi na wspólnej ramie podłączona do sterowania i
zasilania),
- moc pobrana maksymalna: 3 x 3,00 kW,
Konstrukcja nośna.
Wykonana jest z kształtowników stalowych zabezpieczona antykorozyjnie powłoką
cynkową. Kształt konstrukcji nośnej jest ściśle związany z usytuowaniem szafy
sterowniczej. Konstrukcja nośna ustawiona jest na wibroizolatorach eliminujących
konieczność specjalnego fundamentowania zestawu – wystarczy płaska posadzka.
Kolektory i kompensatory.
Kolektory spinają poszczególne agregaty po stronie napływowej i tłocznej. Wykonane są
jako konstrukcja spawana z rur i kołnierzy stalowych ocynkowanych. Kolektory
wyposaŜone są w kompensatory drgań, które umoŜliwiają niwelację „odchyłek”
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
23
wymiarowych przyłączy instalacji, oraz zabezpieczają instalację przed wzajemnym
przenoszeniem się drgań.
Sterowanie nadąŜne UZS.8
UZS.8 słuŜy do sterowania pracą zestawów hydroforowych.
Jednostką zarządzającą jest przemiennik częstotliwości posiadający program do
współpracy z układami pompowymi.
Urządzenie to realizuje następujące funkcje:
- utrzymywanie ciśnienia na określonym poziomie niezaleŜnie od aktualnego rozbioru,
- zabezpieczenie przed suchobiegiem,
- wyrównywanie czasu pracy poszczególnych agregatów poprzez zmianę pompy
wiodącej po upływie zaprogramowanego czasu lub po przejściu układu w stan uśpienia,
- pompa wiodąca uruchamiana jest za pośrednictwem przemiennika częstotliwości,
pompy dodatkowe załączane bezpośrednio do sieci,
- istnieje moŜliwość sterowania ręcznego pomp
- układ zapewnia pełne zabezpieczenie elektryczne (przeciąŜenie, odpad fazy itp.)
Szafa sterownicza.
Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 (w proponowanym rozwiązaniu) znajduje się
bezpośrednio przy zestawie. MoŜe ona znajdować się równieŜ poza zestawem (np. na
ścianie obiektu lub w centrali sterowniczej). Szafa wyposaŜona jest w wyłącznik główny
umieszczony w ścianie bocznej. Za pomocą wyświetlacza moŜliwe jest obserwowanie
ciśnienia po stronie ssawnej i tłocznej oraz kontrola ciśnień zadanych. Stany pracy i
awarii oraz informacja o trybie pracy (ręczny / automatyczny) realizowana będzie przez
kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i płyty głównej regulatora.
Manometr i manowakuometr.
Ciśnieniomierz (w wersji wstrząsoodpornej) ogólnego przeznaczenia do pomiaru
ciśnienia cieczy w klasie 2,5% zainstalowany na kolektorach zestawu.
Manometr typu: CW.2.05 / 100 / R / 2,5 / 0÷1 MPa / bez wyposaŜenia / gliceryna / M20 x
1,5 (prod. KFM Włocławek).
Przetwornik ciśnienia.
W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik ciśnienia typu OC-1 na kolektorze
tłocznym. Przetwornik cechuje zwarta i mocna konstrukcja zapewniająca duŜą trwałość i
odporność na uszkodzenia mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
24
struktura krzemowa co zapewnia dobrą stabilność i niezawodność w trakcie
eksploatacji.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem.
W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano
układ CSU
Zabezpieczenia zanikowe.
Zespół pompowy jest zabezpieczony przed:
- zanikiem lub obniŜeniem napięcia zasilania (-15%) i asymetrią,
- nadmiernym wzrostem napięcia zasilania (10%),
- zwarciem doziemnym
- przeciąŜeniem silnika,
Po ustąpieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz zestaw w trybie automatycznym
powróci do normalnego stanu pracy.
Zabezpieczenia zestawu hydroforowego spełniają wymagania obowiązujących
przepisów – w tym zakresie – producenta jak i Polskich Norm.
Po zainstalowaniu zestawu zostanie przekazany komplet schematów elektrycznych.
Uwagi dotyczące instalacji ZHA.
- miejsce zainstalowania ZHA powinno spełniać wymagania odpowiednich norm i
przepisów,
- temperatura w pomieszczeniu powinna mieścić się w granicach +5°C ÷ +40°C,
- pomieszczenie powinno posiadać instalację wentylacyjną umoŜliwiającą jednokrotną
wymianę powietrza w ciągu godziny i o wymiarach umoŜliwiających swobodny dostęp
do jego poszczególnych elementów,
7.12. Dozowanie podchlorynu sodu w celu zabezpieczenia sieci
wodociągowej
W celu dezynfekcji wody w sieci projektowane jest dozowanie podchlorynu sodu.
Dobrano zestaw dozujący ZD-DLX-VFT 05 07, produkcji Etatron (dystrybucja:
H2OPTIM Sp. z o.o.).
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
25
Dane techniczne pompy DLXB-VFT 05 07:
wydajność 5 l/h przy przeciwciśnieniu 7 bar
wydajność 10 l/h przy przeciwciśnieniu 2 bar
zawór odpowietrzania
węŜyk ssący z przezroczystego PVC, 2m
węŜyk wtryskowy z polietylenu, 2 m
smok ssawny z filtrem
inŜektor wtryskowy 3/8”
ilość impulsów 120 imp./min.
sterowanie ręczne w zakresie 0-100% lub 0-20%
szerokość x głębokość x wysokość - 120x150x221 mm
zasilanie 230 V / 50 Hz
moŜliwość załączania pompy zewnętrznym stykiem
zuŜycie mocy 37 W
ilość 2+1 (na magazyn)
Osprzęt pompy: zbiornik roztworowy z czujnikiem poziomu roztworu w zbiorniku,
węŜyki, smok ssawny, punkt wtrysku oraz kabel sterowniczy.
Sterowanie pompy dozującej: dozowanie do rurociągu prowadzącego wodę na
sieć oraz (drugą pompą) przed zbiornik retencyjny, sterowanie wodomierzem
kontaktowym z nadajnikiem impulsów MWN-NK 100, produkcji PoWoGaz.
Zbiornik dezynfekanta o pojemności 500 l z mieszadłem ręcznym.
Zestaw dozujący naleŜy umieścić w odrębnym pomieszczeniu w budynku stacji, w
pomieszczeniu obecnego warsztatu. W pomieszczeniu tym (w dolnej części
pomieszczenia) naleŜy zainstalować wentylator załączany od włącznika światła, przed
wejściem obsługi do pomieszczenia.
Dobrano wentylator osiowy typu AKWILON-500.
Producent: Uniwersal, 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24
Dane techniczne:
moc 0,33 kW
napięcie 3x400V
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
26
prąd 1,3 JN
obroty silnika 900/min
7.13. Odstojnik popłuczyn
Woda z płukania filtrów jest kierowana do odstojnika popłuczyn. Istniejący
odstojnik jest zbiornikiem Ŝelbetowym monolitycznym jednokomorowym o pojemności
całkowitej około 30 m3.
Odstojnik popłuczyn o pojemności 30 m3 pomieści wody z płukania tylko jednego
filtra. ReŜim płukania filtrów naleŜy ustawić w ten sposób, Ŝe filtry płukane są co 12
godzin.
Objętość wody do płukania jednego filtrów wynosi:
Vpł4 = Qpłtpłnf = 5915/60.2 = 29,5 m3
Q pł - natęŜenie przepływu wody do płukania [m3/h],
t pł- czas płukania jednego filtra [min].
nf – ilość filtrów [szt.]
Przyjęto 30 cm na gromadzący się osad.
W odstojniku naleŜy zamontować pompę zatapialną do odprowadzenia popłuczyn
do kanalizacji. Dobrano pompę zatapialną do odprowadzania wód nadosadowych typu
BEST 2.
Dane techniczne pompy BEST 2
- moc 0,55 kW
- wydajność 10,2 m3/h
- wysokość podnoszenia 6,3 m
Producent: EBARA POMPY POLSKA Sp z.o.o, ul.Mińska 63, 03-828 Warszawa
Oczyszczone wody popłuczne są odprowadzane pompą zatapialną umieszczoną w
odstojniku popłuczyn do najbliŜszej studzienki kanalizacji deszczowej, a następnie
kanalizacją do stawu.
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
27
7.14. Rurociągi technologiczne
Przewody układu technologicznego w budynku stacji projektuje się wykonać:
- nowoprojektowane odcinki przewodów technologicznych z rur ciśnieniowych PVC PN
10. Przewody naleŜy łączyć przy pomocy kształtek (kolana, trójniki, złącza kołnierzowe,
itp.) przystosowanych do klejenia. Stosować klej marki TANGIT. Do mocowania
stosować uchwyty.
- przewody spręŜonego powietrza wykonać z rur stalowych bez szwu Dn 20 ÷ 15mm,
łączonych przez spawanie lub miedzianych D 22 ÷ 18 mm o połączeniach lutowanych.
Przewody naleŜy układać na wspornikach lub wieszakach mocowanych do ścian lub
posadzek.
- przewody technologiczne powinny być oznaczone (np. poprzez naklejenie w
odpowiednim kolorze strzałek).
- przewody wody uzdatnionej - kolorem niebieskim
- przewody wody surowej - kolorem zielonym
- przewody popłuczne - kolorem jasnobrązowym
- przewody spręŜonego powietrza - kolorem Ŝółtym
Po zakończonym montaŜu układu przewodów technologicznych naleŜy wykonać próbę
ciśnienia na szczelność z warunkami wg odpowiedniej normy - tak jak dla przewodu
wodociągowego (ciśnienie próby 10 bar, czas próby 30 min.).
Po przeprowadzeniu pozytywnej próby przewody naleŜy dwukrotnie przepłukać w celu
usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń. Próbę ciśnienia dla rur instalacji spręŜonego
powietrza wykonać na powietrze (ciśnienie próby 10 bar, czas próby minimum 4
godziny).
- wody popłuczne z filtrów przewiduje się odprowadzić istniejącym kanałem
betonowym do istniejącego odstojnika wód popłucznych. W hali filtrów projektuje się
odwodnienie liniowe odprowadzające wodę z posadzki oraz z płukania filtrów do układu
kanalizacji.
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
28
7.15. Sieci zewnętrzne
Przewody wodociągowe technologiczne układane w ziemi obejmują:
- rurociągi tłoczne ze studni głębinowych do budynku – projektowane (wymiana)
- rurociąg PE podający wodę uzdatniona od budynku SUW do projektowanych
zbiorników wody czystej - projektowany
- rurociąg PE podający wodę uzdatniona ze zbiorników retencyjnych na
zestaw hydroforowy (ssanie) – projektowany
- rurociąg podający wodę uzdatnioną do sieci - istniejący
Przewody te naleŜy wykonać z rur ciśnieniowych PE 100 SDR 17 lub alternatywnie
z rur PVC PN10 o wydłuŜonych kielichach, producent „Wavin".
Średnia głębokość ułoŜenia rur wynosi 1.7 m pod terenem.
Z powodu występowania w rurociągach technologicznych uderzeń wodnych,
zaleca się stosować kształtki Ŝeliwne kołnierzowe zwracając uwagę na prawidłowe
wykonanie bloków oporowych.
Na przewodach wodociągowych montować zasuwy klinowe owalne kołnierzowe z
uszczelnieniem miękkim.
Wszystkie rurociągi technologiczne naleŜy poddać próbie szczelności. Ciśnienie
próby 1.0 MPa, czas próby 30 min. Po pozytywnej próbie szczelności, naleŜy przewody
wypłukać z prędkością ok. 1 m/s. W przypadku negatywnych wyników badań
bakteriologicznych, naleŜy przewody wodociągowe poddać dezynfekcji za pomocą
roztworu wodnego wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodowego (250
mg/l). Czas trwania dezynfekcji wynosi 24 godziny. Po usunięciu roztworu
dezynfekującego, naleŜy przeprowadzić ponowne płukanie rurociągu.
Na odcinkach występowania kolizji prace wykonywać ręcznie. Pozostałe roboty
ziemne wykonywać mechanicznie w wykopie szerokoprzestrzennym. W wypadku
wystąpienia wody gruntowej w wykopie, przewiduje się jej usuniecie pompa przeponowa
spalinowa. Rurociągi sieci zewnętrznych naleŜy układać na podsypce piaskowoŜwirowej
gr. 20 cm.
Przewody kanalizacyjne technologiczne układane w ziemi obejmują:
- rurociągi grawitacyjne z węzła sanitarnego do szczelnego zbiornika bezodpływowego
– projektowane
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
29
- rurociągi grawitacyjne przelewu i spustu ze zbiorników retencyjnych
- rurociąg tłoczny cieczy nadosadowej
Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wykonać niezbędne
studzienki rewizyjne. Projektuje się studzienki tworzywowe produkcji Wavin.
Wykopy pod rurociągi wykonywać jako szerokoprzestrzenne sprzętem mechanicznym.
W miejscach kolizji z innymi instalacjami roboty wykonywać ręcznie.
7.16. Zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne.
Zaprojektowano zbiornik bezodpływowy z Ŝywic poliestrowych (laminatów)
zbrojonych włóknem szklanym.
Pojemność zbiornika 5000 l.
Wymiary:
Średnica: 140 cm
Szerokość: 150 cm
Wysokość włazu: 50 cm
Długość: 402 cm
Waga: 130 kg
Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe EKO-SUM, ul.
Częstochowska 6, 42-30 Wysoka Lelowska k/śarek.
7.17. Osuszacz powietrza
W celu zapobiegania przed „poceniem się” rurociągów i urządzeń naleŜy
zastosować osuszacz powietrza typu DH 80, produkcji MASTER.
Dane techniczne:
- Sprawność 80 l/24h
- Zakres działania 3-40oC
- Przepływ powietrza 900 m3/h
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
30
- Pobór mocy 1,35 W
- Wymiary 78x77x95 cm
- Waga 84 kg
Dystrybutor: MAKO, Poznań – Przeźmierowo
7.18. Grzejniki
Obecnie budynek stacji uzdatniania wody ogrzewana jest za pomocą trzech
pieców kaflowych. Piece naleŜy zdemontować i zamontować grzejniki elektryczne.
W celu ogrzania budynku dobrano następujące typy grzejników:
Tabela 4. Dane techniczne grzejników
Wymiary
[mm]
Nazwa
pomieszczenia
Powierzchnia
A[m2]
Typ
grzejnika
wysokość długość
Moc
elektryczna
[W]
Ilość
grzejników
[szt.]
Hala filtrów
31,82
AEG WKL
3002
450 1036 3000 4
Rozdzielnia
elektryczna
14,24
AEG WKL
1502
450 590 1500 1
Chlorownia
14,83
AEG WKL
1502
450 590 1500 1
Węzeł
sanitarny
7,21
AEG WKL
1002
450 445 1000 1
Magazyn
18,27
AEG WKL
1502
450 590 1500 1
Pomieszczenie
techniczne
37,70
AEG WKL
1502
AEG WKL
2002
450
450
590
740
1500
2000
1
1
Producent: AEG lub inne równowaŜne.
7.19. Instalacja wewnętrzna wodno - kanalizacyjna
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
31
NaleŜy wymienić całą wewnętrzną instalację wodno – kanalizacyjną w
pomieszczeniu węzła sanitarnego. NaleŜy dodatkowo zamontować zlew w
pomieszczeniu chloratora.
8. WYTYCZNE SYSTEMU STEROWANIA
8.1. Opis działania
Stacja wodociągowa powinna pracować w pełnej automatyce.
Pompy głębinowe ( 2 szt. - praca przemienna ) tłoczą wodę przez aerator oraz
cztery połączone równolegle filtry ciśnieniowe - do dwóch zbiorników retencyjnych.
Pompownia drugiego stopnia, zasilana jest ze zbiorników retencyjnych i tłoczy wodę do
sieci wodociągowej. Pompa płuczna zasilana jest równieŜ ze zbiorników retencyjnych.
Płukanie filtrów ralizowane jest wodą i powietrzem. Filtry płukane są kolejno jeden
po drugim w ustalonych odstępach czasowych. Najpierw filtry płukane są powietrzem i
woda ( łącznie ) przez około 30 s, a następnie samą wodą przez około 15 min. Jest to
etap tzw. płukania wstecznego. Po jego zakończeniu następuje etap tzw. płukania
formującego przez około 9 min. Czas filtracji (częstotliwość płukania) ustawiany jest na
szafie sterującej. Po upływie zadanego czasu następuje proces płukania wstecznego a
następnie płukania formującego. Czasy filtracji ( częstotliwość płukania ) mogą być
ustawiane niezaleŜnie na kaŜdym filtrze.
8.2. Filtracja
Dla sterowania praca pomp głębinowych naleŜy zainstalować ( w jednym ze
zbiorników retencyjnych ) hydrostatyczną sondę głębokości typu SG-25 produkcji
APLISENS. Sonda ta będzie współpracować z programowalnym miernikiem 4-ro
progowym typu PMS 970P produkcji APLISENS. Dwa styki z miernika słuŜyć będą do
załączania i włączania, przemiennie pracujących pomp głębinowych. Trzeci styk słuŜyć
będzie jako zabezpieczenia suchobiegu pomp drugiego stopnia. Czwarty styk słuŜyć
moŜe jako zabezpieczenia zwierciadła wody, niezbędnego dla płukania filtrów.
Równocześnie z załączeniem pomp głębinowych winien otwierać się zawór
elektromagnetyczny dopływu powietrza do aeracji.
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
32
Pompownia drugiego stopnia zasilana jest z rozdzielni elektrycznej. Pompownia
drugiego stopnia sterowana jest z własnej szafy sterującej. Szafa sterująca pompowni
zasilana będzie z głównej rozdzielni zasilającej.
8.3. Płukanie
Po upływie określonego czasu następuje faza płukania. Wyłącznik zainstalowany
jest w szefie sterującej, pozwala na otwarcie zaworu elektromagnetycznego
zainstalowanego na rurociągu spręŜonego powietrza do płukania. Następuje otwarcie
zaworu i dopływ powietrza. Po czasie około 30 s naleŜy zamknąć zawór
elektromagnetyczny i przerwać płukanie powietrzem.
Równocześnie z rozpoczęciem fazy płukania następuje otwarcie rurociągu wody
popłucznej i w związku z tym spadek ciśnienia w rurociągu wody płucznej. Załączenie
pompy płucznej następuje przez wyłącznik czasowy
Na 30 min przed rozpoczęciem płukania kaŜdego z filtrów, zostają automatycznie
załączone pompy głębinowe, o ile poziom wody w zbiorniku jest poniŜej maksymalnego.
Pompy pracują do momentu uzupełnienia wody do maksimum. Ma to na celu
zapewnienie odpowiedniej ilości wody do płukania filtra.
9. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH.
Tabela 5. Dane techniczne urządzeń SUW.
L.p. Wyszczególnienie Ilość Producent /Dostawca
1. Pompa głębinowa GC 0.03 2
-zakres wydajności 0,04 30,0 m3/h,
-zakres wysokości podnoszenia 6730
m H2O,
-maksymalna moc pompy 5,0 kW,
-moc silnika 5,5 kW,
-średnica przyłącza Dn80/PN16
Hydro-VACUUM Grudziądz
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
33
2. Obudowa studni Lange 2
- Długość 1,66m
- Szerokość 1,10m
- Grubość 0,10m
-podstawa wykonana jest z konstrukcji
stalowej aŜurowej, obudowanej
szczelna powloką z laminatupodstawa
ocieplona pianka
poliuretanową
-konieczne jest podłoŜe betonowe
Przedsiębiorstwo IzolacyjnoInstalacyjne “Lange”
3.
Zestaw dozujący koagulant
ZD-DLXB-VFT 05 07
1
- wydajność 5 l/h przy przeciwciśnieniu
7 bar
-wydajność 10 l/h przy
przeciwciśnieniu 2 bar
- zawór odpowietrzania
- węŜyk ssący z przeźroczystego PVC,
2m
- węŜyk wtryskowy z polietylenu, 2 m
- smok ssawny z filtrem
- inŜektor wtryskowy 3/8”
- ilość impulsów 120 imp./min.
- sterowanie ręczne w zakresie 0100% lub 0-20%
-szerokość x głębokość x wysokość 120x150x221 mm
- zasilanie 230 V / 50 Hz
-moŜliwość załączania pompy
zewnętrznym stykiem
- zuŜycie mocy 37 W
Etatron/
H2Optim Sp. z o.o.
ul. Boranta 17
61-608 Poznań
4. Aerator ARC5 1
-średnica 1800 mm,
-wysokość całkowita 3056 mm,
-powierzchnia aeracji 2,54 m2,
-objętość 5,3 m3,
-liczba dysz 12 szt.,
-masa 1260
Kotłorembud
5. Filtr ciśnieniowy-odŜelaziacz
OPTIMO 480 MATIC
4
- ZłoŜe katalityczne: defeman
- Powierzchnia filtracji: 1,167 m2
- Średnica zbiornika 48”
- Wydajność nominalna przy prędkości
filtracji 12 m/h: 14 m3/h
- Przepływ maksymalny: 23 m3/h
H2Optim Sp. z o.o.
ul. Boranta 17
61-608 Poznań
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
34
- Ilość złoŜa: 1000l
6. Pompa płuczna MD50-160/7,5 1
- moc 7,5 kW
- wydajność 60 m3/h
- wysokość podnoszenia 35 m
- zasilanie trójfazowe, 230/400 V –
50Hz
- króciec ssący 65mm kołnierz
- króciec tłoczny 50mm kołnierz
EBARA Warszawa
7. Zestaw hydroforowy
ZHA.3.06.4.4200.4
1
Hydro-Vacuum
- wydajność 50 m3/h
- ciśnienie za zestawem 40 m
8. Zestaw dozujący podchloryn
sodu ZD-DLXB-VFT 05 07
1
- wydajność 5 l/h przy
przeciwciśnieniu 7 bar
- wydajność 10 l/h przy
przeciwciśnieniu 2 bar
- zawór odpowietrzania
- węŜyk ssący z przeźroczystego
PVC, 2m
- węŜyk wtryskowy z polietylenu, 2 m
- smok ssawny z filtrem
- inŜektor wtryskowy 3/8”
- ilość impulsów 120 imp./min.
- sterowanie ręczne w zakresie 0100% lub 0-20%
-szerokość x głębokość x wysokość 120x150x221 mm
- zasilanie 230 V / 50 Hz
- moŜliwość załączania pompy
zewnętrznym stykiem
- zuŜycie mocy 37 W
Etatron/
H2Optim Sp. z o.o.
ul. Boranta 17
61-608 Poznań
9. Pompa wód nadosadowych
BEST 2
1
- moc 0,55kW
- wydajność 10,2 m3/h
- wysokość podnoszenia 6,3 m
EBARA Warszawa
10. Wentylator AKWILON-500/DA 1
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
35
-typ silnika MK-106-6EK
-moc 0,30kW
-napiecie 1x230V
-obroty silnika 900[min-1]
UNIWERSAL
11. Wodomierze MWN 2+1
- średnica nominalna DN 100
- nominalny strumień objętości 60
m3/h
- maksymalny strumień objętości 300
m3/h
- maksymalny roboczy strumień
objętości 230 m3/h
- pośredni strumień objętości 1,8
m3/h
- minimalny strumień objętości 0,6
m3/h
- zakres liczydła 106 m3
- długość L [mm]
- średnica Dz [mm]
- wysokość H [mm]
- masa [kg]
- wodomierz na rurociągu wody
surowej oraz na wyjściu wody
uzdatnionej: z NK
PoWoGaz S.A. /
H2Optim Sp. z o.o.
ul. Boranta 17
61-608 Poznań
12. Osuszacz powietrza 1
-typ: DH80
-sprawność 80l/24h
-zakres działania:3-40C
-przepływ powietrza 900m3/h
-pobór mocy 1,35W
-wymiary 78x77x55
-waga 84kg
MASTER Poznań
13. Dmuchawa powietrza DR 91T.5.3 1
- moc 3kW
- wydajność 1,05 m3/min
- obroty 3254/min
- waga 143kg
SPOMAX R.O.O.T.S
14. SpręŜarka powietrza MR-204/8/25 1
- wydajność 136 l/min
- moc 1,5 kW
- nadciśnienie 8 bar
- pojemność zbiornika 25l
MAR
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
36
15. Sonda głębokości z przetwornikiem
SG 25+PS 970P
1
SG 25
- zakres pomiarowy sondy
010 m H2O,
- dopuszczalne przeciąŜenie
10 x zakres,
- błąd podstawowy 0,2%,
- zakres temperatur pracy:
-25+50,
PS-970P:
- wejście prądowe 420 mA,
- zakres odczytu -9991999,
- zasilanie: 230 VAC
- zasilacz przetwornika 24 VDC,
- temperatura otoczenia 540 oC,
- wymiary otworu montaŜowego 91,5
x 44,5 mm
APLISENS
10. UWAGI DODATKOWE
Wykonanie dokumentacji powykonawczej, odbiorowej, instrukcji obsługi oraz
przygotowanie pełnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie leŜy po
stronie i na koszt Wykonawcy.
11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
Obiekt :
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Polwica, gm. Zaniemyśl.
Projekt obejmuje całkowitą wymianę technologii uzdatniania wody, wymianę
pomp głębinowych, obudów studni, rurociągów technologicznych i sieci
zewnętrznych oraz projekt zbiorników wody czystej.
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
37
Lokalizacja: Działka nr ewid.68/29 połoŜone w miejscowości Polwica, gm.
Zaniemyśl
Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu
1. Przedmiot opracowania
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Polwica, gm. Zaniemyśl.
Projekt obejmuje całkowitą wymianę technologii uzdatniania wody, wymianę pomp
głębinowych, obudów studni, rurociągów technologicznych i sieci zewnętrznych oraz
projekt zbiorników wody czystej.
2. Opis stanu istniejącego
Na terenie działki objętej opracowaniem w stanie obecnym znajduje się budynek
SUW usytuowany na działce nr 68/29, zbiorniki retencyjne na działce stacji uzdatniania
wody, w odrębnym budynku na terenie działki znajduje się agregat prądotwórczy.
3. Ogólny opis projektowanej rozbudowy
W związku z tym, Ŝe obecna technologia uzdatniania wody nie spełnia swojego
zadania – woda uzdatniona nie jest zgodna z normą wody do spoŜycia naleŜy istniejące
urządzenia zdemontować.
Aerator, filtry, hydrofory, pompy II-stopnia, pompy głębinowe, zestawy dozujące,
rurociągi naleŜy zdemontować.
Na czas remontu stacji uzdatniania wody naleŜy dostarczyć do sieci wodę z sieci
wodociągowej zaniemyskiej, ewentualnie skorzystać z wody podawanej ze stacji
uzdatniania wody Dębiec gm. Kórnik. Na etapie wykonawstwa naleŜy uzgodnić to z
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu. Technologia uzdatniania wody
została tak dobrana, aby woda po uzdatnieniu spełniała normy jakości wody do spoŜycia
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi
Projekt i modernizacja stacji uzdatniania obejmuje następujący ciąg
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
38
technologiczny:
dozowanie koagulantu, napowietrzanie, odŜelazianie i odmanganianie, zbiorniki
retencyjne, pompownia II stopnia, pompa płuczna, dozowanie podchlorynu sodu w celu
zabezpieczenia sieci, ponadto projekt w zakresie technologii obejmuje system płukania
złoŜa powietrzem i wodą.
4. Zakres robót
Projektowane roboty budowlane podczas remontu budynku oraz infrastruktury
technicznej nie stwarzają szczególnie wysokiego ryzyka zagroŜenia bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi.
Zakres robót:
1) demontaŜ
- urządzeń
- instalacji wewnętrznych
- sieci zewnętrznych
- betonowego obiektu wolnostojącego (śmietnik)
2) budynek SUW + budynek agregatu prądotwórczego
- wykopy i roboty ziemne
- wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- tynki wewnętrzne wraz z malowaniem
- wykonanie instalacji elektrycznej, co
- wykonanie posadzek
3) wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
- wykopy i roboty ziemne
- montaŜ przewodów i studzienek
- zasypywanie wykopów
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
39
4) ułoŜenie kabla energetycznego
- wykopy i roboty ziemne
- ułoŜenie kabla
- zasypywanie wykopów
5) budowa zbiornika retencyjnego o konstrukcji Ŝelbetowej
- przygotowanie podłoŜa pod zbiornik
- deskowanie zbiornika
- zbrojenie i roboty betoniarskie
- izolowanie zbiornika
6) bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe
- montaŜ zbiornika
8) brama wjazdowa , drogi wewnętrzne
5. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych.
Na terenie działki znajdują się: budynek z halą filtrów, budynek agregatu
prądotwórczego, dwie studnie głębinowe, dwa zbiorniki retencyjne. Na terenie działki
znajdują się kable energetyczne, sieć wodociągowa, kanalizacji, przyłącze gazu.
6. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Istniejące sieci na terenie działki
7. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
- ogólny instruktaŜ przed rozpoczęciem poszczególnych zakresów, elementów robót
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. 02.2003 w sprawie BHP przy
wykonywaniu robót budowlanych : Dz. U nr 47 poz.401
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
40
rozdział 8- rusztowania i ruchomy podesty robocze
rozdział 9- roboty na wysokościach
rozdział 12 – roboty murarskie i tynkarskie
rozdział14.- roboty zbrojarskie i betoniarskie
rozdział 7 - maszyny i inne urządzenia techniczne
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze - BN –
83/8836-02
- systemy zabezpieczeń: kaski ochronne, szelki, rusztowania, pomosty robocze z
odpowiednimi barierkami ochronnymi.
- bezpośredni nadzór nad pracami: szkolenia i instruktaŜe kierownika budowy
sprawującego bezpośredni nadzór nad robotami.
8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń.
8.1. Środki techniczne:
- zabezpieczenie terenu od dostępu osób trzecich (oznakowanie i ogrodzenie taśmami
ostrzegawczymi )
- zabezpieczenia rusztowań
- kaski ochronne , szelki, odzieŜ ochronna dla robotników
- środki gaśnicze
- środki pierwszej pomocy medycznej
Środki techniczne pierwszej pomocy umieścić w wyznaczonym pomieszczeniu
przystosowanym na czas prowadzenia robót na pomieszczenie socjalne lub w budynku
tymczasowym wykonanym na czas prowadzenia robót ( barak składany z gotowych
elementów)
8.2. Środki organizacyjne:
- nadzór kierownika budowy, informacja o telefonach alarmowych (pogotowia
ratunkowego, straŜy poŜarnej, policji) umieszczona w widocznym miejscu
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
41
- tablice informacyjne i ostrzegawcze zabezpieczenie terenu od dostępu osób trzecich
(oznakowanie i ogrodzenie taśmami ostrzegawczymi)
- pracownicy zatrudnieni na stacji uzdatniania wody przed dopuszczeniem do pracy
powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych zasad i przepisów bhp, jak teŜ
szczególnych zasad i przepisów w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przy
pracy ze środkami chemicznymi.
- środki chemiczne naleŜy magazynować w odrębnych pomieszczeniach do tego
przystosowanych, z wentylacja zapobiegająca powstawaniu szkodliwych stęŜeń. Szyby
oknach tych pomieszczeń naleŜy pomalować na kolor niebieski lub biały albo
zabezpieczyć w inny sposób przed nasłonecznieniem.
- zabronione jest palenie tytoniu oraz wykonywanie czynności z otwartym ogniem w
pomieszczeniach, w których są magazynowane środki chemiczne.
- do przeprowadzenia instruktaŜu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
zobowiązany jest kierownik przedsiębiorstwa.
- Pracownicy powinni:
- odbyć praktyczne przeszkolenie w zakresie umiejętności posługiwania się sprzętem
ochrony osobistej i przeciwpoŜarowej.
- być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, ze
szczególnym uwzględnieniem postępowania przy zatruciach środkami chemicznymi.
- Pracownicy zatrudnieni przy pracach z środkami chemicznymi powinni być zaopatrzeni
w odpowiednia odzieŜ ochronna i robocza oraz sprzęt ochrony osobistej według
odpowiednich norm.
- Przy przenoszeniu beczek i butli ze środkami chemicznymi naleŜy uŜywać odzieŜy
ochronnej oraz okularów ochronnych.
- Pracownicy obowiązani są do zgłaszania kierownictwu wszystkich swoich spostrzeŜeń
dotyczących niewłaściwego stanu urządzeń, sprzętu, narzędzi i zabezpieczeń.
- Przechowywanie i spoŜywanie posiłków jest dozwolone jedynie w pomieszczeniu na
ten cel przeznaczonym. Przed posiłkiem naleŜy zdjąć odzieŜ ochronna oraz umyć
twarz i ręce.
- W kaŜdym przypadku zatrucia środkiem chemicznym naleŜy udzielić pierwszej
niezbędnej pomocy oraz niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe lub lekarza.
- Stosowany podchloryn sodu wymaga szczególnych środków ostroŜności:
- butle z podchlorynem sodu naleŜy chronić przed nagrzaniem do temp. +35 oC. Butle
Rozbudowa SUW w m. Polwica”.
42
powinny znajdować się w odległości co najmniej 10 m od źródła ognia otwartego, a 1m
od grzejników centralnego ogrzewania.
-w pomieszczeniu z NaOCl nie naleŜy składować materiałów palnych, olejów i gazów
spręŜonych.
-w razie wylania się NaOCl na posadzkę spłukać go silnym strumieniem wody i załączyć
wentylację awaryjna.
- pomieszczenia magazynowe powinny posiadać mechaniczna wentylacje awaryjną
wyciągową zapewniającą co najmniej 5 wymian w ciągu godziny
- przed wejściem do pomieszczeń chlorowni, załączyć wentylacje mechaniczną roboczą.
Wentylacja powinna pracować przez okres 10 min. przed wejściem pracowników.
- przy czynnościach związanych z NaOCl i innymi substancjami chemicznymi
stosowanymi na stacji uzdatniania wody, konieczna jest obecność drugiej osoby
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards