Zsbd Podstawowe funkcje administratora

advertisement
ZSBD
ADMINISTRACJA SERWEREM
ORACLE
Wykład 2
Prowadzący: dr Paweł Drozda
Program wykładu





Zarządzanie przestrzeniami tabel wycofania
Ustawienia audytu bazy danych
Konserwacja bazy danych
Monitorowanie wydajności
Odzyskiwanie bazy danych i Backup-y
dr P. Drozda
Język DML

Główne komendy DML:
 INSERT
 UPDATE
 DELETE
 MERGE

– z dwóch tabel tworzy jedną
Każda komenda jako część transakcji
 Koniec
transakcji COMMIT lub ROLLBACK
dr P. Drozda
Przykład MERGE

MERGE INTO EMP a USING (SELECT * FROM
employees) b ON a.emp_no = b.employee_id
WHEN MATCHED THEN UPDATE SET a.salary =
b.salary WHEN NOT MATCHED THEN INSETR
(emp_no, last_name, first_name, dept_no, hire_date,
salary ) VALUES (employee_id, last_name,
first_name, department_id, hire_date, salary);
dr P. Drozda
Dane wycofania




Kopia danych przed modyfikacją
Dodawane dla każdej transakcji, która zmienia dane
Utrzymywanie co najmniej do końca przeprowadzania
transakcji
Główne cele danych wycofania:
Wycofywanie transakcji
 Odzyskiwanie danych z awarii transakcji
 Odtworzenie zapytań, tabel, transakcji



Informacje na temat aktywnych transakcji –
V$TRANSACTION
Dane przechowywane w przestrzeni wycofań
dr P. Drozda
Zarządzanie przestrzeniami wycofań





Wbudowany automatyczny mechanizm
Ścieżka dostępu EM
Server/DatabaseConfig./AutomaticUndoManag.
UNDO_RETENTION – czas po zakończeniu transakcji,
po którym usuwane są dane z przestrzeni tabel
RETENTION GUARANTEE – zapewnia zachowanie
danych przez określony czas (nawet kosztem
niezatwierdzonych transakcji) – parametr przestrzeni
tabel
Undo Advisor – określa wielkość przestrzeni wycofań
odpowiednią dla żądanego czasu zachowania danych
dr P. Drozda
Audyt (monitoring) bazy danych


Oznacza zbieranie i gromadzenie informacji na temat
działań w systemie – może obniżać wydajność systemu
Typy audytu:
Obligatoryjny (np. logowanie Adminów)
 Standardowy – wybór opcji i przywilejów które mają być
monitorowane (ustawiaony za pomocą AUDIT_TRIAL)
 Bazujący na wartościach – związany z przekazywanymi
wartościami z insert, update, delete; zaimplementowany za
pomocą wyzwalaczy
 Drobnoziarnisty – gromadzi komendy SQL

dr P. Drozda
Jak ustawiać Audyt

Audyt SQL
 AUDIT

table;
Audyt przywilejów systemowych
 AUDIT
create any table, create any trigger;
 AUDIT create any table by HR

Audyt przywilejów obiektowych
 AUDIT
ALL ON hr.employees;
 AUDIT UPDATE, DELETE on hr.employees;

Dostęp EM – server/security/audit_settings
dr P. Drozda
Elementy konserwacji bazy danych





Oracle Optimizer – determinuje najbardziej
efektywny plan wykonania polecenia SQL
Automatic Workload Repository (AWR) – zbiera
statystyki, analizuje i rekomenduje rozwiązania
Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM) –
uruchomiany po AWR, wykrywa ‘wąskie gardła’ i
przedstawia rekomendacje do rozwiązania
problemu
„Doradcy” Oracla
Ustawienia progów ostrzeżeń
dr P. Drozda
Oracle optimizer (1)

Do poprawnego działania konieczne gromadzenie
statystyk tabel, indeksów takich jak:
 Wielkość
tabeli/indeksu
 Liczba wierszy
 Średnia wielkość wiersza (tabela)


Zapewnione automatyczne zbieranie statystyk (raz
dziennie)
Możliwość zarządzania statystykami pod EM –
server/QueryOptimizer
dr P. Drozda
Oracle optimizer (2)

Dostępne opcje
 Zbieranie
statystyk (np. dotyczących tabel, bazy danych,
schematu użytkownika)
 Odtwarzanie statystyk z jakiegoś momentu z przeszłości
 Blokowanie statystyk
 Odblokowanie
 Usuwanie
dr P. Drozda
AWR




Zawiera informacje o wydajności
Zbiera informacje co godzinę (z SGA) i przetrzymuje
je przez 8 dni
Tabele z informacjami gromadzone są w przestrzeni
tabel SYSAUX oraz schemacie SYSMAN
AWR w EM – server/statistic management
 Ustawienia
 Czas
przetrzymywania informacji
 Częstość zbierania informacji
 Dokładność zbieranych informacji
dr P. Drozda
ADDM



Uruchomiany zawsze po działaniu AWR
Przedstawia rekomendacje rozwiązania problemu
również z ilościowym określeniem korzyści
Popularne problemy:
 Zbyt
duże wykorzystanie procesora
 Przekraczanie wielkości bazy danych
 Długi czas wykonywania SQL, PL/SQL, Java

Rezultaty analiz przechowywane w AWR
dr P. Drozda
ADDM – rodzaje rekomendacji




Zmiana parametrów inicjacyjnych
Zmiana hardware
Zmiana schematu bazy danych (rodzaj
indeksowania, położenie tabel itd.)
Propozycja zastosowania innych ‘doradców’
dr P. Drozda
Inni doradcy







Pamięci – wspomaga określanie ilości miejsca dla różnych
elementów
Segmentów – znajduje elementy które zajmują więcej
miejsca niż potrzeba
SQL – analizuje wszystkie polecenia SQL – rekomenduje
nowe indeksy oraz perspektywy
SQL Tuning – szuka możliwości przyspieszenia wykonania
pojedynczej instrukcji SQL
Zarządzanie przestrzeniami wycofań
Naprawa SQL – po nieudanym zapytaniu – pomaga
odnaleźć błąd
Centrala doradców – related links
dr P. Drozda
Ustawianie progów ostrzeżeń



Standardowo monitorowanych jest około 60 miar na
potrzeby ostrzeżeń
EM – Related Links/Metric and Policy settings
Ustawiane dwie wartości:
 Ostrzeżenie
 Wyjątek
krytyczny
dr P. Drozda
Monitorowanie wydajności




EM – performance
obrazuje wykorzystanie procesora oraz elementy
wpływające na to
Throughput – określa wydajność bazy (liczba
danych na sekundę bądź transakcje)
Top consumers – określa jakie usługi, serwisy, klienci
wykorzystują najwięcej zasobów
dr P. Drozda
Zarządzanie przydzieloną pamięcią




AMM (automatic memory management)
EM – server/ databaseConfiguration
AMM przydziela optymalnie pamięć pomiędzy
SGA i PGA
ASMM (automatic shared memory management) –
zarządza pamięcią SGA – zmienia całkowitą
wielkość SGA
dr P. Drozda
Odzyskiwanie danych


Zmiany zapisywane w plikach Redo Log używając
LogWriter
SGA
Writer pisze gdy:
 Zatwierdzona
transakcja
 Zapełniony w 1/3
 Co 3 sekundy
LogWriter
Redo Log Files
dr P. Drozda
Automatyczne odzyskiwanie danych



Gdy dane podczas zamykania instancji źle
zapisane
Uruchomiane podczas włączenia bazy danych
Dwie możliwe operacje:
 Rolling
forward – dane wracają do stanu przed awarią
 Rolling back – niezatwierdzone zmiany wracają do
stanu przed zmianami
dr P. Drozda
Odzyskiwanie – ustawienia






Planowanie regularnych backup-ów
Tworzenie wielu plików kontroli
Tworzenie wielu grup redo log
Archiwizacja kopii redo log
Zalecane tworzenie co najmniej dwóch plików w
każdej grupie redo na różnych dyskach (każdy plik
zawiera to samo)
Edycja : EM/Server/Storage/Redo log groups
dr P. Drozda
ARCHIVELOG mode



EM\Avability\Setup\recoverySettings
Dotyczy sposobu archiwizacji zmian bazy danych
Gdy NOARCHIVELOG
 możliwość
odzyskania bazy od ostatniego backup-u
 Transakcje po backup-ie są tracone

ARCHIVELOG
 Zapisuje
informacje o wszystkich transakcjach (można
ustawić wiele plików do zapisywania)
dr P. Drozda
Backup

Strategia backup-u:
Cała baza danych
 Tylko wybrane elementy


Typ backup-u:
Wszystkie bloki danych
 Tylko informacje o zmianach od wcześniejszych backup-ów

Kumulatywny – wszystkie zmiany od pierwszego backup-u
 Różnicowy – tylko zmiany od ostatniego backup-u


Sposób backupu
Online
 Offline

dr P. Drozda
Recovery Manager – obsługa backup-ów


EM/availability/Backup Settings
Możliwość ustawienia:
 Paralelizm
– ile oddzielnych strumieni ma zostać
stworzonych

Policy – Ustawiane parametry
 Automatyczny
backup plików parametrów przy
każdym backupie
 Pliki które nie zmieniły się mogą nie być backup-owane
 Wyłączenie przestrzeni tabel z backup-u
 Ile dni ma być przetrzymywany backup
dr P. Drozda
Planowanie backup-ów





EM/Availability/Manage/Schedule Backup
Wybór strategii, sposobu, typu
Wybór czasu, częstotliwości
Możliwość automatycznego backup-u
Dodatkowe narzędzia:
 Backup
report
 Manage current backup
dr P. Drozda
Download