Wykaz przedmiotów do wyboru w roku ak. 2017

advertisement
Wykaz przedmiotów do wyboru dla kierunku ochrona środowiska na rok akademicki 2017/2018
- studia I stopnia (inżynierskie) – stacjonarne
Wymiar
godzin
W
Ćw
Przedmioty do wyboru
Nazwa przedmiotu
Jednostka
prowadząca
Wymiar godzin
Osoba odpowiedzialna
za przedmiot
W
Ćw
ECTS
Przedmiot
(lub blok
tematyczny)
według programu
studiów
ECTS
Zatwierdzony uchwałą nr 35/ Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego w dniu 25 kwietnia 2017 r.
Semestr 3(według planu zatwierdzonego w dniu21-04-2015)
Przystosowanie roślin do
środowiska
1
- z zakresu biologii
roślin
15
30
3
Biologia i ekologia
rodzimych gatunków
drzewiastych
Podstawy biologii grzybów i
ich rola w ochronie
środowiska
Kat. Botaniki i
Ekologii Roślin
dr A. Koszelnik-Leszek
15
30
3
Kat. Botaniki i
Ekologii Roślin
dr inż. M. Podlaska
15
30
3
Kat. Ochrony
Roslin
dr hab. Krzysztof
Matkowski, prof. nadzw.
15
30
3
15
30
3
15
30
3
15
30
3
15
30
3
Semestr 4 (według planu zatwierdzonego w dniu21-04-2015)
Wybrane zagadnienia z
fizjologii człowieka i
zwierząt
2
- z zakresu
fizjologii
organizmów
żywych
Organizmy fitofagiczne
15
30
3
Organizmy pożyteczne w
agrocenozach
Zwierzęta i grzyby chronione
Katedra
Biostruktury i
Fizjologii Zwierząt
Katedra Ochrony
Roślin
Katedra Ochrony
Roślin
Katedra Ochrony
Roślin
prof. dr hab. W. Zawadzki
dr hab. J. Twardowski,
prof. nadzw.
dr hab. J. Twardowski,
prof. nadzw.
dr hab. Wojciech Pusz,
prof. nadzw.
dr hab. J. Twardowski,
prof. nadzw.
1
3
- z zakresu
technologii
rolniczych,
ogrodniczych i ich
wpływu na
środowisko
4
- z zakresu
geografii i
informacji
przestrzennej
15
15
30
30
Rośliny w
zanieczyszczonym
środowisku
Kat. Botaniki i
Ekologii Roślin
dr inż. A. Koszelnik-Leszek
dr hab. E. Fudali prof.
nazdw.
15
30
3
Interakcja roślina - owad
Kat. Botaniki i
Ekologii Roślin
dr hab. A. Halarewicz
15
30
3
Integrowana i ekologiczna
uprawa warzyw i owoców
Kat. Ogrodnictwa
prof. dr hab. K.
Adamczewska
prof. dr hab. A. Szewczuk
15
30
3
Nowoczesne technologie w
produkcji roślinnej
Katedra Kształt.
Agroekos. i
Terenów Zieleni
prof. dr hab. L. Kordas
15
30
3
Bezglebowa uprawa roślin
Kat. Ogrodnictwa
dr P. Chohura
15
30
3
15
30
3
15
30
4
dr hab. Szymon Szewrański
wraz z zespołem
15
30
4
dr hab. Sz. Szewrański z
zespołem
15
30
4
dr hab. R. Polechoński prof.
nadzw.
15
30
4
dr inż. Dorota Richter,
dr inż. Mirosława Pietryka
15
30
4
3
4
Katedra Kształt.
Rolnictwo ekologiczne
Agroekos. i
dr E. Tendziagolska
Terenów Zieleni
Semestr 5 (według planu zatwierdzonego w dniu21-04-2015)
Katedra
Analizy przestrzenne w
Gospodarki
dr hab. Szymon Szewrański
ochronie środowiska
Przestrzennej
z zespołem
(Wydz. IKSiG)
Systemy wspomagania
decyzji w ochronie
środowiska
Gospodarka wodna zlewni
5
- z zakresu
hydrobiologii i
gospodarki wodnej
15
30
4
Hydrobiologia
Biologia i ochrona
zbiorowisk roślinnych
ekosystemów wodnych i
bagiennych
Katedra
Gospodarki
Przestrzennej
(Wydz. IKSiG)
Katedra
Gospodarki
Przestrzennej
(Wydz. IKSiG)
Instytut Biologii
(Wydz. BiHZ)
Kat. Botaniki i
Ekologii Roślin
2
Rośliny do ogrodów
naturalistycznych
Projektowanie zieleni w
różnych środowiskach
6
- z zakresu:
urządzania terenów
zieleni
7
- z zakresu:
gospodarki wodnościekowej,
gospodarki
odpadami oraz
infrastruktury
8
- z zakresu
waloryzacji
środowiska
przyrodniczego
15
30
3
Biologiczna rekultywacja
terenów trudnych i
zdegradowanych
Kat. Ogrodnictwa
dr K. Wróblewska
15
30
3
Kat. Ogrodnictwa
dr inż. P. Bąbelewski
15
30
3
Katedra Kształt.
Agroekos. i
Terenów Zieleni
dr hab. Magdalena Szymura
dr A. Dradrach
15
30
3
15
30
3
15
30
3
Katedra Kształt.
Agroekos. i
dr A. Dradrach
Terenów Zieleni
Katedra Kształt.
Urządzanie i pielęgnacja
dr hab. M. Szymura, , dr A.
Agroekos. i
terenów zieleni
Dradrach
Terenów Zieleni
Semestr 6(według planu zatwierdzonego w dniu21-04-2015)
Roślinność terenów
zadarnionych
15
15
30
30
Infrastruktura miast i wsi
Inst. Inż. Środ.
dr K. Pawęska
15
30
3
Uzdatnianie wód
Inst. Inż. Środ.
prof. dr hab. J.
Łomotowski
dr P. Wiercik
15
30
3
Elementy waloryzacji
krajobrazu
Katedra Kształt.
Agroekos. i
Terenów Zieleni
dr hab. M. Szymura, prof.
K. Wolski, Dr A. Dradrach
15
30
2
Metodyka badań
ekologicznych
Kat. Botaniki i
Ekologii Roślin
dr D. Pruchniewicz
15
30
2
Drzewa i krzewy w
środowisku miejskim
Kat. Ogrodnictwa
Dr inż. P. Bąbelewski
15
30
2
Biologia wybranych grup
organizmów wskaźnikowych
Kat. Botaniki i
Ekologii Roślin
dr hab. E. Fudali, prof.
nadzw., dr D. Richter, dr K.
Szczepańska
15
30
2
3
2
3
Ekspertyzy botaniczne
Kat. Botaniki i
Ekologii Roślin
dr hab. E. Fudali, prof.
nadzw., dr inż. Magda
Podlaska
15
30
2
Semestr 7 (według planu zatwierdzonego w dniu 18-06-2013)
10
- z zakresu techniki
ochrony
środowiska
11
- z zakresu
ekonomii i prawa
15
15
30
30
3
2
Technika w ochronie
środowiska
Sterowanie procesami
technologicznymi w ochronie
środowiska
Inst. Inż. Rol.
prof. W. Białczyk
15
30
3
Inst. Inż. Rol.
dr inż. K. Pentoś
15
30
3
Prawne aspekty edukacji
ekologicznej
Kat. Botaniki i
Ekologii Roślin
dr D. Pruchniewicz
15
30
2
Ochrona środowiska w
prawie działalności
gospodarczej
Inst. Nauk. Ekon. i
Społ.
dr M. Przybylska
15
30
2
4
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards