Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na studia

advertisement
Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów
Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań
lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne
kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2014 poz. 1144) od kandydatów na
studia oraz studentów wymagane jest zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu.
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej jest uczelnią prowadzącą studia
o profilu praktycznym. Studenci narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub
niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu,
studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
1. Kandydaci przyjmowani na studia w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie
Górniczej, pobierają skierowanie na badania lekarskie, które wydawane będzie wyłącznie
w trakcie prowadzonej rekrutacji na studia w momencie składania dokumentów.
2. Skierowanie na badania powinno zawierać informację o czynnikach szkodliwych, uciążliwych
lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki
zawodu, studiów odpowiednich na danym kierunku kształcenia, a mianowicie:
a) pielęgniarstwo
- załącznik nr 1
b) ratownictwo medyczne
- załącznik nr 2
c) fizjoterapia
- załącznik nr 3
3. Badania lekarskie, wykonywane na podstawie otrzymanego skierowania są bezpłatne tylko
w placówkach wskazanych przez uczelnię. Uczelnia będzie honorować inne prawidłowo
wystawione zaświadczenia lekarskie (wydane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy
posiadającego właściwe kwalifikacje do przeprowadzenia badań profilaktycznych- wzór
pieczęci lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne – załącznik nr 5). Badania
zrealizowane w innej placówce medycznej niż wskazana przez uczelnie nie będą
refundowane przez Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.
Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań należy złożyć
najpóźniej do końca trwania rekrutacji na studia.
4. Kandydaci na studia, są zobowiązani do uzyskania zaświadczenia lekarskiego, zawierającego
orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku.
5. Zaświadczenie lekarskie jest wymagane na wszystkich kierunkach studiów (wzór
zaświadczenia – załącznik nr 4). Lekarz wystawiając zaświadczenie określa zdolność
do podjęcia nauki na określonym kierunku oraz termin ważności zaświadczenia.
6. Studenci Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, którym wydane
zaświadczenie lekarskie wystawione w trakcie rekrutacji traci ważność spowodowaną
określeniem daty następnego badania lekarskiego, zostają zobowiązani do ponownego
wykonania badań lekarskich.
7. Skierowanie na ponowne wykonanie badań lekarskich wystawianie będzie przez Dziekana.
8. W trakcie kształcenia na odpowiednim kierunku w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego
w Dąbrowie Górniczej skierowanie na badania oraz zaświadczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych mają zastosowanie pkt. 3 - 5.
9. Terminowość wykonywania badań lekarskich studentów danej jednostki organizacyjnej
nadzoruje Dziekan a oryginały zaświadczeń lekarskich są przechowywane w teczce akt
osobowych studentów.
10. Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów
Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej obowiązują z dniem
zatwierdzenia.
Załączniki :
załącznik nr 1- Skierowanie na badanie lekarskie ( kierunek pielęgniarstwo )
załącznik nr 2- Skierowanie na badanie lekarskie ( kierunek ratownictwo medyczne )
załącznik nr 3- Skierowanie na badanie lekarskie( kierunek fizjoterapia )
załącznik nr 4– wzór zaświadczenia lekarskiego
załącznik nr 5- wzór pieczęci lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne
Załącznik 1
…..........................................
pieczątka jednostki prowadzącej studia
Skierowanie na badanie lekarskie
Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie
badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz
uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144)
kieruję na badania lekarskie:
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………..………….…………
(data urodzenia, numer PESEL/rodzaj, seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość jeśli nie posiada nr PESEL)


kandydata do szkoły wyższej* WYŻSZEJ SZKOŁY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
w Dąbrowie Górniczej
studenta szkoły wyższej *
PIELĘGNIARSTWO
…………………………………………………………………………………………………...
(kierunek studiów)
W trakcie studiów ww. będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych,
uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki
zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
odczynniki chemiczne, w tym: głównie formaldehyd i rozpuszczalniki organiczne,
czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks),
choroby wirusowe (głównie wirusowe zapalenie wątroby typu A),
zakażenia przenoszone drogą krwi ( WZW typu B i C, HIV),
choroby zakaźne i pasożytnicze,
promieniowanie jonizujące ( głównie X)
promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera,
zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji,
narażenie na czynniki psychospołeczne
…………………………………………………………………………………………………...
Dąbrowa Górnicza, dnia ..............
(data wystawienia skierowania)
* właściwe podkreślić
…..................................................
(pieczątka i podpis osoby kierującej na badania lekarskie)
Załącznik 2
…..........................................
pieczątka jednostki prowadzącej studia
Skierowanie na badanie lekarskie
Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie
badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz
uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144)
kieruję na badania lekarskie:
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………..………….…………
(data urodzenia, numer PESEL/rodzaj, seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość jeśli nie posiada nr PESEL)


kandydata do szkoły wyższej* WYŻSZEJ SZKOŁY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
w Dąbrowie Górniczej
studenta szkoły wyższej *
RATOWNICTWO MEDYCZNE
…………………………………………………………………………………………………...
(kierunek studiów)
W trakcie studiów ww. będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych,
uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki
zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
odczynniki chemiczne, w tym: głównie formaldehyd i rozpuszczalniki organiczne,
czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks)
choroby wirusowe (głównie wirusowe zapalenie wątroby typu A),
zakażenia przenoszone drogą krwi ( WZW typu B i C, HIV),
choroby zakaźne i pasożytnicze,
promieniowanie jonizujące ( głównie X)
promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera,
zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji,
narażenie na czynniki psychospołeczne
…………………………………………………………………………………………………...
Dąbrowa Górnicza, dnia ..............
(data wystawienia skierowania)
* właściwe podkreślić
…..................................................
(pieczątka i podpis osoby kierującej na badania lekarskie)
Załącznik 3
…..........................................
pieczątka jednostki prowadzącej studia
Skierowanie na badanie lekarskie
Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie
badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz
uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144)
kieruję na badania lekarskie:
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………..………….…………
(data urodzenia, numer PESEL/rodzaj, seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość jeśli nie posiada nr PESEL)


kandydata do szkoły wyższej* WYŻSZEJ SZKOŁY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
w Dąbrowie Górniczej
studenta szkoły wyższej *
FIZJOTERAPIA
…………………………………………………………………………………………………...
(kierunek studiów)
W trakcie studiów ww. będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych,
uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki
zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
1.
2.
3.
4.
5.
odczynniki chemiczne, w tym: głównie formaldehyd i rozpuszczalniki organiczne,
czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks),
choroby wirusowe (głównie wirusowe zapalenie wątroby typu A),
choroby zakaźne i pasożytnicze,
promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera,
…………………………………………………………………………………………………...
Dąbrowa Górnicza, dnia ..............
(data wystawienia skierowania)
* właściwe podkreślić
…..................................................
(pieczątka i podpis osoby kierującej na badania lekarskie)
Załącznik nr 4 - wzór zaświadczenia lekarskiego
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
W wyniku badania lekarskiego dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych,
i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy
kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich stosownie
do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1144)
orzeka się u:
……….......................................................................................................................................
( Imię i nazwisko )
data urodzenia:....................................................................PESEL ...........................................
- kandydata na studia * / studenta * na kierunku………………………………………………….,
w WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
o:
1) braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia* / kontynuowania* studiów
Data następnego badania :..........................................
2) istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia * / kontynuowania * studiów
_____________ __
* Niepotrzebne skreślić
……………………………………………
Pieczęć i podpis lekarza
przeprowadzającego badanie
Miejscowość:..………………………, dnia:………………………..
Pouczenie:
Osoba badana lub placówka dydaktyczna, która nie godzi się z treścią orzeczenia § 4 ust. 3 ustawy, może wystąpić w terminie
14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie, do wojewódzkiego ośrodka
medycyny pracy właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy
zaświadczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - do instytutu badawczego w dziedzinie
medycyny pracy z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania.
Załącznik nr 5 - wzór pieczęci lekarza wzór pieczęci lekarza
WZÓR PIECZĘCI LEKARZA PRZEPROWADZAJĄCEGO
BADANIA PROFILKTYCZNE
(dla kandydatów i studentów Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej)
BADANIE PROFILAKTYCZNE
przeprowadził
…………………………………………………...
(imię i nazwisko lekarza)
A/B/C
D
Objaśnienia:
A - dwucyfrowy symbol województwa,
B – wymagane:
- 1 - specjalizacja w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny przemysłowej,
- J - przeszkolenie w jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy
w zakresie badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie
promieniowania jonizującego (dotyczy kierunku: pielęgniarstwo oraz ratownictwo
medyczne),
C − liczba porządkowa z rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne,
prowadzonego przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy,
D − numer prawa wykonywania zawodu lekarza.
Download