Wektor indukcji magnetycznej B

advertisement
Treści multimedialne - kodowanie,
przetwarzanie, prezentacja
Odtwarzanie treści multimedialnych
Andrzej Majkowski
Magnetyzm
Ewa Grudzień
Adam Stępień
Historia
Istnienie oddziaływań magnetycznych znane
było już w starożytności.
magicznagaleria.pl
imperiumromanum.edu.pl
Magnetyt Fe3O4
przyciąga kawałki żelaza
Oddziaływania magnetyczne
Dwa bieguny jednoimienne odpychają się, a
różnoimienne przyciągają się.
N
N
S
S
S
N
N
S
Oddziaływania magnetyczne
Dwa bieguny jednoimienne odpychają się, a
różnoimienne przyciągają się.
N
N
S
S
S
N
N
S
Igła magnetyczna
Do badania oddziaływań
magnetycznych wygodnie
jest posługiwać się
igłą magnetyczną.
merikon.pl
Igła w polu magnetycznym
ustawia się stycznie
do linii pola,
biegunem północnym
pokazując zwrot linii.
N
S
linia pola
Magnesy trwałe
Pole
magnetyczne
wokół
sztabkowego i podkowiastego.
magnesu
Rozumiem-fizyke.yum.pl
Wektor indukcji magnetycznej B
Ilościowo pole magnetyczne opisuje wektor
indukcji magnetycznej B.
• Tam, gdzie gęstość linii pola duża – wektor B
ma dużą wartość
• tam, gdzie mała gęstość linii pola - mała
wartość wektora indukcji magnetycznej B
B
B
Rozumiem-fizyke.yum.pl
Przewodnik prostoliniowy
Linie pola magnetycznego wokół
prostoliniowego przewodnika z prądem.
sciaga.onet.pl
Zwrot linii pola magnetycznego wyznaczamy
za pomocą reguły prawej dłoni (reguła śruby
prawoskrętnej).
Wektor indukcji magnetycznej B
Wartość wektora indukcji magnetycznej B w
punkcie leżącym w odległości r od
przewodnika prostoliniowego wyznaczamy
ze wzoru:
B
B
0 I
2 r
0
– wektor indukcji magnetycznej [T - tesla]
I – natężenie prądu w przewodniku [A]
r – najmniejsza odległość od przewodnika [m]
0 - przenikalność magnetyczna próżni [N/A2]
Przewodnik kołowy
Linie pola magnetycznego wokół przewodnika
kołowego z prądem.
portalwiedzy.onet.pl
Przewodnik kołowy z prądem jest magnesem.
Położenie biegunów magnetycznych
wyznaczamy graficznie.
S
Wektor indukcji magnetycznej B
Wartość wektora indukcji magnetycznej B w
środku przewodnika kołowego o promieniu r
wyznaczamy ze wzoru:
B
0 I
2r
B – wektor indukcji magnetycznej [T - tesla]
I – natężenie prądu w przewodniku [A]
r – promień przewodnika [m]
0 - przenikalność magnetyczna próżni [N/A2]
Zwojnica (solenoid)
Linie pola magnetycznego wewnątrz zwojnicy,
przez którą płynie prąd.
sciaga.onet.pl
Pole magnetyczne wewnątrz zwojnicy jest
polem jednorodnym. Kierunek i zwrot wektora
indukcji magnetycznej B wewnątrz zwojnicy
jest zgodny z kierunkiem i zwrotem linii pola.
Wektor indukcji magnetycznej B
Wartość wektora indukcji magnetycznej B w
dowolnym punkcie wewnątrz zwojnicy o
długości l i N zwojach wyznaczamy ze wzoru:
B
 0 NI
l
B – wektor indukcji magnetycznej [T - tesla]
I – natężenie prądu w zwojnicy [A]
N – liczba zwojów
l – długość zwojnicy [m]
0 – przenikalność magnetyczna próżni [N/A2]
Jednostki
W
układzie
jednostek
CGS
(już
nieobowiązującym)
jednostką
indukcji
magnetycznej B jest Gaus (Gs).
W układzie SI (obecnie obowiązującym)
jednostką indukcji magnetycznej B jest
Tesla (T).
1T = 10 000 Gs = 104 Gs
Download