III Olimpiada mediewistyczna- pytania eliminacyjne

advertisement
III OLIMPIADA MEDIEWISTYCZNA-TEST ELIMINACYJNY
1. Zaznacz prawidłową odpowiedz na poniższe pytania(0-10p)
A) Bitwa pod Suchymi Krutami jest kojarzona z osobą:
a. Przemysłwa III
b. Wacława II
c. Przemysła Ottokara II
d. Mieszka Starego
B)Hugo Kapet jest kojarzony z miastem:
a. Paryżem
b. Londynem
c. Kolonią
d. Kijowem
C)Chrzest Rusi jest związany z osobą:
a.Włodzimierza Mnomacha
b.Włodzimierza Wielkiego
c. Św.. Gleba
d. Igora
D) Wilhelm Zdobywca jest związany z podbojem:
a.Noamandii
b. Skandynawii
c. Anglii
d. Katalonii
E) Bitwa pod Azicourt jest związana z wojną:
a. stuletnią
b. dwóch róż
c. miedzy kantonami szwajcarskimi
d. wielka z Zakonem
6FChlodwig przyjął chrzest w roku:
a. 511
b.378
c. 533
d. 496
G)Osoba św. Ludwika jest związana z:
a. Francją
b. Florencją
c. Czechami
d. Rusią
H) Otton I był synem:
a. Henryka Kłótnik
b. Henryka Ptasznika
c. Henryka IV
d. Henryka Sandomierskiego
I) Hrabstwo Edessy upadło w roku:
a. 1244
b.1234
c. 1091
d. 1144
J)Krucjata dziecięca miała miejsce w roku;
a.1141
b.1212
c.1247
d. 1156
2.Prawda czy fałsz? Zdanie prawdziwe zaznacz literą P a zdanie fałszywe literą F.(0-10p)
Papież Leon III koronował Karola Wielkiego na cesarza.
Triwium obejmowało gramatykę, retorykę i dialektykę.
Jan bez Ziemi zmarł w 1216 roku.
Baldwin z Boullion nazwał się advocatus Sancti Sepulchri
Twórcą zakonu templariuszy był św. Norbert
Do niewoli w bitwie pod Hattin dostał się Gwidon de Lusignan, król jerozolimski
Bitwa pod Myriokephalon miała miejsce w roku 1166r.
Baldwina IV króla jerozolimskiego nazywano „ królem trędowatym”
W 1260 powstańcy żmudzcy zadali druzgoczącą klęskę nad jeziorem Durbe. wojskom
Zakonu
J) Twórcą hasła „ wiara szukająca zrozumienia” był św. Benedykt z Nursji
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
3. Przyporządkuj władców do właściwej dynastii.(0-12p)
Władcy:
a)Ryszard Lwie Serce
b)Henryk II
c) Stefan I Święty
d) Bolesław I Srogi
e) Fryderyk I Barbarosa
f) Otto IV Welf
g) Bela II Ślepy
h) Wacław I Jednooki
i) Jan bez Ziemi
j) Henryk I Ptasznik
k) Ludwik IX Święty
l) Karol IV Piękny
Dynastie:
Przemyślidzi:
Kapetyngowie:
Plantageneci:
Apardowie:
Liudofingowie:
Hohenstaufowie:
4.O jakim wydarzeniu mowa? Rozpoznaj wydarzenie i podaj datę roczną(0-12p)
A) W bitwie tej poległ król Harald, a Wilhelm opanował Londyn i narzucił swój wybór na
króla Anglii-………………………………………………………….
B) Umowa zawarta między papieżem Kalistem II a cesarzem Henrykiem wyniku, której
cesarz zrzekł się inwestytury biskupów i opatów przez wręczenie pastorału i
pierścienia
godząc
się
na
wolny
wybór………………………………………………………………
C) Podczas tego zjazdu duchowieństwa papież Urban II wezwał do odebrania
„niewiernym” grobu Chrystusa…………………………………………………..
D) Bunt mieszczan krakowskich przeciw Łokietkowi z wójtem Krakowa na
czele……………………………………………….
E) Podczas tego starcia udało się Anglikom zniszczyć flotę francuską, która usiłowała
zablokować port w Brugii……………………………………………………………
F) Na czele tego powstania w Chinach stał były mnich buddyjski Czu Juanczang………………………………………………………
5. O kim mowa? Rozpoznaj postać(0-6p)
A) Ten pustelnik i kaznodzieja wyróżniał w dziejach trzy epoki, odpowiadające trzem
osobom boskim, poddał krytyce sytuację w Kościele z końca XII
wieku………………………………………………………
B) Twórca
Zakonu
Kaznodziejskiego,
kanonik
z
Osmy
w
Kastylii…………………………………………………….
C) Profesor
Sorbony,
autor
pracy
pt.
„
Obrońca
pokoju”………………………………………..
D) Autor utworu „ Sabat Mater”………………………………………………………
E) Arcybiskup Genui, autor „ Złotej legendy” zbioru żywotów…………………………
F) Założyciel cystersów ………………………………………..
6. Dopisz daty do wydarzeń(0-10p)
A) ………bitwa pod Cedynią
B)……….zjazd w Łęczycy
C)……….pokój kaliski
D)……….status Bolesława Krzywoustego
E)……….proces warszawski z Zakonem
F)……….zamach w Rogożynie
G)……….ugoda w Krzywinie
H) ……….pokój w Meserburgu
I)…………śmierć Kazimierza Wielkiego
J)………….najazd Brzetysława
7. Zaznacz prawidłową odpowiedz na poniższe pytania(0-10p)
A) Bratem Mieszka I był:
a) Czcibor
b) Bolesław I Srogi
c) Henryk Kłótnik
B) Unia w Krewie była unią:
a) realną
b) między Litwą a Zakonem
c) personalną
C) Bolesław Krzędzierzawy był synem:
a) Władysława Wygnańca
b) Bolesława Krzywoustego
c) Kazimierza Odnowiciela
D) Ugodę w Kępnie zawarto w roku:
a) 1296
b) 1282
c) 1276
E) Miecław to władca:
a) Mazowsza
b) Małopolski
c) Pomorza
F) Pod Gąsawą zginął:
a) Leszek Czarny
b) Kazimierz Sprawiedliwy
c) Leszek Biały
G) Żoną Konrada Mazowieckiego była:
a) Gertruda
b) Grzymisława
c) Agrafia
H) Bitwa pod Legnicą odbyła się w roku:
a) 1240
b)1241
c) 1259
I) Drugą chrześcijańską żoną Mieszka I była:
a) Dobrawa
b) Oda
c) Przedsława
J) Wincenty Kadłubek był biskupem:
a) gnieźnieńskim
b) chełmińskim
c) krakowskim
8. Do podanych niżej definicji dopisz odpowiednie terminy(0-12p)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
stał na czele gildii………………………………………..
wyższy stopień szkolnictwa w państwie karolińskim………………………………….
inna nazwa norbertanów……………………………………
inna nazwa albigensów………………………………………
tytuł „ głównego kontrolera” w państwie bizantyjskim……………………………
ziemie nadane przez Kościół…………………………………………………….
nazwa
systemu
walki
z
Maurami
na
terenie
płw.
Iberyjskiego……………………………….
Zakon założony przez ś. Franciszka z Asyżu dla ludzi pozostających stanie
świeckim……………………………………………..
Zakończenie nawy w kościele romańskim…………………………………….
Hierarchia starszeństwa rodów bojarskich………………………………………
Jedna z nazw umiarkowanego odłamu husytów………………………………………
część
dochodów
przekazywana
obowiązkowo
na
rzecz
Kościoła…………………………..
9. Połącz wydarzenie z datą.( 0-12p)
a) …….Bitwa pod Mauprethuis
b) …….traktat między Francją a Anglią w Paryżu
c) …….założenie uniwersytetu w Oksfordzie
d) …….założenie klasztoru na Monte Cassino
e)……..likwidacja państwa Odoakra
f)………bunt Fokasa
g)………zdobycie Cypru przez krzyżowców
h)………krucjata przeciw Połabianom
i)……….powołanie inkwizycji
j)………zdobycie Bagdadu przez Mongołów
k)……… początek akcji misyjnej Cyryla i Metodego
l)………..powstanie zakonu krzyżackiego
A) 493
B)602
C) 1147
D)1214
E)1231
F) 1258
G) 1259
H) 1191
I)529
J )1190
K) 1356
L) 863
10.Do podanej charakterystyki dopisz osobę.(0-10p)
A) biskup „ zdrajca”(?) i męczennik, patron Polski……………………………..
B) samodzielny władca na Mazowszu w XI wieku………………………………
C) wszechmocny palatyn Władysława Hermana, obalony przez synów swego
księcia……………………………..
D) z niemiecką pomocą przywrócił władzę w Polsce, z ruską zniszczył niezależność
Mazowsza………………………………..
E) zwyciężył Krzyżaków pod Świeciem……………………..
F) władca
Polski,
który
nadał
szlachcie
nietykalność
osobistą
i
majątkową………………………………………….
G) Syn
królewski
i
buntownik,
który
obalił
swego
brata-króla
Mieszka………………………………
A) Książę, który występując w obronie praw metropolitalnych Gniezna złożył hołd
cesarzowi Lotarowi……………………………….
B) Król Polski, który zwolnił ziemię rycerską z podatków……………………………..
C) Autor monumentalnej kroniki Królestwa Polskiego………………………………..
11. O jakiej miejscowości mowa?( 0-6p)
A) druga obok Wieliczki kopalnia soli na terenie państwa polskiego………………………
B) miasto, siedziba pierwszego biskupstwa na Litwie………………………………….
C) miejsce klęski Zakonu Krzyżackiego 10 X 1410…………………………………….
D)
poprzednia
nazwa
Medyny,
przed
ucieczką
Mahometa
do
tej
miejscowości……………………..
E) siedziba arcybiskupstwa, któremu w 1133r. podporządkowano wszystkie biskupstwa
polskie……………………………………….
F) miejsce śmierci Henryka Pobożnego……………………………
12) Przyporządkuj terminy definicjom(0-10p)
I. …..podwójne okno gotyckie
II. …..uznanie przez papieża osoby za błogosławioną
III. …..wiarołomstwo seniora wobec wasala
IV. …..niższa szlachta w Hiszpanii
V. …..zarządca domu zakonnego
VI. …..ubogie cechy w miastach włoskich
VII. …..specjalny wysłannik chana
VIII. …..zwolennicy papiestwa
IX. …..relacja o życiu i nauce Mahometa
X. …..płaszcz opacki
1) sunna
2) komtur
3) kapa
4) popolo minuto
5) gwelfowie
6)biforum
7)felonia
8)beatyfikacja
9) basak
10)infanzones
13.Uzupełnij niżej podane zdania.( 0-12p)
A. W ……roku wielki mistrz ………………….. otrzymał od króla
węgierskiego……………………..ziemię w ……………………… w zamian za walkę
z Kumanami.
B. Dzięki przyjęciu chrztu w roku……..w obrządku ………………...władca Franków
……………… położył podwaliny pod silne państwo, które do szczytu potęgi
doprowadziła dynastia Karolingów.
C. W XII i XIII wieku ze szkół katedralnych powstawały pierwsze………………,
których program obejmował teologię i tzw.……………………………. Te ostatnie
składały się z dwóch części, pierwszej- trivium, która składała się z …………….
Przedmiotów i quadrivium złożonego z ……………..dziedzin. odrodziła się wówczas
znajomość……………rzymskiego.
14. Połącz wydarzenie z odpowiednią datą.(0-14p)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
…….upadek rządów królewskich Mieszka I
……..obrona Głogowa
…….zajęcie Gdańska przez Bolesława Krzywoustego
…….wygnanie Bolesława Śmiałego
…… wygnanie palatyna Sieciecha
……...bitwa pod Zawichostem
……..klęska Zakonu na Zalewie Wiślanym
A) 1381
B)1261
C)1205
D)1240
E)1031
F)1098
G) 1303
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
……Powstanie Wata Tyllera
…….unia kalmarska
…….bitwa na Kulikowym Polu
……likwidacja Cesarstwa łacińskiego
……zdobycie Kijowa przez Mongołów
……zamach w Agnani
……pierwsze obrady parlamentu angielskiego
H)1397
I) 1264
J)1109
K)1079
L)1463
M)1116
N)1380
15. Podaj datę roczną( 0-12p):
A. ….. ...synodu w Clermont
B. ……..upadku hrabstwa Edessy
C. ……..wygaśnięcia dynastii saskiej w Niemczech
D. …….powstania Zakonu rycerskiego Kawalerów Mieczowych
E. ………dziecięcej wyprawy krzyżowej
F. ………..zwołnia po raz pierwszy Stanów Generalnych we Francji
G. ………..konstytucji w Clarendon
H. ………..bitwy pod Morgarten
I. ………spalenia na stosie Jana Husa
J. ……...bitwy pod Lewes
K. ………synodu w Pawii
L. ……..bitwy pod Kałką
16. Spośród wielu wydarzeń między IV a V wiekiem, niektóre nabrały symbolicznego
znaczenia granicy dwóch epok. Uszereguj je od najwcześniejszego do najpóźniejszego. (0-3pjakikolwiek błąd 0p)
a)
b)
c)
d)
e)
…..
przełamanie przez barbarzyńców limes reńskiego
podział Cesarstwa Rzymskiego dokonany przez Teodozjusza Wielkiego
założenie Konstantynopola
redakcja kodeksu Justyniana
detronizacja Romulusa Augustulusa
…..
…..
…..
…..
17. Uzupełnij:( 0-12 p)
A) „ 15.05…….roku cesarz Michał VIII………….został entuzjastycznie przywitany w
……………………………. . Było to równoznaczne z końcem Cesarstwa
……………. . Wskrzeszone przez Michała cesarstwo …………………przetrwało
następne dwa wieki bez mała i uległo dopiero naporowi Turków ( jakich? )…………..
B) Wyklęty przez arcybiskupa praskiego Jan …………. Odwołał się do ( podaj urząd)
………………. Ten wezwał go na ……………….powszechny do…………………
Mając też list żelazny od cesarz( imię i przydomek) ………………………………..,
przybył na obrady, został jednak pojmały i po procesie spalony na stosie. Działo to się
w roku …………….
18. Zaznacz prawidłową odpowiedź:( 0- 1op)
A)
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
Wzór pisma powstały w okresie tzw. „ renesansu karolińskiego nazywamy:
majuskułą karolińską
kursywą karolińską
minuskułą karolińską
B) Krzyżacką stolicą od 1309 roku był:
Berlin
Wenecja
Malbork
C) Autorem „ Złotej legendy” jest:
Franciszek Villon
Jakub de Voraigne
Aberald
D) Swego państwa nie zbudował zakon:
Templariuszy
Joannitów
krzyżacki
E) „ Domesday Book” to:
księga sławiąca zwycięstwo pod Hastings
Wywód genealogiczny będący podstawą roszczeń Wilhelma do tronu
Spis majątkowy ludności Anglii dokonany na polecenie Wilhelma Zwycięscy
F) Specjalna komisja 24 baronów wybrana przez króla Anglii i opozycyjnych wobec niego
możnych uchwaliła w 1258 r. postulaty dotyczące reform politycznych m.in. powołania
parlamentu. Postulaty te zwane są w historii:
I.
Prowizjami oksfordzkimi
II.
Traktatem westmisterskim
III.
Habeas Corpus Act
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
K)
I.
II.
III.
G) Unia florencka to chwilowe:
Połączenie państw północnej Italii
Zniesienie schizmy zachodniej
Zniesienie schizmy wschodniej
H) W Europie organizowano krucjaty przeciw:
Połabianom
Madziarom
Normandom
I) Zakonem, który najwcześniej przybył do Polski był zakon:
cystersów
benedyktynów
franciszkanów
Pierwsze Stany Generalne zwołano, gdy p[papieżem był;
Bonifacy VIII
Innocenty III
Urban II
19. Zaznacz zdania prawdziwe literą P a fałszywe literą F.
A) .....Bitwa pod Zawichostem, w której zginął książę halicki Roman miała rozegrała się
w 1205 roku
B) …..Leszek Czarny zmarł w 1295 roku
C) …..Synom Władysława Wygnańca zwrócono Śląsk w 1246 roku
D) …..Bolesław Wstydliwy był synem Leszka Białego
E) .....Zjazd w Dankowie odbył się w 1217 roku
F) …..Mściwój II był synem Świętopełka
G) …..w Bitwie pod Legnicą zginął Henryk Brodaty
H) …..Henryk Kietlicz nie był arcybiskupem gnieźnieńskim
I) …..Synami Władysława Wygnańca byli Leszek Czarny i Bolesław Pobożny
J) …..Układ w Kępnie zawarto w 1282 roku
20. Podane niżej pojęcia i osoby połącz w pary( 0-8p):
A) WOJOWNICY:
a. Robin Hood
I) kielich
b.Wilhelm Tell
II) łuk
c. Sieciech
III) kusza
d.król Artur
IV) topór
B) KOCHANKOWIE:
a. Jagiełło
I) Teodora
b. Kazimierz Wielki
II) lady Salisbury
c. Edward III …………………… III) Sonka
d. Justynian
IV) Esterka
Odpowiedzi:
21. Do podanej definicji dopisz odpowiednie terminy.( 012p)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Specjalny wysłannik chana……………………………………………
Poezja staroarabska, liryka bohaterska………………………..............
Pracujący ręcznie cystersi, zwykle pochodzenia plebejskiego……………………
Naczelnik władzy wykonawczej w miastach włoskich…………………………..
Zwolennicy papiestwa( nazwa pochodzi od Welfów)…………………………..
Pogłówne w krajach arabskich………………………………
Radykalny odłam franciszkanów( Jan z Parmy)……………………..
Centralne urzędy w Moskwie……………………………………
Święta księga zoroastryzmu( nowa redakcja)…………………….
Warsztaty państwowe w Bizancjum, produkujące przede wszystkim broń………………..
Czczenie obrazów………………………
Tytuł następcy tronu francuskiego……………..
22. Przyporządkuj plemiona ich miejscom zamieszkania.( 0-6p)
a) …..Wileci
b) ….. Polanie
c) …..Prusowie
A) nad Bałtykiem
B) nad Odrą
C) nad Narwią
d) …..Chorwaci
e) …..Lędzianie
f) …..Ślężanie
D) nad Dnieprem
E) nad Łabą
F) nad Adriatykiem
G) nad Wisłą i Wieprzem
23. Podaj datę roczną( 0-12p):
I. ………Bitwa pod Rogami Hittinu
II. ………Bitwa nad Kałką
III. ………powstanie Watta Tyllera
IV. ………żakeria
V. ………bunt Nika
VI. ………kasata templariuszy
VII. ………arabski podbój Egiptu
VIII. ………Bitwa nad Worsklą
IX. ………bitwa pod Lipanami
X. ………tzw. Reakcja pogańska w Polsce
XI. ………wygnanie z Polski Bolesława Śmiałego
XII. ………zniszczenie polskich husytów pod Grotnikami
24. O kim mowa? (0-10p):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Mąż Fatimy……………………
Koronował na króla Przemysła II……………………
Następca Ruryka……………………………………..
Zwyciężył pod Hattin………………………………..
Na zjeździe w Kalmarze 1397r. wybrany królem Danii, Norwegii i
Szwecji……………………………………………….
Brat Metodego…………………………………………
Autor „ Sądu Ostatecznego”,……………………………..
Papież, podjął wypraw przeciw albigensom……………………………..
Zorganizował armię husycką……………………………………………..
Przeniósł siedzibę papieża do Awinionu…………………………………..
25.Przyporządkuj podanym państwom odpowiednie tytuły władców( urzędników) (0-6p):
A) ….. Ruś Kijowska( w XII w.)
a. książę
B) ….. Brandenburgia ( w XIII w.)
b. doża
C) ….. Bizancjum
c. król
D) ….. Kastylia
d. wielki książę
E) ….. Normandia
e. margrabia
F) ….. Wenecja
f. cesarz
26. Przeczytaj uważnie podane niżej fragmenty dokumentów odpowiedz na zadane do nich
pytania: (0-10p)
A) „ Chcemy zadowolić się tylko tym, aby corocznie na św. Marcina wyznawcę nam i następcom
naszym na znak najwyższego panowania i uznania korony Królestwa Polskiego płacono po dwa
grosze zwykłej monety, w Królestwie obieg mającej, których czterdzieści osiem idzie na grzywnę
polską, z każdego osiadłego i dzierżonego łanu lub jego części”
Co to za dokument: ……………………………………………...
Kiedy został wydany:…………………………………………...
Kto go wydał:………………………………………………..
B) „ Następnie wymieniany tu książę Jagiełło przyrzeka także kraje swoje Litwy i Rusi wieczyście
wcielić do korony królestwa polskiego”
Co to za dokument: ……………………………………………...
Kiedy został zawarty ( data): ……………………………………
C) „ 2. Tylko sam biskup rzymski może być prawnie nazwany biskupem powszechnym
3. Tylko on sam może biskupów składać o lub ich przywracać.
8. On sam tylko może używać insygniów cesarskich.
12.Jemu wolno władcami rozporządzać[ a więc i cesarzy z tronu składać]”
Co to za dokument:…………………………………………….
Kto go wydał:…………………………………………………..
Kiedy został wydany( data):……………………………………
D) „ 16. Nikt nie ma być pociągany do pełnienia rozleglejszych obowiązków lenna rycerskiego lub z
innego wolnego lenna,niż się z nich należy.
17. Sądy w sprawach cywilnych nie mają stosować do miejsca pobytu naszego dworu, lecz należy
je odprawiać w pewnym oznaczonym miejscu[…]
61. (…)Baronowie wybiorą wedle swej woli 25 baronów z królestwa, którzy będą obowiązani
wszystkimi swoimi siłami przestrzegać, pilnować i nakazywać przestrzeganie tego pokoju i
wolności, jakie im przyznaliśmy i zatwierdziliśmy niniejszym dokumentem[…]
Co to za dokument:………………………………………………
Kto i kiedy go wydał: ……………………………………………
27. O kim mowa w poniższych fragmentach tekstu źródłowego?(0-6p)
1. „Po odejściu emigrantów pozostawał on w Mekce, aż otrzyma od Allaha pozwolenie na
opuszczenie jej”……………………………………………………………………….
2. „ Królowa Klotylda nie przestawała namawiać [ małżonka ] , aby Boga prawdziwego poznał i
porzucił pogaństwo. Anatoli nie można go było do tej wiary nakłonić, a wreszcie raz przyszło do
wojny z Alamanami(…)”……………………………………………………………..
3. „ Owego dnia narodzenia najświętszego Pana, gdy król podczas mszy przed ołtarzem
błogosławionego Piotra apostoła powstał do modlitwy, papież Leon III włożył koronę na jego
głowę.”………………………………………………………………………………..
4. „Ma on trzy tysiące pancernych [ podzielonych na ] oddziały, a setka ich znaczy tyle co dziesięć
secie innych [ wojowników ].”…………………………………………………………
5. „ Następnie cesarz na wieść o cudach, jakie Bóg działał przez miłego sobie męczennika
Wojciecha,pospieszył tamże celem pomodlenia się [ przy jego
grobie].”………………………………….
6. „ Tam przez trzy dni stojąc u bramy zamku, zdjąwszy szaty królewskie, boso, we włosiennicy, nie
pierwej przestał błagać z wielki płaczem zmiłowania apostolskiego.( …). W końcu skruchą jego
(…), zwyciężeni, zdjąwszy zeń klątwę, przypuściliśmy go do łaski wspólności i do łona Świętej
Matki Kościoła.”………………………………………………………………………
28.Przyporządkuj podane niżej wydarzenia do wymienionych w tabeli większych
jednostek czasowych. (0-12p)
Wojna stuletnia
Wyprawy krzyżowe
Walka papiestwo kontra
cesarstwo
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
powstanie Hrabstwa Edessy
czarna śmierć
konkordat wormacki
powstanie Cesarstwa Łacińskiego
zjazd w Kolbencji
Cannosa
synod w Brixen
Upadek Akki
Krucjata dziecięca
Opanowanie Damiety
Pokój w Bretigny
Rozejm w Brugii
29. Kto tego dokonał? (0-10p)
a. Zdobycie kalifatu bagdadzkiego………………………………..
b. Przeniesienie siedziby wielkiego mistrza do
Malborka……………………….....................................
c. Utworzenie państwa Kościelnego……………………………………
d. zwycięstwo na jeziorze Pejpus……………………………………….
e. Bunt ludowy w Anglii………………………………………………..
f. Komentarze do dzieł Arystotelesa………………………………………
g. Nieudana próba obalenia Merowingów…………………………………..
h. Złota Bulla………………………………………………………….
i. Zwołanie Stanów Generalnych…………………………………….
30. Podaj datę roczną (0-10p):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
.........Bitwy pod Chojnicami
…….Bitwy pod Płowcami
…….zjazdu w Dankowie
…….Zajęcia Rusi Halickiej
……..śmierci Leszka czarnego
……..pokoju w Namysłowie
……..śmierci Jadwigi
……..Chrztu Jagiełły
……..zajęcia Gdańska przez Krzyżaków
…......Bitwy pod Warną
31. Kto tego dokonał? (0-12p)
a) zwyciężył pod Cedynią……………………………………….
b) Spisał statut, który zapoczątkował rozbicie dzielnicowe w
Polsce……………………………………………………..
c) Wykupił ciało świętego Wojciecha…………………………..
d) Dowodził wojskami litewskimi pod Grunwaldem………………………..
e) Prawdopodobnie na polecenie ojca uciekł(?) z pola bitwy pod
Płowcami…......................................................
f) Koronował Władysława Łokietka……………………………..
g) Zginął pod Warną………………………………………
h) Zawarł umowę z Przemysłem II w Kępnie………………………..
i) Został pierwszym biskupem w Polsce( misyjnym)…………………….
j) Stracił Pomorze Wschodnie……………………………………………….
k) Władca Mazowsza, którego podbił Odnowiciel………………………………
l) Uzurpator, który obalił Mieszka II…………………………………………..
32. Zaznacz właściwą odpowiedź( 0-12p):
A) Nazwa prawa targowego po łacinie to:
a) ius fori
b) ius spoli
c) ius forti
B) System prawa niemieckiego tzw. lubeckiego przyjęły w Polsce miasta:
C)
D)
E)
F)
G)
a) śląskie
b) małopolskie
c) nadmorskie związane z Hanzą
Na prawie lubeckim powstały miasta:
a) Wrocław, Braniewo
b) Elbląg, Frombork, Braniewo
c) Kraków, Wrocław, Opole
Prawo magdeburskie w 1242 roku uzyskał:
a) Kraków
b) Wrocław
c) Poznań
Na czele rady miejskiej stał:
a) kasztelan
b) starosta
c) burmistrz
Prawo składu względne polegało na:
a) Obcy kupiec był obowiązany wystawić towar na sprzedaż przez określony
czas( np. 8 dni), po czym niesprzedany towar mógł dalej wieźć
b) Kupiec z danego miasta nie mógł wystawić towaru w innym mieście bez
pozwolenia rady miejskiej
c) Obcy kupiec był zobowiązany sprzedać dany towar w całości i nie mógł go
dalej wieźć
W początku XIII wieku realizując program uniezależnienia się od Kościoła od
państwa ( władzy książęcej) , wprowadzono zasadę wyboru biskupów przez:
a) synod
b) kapitułę
c) sobór powszechny
H) Od początku XIII wieku organem reprezentującym duchowieństwo stały się
synody prowincjonalne, które w Polsce zwoływał:
a) metropolita gnieźnieński
b) biskupi danych prowincji
c) przeorzy zakonów
I) Dziesięcina w miarach zboża nazywano:
a) małdratową
b) korcową
c) łanową
J) Z grzywny polskiej o wadze 213 g srebra bito początkowo:
a) 120 denarów
b) 240 denarów
c) 60 denarów
K) Król Wacław II wprowadził do Polski pełnowartościową monetę srebrną , zwaną:
a) denarem
b) obolem
c) groszem
L) Sądy kościelne powstały w Polsce w:
a) II połowie XIII w.
b) I połowie XIV w.
c) I połowie XIII w.
33. Podaj datę roczną( 0-12p):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
………wygnanie Władysława Wygnańca przez braci
………nieudana wyprawa na Prusów Henryka sandomierskiego
……....bitwa pod Mozgawą
………śmierć Henryka Brodatego
............bitwa pod Suchodołem
...........najazd litewski na Mazowsze
...........trzeci najazd tatarski na Polskę
...........śmierć Henryka Probusa
...........uznanie władzy Łokietka przez Wielkopolskę
...........statuty wiślicki i piotrkowski
..........podporządkowanie Rusi Węgrom
..........Mołdawia lennem Polski
34. Uzupełnij poniższy schemat wpisując odpowiednie symbole literowe(0-10p):
przyczyny
 …………………………………..
 ………………………………….
WIELKA WOJNA Z
ZAKONEM
Lata …………………..
Dowódca:
Dowódca :
…………..
……........
Główna bitwa:
………………
pokój:
...................................................
Skutki:
 …………………………………
 …………………………………..
a) Pokój toruński 1411r
b) Ulryk von Jungingen
c) Grunwald 15 lipca 1410r.
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
35.
Agresywna polityka wielkiego mistrza wobec Polski
Odzyskanie ziemi dobrzyńskiej
Powstanie na Żmudzi
Władysław Jagiełło
Żmudź pozostała przy Witoldzie jako dożywocie
1409-1411
Witold książę litewski
Zaznacz zdania prawdziwe literą P a fałszywe literą F.( 0-10p)
a) ........Sędziami podczas procesu warszawskiego byli legat papieski Galhard de
Calceribus i Piotr syn Gerwazego.
b) ........Na mocy pokoju w Kaliszu(1343r.) Pomorze Gdańskie i ziemia chełmińska
pozostały w ręku Zakonu jako „ wieczysta jałmużna króla polskiego”.
c) ........W 1340r. zmarł książę Rusi Halicko – Włodzimierskiej Jerzy II, który
ustanowił swoim spadkobiercą króla Kazimierza Wielkiego.
d) ........W 1327r. Łokietek stracił ziemię dobrzyńską
e) ........Kazimierz Wielki rozpoczął w 1345 roku wojnę z Czechami o Pomorze
Wschodnie.
f) ........Elżbieta córka Kazimierza Wielkiego poślubiła księcia lubuskiego Bogusława
VI.
g) ........W 1335 roku w Wyszechradzie Krzyżacy zobowiązali się oddać Polsce
ziemię dobrzyńską i Kujawy.
h) ........W 1347 roku podpisano pokój w Namysłowie.
i) ........W 1351 roku Kazimierz zajął część Mazowsza( płocką) ,udało mu się także
wymusić na Karolu IV czeskim zrzeczenie się praw lennych do reszty Mazowsza.
j) ........Podczas zjazdu w Wyszechradzie Kazimierz Wielki wykupił od
Luksemburgów roszczenia do Krakowa za 20tys. kop groszy praskich.
36. Podaj datę roczną( 0-18p)
a) ......... zakończenie krucjaty Alfonsa I aragońskiego zdobyciem Saragossy
b) ......... odłożenie podatkiem kleru francuskiego przez Filipa IV Pięknego
c) ......... bitwa pod Ankarą
d) ......... śmierć Kubilaja
e) ......... spalenie na stosie Joanny d`Arc
f) ......... koronacja cesarska Henryka II
g) ........ bitwa pod Mello
h) ......... wyklęcie Jana bez Ziemi i nałożenie interdyktu na Anglię przez papieża
i) ......... zdobycie Trypolisu przez mameluków
j) .......... śmierć Saladyna
k) ......... bitwa pod Suchymi Krutami
l) ......... złożenie hołdu Kanutowi VI przez Bogusława I księcia
zachodniopomorskiego
m) ......... opanowanie Chorasanu przez Trogul- beka
n) ......... bitwa pod Mantzikiert
o) ......... tzw. Wielki Ordynans
p) ......... bitwa pod Barnet
q) ......... krucjata dziecięca
r) ......... prowizje westminsterskie
37. Uzupełnij poniższą tabelę.(0-12p)
ROK WYDANIA
NAZWA
1374,
WYDAWCA
Ludwik
Angegaweński
POSTANOWIENIA
 Podatek
poralny
obniżony z
11gr.do 2gr z
łana
kmiecego
Statuty piotrkowski i
wiślicki
W czasie wojny z
Zakonem –
nietykalność dóbr
rycerskich bez
wyroku sądowego,
sprawowanie sądów
według prawa
pisanego, zakaz bicia
monety przez króla
bez zgody możnych
1423
1430-1433
warcki
cerekwickonieszawski
Władysław Jagiełło
Zjazdy ziemskie
decydują o
najważniejszych
sprawach państwa
np. zwoływania
pospolitego ruszenia
Władysław Jagiełło
a) Spisanie prawa zwyczajowego dla Wielkopolski i reszty ziem Królestwa- powstanie
sądownictwa ziemskiego dla rycerstwa, itd.
b) Ograniczenie władzy sądowniczej starostów – tzw. 4 artykuły starościńskie; tzw.
Taksy wojewodzińskie: szlachta otrzymała prawo wykupu sołectw
c) Przywilej koszycki
d) Ok. 1346-1347r.
e) Kazimierz Jagiellończyk
f) Czerwieński
g) 1454 rok
h) krakowsko – jedleński
i) 1422 rok
j) Władysław Jagiełło
k) Król nie mógł uwięzić szlachcica bez wyroku sądowego- neminen captivabimus sine
iure victum
l) Kazimierz Wielki
37. Uzupełnij poniższe zdania(0-12p).
a) W ...........roku księciem krakowskim został Władysław ............................, który
adoptował syna Leszka Białego, ................................................. . Musiał jednak
uciekać z kraju zwalczany w Małopolscy przez brata Leszka Białego
...................................................., a ......................................... przez Władysława
Odonica. Na mocy testamentu przekazał on prawo do Krakowa i Wielkopolski
księciu............................................ Rozpoczęły się w ten sposób walki o Kraków.
b) Proces zjednoczenia ziem polskich rozpoczął się po śmierci księcia
krakowskiego.............................................(1243-1279) i jego następcy
księcia............................... (1279-1288) , wnuka.................................. . Część
rycerstwa małopolskiego poparła księcia płockiego................................ . Nie
opanował on jednak Krakowa, ponieważ reszta rycerstwa z kasztelanem
krakowskim Suskie oddała miasto księciu wrocławskiemu
...............................(1288-1290). Rozpoczęły się walki o Kraków między księciem
śląskim a księciem.......................................Władysławem Łokietkiem.
38. Zaznacz zdania prawdziwe literą P a fałszywe literą F.( 0-12p)
a) ........W 1356r. w bitwie pod Poitiers pojmano króla Jana Dobrego.
b) ........Nazwa żakeria wywodzi się od pogardliwego przezwiska nadanego
rycerzom przez chłopów.
c) ........Św. Franciszek pochodził ze stanu chłopskiego.
d) ........Głównym przedstawicielem awweroistów był Siger z Brabancji.
e) ........Najwyższy urząd republiki florenckiej to gonfoloniere della giusticia.
f) ........W bitwie pod Nikodemie Osman zadał klęskę wojskom bizantyjskim.
g) ........Witold odniósł zwycięstwo pod Worsklą.
h) ........ Pod koniec XII wieku wyodrębniła się złota orda.
i) ........
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards