..oddają c krew ratujesz ż ycie... Oby jutro Tobie nie była potrzebna

advertisement
...oddają c krew ratujesz ż ycie...
Oby jutro Tobie nie była
potrzebna...
O krwi w kilku słowach.
Co to jest krew?
Procentowy udziałgrup krwi
A
Rh+
32%
Krew jest tkanką złożoną z komó rek - krwinek czerwonych, białych
0
Rh+
31%
i płytkowych, któ re pływają w częś ci płynnej krwi zwanej osoczem
B
Rh+
15%
lub plazmą . W tętnicach i żyłach dorosłego człowieka krą ży około 5
AB
Rh+
7%
A
Rh-
6%
0
Rh-
6%
B
Rh-
2%
AB
Rh-
1%
litró w krwi.
Kto moż e zostać krwiodawcą?
Krew lub osocze może oddać każdy zdrowy człowiek w przedziale
wieku od 18 - 60 lat. Wszyscy oddają cy krew muszą być zdrowi,
ponieważ tylko wtedy oddanie krwi nie spowoduje uszczerbku na
zdrowiu zaró wno oddają cego jak i przyjmują cego. Dlatego też
wszyscy krwiodawcy poddawani są badaniom lekarskim i laboratoryjnym, żeby wyeliminować zakażenia dla biorcy.
Czy podczas oddawania krwi wystę puje ryzyko zakaż enia AIDS
lub innąchorobą?
Jest to praktycznie niemożliwe, ponieważ do pobierania używa się
sprzętu jednorazowego użytku, całkowicie wyjałowionego.
Jak czę sto moż na oddawać krew?
Co 8 tygodni w iloś ci 450 ml, nie częś ciej niż 6 razy w okresie
roku. Osocze można oddawać metodą plazmaferezy, co dwa
tygodnie, nie więcej niż 15 litró w w cią gu roku.
Nie czekaj!!!
Zgłoś się do punktu
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Kroś nie.
„ Honorowe krwiodawstwo jest wybitnie szlachetnym,
bezinteresownym działaniem na rzecz
ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka
zgodnym z podstawowymi zasadami
Polskiego Czerwonego Krzyża
i stanowiącym potwierdzenie ludzkiego braterstwa.”
jak mó wi Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi.
O czym musisz wiedzieć przed oddaniem krwi?
Twoja krew zostanie zbadana, aby stwierdzić czy nie jesteś zakażony/a kiłą , AIDS, żó łtaczką
zakaźną
B lub C. Jeżeli test wypadnie dodatnio, nie zostanie przetoczona. Dzięki temu
niebezpieczeństwo, że choroba zostanie przeniesiona w wyniku transfuzji jest niewielkie. Jednak przy
każdej infekcji pomiędzy momentem zarażenia i chwilą , gdy staje się możliwe wykrycie go drogą badań
laboratoryjnych, upływa pewien czas. W tym okresie w żadnym przypadku nie wolno oddawać krwi,
ponieważ może ona być źró dłem zakażenia, chociaż testy laboratoryjne są jeszcze ujemne. Nie oddawaj
więc krwi, jeżeli przez ryzykowne kontakty naraziłeś /łaś się na niebezpieczeństwo.
W punkcie krwiodawstwa zostaniesz poproszony o wypełnienie ankiety. Niewielkie ryzyko przeniesienia
zakażenia można dalej zmniejszyć , gdy będą c dawcą dokładnie odpowiesz na postawione pytania. Twoje
dane będą traktowane poufnie. Gdy wyniki badań będą wskazywać na infekcję, zostaniesz o tym
poinformowany przez lekarza. Nie oddawaj krwi także wtedy, gdy miałeś kontakt z inną chorobą
zakaźną , np ró życzką , ś winką , wiatró wką itp. zgłoś ten fakt lekarzowi. Krwiodawca przed oddaniem krwi
wypełnia m.in. specjalną ankietę – formularz.
KTO I DLACZEGO POWINIEN ODDAWAĆ KREW?
Krew powinni oddawać WSZYSCY, jeś li tylko spełniają odpowiednie warunki. Jak wiadomo są
4 podstawowe grupy krwi, dodatni lub ujemny czynnik Rh, czyli razem mamy 8 rodzajó w krwi.
A Rh +
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥
O Rh +
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
B Rh +
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥
AB Rh +
♥♥♥♥♥♥♥
dobnie też odda. Ale osoby mają ce daną grupę krwi to nie tylko dawcy, ale
A Rh -
♥♥♥♥♥♥
też biorcy tej krwi, więc jeś li jakaś grupa jest popularna, to znaczy, że dana
O Rh -
♥♥♥♥♥♥
krew będzie bardzo potrzebna. Stosunek dają cych krew do potrzebują cych ją
B Rh -
♥♥
AB Rh -
♥
Mogłoby to sugerować , że skoro
masz popularną grupę krwi, nie mu-
sisz jej oddawać , bo wiele osó b z tą grupą prawdopo-
jest taki sam niezależnie od grupy, więc... oboję tnie, jakąmasz grupę , Twoja krew
bę dzie tak samo potrzebna, jak krew innych grup.
ABY MÓ C ODDAĆ KREW NIE MOŻ ESZ:
CO?
czuć się źle
mieć mniej niż 18 lub więcej niż 60 lat
waż yć mniej niż 45 kg
przechodzić zabiegó w stomatologicznych
chorować , gorą czkować pow. 38 st.C
przyjmować lekarstw
przyjmować piroxicam lub lek z aspiryną
przechodzić szczepienia
cięż ko chorować , przebywać operacje lub wypadki
otrzymywać transfuzję krwi
przebywać w Afryce Ś r., Zach. lub Tajlandii
robić tatuaż y, akupunktur, depilacji kosmetycznych
wykonywać zabiegu endoskopowego
przekłuwać uszu lub innych części ciała
przechodzić ż ó łtaczki
pertner ż yciowy bą dź seksualny przechodzić ż ó łtaczki
mieć kontaktu z zakaźnie chorym
przebywać w areszcie lub więzieniu
mieć zaleconej rezygnacji z oddania krwi
przebywać w Wlk. Bryt., Francji, Irlandii ponad 6 m-cy
mieć przypadkowego kontaktu z krwią ludzką
chorować na:
• choroby ukł. krą ż enia (nadciśnienie)
• dolegliwości ze str. serca, zawał
• duszność , udar mó zgu
• choroby skó ry, wypryski, wysypka
• uczulenia, katar sienny, astmę
• choroby krwi, naczyń krwionośnych
• choroby nerek, nerwowe
• cukrzycę, padaczkę, nowotwó r, gruźlicę
• przedłuż one krwawienia
• mononukleozę zakaźną , toksoplazmozę
Kobieta: być w cią ż y
Kobieta: miesią czkować
Kobieta: otrzymywać hormon wzrostu
NA ILE PRZED ODDANIEM KRWI?
w dniu zabiegu
w dniu zabiegu
w dniu zabiegu
7 dni
4 tygodnie
4 tygodnie
3 dni
4 tygodnie
6 miesięcy
12 miesięcy
12 miesięcy
12 miesięcy
12 miesięcy
12 miesięcy
kiedykolwiek
12 miesięcy
12 miesięcy
12 miesięcy
kiedykolwiek
od 1 I 1980 do 31 XII 1996 r.
12 miesięcy
kiedykolwiek
12 miesięcy
4 dni przed i po zabiegu
w latach 1965-1985
Krew niezbędna jest każdego dnia wielu chorym. Codziennie potrzeba krwi od co najmniej 10 tysięcy
dawcó w. Życie każdego pacjenta wymagają cego transfuzji jest zagrożone - jeś li w porę jej nie otrzyma.
Nie wahaj się więc! Może Twoja krew przywró ci zdrowie dziecku, matce czy też osobie najbliższej,
najbardziej ukochanej...
Czy jesteś już z nami?
Jeś li nie, dołą cz do grona Honorowych Dawcó w Krwi PCK. Nie bó j się zakażenia! Oddają c krew nie
zarazisz się HIV ani żadną inną chorobą zakaźną . Stacje krwiodawstwa są w stu procentach wyposażone
w sprzęt jednorazowego użytku. Badania przed oddaniem krwi mają na celu ochronę tych, dla któ rych
krew jest przeznaczona - ludzi ciężko chorych. Badania w Rejonowych Stacjach Krwiodawstwa
stwierdzają ce czy nie jesteś nosicielem wirusowych zapaleń wą troby (WZW typu B i C) oraz HIV mają
także na względzie i Twoje dobro.
Czy oddawanie krwi moż e być ryzykowne?
Twoja krew zostanie zbadana, aby stwierdzić , czy nie jesteś zarażony kiłą , wirusem HIV, wirusem
żó łtaczki zakaźnej typu B lub C. Możesz przecież nie wiedzieć o tym, że zetkną łeś się z tymi chorobami.
Po zbadaniu i oddaniu krwi masz pewnoś ć , że jesteś wolny od tych zagrożeń. Twoja krew jest
niezastą pionym lekiem, a ró wnocześ nie - zbadana - nie stanowi też zagrożenia dla nikogo. Jeś li test
w któ rymkolwiek z tych przypadkó w wypadnie dodatnio, twoja krew nie zostanie przetoczona.
Przy każdej infekcji pomiędzy momentem zarażenia i chwilą , gdy staje się możliwe wykrycie go drogą
badań laboratoryjnych, upływa pewien czas. W tym okresie w żadnym przypadku nie wolno oddawać
krwi, ponieważ może być ona źró dłem zakażenia, chociaż testy laboratoryjne są jeszcze ujemne.
Nie oddawaj więc krwi, jeżeli mogłeś narazić się na niebezpieczeństwo.
Ryzyko stwarzają:
•
kontakty seksualne z wieloma partnerami/partnerkami albo z partnerem/partnerką , któ rych znasz
od niedawna.
•
kontakty seksualne w celu zarobkowym. wcześ niej lub aktualnie używanie narkotykó w w postaci
zastrzykó w.
•
kontakty seksualne z osobami narażonymi na ryzyko, albo z osobami już zarażonymi.
•
kontakty seksualne z osobą , któ ra z powodu swej choroby przyjmowała koncentraty czynnikó w
krzepnięcia.
Członkostwo czy wolontariat?
Honorowi krwiodawcy zastanawiają się czy przystąpić do klubu HDK. Klub (niezależ nie od tego
czy działa przy Zarządzie Rejonowym, czy na terenie szkoły, zakładu pracy) jest jednostką
podstawowąPCK, jego członkowie są, wię c jednocześnie zrzeszeni w PCK.
Opracował:
mgr Walerian Wię ch – opiekun Szkolonego Klubu HDK PCK
przy ZSP nr 4 w Krośnie
Download