MICROMASTER ECO 6SE95

advertisement
ZAWARTOŚĆ
Rozdział 1
Wskazówki bezpieczeństwa i deklaracja kompatybilności
Rozdział 2
Wstęp
Rozdział 3
Instalacja mechaniczna
Rozdział 4
Instalacja elektryczna
Rozdział 5
Przykłady zastosowań
Rozdział 6
Panel obsługi
Rozdział 7
Parametry trybu wyświetlania
Rozdział 8
Parametry trybu podstawowego
Rozdział 9
Tryb ekspercki – ważne parametry
Rozdział 10
Lista parametrów
Rozdział 11
Komunikaty błędów
Rozdział 12
Lista kontrolna parametrów użytkownika
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I DEKLARACJA
KOMPATYBILNOŚCI
Przed instalacją i uruchomieniem tego urządzenia należy bardzo uważnie przeczytać niniejsze wskazówki
bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Poza tym przestrzegać wszystkich tabliczek ostrzegawczych
umieszczonych na samym urządzeniu. Zabezpieczyć, aby tabliczki ostrzegawcze były zawsze czytelne, a
w razie potrzeby uszkodzone lub brakujące tabliczki zastąpić nowymi.
OSTRZEŻENIE
Urządzenia te wytwarzają niebezpieczne napięcia
elektryczne i sterują niebezpieczne mechaniczne
elementy wirujące. Nie przestrzeganie
wskazówek zawartych w tej instrukcji może
prowadzić do śmierci, poważnych obrażeń ciała
lub strat materialnych.
Przy tych urządzeniach może pracować tylko
odpowiednio wykwalifikowany personel po tym,
jak zostanie on zapoznany ze wszystkimi
zawartymi w tej instrukcji określeniami
bezpieczeństwa, jak również z instalacją, obsługą
i konserwacją.
• Używać tylko trwale podłączonych przyłączy
przewodów wejściowych. Urządzenia muszą
być uziemione (IEC 536 Klasa 1, NEC i inne
normy stosowane).
• Jeśli wymagane, stosować wyłączniki
ochronne / automaty zabezpieczające z
charakterystyką B.
• Po wyłączeniu napięcia sieciowego odczekać
przynajmniej 5 minut przed otwarciem
urządzenia. Kondensator napięciowego
obwodu pośredniego pozostaje naładowany
niebezpiecznie wysokim napięciem również po
wyłączeniu napięcia sieciowego. Podczas prac
przy otwartym urządzeniu bezwzględnie
przestrzegać, że wyeksponowane są części
czynne i nie wolno dotykać tych części.
• Urządzeń z trójfazowym przyłączem sieciowym
nie wolno przyłączać do sieci poprzez
wyłącznik ochronny różnicowoprądowy (patrz
DIN VDE 0160, Rozdział 6.5).
• Należy uwzględnić, że określone nastawy
parametrów mogą spowodować automatyczny
ponowny rozruch przekształtnika po zaniku
napięcia.
• Urządzenia te nie mogą być stosowane jako
mechanizmy wyłączenia awaryjnego (patrz EN
60204, 9.2.5.4.).
• Stosować się do wszystkich ogólnie
obowiązujących oraz lokalnych przepisów
instalacji i bezpieczeństwa dla prac przy
instalacjach silnoprądowych. Ponadto
przestrzegać odnośnych przepisów dla
właściwego użytku narzędzi i stosowania
środków ochrony osobistej.
2
• Należy mieć na uwadze, że następujące
zaciski mogą znajdować się pod
niebezpiecznymi napięciami nawet, jeśli
przekształtnik nie pracuje:
Zaciski przyłączeniowe sieci L/L1, N/L2 i L3
Zaciski silnika U, V i W
Zaciski rezystora hamowania
MICROMASTER Eco B+/DC+ i BMIDIMASTER Eco DC+ i DC• Urządzenia te posiadają wewnętrzną ochronę
przed przeciążeniem zgodnie z Dyrektywą
UL508C , Rozdział 42. Jeśli potrzebna jest
zewnętrzna ochrona przed przegrzaniem silnika,
należy stosować zewnętrzny czujnik temperatury
PTC (por. Instalacja elektryczna)
• Urządzenie to jest przystosowane do stosowania w
obwodach rozdzielczych, które przy maksymalnym
napięciu 230/460 V * osiągają prąd nie większy niż
100 000 A (wart. skuteczna) i są chronione przez
bezpieczniki zwłoczne.
* Szczegółowe informacje patrz Podręcznik
Referencyjny ECO
• Nie wolno używać przekształtnika ani do
napędu silnika o mocy znamionowej większej
niż przekształtnik, ani o mocy mniejszej niż
połowa mocy przekształtnika. Przekształtnik
można uruchomić tylko wtedy, gdy prąd
znamionowy wprowadzony w parametrze P083
odpowiada dokładnie prądowi znamionowemu
z tabliczki znamionowej silnika.
• Przed uruchomieniem silnika wprowadzić do
parametrów dane silnika (P080–P085) i wykonać
automatyczną kalibrację (P088). Nie wykonanie
powyższego może prowadzić do niestabilnej i
niezamierzonej pracy silnika (np. odwrócony
kierunek obrotów). Przy tego rodzaju niestabilności
przekształtnik musi zostać odłączony od sieci.
• Przy zadawaniu analogowym należy właściwie
ustawić przełączniki DIP oraz wybrać
odpowiedni typ wejścia analogowego w P023,
zanim może zostać uaktywnione zadawanie
analogowe poprzez P006. Nie wykonanie tych
kroków może spowodować niezamierzony start
silnika.
• Odchylenie w dół kratki ochronnej wentylatora
przy wielkości C MICROMASTER Eco otwiera
dostęp do ruchomych części. Urządzenie musi
zostać wyłączone przed jego otwarciem.
..........................................................................................
UWAGA
• Dzieci i inne niepowołane osooby nie mogą
mieć dojścia lub dostępu do urządzenia .
• Instrukcję obsługi przechowywać w pobliżu
urządzenia i udostępnić wszystkim
użytkownikom.
• W żadnym przypadku przekształtnik nie
może być narażony na uderzenia i drgania
mechaniczne, oraz promieniowanie
elektromagnetyczne, działanie wody i
zanieczyszczeń powietrza, jak np. kurz lub
agresywne gazy.
• Urządzenia te mogą być używane wyłącznie
do celu określonego przez producenta. Nie
dokonywać żadnych zmian przy urządzeniu
i stosować tylko oryginalne części
zamienne lub części zamienne zalecane
przez producenta. Nie przestrzeganie
powyższego może spowodować pożar,
porażenie elektryczne lub obrażenia.
• Nie wolno stosować wysokonapięciowych
urządzeń do pomiaru rezystancji izolacji
przy kablach podłączonych do
przekształtnika Eco.
EUROPEJSKA DYREKTYWA NISKIEGO NAPIĘCIA
Paleta produktów MICROMASTER Eco i MIDIMASTER Eco odpowiada wymaganiom
Dyrektywy Niskiego Napięcia 73/23/EEC, zgodnie ze zmianą przez dyrektywę 93/68/EEC
Zaświadcza się zgodność z następującymi normami:
EN 60146-1-1
EN 60204-1
Przekształtniki
półprzewodnikowe - Wymagania
ogólne i prostowniki z komutacją
sieciową
Bezpieczeństwo maszyn Wyposażenie
elektryczne maszyn
EUROPEJSKA DYREKTYWA MASZYNOWA
Paleta produktów MICROMASTER Eco i MIDIMASTER Eco nie podlega obszarowi stosowania
Dyrektywy Maszynowej. Urządzenia zostały jednak (dla typowych zastosowań) oszacowane
tak, że odpowiadają ważnym wymaganiom dyrektywy odnośnie ochrony roboczej. Deklaracja
zgodności jest dostępna na zapytanie.
EUROPEJSKA DYREKTYWA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTOMAGNETYCZNEJ
Jeśli urządzenia MICROMASTER Eco i MIDIMASTER Eco zostaną zainstalowane zgodnie z
instrukcjami tego podręcznika, to spełniają one wymagania Dyrektywy Kompatybilności
Elektromagnetycznej EMC tak, jak są one zdefiniowane w Normie Produktowej EMC dla
Układów z Napędem Silnikowym EN 61800-3.
Dopuszczenie UL i CUL jednostki konwersji
mocy 5B33 dla zastosowania w środowisku
roboczym o stopniu zanieczyszczenia 2
ISO 9001
Siemens posiada system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001.
3
WSTĘP
WSKAZÓWKI OGÓLNE
Podręcznik ten służy jako instrukcja obsługi
dla MICROMASTER Eco i MIDIMASTER Eco.
Została ona przewidziana tylko do szybkiego i
łatwego uruchamiania.
W razie potrzeby dokładniejsze informacje
oraz kompletną listę parametrów dla
specjalnych aplikacji można znaleźć w
Podręczniku Referencyjnym oraz na naszej
stronie internetowej (szczególy na
odwrocie instrukcji).
Paleta produktowa przekształtników Eco
obejmuje różne przekształtniki częstotliwości
do sterowania prędkości obrotowej silników
wentylatorów i pomp. Ponadto urządzenia Eco
mogą być programowane dla sterowania wielu
dalszych funkcji silnika i wartości granicznych.
Funkcje te są ustawiane poprzez parametry,
które mogą być programowane przy użyciu
panela obsługi.
RODZAJE STEROWANIA
SYSTEMU
Normalnie przekształtniki MICROMASTER
Eco i MIDIMASTER Eco sterowane są poprzez
panel obsługi lub przez wejścia/wyjścia.
Opcjonalnie możliwe jest jednak zdalne
sterowanie poprzez złącze RS485 typu D na
panelu obsługi (bliższe informacje patrz
podręcznik referencyjny).
Częstotliwość wyjściowa, a zatem i prędkość
obrotowa silnika może być sterowana poprzez
zadawanie binarne lub analogowe. Zadawanie
binarne dla sterowania silnika można
zapropgramować przez:
• wartości zadane częstotliwości przy
pomocy przycisków
• stałe wartości częstotliwości przy pomocy
wejść binarnych
• funkcję potencjometru silnikowego.
Wartości analogowe można zaprogramować
jako napięcie wejściowe lub prąd wejściowy w
połączeniu z przełącznikami wyboru DIP.
Przy pomocy zintegrowanego regulatora PID
(proporcjonalny, całkujący, różniczkujący)
można zbudować zamknięty obwód regulacji.
Regulacja ta jest ustawiana przez parametry,
przełączniki wyboru DIP i wejście analogowe
2. Urządzenie wyposażone jest w przyłącze
15 V, 50 mA, które można wykorzystać do
zasilania przetwornika sprzężenia zwrotnego.
4
INSTALACJA MECHANICZNA
MONTAŻ
Urządzenia Eco w stopniu ochrony IP20/21
mogą być montowane obok siebie bez
odstępów. Należy zachować wolny odstęp
conajmniej 100 mm od góry i 160 mm od dołu
dla cyrkulacji powietrza.
Dla urządzeń Eco w stopniu ochrony IP56
musi być zachowany we wszystkich
kierunkach minimalny odstęp 150 mm.
Wymagane jest dobre połączenie elektryczne
pomiędzy urządzeniem Eco i tylną płytą
metalową, aby zapewnić dobre uziemienie i
mniejsze impedancje dla wysokich
częstotliwości. W razie potrzeby usunąć
trochę farby z tylnej płyty i/lub zastosować
podkładki ząbkowane, aby zagwarantować
bezpieczeństwo i kompatybilność
elektromagnetyczną (EMC).
Temperatura otoczenia:
MICROMASTER Eco 0 °C do 50 °C
MIDIMASTER Eco (IP20/21/56) 0 °C do 40 °C.
Upewnić się, że urządzenia Eco nie są
wystawione na wpływy wstrząsów
mechanicznych, drgań lub zanieczyszczeń
powietrza.
KABLE SILNIKOWE
Dla redukcji emisji wyższych harmonicznych:
• Pomiędzy Eco i silnikiem stosować tylko
ekranowane kable łączeniowe.
• Kable do silnika układać tak krótko, jak to
możliwe, generalnie poniżej 25 m.
• Poprawnie przyłączyć ekrany kabli
(stosować śrubunki PG z ekranowaniem
dookoła) zarówno po stronie urządzenia
Eco, jak i skrzynki zaciskowej silnika.
Wszystkie urządzenia MICRO/MIDIMASTER
Eco odpowiadają wymaganiom Dyrektywy
EMC, jeśli zostaną one zainstalowane zgodnie
z zaleceniami przyłączania podanymi w tej
instrukcji. Ponadto urządzenia odpowiadają
Normie Europejskiej EN61800-3 dla napędów
ze zmienną prędkością obrotową. W normie
tej ustalone są różne wartości graniczne dla
zastosowań domowych i przemysłowych, które
definiują, czy wymagany jest zintegrowany filtr
EMC. Bliższe informacje patrz podręcznik
referencyjny.
Jeśli zastosowane zostaną urządzenia Eco ze
zintegrowanym filtrem, to odpowiadają one
wartościom granicznym ustalonym w normie
EN55011 dla zakłóceń przewodzonych
przewodami i wysokoczęstotliwościowych
zakłóceń wypromieniowywanych.
PRZEWODY STEROWANIA I
KOMUNIKACJI SZEREGOWEJ
Dla redukcji emisji wyższych harmonicznych i
interferencji:
• Dla urządzeń Eco stosować ekranowane
przewody sterowania i komunikacji.
• Poprawnie przyłączyć przewody sterowania
i komunikacji do urządzenia Eco przez płytę
ekranującą i/lub przewidziane do tego
zaciski. Przeczytać instrukcje Systemu
Zarządzania Budynkiem (BMS) lub
jednostki sterowania, która jest przyłączona
na drugim końcu kabla.
• NIE WOLNO UKŁADAĆ PRZEWODÓW
STEROWANIA I KOMUNIKACJI
RÓWNOLEGLE DO KABLI SIECIOWYCH
LUB KABLI PRZEKSZTAŁTNIKA.
STOSOWAĆ ODDZIELNE KANAŁY
KABLOWE I W RAZIE POTRZEBY
KRZYŻOWAĆ JE POD KĄTEM PROSTYM.
• Przy wszystkich stycznikach muszą być
zainstalowane ograniczniki przepięć.
PRĄDY WYRÓWNAWCZE
• Jeśli powinien być zabudowany zewnętrzny
wejściwy filtr EMC, to należy go ustawić
możliwie blisko Eco i dobrze uziemić przez
tylną płytę metalową. Do połączenia filtra
EMC z wejściem urządzenia Eco stosować
kable ekranowane i dobrze je uziemić.
Jeśli pomiędzy obudową Eco i BMS (lub
sterowaniem) występuje niewielka różnica
potencjałów, może to doprowadzić do
przepływu prądów wyrównawczych w ekranach
przewodów sterowania i komunikacji.
Należy unikać prądów wyrównawczych przez
oddzielne podłączenie obudów obydwu
elementów do wspólnego punktu
uziemiającego.
5
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
PRZYŁACZE ZASILANIA
Zaciski przyłączeniowe L/L1, N/L2 i L3
Upewnić się, czy dane napięcia na tabliczce
znamionowej urządzenia Eco odpowiada
napięciu sieci oraz, czy odpowiada ono mocy
silnika.
Sprawdzić, czy urządzenia ochronne obwodu
zasilania zostały oszacowane poprawnie dla
dla prądu wejściowego podanego na tabliczce
znamionowej urządzenia Eco.
Upewnić się, czy wszystkie kable sieciowe są
dobrane odpowiednio do oczekiwanej pracy.
PRZYŁĄCZE SILNIKA
Zaciski przyłączeniowe U, V i W
Urządzenia Eco mogą być stosowane tylko z
silnikami wentylatorów lub pomp (zmienny
moment obrotowy).
KIERUNEK OBROTÓW
MICROMASTER Eco – Zaciski dla zasilania,
silnika i sterowania
MIDIMASTER Eco – zaciski zasilania i silnika.
Upewnić się, czy Eco został bezpiecznie
zamontowany.
Dla urządzeń 110kW do 315kW zaciski
przyłączeniowe zasilania znajdują się u dołu, a
zaciski przyłączeniowe silnika u góry obudowy.
6
Kierunek obrotów silnika można odwrócić
przez zamianę przewodów wyjściowych przy
urządzeniu Eco.
WSKAZÓWKA
Ekrany kabli sieciowych i przewodów
sterowania muszą być przyłączone do płyty
ekranowej przekształtnika.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA (CIĄG DALSZY)
7
PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
PODŁĄCZENIE
WENTYLATORA
PODŁĄCZENIE
POMPY
EG
Typowe podłączenie pompy
Typowe podłączenie wentylatora
Do sterowania prędkości obrotowej
wentylatora pomiędzy 0–50 Hz, (60Hz w
Ameryce Pn.) stosowany jest potencjometr lub
zadajnik wartości zadanej prędkości obrotowej
pomiędzy 0–10 V.
Konfiguracja przełączników DIP
•
•
•
•
•
Do zmiany prędkości obrotowej pompy w
układzie pompowym zastosowany jest sygnał
sterujący 0–20 mA, który odpowiada prędkości
obr. silnika 0–100 % normalnie 0–50 Hz (60Hz
w Ameryce Pn.).
Sygnał wyjściowy, który odpowiada
częstotliwości wyjściowej potrzebny jest np. do
wyświetlania prędkości silnika.
W tym celu można użyć wyjście analogowe
(zaciski 12 i 13) 0-20 mA, co odpowiada
częstotliwości 0-50Hz (60Hz w Ameryce Pn.).
Konfiguracja przełączników DIP
•
•
•
•
•
P006 = 1, P007 = 0 (Zmiana parametrów podstawowych względem ustawień fabrycznych)
A
B
C
8
Przełącznik zewnętrzny lub styk przekaźnika
Potencjometr lub sygnał 0–10 V
Sygnał regulacji prędkości
PANEL OBSŁUGI
ZAKRESY PARAMETRÓW
Urzadzenie Eco posiada trzy różne zakresy
parametrów: dla wyświetlania, trybu
podstawowego i trybu eksperckiego. Jeden z
parametrów podstawowych (P199) określa
dostęp do parametrów eksperckich. W tym
rozdziale zostaną opisane parametry trybu
podstawowego. Lista parametrów trybu
eksperckiego jest zawarta w następnym
rozdziale. Dodatkowe informacje do używania
trybu eksperckiego można znaleźć w
podręczniku referencyjnym.
DOSTĘP DO PARAMETRÓW I
ZMIANA ICH WARTOŚCI
Przyciski
służą do zmiany wartości
parametrów. Przyciski te mają dwa tryby
pracy. Przy krótkotrwałym przyciśnięciu
zmienia się wartość o 1, natomiast podczas
dłuższego przyciśnięcia przycisku następuje
szybsza zmiana wartości parametru.
PANEL OBSŁUGI
Panel obsługi składa się z przycisków
membranowych i czteropozycyjnego
siedmiosegmentowego wyświetlacza LED.
Panel posiada nastepujące przyciski ZAŁĄCZ,
WYŁĄCZ, GÓRA, DÓŁ i P. Przy pomocy tych
przycisków można wybierać i zmieniać
wszystkie parametry.
W celu zmiany parametrów postępować
następująco:
Przycisk
P
P
1 Parametry wartości. Jak np. ustawienie
parametru P003 na 10 s powoduje,
że przekształtnik potrzebuje 10 s dla
zatrzymania silnika od normalnej prędkości
roboczej (czas zatrzymania).
2 Parametry stanu. Wartości nie mają
samodzielnego znaczenia i reprezentują
tylko żądane funkcje. Parametr P199 można
np. ustawić tylko na 1 lub na 0. Ustawienie
tego parametru na 0 umożliwia dostęp do
podstawowych parametrów przekształtnika.
Jeśli ustawi się ten parametr na 1 otrzymuje
się dostęp do parametrów dla ekspertów.
3 Parametry do odczytu. Wartości tych
parametrów są ustawione fabrycznie i służą
użytkownikowi jako informacja. Takim
parametrem jest np. P111. Podaje on moc
znamionową przekształtnika w kW.
Wskazanie
Nacisnąć P, aby przejść do
trybu parametrów
Użyć przycisku GÓRA lub
DÓŁ, aby wybrać żądany
numer parametru (np. czas
rozruchu)
RODZAJE PARAMETRÓW
Istnieją 3 różne rodzaje parametrów:
Działanie
Nacisnąć P dla potwierdzenia
zamiaru zmiany parametru.
Wyświetli się aktualna
wartość.
Przy pomocy przycisków
GÓRA lub DÓŁ wprowadzić
żądaną wartość.
P
Potwierdzić zmianę wartości
przy pomocy P. Ponownie
wyświetli się numer
parametru.
Przyciskami GÓRA lub DÓŁ
powrócić do wyświetlania
standardowego parametru.
P
Nacisnąć P, dla przywrócenia
standardowego wyświetlania.
Wyświetlacz na przemian pokazuje krótko
zadaną wartość częstotliwości i aktualną
częstotliwość wyjściową.
9
PARAMETRY TRYBU WYŚWIETLANIA
Parametr
Funkcja
Zakres
Ustawienie fabr.
Wyświetlacz
(Częstotliwość wyj.)
roboczy
Pokazuje wartość wybraną w parametrze P001 (parametr trybu eksperckiego).
Jednostki
Hz
Wybór wyświetlacza przez P001:
0 = Częstotliwość wyjściowa (Hz)
1 = Wartość zadana częstotliwości
tzn. wymagana od napędu) (Hz)
2 = Prąd silnika (A)
3 = Napięcie obwodu pośredniego (V)
4 = Moment obr. silnika (% wartości znamionowej)
5 = Prędkość silnika (min-1)
6 = Status USS (kod)
7 = Wartość rzeczywista regulacji PID (%)
8 = Napięcie silnika (V)
Przy wyborze wyświetlacza (P001) = 0 wyświetlana jest częstotliwość wyjściowa przekształtnika.
Jeśli przekształtnik jest w stanie gotowości na przemian wyświetlana jest wartość zadana
częstotliwości i rzeczywista częstotliwość wyjściowa, która przy postoju wynosi 0 Hz.
W przypadku błędu wyświetlany jest odpowiedni kod błędu (F…).
PARAMETRY TRYBU PODSTAWOWEGO
Parametr
Funkcja
Zakres
Ustawienie fabr.
Jednostki
Czas rozruchu
0 - 150,0
20
sekundy
Czas dla przyspieszenia silnika od stanu zatrzymania aż do częstotliwości maksymalnej.
Częstotliwość maksymalna ustawiana jest przez parametr P013. Ustawienie zbyt krótkiego czasu
rozruchu może prowadzić do wyłączenia przekształtnika (kod błędu F002 = przeciążenie prądowe).
Czas zatrzymania
0 - 150,0
20
sekundy
Czas dla hamowania silnika od częstotliwości maksymalnej aż do stanu zatrzymania. Częstotliwość
maksymalna ustawiana jest przez parametr P013. Ustawienie zbyt krótkiego czasu zatrzymania
może prowadzić do wyłączenia przekształtnika (kod błędu F001 = za wysokie napięcie obwodu
pośredniego). Ten okres czasu jest również czasem trwania hamowania prądem stałym, jeśli
wybrane (patrz parametr P073 w trybie eksperckim).
Wybór
0-2
0
częstotliwości
zadanej
Wartość tego parametru (0, 1 lub 2) wybiera źródło wartości zadanej częstotliwości przekształtnika.
EM
0 = Cyfrowy potencjometr silnikowy. Przekształtnik pracuje z częstotliwością ustawioną w
P005 (patrz tryb ekspercki), która może być ustawiana przy pomocy przycisków GÓRA i
DÓŁ. Jeśli ustawi się P007 (patrz poniżej) na 0, to można zwiększać lub zmniejszać
częstotliwość poprzez ustawienie dwóch z wejść binarnych (P051 do P055 lub P356, patrz
tryb ekspercki) na wartość 11 i 12.
1 = Wejście analogowe. Częstotliwość wyjściowa przekształtnika sterowana jest przez
analogowe sygnały wejściowe (0–10 V, 0/4–20 mA lub potencjometr).
2 = Stała częstotliwość. Stała częstotliwość jest wybierana tylko wtedy, gdy ustawi się co
najmniej jedno z wejść binarnych (P051 do P055 lub P356, patrz tryb ekspercki) na
wartość 6 lub 7.
14
10
PARAMETRY TRYBU PODSTAWOWEGO (C.D.)
Parametr
Funkcja
Zakres
Ustawienie fabr.
Zwolnienie
0 lub 1
1
klawiatury
Wartość tego parametru konfiguruje zwolnienie klawiatury (0 lub 1).
Jednostki
-
0 = Sterowanie poprzez wejścia binarne (P051 do P055 lub P356, patrz tryb ekspercki)
1 = Uaktywnienie klawiatury na panelu frontowym. Poziom dostępu będzie jednak
zwolniony lub zablokowany w zależności od ustawienia parametrów P121 P124 (patrz tryb
ekspercki).
Minimalna
0.0- 150.0
0.00
Hz
częstotliwość silnika
Wartość ta ustawia minimalną częstotliwość silnika i musi być niższa od wartości ustawionej w
P013 (patrz poniżej).
Maksymalna
0.0- 150.0
50.00 / 60.00
Hz
częstotliwość silnika
(Ameryka Pn.)
Wartość ta ustawia maksymalną częstotliwość silnika. Dla zagwarantowania stabilnej pracy napędu
wartość ta nie powinna być wyższa niż 3 x znamionowa częstotliwość silnika z tabliczki
znamionowej (patrz poniżej).
Lotny start
0 lub 2
0
Załączanie przy wirującym silniku
P016 = 0 Lotny start zablokowany
P016 = 2 Lotny start uaktywniony
Umożliwia załączanie przekształtnika przy wirującym silniku. Zawsze wprowadzić poprawne dane
silnika z tabliczki znamionowej przed uaktywnieniem tej funkcji.
*
Częstotliwość znam. 0 - 150.00
silnika z tabl. znam.
50.00
60,00 (Ameryka Pn.)
Hz
*
Znam. prędkość obr. 0 – 9999
Silnika z tabl. znam.
Zależnie od mocy
przekształtnika
U/min
*
Prąd znamionowy
silnika z tabl. znam.
0.1 – 590.0
Zależnie od mocy
przekształtnika
A
*
Napięcie znam.
silnika z tabl. znam.
0 – 1000
Zależnie od mocy
przekształtnika
V
Zależnie od mocy
przekształtnika
KW (hp – Ameryka
Pn.)
Moc znamionowa
0.12 – 400.0
silnika z tabl. znam.
*Uwagi do parametrów P081 do P085
*
-
Parametry te muszą być ustawione dla zastosowanego silnika. Wartości przyjąć z tabliczki
znamionowej silnika.
-
Jeśli dla P081 do P085 ustawi się wartości inne niż wartości standardowe, to należy
przeprowadzić automatyczną kalibrację (P088 = 1, patrz tryb ekspercki).
-
Jeśli przekształtnik jest ustawiony do pracy w Ameryce Pn. (P101 = 1, patrz tryb ekspercki), to
standardowo P081 wynosi 60 Hz i P085 wskazywane jest w hp (zakres = 016 od 530).
Dostęp do trybu
0 lub 1
eksperckiego
Wartość ta umożliwia lub blokuje dostęp do parametrów trybu eksperckiego.
EM
-
0 = Można zmieniać tylko parametry trybu podstawowego.
1 = Oprócz parametrów trybu podstawowego można zmieniać parametry trybu
eksperckiego.
Poprzez P944 = 1 możliwe jest przywrócenie ustawień fabrycznych wszystkich parametrów, dotyczy
to również parametrów silnika P081 do P085.
11
13
TRYB EKSPERCKI – WAŻNE PARAMETRY
Poniżej pokazano najczęściej stosowane parametry trybu eksperckiego. Kompletna lista
parametrów znajduje się w podręczniku referencyjnym.
UWAGA
• Przed zmianą parametru trybu eksperckiego zapoznać się z podręcznikiem referencyjnym.
Parametr
Funkcja
Opis/uwagi
Zakres
(ustawienie
fabryczne)
Wybór wyświetlacza:
0 = Częstotliwość wyjściowa (Hz)
1 = Wartość zadana częstotliwości
(tzn. żądana od napędu w Hz)
2 = Prąd silnika (A)
3 = Napięcie obwodu pośredniego (V)
4 = Moment obr. silnika (% wartości znamionowej)
5 = Prędkość silnika (obr./min)
6 = Status USS (kod)
7 = Wartość rzeczywista regulacji PID (%)
8 = Napięcie silnika (V)
Tryb
wyświetlacza
0-8
[0]
Automatyczny
ponowny
rozruch po
zaniku zasialnia
0-1
[1]
0 = Brak automatycznego rozruchu po zaniku zasilania sygnał ZAŁĄCZ musi być podany ponownie
1 = Automatyczny ponowny rozruch po zaniku zasilania
jeśli nadal występuje sygnał ZAŁĄCZ
Automatyczny
ponowny
rozruch po
błędzie
0-1
[0]
0 = Zablokowany, na przekształtniku będzie wskazywany
błąd i musi on być pokwitowany.
1 = Po wystąpieniu błędu przekształtnik będzie do pięciu
razy próbował ponownego rozruchu. Jeśli po piątej
próbie błąd nie ustąpi przekształtnik pozostaje
w stanie błędu.
Uwaga: Wskazanie może być skalowane poprzez P010.
Wejście
analogowe 1
0-2
[0]
EM
12
14
Ostrzeżenie: Oznacza to, że w każdej chwili może
nastąpić uruchomienie. Kody błędu można
podejrzeć w P930.
Ustala w połączeniu z ustawieniami przełączników
wyboru DIP 1, 2 i 3 typ wejścia analogowego dla wejścia
anlogowego 1:
0 = 0 V do 10 V/4 do 20 mA wejście unipolarne
1 = 2 V do 10 V/4 do 20 mA wejście unipolarne
2 = 2 V do 10 V/4 do 20 mA wejście unipolarne ze
sterowanym rozruchem/zatrzymaniem, jeśli używane
sterowanie wejściem analogowym. Silnik startuje,
gdy napięcie >2V.
Przy pomocy tego parametru można ustawić pomijanie
częstotliwości dla zapobiegnięcia efektów rezonansów
mechanicznych mechanischer. Tłumione są
częstotliwości pomiędzy ±2 Hz (wartość P019). Nie jest
możliwa praca stacjonarna w zakresie pomijanych
częstotliwości, zakres ten będzie tylko przechodzony.
2. Częstotliwość
pomijana (Hz)
0-150,0
[0.0]
3. Częstotliwość
pomijana
0-150.0
[0.0]
patrz P027 (Hz)
4. Częstotliwość
pomijana
0-150.0
[0.0]
patrz P027 (Hz)
TRYB EKSPERCKI – WAŻNE PARAMETRY (C.D.)
Parametr
Funkcja
Zakres
(ustawienie
fabryczne)
Opis/uwagi
Wartość
Funkcja od Funkcja w
stanie
P051 do P055
niskim
i P356
(0 V)
Funkcja w
stanie
wysokim
(>10 V)
Wybór funkcji
sterowania
wejścia binarnego
1 (zacisk 5), stała
częst. 5 (P046) **
0-24
[1]
0
Wejście nie działa
-
-
Wybór funkcji
sterowania
wejścia binarnego
2 (zacisk 6), stała
częst. 4 (P044) **
0-24
[10]
1
ZAŁĄCZ w prawo
WYŁĄCZ
Załącz w prawo
4
WYŁĄCZ 2
Zablokowanie
wyjścia
przekształtnika
WYŁĄCZ 2
Załączone
Wybór funkcji
sterowania
wejścia binarnego
3 (zacisk 7), stała
częst. 3 (P043) **
0-24
[6]
5
WYŁĄCZ 3
Szybkie
zatrzymanie
WYŁĄCZ 3
Załączone
6
Stałe częstotl. 1-6,
wymagany jest
rozkaz ZAŁĄCZ
Wyłączone
Załączone
Wybór funkcji
sterowania
wejścia binarnego
4 (zacisk 8), stała
częst. 2 (P042) **
0-24
[6]
Wybór funkcji
sterowania
wejścia binarnego
5 (zacisk 16),
stała częst. 1
(P041) **
0-24
[6]
Wybór funkcji
sterowania
wejścia binarnego
6 (zacisk 17),
stała częst. 6
(P047) **
0-24
[6]
*
Działa tylko wtedy, gdy P007 = 0
**
Wybór stałej częstotliwości,gdy P051 do
P055 i P356 zostanie ustawione na 6 lub
18. P006 musi być ustawione na 2.
(patrz P041-P047)
*** Przed rozpoczęciem załadowania
parametrów silnik musi być zatrzymany.
Załadowanie trwa około 30 s.
9
Sterowanie zdalne
(P910=1 lub 3)
Start/stop
lokalnie z
klawiatury
Start/stop
zdalnie przez
przyłącze
(lub USS)
10
Kwitowanie błędu
Wyłączone
Kwitowanie przy
zboczu rosnącym
11
Zwiększanie
częstotliwości*
Wyłączone
Zwiększanie
12
Zmniejszanie
częstotliwości*
Wyłączone
Zmniejszanie
13
Zamiana pomiędzy
nastawą częst.
przez wejście
analogowe i
nastawą częst. z
klawiatury
Analogowa
wartość
zadana
Cyfrowa
wartość zadana
z klawiatury
14
Blokada
P' aktywne
możliwości zmiany
parametrów.
'P' zablokowane
18
Stałe częstotl. 1-6, Wyłączone
nie jest wymagany
rozkaz ZAŁĄCZ,
jeśli P007=0.
(patrz P041-P047)
Załączone
19
Wyłączenie przez
błąd zewnętrzny
Wyłączone
Załączone
22
Załadowanie
zestawu
parametrów 0 z
panela OPe***
Wyłączone
Załadowanie
23
Załadowanie
zestawu
parametrów 1 z
panela OPe***
Wyłączone
Załadowanie
24
Przełączenie
analogowej
wartości zadanej
Aktywne
wejście
analogowe 1
Aktywne
wejście
analogowe 2
EM
.
13
TRYB EKSPERCKI – WAŻNE PARAMETRY (C.D.)
Parametr
Funkcja
Zakres
(ustawienie
fabryczne)
Opis/uwagi
Wybór wyjscia
przekaźnik. RL1
0-13
[6]
Ustawia funkcję przekaźnika, wyjście RL1 (zaciski 18,
19 i 20)
Wybór wyjscia
przekaźnik. RL2
0-13
[1]
Ustawia funkcję przekaźnika, wyjście RL2 (zaciski 21
i 22)
Wart.
EM
Hamowanie
prądem stałym
(%)
Funkcja przekaźnika
Aktywny3
0
Brak przypisanej funkcji
(przekaźnik nieaktywny)
Niski
1
Przekształtnik pracuje
Wysoki
2
Częst. przekszt. 0,0 Hz
Niski
5
Częst. przekszt. mniejsza
lub równa częstotl.
minimalnej
Niski
6
Komunikat błędu 1
7
Częst. przekszt. większa
lub równa wartości zadanej
Wysoki
9
Prąd wyjściowy większy lub
równy P065
Wysoki
12
Osiągnięto dolną granicę
prędkości przy regulacji PID
Wysoki
13
Osiągnięto górną granicę
prędkości przy regulacji PID
Wysoki
Niski
1
Przekształtnik zostanie wyłączony (patrz
parametr P930 i P140).
3
'Aktywny NISKI’ = przekaźnik wyłączony/
/otwarty lub
'Aktywny WYSOKI' = przekaźnik włączony/
/zamknięty
0-200
[0]
Szybko zatrzymuje silnik przez podanie hamującego
prądu stałego. Ponadto do zakończenia okresu
hamowania utrzymuje wał. Dochodzi do dodatkowego
podgrzania uzwojeń w silniku. Hamowanie działa w
Zakres jest okresie czasu określonym przez P003. Hamowanie
zależny od prądem stałym może być aktywowane przez wejścia
typu
binarne DIN1-DIN6 (patrz P051-P055 i P356)
OSTRZEŻENIE: Częste używanie długotrwałego
hamowania prądem stałym może prowadzić do
przegrzania silnika. Jeśli hamowanie prądem
stałym jest aktywowane przez wejście binarne, to
zasilanie prądem stałym trwa tak długo, jak długo
wejście binarne znajduje się w stanie wysokim.
Powoduje to podgrzewanie silnika.
14
TRYB EKSPERCKI – WAŻNE PARAMETRY (C.D.)
Parametr
Funkcja
Częstotliwość
pulsowania
Zakres
(ustawienie
fabryczne)
Opis/uwagi
0-7
[0]
Przy pomocy tego parametru ustalana jest
częstotliwość pulsowania (od 2 do 16 kHz) i rodzaj
modulacji PWM. W przypadku jeśli nie jest koniecznie
wymagana cicha praca silnika, to poprzez wybór
niższej częstotliwości pulsowania można
zmieniejszyć straty w przekształtniku oraz emisję
zakłóceń.
0/1 = 16 kHz (230 V ustawienie fabryczne)
2/3 = 8 kHz
4/5 = 4 kHz (400 V ustawienie fabryczne)
6/7 = 2 kHz
Liczby parzyste = standardowy sposób modulacji
Liczby nieparzyste = sposób modulacji ze
zmniejszonymi stratami, używany głównie przy pracy z
częstotliwościami powyżej 5Hz.
Uwaga: Przy 8kHz lub 16kHz może zmniejszyć się
prąd wyjściowy (redukcja mocy).
Ograniczenie
prądu silnika
(%)
0-200
[100]
Definiuje prąd przeciążenia silnika jako % wartości
prądu znamionowego silnika (P083), którego czas
przepływu dopuszczalny jest do 1 minuty. Przy
pomocy tego parametru można ograniczyć prąd
silnika dla zapobiegnięcia przegrzaniu silnika. Jeśli
ustawiona wartość zostanie przekroczona powyżej 1
minuty, to zostanie zmniejszona częstotliwość
wyjściowa, aż prąd zmniejszy się do wartości
2
ustawionej w P083. Jeśli ustawiono kontrolę I t w
P074 może spowodować wyłączenie przekształtnika.
Wskazówka: Maksymalna wartość, na jaką można
ustawić P086, jest ograniczona przez moc
znamionową przekształtnika.
EM
15
LISTA PARAMETRÓW
P
Parametr
*P000
Funkcja
Wyświetlacz wartości roboczej
0-8
P001
*P002
*P003
P005
Wybór wyświetlacza
Czas rozruchu
Czas zatrzymania
Cyfrowa wartość zadana czestotliwości
0-8
0-150.0
0-150.0
0-150.0
*P006
*P007
P010
*P012
*P013
Wybór wartości zadanej częstotliwości
Zwolnienie klawiatury
Skalowanie wyświetlacza
Minimalna częstotliwość silnika
Maksymalna częstotliwość silnika
0-2
0 lub 1
0,01-500.0
0-150.0
0-150.0
P014
P015
*P016
P018
P019
P021
P022
Częstotliwość pomijana 1
Automatyczny ponowny rozruch po zaniku zasilania
Lotny start
Automatyczny ponowny rozruch po wystąpieniu błędu
Szerokość pasma częstotliwości pomijanej
Minimalna częstotliwość analogowa
Maksymalna częstotliwość analogowa
0-150.0
0-1
0 lub 2
0-1
0.0-10.0
0-150.0
0-150.0
P023
P025
P026
P027
P028
P029
P041
P042
P043
P044
P046
P047
P051
P052
P053
P054
P055
P061
P062
P065
P066
P073
Typ wejścia analogowego 1
Wyjście analogowe 1,
Wyjście analogowe 2 (tylko MIDIMASTER Eco)
Częstotliwość pomijana 2
Częstotliwość pomijana 3
Częstotliwość pomijana 4
Częstotliwość stała 1
Częstotliwość stała 2
Częstotliwość stała 3
Częstotliwość stała 4
Częstotliwość stała 5
Częstotliwość stała 6
Wybór funkcji sterowania, DIN 1 (zacisk 5), częst. stała 5
Wybór funkcji sterowania, DIN 2 (zacisk 6), częst. stała 4
Wybór funkcji sterowania, DIN 3 (zacisk 7), częst. stała 3
Wybór funkcji sterowania, DIN 4 (zacisk 8), częst. stała 2
Wybór funkcji sterowania, DIN 5 (zacisk 16), częst. stała 1
Wybór wyjścia przekaźnikowego RL1
Wybór wyjścia przekaźnikowego RL2
Wartość prądu przełączania dlaprzekaźnika (A)
Hamowanie mieszane
Hamowanie prądem stałym
0-2
0-105
0-105
0-150.0
0-150.0
0-150.0
0-150.0
0-150.0
0-150.0
0-150.0
0-150.0
0-150.0
024
024
024
024
024
0-13
0-13
0.0-300.0
0-250
0-200
P074
P076
P077
0-7
0-7
0-4
0-250
0.00-1.00
50
‘‘‘
*P081
Redukcja mocy silnika l2t
Częstotliwość pulsowania
Wybór trybu oszczędzania energii lub pracy
wielosilnikowej
Forsowanie dynamiczne
Znamionowy współczynnik mocy silnika z tabliczki
znamionowej (cosϕ)
Częstotliwość znamionowa silnika z tabliczki znamionowej
Ust. fabryczne
0 (częstotliwość
wyjściowa)
0
20
20
50.00 (60,00 =
Ameryka Pn.)
0
1
1.00
0,0
50.00 (60,00 =
Ameryka Pn.)
0.0
1
0
0
2.0
0.0
50.00 (60,00 =
Ameryka Pn.)
0
0
2
0.0
0.0
0.0
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
1
10
6
6
6
6
1
1.0
0
0 zakres zależny
od typu
1
0
4
0-150.00
*P082
*P083
*P084
Znam. prędkość obrotowa silnika z tabliczki znamionowej
Prąd znamionowy silnika z tabliczki znamionowej
Napięcie znamionowe silnika z tabliczki znamionowej
0-9999
0.1-590.0
0-1000
50.00 (60,00 =
Ameryka Pn.)
‘‘‘
‘‘‘
‘‘‘
P079
P080
* oznacza parametry podstawowe
‘‘‘ Wartość jest zależna od znamion przekształtnika
16
Zakres
Jedn.
Hz
sek.
sek.
Hz
Hz
Hz
Hz
V
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
A
%
Hz
min-1
A
V
LISTA PARAMETRÓW (C.D.)
Parametr
*P085
Funkcja
Moc znamionowa silnika z tabliczki znamionowej
Zakres
0.12-400.0
Ust. fabryczne
‘‘‘
P086
P087
P088
P089
P091
P092
P093
P094
0-200
0-1
0-1
0.01-199.99
0-30
3-7
0-240
0-150.0
0-2
0-2
100
0
0
‘‘‘
0
6
0
50.00 (60,00
Ameryka Pn.)
0
2
1.1-90.0
1-10
0-47
0-1
0-1
0-600
‘‘‘
‘‘‘
‘‘‘
1
1
120
P131
P132
P133
P134
P135
P136
P140
P141
P142
P143
*P199
P201
P202
P203
P204
P205
P206
P207
P208
P210
P211
P212
P220
P321
P322
Ograniczenie prądu silnika
Uaktywnienie kontroli czujnika temp. silnika PTC
Autokalibracja
Rezystancja stojana
Adres slave złącza szeregowego
Szybkość transmisji złącza szeregowego
Monitoring czasu złącza szeregowego
Maksymalna wartość zadana częstotliwości dla złącza
szeregowego
Kompatybilność USS
Praca Europa / Ameryka Pn. (po pierwszym uruchomieniu
ustawiana na 0 lub 1)
Moc znamionowa przekształtnika
Typ przekształtnika
Model napędu
Zwolnienie/blokada przyciskau ZAŁĄCZ
Zwolnienie/blokada przycisków▲ i ▼
Czas opóźnienia wyłączenia wentylatora przekształtnika
(tylko MM)
Wartość zadana częstotliwości
Prąd silnika
Moment obrotowy silnika
Napięcie obwodu pośredniego
Prędkość silnika
Napięcie wyjściowe
Ostatni komunikat błędu
Ostatni komunikat błędu -1
Ostatni komunikat błędu -2
Ostatni komunikat błędu -3
Dostęp do trybu eksperckiego
Tryb regulacji PID
Wzmocnienie P
Wzmocnienie I
Wzmocnienie D
Czas próbkowania (X 25 ms)
Filtracja czujnika
Całkowany zakres przechwytywania
Typ przetwornika
Sygnał przetwornika
Wartość zadana 0 %
Wartość zadana 100 %
Tryb minimalnej częstotliwości PID
Częstotliwość minimalna dla wejścia analogowego 2
Częstotliwość maksymalna dla wejścia analogowego 2
0.00-150.0
0.0-590.0
0-250
0-1000
0-9999
0-1000
0-255
0-255
0-255
0-255
0 or 1
0-1
0.0-999.9
0.00-99.9
0.0-999.9
1-2400
0-255
0-100
0-1
0.00-100.00
0.0-100.00
0.0-100.00
0-1
0-150.00
0-150.0
P323
P356
P386
P720
P721
P722
P723
P724
P725
P726
P910
P922
P923
P930
P944
Typ wejścia analogowego 2
Konfiguracja wejscia binarnego 6
Kompensacja bezwładności
Bezpośrednie funkcje wejść/wyjść
Wejście analogowe 1 - napięcie
Wyjście analogowe 1 - prąd
Status wejść binarnych
Sterowanie przekaźnika wyjściowego
Wejście analogowe 2 napięcie (tylko typy powyżej 7,5 kW)
Wyjście analogowe 2 – prąd (tylko typy powyżej 7,5 kW)
Rodzaj pracy lokalnie/zdalnie
Wersja oprogramowania
Numer aplikacyjny urządzenia
Ostatni komunikat błędu
Przywrócenie ustawień fabrycznych
0-2
0-24
0.0-20.0
0-7
0.0-10.0
0.0-20.0
0-3
0-3
0.0-10.0
0.0-20.0
0-4
0.00-99.99
0-255
0-255
0-1
1
0
0
1.0
0
0
1
0
100
0
0.0
100.00
0
0.00
50.00 (60,00
Ameryka Pn.)
0
6
1.0
0
0.0
0
0.0
0
0
0
P095
P101
P111
P112
P113
P121
P124
P128
* oznacza parametry podstawowe
‘‘‘ Wartość jest zależna od znamion przekształtnika
Jedn.
kW (hp
= Am.
Pn.)
%
X
sek.
Hz
kW/hp
sek.
Hz
A
%
V
-1
min
V
%
%
Hz
Hz
P
V
mA
V
mA
17
KOMUNIKATY BŁĘDÓW
Kod błędu
18
Przyczyna
Środki zapobiegawcze
F001
Zbyt wysokie napięcie
Sprawdzić, czy napiecie sieci leży pomiędzy granicami podanymi
na tabliczce znamionowej.
Zwiększyć czas hamowania (P003).
F002
Zbyt duży prąd
Skontrolować, czy silnik nie jest zablokowany lub przeciążony.
Sprawdzić, czy moc silnika odpowiada mocy przekształtnika.
Zwiększyć czas rozruchu (P002).
Sprawdzić, czy nie przekroczono dopuszczalnych długości kabli.
Sprawdzić, czy przewody zasilające silnik nie mają zwarcia lub
doziemienia.
Skontrolować, czy parametry silnika (P080-P085) zgadzają sie z
zastosowanym silnikiem.
Sprawdzić rezystancję stojana (P089).
Zmniejszyć forsowanie napięcia ustawione w P079.
F003
Przeciążenie
Skontrolować, czy silnik nie jest przeciążony.
F004
Przegrzanie silnika
(kontrola przez PTC)
Skontrolować, czy silnik nie jest przeciążony.
Sprawdzić połaczenie do czujnika PTC.
Skontrolować, czy ustawiono P087 na "1", bez podłączenia
czujnika PTC.
F005
Przegrzanie przekształtnika
(wewnętrzny czujnik PTC)
Skontrolować, czy temperatura otoczenia nie jest zbyt wysoka.
Skontrolować, czy zapewniony jest dopływ i odpływ powietrza.
Skontrolować, czy działa wbudowany wentylator.
F008
Czas kontrolny telegramu
USS
Sprawdzić złącze szeregowe.
Skontrolować ustawienia mastera magistrali i P091-P093.
Skontrolować, czy okres czasu kontrolnego nie jest zbyt krótki
(P093).
F010
Błąd inicjalizacji
Sprawdzić cały zestaw parametrów. Przed wyłączeniem napięcia
ustawić P199 na "0000".
F011
Błąd interfejsu wewnętrznego Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
F012
Wyłączenie zewnętrzne
Źródłem wyłączenia jest zmiana sygnału wejścia binarnego
(skonfigurowanego jako wejście wyłączenia zewnętrznego) na
poziom niski.
Skontrolować sygnał wejściowy.
F013
Błąd programu
Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
F016
Lotny start
Sprawdzić, czy dane z tabliczki znamionowej silnika są poprawne
(P081 do P085)
Deaktywować P016 i ponownie uaktywnić
F074
Przegrzanie silnika I2t
Skontrolować, czy prąd silnika przekracza wartość ustawioną w
P083 i P086. Wyłączenie nastąpi tylko, jeśli P074 = 4,5,6 lub 7.
F106
Błąd parametryzacji P006
Sparametryzować stałe czestotliwości przy wejściach binarnych.
F112
Błąd parametryzacji
P012/P013
Ustawić parametr P012 < P013.
F151-156
Błąd parametryzacji wejścia
binarnego
Zmienić ustawienia wejść binarnych P051 do P055 i P0356
F188
Błąd przy automatycznej
kalibracji
Silnik nie podłączony do przekształtnika – podłączyć silnik.
Jeśli błąd nadal występuje, ustawić P088=0 i ręcznie wprowadzić
rezystancę stojana silnika w P089.
F212
Błąd parametryzacji
P211/P212
Ustawić wartość parametru P211 < P212.
F231
Różnica przy pomiarze prądu
wyjściowego
Sprawdzić silnik i przewody silnikowe pod względem zwarć i
doziemień.
LISTA KONTROLNA PARAMETRÓW UŻYTKOWNIKA
Parametr
P000
P001
P002
P003
P004
P005
P006
P007
P010
P012
P013
P014
P015
P016
P018
P019
P021
P022
P023
P025
P026
P027
P028
P029
P041
P042
P043
P044
P046
P047
P051
P052
P053
P054
P055
P061
P062
P065
P066
P073
P074
P076
P077
P079
P080
P081
P082
P083
P084
P085
P086
P087
P088
Ustawienie
fabryczna
Państwa
ustawienie
0
20.0
20.0
30
50 (60 Ameryka Pn.)
0
1
1.00
0.0
50 (60 Ameryka Pn.)
0.0
1
0
0
2.0
0.0
50 (60 Ameryka Pn.)
0
0
2
0.0
0.0
0.0
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
1
10
6
6
6
6
1
1.0
0
0 zakres jest zależny
od modelu
1
0
4
50
‘‘‘
50 (60 Ameryka Pn.)
‘‘‘
‘‘‘
‘‘‘
‘‘‘
100
0
1
‘‘‘ - Wartość jest zależna od znamion
przekształtnika
Parametr
P089
P091
P092
P093
P094
P095
P101
P111
P112
P113
P121
P124
P128
P131
P132
P133
P134
P135
P136
P140
P141
P142
P143
P199
P201
P202
P207
P208
P210
P211
P212
P220
P321
P211
P212
P220
P321
P322
P323
P356
P386
P720
P721
P722
P723
P724
P725
P726
P910
P922
P923
P930
P944
Ustawienie
fabryczne
Państwa
ustawienie
‘‘‘
0
6
0
50 (60 Ameryka Pn.)
0
2 (po pierwszym
załączeniu zostanie
ustawione na 0 lub 1)
‘‘‘
‘‘‘
‘‘‘
1
1
120
0
0
1.0
100
0
0.0
100.00
0
0.00
0.0
100.00
0
0.00
50 (60 Ameryka Pn.)
0
6
1.0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0
19
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards