chlamydia - e-Bug

advertisement
Niniejszy rozdział ma na celu zachęcenie
uczniów do wyrobienia właściwej percepcji
ryzyka
związanego
z
zakażeniami
przenoszonymi drogą płciową.
Chlamydia służy jako przykład mający
ułatwić uczniom zrozumienie podatności
ludzi na zakażenie oraz potencjalnych
poważnych konsekwencji choroby.
Metodą nauki są opowiadania o silnym
oddziaływaniu emocjonalnym oraz pokazy
wizualne.
Uczniowie mają również rozwinąć u siebie
umiejętność
negocjowania
kwestii
związanych ze stosunkiem płciowym i
stosowaniem prezerwatyw, w czym pomocne
jest przedstawienie typowych problemów
pojawiających się w życiu młodych ludzi,
oraz próby zastanowienia się nad sposobami
ich rozwiązania. Zajęcia rozszerzające
obejmują
próby
zastosowania
tych
umiejętności w scenkach rodzajowych.
NAUKI
WYNIKI
Wszyscy uczniowie:






uzyskają wiedzę na temat zakażeń chlamydią wśród
młodzieży
dowiedzą się, że większość osób zakażonych nie
zauważa żadnych objawów
zrozumieją fizjologiczny związek między zakażeniem a
wpływem na stan zdrowia w dłuższej skali czasowej
dowiedzą się o łatwości rozprzestrzeniania się
zakażenia
dowiedzą się o sposobach ochrony przed zakażeniem
dowiedzą się o sposobach badań na chlamydię oraz o
leczeniu zakażenia nią
Bakterie chlamydii
DO KRAJOWEGO PROGRAMU
NAUCZANIA
ODSYŁACZE
Etap podstawowy 3
Program nauki
3. Zakres i treść
3.3 Organizmy, zachowanie i zdrowie
Szacunkowy czas nauki
50 minut
2.4 Rozprzestrzenianie się
zakażeń
Choroby przenoszone drogą
Informacje ogólne
płciową – chlamydia
Słowa kluczowe
Chlamydia (zwana również chlamydiozą) to choroba przenoszona
drogą płciową, wywoływana przez bakterię Chlamydia trachomatis.
Chlamydia
Przenoszenie
Ryzyko
Chlamydia występuje najczęściej u osób w wieku 16-24 lat. Szacuje
się, że w tej grupie wiekowej zarażona jest co dziesiąta osoba.
Potrzebne
materiały
□
□
□
Kopia SH 1
Kopia SH 2
Kopia SH 3 i SH 4
Dostępne
materiały
internetowe

Animacje wymienione
na liście
„Przygotowanie”,
przedstawiające (a)
tempo zakażeń
u młodzieży, (b)
szkodliwy wpływ
zakażenia na
organizm, (c) łatwość
rozprzestrzeniania się
zakażenia
Około 70% zarażonych kobiet i 50% zarażonych mężczyzn nie
zauważa żadnych objawów zakażenia, co oznacza, że wiele osób
zakażonych nie zdaje sobie sprawy z choroby. Objawy, które mogą się
pojawić u kobiet to nietypowa wydzielina, bolesność i/lub krwawienie
podczas stosunku płciowego oraz ból przy oddawaniu moczu.
U mężczyzn objawami mogą być mętna lub wodnista wydzielina
z penisa, ból przy oddawaniu moczu i ból jąder.
Zakażenie można zdiagnozować w wyniku prostego badania próbki
moczu (u mężczyzn i kobiet) lub wymazu z pochwy (tylko u kobiet).
Zakażenie można zwalczyć jedną dawką antybiotyku.
Nieleczona chlamydia jest potwierdzoną przyczyną zapalenia
narządów miednicy mniejszej (poważnego zapalenia jajników
i jajowodów), ciąży pozamacicznej (kiedy zarodek rozwija się
w jajowodzie) oraz niepłodności u kobiet. U mężczyzn zakażenie może
powodować choroby prostaty i jąder oraz podejrzewa się na podstawie
prowadzonych badań, że może mieć ono związek z niepłodnością.
Czemu służy lekcja o chlamydii?
Chlamydia jest poważnym problemem zdrowia publicznego, którego
znaczenie rośnie. Mimo to zakażenie to ma kilka cech powodujących,
że młodzież nie zdaje sobie sprawy z wiążących się z nim zagrożeń.
Podejmując decyzję o użyciu prezerwatywy, młodzież
najprawdopodobniej ocenia ryzyko związane z konsekwencjami.
Argumentem za użyciem zabezpieczenia może być ochrona przez
chorobami przenoszonymi drogą płciową, ale może być wiele
argumentów przeciw (np. „psuje to nastrój”). Argumenty przeciw często
przeważają, gdyż motywacja do stosowania prezerwatyw jest słaba.
Aby temu przeciwdziałać i wesprzeć zamiar stosowania prezerwatywy,
bardzo ważne jest zapewnienie młodzieży właściwej percepcji
zagrożeń związanych z zakażeniami przenoszonymi drogą płciową.
Lekcja ta została stworzona w celu zachęty do wytworzenia silnej
i realistycznej percepcji związanej z zagrożeniem chlamydią.
Przygotowanie
1. Uzyskać informacje o lokalnych placówkach oferujących
badania na choroby przenoszone drogą płciową
2. Pobrać następujące animacje z witryny www.e-bug.eu
a. „Majtki”
b. „Film o chlamydii”
c. „Ryzyko”
2.4 Rozprzestrzenianie się zakażeń
Choroby przenoszone drogą płciową –
chlamydia
Wstęp
1. Przypomnieć zasady dyskusji związanej z edukacją seksualną lub skorzystać z podanych (patrz SH 1)
2. Rozpocząć od wyjaśnienia, że dyskusja dotyczyć będzie określonego typu zakażenia przenoszonego
drogą płciową zwanego chlamydią. Zapytać klasę, co wiedzą na temat chorób przenoszonych drogą
płciową. W tym momencie przydatne może być podkreślenie celów lekcji przy pomocy dostarczonego
slajdu PowerPoint. Wyjaśnić, że:
a) chlamydia to choroba przenoszona drogą płciową wywoływana przez bakterie
b) zakażenie jest najbardziej powszechne wśród młodych ludzi (w wieku 16 – 24 lat).
c) wiele osób nie zdaje sobie sprawy z choroby, ponieważ nie występują u nich żadne
objawy
d) u niektórych mogą się jednak pojawić następujące objawy (patrz TS 1)
3. Wyświetlić animację pt. Majtki. Kliknąć „Odtwarzanie”
a) Wyjaśnić, że dotyczy ona młodzieży w wieku 16 - 24 lat (50 dziewczyn, 50 chłopców).
Poprosić uczniów, aby zgadli, ile osób spośród tej setki prawdopodobnie jest zakażonych
chlamydią? Kliknąć „Dalej”.
b) Dziesięcioro nastolatków jest zaznaczonych i ich majtki migają. Wyjaśnić, że co dziesiąta
osoba jest zarażona chlamydią. Kliknąć „Dalej”.
c) Zapytać, ilu z nich prawdopodobnie wie, że jest zarażonych chlamydią. Kliknąć „dalej”
dwa razy.
d) Jedna dziewczyna i dwóch chłopców będą mieć smutny wyraz twarzy (tzn. tylko 3 osoby
z tej grupy), co wskazuje, że większość młodych ludzi nie wie, że są zarażeni chlamydią.
Wyjaśnić, że z tego powodu chlamydia nazywana jest czasem „cichą chorobą”.
4. Omówić z klasą fakt, że wiele osób nie wie, że są zarażeni chlamydią, a ci który o tym wiedzą, zazwyczaj
nikomu o tym nie mówią. Wyjaśnić, że najprawdopodobniej uczniowie znają osoby, które są obecnie lub
były w przeszłości zarażone chlamydią.
Zajęcia główne
1. Wyjaśnić, że nieleczone zakażenie chlamydią może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych u
mężczyzn i kobiet. Uczniowie usłyszą o zmianach zachodzących wewnątrz organizmu osoby zakażonej
bakterią chlamydii – z punktu widzenia bakterii!
2. Rozdać uczniom kopię tekstu SH 2 – Gdyby chlamydia mogła mówić. Wyjaśnić, że dziewczyna o
imieniu Hania zaraziła się bakterią chlamydii, a teraz bakteria opowiada Hani swoją historię. Wybrać 5
uczniów, którzy kolejno będą czytać każdy akapit tekstu.
3. Na zakończenie zapytać uczniów, czy dowiedzieli się czegokolwiek od bakterii chlamydia.
4. Przydatny może być w tym momencie pokaz wyjaśniający rozprzestrzenianie się bakterii chlamydii w
ciele kobiety. Można wyświetlić animację pt. „Film o chlamydii” całej grupie lub uczniowie mogą
obejrzeć ją indywidualnie.
5. Omówić z klasą stałe i nieodwracalne skutki zdrowotne niewykrytego i nieleczonego zakażenia
chlamydią. Przypomnieć uczniom, że większość osób nie zdaje sobie sprawy z faktu zakażenia i nie
poddaje się badaniom (z tego powodu konieczne jest badanie po odbyciu stosunku płciowego bez
zabezpieczenia).
6. Podkreślić, że wszystkie osoby, które kiedykolwiek odbyły stosunek płciowy bez zabezpieczenia
powinny się poddać badaniu na chlamydię oraz na inne choroby przenoszone drogą płciową. Udzielić
informacji o najbliższej placówce prowadzącej badania oraz o sposobie dostępu do badań. Wyjaśnić, że
osoby w wieku poniżej 16 lat mają prawo do zachowania poufności. Oznacza to, że pracownikom
medycznym nie wolno informować nikogo, w tym rodziców/opiekunów, o wizycie osoby nieletniej w
placówce. Wyjaśnić, że leczenie polega na podaniu jednorazowej dawki antybiotyków.
Udzielić również informacji o najbliższym punkcie, w którym można uzyskać bezpłatne prezerwatywy.
2.4 Rozprzestrzenianie się zakażeń
Choroby przenoszone drogą płciową
– chlamydia
Zajęcia główne – ciąg
dalszy
7. Skoro uczniowie wiedzą już, w jaki sposób bakterie chlamydii powodują chorobę, należy zapytać jak
łatwo ich zdaniem choroba może się przenosić z jednej osoby na drugą.
8. Podzielić klasę na mniejsze grupy, po 5 – 7 uczniów i podać każdej grupie SH 3 i SH 4.
WSKAZÓWKA: można pociąć SH1-2 na laminowane karty i podać je każdej grupie.
9. Każda grupa powinna obejrzeć animację „Ryzyko”. Animacja przedstawia osiem postaci i powiązania
między nimi. Każda z postaci, powiązanych przez kontakty seksualne, opowiada własną historię.
Różowa linia oznacza, że nastąpiło przeniesienie chlamydii, a zielona oznacza, że do przeniesienia nie
doszło. Przesuwając kursor nad postacie, dowiadujemy się o ich kontaktach z chlamydią oraz o
sposobie przenoszenia się zakażenia w grupie. Należy przechodzić przez różne postacie, zapoznając
się z wszystkimi historiami (uczniowie mogą wybrać dowolnie kolejność poznawania historii).
10. Jeżeli jest wystarczająco dużo czasu, każda grupa może przedyskutować zadane pytania i
odpowiedzieć na nie. Można również przydzielić każdej grupie określoną postać. Po kilku minutach,
należy poprosić każdą grupę o podanie informacji klasie o wynikach dyskusji. Kolejno należy klikać
przycisk „Uwagi”, aby zapoznać się z naszymi poradami. Przeprowadzić dyskusję ogólną z udziałem
całej klasy.
11. Na zakończenie: 1) przedstawić ilustrację 100 młodych ludzi z ćwiczenia „Majtki”. Omówić łatwość, z
jaką chlamydia może się przenosić przez seks bez zabezpieczenia; 2) podkreślić, że nie wystarczy
znać własnego partnera i ufać mu, ale należałoby także znać wszystkie inne osoby w grupie i ufać im
(co jest oczywiście niemożliwe) – partner danej osoby mógł być narażony na kontakt z zakażeniem nie
wiedząc o tym; 3) podkreślić, że każdy może zarazić się chlamydią – jedynym skutecznym sposobem
zabezpieczenia się jest powstrzymanie się od stosunku płciowego lub używanie prezerwatywy; 4)
Zapewnić, że „można z tym poczekać” – wbrew wrażeniu sprawianemu przez innych młodych ludzi,
większość młodzieży nie uprawiała jeszcze seksu (około 75% młodzieży w wieku 13-16 lat – nie zrobiło
tego).
Dyskusja
ogólna
Podkreślić następujące komunikaty:

Nieleczona chlamydia może powodować nieodwracalne szkody.

Bardzo możliwe jest, że osoby zakażone nie będą w stanie mieć w przyszłości własnych dzieci.

Młode kobiety są bardziej zagrożone zakażeniem niż kobiety starsze (w wieku powyżej 30 lat),
ponieważ ich tkanki wewnętrzne są bardziej miękkie, co ułatwia atak bakterii.

Zakażenie może przebiegać bez żadnych zauważalnych objawów.

Ponieważ większość osób zakażonych nie wie o swojej chorobie (nawet gdy się ona rozprzestrzenia),
nie mają one żadnej motywacji, aby poddać się badaniu, co z kolei pozwala na rozwój choroby
powodujący tak poważne negatywne skutki.
Zajęcia
rozszerzające
a. Kontynuując na podstawie ćwiczenia „Ryzyko”, poprosić uczniów, aby spróbowali zainscenizować
umiejętności konieczne do rozwiązania problemów, z którymi zetknęły się postacie w opowiadaniach,
np. zawstydzenie związane z kupnem prezerwatyw lub oparcie się presji, aby odbyć stosunek płciowy
bez zabezpieczenia. W zależności od klasy i od stopnia pewności siebie uczniów można opracować
zajęcia umożliwiające im ćwiczenie tych umiejętności, np. gra fabularna lub scenka rodzajowa.
b. Przeprowadzić ćwiczenie „Rozprzestrzenianie się zakażenia” z pakietu e-Bug dla starszych uczniów,
aby utrwalić wiedzę na temat łatwości rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą płciową.
CHOROBY PRZENOSZONE
DROGĄ PŁCIOWĄ
Zasady dyskusji
 Nikt (nauczyciel ani uczeń) nie ma
obowiązku odpowiadać na pytania natury
osobistej
 Nikt nie będzie zmuszany do udziału
w dyskusji
 Używane będą wyłącznie właściwe nazwy
części ciała
 Znaczenie słów zostanie wyjaśnione
w sposób rozsądny i rzeczowy
 Inne zasady (uzgodnione przez klasę)
CHOROBY PRZENOSZONE
DROGĄ PŁCIOWĄ
Gdyby chlamydia mogła mówić
Przykro mi, Saro, ale to nie moja wina. Ja Cię nie złapałam. To Ty złapałaś mnie, gdy przespałaś się z tym
chłopakiem na imprezie dwa tygodnie temu. Nie pamiętasz? Oczywiście – dlaczego miałabyś pamiętać? Od dawna
Ci się podobał i nie używaliście prezerwatywy. Jestem Ci bardzo wdzięczna. Wtedy oczywiście nie wiedziałaś, że
właśnie wtedy zaraziłaś się mną – chlamydią! Zachowuję się cicho, ale nie myśl, że to znaczy, że jestem słaba –
wcale nie.
Cześć! To ja – witam! Zostałam Ci przekazana przez bakterie w spermie Marka i o ile będę sobie siedzieć cicho,
łatwiej będzie mi zadomowić się w Twoim organizmie. Sperma Marka pozostała wewnątrz Twojego ciała po
stosunku płciowym, dzięki czemu mogłam zacząć się rozprzestrzeniać. Jesteś młoda i dlatego jest mi wyjątkowo
łatwo zakazić Twój organizm. Mówiłam już, że potrafię siedzieć cicho. Jestem w tym tak dobra, że pozostanę z Tobą
przez 24 godziny na dobę, a Ty nie będziesz mieć o tym pojęcia.
Niektórzy niestety orientują się o mojej obecności, ale większość nie zdaje sobie z tego sprawy, co pozwala mi
pozostać niezauważoną w ich organizmie przez wiele miesięcy, a nawet lat. To mi bardzo odpowiada, ponieważ w
ten sposób mogę Ci wyrządzić najwięcej szkód. Na początku żyję w szyjce macicy oraz w moczowodach i tam
powoduję problemy. Później zaczynam się szybko rozmnażać. Jestem bardzo dumna z mojego bardzo licznego
potomstwa. Potrafi ono zajść tak daleko, jak ja sama nigdy nie byłabym w stanie. Razem jesteśmy silni, jak armia.
Przenosimy się do Twoich jajowodów – tam jest nam najwygodniej, ponieważ to ważna część Twojego układu
rozrodczego, gdzie powstają dzieci. Ja rozumiem, że na razie nie martwi Cię sprawa dzieci. Jesteś młoda i wolisz
miło spędzać czas – i to mi bardzo odpowiada, gdyż dzięki temu mam wiele czasu na zajęcie się moimi sprawami.
Potrafię bardzo dobrze zablokować jajowody z obydwu stron tworząc tkankę bliznowatą. Efekt? Możesz cierpieć na
bolesne zapalenie jajowodów i jajników, a w przyszłości możesz mieć trudności z zajściem w ciążę.
Teraz już wiesz, jak wygląda prawda o życiu ze mną – niewykrytą i nieleczoną. Kolejna korzyść dla mnie z tego, że
nie wiesz o mnie, to to, że następnym razem, gdy będziesz mieć stosunek płciowy bez zabezpieczenia,
przekażesz mnie kolejnej osobie. Będzie więcej bakterii takich jak ja! To wspaniałe wiadomości, prawda? Gorsze
wieści dla tego pechowca... W organizmie mężczyzn też potrafię się ukrywać, ale od czasu do czasu lubię dać im
znać o mojej obecności. Może się u niego pojawić nieprzyjemna wydzielina z penisa. Cześć – to ja! Mogę też
powodować ból podczas oddawania moczu. Auu – to boli! A czasami, dla zabawy, mogę spowodować, że spuchną
mu jądra! Będzie musiał znosić te nieprzyjemności – i będzie mógł za to podziękować Tobie! Mogę też po prostu
siedzieć sobie cicho i spokojnie w jego organizmie, a wtedy dopiero w przyszłości dowie się, że on też nie może
mieć dzieci.
A teraz muszę lecieć. Mam ważne sprawy do załatwienia...
Cześć! Mam na imię Hania.
Mam chłopaka - Krzyśka. On ma 17 lat i chodzimy ze sobą
od pięciu miesięcy.
Ostatnio jest między nami jakoś dziwnie.
Wstyd się przyznać, ale w pewnym sensie kłócimy się o seks. Ja byłam dziewicą, ale on już
wcześniej uprawiał seks i chciał to zrobić ze mną. Na początku dotykaliśmy się i
całowaliśmy się i było OK, ale w ubiegłym miesiącu podczas rozmowy telefonicznej on
bardzo nalegał na seks.
Dla mnie to jest ważna sprawa, ale jakoś się zdenerwowałam i nie chciałam nic powiedzieć,
żeby się nie zezłościł i nie zostawił mnie, albo coś. Powiedział, że gdybym go kochała, to
bym to zrobiła, żeby on był zadowolony. Ale co ze mną? Ja nie jestem z tego specjalnie
zadowolona.
żedozachowuję
jakHania
głupio dzieciak.
Więc
w końcu
to. Po kilku
Krzysiek Powiedział,
nakłonił Hanię
uprawiania się
seksu.
tym nie wie,
ale zaraziła
się zrobiliśmy
od Krzyśka chlamydią.
tygodniach i tak mnie zostawił.
Jak czuła się z powodu tego, co mówił Krzysiek? W jaki inny sposób mogła postąpić w tej sytuacji?
W jaki inny sposób Krzysiek mógł postąpić? Co Hania powinna zrobić teraz?
Hej – jestem Arek!
Moją pasją jest fotografia mody. Modelki są bardzo seksowne! We wrześniu zaczynam
kurs w kolegium. Nie spotkałem jeszcze mojej Kate Moss, ale poznałem dziewczynę o
imieniu Hania.
Ona jest nieśmiała i bardzo fajna. Powiedziała mi, że jej poprzedni chłopak był idiotą. Ja chciałbym
ją traktować dobrze. Więc gdy zaczęło się między nami układać, powiedziałem, że muszę kupić
prezerwatywę. Ona na to powiedziała, że to nie ma znaczenia. Pomyślałem wtedy: chwileczkę,
kochanie!
Podobasz mi się, ale nie chce, żebyśmy mieli dzieci. Nie stać mnie na to, żeby się zajmować tobą i
dzieciakiem, gdy wyjadę na pokazy mody! A do tego nie chcę żeby mi odpadł penis od jakiejś
choroby!
Porozmawialiśmy o tym i ona powiedziała mi, że myślała, że ja nie będę chciał założyć
prezerwatywy, bo jej poprzedni chłopak nie chciał. Pomyślałem, że to nie dla mnie. Muszę ją
założyć. Porozmawialiśmy o tym więcej i poczekaliśmy, aż mieliśmy prezerwatywy. A potem było
świetnie.
Mimo że Hania ma chlamydię, Arek nie zaraził się, ponieważ używali prezerwatywy.
W jaki sposób wcześniejsze doświadczenie Hani nastawiło ją do używania prezerwatywy? Co sądzisz o podejściu Arka do
stosowania prezerwatyw? Czy przychodzą ci do głowy jakieś dobre sposoby podjęcia tematu używania prezerwatywy?
Mam na imię Anna.
W ubiegłym tygodniu byłam na imprezie u Krzyśka. Wcześniej nie znałam go dobrze,
ale teraz go poznałam – spałam z nim.
Od razu dobrze się rozumieliśmy, rozmawialiśmy bardzo długo. Było głośno, więc poszliśmy na
górę do jego pokoju. Tylko całowaliśmy się i szczerze mówiąc, było mi bardzo przyjemnie. A
potem, zanim się zorientowałam, on zdjął koszulkę, potem ja też zdjęłam swoją, potem całowaliśmy
się dalej, a potem był seks.
Uprawiałam seks wcześniej, ale używając prezerwatywy. Sama jestem w szoku, że nie użyliśmy
prezerwatywy z Krzyśka, ale to stało się tak szybko. Ciągle myślałam, że za chwilę coś powiem, ale
jakoś nie było właściwego momentu. On wycofał członek przed wytryskiem. Nawet nie wiem, czy to
można nazwać prawdziwym seksem? Dokładnie się umyłam po stosunku.
Trochę mi teraz głupio. Jak mogłam do tego dopuścić?
Anna zaraziła się chlamydią od Krzyśka, ponieważ nie używali prezerwatywy.
Dlaczego uważasz, że wycofanie członka przez Krzyśka (tak zwany stosunek przerywany) nie zadziałało
jako zabezpieczenie? Dlaczego uważasz, że umycie się nie pomogło? W którym momencie Anna
powinna była wspomnieć o użyciu prezerwatywy? Co powinna była powiedzieć?
Mam na imię Irek.
Pojechałem z rodzicami do Hiszpanii i tam poznałem Annę. Jest piękna. Spędziliśmy razem całe
wakacje. Ostatniej nocy kochaliśmy się.
Powiedziałem o tym mojemu kumplowi, Radkowi, a o na to, że powinienem był założyć
prezerwatywę, ale on się zawsze wszystkim za bardzo przejmuje. Powiedział mi, że powinienem
się zbadać. Nie ma mowy – jestem zdrowy, nic mi nie jest.
Nie wiem nawet, gdzie się robi takie badania ani nic. A może musiałbym pokazać penisa? Za nic
w świecie tego nie zrobię! Wszystko będzie dobrze.
Irek zaraził się chlamydią od Anny.
Dlaczego na wakacjach ludzie mogą się zachowywać inaczej niż normalnie? Gdybyś był
kolegą Irka, jak zareagowałbyś na jego słowa?
Nazywam się Kuba.
Prawda jest taka, że to jest trudniejsze niż się wydaje! Chodzi mi o kupowanie prezerwatyw.
Poszedłem do sklepu, wszystko na jedną kartę – byłem gotowy! Wziąłem maszynki do golenia i
miętówki. Za tydzień znowu spotykam się z Anią i tym razem na pewno to zrobimy!
Chciałbym, żeby wszystko było tak, jak trzeba. Ona bardzo mi się podoba! Rozmawialiśmy o
prezerwatywach i oboje uważamy, że trzeba je zdobyć.
Więc byłem w aptece TRZY razy, ale nie jestem w stanie tego zrobić! Raz dlatego, że taka okropna
stara baba GAPIŁA SIĘ NA MNIE zza lady – na twarzy wystąpił mi zimny pot! Potem znowu
zauważyłem takiego faceta, który zna moją mamę – co by było, gdyby jej powiedział?!!?
AAHHHGGGHHHH – może po prostu zrobimy to bez prezerwatywy!
Mimo że Ania ma chlamydię, Kuba nie zaraził się, ponieważ używali prezerwatywy.
Dlaczego uważasz, że kupowanie prezerwatyw było dla Kuby trudne?
Jakiej rady udzielił(a)byś mu, aby mu to ułatwić?
Gdzie można dostać prezerwatywy w najbliższej okolicy?
Cześć! Mam na imię Alicja.
Od niedawna chodzę z Irkiem. Jest ode mnie trochę starszy i wszystkie koleżanki
strasznie mi zazdroszczą. On jest bardzo atrakcyjny... Nosi najmodniejsze ciuchy i
odbiera mnie ze szkoły swoim samochodem.
Myślę, że będę z nim spać. Uprawialiśmy ze sobą seks oralny, ale czuję, że on chciałby
posunąć się dalej.
Martwię się tylko tym, czy mu się spodobam, bo Irek nie jest typem faceta, który mógłby
być chory, czy coś w tym rodzaju.
Alicja zaraziła się chlamydią od Irka podczas seksu oralnego.
Jakiego typu osobę podejrzewał(a)byś o to, że jest zakażona chorobą przenoszoną drogą płciową?
Jakiego typu osoby nie podejrzewał(a)byś o to, że jest zakażona chorobą przenoszoną drogą płciową?
Dlaczego uważasz, że ludzie mogą używać „wskazówek” tego typu próbując zgadnąć, kto jest zakażony chorobą
przenoszoną drogą płciową? Dlaczego metoda ta nie jest pewna?
Cześć! Mam na imię Marek.
Jestem gejem i powiedziałem o tym 6 miesięcy temu. Kilka razy uprawiałem seks, to znaczy seks
analny. Raz z takim facetem, którego poznałem przez znajomych, a niedawno z takim kolesiem,
któremu na imię Irek.
Znałem go od dawna, ale nigdy bym nie pomyślał, że jest gejem – chociaż on powiedział, że nie
jest pewien. To dla mnie żaden problem – co się komu podoba, to jego sprawa, no nie?
Oczywiście nie musimy się martwić takimi rzeczami, jak zajście w ciążę, ale jednak jest sprawa
chorób i takich rzeczy – więc zawsze używam prezerwatywy. W przeciwnym razie nie ma mowy.
Mimo że Irek ma chlamydię, Marek nie zaraził się, ponieważ używali prezerwatywy.
Marek postanowił, że będzie zawsze używał prezerwatywy podczas stosunku płciowego.
W jakim stopniu, Twoim zdaniem, może być przydatny zdecydowany plan działania?
Spróbuj napisać plan stosowania prezerwatywy, tzn. kiedy (czy za każdym razem? kiedy mogłoby to
być trudniejsze?), z kim (z każdym, czy tylko z niektórymi osobami?), w jakich okolicznościach (czy
poruszył(a)byś temat używania prezerwatywy lub czy wyjąłbyś/wyjęłabyś ją?)
Cześć – jestem Krzysiek.
Wczoraj była impreza u mnie w domu... wszystko pamiętam jak przez mgłę... skończyły
się egzaminy... nie bardzo wiem, co się działo... było pełno ludzi... no cóż... przespałem
się z Anią. UPRAWIAŁEM SEKS Z ANIĄ! A co tam, nawet nie wiem, jak do tego
doszło!... Było świetnie!!!... ale co z... to znaczy mam przecież dziewczynę, Hanię...
cholera...
No cóż, ona nie chce tego zrobić, więc co na to poradzę?
Krzysiek ma chlamydię. Wczoraj w nocy miał stosunek z Anią bez zabezpieczenia i zaraził
ją.
Jak sądzisz – jak Krzysiek czuje się dzisiaj? Jakie odczuwa emocje (pozytywne i
negatywne)?
Gdybyś był przyjacielem Krzyśka, co byś mu poradził?
Download