Administracja bazy danych Oracle 10g

advertisement
Administracja bazy danych
Oracle 10g
Oracle Database
Administration
część 7
Monitorowanie użycia przestrzeni
• Baza danych przechowuje dane na dysku.
• Obowiązkiem administratora jest monitorowanie użycia
przestrzeni dyskowej i zapewnianie wystarczająco wolnego
miejsca.
• Administrator bazy danych również monitoruje wolną przestrzeń
w pojedynczej przestrzeni tabel (ang. tablespace) i zapewnia
odpowiednią ilość w celu rozszerzenia się przestrzeni tabel.
Monitorowanie użycia przestrzeni zakładka Host
Monitorowanie użycia przestrzeni zakładka Host Disk Space
Monitorowanie użycia przestrzeni zakładka Administration Datafiles
Monitorowanie użycia przestrzeni zakładka Administration Tablespaces
Widoki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dba_segments
dba_rollback_segs
dba_objects
v$rollstat
v$rollname
dba_extents
dba_tables
dba_indexes
v$sqltext
Widoki instancji
•
•
•
•
•
•
•
•
v$instance
v$database
v$sga
v$sgastat
v$parameter
v$option
v$version
v$license
Widoki sesji
•
•
•
•
V$session
V$transaction
V$process
V$access
Widoki struktury bazy danych
•
•
•
•
•
V$tablespace
V$datafile
V$dbfile
V$dblink
V$datafile_header
Widoki pracy bazy danych (ang.
performance)
• v$waitstat
• v$filestat
• v$sysstat
Rodzaje widoków
•
•
•
•
•
Dba_
User_
All_
V$….
X$..
Widoki DBA
select owner, object_name, object_type, status
from dba_objects
where (object_name like 'DBA_%' or object_name like 'V$%' ) and
owner in ('SYS', 'SYSTEM', 'PUBLIC')
order by owner, object_name;
Widoki
• Lista wszystkich widoków
select
name
from
v$fixed_table
where name like 'V%'
order by name;
• Lista wszystkich obiektów w słowniku danych
select TABLE_NAME, COMMENTS
from dictionary
ORDER BY TABLE_NAME;
Widoki, obiekty, które mają status
nieważny (ang. invalid)
• Liczba nieważnych obiektów w bazie danych
select count(*)
from dba_objects
where status = 'INVALID' and owner= ’SYS';
• Informacja o nieważnych obiektach w bazie danych
select object_name, object_type
from dba_objects
where status = 'INVALID' and OWNER='SYS;
Przypisanie roli użytkownikowi
GRANT
{ object_priv | ALL [PRIVILEGES] }
[ ( column [, column] ...) ]
[, { object_priv | ALL [PRIVILEGES] }
[ ( column [, column] ...) ] ] ...
ON [ schema.| DIRECTORY] object
TO { user | role | PUBLIC} ...
[ WITH GRANT OPTION]
Monitorowanie bazy danych
• System Operacyjny
– Pamięć
(ang. Memory)
– Obciążenie procesora
(ang. CPU)
– Dysków
(ang. Disk)
• Baza danych
(ang. Database)
– Rozkład
(ang. Layout)
– Init.ora plik zawierający parametry początkowe bazy danych
• Aplikacja
(ang. Application)
– Sql
– Które zapytania w największym stopniu obciążają system.
(ang. most resource expensive sql statements)
• Sieć
(ang. Network)
Monitorowanie bazy danych
Monitorowanie bazy danych zakładka Performance
Monitorowanie bazy danych zakładka Performance
Monitorowanie bazy danych zakładka Performance Top SQL
Monitorowanie bazy danych zakładka Performance Top SQL
Tworzenie indeksów - zakładka
Administration Schema Index Create
Przebudowa indeksów (ang.
rebuild index)
• Indeksy, które są w stanie nieważnym możemy przebudować
używając polecenia
• Alter index index_name rebuild;
• Tym poleceniem możemy również przenieść indeks z jednej do
drugiej przestrzeni tabel (ang. tablespace).
koniec tej części
Otwórz następną część kursu
Download