Ze względu na fakt, że projekt przewiduje w niektórych miejscach

advertisement
Inwestycja:
ZADANIE PN. BEŁCHATOWSKA ZIELEŃ
NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW
NA TERENACH ZIELENI MIASTA BEŁCHATOWA
Inwestor:
Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1
97-400 Bełchatów
Opracowanie:
arch. kraj. Justyna Stępień
SPIS TREŚCI
1. Podstawa opracowania
2. Cel opracowania
3. Zakres opracowania (lokalizacja)
4. Zakres tematyczny
5. Stan istniejący
6. Kompozycja
7. Zakres prac do wykonania
8. Opis techniczny wykonania prac - urządzanie zieleni
9. Dobór gatunkowy roślinności projektowanej
10. Zalecenia dla materiału roślinnego
11. Dokumentacja graficzna (komplet map)
2
1.PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa zawarta z Inwestorem (Miasto Bełchatów).
2. Mapa geodezyjna zasadnicza terenu objętego opracowaniem w skali 1:500
z inwentaryzacją geodezyjną urządzeń podziemnych, zarejestrowana w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bełchatowie.
3. Uzgodnienia dotyczące zagospodarowania terenu dokonane z Inwestorem.
4. Uwzględnienie w wykonanym opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
5. Wizja lokalna w terenie.
6. Obowiązujące przepisy i normy.
7. Wiedza techniczna.
2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania
roślinnością terenów zieleni miejskiej – parków, skwerów, zieleni przyulicznej i wnętrz osiedli
mieszkaniowych miasta Bełchatowa. Opracowanie dotyczy pasów drogowych ulic:
Chmielowskiego, Romualda Mielczarskiego, Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Skweru
Papieskiego, Parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, skwerów i wnętrz osiedlowych na
osiedlach: Binków i Przytorze.
3. ZAKRES OPRACOWANIA (LOKALIZACJA)
Zakres terytorialny opracowania obejmuje teren działek miasta Bełchatowa:
obręb 9 dz. nr ewidencyjny: 711/3
obręb 11 dz. nr ewidencyjny: 148/4, 148/39, 214, 215/1, 215/2, 215/5, 215/16
obręb 12 dz. nr ewidencyjny: 224, 402/25, 389, 393, 402/25
obręb 14 dz. nr ewidencyjny: 347, 359/3, 360/1, 370/2, 371/2, 372/2, 372/3, 375/1, 375/2,
373/1, 375/4, 376/3, 377/2, 378/1, 379/1, 382/3, 383/2, 384/1
obręb 16 dz. nr ewidencyjny: 409, 412, 378/4, 438/140
3
Wszystkie działki wchodzące w zakres opracowania położone są na terenie miasta
Bełchatowa.
4. ZAKRES TEMATYCZNY
Zakres tematyczny obejmuje:
- projekt wykonawczy zieleni - opis projektu z doborem roślinności + część graficzna,
- wycena,
- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac.
Projekt przewiduje jednoetapową realizację inwestycji.
5. STAN ISTNIEJĄCY
Teren objęty opracowaniem to trawniki przyuliczne i powierzchnie trawnikowe częściowo
porośnięte drzewami i krzewami. Nasadzenia istniejące to kompozycje celowe - rzędy i grupy
drzew oraz krzewów.
W obrębie terenu objętego opracowaniem przebiegają podziemne przewody infrastruktury
technicznej, ze względu na specyfikę terenu objętego opracowaniem. Istniejące przewody
podziemne infrastruktury technicznej nie kolidują z projektowanymi nasadzeniami. Jednak
nie można wykluczyć, że faktyczny przebieg infrastruktury może nieznacznie odbiegać od
przedstawionego na mapie. Należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia prac
ziemnych.
6. KOMPOZYCJA
Opracowany projekt przewiduje wykonanie nasadzeń roślin w pasach trawników wzdłuż
ciągów jezdnych i chodników, na powierzchniach trawnikowych skwerów i wnętrz
osiedlowych, jak również w urządzonych wcześniej parkach.
Kompozycja ma charakter celowy - tworzenia rabat o charakterze ozdobnym i użytkowym,
częściowo jako uzupełnienie i dopełnienie kompozycji istniejącej. W projekcie tym
zastosowano gatunki drzew i krzewów typowe dla warunków miejskich.
Ze względu na fakt, że projekt przewiduje w niektórych miejscach uzupełnianie lub
dopełnienie nasadzeń istniejących, pomimo prac inwentaryzacyjnych, należy przyjąć, że
w wyjątkowych przypadkach miejsce lub rozstaw sadzenia może ulec nieznacznym
przesunięciom (do konsultacji z Zamawiającym w trakcie wykonywania prac).
W
kompozycjach
drzew
i
krzewów
zaproponowano
nasadzenia
drzew
w rzędach po kilka sztuk, luźnych grupach lub pojedynczo, nasadzenia krzewów jako rabaty
wzajemnie ze sobą współgrających gatunków. Zaproponowana kompozycja drzew i krzewów
oraz dobór gatunkowy ma wyeksponować ich pokrój, kształt i kolorystykę. Atrakcją
4
kompozycji ma być różnorodność kształtów, wielkości i kolorów koron, liści i pędów zmienna
w trakcie trwania sezonu wegetacyjnego. Projektowane nasadzenia są kompozycyjnie
powiązane z wcześniejszymi nasadzeniami.
Skład gatunkowy przedstawiają tabele doboru gatunkowego.
Sadzenie krzewów grupami ma funkcję ozdobną, czasem izolacyjną; a ponadto stanowi
atrakcję kolorystyczną. Nasadzenia krzewów we wnętrzach osiedlowych są uzupełnieniem
wykonanych wcześniej nasadzeń drzew.
Przewidziane nasadzenia podniosą walory estetyczne, przyrodnicze i mikroklimatyczne
terenu, zwiększą potencjał biocenotyczny zieleni miejskiej. Celem projektu jest też
uzupełnienie wcześniejszych nasadzeń zieleni wysokiej o tzw. dolne piętro czyli rabaty
krzewów. Drzewa mają za zadanie również izolację osiedli mieszkaniowych od ruchu
ulicznego, hałasu, spalin i podwyższonej temperatury asfaltu i betonu. W aspekcie
architektonicznym porządkują przestrzeń(np. nasadzenia alejowe).
Wszystkie zaprojektowane gatunki roślin cechuje:
 Odporność na warunki klimatu miejskiego,
 Średnie wymiary koron drzew, celowe do stosowania w mieście, na stosunkowo
małych powierzchniach trawnikowych,
 Różne kształty koron drzew, krzewów i liści,
 Różnorodna i zmienna w porach roku kolorystyka liści,
 Obfite i różnokolorowe kwitnienie (od wiosny do jesieni).
7. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA
Zakres prac przewiduje:

zdjęcie darni z przygotowaniem terenu do sadzenia,

posadzenie 180 sztuk drzew,

posadzenie 3500 sztuk krzewów, zgodnie z rysunkiem graficznym i projektowanym
doborem gatunkowym, technicznie zgodnie ze sztuka ogrodniczą,

korowanie powierzchni rabat,
Do obowiązków Wykonawcy należy opieka i pielęgnacja wykonanych nasadzeń do dnia
przeglądu wiosennego, którego termin zostanie wyznaczony przez Inwestora na 31 maja
2017r.
( W związku z powyższym w zakres prac wchodzi wiosenne rozkopczykowanie drzew).
5
8. OPIS TECHNICZNY WYKONANIA PRAC – URZĄDZANIE ZIELENI
Termin sadzenia drzew i krzewów
Rośliny hodowane w szkółce w pojemnikach można sadzić przez cały sezon wegetacyjny.
Optymalnym czasem sadzenia jest czas wiosenny i jesienny, związany z występowaniem
naturalnej wody opadowej do podlewania.
Sadzenie roślin najlepiej jest wykonywać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych
(optymalnie: dzień bezwietrzny, pochmurny lub deszczowy). Posadzonym roślinom należy
zapewnić odpowiednią ilość wody do podlewania, w zwiększonej ilości w okresie suszy.
Młodym, nowo posadzonym drzewom należy zapewnić odpowiednią ilość wody do
podlewania, w zwiększonej ilości w okresie suszy. Intensywne podlewanie zalecane jest przez
jeden (w przypadku suchego lata min. 2) sezon wegetacyjny.
Przygotowanie podłoża
Przygotowując miejsce do sadzenia drzewa lub krzewu należy:
 odchwaścić teren, zdjąć darń,
 usunąć zanieczyszczenia (np. śmieci, kamienie czy gruz),
 wykopać doły,
 przygotować żyzną ziemię do zaprawiania dołów.
Przed przystąpieniem do sadzenia należy sprawdzić zdatność gleby do uprawy. Po zdjęciu
warstwy darni, spulchnić teren sadzenia przy pomocy sprzętu ogrodniczego.
Technika sadzenia
Rośliny należy rozmieścić na podstawie rysunków z dokumentacji graficznej projektu.
Dół należy wykopać tuż przed posadzeniem drzewa (o wymiarach średnio 70x70x70 cm) lub
krzewu (wymiarach średnio 30x30x30 cm). Wielkość dołu jest zależna od wielkości bryły
korzeniowej, która powinna być w nim luźno umieszczona i obsypana wokół ziemią żyzną.
Drzewo lub krzew można posadzić minimalnie niżej niż rosło w pojemniku. Po zasypaniu
ziemią żyzną wokół bryły korzeniowej, starannie zagęścić i podlać. Po posadzeniu należy
wykonać misę do podlewania (zagłębienie wokół pnia, które pomaga zatrzymać wodę
z podlewania). Drzewa podczas sadzenia należy wzmocnić 3 palikami, łączonymi
poprzeczkami drewnianymi, mocowanymi do pnia za pomocą taśmy elastycznej.
Powierzchnię wokół pnia drzewa / krzewów, należy wyściółkować korą warstwą około 5 cm.
Ściółkowanie korą jest ważnym zabiegiem agrotechnicznym, który ma na celu:
- zmniejszenie utraty wody z gleby,
- spowolnienie przerastania rabat chwastami,
- poprawę estetyki rabat krzewów.
6
Pielęgnacja posadzonych drzew i krzewów polega na systematycznym odchwaszczaniu,
podlewaniu (zależnie od potrzeb i warunków atmosferycznych), nawożeniu wiosną nawozem
wieloskładnikowym wolnodziałającym.
Przy sadzeniu drzew w okresie jesiennym należy pamiętać o wykonaniu kopczyków wokół
pni, zabezpieczających nasadzenia na okres zimowy.
9. DOBÓR GATUNKOWY ROŚLINNOŚCI PROJEKTOWANEJ
Lp.
Nazwa gatunkowa:
DRZEWA
1.
Brzoza pożyteczna ‘Doorenbos’
2.
Grab pospolity ‘Fastigiata’
3.
Grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’
4.
Kasztanowiec czerwony ‘Briotti’
5.
Klon czerwony
6.
Leszczyna turecka
7.
Lipa kaukaska
8.
Platan klonolistny ‘Alphen’s Globe’
9.
Sosna czarna
10.
Wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’
Razem:
KRZEWY
11.
Forsycja pośrednia
12.
Hortensja bukietowa ‘Limelight’
13.
Hortensja drzewiasta ‘Annabelle’
14.
JałowiecPfitzera ‘PfitzerianaAurea’
15.
Krzewuszka cudowna ‘NanaPurpurea’
16.
Porzeczka krwista
17.
Tawuła japońska ‘Goldflame’
18.
Tawuła japońska ‘Little Princess’
Razem:
Ilość: (szt.)
24
8
11
5
25
47
14
23
6
17
180
500
100
100
100
1000
400
900
400
3500
Lp. w poniższych tabelach są tożsame z powyższą tabelą zbiorczą i numerami na mapie.
1. Osiedle Przytorze - 'Skate Park' (obr. 16 dz. nr 438/140)
Lp.
Nazwa gatunkowa:
Ilość sztuk:
Rozstaw sadzenia:
1.
Brzoza pożyteczna ‘Doorenbos’
12
wg mapy
2.
Grab pospolity ‘Fastigiata’
8
wg mapy
3.
Grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’
11
wg mapy
6.
Leszczyna turecka
31
wg mapy
2. Osiedle Przytorze - skwer przy szkole (obr. 16 dz. nr 409, 412)
7
Lp.
Nazwa gatunkowa:
Ilość sztuk:
Rozstaw sadzenia:
1.
Brzoza pożyteczna ‘Doorenbos’
12
wg mapy
12.
Hortensja bukietowa ‘Limelight’
30
0,8 x 0,8 m
13.
Hortensja drzewiasta ‘Annabelle’
38
0,8 x 0,8 m
14.
Jałowiec Pfitzera ‘Pfitzeriana Aurea’
82
0,8 x 0,8 m
15.
Krzewuszka cudowna ‘Nana Purpurea’
106
0,5 x 0,5 m
7.
Lipa kaukaska
14
wg mapy
17.
Tawuła japońska ‘Goldflame’
129
0,5 x 0,5 m
18.
Tawuła japońska ‘Little Princess’
400
0,5 x 0,5 m
3. Osiedle Przytorze - powierzchnie trawnikowe wzdłuż Al. Kard. St. Wyszyńskiego (obr. 12
dz. nr 224, obr. 16 dz. nr 378/4)
Lp.
Nazwa gatunkowa:
Ilość sztuk:
Rozstaw sadzenia:
11.
Forsycja pośrednia
288
0,7 x 0,7 m
6.
Leszczyna turecka
16
wg mapy
10.
Wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’
17
wg mapy
4. Ul. Alberta Chmielowskiego (obr. 11 dz. nr 215/1, 215/2, 214, 215/5, 215/16, 148/4,
148/39)
Lp.
Nazwa gatunkowa:
Ilość sztuk:
Rozstaw sadzenia:
11.
Forsycja pośrednia
112
0,7 x 0,7 m
5.
Klon czerwony
19
wg mapy
15.
Krzewuszka cudowna ‘Nana Purpurea’
432
0,5 x 0,5 m
17.
Tawuła japońska ‘Goldflame’
291
0,5 x 0,5 m
5. ul. Romualda Mielczarskiego (obr. 9 dz. nr 711/3)
Lp.
Nazwa gatunkowa:
Ilość sztuk:
Rozstaw sadzenia:
1.
Hortensja bukietowa 'Limelight'
70
0,8 x 0,8 m
6. Os. Binków - ul. Berylowa 1/3 (obr. dz. nr 359/3, 360/1)
Lp.
Nazwa gatunkowa:
Ilość sztuk:
8
Rozstaw sadzenia:
13.
Hortensja drzewiasta ‘Annabelle’
62
0,8 x 0,8 m
7. Os. Binków - ul. Turkusowa 1/3 (1) (obr. 14 dz. nr 370/2, 372/2, 375/1, 375/2, 372/3)
Lp.
Nazwa gatunkowa:
Ilość sztuk:
Rozstaw sadzenia:
14.
Jałowiec Pfitzera ‘Pfitzeriana Aurea’
18
0,8 x 0,8 m
15.
Krzewuszka cudowna ‘Nana Purpurea’
154
0,5 x 0,5 m
16.
Porzeczka krwista
124
0,7 x 0,7 m
17.
Tawuła japońska ‘Goldflame’
176
0,5 x 0,5 m
8. Os. Binków - ul. Turkusowa 3/5 (2) (obr. 14 dz. nr 377/2, 376/3, 379/1, 378/1, 376/3,
375/4)
Lp.
Nazwa gatunkowa:
Ilość sztuk:
Rozstaw sadzenia:
15.
Krzewuszka cudowna ‘Nana Purpurea’
180
0,5 x 0,5 m
16.
Porzeczka krwista
22
0,7 x 0,7 m
17.
Tawuła japońska ‘Goldflame’
200
0,5 x 0,5 m
9. Os. Binków - ul. Turkusowa9/11 (3) ( obr. 14 dz. nr 382/3, 383/2, 384/1)
Lp.
Nazwa gatunkowa:
Ilość sztuk:
Rozstaw sadzenia:
15.
Krzewuszka cudowna ‘Nana Purpurea’
128
0,5 x 0,5 m
16.
Porzeczka krwista
164
0,7 x 0,7 m
17.
Tawuła japońska ‘Goldflame’
104
0,5 x 0,5 m
10. Os. Binków - siłownia zewnętrzna (obr. 14 dz. nr 347)
Lp.
Nazwa gatunkowa:
Ilość sztuk:
Rozstaw sadzenia:
11.
Forsycja pośrednia
100
0,7 x 0,7 m
16.
Porzeczka krwista
90
0,7 x 0,7 m
11. Os. Dolnośląskie- park im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego (obr. 12 dz. nr 389, 393)
Lp.
Nazwa gatunkowa:
Ilość sztuk:
Rozstaw sadzenia:
4.
Kasztanowiec czerwony ‘Briotti’
5
wg mapy
5.
Klon czerwony
6
wg mapy
9
9.
Sosna czarna
6
wg mapy
12. Os. Dolnośląskie - Skwer Papieski (obr. 12 dz. nr 402/25)
Lp.
Nazwa gatunkowa:
Ilość sztuk:
Rozstaw sadzenia:
1
Platan kulisty ‘Alphen’s Globe’
23
5,0 x 5, 0 m
10. ZALECENIA DLA MATERIAŁU ROŚLINNEGO
Materiał roślinny powinien być zgodny co do jakości z PN-87/R-67023 i PN-87/R-76022,
o parametrach zgodnych z tabelą, z zakrytym systemem korzeniowym (pojemnik, balot).
Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą Polskiego Inspektoratu Ochrony
Roślin. Zakupione rośliny powinny posiadać dokumentację produkcji , zgodną z wytycznymi
systemu zapewniania jakości:
 dowód dostawy,
 nazwa projektu,
 data i nr dowodu dostawy,
 formę dostawy i adres odbiorcy (przy transporcie zewnętrznym),
 opis opakowania,
 nazwa botaniczna roślin,
 wielkość roślin,
 liczba roślin w dostawie.
Paszport roślin dotyczy roślin , dla których obowiązuje prawny wymóg sporządzenia
paszportu.
Zastosowany materiał roślinny musi nosić następujące cechy i spełniać poniższe
wymagania:





Dla wszystkich projektowanych drzew i krzewów zaleca się zastosowanie
wysokogatunkowego materiału w pojemnikach lub w balotach.
Drzewa liściaste powinny mieć min. 1,7 – 2,0 m wysokości, z dobrze wykształconą,
foremną i proporcjonalną w stosunku do wielkości i grubości pnia koroną.
W przypadku gatunków drzew o formie kulistej bardzo ważna jest symetryczna
budowa korony i prosty pień. Obwód pnia mierzony na wys. 1,0 m to min. 16-18 cm.
Rośliny muszą mieć zachowane proporcje pomiędzy wielkością części nadziemnej
i podziemnej, być równomiernie rozgałęzione i rozkrzewione, z pokrojem
charakterystycznym dla danego gatunku i odmiany.
Wysokogatunkowy materiał roślinny o wyglądzie charakterystycznym dla danego
gatunku.
Krzewy w pojemnikach o pojemności min. 5 l. (C 5), wysokości 30 do 70 cm (zależnie
od gatunku i odmiany), z kilkoma zdrowo rozwiniętymi pędami. Wyjątek stanowią
10
gatunki o charakterze płożącym (okrywowym), gdzie ważna jest ilość i długość oraz
symetryczność pędów, a nie wysokość.
 Krzewy w pojemnikach muszą mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być
uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny.
 Korzenie muszą być równomiernie rozłożone w pojemniku, a drobne zdrowe i białe
korzenie widoczne po zewnętrznej stronie bryły korzeniowej.
Wady niedopuszczalne materiału roślinnego:
 silne uszkodzenia mechaniczne,
 odrosty z podkładki - poniżej miejsca szczepienia,
 oznaki chorobowe,
 ślady żerowania szkodników,
 pomarszczenia kory na pędach i korzeniach, martwice, pęknięcia,
 uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
 dwupędowe korony drzew formy piennej ,
 uszkodzenia lub zasuszenie bryły korzeniowej,
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
 Korzenie zbyt zbite (jakby sfilcowane), ze śladami pleśni.
Każda roślina musi być zaopatrzona w etykietę z nazwą gatunku i odmiany, formą uprawy,
cechy przesadzania i wielkość.
Przy dostawie materiału roślinnego do sadzenia należy sprawdzić, czy rośliny są zgodne ze
specyfikacją zamówienia pod względem ilości, wielkości, gatunku oraz odmiany, stanu
zdrowotnego. Należy przeprowadzić kontrolę wizualną dostarczonych roślin.
Do czasu sadzenia rośliny należy przechowywać w miejscu zacienionym, kontrolując stale
wilgotność bryły korzeniowej. Podłoże w pojemniku nie powinno być przesuszone. Warunek
wilgotności dotyczy też roślin w balotach. W przypadku dłuższego przechowywania, należy
rozpatrzeć potrzebę ocienienia i zadołowania roślin.
Wykonanie szczegółowego projektu nasadzeń ma na celu osiągnięcie określonego efektu
wizualnego, dlatego podstawowym obowiązkiem kontraktowym Wykonawcy nasadzeń
jest dostarczenie materiału roślinnego odpowiedniej wielkości i wysokiej jakości.
Przed przystąpieniem do sadzenia (lub wbudowaniem materiału) należy przedstawić
Inwestorowi Karty Zatwierdzeń Materiałów, zawierającego wszelkie niezbędne informacje
techniczne na temat danego materiału.
11
12
Download