UCHWAŁA NR 187/X/2015 Rady Miasta Płocka

advertisement
UCHWAŁA NR 187/X/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie: zmiany Statutu Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostka Budżetowa
i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. ”h”, art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 1 i art.41 ust.1
oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U z 2013 r. poz. 594, ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318,i Dz. U. z 2014
r. poz. 379, poz. 1072), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 715), art. 12 ust.1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
885 ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz.
911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 532) –uchwala się, co
następuje:
§ 1.
Zmienia się Statut Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostka Budżetowa, nadany
uchwałą nr 159/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011 roku (Dziennik
Urzędowy Województwa Mazowieckiego nr 150, poz. 4776), zwanego dalej:
„Statutem”, w ten sposób, że:
1. § 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„§1
Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. nr 0, poz. 715),
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
885 z późn. zm.),
5. ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 611 z późn. zm),
6. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.)
7. innych obowiązujących przepisów prawa,
8. niniejszego Statutu.”.
2. § 2 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Nazwa jednostki budżetowej brzmi: „Centrum Widowiskowo-Sportowe
Jednostka Budżetowa" i może używać nazwy skróconej „CWS J.B.”.
3. § 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„§5
Do zakresu działania Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostki Budżetowej
należy w szczególności:
1. Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Organizowanie zawodów sportowych: miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich
i międzynarodowych.
3. Współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi.
4. Prowadzenie sekcji rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży.
5. Realizacja
zajęć
sportowo
rekreacyjnych
i
zawodów
dla
osób
niepełnosprawnych.
6. Organizowanie
imprez
sportowych,
widowiskowych
oraz
kulturalnorozrywkowych.
7. Propagowanie sportowego stylu życia poprzez organizację imprez o charakterze
rodzinnym oraz imprez dla amatorów.
8. Udostępnianie obiektów do działalności sportowo – rekreacyjnej
oraz
wynajmowanie pomieszczeń i terenów na organizację targów, zjazdów,
sympozjów, festiwali, kongresów, pokazów, promocji firm i prezentacji
produktów, giełd, aukcji, kiermaszów oraz do innej działalności gospodarczej.
9. Współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi oraz właściwymi
instytucjami i organizacjami oraz osobami fizycznymi w zakresie rozwoju różnych
dyscyplin sportu i form aktywnego wypoczynku.
10. Zarządzanie obiektami i urządzeniami oraz dbałość o ich właściwe utrzymanie,
modernizację i rozbudowę.
11. Wykonywanie innych zadań określonych w planie finansowym lub zleconych przez
Prezydenta Miasta Płocka.
12. Prowadzenie zadań inwestycyjnych w zakresie określonym w Uchwale Budżetowej
Miasta Płocka.
13. Świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
14. Administrowanie miejskimi obiektami sportowymi, rekreacyjnymi, turystycznymi
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
4. W § 8 Statutu dodaje się ustęp 3 o następującej treści:
„3. Wszelkie wpływy netto (bez podatku VAT) uzyskane przez Centrum
Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa stanowią dochód budżetu
Miasta Płocka.”.
5. W § 9 Statutu skreśla się ustępy 3 i 4.
6. w § 12 Statutu skreśla się ustęp 3.
7. § 13 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie na zasadach określonych
w uchwale Rady Miasta Płocka.”.
8. skreśla się § 14 Statutu.
§ 2.
Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Centrum Widowiskowo – Sportowego Jednostka
Budżetowa, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały,
stanowiący załącznik do Uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 187/X/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
STATUT
CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
(tekst jednolity)
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.
594 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r. nr 0, poz. 715),
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.
885 z późn. zm.),
5. ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 611 z późn. zm),
6. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.)
7. innych obowiązujących przepisów prawa,
8. niniejszego Statutu.
§2
1. Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa jest jednostką
organizacyjną Gminy - Miasto Płock działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Nazwa jednostki budżetowej brzmi: „Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka
Budżetowa" i może używać nazwy skróconej „CWS J.B”.
3. Siedziba Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostki Budżetowej mieści się w
Płocku przy Placu Celebry Papieskiej nr 1.
§3
Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa obejmuje terytorialnym
zasięgiem swojego działania Gminę - Miasto Płock.
Rozdział II
Cel i przedmiot działania
§4
Celem Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostki Budżetowej jest prowadzenie
i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Płocka w
zakresie upowszechniania kultury poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji
programów miejskich, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych.
§5
Do zakresu działania Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostki Budżetowej
należy w szczególności:
1. Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Organizowanie zawodów sportowych: miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich
i międzynarodowych.
3. Współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi.
4. Prowadzenie sekcji rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży.
5. Realizacja
zajęć
sportowo
rekreacyjnych
i
zawodów
dla
osób
niepełnosprawnych.
6. Organizowanie
imprez
sportowych,
widowiskowych
oraz
kulturalnorozrywkowych.
7. Propagowanie sportowego stylu życia poprzez organizację imprez o charakterze
rodzinnym oraz imprez dla amatorów.
8. Udostępnianie obiektów do działalności sportowo – rekreacyjnej
oraz
wynajmowanie pomieszczeń i terenów na organizację targów, zjazdów,
sympozjów, festiwali, kongresów, pokazów, promocji firm i prezentacji
produktów, giełd, aukcji, kiermaszów oraz do innej działalności gospodarczej.
9. Współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi oraz właściwymi
instytucjami i organizacjami oraz osobami fizycznymi w zakresie rozwoju różnych
dyscyplin sportu i form aktywnego wypoczynku.
10. Zarządzanie obiektami i urządzeniami oraz dbałość o ich właściwe utrzymanie,
modernizację i rozbudowę.
11. Wykonywanie innych zadań określonych w planie finansowym lub zleconych przez
Prezydenta Miasta Płocka.
12. Prowadzenie zadań inwestycyjnych w zakresie określonym w Uchwale Budżetowej
Miasta Płocka.
13. Świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
14. Administrowanie miejskimi obiektami sportowymi, rekreacyjnymi, turystycznymi
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Rozdział III
Organizacja
1.
2.
3.
4.
5.
§6
Centrum Widowiskowo-Sportowym Jednostką Budżetową kieruje Dyrektor.
Dyrektora Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostki Budżetowej zatrudnia i
zwalnia Prezydent Miasta Płocka, który jest również jego zwierzchnikiem
służbowym.
Dyrektor zarządza Centrum Widowiskowo-Sportowym Jednostką Budżetową
jednoosobowo i reprezentuje jednostkę na zewnątrz na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka.
Dyrektor Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostki Budżetowej jest stroną
reprezentującą pracodawcę w sprawach pracowniczych.
Dyrektor Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostki Budżetowej odpowiada za
realizację zadań określonych niniejszym Statutem, w tym:
a) podział zadań i kompetencji oraz właściwy dobór kadr,
b) ustalenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej kierowanej
jednostki,
c) określenie odpowiednich form organizacyjnych i metod pracy,
d) sporządzanie analiz, sprawozdań, w tym finansowo-rzeczowych, związanych
z zakresem realizowanych zadań.
§7
Szczegółową strukturę organizacyjną Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostki
Budżetowej określa Regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora i
zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Płocka.
Rozdział IV
Finanse
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
§8
Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa prowadzi gospodarkę
finansową na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora,
dostosowanego do uchwały budżetowej Miasta Płocka na dany rok.
Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa finansowane jest ze
środków budżetu Miasta Płocka oraz z innych źródeł.
Wszelkie wpływy netto (bez podatku VAT) uzyskane przez Centrum
Widowiskowo - Sportowe Jednostka Budżetowa stanowią dochód budżetu Miasta
Płocka.
§9
Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa prowadzi wyodrębnioną
ewidencję środków trwałych będących w dyspozycji jednostki.
Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia środków trwałych o wartości początkowej
do 3.500 zł podejmuje samodzielnie Dyrektor jednostki, w pozostałych
wypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami
zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka oraz poza przypadkami
finansowania ww. zakupów ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych
(np.: środki unijne, środki z funduszy celowych).
§10
Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa jest samodzielnym
podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada własny numer identyfikacji
podatkowej i samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym.
Rozliczenia wzajemne z Miastem Płock i jego jednostkami organizacyjnymi
dotyczące czynności wymienionych w ustawie o podatku od towarów i usług
odbywają się w trybie przewidzianym dla podatników tego podatku.
§11
Wydatki Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostki Budżetowej realizowane
są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych oraz innych
przepisów prawnych.
Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem miasta oraz
stosowanych
zasad
rachunkowości
przeprowadzają upoważnieni
przez
Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.
Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa sporządza sprawozdanie
finansowe oraz budżetowe i terminowo przesyła do Prezydenta Miasta Płocka
za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.
§12
Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa samodzielnie realizuje
zadania wynikające z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Limit zatrudnienia w przeliczeniu na etaty określa - na wniosek Dyrektora Prezydent Miasta Płocka, uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych
przez Centrum
Widowiskowo-Sportowe Jednostkę Budżetową.
Zmiana
zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka,
z wyłączeniem zatrudnienia osób na podstawie umów na zastępstwo za osoby
przebywające w szczególności na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i
zwolnieniach lekarskich.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§13
1. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie na zasadach określonych w
uchwale Rady Miasta Płocka.
2. Zmiany postanowień Statutu wymagają podjęcia uchwały przez Radę Miasta
Płocka.
Download