plan oddziaływań wychowawczych

advertisement
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
PLAN ODDZIAŁYWAŃ
WYCHOWAWCZYCH
( DLA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO klasy I - III)
Zdzieszowice, 2010-2015
1
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ:
1. WSPIERANIE INDYWIDUALNEJ DROGI ROZWOJOWEJ;
2. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH;
3. KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM ORAZ POSZANOWANIA DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO;
4. ROZWIJANIE POCZUCIA JEDNOŚCI CZŁOWIEKA Z OTACZAJĄCYM ŚWIATEM;
5. OBSZAR 1. -WSPIERANIE INDYWIDUALNEJ DROGI ROZWOJOWEJ;
PROJEKTOWANE
DZIAŁANIA
CELE SZCZEGÓŁOWE
TERMINY
Zdzieszowice, 2010-2015
ADRESAT
ODPOWIE
DZIALNY
EWALUACJA
DOKU
MENT
ACJA
2
- zorientowanie się w predyspozycjach
ucznia;
- wypracowanie planu pracy z dzieckiem;
- współpraca z pedagogiem,
psychologiem, nauczycielami –
specjalistami, PPP;
Klasy 1-3
Uczniowie
Klas 1-3
nauczyciele
Wych.
n-l specj.
Pedagog
psycholog
- n-l orientuje się w
potrzebach i możliwościach
ucznia;
- uczeń systematycznie
rozwija umiejętności i
wiadomości;
Kształtowanie
umiejętności
służących
zdobywaniu
wiedzy
- wdrożenie do wykorzystywania różnych
nośników wiedzy;
- rozwijanie różnorodnych zainteresowań;
- rozbudzenie motywacji do
samokształcenia;
-rozbudzenie potrzeby dzielenia się z
innymi własną wiedzą, obserwacjami,
spostrzeżeniami;
Klasy 1-3
Uczniowie
Klas 1-3
Wych.
n-l specj.
Opiekunow
ie kół
- uczeń umiejętnie
wykorzystuje zdobytą
wiedzę w praktyce;
-bierze udział w
konkursach, kółkach
zainteresowań, klubach,
zajęciach pozalekcyjnych,
pozaszkolnych;
-zna swoje mocne i słabe
strony;
-wykazuje gotowość do
podejmowania działań;
Zdzieszowice, 2010-2015
Wyniki sprawdzianów, dzienniki,
dyplomy, medale, sprawozdania
Diagnoza dziecka
w klasach I - III
Plan pracy, wyniki
diagnoz, ankiety,
opinie
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
3
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
- rozwijanie uzdolnień;
-niwelowanie ograniczeń (biologicznych,
poznawczych, rozwojowych,
środowiskowych);
-wdrażanie do poznania własnej
odrębności i niepowtarzalności;
-kształtowanie osobowości i dojrzałości
emocjonalnej pozwalającej racjonalnie
kierować swoimi postępowaniami;
Klasy 1-3
Uczniowie
Klas 1-3
Wych.
n-l specj.
-rozwija duchową,
emocjonalną,
intelektualną, sferę
osobowości;
- świadomie dąży do
uzyskania zaszczytów i
nagród z nimi związanych
ADRESAT
ODPOWIE
DZIALNY
EWALUACJA
DOKU
MENT
ACJA
Uczniowie
Klas 1-3
Wych.
n-l specj.
Pedagog
psycholog
- życzliwie i kulturalnie
zachowuje się wobec
innych;
-wykazuje się cechami
empatii i tolerancji;
-pojmuje rangę swych
działań, istotę współpracy i
konieczności promowania
szkoły;
-zna prawa i obowiązki oraz
Dzien
nik
Test
Socjo
metry
czny
Zeszyt
kontak
towy,
zeszyt
4
Wyniki sprawdzianów,
dzienniki, dyplomy,
medale, sprawozdania
Kształtowanie
harmonijnego
rozwoju
psychofizycznego
dziecka zgodnie z
jego możliwości
OBSZAR 2. - KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH;
PROJEKTOWANE
DZIAŁANIA
Kształtowanie
umiejętności
nawiązywania i
utrzymywania
poprawnych
kontaktów z
innymi dziećmi,
dorosłymi,
osobami niepełno
sprawnymi,
CELE SZCZEGÓŁOWE
TERMINY
- rozbudzanie życzliwości wobec
Klasy 1-3
członków rodziny, kolegów nauczycieli,
pracowników szkoły;
-kształtowanie umiejętności
przestrzegania form społecznych;
- utrzymywanie poprawnych kontaktów z
innymi osobami;
- kształtowanie umiejętności
komunikowania się z rówieśnikami i
dorosłymi oraz rozwiązywaniu
Zdzieszowice, 2010-2015
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
przedstawicielami
innej narodowości
i rasy
problemów bez użycia przemocy i bez
agresji;
- uwrażliwienie na odrębność drugiego
człowieka poprzez pielęgnowanie
indywidualnego stylu wypowiedzi oraz
poszanowania cudzych pomysłów i
oryginalności;
-kształtowanie postaw prospołecznych i
zachęcanie do podejmowania działań na
rzecz innych;
Zdzieszowice, 2010-2015
świadomie je respektuje;
-integruje się z zespołem
klasowym, szkolnym;
-pojmuje znaczenie rodziny
w polskim społeczeństwie;
-podejmuje decyzje
grupowo, wdraża się do
stosowania procedur
demokratycznych;
- szanuje inne wartości,
style życia;
obserw
acji,
sprawo
zdania
5
Kształtowanie
umiejętności
działania w
różnych sytuacjach
szkolnych i
pozaszkolnych
- kształtowanie właściwych postaw w
czasie działań indywidualnych i
zespołowych ( w tym podczas zabaw);
-kształtowanie umiejętności wyboru
programów TV i radiowych oraz
multimedialnych;
- wdrożenie do kulturalnego i
odpowiedniego zachowania w miejscach
użyteczności publicznej;
- kształtowanie właściwej postawy w
kontaktach z nieznajomymi osobami;
- wyrabianie krytycyzmu wobec agresji i
przemocy;
Klasy 1-3
Zdzieszowice, 2010-2015
Uczniowie
Klas 1-3
Wych.
n-l specj.
- przestrzega zasady i
normy społeczne;
-potrafi powiedzieć „nie” w
sytuacjach sprzecznych z
ogólnie przyjętymi
zasadami postępowania;
-prezentuje własny punkt
widzenia;
-próbuje radzić sobie z
krytyką;
-stawia czoło
przeciwnościom;
-zna konsekwencję złych
czynów wobec cudzego
mienia,;
-rozumie konieczność
poszanowania cudzej i
wspólnej własności,
Dziennik; zeszyt kontaktowy, zeszyt obserwacji,
sprawozdania
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
6
Nawiązanie
współpracy z
rodzicami
- zapoznanie z obowiązkami i prawami
rodzica wobec dziecka i szkoły;
- aktywne włączenie rodziców w życie
klasy i szkoły;
- pedagogizacja rodziców;
Klasy 1-3
Uczniowie
Klas 1-3
Wych.
n-l specj.
rodzice
Rodzice:
- znają prawa i obowiązki
związane z edukacja
dziecka;
-czynnie współpracują z
wychowawcami,
nauczycielami specjalistami
w procesie dydaktycznowychowawczym klasy i
szkoły;
- integrują się z zespołem
klasowym, szkolnym;
- interesują się
osiągnięciami dziecka i
podejmują odpowiednie
działania przy współpracy z
nauczycielem;
Dziennik; zeszyt kontaktowy, zeszyt obserwacji,
sprawozdania
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
OBSZAR 3. - KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM ORAZ POSZANOWANIA DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO;
Zdzieszowice, 2010-2015
7
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
CELE SZCZEGÓŁOWE
TERMINY
ADRESAT
ODPOWIE
DZIALNY
EWALUACJA
Rozwijanie
poczucia
przynależności do
środowiska
lokalnego, regionu
i kraju
- rozwijanie umiejętności poznawania
otoczenia rodzinnego i społecznego;
- zapoznanie z tradycjami regionu, kraju i
Europy;
-kształtowanie umiejętności prowadzenia
obserwacji najbliższej okolicy;
- rozwijanie zainteresowań poprzez
zapoznanie z zabytkami, miejscami
pamięci narodowej, oraz osobami
związanymi z kulturą regionu;
Klasy 1-3
Uczniowie
Klas 1-3
Wych.
n-l specj.
- nie wstydzi się być
Polakiem;
-kultywuje tradycje
narodowe;
- zna i szanuje symbole
narodowe;
- zna i śpiewa hymn
narodowy, pieśń szkoły i
zachowuje właściwą
postawę;
-uczestniczy w
uroczystościach;
- posiada wiedzę o patronie
szkoły;
- wykazuje się wiedzą na
temat kultury narodowej
ze szczególnym
uwzględnieniem własnego
regionu;
Zdzieszowice, 2010-2015
DOKU
MENT
ACJA
Plan pracy, dzienniki, zeszyt obserwacji, gazetki , plakaty,
prezentacje, wytwory własne,
PROJEKTOWANE
DZIAŁANIA
8
Rozwijanie potrzeb
kontaktu z kulturą
i sztuką
- kształtowanie umiejętności odbioru i
przeżywania sztuki;
-poznanie różnych dziedzin sztuki;
-rozwijanie zainteresowań kulturą i
sztuką;
Klasy 1-3
Zdzieszowice, 2010-2015
Uczniowie
Klas 1-3
Wych.
n-l specj.
Opiekunow
ie kół
- interesuje się życiem
kulturalnym środowiska i
kraju;
-zna placówki kultury w
regionie;
-rozwija zainteresowania
związane ze sztuką;
dzienniki,
sprawozdania, karty
wycieczki, wytwory
dzieci
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
9
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
PROJEKTOWANE
DZIAŁANIA
CELE SZCZEGÓŁOWE
TERMINY
ADRESAT
ODPOWIE
DZIALNY
EWALUACJA
DOKU
MENT
ACJA
Wdrażanie
nawyków i
umiejętności
związanych z
bezpieczeństwem
- wyrabianie umiejętności bezpiecznego
poruszania się po drogach i
przestrzegania ruchu drogowego;
-wyrabianie świadomości możliwych
zagrożeń zdrowia i życia;
- kształtowanie umiejętności szukania
pomocy w sytuacji zagrożenia i wypadku;
- kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za zdrowie i
bezpieczeństwo swoje i innych w szkole,
w domu, na ulicy, w czasie zabaw
Klasy 1-3
Uczniowie
Klas 1-3
nauczyciele
Wych.
n-l specj.
Pedagog
psycholog
- zna i przestrzega zasady
bezpiecznego poruszania w
ruchu drogowym;
- ma świadomość
różnorodności zagrożeń w
życiu codziennym;
- na miarę swoich
możliwości radzi sobie
sytuacjach krytycznych;
- przestrzega zasad i norm
bezpieczeństwa
obowiązujących w szkole i
poza szkołą;
Plan pracy, sprawozdania, dzienniki, zeszyt
obserwacji,
OBSZAR 4. - ROZWIJANIE POCZUCIA JEDNOŚCI CZŁOWIEKA Z OTACZAJĄCYM ŚWIATEM;
Zdzieszowice, 2010-2015
10
- rozbudzenie zainteresowań dzieci
przyrodą i potrzeby kontaktu z nią;
-zapoznanie z różnorodnością fauny i
flory, ich budową, warunkami i trybem
życia;
- wdrażanie do ochrony środowiska i jego
zasobów;
- kształtowanie ekologicznego stylu życia;
- wdrażanie do właściwych zachowań w
stosunku do zwierząt, roślin oraz całej
przyrody;
- kształtowanie umiejętności badawczych
i prowadzenia prostych doświadczeń;
Klasy 1-3
Uczniowie
Klas 1-3
Wych.
n-l specj.
- uczestniczy w
wycieczkach przyrodniczokrajoznawczych;
-gromadzi „ skarby
przyrody”
-interesuje się światem
przyrody;
- dba o środowisko;
-segreguje śmieci;
-prowadzi obserwacje i
zapisuje jej wyniki;
- przeprowadza proste
doświadczenia i zapisuje
wnioski;
Wdrażanie do
zdrowego stylu
życia
- rozwijanie sprawności fizycznej dziecka;
- zapoznanie z formami aktywnego
wypoczynku;
-kształtowanie nawyku prawidłowej
postawy w każdej sytuacji;
- poznanie i przestrzeganie zasad
zdrowego stylu życia;
Klasy 1-3
Uczniowie
Klas 1-3
Wych.
n-l specj.
-doskonali swoją
sprawność fizyczną;
- zna zalety i formy
aktywnego wypoczynku;
- dba o prawidłową
postawę ciała w każdej
sytuacji;
- chętnie uczestniczy w
działaniach mających na
celu zapobieganie
chorobom i promowanie
zdrowego stylu życia;
Zdzieszowice, 2010-2015
Wyniki sprawdzianów, dzienniki,
dyplomy, medale, sprawozdania
Rozbudzanie
potrzeby kontaktu
z przyrodą
Sprawozdania, karty wycieczek, zeszyty,
albumy, plakaty, zdjęcia, dzienniki
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
11
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
PLAN ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH
dla klasy I
rok szkolny 2009/2010
OBOWIĄZUJĄCY W PSP - 3 W ZDZIESZOWICACH
OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ:
1.
WSPIERANIE INDYWIDUALNEJ DROGI ROZWOJOWEJ;
REALIZOWANE
SPOSOBY RORMY REALIZACJI
OKRES
Zdzieszowice, 2010-2015
ODPOWIED
EFEKT
UWAGI
12
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
CELE
Diagnoza dziecka
w kl. I-III
Kształtowanie
umiejętności
służących
zdobywania
wiedzy
REALIZACJI
ZIALNY
Nauczyciel , uczeń rodzic
- poznanie mocnych i słabych stron
dziecka;
- poznanie swoich mocnych i słabych
stron;
- praca uczniem wg planu
dopasowanego do jego możliwości;
-współpraca z rodzicami;
-przeprowadzanie testów
diagnozujących;
IX-X/V-VI
wych.
-przeprowadzanie testów sprawdzających
rozwój;
Na bieżąco
wych.
-opracowanie planu pracy z dziećmi;
IX-X
wych.
-współpraca z pedagogiem,
psychologiem, nauczycielami
specjalistami, PPP;
Na bieżąco
wych.,
pedagog,
psycholog,
n-le specj.,
PPP
- pasowanie na ucznia;
IX-X
wych.
- pasowanie na czytelnika;
XI –I
-dostęp do komputerów;
na bieżąco
-dostęp do zasobu biblioteki;
na bieżąco
- dostęp do kółek zainteresowań,
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
na bieżąco
op.
biblioteki
wych.
n-l inf.
op.
biblioteki
op. zajęć,
kół
-rozmowy na zajęciach edukacyjnych;
cały rok
wych.
-udział w konkursach;
wg
harmonogra
op. kół
Zdzieszowice, 2010-2015
- świadomość przynależności do
zespołu klasowego, szkolnego;
-interesuje się książką i czytaniem;
-rozumie sens kodowania i
dekodowania informacji;
-wytwory prac dziecka;
-bierze udział w organizowanych
zajęciach pozalekcyjnych;
- rozwija swoje zainteresowania;
- współpraca z rodzicami;
13
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
Kształtowanie
harmonijnego
rozwoju
psychofizycznego
dziecka zgodnie z
jego
możliwościami
- zajęcia edukacyjne;
mu
wych. n-l
spec.
- testy sprawdzające;
na bieżąco
wych.
- zajęcia edukacyjne;
na bieżąco
- wycieczki terenowe;
wg
harmonogra
mu
wych. n-l
spec.
wych. n-l
spec.
-udział w konkursach , zawodach;
- poznanie swoich mocnych i słabych
stron;
- praca z uczniem zdolnym;
- praca z uczniem słabym;
- współpraca z rodzicami
OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ:
2. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH;
REALIZOWANE
CELE
Kształtowanie
umiejętności
SPOSOBY RORMY REALIZACJI
OKRES
REALIZACJI
ODPOWIED
ZIALNY
-prowadzenie kart obserwacji;
- organizowanie imprez klasowych –
Dzień Chłopaka…;
cały rok
wych., n-l
specj.
- udział w imprezach szkolnych – Mecze
na bieżąco
wych.
Zdzieszowice, 2010-2015
EFEKT
Nauczyciel , uczeń rodzic
UWAGI
- obserwacja zachowań w grupie;
-okazuje szacunek osobom dorosłym
i rówieśnikom;
- zna tradycje rodzinne , święta;
- wie, co wynika z przynależności do
14
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
nawiązywania i
utrzymywania
poprawnych
kontaktów z
innymi dziećmi,
dorosłymi,
osobami
niepełnosprawni
e,
przedstawicielam
i innej
narodowości i
rasy
Siatkarskie…;
- ustalenie i przestrzeganie ogólnych
zasad zachowania się w grupie;
IX-X
-prowadzenie dyskusji w klasie na temat
zachowań uczniów w oparciu o materiał
filmowy, prasowy, zachowania zaistniałe
w klasie;
na bieżąco
-wybór samorządu klasowego;
- wybór i obowiązki dyżurnego;
IX-X
- zajęcia edukacyjne;
cały rok
wych.
wych.,
pedagog,
psycholog,
n-le specj.,
wych.
op. kół
- zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne;
Zdzieszowice, 2010-2015
swojej rodziny, jakie są relacje
między najbliższymi, wywiązuje się z
powinności wobec nich;
-potrafi okazać szacunek innym
osobom;
-potrafi składać życzenia
odpowiednie do sytuacji;
-włącza się w życie szkoły;
-jest odpowiedzialny za powierzone
mu zadania;
-potrafi współdziałać w grupie;
-potrafi oceniać zachowanie swoje i
innych;
-wykonuje dobrze swoje obowiązki;
-wie, że nie wolno zabierać cudzej
własności bez pozwolenia;
-pamięta o oddawaniu pożyczonych
rzeczy i nie niszczy ich;
-wie, że ludzie żyją w różnych
warunkach i dlatego nie należy
chwalić się bogactwem, ani
dokuczać dzieciom, które
wychowują się w trudniejszych
warunkach;
-zdaje sobie sprawę z tego jak ważna
jest prawdomówność;
-stara się przeciwstawiać kłamstwu i
obmowie;
-wie, że nie może dążyć do
zaspakajania swoich pragnień
kosztem innych;
15
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
-wie, że dzieci niepełnosprawne
znajdują się w trudnej sytuacji i
pomaga im;
-komunikuje w jasny sposób swoje
spostrzeżenia , potrzeby;
-w kulturalny sposób zwraca się do
rozmówcy;
- współpraca z rodzicami;
-wprowadzenie i przestrzeganie kodeksu
zachowań w klasie, szkole, na przerwach,
placu zabaw, basenie, boiskach
szkolnych;
- pogadanki z wykorzystaniem plansz i
ilustracji na zajęciach edukacyjnych;
Kształtowanie
umiejętności
działania w
różnych
sytuacjach
szkolnych i
pozaszkolnych
-wycieczki terenowe;
- wyjścia do kina;
IX-X
na bieżąco
wych. n-le
spec.
na bieżąco
wych.
n-l specj.
na bieżąco
cały rok
wg
harmonogra
mu
- wyjścia do teatru;
- zajęcia edukacyjne;
- zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne;
Zdzieszowice, 2010-2015
-przestrzega zasad bezpiecznego
zachowania w różnych sytuacjach;
- wie, jak poruszać się po drogach i
korzystać z środków komunikacji
publicznej;
- współpracuje z innymi w zabawie,
w nauce szkolnej, w sytuacjach
życiowych;
-grzecznie zwraca się do innych w
szkole, w domu i na ulicy;
-potrafi odróżnić co jest dobre, a co
złe w kontaktach z rówieśnikami i
dorosłymi;
- zna zagrożenia ze strony ludzi, wie
do kogo i w jaki sposób należy się
zwrócić o pomoc;
- wie, że nie należy kłamać i zatajać
16
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
prawdy;
-ma rozeznanie, że pieniądze
otrzymuje się za pracę;
- dostosowuje swoje oczekiwania do
realiów ekonomicznych rodziny;
-zna pojęcie długu i konieczności
spłacania go
-stosuje się do ograniczeń
dotyczących korzystania z
komputera, oglądania telewizji;
-zna ogólne zasady bezpiecznego
użytkowania sprzętu domowego;
- współpraca z rodzicami;
Nawiązywanie
współpracy z
rodzicami
- spotkania rodziców z wychowawcą;
na bieżąco
wych.
- angażowanie rodziców w organizowaniu
imprez klasowych szkolnych oraz
wycieczek;
na bieżąco
wych. n-l
spec.
wych. n-l
spec.
-pedagogizacja
wg
harmonogra
mu
Zdzieszowice, 2010-2015
- określenie sposobu kontaktu
rodziców z wychowawcą ,
nauczycielami specjalistami;
-wyrabianie nawyku kontaktu
współpracy rodzica ze szkołą;
- wybór Trójki Klasowej, określenie
jej działalności;
-wypracowanie harmonogramu
klasowych imprez;
- określenie warunków
indywidualnej współpracy rodziców
przy przygotowywaniu imprez
klasowych i szkolnych;
- organizacja imprez klasowych,
szkolnych;
- udział w imprezach klasowych i
17
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
szkolnych;
- zebrania z rodzicami;
-uświadomienie rodzicom z jakimi
trudnościami spotkać się może ich
dziecko;
- tematy pedagogizacji:
-Jak pracować z dzieckiem w klasie I
?
-Jak zachęcić dziecko do
samodzielnej pracy ?
-Jakie tradycje bożonarodzeniowe
kultywowane są w mojej rodzinie?
Na jakie zagrożenia cywilizacyjne
może napotkać moje dziecko?
-Jak zapewnić bezpieczeństwo
dziecku w czasie wakacji?
Zdzieszowice, 2010-2015
18
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ:
3. KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM ORAZ POSZANOWANIA DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO;
REALIZOWANE
SPOSOBY RORMY REALIZACJI
OKRES
ODPOWIED
EFEKT
CELE
REALIZACJI ZIALNY
Nauczyciel, uczeń, rodzic
Rozwijanie
poczucia
przynależności
do środowiska
lokalnego,
regionu i kraju
-poznanie najbliższego otoczenia;
cały rok
-rozmowy na zajęciach edukacyjnych;
na bieżąco
cały rok
wych., n-l
specj.
wych.
-zajęcia edukacyjne;
-rozmowy z ludźmi starszego pokolenia;
wych.
-wycieczki terenowe:
Zdzieszowice
Łęg Zdzieszowicki;
V-VI
wych., n-l
specj.
-udział w apelach okolicznościowych z
okazji obchodów świąt państwowych,
ważnych dla kraju rocznic;
na bieżąco
wych.
-udział w imprezach szkolnych,
środowiskowych;
-gazetki ;
Zdzieszowice, 2010-2015
UWAGI
- wie, jakiej jest narodowość, że
mieszka w Polsce, a Polska znajduje
się w Europie;
- zna symbole narodowe Polski;
- odnosi się z szacunkiem do symboli
narodowych;
-rozpoznaje flagę i hymn Unii
Europejskiej;
-potrafi wymienić status
administracyjny swojej
miejscowości; - zna swój adres;
-uczestniczy w spotkaniach z
ciekawymi ludźmi, zasłużonymi dla
regionu;
-opowiada o historii Zdzieszowic;
-wymienia interesujące miejsca
Zdzieszowic;
zna podania, historyjki związane z
regionem;
- zna elementy historii regionu i ich
związki z tradycją własnej rodziny;
- współpraca z rodzicami;
19
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
-rozmowy na zajęciach;
-zajęcia edukacyjne;
- pogadanki z wykorzystaniem plansz i
ilustracji na zajęciach edukacyjnych;
na bieżąco
cały rok
wg
harmonogra
mu
-wycieczki terenowe;
Rozwijanie
potrzeby
kontaktu z
kulturą i sztuką
- wyjścia do kina;
- wyjścia do teatru;
-poznanie miejsc kultury w
Zdzieszowicach;
- udział w zajęciach pozalekcyjnych i
pozaszkolnych;
wych. n-le
spec.
wych.
n-l specj.
- świadomie i aktywnie słucha
muzyki;
-wyraża swoje doznania werbalnie ,
niewerbalnie;
-kulturalnie zachowuje się na
koncercie oraz w trakcie śpiewania
hymnu narodowego;
-wypowiada się różnorodnymi
technikami plastycznymi ;
Rozpoznaje wybrane dziedziny
sztuki : architektura, rzeźba,
malarstwo grafika, wypowiada się
na ich temat;
-zna placówki w Zdzieszowicach;
-odpowiednio zachowuje się w
miejscach związanych ze sztuką;
-udział w wyjściach do kina, teatru;
- współpraca z rodzicami
OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ:
4.ROZWIJANIE POCZUCIA JEDNOŚCI CZŁOWIEKA Z OTACZAJĄCYM ŚWIATEM;
Zdzieszowice, 2010-2015
20
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
REALIZOWANE
CELE
Wdrażanie
nawyków i
umiejętności
związanych z bez
pieczeństwem
SPOSOBY RORMY REALIZACJI
OKRES
REALIZACJI
- zajęcia edukacyjne;
cały rok
- rozmowy na zajęciach;
na bieżąco
-spotkania policjantem;
IX-X
-wypracowanie i przestrzeganie kodeksu
bezpiecznego zachowania w szkole;
na bieżąco
ODPOWIED
ZIALNY
wych., n-l
specj.
wych.
policjant
wych.
- udział w zajęciach z pierwszej pomocy;
wych.,
trener
- apele okolicznościowe;
- koła zainteresowań;
cały rok
wych. op.
kół
- zajęcia edukacyjne;
na bieżąco
wych. n-le
spec.
na bieżąco
wych.
-udział w akcji „ Sprzątanie Świata” ;
Rozbudzenie
potrzeby
- sadzenie pielęgnowanie roślin;
Zdzieszowice, 2010-2015
EFEKT
Nauczyciel , uczeń rodzic
UWAGI
- wie, jak należy bezpiecznie
poruszać się po drogach;
-wie, jak korzystać ze środków
komunikacji;
- wie, jak należy się zachować w
sytuacji wypadku;
- umie powiadamiać dorosłych;
-zna telefony alarmowe;
-zna zagrożenie ze strony ludzi;
- wie, jaki i gdzie bezpiecznie
organizować zabawy, a gdzie nie
można i dlaczego ;
-wie, jak bezpiecznie zachowywać
się na zajęciach i przerwach e
szkole;
- w miarę możliwości potrafi udzielić
pierwszej pomocy, lub wie kogo
zawiadomić , prosić o pomoc w
nagłych wypadkach;
- współpraca z rodzicami;
Rozpoznaje rośliny i zwierzęta w
środowisku naturalnym i na
ilustracjach;
-obserwuje przyrodę;
-zna sposoby przystosowania się
21
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
kontaktu z
przyrodą
zwierząt do poszczególnych pór
roku;
-wymienia warunki konieczne do
rozwoju roślin i zwierząt;
- prowadzi proste hodowle i uprawy;
-zna pożytek jaki przynoszą
zwierzęta w środowisku;
- zna zagrożenia dla środowiska
przyrodniczego ze strony człowieka;
- zna zagrożenia ze strony zwierząt;
- wie, że należy oszczędzać wodę;
- wie, jakie znaczenie ma woda w
życiu człowieka, roślin, zwierząt;
-rozumie sens stosowania
opakowań ekologicznych;
-zna zagrożenia ze strony zjawisk
przyrodniczych;
-wie, jak zachowywać się w lesie
parku…;
-wie, jak zorganizować czas pracy;
- potrafi zorganizować swój czas
wolny;
- utrzymuje porządek wokół siebie;
-dba o higienę osobistą;
-wie , jak racjonalnie odżywiać się;
- wie, wie co szkodzi , a co pomaga
rozwijać się organizmowi;
-uczestniczy w zajęciach
cały rok
wg
harmonogra
mu
- udział w apelach;
- wycieczki terenowe;
Wdrażanie do
zdrowego stylu
życia
n-l specj.
-dokarmianie ptaków zimą;
-pogadanki z wykorzystaniem plansz i
ilustracji na zajęciach edukacyjnych;
na bieżąco
wych.
-rozmowy z pielęgniarką;
na bieżąco
-przerwy śródlekcyjne;
wg
harmonogra
mu
wych.
pielęgniar
ka
-przyrządzanie posiłków;
Zdzieszowice, 2010-2015
wych.
22
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
-zajęcia edukacyjne;
wych.,
-gry i zabawy sportowe;
- wycieczki terenowe;
- udział w zajęciach pozalekcyjnych ,
pozaszkolnych;
- udział w apelach;
Zdzieszowice, 2010-2015
wych. op.
kół
rozwijających sprawność fizyczną;
- dba o prawidłową postawę ciała;
-dba oto, aby prawidłowo siedzieć w
ławce, przy stole;
-wie, że choroby są zagrożeniem dla
zdrowia, wie, że można im
zapobiegać;
-wie, ze nie można samodzielnie
zażywać lekarstw i stosować
środków chemicznych;
23
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards