doktryny-polityczno-prawne

advertisement
Skrótologia
Z uwagi na oszczędność miejsca używam skrótów. Z tego powodu odczytanie wykładów bez
słownika może być problematyczne.
Jeden skrót oznaczać może jednocześnie rzeczownik (we wszystkich przypadkach), przymiotnik,
przysłówek itd., np.:
pr. = prawo, prawny, prawa, prawnego,...
Używam skrótów w wyjątkowych przypadkach niekonsekwentnie, więc generalnie obsluga
intuicyjna.
W razie wątpliwości polecam porównanie z własnymi notatkami.
Słownik skrótów
Aryst. - arystorkracja
Abp. - arcybiskup
Ang. - Anglia
A. - aesat
Autoch. - autochton
Adm. - administracja
Abs. - absolutny/a/e
Biz. - Bizancjum
Bp. - biskup
Ben. - beneficjum
Cyw. - cywilny
Ces. - cesarz/cesarstwo
Char. - charater
Chrz. - chrześcijański
Cz. - część
Czyn. - czynność
Celt. - celtycki
Ds. - do spraw
Dem. - demokracja
Dyn. - dynastia
Dec. - decyzja
Dz.publ. - dziennik publikacyjny
Dz.u. - dziennik ustaw
Dział. - działalność
Dosk. - doskonały
Dośw. - doświadczenie
El. - element
Ew. - ewentualnie
Eur. - Europa
Et. - etyka
Feud.- feudalizm
Form. -formalne
F. - funkcja
Fin. - finanse
Fisk. - fiskalny
Fil.- filozofia
Fund. - fundacja
Germ. - Germanie
Gr. - grupa/grecki
Hand. - handel/handlarz
Hell. - helleński
Hier. - hierarchia
Hr. - hrabia
I.nat. - pr.naturalne
I.div. - pr.boskie
Indyw. - indywidualny
Inf. - informacja
Inst. - instytucja
Imm. - immunitet
Jedn. - jednostka
Kod. - kodeks
Kodyf. - kodyfikacja
Kośc. - kościół
Kon. - koncepcja
Konst. - konstytucja
Kar. - karne
- księga
Kard. - kardynał
Klim. - klimat
Latyf. - latyfundium
Lud. - ludność
Łac. - łacina
Mat. - materialne
M-sce - miejsce
M.obow. - moc obowiązująca
M.pr. - moc prawna
Mon. - monarchia
M.śr. - Morze Śródziemne
Mom. - moment
Maj. - majątek
N. - norma
Najw. - największy
Nn. - nieznany
Nier. - nierówność
Org. - organ
Obyw. - obywatel
Obow. - obowiązek/obowiązjące
Ofic. - oficjalny
Ogł. - ogłoszenie
Olig. - oligarchia
P. - państwo
Pr. - prawo
Praw. - prawnik
Pod. - podatek
Pryw. - prywatny
Pr-ść - praworządność
Pr.obow. - pr.obowiązujące
Pr-tw. - prawotwórstwo
Pret. - pretor
Polit. - polityka
Pap. - papież
(…)
… i co robić. Trzeba uwzględnić war.czynu.
Tylko ż.publ.gwarantuje cnotę. Trzeba aktywności by wypracować model postępowania.
W p.3gr.: b.bogaci, b.biedni i śr.zamożni. Ostatni winni rządzić. Ideałem jest by było ich więcej niż
pozostałych w sumie.
STOICY (IIIw.p.n.e.-IVw.)
Szkoła starsza-Zenon z Kition (336-267), Chryzyp
Szkoła śr.-Posejdonis, Panajdios z Rodos
Szkoła młodsza-Seneka, Epiktet, Marek Aureliusz…
…, występujący w razem z kon.tzw. „rządów alternatywnych”, czyli wymieniania się wł.2różnych
partii polit.
Jeremy Bentham (1748-1832)
Radykalny lib. Utylitaryzm-celem dział.max.satyfakcji. Miarą oceny dział.jednostkowe szczęście
czł.(jedyny rodz.szcz.), nie szcz.gr.społ
Celem pr.powiększanie szczęścia. Ozucał pr.nat. (kon.rel.i rac.). Term.tj.:pr.nat., spr-ść, dobry
porządek, jeśli nie są traktowane…
…, nie da się samemu. Wyłania się przywództwo (pr.gr.).Tworzą się centra kultu, z czasem
przekształcają się w centra handl. Były to enklawy niezależne, wojowały ze sobą. Hammurabi
stworzył duże p., ale się rozpadło.
Rozwój doktryn:
1) Okres staroż. (VIIw.p.n.e.-Viw.p.n.e.) Grecja (teor.nastawienie) i Rz. (praktyczne-przyczynili się
do rozwoju pr.) Najważniejsze doktr.z IVw.p.n.e.-podwaliny fil.chrz.
2…
… modelu p.
Podejście realistyczne-tw.Arystoteles. Nie można stworzyc idealnego p. Można opisać modele
istniejące, znaleźć co złe i naprawić.
Podział aktualny do dziś.
Zas.funkc.p.-miast greckich:
Ter.nieurodzajne. Były zamieszkane przez starą i rozwiniętą cyw.mykeńską, po najazdach Dorów i
Achajów wytworzyła się mieszanka etn.-nar.grecki.
War.Grecji wymusiły osiedlanie się przy dorzeczach…
… zgodności pr.pisanego z pr.nat. W przypadku sprz.prymat pr.nat.
Nie przykłać wagi do dóbr mat., zaspokajać podst.potrzeby. Resztę biednym.
Chrz.nie może zabijać, przelewać krwi. Może tylko się modlić. Pogląd ten częstą przyczyną
prześladowań.
3el.nauki chrz.powodujące prześladowania:
Nieznajomość nauki chrz.-np.posądzanie o kanibalizm, czary.
Stos.do wojny.
Nak.czczenia tylko 1 Boga.
W Rz.uroczystości…
Protestantyzm- opracowanie
Wykład - społeczna nauka kościoła
Franciszek Zabłocki - Fircyk w zalotach
Przedstawiciele róznych kierunków filozoficznych
Wykład - definicja konserwatyzmu
Wykład - Partie polityczne
Reklama






Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego

























.
Download