Odpowiedź: Należy podkreślić, że w przypadku, gdy

advertisement
Odpowiedź:
Należy podkreślić, że w przypadku, gdy Wnioskodawca lub Partner w Projekcie realizowanym ze
środków Działania 1.4 POIG, nie będzie dysponował wystarczającym potencjałem kadrowym czy
technicznym do przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych zadań w Projekcie, możliwe jest
zlecanie usług zewnętrznym Podwykonawcom. jednakże, sposób wyłaniania Podwykonawców do
realizacji zadań w Projekcie będzie musiał pozostawać w zgodzie z regulacjami Umowy o
dofinansowanie, w szczególności z § 14 Umowy.
Zgodnie z brzmieniem wspomnianego powyżej § 14 ust. 7 Umowy, co do zasady - "brak jest
możliwości kierowania zapytań ofertowych do:
 podmiotów powiązanych lub będących jednostką zależną, współzależną lub dominującą
w relacji do Beneficjenta lub Partnera/ów, w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
 podmiotów pozostających z Beneficjentem lub Partnerem/ami w takim stosunku faktycznym
lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze
dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostających w związku małżeńskim,
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wysłanie zapytania ofertowego do ww. podmiotów możliwe jest wyłącznie w przypadku, w którym jest
to uzasadnione względami ekonomicznymi lub celowościowymi. Należy także pamiętać, że zgodnie z
§ 14 ust. 9 Umowy udzielenie zamówienia publicznego (w odniesieniu do podmiotów, zobowiązanych
do stosowania Pzp), czy też realizacja zamówienia zakupu towarów lub usług od takiego podmiotu
możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej, z wyłączeniem
przypadków, w których wartość netto zakupu towarów lub usług nie przekracza kwoty 3500 zł."
Stąd też, na podstawie powyższych regulacji umownych, należy stwierdzić, że zasadą jest jednak brak
możliwości powierzania realizacji zadań w Projekcie Podwykonawcom, którzy są podmiotami
powiązanymi z Wnioskodawcą (Partnerem w Projekcie). Tylko w sytuacjach wyjątkowych, gdy jest
to uzasadnione szczególnymi względami ekonomicznymi i celowościowymi, dopuszczalne jest
odstąpienie od tej zasady.
Opisany w ww. jednostce redakcyjnej Umowy – sposób postępowania odnosi się do powierzania
usług Podwykonawcom – jeśli taka potrzeba pojawi się w trakcie realizacji Projektu. Analogiczne
zasady należałoby zastosować w przypadku konieczności powierzenia realizacji usług
w Projekcie Podwykonawcy w oparciu o umowę warunkową – przed złożeniem Wniosku
o dofinansowanie.
Z tym, że wymóg uzyskania zgody Instytucji Pośredniczącej na powierzenie usług Podwykonawcy
powiązanemu z Wnioskodawcą (lub Partnerem), spełniony byłby w ten sposób, że pozytywna ocena
Wniosku przez Ekspertów zewnętrznych dokonywana w ramach oceny merytorycznej Projektu (w
szczególności w kryteriach merytorycznych dedykowanych zapewnieniu potencjału do realizacji zadań
w Projekcie), na podstawie wyczerpującego opisu sposobu wyłonienia podmiotu we Wniosku (w pkt
32.1) oraz wskazania czy podmiot ten jest podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą a następnie
zawarcie Umowy o dofinansowanie Projektu – może zostać potraktowane jako zgoda Instytucji
Pośredniczącej w znaczeniu, o którym mowa w Umowie.
Download