Projekt z dnia 2013 r

advertisement
Projekt z dnia 27.11.2013 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia
2013 r.
w sprawie obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych2)
Na podstawie art. 20f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób obliczania:
1) końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych, uwzględniając sumę
końcowego zużycia energii:
a) elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych,
b) brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie oraz
c) ze źródeł odnawialnych w transporcie;
2) znormalizowanej ilości energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach wodnych
lub w farmach wiatrowych;
3) rzeczywistej ilości ciepła wytworzonego z energii aerotermalnej, geotermalnej lub
hydrotermalnej przez pompy ciepła.
1)
2)
3)
4)
5)
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
energia ze źródeł odnawialnych - energię ze źródeł odnawialnych w rozumieniu
art. 20g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanej dalej
„ustawą”;
energia aerotermalna - energię o charakterze nieantropogenicznym,
magazynowaną w postaci ciepła w powietrzu na danym terenie;
energia geotermalna - energię o charakterze nieantropogenicznym, skumulowaną
w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi;
energia hydrotermalna - energię o charakterze nieantropogenicznym,
skumulowaną w postaci ciepła w wodach powierzchniowych;
instalacja spalania wielopaliwowego – jednostkę wytwórczą w rozumieniu art. 3
pkt 43 ustawy, służącą do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, w której
Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka na podstawie § 1 ust 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).
1)
Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w
następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009 r., str. 16).
2)
6)
7)
biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy są spalane wspólnie z paliwami
kopalnymi;
układ pomiarowo-rozliczeniowy - urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe oraz inne
urządzenia, a także układy połączeń między nimi, służące do pomiaru ilości
energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanego w odnawialnym źródle energii, lub
ilości wytworzonego biogazu rolniczego wytworzonego w odnawialnym źródle
energii;
źródła energii odnawialnej – na potrzeby obliczania końcowego zużycia energii
brutto, to odnawialne, niekopalne źródła energii (energia wiatru, energia
promieniowania słonecznego, energia aerotermalna, energia geotermalna, energia
hydrotermalna, energia fal, prądów i pływów morskich, energia hydroenergia,
energia pozyskiwana z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci,
oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz)).
§ 3. 1. Końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych oblicza się jako sumę
końcowego zużycia energii:
1) elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych,
2) brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie oraz
3) ze źródeł odnawialnych w transporcie.
2. Do obliczania sumy końcowego zużycia energii brutto ilość energii, w tym źródeł
energii odnawialnej, przypadającej na jeden z rodzajów zużycia energii, o których mowa w
ust. 1 pkt 1-3, uwzględnia się wyłącznie jeden raz, i wyraża się w tonach oleju
ekwiwalentnego (toe) w ramach jednego z rodzajów zużycia energii, o którym mowa w ust. 1.
§ 4. 1. W końcowym zużyciu energii elektrycznej brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1
pkt 1, uwzględnia się nośniki energii, w tym ilość energii elektrycznej lub ciepła, ilość energii
elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzone w odnawialnym źródle energii, lub ilość
wytworzonego biogazu rolniczego przeliczanego na ekwiwalentną ilość energii elektrycznej,
obliczonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 11 ustawy i
odpowiadającej ilości biogazu rolniczego wytworzonego w określonym odnawialnym źródle
energii, z wyłączeniem energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach wodnych
szczytowych, chyba że do wpompowania wody pod górę zużyta została energia elektryczna
wytwarzana w odnawialnym źródle energii.
2. W przypadku wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacji spalania
wielopaliwowego, do końcowego zużycia energii brutto, o którym mowa w ust. 1, zalicza się
tą część energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanej w tym odnawialnym źródle energii,
wykazanego przez układy pomiarowo – rozliczeniowe, odpowiadającą procentowemu
udziałowi energii chemicznej biomasy, biogazu lub biogazu rolniczego w energii chemicznej
paliwa zużywanego do wytwarzania energii lub ciepła, obliczaną na podstawie rzeczywistych
wartości opałowych tych paliw.
§ 5. 1. Do obliczania końcowego zużycia energii elektrycznej brutto ze źródeł
odnawialnych ilość energii elektrycznej, wytworzonej w elektrowniach wodnych oraz w
farmach wiatrowych, oblicza się na podstawie rzeczywistej produkcji rocznej.
2. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach wodnych oblicza się według
wzoru:
2
 N Qi 
QN(norm) = CN *  
 / 15
i  N 14 Ci 
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
N
-
rok odniesienia;
Q N(norm) - znormalizowaną ilość energii elektrycznej pochodzącą z elektrowni wodnych w roku
N, dla celów obliczeniowych;
CN - całkowitą zainstalowaną moc, bez uwzględnienia mocy elektrowni szczytowych z członem
pompowym, wszystkich elektrowni wodnych w roku N, mierzoną w MW;
Qi - ilość energii elektrycznej faktycznie wyprodukowanej w danym roku przez elektrownie wodne,
z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach szczytowych z członem
pompowym wykorzystujących wodę, która została wcześniej wpompowana pod górę, mierzona
w GWh;
Ci - całkowitą zainstalowaną moc, bez uwzględnienia mocy elektrowni szczytowych z członem
pompowym, wszystkich elektrowni wodnych na koniec roku, mierzoną w MW.
3. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w farmach wiatrowych oblicza się według
wzoru:
N

C N  C N 1
*
2
QN ( norm )
Q
i  N n
i
 C j C j 1 

2
j  N n 

N
 
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
N
-
rok odniesienia;
Q N(norm) - znormalizowaną ilość energii elektrycznej pochodzącą z farm wiatrowych w roku N, dla
celów obliczeniowych;
CN - całkowitą zainstalowaną moc pochodzącą z farm wiatrowych w roku N mierzoną w MW;
Qi - ilość energii elektrycznej faktycznie wyprodukowanej w danym roku przez farmy wiatrowe,
mierzoną w GWh;
Ci - całkowitą zainstalowaną moc farm wiatrowych na koniec roku j, mierzoną w MW;
n - liczbę 4 lub liczbę lat poprzedzających rok N, dla których właściwe służby statystyki publicznej
dysponują danymi dotyczącymi mocy i wielkości produkcji, w zależności od tego, która liczba jest
niższa.
§ 6. 1. W końcowym zużyciu energii brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i
chłodnictwie uwzględnia się nośniki energii, w tym ilość energii elektrycznej lub ciepła
wytwarzanego w odnawialnym źródle energii zużyte na potrzeby systemów lokalnego
ogrzewania lub chłodzenia, powiększonych o zużycie energii i ciepła z innych źródeł niż
3
odnawialne, dostarczone do celów energetycznych przemysłowi, sektorowi transportowemu,
gospodarstwom domowym, sektorowi usługowemu, w tym świadczącemu usługi publiczne,
rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, łącznie ze zużyciem energii elektrycznej i ciepła przez
przemysł energetyczny na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła oraz łącznie ze stratami
energii elektrycznej i ciepła powstającymi podczas ich przesyłania lub dystrybucji.
2. W końcowym zużyciu energii brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i
chłodnictwie, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się energii elektrycznej i ciepła
wytwarzanych przez systemy energii biernej, w ramach których niższe zużycie energii
elektrycznej i ciepła zyskuje się w sposób bierny dzięki konstrukcji budynku bądź poprzez
dostarczenie energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł nieodnawialnych, z zastrzeżeniem ust.
3.
3. Do obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych w
ciepłownictwie i chłodnictwie zalicza się energię, w tym energię elektryczną lub ciepło,
dostarczone lub przekazane przez pompy ciepła wykorzystujące energię aerotermalną,
geotermalną lub hydrotermalną, której ilość wychwyconej przez pompy ciepła energii
aerotermalnej, geotermalnej lub hydrotermalnej, uznawanej za energię ze źródeł
odnawialnych, zwanej dalej „ERES”, oblicza się według wzoru:
ERES = Qusable * (1 – 1/SPF)
gdzie powyższe symbole oznaczają:
Qusable - szacunkowe całkowite użyteczne ciepło pochodzące z pomp cieplnych, dla których
spełniony jest warunek SPF > 1,15 * 1/η, przy założeniu, iż minimalna wartość tego
współczynnika SPF min – minimalna wartość współczynnika SPF będzie kształtowała się w
sposób następujący, gdzie:
SPF min = 1.15 * 1/ , z tym, iż następujące wartości SPF min wynoszą:
- 2,5 dla sprężarkowych pomp ciepła;
- 1,15 dla gazowych pomp ciepła;
SPF - szacunkowy, przeciętny współczynnik wydajności sezonowej dla tych pomp ciepła,
 - stosunek całkowitej wytwarzanej energii elektrycznej brutto do pierwotnego zużycia energii dla
produkcji elektryczności, obliczany jako średnia Unii Europejskiej w oparciu o dane publikowane
przez Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat).
§ 7. Do obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych w
ciepłownictwie i chłodnictwie, o którym mowa w § 6 ust. 1, wytyczne dotyczące obliczania
ilości energii ze źródeł odnawialnych, w tym rzeczywistej ilości ciepła wytworzonego z
energii aerotermalnej, geotermalnej lub hydrotermalnej, wytworzonej przez pompy ciepła w
odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła, są określone w załączniku nr 1 do
rozporządzenia.
§ 8. 1. W końcowym zużyciu energii ze źródeł odnawialnych zużytych w transporcie
uwzględnia się nośniki energii, w tym ilość biokomponentów, biopaliw ciekłych, paliw
ciekłych i innych paliw odnawialnych, zużytych na potrzeby transportu, oraz energię
elektryczną wytwarzaną w odnawialnym źródle energii, której ilość obliczana jest w sposób
określony w ust. 2 i 4.
2. Do obliczenia udziału energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł energii odnawialnej
i zużywanej w transporcie udział biokomponentów wytworzonych z odpadów, z pozostałości,
niespożywczego materiału celulozowego oraz materiału lignocelulozowego, liczony według
wartości opałowej, w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedawanych lub
zbywanych w innej formie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zużywanych na
potrzeby własne, uznaje się za dwukrotnie wyższy niż udział innych biokomponentów.
4
3. Do surowców, z których udział liczony według wartości opałowej uznaje się za
dwukrotnie wyższy w rozumieniu ust. 2, nie zalicza się odpadów będących naturalnymi
surowcami spożywczymi, które na skutek niecelowego albo celowego działania lub w wyniku
braku odpowiednich warunków produkcji, przechowania, transportu lub przetwarzania nabyły
cechy uniemożliwiające ich przeznaczenie do spożycia lub przestały spełniać wymogi
dopuszczające te surowce do spożycia oraz materiałów celulozowych i lignocelulozowych
wytworzonych z drewna pełnowartościowego.
4. Do obliczenia udziału energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł energii odnawialnej
i zużywanej w transporcie przez wszystkie rodzaje elektrycznych pojazdów w celu obliczania
końcowego zużycia energii ze źródeł odnawialnych zużytych w transporcie uwzględnia się
ilość energii elektrycznej zużytej w transporcie pomnożoną przez 2,5-krotną wartość
energetyczną przypadającą na pobraną energię elektryczną wytwarzaną z tych źródeł.
§ 9. Do obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych w
transporcie, o którym mowa w § 8 ust. 1, wartość energetyczną zawartą w paliwach
transportowych określa się w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
5
Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia ….................... 2013 r. (poz. …................)
Załączniki nr 1
Wytyczne dotyczące obliczania ilości energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej
przez pompy ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła
Metoda rozliczania ilości energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej przez pompy ciepła w
odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła powinna opierać się na najlepszej dostępnej
wiedzy naukowej, oraz być możliwie najdokładniejsza, a jednocześnie nie być nadmiernie
złożona i kosztowna we wdrażaniu.
Tylko powietrze atmosferyczne, tj. powietrze zewnętrzne, może być źródłem
wykorzystywanym przez urządzenia i instalacje powietrznych pomp ciepła. Jeżeli jednak
źródło energii stanowi mieszaninę energii z innego źródła np. odpadów i energii otoczenia
(np. powietrze wywiewne z urządzeń do obiegu powietrza), to metoda obliczania dostarczanej
ilości energii ze źródeł odnawialnych powinna to odzwierciedlać.
Odwracalne pompy ciepła są instalowane w celu chłodzenia pomieszczeń, a także mogą być
używane do ogrzewania w czasie zimy. Takie pompy ciepła mogą być również instalowane
obok istniejącego systemu ogrzewania. W takich przypadkach zainstalowana moc
odzwierciedla raczej zapotrzebowanie na energię chłodzenia niż dostarczaną energię
grzewczą. W niniejszych wytycznych zainstalowana moc jest używana jako wskaźnik
zapotrzebowania na energię grzewczą, oznacza to, że w statystykach dotyczących
zainstalowanej mocy będzie potencjalnie dochodziło do zbyt wysokiego oszacowania ilości
dostarczanej energii grzewczej, co oznacza, iż kwestia to powinna być wnikliwie analizowana
i poddawane wnikliwej ocenie oraz oszacowaniu.
Niniejsze wytyczne mają na celu rozliczanie i obliczanie ilości energii ze źródeł
odnawialnych pochodzącej z technologii pomp ciepła. W szczególności określają, w jaki
sposób powinna być opracowana metoda obliczania ilości tej energii, przy czym powinny być
brane dwa paramentry, a mianowicie Q usable oraz współczynnik wydajności sezonowej”
(SPF), przy uwzględnieniu różnych warunków klimatycznych, w szczególności powinny być
brane pod uwagę klimaty zimne.
Niezależnie od powyższego właściwe służby statystyki publicznej mogą prowadzić własne
obliczenia i badania w celu zwiększenia dokładności statystyk krajowych w większym
stopniu, niż pozwala na to metodyka określona w niniejszych wytycznych.
Wytyczne decyzją Komisji Europejskiej mogą zostać zmienione i uzupełnione przez Komisję
Europejską najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r., jeżeli będzie to konieczne ze względu na
6
postępy w statystyce, technice lub nauce, co spowoduje uwzględnienia tej decyzji przez
konieczność modyfikacji przedstawionych poniżej wytycznych.
1. Załącznik VII do dyrektywy w sprawie energii odnawialnej 2009/28/WE, zwanej dalej
„dyrektywą”, ustanawia podstawową metodę obliczania energii odnawialnej
dostarczanej przez pompy ciepła. Załącznik VII określa trzy parametry niezbędne do
obliczania ilości energii odnawialnej pochodzącej z pomp ciepła na potrzeby
wyliczania celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych:
a) sprawność produkcji energii (η lub eta),
b) szacunkowe użyteczne ciepło pochodzące z pomp ciepła (Q usable),
c) „współczynnik wydajności sezonowej” (SPF);
2. Metodyka wyznaczania sprawności produkcji energii (η) została uzgodniona na
posiedzeniu grupy roboczej ds. statystyki energii odnawialnej z dnia 23 października
2009 r.;
3. Dane wymagane do obliczania sprawności produkcji energii są objęte
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22
października 2008 r. w sprawie statystyki energii;
4. Sprawność produkcji energii (η), według najnowszych danych za rok 2010, wynosi
0,455 (czyli 45,5 %) ( 3 ), co jest wartością, która ma być stosowana do 2020 r.
5. Wytyczne te określają więc, w jaki sposób państwa członkowskie powinny szacować
dwa pozostałe parametry, a mianowicie Q usable oraz „współczynnik wydajności
sezonowej” (SPF), biorąc pod uwagę różne warunki klimatyczne, w szczególności
klimaty bardzo zimne. Za pomocą tych wytycznych możliwe jest statystyczne
obliczenie ilości energii ze źródeł odnawialnych dostarczanej przez technologie pomp
ciepła.
6. Na potrzeby obliczenia ilości energii ze źródeł odnawialnych stosuje się następujące
definicje:
a) „Q usable” oznacza, wyrażone w GWh, szacunkowe całkowite użyteczne
ciepło pochodzące z pomp cieplnych, obliczane jako iloczyn znamionowej
wydajności grzewczej (P rated) i rocznej liczby równoważnych godzin pracy
pomp ciepła (H HP);
b) „roczna liczba równoważnych godzin pracy pomp ciepła” (H HP) to, wyrażona
w h, zakładana roczna liczba godzin, w czasie których pompa ciepła ma
dostarczać energię cieplną przy wydajności znamionowej w celu dostarczenia
całkowitego ciepła użytecznego dostarczanego przez pompy ciepła;
„wydajność znamionowa” (P rated) oznacza wydajność chłodniczą lub
grzewczą cyklu sprężania par lub cyklu sorpcyjnego urządzenia w warunkach
znamionowych znormalizowanych;
c) „SPF” oznacza szacunkowy przeciętny współczynnik wydajności sezonowej,
czyli „współczynnik efektywności sezonowej netto w trybie aktywnym”
(SCOP net ) dla pomp ciepła zasilanych energią elektryczną lub „sezonowe
zużycie energii pierwotnej w trybie aktywnym netto” (SPER net) dla pomp
ciepła zasilanych energią cieplną;
7. Szacowanie wartości SPF i Q usable, oraz metodyka obliczania powinna opierać się
na trzech głównych zasadach:
a) musi być prawidłowa pod względem technicznym;
b) podejście powinno być pragmatyczne, równoważące dokładność z
opłacalnością;
7
c) domyślne współczynniki do określania wkładu ilości energii ze źródeł
odnawialnych pochodzącej z pomp ciepła powinny być ustalane są na
ostrożnym poziomie, tak aby zmniejszyć ryzyko przeszacowania wkładu ilości
energii ze źródeł odnawialnych pochodzącej z pomp ciepła.
8. Wartość η na rok 2010 r. wynosi 45,5 % (wzrosła z 44,0 % w 2007 r., 44,7 % w
2008 r. i 45,1 % w 2009 r.), co daje minimalny SPF wynoszący 2,5 w 2010 r. Jest to
ostrożne oszacowanie, ponieważ oczekuje się, że do 2020 r. sprawność produkcji
energii wzrośnie. Niemniej jednak, na potrzeby szacowania zmian sprawności
produkcji energii (η) spowodowanych przez zmiany bazowych danych statystycznych,
bardziej przewidywalnym sposobem jest ustalenie η na stałym poziomie, aby uniknąć
wątpliwości dotyczących minimalnych wymogów w zakresie SPF.
9. W razie konieczności decyzją Komisji Europejskiej wartość η może być
zaktualizowana w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.
10. Zgodnie z załącznikiem VII do ww. dyrektywy ilości energii ze źródeł odnawialnych
dostarczanej przez technologie pomp ciepła (E RES ) oblicza się za pomocą
następującego wzoru:
E RES = Qusable * (1 – 1 / SPF)
Q usable = H HP * P rated
Gdzie:
Qusable - szacunkowe całkowite użyteczne ciepło pochodzące z pomp
cieplnych [GWh],
H HP - równoważne godziny pracy z pełnym obciążeniem [h],
P rated - wydajność zainstalowanych pomp ciepła, z uwzględnieniem
całkowitego okresu eksploatacji różnych rodzajów pomp ciepła [GW],
SPF - szacunkowy przeciętny współczynnik wydajności sezonowej (SCOP net
lub SPER net).
Wartości domyślne dla H HP i szacunkowe wartości domyślne dla SPF
znajdują się w tabeli 1 i w tabeli 2 do niniejszych wytycznych.
11. Minimalna sprawność pomp ciepła wymagana do uznania ilości energii ze źródeł
odnawialnych powinna być uwzględniana w oparciu o SPF wynoszące powyżej 1,15 *
1 / η.
12. Przy sprawności produkcji energii (η) ustalonej na poziomie 45,5 % minimalna
wartość SPF dla pomp ciepła zasilanych energią elektryczną (SCOP net) musi
wynosić 2,5, aby energia została uznana za energię ze źródeł odnawialnych.
13. Dla pomp ciepła zasilanych energią cieplną (bezpośrednio lub poprzez spalanie paliw)
sprawność produkcji energii (η) jest równa 1. Dla takich pomp ciepła minimalna
wartość SPF (SPER net ) musi wynosić 1,15, aby energia została uznana za energię ze
źródeł odnawialnych.
14. Zasadnym jest badać, w szczególności w odniesieniu do powietrznych pomp ciepła,
jak duży udział w mocy już zainstalowanych pomp ciepła mają urządzenia o wartości
SPF większej od sprawności minimalnej. Przy tej ocenie mogą być brane zarówno
dane badawcze, jak i pomiary, mimo, iż brak danych może w wielu przypadkach
ograniczyć ocenę do ekspertyzy przeprowadzonej przez właściwe służby statystyki
publicznej. Ekspertyzy powinny być ostrożne, co oznacza, że należy raczej nie
doszacować niż przeszacować wkład pomp ciepła.
8
15. Pompy ciepła, wykorzystywane jako powietrzne podgrzewacze wody, tylko w
wyjątkowych wypadkach mają SPF powyżej minimalnej wartości progowej.
16. Granice układu do celów pomiaru energii z pomp ciepła obejmują cykl obiegu
czynnika chłodniczego, pompę czynnika chłodniczego oraz, w przypadku
ad/absorpcji, dodatkowo cykl sorpcyjny i pompę rozpuszczalnika. W takim przypadku
SPF należy wyznaczyć jako współczynnik efektywności sezonowej (SCOP net)
zgodnie z normą EN 14825:2012 lub jako wskaźnik sezonowego zużycia energii
pierwotnej (SPER net) zgodnie z normą EN 12309. Oznacza to, że należy uwzględnić
energię elektryczną lub paliwo zużyte na potrzeby działania pompy ciepła i obiegu
czynnika chłodniczego.
17. Szczególnej uwagi wymagają odwracalne powietrzne pompy ciepła, ponieważ istnieje
wiele potencjalnych źródeł przeszacowania ich wartości, mianowicie nie wszystkie
odwracalne pompy ciepła są używane do ogrzewania lub tylko w ograniczonym
zakresie; oraz starsze (i nowe mniej wydajne) urządzenia mogą mieć wydajność (SPF)
poniżej wymaganej wartości progowej 2,5.
18. Wartości domyślne SPF i Q usable dla pomp ciepła w zależności od wartości oraz
domyślne H HP i SPF (SCOP net) dla pomp ciepła zasilanych energią elektryczną
przedstawiono w tabelach do niniejszych wytycznych (zał. Tabela 1 i Tabela 2).
19. Wartości domyślne podane w tabelach 1 i 2 do niniejszych wytycznych, są typowe dla
segmentu pomp ciepła o SPF powyżej minimalnej wartości progowej, co oznacza, że
pompy ciepła o SPF poniżej 2,5 nie były brane pod uwagę przy ustalaniu wartości
typowych. Oznacza to, że wartości określone w tabelach 1 i 2 mogą zostać uznane za
wartości średnie dla pomp ciepła zasilanych energią elektryczną o SPF powyżej
minimalnej wartości 2,5.
20. Pompy ciepła o zasilaniu innym niż elektryczne, które nie wykorzystują energii
elektrycznej, wykorzystujące paliwa płynne lub gazowe do zasilania sprężarki lub
cieplny proces ad/absorpcji (napędzany poprzez spalanie paliwa płynnego lub
gazowego, energię geotermalną/solarną lub ciepło odpadowe), dostarczają energię
odnawialną, jeżeli „sezonowe zużycie energii pierwotnej w trybie aktywnym netto”
(SPER net ) wynosi 115 % lub jest większy niż ta wartość.
21. Pompy ciepła wykorzystujące powietrze wywiewne jako źródło energii
wykorzystujące powietrze wywiewne jako źródło energii korzystają z energii
otoczenia, dlatego dostarczają energii odnawialnej. Ale jednocześnie takie pompy
ciepła odzyskują energię z powietrza wywiewnego, która nie stanowi energii
aerotermalnej zgodnie z dyrektywą. Dlatego tylko energia aerotermalna jest liczona
jako energia odnawialna. Uwzględnia się to poprzez korektę wartości H HP dla takich
pomp ciepła, tak jak zostało określone w tabeli 1 i tabeli 2 do wytycznych.
22. Wartość H HP dla powietrznych pomp ciepla, podane w tabelach 1 i 2 do niniejszych
wytycznych, opierają się na wartościach H HE, uwzględniając nie tylko czas używania
pompy cieplnej, ale także czas używania dodatkowego ogrzewacza. Ponieważ
ogrzewacz dodatkowy znajduje się poza granicami układu instalacji pomp ciepła
wartości H HE dla wszystkich powietrznych pomp ciepła są odpowiednio
korygowane, aby uwzględniać jedynie ciepło użyteczne dostarczane przez samą
pompę ciepła. Skorygowane wartości H HP zostały podane w tabelach 1 i 2. W
przypadku powietrznych pomp ciepła, których moc podawana jest dla warunków
projektowych (a nie dla standardowych warunków badawczych), należy korzystać z
wartości H HE. Wartości te wynoszą odpowiednio 1 336, 2 066 i 3 465 dla klimatu
ciepłego, umiarkowanego i zimnego. Tylko powietrze atmosferyczne, tj. powietrze
zewnętrzne, może być źródłem energii dla powietrznych pomp ciepła.
9
23. Odwracalne pompy ciepła, w warunkach klimatu ciepłego i do pewnego stopnia,
klimatu umiarkowanego są pompami odwracalnymi i są często instalowane w celu
chłodzenia pomieszczeń, chociaż bywają również używane do ogrzewania w czasie
zimy. Zapotrzebowanie na energię chłodzenia w lecie jest większe niż
zapotrzebowanie na energię grzewczą w zimie, wydajność znamionowa odzwierciedla
raczej zapotrzebowanie na energię chłodzenia niż zapotrzebowanie na energię
grzewczą. W związku z powyższym zainstalowana moc jest używana jako wskaźnik
zapotrzebowania na energię grzewczą, co oznacza, iż statystyki dotyczące
zainstalowanej mocy nie będą odzwierciedlać mocy zainstalowanej do celów
grzewczych. Ponadto, odwracalne pompy ciepła są często instalowane obok
istniejących systemów ogrzewania, co sugeruje, że takie pompy ciepła nie zawsze są
wykorzystywane do celów grzewczych. W tabelach 1 i 2 do niniejszych wytycznych,
założono szacunkową redukcję do 10 % dla klimatu ciepłego i 40 % dla klimatu
umiarkowanego. Faktyczna redukcja zależy jednak w dużym stopniu od krajowych
praktyk w zakresie zapewniania systemów grzewczych, i dlatego w miarę możliwości
należy korzystać z danych krajowych. Stosowanie alternatywnych danych właściwe
służby statystyki publicznej powinny zgłosić Komisji Europejskiej wraz ze
sprawozdaniem opisującym zastosowaną metodę i wartości zgodnie z właściwymi
przepisami dotyczącymi statystyki publicznej.
24. W przypadku hybrydowych systemów pomp ciepła, gdzie pompa ciepła działa we
współpracy z innymi technologiami energii odwracalnej (np. termiczne kolektory
słoneczne wykorzystywane są jako ogrzewacze wstępne), rozliczanie energii
odnawialnej jest obciążone ryzykiem niedokładności. Dlatego właściwe służby
statystyki publicznej powinny przestrzegać zasad, aby rozliczanie ilości energii ze
źródeł odnawialnych z hybrydowych systemów pomp ciepła było prawidłowe, a w
szczególności, aby ilość energii ze źródeł odnawialnych nie była rozliczania
wielokrotnie.
25. Metoda dobrych praktyk – przykładowe zasady obliczenia wartości domyślnych H HP
i SPF (SCOP net) dla pomp ciepła zasilanych energią cieplną przedstawiono w tabeli
nr 3 do niniejszych wytycznych.
10
Tabela 1
Wartości domyślne H HP i SPF (SCOP net ) dla pomp ciepła zasilanych energią elektryczną
Źródło energii
pompy ciepła:
Energia
aerotermalna
Energia
geotermalna
Ciepło
hydrotermalne
Źródło energii i
czynnik
roboczy
Powietrzepowietrze
Powietrze-woda
Powietrzepowietrze
(odwracalna)
Powietrze-woda
(odwracalna)
Powietrze
wywiewnepowietrze
Powietrze
wywiewnewoda
Gruntpowietrze
Grunt-woda
Wodapowietrze
Woda-woda
Warunki klimatyczne
Klimat ciepły
H HP
SPF
(SCOP net )
Klimat umiarkowany
H HP
SPF
(SCOP net )
Klimat chłodny
H HP
SPF
(SCOP net )
1 200
2,7
1 770
2,6
1 970
2,5
1 170
480
2,7
2,7
1 640
710
2,6
2,6
1 710
1 970
2,5
2,5
470
2,7
660
2,6
1 710
2,5
760
2,7
660
2,6
600
2,5
760
2,7
660
2,6
600
2,5
1 340
3,2
2 070
3,2
2 470
3,2
1 340
1 340
3,5
3,2
2 070
2 070
3,5
3,2
2 470
2 470
3,5
3,2
1 340
3,5
2 070
3,5
2 470
3,5
11
Tabela 2
Wartości domyślne H HP i SPF (SCOP net ) dla pomp ciepła zasilanych energią cieplną
Źródło energii
pompy ciepła:
Energia
aerotermalna
Energia
geotermalna
Ciepło
hydrotermalne
Warunki klimatyczne
Klimat ciepły
H HP
SPF
(SCOP net)
Klimat umiarkowany
H HP
SPF
(SCOP net)
Klimat chłodny
H HP
SPF
(SCOP net)
1 200
1,2
1 770
1,2
1 970
1,15
1 170
1,2
1 640
1,2
1 710
1,15
Powietrzepowietrze
(odwracalna)
Powietrze-woda
(odwracalna)
Powietrze
wywiewnepowietrze
Powietrze
wywiewnewoda
Gruntpowietrze
Grunt-woda
480
1,2
710
1,2
1 970
1,15
470
1,2
660
1,2
1 710
1,15
760
1,2
660
1,2
600
1,15
760
1,2
660
1,2
600
1,15
1 340
1,4
2 070
1,4
2 470
1,4
1 340
1,6
2 070
1,6
2 470
1,6
Wodapowietrze
Woda-woda
1 340
1,4
2 070
1,4
2 470
1,4
1 340
1,6
2 070
1,6
2 470
1,6
Źródło energii i
czynnik
roboczy
Powietrzepowietrze
Powietrze-woda
12
Tabela nr 3
Metoda dobrych praktyk – przykładowe zasady obliczania ilości energii ze źródeł odnawialnych
wytwarzanej przez pompy ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5
dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady 2009/28/WE.
Obliczenia
P rated * H HP = Q usable
E RES = Q usable (1 – 1/SPF)
Opis
Moc
zainstalowanych
pomp ciepła
z czego SPF jest
większy
niż minimalna
wartość
progowa
Równoważny czas
pracy
Z pełnym
obciążeniem
Szacunkowe
całkowite
użyteczne ciepło
dostarczane
przez pompy
ciepła
Szacunkowy
przeciętny
współczynnik
wydajności
sezonowej
Ilość dostarczanej
energii
odnawialnej na
każdą
technologię pomp
ciepła
Całkowita ilość
energii
odnawialnej
dostarczanej
przez pompy ciepła
Powietrze-powietrze
(odwracalna)
Woda-woda
Powietrze
Wywiewnewoda
Zmienna
P rated
Jednostka
GW
255
74
215
P rated
GW
150
70
120
H HP
h
852 (*)
2 010
660
Qusable
GWh
127 800
144 900
79 200
2,6
3,5
2,6
78 646
103 500
48 738
SPF
E RES
GWh
E RES
GWh
230 885
W tabeli znajduje się przykład dla hipotetycznego państwa członkowskiego, w którym panują warunki klimatu umiarkowanego i w którym
zainstalowane są 3 różne technologie pomp ciepła. W tym hipotetycznym przykładzie państwo członkowskie przeprowadziło badanie
dotyczące zainstalowanych odwracalnych pomp ciepła typu powietrze-powietrze i stwierdziło, że równowartość 48 % zainstalowanej mocy
odwracalnych pomp ciepła jest wykorzystywana w całości do ogrzewania, zamiast 40 % zakładanych w niniejszych wytycznych. Wartość H
HP została więc skorygowana w górę z 710 godzin dla założenia 40 % z tabeli 1 do 852 godzin, co odpowiada szacunkowemu odsetkowi 48
%.
13
Załączniki nr 2
Wartość energetyczna w paliwach transportowych
Paliwo
Wartość energii wg wagi
(dolna wartość kaloryczna,
MJ/kg)
Bioetanol (etanol produkowany z
biomasy)
Bio-ETBE (eter etylo-t-butylowy
produkowany na bazie
bioetanolu)
Biometanol (metanol
produkowany z biomasy, do
stosowania jako biopaliwo)
Bio-MTBE (eter metylo-tbutylowy produkowany na bazie
biometanolu)
Bio-DME (eter dimetylowy
produkowany z biomasy, do
stosowania jako biopaliwo)
Bio-TAEE (eter etylo-t-amylowy
produkowany na bazie
bioetanolu)
Biobutanol (butanol
produkowany z biomasy, do
stosowania jako biopaliwo)
Biodiesel (eter metylowy
produkowany z oleju roślinnego
lub zwierzęcego, jakości oleju
napędowego, do stosowania jako
biopaliwo)
Olej napędowy wytwarzany
metodą Fischer-Tropsch
(syntetyczny węglowodór lub
mieszanka syntetycznych
węglowodorów produkowanych
z biomasy)
Hydrorafinowany olej roślinny
(olej roślinny poddany
termochemicznej obróbce
wodorem)
Czysty olej roślinny (olej
produkowany z roślin oleistych
poprzez tłoczenie, wyciskanie
lub z zastosowaniem innych
podobnych metod, surowy lub
rafinowany, lecz chemicznie
niemodyfikowany, jeśli
kompatybilny z zastosowanym
typem silników i odpowiednimi
wymogami w zakresie emisji)
Biogaz (gaz opałowy
produkowany z biomasy i/lub z
części odpadów ulegającej
biodegradacji, który może być
oczyszczony do poziomu
odpowiadającego jakości gazu
naturalnego, do stosowania jako
biopaliwo, lub gaz drzewny)
Benzyna
Olej napędowy
27
Wartość energii wg
objętości
(dolna wartość kaloryczna,
MJ/l)
21
36 (z czego 37 % ze źródeł
odnawialnych)
27 (z czego 37 % ze źródeł
odnawialnych)
20
16
35 (z czego 22 % ze źródeł
odnawialnych)
26 (z czego 22 % ze źródeł
odnawialnych)
28
19
38 (z czego 29 % ze źródeł
odnawialnych)
29 (z czego 29 % ze źródeł
odnawialnych)
33
27
37
33
44
34
44
34
37
34
50
43
43
32
36
14
UZASADNIENIE
Do najważniejszych zadań polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polski należy
zapewnienie niezawodności dostaw paliw i energii, wzrost konkurencyjności gospodarki oraz
minimalizacja negatywnego oddziaływania sektora energii na środowisko. Jednym
z elementów przyczyniających się do realizacji tych priorytetów jest określenie sposobu
obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych.
Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają dyrektywę Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze
źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz
2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009 r., str. 16) i stanowią uzupełnienie norm prawa
energetycznego, które w 2013 r. zmieniono ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), których celem
była implementacja postanowień ww. dyrektywy.
Przepisy rozporządzenia stanowią wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 20f
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z
2013 r. poz. 984), która zobowiązuje ministra właściwego do spraw gospodarki do wydania
rozporządzenia w sprawie obliczania:
1) końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych, uwzględniając sumę
końcowego zużycia energii:
a) elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych,
b) brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie oraz
c) ze źródeł odnawialnych w transporcie;
2) znormalizowanej ilości energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach wodnych
lub w farmach wiatrowych;;
3) rzeczywistej ilości ciepła wytworzonego z energii aerotermalnej, geotermalnej lub
hydrotermalnej przez pompy ciepła.
Zgodnie z przepisami art. 3 pkt 20f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) przez „końcowe zużycie energii
brutto” należy rozumieć - nośniki energii dostarczone do celów energetycznych przemysłowi,
sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi usługowemu, w tym
świadczącemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, łącznie ze zużyciem
15
energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny na wytwarzanie energii elektrycznej
i ciepła oraz łącznie ze stratami energii elektrycznej i ciepła powstającymi podczas ich
przesyłania lub dystrybucji.
Zobowiązanym do prowadzenia stałej statystyki dotyczącej udziału energii ze źródeł
odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, w podziale na sektory elektroenergetyki,
ciepłownictwa i chłodnictwa oraz transportu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i
właściwe służby statystyki publicznej.
Udział energii ze źródeł odnawialnych oblicza się jako iloraz wartości końcowego
zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz wartości końcowego zużycia energii
brutto ze wszystkich źródeł, wyrażony w procentach.
Metodologię i definicje stosowane przy wyliczaniu udziału energii ze źródeł
odnawialnych określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z
dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz. U. L 304 z 14.11.2008, str. 1),
a dodatkowo przy sporządzaniu załącznika nr 1 wzięto pod uwagę postanowienia zawarte w
decyzji Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiającej wytyczne dla państw członkowskich
dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii
pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE
(notyfikowana jako dokument nr C (2013) 1082) (Tekst mający znaczenie dla EOG) – (Dz. U.
L 062 z 06/03/2013, str. 27 – 35).
W § 1 projektu rozporządzenia określony został zakres przedmiotowy zgodnie z art.
20f ustawy - Prawo energetyczne.
W § 2 na potrzeby niniejszego projektu rozporządzenia zdefiniowano, w celu
prawidłowego obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych
niezbędne pojęcia: m.in. energia ze źródeł odnawialnych, energia aerotermalna, energia
geotermalna, energia hydrotermalna, instalacja spalania wielopaliwowego, oraz układ
pomiarowo – rozliczeniowy, źródła energii odnawialnej.
Przepisy § 3 – 9 określają szczegółowe zasady obliczania końcowego zużycia energii
brutto ze źródeł odnawialnych.
Przepis § 3 projektu regulacji stanowi, iż końcowe zużycie energii brutto ze źródeł
odnawialnych oblicza się jako sumę końcowego zużycia energii elektrycznej brutto ze źródeł
odnawialnych, brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie oraz ze źródeł
odnawialnych w transporcie.
16
Przepis § 4 projektu regulacji stanowi podstawę dla właściwych jednostek statystyki
publicznej (Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy szesnastu urzędów
statystycznych oraz jednostki obsługi statystyki publicznej) do uwzględniania poszczególnych
nośników energii do uwzględniania w zużyciu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Przepis § 5 projektu regulacji pozwala na obliczanie znormalizowanej ilości energii
elektrycznej wytworzonej w elektrowniach wodnych lub w farmach wiatrowych, podając przy
tym wzory do obliczania tych wielkości.
Przepis § 6 projektu regulacji stanowi podstawę dla właściwych jednostek statystyki
publicznej (Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy szesnastu urzędów
statystycznych oraz jednostki obsługi statystyki publicznej) do uwzględniania poszczególnych
nośników energii w końcowym zużyciu energii brutto ze źródeł odnawialnych w
ciepłownictwie i chłodnictwie.
Przepis § 7 projektu regulacji stanowi podstawę do publikacji wytycznych
pozwalających na obliczanie ilości energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej przez pompy
ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła, oraz dodatkowo zawiera
przykładowe zasady obliczania ilości energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej przez
pompy ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5
dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady 2009/28/WE;
Przepis § 8 projektu regulacji stanowi podstawę dla właściwych jednostek statystyki
publicznej (Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy szesnastu urzędów
statystycznych oraz jednostki obsługi statystyki publicznej) do uwzględniania poszczególnych
nośników energii do uwzględniania w zużyciu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
które zostały zużyte na potrzeby transportu.
Przepis § 9 projektu regulacji stanowi podstawę do publikacji wartości energetycznej
paliw transportowych, pozwalających na obliczanie ilości energii ze źródeł odnawialnych
zużytych w transporcie.
Ponadto, w przepisach ww. rozporządzenia określono m.in. podstawowe wzory i
sposoby obliczania końcowego zużycia energii, takie jak wzory dotyczące obliczania:
- ilości energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach wodnych;
- ilości energii elektrycznej wytworzonej w farmach wiatrowych;
- ilości energii aerotermalnej, geotermalnej lub hydrotermalnej przyjętej przez pompy
ciepła.
17
Przepis § 10 regulacji określa, iż przedmiotowe rozporządzenie wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Projekt rozporządzenia zawiera następujące załączniki:
1) załącznik nr 1 zawierający wytyczne pozwalające na obliczanie ilości energii ze źródeł
odnawialnych wytwarzanej przez pompy ciepła w odniesieniu do różnych technologii
pomp ciepła, oraz dodatkowo zawierają przykładowe zasady obliczania ilości energii
ze źródeł odnawialnych wytwarzanej przez pompy ciepła w odniesieniu do różnych
technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu europejskiego i
Rady 2009/28/WE;
2) załącznik nr 2 zawierający dane dotyczące wartości energetycznej paliw
transportowych, pozwalające na obliczanie ilości energii ze źródeł odnawialnych
zużytych w transporcie.
Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej
Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 11a ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia
19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.)
oraz art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).
Na podstawie § 10 ust. 6a uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów zostanie przedstawiona informacja o podmiotach, które
ewentualnie zgłoszą zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia w trybie
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa.
Stosownie do przepisu § 11 ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca
2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, projekt wraz z uzasadnieniem zostanie przesłany
do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu ewentualnego uzyskania stanowiska
dotyczącego oceny skutków regulacji (OSR), w szczególności pod względem jej zakresu i
zakresu konsultacji społecznych.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz
z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
18
OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984) ma na celu w szczególności zapewnienie
pełnej implementacji przepisów dyrektyw unijnych, dotyczących energii elektrycznej, gazu oraz
odnawialnych źródeł energii.
Nowelizacja skupiona jest wyłącznie na wdrożeniu dyrektyw unijnych oraz ma zapewnić
uczynienie zadość wymaganiom stawianym przez Komisję Europejską, a tym samym ma
pozwolić uniknąć negatywnych konsekwencji finansowych związanych z niewdrożeniem
dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii (2009/28/WE).
Jednym z przepisów niniejszej ustawy (art. 20f ww. ustawy) Minister Gospodarki został
zobowiązany do określenia sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł
odnawialnych.
1) Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia:
Adresatem projektowanych przepisów przedmiotowej regulacji jest w głównej mierze
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i właściwe służby statystyki publicznej.
Przepisy projektowanego rozporządzenia będą oddziaływać na podmioty wytwarzające
energię elektryczną lub ciepło w odnawialnym źródle energii, bądź na podmioty zużywające
energię elektryczną lub ciepło wytworzone w odnawialnym źródle energii, w zakresie
obowiązków wobec właściwych służb statystyki publicznej i Głównego Urzędu Statystycznego
w zakresie dotyczącym obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych.
Przepisy projektowanego rozporządzenia nie wpłyną w zasadniczy sposób na podmioty
objęte obowiązkiem uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, w tym
świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczenia opłaty zastępczej. Podmiotami tymi są
przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorcy końcowi oraz towarowe domy maklerskie lub domy
maklerskie, o których mowa w art. 9a ust. 1a ustawy.
2) Cel regulacji
Celem niniejszej regulacji jest określenie sposobu obliczania końcowego zużycia energii
brutto ze źródeł odnawialnych.
3) Konsultacje społeczne:
Projekt rozporządzenia zostanie rozesłany do:
1) Polskiego Stowarzyszenia Biogazu,
2) Izby Gospodarczej Gazownictwa,
3) Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska,
4) Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej,
5) Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej,
6) Stowarzyszenia Energii Odnawialnej,
7) Polskiej Izby Biomasy,
8) Polskiego Towarzystwa Biomasy Polbiom,
9) Towarowej Giełdy Energii S.A.,
10) Towarzystwa Obrotu Energią,
11) Krajowej Izby Gospodarczej,
12) Polskiej Izby Gospodarczej „EKO-ROZWÓJ”,
13) Instytutu na Rzecz Ekorozwoju,
14) Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii,
15) Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „PORT PC”,
16) Polskiego Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej,
17) Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych,
18) Towarzystwa Elektrowni Wodnych.
4) Wpływ regulacji na:
a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek
samorządu terytorialnego:
Projekt rozporządzenia nie wpłynie na zwiększenie wpływów do budżetu państwa z tytułu
wzrost przychodów z PIT, CIT oraz VAT.
20
b) rynek pracy:
Przepisy projektowanego rozporządzenia nie będą oddziaływać na zmiany rynku pracy i
zatrudnienia w szeroko rozumianym sektorze związanym z wytwarzaniem energii elektrycznej i
biogazu rolniczego w odnawialnych źródłach energii.
c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
przedsiębiorstw:
Regulacja nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki. Możliwość określenia
szczegółowych zasad obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych
spowoduje natomiast lepszą wiedzę o rynku energii ze źródeł odnawialnych w Polsce, co pozwoli
na podejmowanie lepszych decyzji dotyczących tego rynku w przyszłości.
d) sytuację i rozwój regionalny:
Przedmiotowa regulacja nie będzie wpływać na rozwój regionów.
21
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards