Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń

advertisement
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centralny Szpital Kliniczny
Instytut Stomatologii
Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi, ul. Pomorska 251
92-213 - Łódź
REGON:472147559
NIP: 728-22-46-128
Telefon 42 675-75-77
faks 42 678-93-68
e-mail: [email protected]
http://www.isum.pl
Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń
zdrowotnych z zakresu
prac protetycznych
na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.
K/19/2012
Zatwierdził:
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
KONKURSU OFERT (zwane dalej “SWKO”)
Na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu prac protetycznych
na potrzeby
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Działając na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Z 2011
r.Nr.112, poz.654) oraz przepisów art.140, art.141, art.146 ust.1, art.147-150, 151 ust.1,2 i 4-6, art.152, 153 i
art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr.164, poz.1027 z późn. zmianami.) Dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi 92-213 Łódź, ul. Pomorska, 251 jako zamawiający przedstawia warunki udziału w
postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert.
I. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac protetycznych:
Rodzaj pracy
L.P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Wkład koronowo-korzeniowy
Wkład koronowo-korzeniowy składany
Korona akrylowa
Korona kompozytowa
Korona metalowa lana
Korona złożona licowana akrylem
Korona złożona licowana kompozytem
Korona złożona licowana ceramiką
Korona złożona
-//na implancie
Korona złożona
-//na złocie
Punkt w moście licowany akrylem
Punkt w moście licowany kompozytem
Punkt w moście licowany porcelaną
Punkt w moście licowany ceramiką na złocie
Most AET nakład
Stopień ceramiczny
Proteza częściowa osiadająca 1-4 brakujących zębów
Proteza częściowa osiadająca 5-8 brakujących zębów
Proteza częściowa osiadająca powyżej 8 zębów
Proteza całkowita dla szczęki
Proteza całkowita dla żuchwy
Proteza rozszczepowa
Dopłata do protezy z akrylu mieszanego (bezbarwny+różowy)
Zęby IVOCLAR dla jednej protezy
Wymiana zębów dla jednej protezy
Proteza szkieletowa
Naprawa protezy
Koszt następnej czynności w naprawie
Wzmocnienie protezy siatką metalową
-//siatką pozłacaną
31.
32.
33.
34.
35
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
42.
43.
44.
45.
46
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Rebazacja
Model orientacyjny roboczy
Model segmentowany zwykły
Model segmentowany pindex
Korona tymczasowa
Element precyzyjny MICROTECHNOR
-//kulkowy do protezy BREDENT
-//do mostu BREDENT
Frezowanie 1punkt
Interlock
Wzornik
Łyżka indywidualna
Szyna nagryzowa
Podścielenie w protezie częściowej
Podścielenie dla szczęki
Podścielenie dla żuchwy
Szyna chirurgiczna
Płytka diagnostyczna
Szyna nagryzowa termoplastyczna
Kształtka indywidualna,+za każdy element wosk.5zł
Belka bez elementów precyzyjnych
Punkt metalowy na implancie do belki
Szablon do implantów
Wax-up (1ząb)
Lutowanie
Podścielenie protezy materiałem elastyfikowanym
Metal pod proteze szkieletową
Punkt metalowy do korony lub mostu
Ustawienie zębów w protezie
Wkład koronowo-korzeniowy na złocie
Wymiana wkładki teflonowej w elem.precyzyjnym Bredent
I. WARUNKI CZASOWE
1. Terminy wykonywania prac wyznaczone są przez Koordynatora na wniosek lekarza zlecającego
prace protetyczne po zasięgnięciu opinii Przyjmującego Zamówienie.
II. OBOWIĄZKI OFERENTA I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Do konkursu mogą przystąpić oferenci, którzy:
 wykonują działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
 posiadają uprawnienia do udzielania świadczeń medycznych w zakresie prac protetycznych.
1. Każdy Oferent może przedłożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę (jeden komplet
dokumentów, składający się na ofertę, zgodnie z załączonym wzorem oferty wraz z wymaganymi
załącznikami).
2. Oferta winna być złożona w formie pisemnej w języku polskim.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
4. Wszystkie załączniki oferty dla swojej ważności winny być podpisane, a kopie dokumentów
potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
5. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
Oferenta.
6. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent powinien zadać wszelkie niezbędne w tym
zakresie pytania.
7. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu, załącznika lub złożenie ich w sposób niezgodny z
wymaganiami bądź w niewłaściwej formie, np. podpisanych przez osobę nieuprawnioną, spowoduje
odrzucenie oferty.
III. TERMIN WYKONANIA UMOWY:
Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta od 01.12.2012 r. na 36 m-cy.
IV.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1. Zapoznają się i zaakceptują wszystkie wymagania SWKO;
2. Przedłożą wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SWKO;
3. Zaproponują najkorzystniejszą cenę, w której zawierać się będą wszystkie koszty, jakie Oferent musi
ponieść, aby wykonać przedmiot zamówienia (zgodny z opisem SWKO).
Ocena spełnienia wymagań zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Oferenta
dokumentów przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia. Oferty niespełniające wymagań zostaną
odrzucone.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Oferta winna zawierać:
1. Dane o Oferencie - dokładny adres, telefon/fax., numer rachunku bankowego –
Załącznik nr 1;
2. Oświadczenie oferenta - Załącznik nr 2;
3. Wypełniona i podpisana oferta cenowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych –
Załącznik nr 3;
4. Podpisany „Projekt umowy” – Załącznik nr 4;
5. Zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru;
6. Kopia nadania NIP, REGON;
7. Kopie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania
świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych
zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22
grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą
8. Kopia dyplomu uprawniającego do wykonywania prac.
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych ze sposobem przygotowania oferty osobiście lub na piśmie.
Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami:
Katarzyna Konopska - tel. 42 675 75 77.
Informacji dotyczących konkursu udziela się w godz. 10.00 - 14.00.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Koperty opisane: „ Konkurs ofert-prace protetyczne –
Nie otwierać przed godz.10.45 dnia 23.11.2012 r.”, należy składać w Łodzi przy
ul. Pomorskiej 251 w sekretariacie Instytutu Stomatologii w pok. 216 .
2. Termin składania ofert upływa dnia 23.11.2012 r. o godz. 10.30.
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.11.2012.r. o godz. 10.45
w budynku Instytutu Stomatologii, pok. 254 w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
4. Otwarcie ofert dokonane zostanie w obecności przybyłych oferentów (obecność oferentów
nie jest obowiązkowa), którzy mogą uczestniczyć w części jawnej konkursu.
5. Oferty złożone (nadane, jako przesyłka pocztowa) po wyznaczonym terminie zostaną
zwrócone bez otwierania. W przypadku ofert wysłanych drogą pocztową/kurierem decyduje
data i godzina wpłynięcia do siedziby Zamawiającego.
6. Celem dokonania zmian, bądź poprawek – Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę
i złożyć ją ponownie pod warunkiem zachowania wcześniej wyznaczonego terminu.
7. Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie przekazane Oferentom na piśmie.
IX. KRYTERIA OCENY PRZY WYBORZE OFERTY
1. Oceniane będą tylko te oferty, które spełniają w całości wymagania SWK.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo. 100 % cena
X. OPIS SPOSOBU ZAWARCIA UMOWY
Oferent, którego oferta uznana została za
o terminie i miejscu podpisania stosownej umowy.
najkorzystniejszą,
zostanie
powiadomiony
XI. USTALENIA KOŃCOWE
1. Konkurs ofert będzie ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta.
2. Dyrektor CSK IS UM w Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do
przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny.
3. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent
może złożyć umotywowaną skargę.
Skargę jest rozpatrywana w ciągu 3-ch dni od daty jej złożenia. Do czasu rozpatrzenia
skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.
4. Oferent może złożyć do Dyrektora CSK IS UM w Łodzi umotywowany protest dotyczący
rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o zakończeniu
konkursu i jego wynikach. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem
umowy. Protest zostanie przez Dyrektora rozpoznany i rozstrzygnięty najpóźniej w ciągu
dni od daty złożenia.
XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
1. Dane o Oferencie - dokładny adres, telefon/fax., numer rachunku bankowego –
Załącznik nr 1;
2. Oświadczenie oferenta - Załącznik nr 2;
3. Wypełniona i podpisana oferta cenowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych –
Załącznik nr 3;
4. Podpisany „Projekt umowy” – Załącznik nr 4;
Załącznik nr 1
Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu prac protetycznych dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
DANE OFERENTA:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ADRES:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
TELEFON / FAX
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……..............................................
/ data /
……………………………………………
/ podpis Wykonawcy /
Załącznik nr 2
………………………………………………………
Pieczątka z pełną nazwą Oferenta
…….................... dnia ……...................
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii
Uniwersytetu Medycznego
ul. Pomorska 251
92-213 – Łódź
OŚWIADCZENIE OFERENTA
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią szczegółowych warunków konkursu ofert
i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do załączonego projektu umowy
i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach określonych w projekcie umowy,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, że posiadam wiedzę niezbędną do przygotowania oferty
oraz wykonania usług będących przedmiotem zamówienia.
4. Oświadczam, że pozostanę związany z ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.
5. Oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i
prawnym.
6. Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonywania usług z należytą starannością
i przy zastosowaniu aktualnie obowiązujących metod.
……………………………………………
/ podpis Wykonawcy /
Załącznik nr 3
OFERTA CENOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Oferuję wykonanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z kalkulacją cenową
przedstawioną poniżej:
Wynagrodzenie za wykonywane usługi – uzupełnienia protetyczne ustala się w wysokości ………%
obowiązującego cennika, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.
....................................................
/ data /
……………………………………………
/ podpis Wykonawcy /
Załącznik nr 4
UMOWA K/……/2012
Zawarta w dniu ………..r. pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Klinicznym Instytutem
Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
ul. Pomorska 251, zwanym „Zleceniodawcą”
reprezentowanym przez :
dr n. med. Monikę Domarecką – Dyrektora Instytutu Stomatologii
a
……………………………………………………………
§1
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania prac protetycznych dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego – Instytutu Stomatologii w
Łodzi, ul. Pomorska 251, jak również dla działalności dydaktycznej.
§2
1. Terminy wykonywania prac o których mowa w § 1 wyznaczone są przez Koordynatora na wniosek
lekarza zlecającego prace protetyczne, po zasięgnięciu opinii Przyjmującego zamówienie.
2. Koordynatorem działającym w imieniu zamawiającego będzie p. ……………………….
3. Wynagrodzenie za wykonywane usługi – uzupełnienia protetyczne ustala się w wysokości
…… % obowiązującego cennika, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.
4. W przypadku nie wypracowania przez kolejne dwa miesiące przez Przyjmującego zamówienie kwoty
5 000 zł/obrót/umowa ulega rozwiązaniu z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec
miesiąca.
§3
1. Zamawiający dokonuje potrącenia z wynagrodzenia o którym mowa w § 2:
- za nieterminowe wykonanie pracy – 20 %
- za złą jakość wykonanej pracy – 20 %
na podstawie wniosku wystawionego przez lekarza a ocenionego przez Koordynatora, złożonego do
Działu Księgowości.
§4
1. Wykonanie prac o których mowa w § 1 odbywać się będzie na sprzęcie będącym własnością
Zamawiającego.
2. Prace o których mowa w §1 Przyjmujący zamówienie będzie wykonywał z wykorzystaniem własnych
materiałów.
3. Jeżeli nastąpi uszkodzenie sprzętu na którym wykonywane są prace będące przedmiotem niniejszej
Umowy z winy Przyjmującego zamówienie, naprawa sprzętu lub jego wymiana na nowy następuje na
koszt Przyjmującego zamówienie.
§5
Czas przebywania na terenie Zamawiającego przez Przyjmującego zamówienie powinien być
uzgodniony z Koordynatorem.
§6
Wszystkie prace wykonywane przez Przyjmującego zamówienie zlecone przez lekarzy SP ZOZ –
Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi lub lekarzy spoza SP ZOZ – Instytut
Stomatologii Uniwersytetu Medycznego będą ewidencjonowane przez Koordynatora.
§7
1. Umowa zawarta jest na 36 m-cy od dnia 1 grudnia 2012 roku.
2. Umowa może być rozwiązana przez z każdą ze stron z zachowaniem 1- miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§8
W przypadku ujawnienia usług nie zgłoszonych do ewidencji umowa zostaje rozwiązana w trybie
natychmiastowym.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron
Przyjmujący Zamówienie
Dyrektor SP ZOZ CSK
Download