instrukcja wypełnienia

advertisement
PO_IG/2.3/13/w01
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA
WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
Działanie 2.3:
Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury
informatycznej nauki
W celu prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie niezbędna jest znajomość
zarówno Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (dalej jako Program
lub PO IG) zawierającego wykaz priorytetów i działań uzgodnionych z Komisją Europejską
i stanowiących przedmiot interwencji funduszy strukturalnych, Szczegółowego opisu
priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (dalej
Uszczegółowienie Programu), w którym przedstawiony został zakres wsparcia, system
wdrażania dla odpowiednich działań oraz katalog kryteriów wyboru projektów (stanowiąca
Załącznik nr 4.6 do Uszczegółowienia).
Wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego (www.poig.gov.pl) oraz Instytucji Pośredniczącej - Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju (www.ncbr.gov.pl) w zakładce Fundusze europejskie/Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka.
Dodatkowe informacje nt. zasad oceny projektów zostały zamieszczone w, udostępnionym
na stronie internetowej, dokumencie pt. „Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych
operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”.
Uwaga: Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji (cz. II) został
przygotowany w dwóch wersjach – w wersji dotyczącej Projektów o wartości wydatków
kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN oraz wersji dotyczącej Projektów o wartości
wydatków kwalifikowanych wynoszących co najmniej 15 mln PLN.
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego muszą
być zgodne z celami zawartymi w Programie i Uszczegółowieniu Programu oraz zgodne
z regulacjami dotyczącymi funduszy strukturalnych.
Zgłaszane projekty (wnioski o dofinansowanie) poddane będą szczegółowej analizie i ocenie
co do zgodności z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący
POIG.
Stosowane we wniosku terminy „oś priorytetowa” oraz „operacja” oznaczają odpowiednio
„priorytet” oraz „projekt” – terminy stosowane m.in. w Uszczegółowieniu Programu.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU:
Postępowanie przy składaniu wniosku w wersji elektronicznej
1.
Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami na
formularzach oraz według odpowiednich instrukcji ich wypełniania, dostępnych na
stronie internetowej IP (www.ncbr.gov.pl w zakładce: Fundusze europejskie/POIG/
Konkursy/Konkurs 2.3_2013).
2.
Elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) Wnioskodawca
składa wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP.
3.
Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę
internetową wskazaną na stronie internetowej IP (link do systemu zostanie podany
i uaktywniony w dniu rozpoczęcia naboru wniosków tj. dnia 20 maja 2013 r.).
Przy składaniu wersji elektronicznej Wnioskodawca zobowiązany jest postępować
zgodnie z Instrukcją obsługi ww. systemu (dostępną na stronie internetowej IP od 20
maja 2013 r.).
4.
Wniosek o dofinansowanie Projektu uważa się za złożony z chwilą otrzymania
potwierdzenia jego złożenia w systemie informatycznym IP, po dokonaniu pozytywnej
walidacji. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o numerze wniosku (numer zostanie
automatycznie wygenerowany przez system).
5.
Przystępując do składania dokumentacji aplikacyjnej w systemie informatycznym IP,
Wnioskodawca wprowadza do tabeli podstawowe informacje dot. Projektu. Po podaniu
tych danych, Wnioskodawca przystępuje do załączenia elektronicznych wersji:
wniosku o dofinansowanie oraz niezbędnych załączników, określonych w części
VIII wzoru wniosku, a także w cz. VIII niniejszej Instrukcji.
6.
Po załączeniu w systemie informatycznym wszystkich wymaganych dokumentów
w wersji elektronicznej, Wnioskodawca przechodzi do wypełnienia Oświadczenia
o zgodności z prawdą danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej oraz
upoważnieniu do występowania w imieniu Wnioskodawcy. Wypełnione Oświadczenie
należy wydrukować oraz podpisać.
7.
Ww. Oświadczenie jest składane do IP w formie papierowej w jednym egzemplarzu
wraz z papierową wersją wniosku o dofinansowanie Projektu (wraz z załącznikami)
w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w systemie informatycznym IP
(decyduje data wpływu do IP).
Postępowanie przy składaniu wniosku w wersji papierowej
8.
Wniosek o dofinansowanie (wraz z załącznikami) umieszczony w systemie
informatycznym IP należy wydrukować oraz podpisać, a następnie wpiąć do
segregatora wraz z Oświadczeniem o zgodności z prawdą danych zawartych
w dokumentacji aplikacyjnej oraz upoważnieniu do występowania w imieniu
Wnioskodawcy. Segregator powinien być opisany w następujący sposób:
 Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy,
 Tytuł Projektu (zgodny z tytułem we wniosku),
 Numer konkursu: „Konkurs 2.3./1/2013/POIG”.
9.
Uwaga: Wersja papierowa dokumentu musi być tożsama z wersją elektroniczną
dokumentu, złożoną w systemie informatycznym IP (wersja papierowa stanowi
wyłącznie wydruk wersji elektronicznej dokumentu, umieszczonej w systemie
informatycznym IP, podpisany przez osobę do tego upoważnioną – reguła ta nie
dotyczy niektórych załączników w formie skanów dokumentów, które w wersji
papierowej powinny być złożone w oryginale lub jako kopia poświadczona za
„zgodność z oryginałem”).
10. IP zwraca uwagę na zastosowanie następującego układu dokumentów
w segregatorze:
 pierwszym dokumentem w segregatorze powinien być spis dokumentów,
w którym należy kolejno wymienić nazwy wszystkich dokumentów umieszczonych
w segregatorze oraz liczbę stron każdego z nich.
 następnym dokumentem powinno być Oświadczenie o zgodności z prawdą danych
zawartych w dokumentacji aplikacyjnej oraz upoważnieniu do występowania
2/31
w imieniu Wnioskodawcy.
 kolejny dokument to wniosek o dofinansowanie Projektu.
 za formularzem wniosku należy umieścić załączniki, ściśle według kolejności
podanej w spisie dokumentów.
 każdy załącznik należy oddzielić kartą informacyjną zawierającą nazwę, numer
oraz liczbę stron załącznika. W przypadku załączników, które nie dotyczą danego
projektu należy umieścić kartę informacyjną z adnotacją „nie dotyczy”.
11. Pojedynczy wielostronicowy dokument należy spiąć w sposób trwały przed wpięciem
danego dokumentu do segregatora.
12. Dokumenty składające się na kompletny wniosek powinny być podpisane lub
parafowane w następujący sposób:
 Wniosek powinien być parafowany na każdej stronie, a na ostatniej stronie
podpisany przez upoważnioną osobę/upoważnione osoby (wraz z pieczęcią
podmiotu ubiegającego się o wsparcie).
 Załączniki do wniosku powinny zostać podpisane na ostatniej stronie przez
upoważnioną osobę/upoważnione osoby (wraz z pieczęcią podmiotu ubiegającego
się o wsparcie).
 W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem należy przez to rozumieć kopię dokumentu zawierającą klauzulę
„za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną
własnoręcznym czytelnym podpisem (imię i nazwisko) przez osobę uprawnioną do
reprezentacji Wnioskodawcy (lub członka/członków konsorcjum/sieci w przypadku,
gdy wymaganie złożenia poszczególnych dokumentów dotyczy również pozostałych
członków konsorcjum/sieci/grupy) lub kopię dokumentu zawierającą na pierwszej
stronie klauzulę „za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” opatrzoną
czytelnym podpisem (imię i nazwisko) przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Wnioskodawcy (lub członka/członków konsorcjum/sieci/grupy w przypadku, gdy
wymaganie złożenia poszczególnych dokumentów dotyczy również pozostałych
członków konsorcjum/sieci naukowej).
13. Przygotowaną zgodnie z ww. zasadami papierową wersję wniosku o dofinansowanie
wraz ze wszystkimi załącznikami oraz Oświadczeniem, o którym mowa w pkt 6
Instrukcji, należy przesłać (listem poleconym, pocztą kurierską) lub dostarczyć
osobiście do siedziby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w jednej zamkniętej
kopercie. Koperta zawierająca dokumentację aplikacyjną powinna:
 być opatrzona następującym sformułowaniem: „Konkurs 2.3./1/2013/POIG”,
 zawierać pełną nazwę (firmę) Wnioskodawcy oraz adres siedziby,
 być zaadresowana do NCBR.
14. Uwaga: Jeżeli w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku
w systemie informatycznym IP, Wnioskodawca nie złoży do IP papierowej wersji
wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami oraz ww. Oświadczeniem w podany
powyżej sposób, wniosek zostanie uznany za niezłożony i nie będzie podlegał ocenie.
Decyduje data wpływu do IP do godz. 16:15. Organizator konkursu nie ponosi
odpowiedzialności za działania lub zaniechania Poczty Polskiej oraz firm
świadczących usługi kurierskie lub pocztowe.
Spełnienie następujących wymogów oznacza spełnienie kryterium formalnego:
„Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania”:
3/31
 Wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki (katalog wymaganych
załączników został zamieszczony w cz. VIII wniosku o dofinansowanie oraz
w cz. VIII Instrukcji wypełniania wniosku).
 Wniosek zawiera wszystkie strony (ponumerowane).
 Wniosek został złożony w wymaganej liczbie egzemplarzy (wersja elektroniczna
w systemie informatycznym IP oraz 1 wersja papierowa).
Spełnienie następujących wymogów oznacza spełnienie kryterium formalnego:
„Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą Instrukcją”:
 Wniosek został sporządzony na wymaganym formularzu (dotyczy również
załączników, jeżeli przewidziano specjalne formularze dla załączników).
 Wniosek wraz z załącznikami został wypełniony czytelnie, w formie druku,
w języku polskim.
 Wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione zgodnie z Instrukcją
wypełniania wniosku (Wnioskodawca wypełnia wyłącznie białe pola, pola kolorowe
zawierają informacje dotyczące działania bądź stanowią opis informacji, które
należy podać).
 Wniosek wraz z załącznikami zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne.
 Kwoty wydatków oraz kwoty dofinansowania we wniosku o dofinansowanie
Projektu, Harmonogramie rzeczowo-finansowym, Harmonogramie realizacji
Projektu na lata, a także Studium wykonalności (lub innych załącznikach) są spójne.
 Egzemplarz wersji papierowej wniosku oraz załączników został podpisany przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z zasadami
reprezentacji (tj. podpisany przez osobę/osoby wskazane do reprezentacji
w dokumencie rejestrowym lub upoważnionego pełnomocnika).
 Określone załączniki zostały podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania członka konsorcjum/sieci naukowej (jeśli dotyczy), zgodnie
z zasadami reprezentacji.
 Wniosek oraz załączniki są opieczętowane pieczęcią firmową oraz pieczątką osoby
upoważnionej do podpisywania dokumentacji związanej ze składanym wnioskiem.
 Każda strona formularza wniosku została parafowana przez osobę upoważnioną.
 Załączniki będące kopiami są poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną.
 Wniosek złożono we właściwej formie: papierowej i elektronicznej (wniosek wraz
ze wszystkimi załącznikami).
 Wersja papierowa i elektroniczna wniosku i załączników są tożsame.
Wniosek jest wypełniany w ścisłym powiązaniu ze Studium wykonalności, które
stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku. Informacje zawarte we wniosku
i Studium wykonalności muszą być ze sobą zgodne i powinny obejmować zakres
informacji umożliwiający dokonanie pełnej oceny pozwalającej na podjęcie decyzji
w sprawie udzielenia wsparcia.
INSTRUKCJA SZCZEGÓŁOWA WYPEŁNIENIA WNIOSKU:
Wnioskodawca wypełnia formularz wniosku zaczynając od strony 1, określając czy ubiega
się o dofinansowanie dla Projektu o wartości kosztów kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN
bądź też o dofinansowanie dla Projektu, o wartości wydatków kwalifikowanych wynoszącej
co najmniej 15 mln PLN.
W przypadku organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2013 r.
konkursu w ramach Działania 2.3 POIG nie ustala się minimalnej wartości projektu
4/31
dofinansowanego w Działaniu 2.3 PO IG (rozumianej jako wartość wydatków
kwalifikowanych), natomiast ustala się indykatywny podział alokacji w konkursie:
 20% alokacji na konkurs przeznaczone zostanie na dofinansowanie projektów o wartości
wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN;
 80% alokacji na konkurs przeznaczone zostanie na dofinansowanie projektów o wartości
wydatków kwalifikowanych wynoszącej co najmniej 15 mln PLN.
Rubryki znajdujące się na 1 stronie wniosku (stronie tytułowej), dotyczące daty wpływu
i numeru wniosku o dofinansowanie są wypełniane przez NCBR. Wnioskodawca wypełnia
rubryki niepodświetlone kolorem niebieskim. Pozostałe rubryki podświetlone kolorem
niebieskim zawierają polecenia dla Wnioskodawcy - opis informacji, które Wnioskodawca
powinien zamieścić w danym miejscu wniosku.
I. Podstawowe dane o Projekcie
1. Tytuł Projektu
W tym punkcie Wnioskodawca wpisuje pełny tytuł Projektu. Tytuł powinien w jasny
i niebudzący wątpliwości sposób obrazować faktyczne zadanie, które zostanie
zrealizowane w ramach Projektu. Jeżeli Projekt jest realizacją pewnego etapu większego
przedsięwzięcia powinno być to zaznaczone w tytule Projektu. Tytuł nie może być
nadmiernie rozbudowany. Nie może liczyć więcej niż 10 wyrazów.
2. Identyfikacja rodzaju interwencji
W punkcie Program Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie wpisana została nazwa
programu operacyjnego, właściwego priorytetu i działania w ramach której będzie
realizowany projekt. Należy zaznaczyć, którego Poddziałania dotyczy Projekt
zgodnie z zakresem interwencji scharakteryzowanym w Uszczegółowieniu Programu.
Dopuszcza się, że Projekt obejmuje swoim zakresem więcej niż jedno Poddziałanie
dotyczące inwestycji w infrastrukturę informatyczną nauki (np. 2.3.1 oraz 2.3.3). Należy
wówczas zaznaczyć wszystkie Poddziałania, które obejmuje Projekt zgodnie z poniżej
opisaną charakterystyką zamieszczoną w Uszczegółowieniu Programu.
Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej
nauki - przewiduje dofinansowanie projektów o charakterze ponadregionalnym
w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz zapewnienia ciągłości jej
działania dotyczące:
 inwestycji związanych z rozwojem zaawansowanej infrastruktury sieciowej,
 inwestycji polegających na zakupie zaawansowanych rozwiązań informatycznych,
w tym sprzętu wykorzystującego technologie informatyczne.
Poddziałanie 2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki
w postaci cyfrowej – przewiduje dofinansowanie projektów o charakterze
ponadregionalnym dotyczących:
 tworzenia i prowadzenia baz danych zawierających informacje o wynikach
i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych,
 tworzenia i udostępniania baz danych publikacji naukowych.
Poddziałanie 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji
i usług teleinformatycznych – przewiduje dofinansowanie projektów o charakterze
ponadregionalnym w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług
teleinformatycznych dla środowiska naukowego.
5/31
UWAGA: Jeżeli Projekt obejmuje więcej niż jeden rodzaj inwestycji z Poddziałań 2.3.1.,
2.3.2. lub 2.3.3 POIG, Wnioskodawca składa jeden wniosek o dofinansowanie.
3. Klasyfikacja projektu
Pola: temat priorytetu, forma finansowania, obszar realizacji, dział gospodarki są
wypełnione i nie mogą podlegać modyfikacjom.
4. Typ projektu
4a) Wsparciu w przedmiotowym konkursie nie mogą podlegać projekty duże
w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/20061. Dlatego też wiersz w tym
punkcie został wypełniony w formularzu i nie może ulegać modyfikacjom.
4b) Planowany cross-financing – w Działaniu 2.3 PO IG przewidziano możliwość
poszerzenia katalogu wydatków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego o koszty, które są charakterystyczne i kwalifikowalne
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadzie tzw. finansowania
krzyżowego „cross-financing. W pkt 4 b) należy zaznaczyć TAK, jeżeli w ramach
danego Projektu przewiduje się wykorzystanie możliwości tzw. finansowania
krzyżowego obejmującego wydatki z zakresu interwencji Europejskiego Funduszu
Społecznego, zwanego dalej EFS.
Dopuszczalna wysokość udziału cross-financingu wynosi do 10% wydatków
kwalifikowanych Projektu, z przeznaczeniem wyłącznie na szkolenia dla
pracowników w zakresie rozwoju, eksploatacji i zarządzania infrastrukturą IT.
Jednocześnie instruktaż świadczony przez producentów lub dostawców
w ramach zakupionych licencji lub urządzeń nie podlega finansowaniu
krzyżowemu.
II. Identyfikacja Wnioskodawcy
Informacje podane w części II wniosku o dofinansowanie pozwolą na dokładną
identyfikację Wnioskodawcy oraz charakteru prowadzonej przez niego działalności,
a w przypadku projektów, realizowanych w ramach konsorcjum/sieci/grupy – na
identyfikację Wnioskodawcy oraz pozostałych podmiotów, realizujących wspólnie
Projekt.
5.
Dane Wnioskodawcy
5 a) Nazwa Wnioskodawcy
Wnioskodawca wpisuje swoją pełną nazwę zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym
(KRS) lub innym rejestrem, w którym jest zarejestrowany.
1
Art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 „W ramach programu operacyjnego lub
programów operacyjnych EFRR i Fundusz Spójności mogą finansować wydatki związane z szeregiem robót,
działań lub usług, których celem jest ukończenie niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze
gospodarczym lub technicznym, które posiadają jasno określone cele i których całkowity koszt przekracza
kwotę 50 mln EUR (zwane dalej "dużym projektem"). W celu ustalenia, czy wartość Projektu nie
przekracza 50 mln euro należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną
miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Aplikacja informatyczna umożliwiająca
przeliczenie kwoty w PLN na EUR zgodnie z ww. zasadami dostępna jest na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&Language=e
n
6/31
5 b) Typ Wnioskodawcy
W kolejnych rubrykach należy wskazać typ podmiotu wnioskującego o dofinansowanie
Projektu, wybierając jedną z poniższych kategorii, wynikających z Uszczegółowienia PO
IG:








jednostka naukowa
uczelnia
jednostka naukowa wchodząca w skład konsorcjum naukowego
jednostka naukowa wchodząca w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego
jednostka naukowa wchodząca w skład sieci naukowej
jednostka wiodąca MAN
Centrum Komputerów Dużej Mocy
spółka powołana z udziałem ww. podmiotów niedziałająca dla zysku
Uwaga: W przypadku, gdy Projekt realizuje jednostka naukowa, będąca Wydziałem
uczelni, Wnioskodawcą jest zawsze uczelnia.
W każdym przypadku, gdy Projekt realizowany jest przez konsorcjum/sieć naukową/grupę
należy uzupełnić wniosek o odpis/kopię umowy/porozumienia regulującego
zadeklarowany sposób zarządzania konsorcjum/siecią/grupą (jako załącznik).
Podkreślenia wymaga fakt, że konsorcjum/sieć/grupa zawsze musi być
reprezentowane przez jednostkę naukową.
Rubryki dotyczące Wnioskodawcy wypełnia więc jednostka naukowa jako podmiot
wiodący w konsorcjum/sieci/grupie, pozostali członkowie konsorcjum/sieci/grupy
powinni zostać wymienieni w punkcie 8 „Inne podmioty biorące udział w realizacji
projektu”. Szczegółowe informacje nt. podziału zadań między podmiotami powinny
znaleźć się w Studium wykonalności.
Uwaga: Elementem konstytuującym powstanie konsorcjum naukowo-przemysłowego
jest udział co najmniej jednego przedsiębiorcy. W związku z faktem, że w Działaniu 2.3
PO IG nie występuje pomoc publiczna, w ramach realizacji Projektu żadne przysporzenie
finansowe nie może trafiać wprost do przedsiębiorcy. Oznacza to, że przy konstrukcji
budżetu Projektu przedsiębiorcy nie mogą być wskazywani jako podmioty, do których
będą trafiać środki finansowe od koordynatora Projektu.
Przedsiębiorca będący członkiem konsorcjum naukowo-przemysłowego nie może mieć
(w trakcie i po zakończeniu realizacji Projektu w okresie trwałości) preferencyjnego
dostępu do wytworzonej w ramach Projektu infrastruktury informatycznej.
Jednakże, przedsiębiorcy (niewchodzący w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego)
mogą, o ile zostaną wybrani zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych,
wykonywać pewne zadania w ramach Projektu jako Podwykonawcy (np. wykonywać
usługi na jego rzecz) i pobierać za zrealizowaną usługę czy dostawę wynagrodzenie
z budżetu Projektu.
5 c) Forma prawna prowadzonej działalności
Należy wybrać jedną z podanych opcji określających formę prawną prowadzonej
działalności Wnioskodawcy oraz określić formę organizacyjną, zgodnie z dokumentami
rejestrowymi oraz katalogiem form prawnych Wnioskodawcy podanym poniżej:
 Jednostka naukowa – placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk
 Jednostka naukowa – instytut badawczy
7/31
 Jednostka naukowa – inna jednostka organizacyjna nie wymieniona wyżej (również
spółki nie działające dla zysku)
 Szkoła wyższa
 Państwowa Jednostka Organizacyjna
5 d) Należy podać dane kierownika jednostki: imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy.
5 e-h) Należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), numer w Rejestrze
Gospodarki Narodowej (REGON) oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
zgodnie z dokumentami rejestrowymi. W przypadku braku numeru REGON i/lub numeru
KRS w polach tych należy wpisać „nie dotyczy”.
W przypadku, gdy Wnioskodawca zarejestrowany jest w innym rejestrze należy
wprowadzić w odpowiednim wierszu numer, pod jakim Wnioskodawca jest w nim
zarejestrowany oraz podać nazwę tego rejestru.
W rubryce „Data rejestracji działalności i organ rejestrujący” należy wpisać dzień,
miesiąc i rok rejestracji podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie w formacie
dd/mm/rrrr. Data musi być zgodna z dokumentem rejestrowym. Należy podać również
nazwę organu rejestrującego. Możliwa jest odpowiedź „nie dotyczy”.
5 i) W kolejnej rubryce należy wpisać numer kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) podstawowej działalności Wnioskodawcy lub wpisać „nie dotyczy”.
Lista kodów PKD dostępna jest na stronie internetowej:
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
5 j) W rubryce adres siedziby należy wpisać adres siedziby organu uprawnionego do
reprezentowania Wnioskodawcy oraz numer telefonu i faxu, adres poczty elektronicznej
oraz adres strony internetowej (jeśli istnieje).
6. Adres korespondencyjny Wnioskodawcy
W poszczególnych rubrykach należy podać adres, na który należy kierować korespondencję.
7. Dane osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę do kontaktów
W poszczególnych rubrykach należy wpisać dane osoby, która będzie adresatem
korespondencji dotyczącej Projektu. Powinna to być osoba dysponująca pełną wiedzą na
temat Projektu, zarówno w kwestiach związanych z samym wnioskiem o dofinansowanie, jak
i późniejszą realizacją Projektu.
Wnioskodawca wpisuje imię oraz nazwisko osoby do kontaktu.
Rubryka Stanowisko dotyczy stanowiska zajmowanego w strukturze wewnętrznej
Wnioskodawcy.
W rubryce numer telefonu zaleca się wpisanie numeru stacjonarnego, poprzedzając go
numerem kierunkowym. Wyjątek stanowi przypadek, gdy osoba do kontaktu posiada jedynie
służbowy telefon komórkowy. W takim przypadku należy wpisać służbowy numer telefonu
komórkowego osoby do kontaktu.
Rubrykę Adres poczty elektronicznej należy wypełnić obligatoryjnie.
Uwaga: Adres poczty elektronicznej jest niezbędny i będzie wykorzystany na etapie
oceny wniosku, kiedy konieczne będzie jego uzupełnienie w przypadku stwierdzenia
braków w dokumentacji. Wnioskodawca jest zobowiązany do podania aktualnego
i prawidłowo działającego adresu poczty elektronicznej.
8/31
Informacje dotyczące złożonego Wniosku będą udzielane jedynie Wnioskodawcy oraz
osobom wymienionym w tym punkcie.
8. Inne podmioty biorące
Podwykonawców)
udział
w
realizacji
Projektu
(z
wyłączeniem
Należy określić liczbę innych podmiotów zaangażowanych w realizację Projektu
(z wyłączeniem Podwykonawców) lub zaznaczyć opcję „nie dotyczy”.
Przez „Inne podmioty biorące udział w realizacji projektu” należy rozumieć wszystkich
członków konsorcjum/sieci/grupy, którzy na podstawie umowy konsorcjum bądź innej
umowy o współpracy, realizować będą wspólnie Projekt.
W przypadku występowania takich podmiotów (m.in. w przypadku konsorcjów, sieci
naukowych, grup), należy je wymienić podając aktualne dane. Konieczne jest wypełnienie
wszystkich podanych rubryk.
Dane powinny dotyczyć jednostek bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu
z wyłączeniem Podwykonawców, których ewentualny udział w realizacji Projektu zostanie
opisany w Studium wykonalności. Współpraca z Wnioskodawcą, o której mowa w tym
punkcie powinna mieć podstawę w aktualnej umowie tworzącej konsorcjum/sieć/grupę.
Uwaga: Jeśli podmiotów jest więcej niż jeden, tabelę dla każdego z członków
konsorcjum/sieci/grupy należy odpowiednio powielić (z zastosowaniem ciągłości numeracji
8a), 8b) etc.).
W przypadku, gdy Projekt realizowany będzie przez konsorcjum/sieć/grupę podmiotów,
należy uzupełnić datę zawarcia umowy, określającej zasady tej współpracy w formacie
dd/mm/rrrr. Jeśli Projekt realizowany jest samodzielnie przez Wnioskodawcę we wszystkich
rubrykach w pkt 8 należy wpisać „nie dotyczy”.
Informacja o podziale obowiązków pomiędzy podmiotami współpracującymi powinna
obowiązkowo mieć odzwierciedlenie w dołączonej do wniosku umowie konsorcjum bądź też
analogicznej umowie zawartej pomiędzy podmiotami tworzącymi sieć naukową/grupę/inną
formę współpracy), jak również w Studium wykonalności w częściach dotyczących realizacji
poszczególnych zadań w Projekcie oraz w Analizie technicznej oraz Analizie instytucjonalnoprawnej).
III.
9.
Informacje o Projekcie
Cel Projektu
W punkcie tym należy określić jaki jest ogólny cel Projektu oraz jego cele szczegółowe.
Opis celów Projektu może zawierać maksymalnie 200 wyrazów.
10. Streszczenie Projektu
W streszczeniu powinien znaleźć się skrótowy przegląd kluczowych informacji
o Projekcie. Streszczenie powinno określić, co jest przedmiotem Projektu oraz w jaki sposób,
określone w pkt 9, cele Projektu zostaną osiągnięte. Należy dodatkowo opisać, w jaki sposób
Projekt przyczynia się do realizacji celów Programu, priorytetu oraz działania. Streszczenie
może zawierać maksymalnie 1000 wyrazów.
Zaleca się unikanie sformułowań specjalistycznych oraz przekształcenie specjalistycznego
języka stosowanego w przeprowadzonych analizach technicznych/technologicznych na jak
najbardziej zrozumiałą i czytelną formę, umożliwiającą zapoznanie się ze streszczeniem
osobom niebędącym specjalistami w dziedzinie danego Projektu.
9/31
11.
Klasyfikacja Projektu
11 a) W rubryce dotyczącej kodu PKD należy wpisać numer/y kodu Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) działalności, której/których dotyczy Projekt.
Kod PKD powinien być podany zgodnie z PKD 2007 oraz powinien zawierać dział, grupę,
klasę oraz podklasę np. 12.34.Z.
Uwaga: Nie należy mylić podanych w pkt 11 a) kodu PKD, z kodem, w którym
Wnioskodawca lub członek konsorcjum/sieci/grupy prowadzi działalność. Kod przypisuje
się do Projektu, a nie do rodzaju prowadzonej działalności.
11 b) W pierwszym wierszu należy wpisać nazwę dziedziny nauki i techniki, której dotyczy
Projekt, wynikającą z klasyfikacji OECD (wraz z przypisanym numerem) – poziom 1,
zgodnie z dostępną na stronie internetowej IP „Klasyfikacją dziedzin nauki i techniki OECD”
(np. 2 Nauki inżynieryjne i techniczne).
W kolejnym wierszu należy wpisać nazwę dziedziny nauki i techniki, wynikającą
z klasyfikacji OECD (wraz z przypisanym numerem) – poziom 2, zgodnie z dostępną na
stronie internetowej IP „Klasyfikacją dziedzin nauki i techniki OECD” (np. 2.2
Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna). Można podać maksymalnie dwie
dziedziny.
W trzecim wierszu należy wskazać maksymalnie dwie dziedziny nauki i techniki,
wynikające z klasyfikacji OECD (wraz z przypisanym numerem) – poziom 3, zgodnie
z dostępną na stronie internetowej IP „Klasyfikacją dziedzin nauki i techniki OECD” (np.
2.2.f Sprzęt komputerowy i architektura komputerów).
12. Lokalizacja Projektu
Wnioskodawca powinien określić miejsce realizacji Projektu (lokalizację Projektu) poprzez
podanie informacji dot. województwa, powiatu, gminy i miejscowości. W ramach Działania
2.3 PO IG mogą być dofinansowane wyłącznie Projekty realizowane na terytorium RP.
Zakup np. usług doradczych (w ramach tzw. podwykonawstwa) może być realizowany poza
granicami RP.
Przez lokalizację Projektu należy rozumieć miejsce, w którym będą prowadzone prace
inwestycyjne przewidziane w Projekcie.
W przypadku, gdy charakter Projektu wymaga prowadzenia prac inwestycyjnych w różnych
miejscach (gminach, powiatach, województwach), należy uznać, że miejscem realizacji
Projektu jest miejsce, gdzie realizowana jest jego największa wartościowo część lub, jeśli nie
jest możliwe ustalenie największej wartościowo części, jego najistotniejsza część.
W sytuacjach, gdy określenie miejsca realizacji Projektu pod względem jego największej
bądź najistotniejszej części nie jest możliwe należy przyjąć, że miejscem realizacji Projektu
jest miejsce właściwe dla siedziby Wnioskodawcy, jeśli prace inwestycyjne będą
przeprowadzane w części w miejscu siedziby Wnioskodawcy.
Zwracamy uwagę, aby lokalizacja podana w tym miejscu była spójna z podaną w punkcie
3.1. Studium wykonalności.
W kolejnym wierszu należy zaznaczyć, czy Projekt będzie zlokalizowany na terenie całego
kraju – opcję „TAK” należy zaznaczyć jedynie w przypadku, gdy realizacja Projektu będzie
miała miejsce na terytorium co najmniej dwóch województw. W przypadku, gdy Projekt
realizowany będzie w jednym bądź kilku lokalizacjach, ale mieszczących się w obszarze
jednego województwa, należy zaznaczyć w tym wierszu opcję „NIE”.
10/31
13. Charakter inwestycji
W zależności od charakteru inwestycji należy zaznaczyć właściwą (tylko jedną) opcję.
Zaznaczenie danego charakteru inwestycji wiąże się z koniecznością załączenia do wniosku
o dofinansowanie Projektu odpowiednich załączników, wymienionych w cz. VIII wniosku
o dofinansowanie Projektu i omówionych w dalszej części niniejszej Instrukcji.
14. Wpływ Projektu na realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej
wymienionych w art. 16 i 17 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
Zgodnie z art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 państwa członkowskie i Komisja
Europejska podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze
względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach wdrażania
funduszy, a w szczególności – w dostępie do nich. Jednym z istotnych kryteriów, których
należy przestrzegać podczas określania operacji współfinansowanych z funduszy oraz, które
należy uwzględniać na poszczególnych etapach wdrażania, jest dostępność dla osób
niepełnosprawnych.
W tym punkcie wniosku Wnioskodawca określa, czy Projekt będzie miał co najmniej
neutralny (nie będzie oddziaływać negatywnie) wpływ na politykę równych szans
i niedyskryminacji.
Zgodnie z art. 17 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 wsparcie z funduszy
strukturalnych nie może być udzielone na projekty prowadzące do degradacji lub znacznego
pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Zatem wszystkie projekty powinny być neutralne
dla środowiska lub mieć na nie pozytywny wpływ.
W tym punkcie wniosku, Wnioskodawca określa, czy Projekt będzie miał co najmniej
neutralny (nie będzie oddziaływać negatywnie) wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju
(ochronę środowiska).
Przed wypełnieniem pkt 14 należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w zakresie
zrównoważonego rozwoju oraz polityki równych szans i niedyskryminacji zawartymi
w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-20132 opublikowanym na stronie
internetowej IP.
Informacje przedstawione w tym punkcie wniosku będą brane pod uwagę podczas oceny
kryterium formalnego: „Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi
w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.”
IV. Wskaźniki realizacji celów Projektu
Wykazywane we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu, jak i wskaźniki rezultatu,
wykazywane są łącznie dla całego Projektu i obejmują łączne wielkości wartości
docelowych wskaźników osiąganych przez Wnioskodawcę i/lub wszystkich członków
konsorcjum/sieci/grupy podmiotów realizujących Projekt (jeśli dotyczy). Oznacza to, że
w przypadku, gdy realizowany Projekt obejmował będzie swoim zakresem więcej niż jedno
Uwaga: Na stronie internetowej IP udostępnione zostały: Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych
operacji w ramach POIG – część ogólna (tzw. cześć I Przewodnika została opracowana przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i obejmuje informacje na temat kryteriów formalnych jednakowych dla wszystkich
działań Programu) oraz Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji dla Działania 2.3 POIG
(część II - szczegółowa), który został przygotowany w dwóch wersjach – w wersji dotyczącej Projektów
o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN oraz wersji dotyczącej Projektów o wartości
wydatków kwalifikowanych wynoszącej co najmniej 15 mln PLN.
2
11/31
Poddziałanie w Działaniu 2.3 POIG, w tabeli przedstawionej we wniosku o dofinansowanie
należy podać zagregowane wartości wskaźników produktu i rezultatu dla całego Projektu.
Informacje odnośnie wartości wskaźników osiąganych przez poszczególne podmioty
uczestniczące w realizacji projektu (Wnioskodawcę oraz członków konsorcjum/sieci/grupy)
jak i ich przypisanie do właściwych Poddziałań w Działaniu 2.3 POIG wraz
z uzasadnieniem dla przyjętych wartości docelowych wskaźników i sposobem ich obliczenia
powinny zostać przedstawione w cz. VIII Studium wykonalności.
Wartości wskaźników muszą zostać podane dla wszystkich wskaźników obligatoryjnych oraz
co najmniej dla minimalnej liczby wymaganych wskaźników fakultatywnych (odpowiednio
dla każdego z wybranych Poddziałań).
UWAGA: W przypadku Projektu, który obejmuje więcej niż jedno Poddziałanie
w ramach Działania 2.3 POIG, jeśli dany wskaźnik (wskaźnik o tym samym brzmieniu)
wymagany jest w odniesieniu do dwóch albo trzech Poddziałań, we wniosku
o dofinansowanie należy ująć go tylko raz, natomiast w tabeli zawartej w cz. VIII
Studium wykonalności, należy je zamieścić w liczbie zgodnej z liczbą wybranych
Poddziałań, dopasowując wpisywane wartości i przypisując je stosownie dla każdego
z wybranych Poddziałań.
Należy pamiętać, że łączne wartości wskaźników przedstawione w Studium
wykonalności muszą pozostawać w zgodzie z wartościami określonymi we wniosku
o dofinansowanie.
15. Skwantyfikowane wskaźniki produktu
Należy wypełnić tabelę skwantyfikowanych (policzalnych/mierzalnych) wskaźników
realizacji celów Projektu odpowiednio do zakresu planowanych zadań. Poziom realizacji
wskaźników podlega weryfikacji w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu.
Wnioskodawca (lub członek konsorcjum/sieci/grupy - w przypadku, gdy odpowiadać będzie
za osiągnięcie wartości docelowych poszczególnych wskaźników) powinien okazać podczas
kontroli dokumentację potwierdzającą wykonanie założonych w Projekcie wskaźników.
Należy pamiętać, że realizacja podanych wskaźników będzie warunkowała wypłatę
dofinansowania.
Produkt należy rozumieć jako bezpośredni efekt realizacji Projektu (rzeczy materialne lub
usługi), mierzony konkretnymi wielkościami. Wskaźniki te są mierzone w trakcie realizacji
projektu i obrazują postęp w realizacji projektu i dostarczaniu produktów.
Wnioskodawca zobowiązany jest wprowadzić do tabeli wszystkie wskaźniki obligatoryjne
dotyczące jego Projektu oraz wybrane wskaźniki z listy wskaźników fakultatywnych, jak
również do określenia wartości bazowych i docelowych. W sytuacji, gdy zaproponowany
wskaźnik rezultatu nie wystąpi, należy wpisać wartość 0. W tabelę należy wpisać
odpowiednie wartości wskaźnika produktu z podziałem na lata, gdzie rok n jest rokiem
rozpoczęcia realizacji Projektu, a rok n+1, n+2 to kolejne lata realizacji Projektu. Należy
także podać zagregowaną wartość danego wskaźnika produktu na zakończenie realizacji
Projektu (kolumna „RAZEM”).
Wartość kolumny „RAZEM” stanowi sumę wartości danego wskaźnika wykazanych
w kolumnach n, n+1 oraz n+2. Uwaga: Wyjątkiem jest wykazanie wskaźnika
fakultatywnego produktu (właściwego dla Poddziałania 2.3.1): „Liczba naukowców
zaangażowanych w realizację projektu rozbudowy infrastruktury informatycznej” a także
wskaźnika fakultatywnego produktu (właściwego dla Poddziałania 2.3.2 i 2.3.3 POIG):
12/31
„Liczba naukowców zaangażowanych w realizację projektu”, w przypadku których
w poszczególnych kolumnach n, n+1 i n+2 konieczne jest wykazanie (zgodnie z opisem
wskaźników) liczby naukowców pracujących w ramach Projektu w każdym roku z osobna.
Natomiast w kolumnie „RAZEM” należy wykazać łączną liczbę naukowców, która będzie
brać udział w realizacji Projektu, przy czym każdą osobę należy policzyć tylko raz.
Wskaźniki produktu, podawane są wyłącznie za lata, w których Projekt jest
realizowany – muszą być zatem zgodne z okresem realizacji Projektu wskazanym w pkt 17
wniosku o dofinansowanie.
Uwaga: Zgodnie z zasadami przyjętymi w Konkursie, realizacja Projektu nie może
wykraczać poza 30 listopada 2015 r. W związku z tym wskaźniki produktu muszą zostać
osiągnięte najpóźniej w 2015 r.
Wartość wskaźnika powinna być wykazywana tylko w roku, w którym została
osiągnięta. Przykładowo w przypadku wskaźnika: Liczba jednostek naukowych
zaangażowanych w realizację projektu w sytuacji, gdy jednostka ta będzie uczestniczyła
w realizacji Projektu w każdym z kolejnych lat, powinna być wykazana tylko raz, nie
należy ujmować jej w każdym roku realizacji Projektu. Wartość wskaźnika produktu
powinna być wykazywana tylko w roku, w którym została osiągnięta.
Uwaga: Wszystkie wskaźniki powinny być przedstawione w sposób realistyczny – będą
stanowiły jedno z podstawowych źródeł informacji dla oceniających projekty. Jeżeli
Wnioskodawca przedstawi wskaźniki przeszacowane bądź niedoszacowane, może być to
przyczyną odrzucenia wniosku. Ponadto, jeżeli Wnioskodawca lub członek konsorcjum
/sieci/grupy (jeśli dotyczy) nie osiągnie zadeklarowanych stanów wskaźników produktu,
wobec Wnioskodawcy mogą zostać wyciągnięte konsekwencje finansowe w postaci braku
refundacji poniesionych wydatków lub zażądania zwrotu części bądź całości dofinansowania.
Wartość bazowa wskaźnika to wartość przed rozpoczęciem realizacji Projektu. W przypadku
wskaźników produktu jest ona równa zeru.
Informacje przedstawione w tym punkcie wniosku będą brane pod uwagę podczas oceny
kryterium merytorycznego dostępu: „Wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla
danego rodzaju projektu, a ich wielkości odzwierciedlają założone cele projektu.”
16. Skwantyfikowane wskaźniki rezultatu
Rezultat należy rozumieć jako bezpośrednie (dotyczące Wnioskodawcy lub członka
konsorcjum/sieci/grupy – jeśli dotyczy) oraz natychmiastowe (mierzone po zakończeniu
realizacji Projektu lub jego części) efekty wynikające z dostarczenia produktu.
Wskaźniki rezultatu opisują zmiany w sytuacji Wnioskodawcy lub członka konsorcjum/
sieci/grupy (jeśli dotyczy), jego otoczeniu, bądź ostatecznych odbiorców, jakie nastąpiły
w wyniku zrealizowania Projektu.
Wartość bazowa wskaźnika
Wartość docelowa oznacza
Projektu, bądź w okresie
rozumianego jako złożenie
wskaźnika).
rezultatu to wartość przed rozpoczęciem realizacji Projektu.
wartość, jaka zostanie osiągnięta w momencie zakończenia
trwałości Projektu, do 5 lat od zakończenia Projektu,
wniosku o płatność końcową (w zależności od specyfiki
W przypadku, gdy projekt rozpoczyna się 1 stycznia danego roku, rokiem bazowym może
być rok poprzedzający.
Wnioskodawca zobowiązany jest wprowadzić do tabeli wszystkie wskaźniki obligatoryjne
dotyczące jego Projektu oraz wybrane wskaźniki z listy wskaźników fakultatywnych, jak
również do określenia wartości bazowych i docelowych.
13/31
Informacje przedstawione w tym punkcie wniosku będą brane pod uwagę podczas oceny
kryterium merytorycznego dostępu: „Wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla
danego rodzaju projektu, a ich wielkości odzwierciedlają założone cele projektu.”
Poniżej podano katalog obligatoryjnych i fakultatywnych wskaźników produktu dla
poszczególnych Poddziałań:
Poddziałanie 2.3.1 - Rozwój infrastruktury informatycznej nauki
Nazwa wskaźnika
Interpretacja
Wskaźniki Produktu Obligatoryjne - należy podać wartości dla wszystkich wskaźników
z poniższej listy
Liczba jednostek
Należy podać liczbę jednostek naukowych uczestniczących
naukowych
w realizacji Projektu.
zaangażowanych
Dla wyliczenia wskaźnika przyjmuje się definicję jednostki
w realizację projektu
naukowej zawartą w art. 2 pkt 9) ustawy z dnia 30 kwietnia
Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych
etatów (EPC)
2010 r. o zasadach finansowania nauki. W przypadku uczelni
w praktyce najczęściej będzie to wydział kierowany przez
Dziekana.
Jednostka miary: sztuka.
Należy podać liczbę nowych etatów (EPC), które powstaną
w trakcie realizacji Projektu, u Wnioskodawcy lub członka
konsorcjum/sieci/grupy (jeśli dotyczy). Wskaźnik dotyczy
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
umowy o dzieło oraz umowy zlecenia. Nie należy
uwzględniać przesunięć personelu z innych działów podmiotu
do realizacji zadań w Projekcie lub zmiany stanowiska pracy
zatrudnionego personelu, z wyjątkiem sytuacji, gdy etat
pracownika przesuniętego do realizacji Projektu zostanie
ponownie obsadzony.
EPC to jednostka przeliczeniowa służąca do ustalenia
faktycznego zatrudnienia w B+R. Jest to jeden osobo-rok
poświęcony wyłącznie na działalność B+R. Zatrudnienie
w działalności B+R (w danym projekcie) w ekwiwalentach
pełnego czasu pracy ustala się na podstawie proporcji czasu
przepracowanego przez poszczególnych pracowników
w ciągu roku sprawozdawczego przy pracach na rzecz
Projektu (w ramach działalności B+R) w stosunku do pełnego
czasu pracy obowiązującego w danej instytucji na danym
stanowisku pracy.
Uwaga:
Do wyliczania wartości wskaźnika nie należy zaliczać
pracowników obsługi administracyjnej.
Przykład: Pracownik pracujący na całym etacie,
poświęcający w ciągu roku sprawozdawczego na działalność
B+R związaną z projektem 90% lub więcej ogólnego czasu
pracy to 1 EPC, poświęcający 75% ogólnego czasu pracy to
0,75 EPC, a 50% ogólnego czasu pracy to 0,5 EPC.
Jednostka miary: sztuka.
14/31
Wskaźniki Produktu Fakultatywne - należy podać wartości dla min. 2 wskaźników
z poniższej listy
Liczba zakupionego
Należy podać liczbę specjalistycznych aplikacji (programów)
specjalistycznego
zakupionych lub utworzonych w ramach projektu. Jeden
oprogramowania
program oznacza wartość wskaźnika „1”.
Uwaga! We wskaźniku tym nie podaje się liczby licencji dla
pojedynczych użytkowników.
Moc (wydajność)
jednostek obliczeniowych
wdrożonych w ramach
realizacji projektu
Przepustowość
utworzonych sieci
teleinformatycznych
wdrożonych w ramach
realizacji projektu
Liczba naukowców
zaangażowanych
w realizację projektu
rozbudowy infrastruktury
informatycznej
Jednostka miary: sztuka.
Należy podać moc (wydajność) wdrożonych w ramach
projektu jednostek obliczeniowych.
Wnioskodawca ma swobodę w określeniu jednostki miary
tego wskaźnika – miarę taką można wyrazić poprzez
konkretną jednostkę lub np. zastosować opis (charakterystykę)
jednostki obliczeniowej w postaci liczby procesorów,
wielkości pamięci itd.
Należy podać przepustowość wdrożonych w ramach Projektu
sieci teleinformatycznych.
Wnioskodawca ma swobodę w określeniu jednostki miary
tego wskaźnika.
Należy podać liczbę naukowców pracujących w ramach
danego Projektu w każdym roku z osobna, tzn. bez
odniesienia do roku poprzedniego - jest to bezwzględna liczba
naukowców pracujących w ramach danego projektu danym
roku. W kolumnie RAZEM należy wpisać łączną liczbę
naukowców, która będzie brać udział w realizacji projektu,
przy czym każdego naukowca należy policzyć tylko raz.
Jednostka miary: osoba.
Wskaźniki Rezultatu Obligatoryjne - należy podać wartości dla wszystkich
wskaźników z poniższej listy
Liczba jednostek
Należy podać przewidywaną (realistycznie oszacowaną)
naukowych korzystających liczbę jednostek naukowych, które będą korzystać
z infrastruktury
z infrastruktury informatycznej sfinansowanej w ramach
informatycznej nauki
Projektu.
dofinansowanej
Dla wyliczenia wskaźnika przyjmuje się definicję jednostki
w ramach Projektu
naukowej zawartą w art. 2 pkt 9) ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki. W przypadku uczelni
w praktyce najczęściej będzie to wydział kierowany przez
dziekana.
Jednostka miary: sztuka.
15/31
Przewidywana całkowita
liczba bezpośrednio
utworzonych nowych
etatów (EPC)
Należy podać liczbę etatów (EPC) utworzonych
u Wnioskodawcy lub członka/ członków konsorcjum/ sieci/
grupy (jeśli dotyczy) po realizacji Projektu - wskaźnik ten
dotyczy etatów (EPC), które powstały w efekcie realizacji
Projektu, które nie spełniają warunku określonego dla
zakwalifikowania jako wskaźnik produktu.
Koszty związane z utworzeniem nowego etatu (EPC)
(wykazywanego jako wskaźnik rezultatu) nie mogą zostać
pokryte ze środków funduszowych. Wskaźnik obejmuje
również etaty (EPC), utworzone przed zakończeniem
Projektu, pod warunkiem, iż po jego zakończeniu
finansowane będą ze środków innych niż środki funduszowe.
Uwaga:
Do wyliczania wartości wskaźnika nie należy zaliczać
pracowników obsługi administracyjnej.
W przypadku tego wskaźnika rokiem docelowym może być
rok dowolnie określony po zakończeniu realizacji Projektu,
jednak mieszczący się w okresie trwałości Projektu. Wskaźnik
dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę, umowy o dzieło oraz umowy zlecenia).
Jednostka miary: sztuka.
Liczba utworzonych
nowych etatów
badawczych
Należy podać planowaną liczbę etatów utworzonych
u Wnioskodawcy lub członka/ członków konsorcjum/
sieci/grupy (jeśli dotyczy) po realizacji Projektu, na których
zostaną zatrudnieni specjaliści, naukowcy na podstawie
umowy o pracę (bez etatów technicznych, pomocniczych,
administracyjnych i in.), które powstały w wyniku realizacji
projektu. W przypadku tego wskaźnika rokiem docelowym
może być rok dowolnie określony po zakończeniu realizacji
Projektu, jednak mieszczący się w okresie trwałości Projektu
(5 lat od zakończenia projektu). Miejsca pracy powinny być
utrzymane w okresie zapewnienia trwałości rezultatów
Projektu.
Jednostka miary: sztuka.
Wskaźniki Rezultatu Fakultatywne
należy podać wartości dla min. 3 wskaźników z poniższej listy
Wzrost mocy (wydajności) Należy podać wzrost mocy (wydajności) posiadanych
posiadanych jednostek
jednostek obliczeniowych w wyniku realizacji Projektu.
obliczeniowych w wyniku Wnioskodawca ma swobodę w określeniu jednostki miary
realizacji projektu
tego wskaźnika – miarę taką można wyrazić poprzez
konkretną jednostkę lub np. zastosować opis (charakterystykę)
jednostki obliczeniowej w postaci liczby procesorów,
wielkości pamięci itd. itp.
Wzrost przepustowości
Należy podać wzrost przepustowości posiadanych sieci
posiadanych sieci
teleinformatycznych w wyniku realizacji Projektu.
teleinformatycznych
w efekcie realizacji
Wnioskodawca ma swobodę w określeniu jednostki miary
projektu
tego wskaźnika.
16/31
Liczba projektów
badawczych, rozwojowych
i celowych zrealizowanych
przy wykorzystaniu
wspartej infrastruktury IT
Liczba
podmiotów/zespołów
naukowych
wykorzystujących
zaawansowane aplikacje
sieciowe (korzystająca
z opracowanych w ramach
projektu usług sieciowych)
Liczba osób
korzystających ze szkoleń
w zakresie obsługi i
eksploatacji utworzonej
specjalistycznej
infrastruktury
informatycznej
Należy podać przewidywaną (realistycznie oszacowaną)
liczbę projektów rozwojowych i celowych, które będą mogły
być zrealizowane z wykorzystaniem wspartej infrastruktury
w okresie zapewnienia trwałości projektu (5 lat od
zakończenia projektu).
Jednostka miary: sztuka.
Należy podać przewidywaną (realistycznie oszacowaną)
liczbę podmiotów/zespołów naukowych, które będą mogły
korzystać z zaawansowanych aplikacji sieciowych
(korzystających z opracowanych w ramach projektu usług
sieciowych) w okresie zapewnienia trwałości projektu (5 lat
od zakończenia projektu).
Jednostka miary: sztuka.
Należy podać przewidywaną (realistycznie oszacowaną)
liczbę osób, które skorzystają ze szkoleń w zakresie obsługi
i eksploatacji utworzonej specjalistycznej infrastruktury
informatycznej w okresie zapewnienia trwałości projektu
(5 lat od zakończenia projektu).
Jednostka miary: osoba.
Poddziałanie 2.3.2 - Rozwój zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej
Nazwa wskaźnika
Interpretacja
Wskaźniki Produktu Obligatoryjne - należy podać wartości dla wszystkich wskaźników
z listy
Liczba utworzonych baz
Należy wpisać ogólną liczbę baz danych, które powstaną
danych dofinansowanych
w ramach realizowanego Projektu.
w ramach projektu
Wskaźnik ten obejmuje zarówno nowotworzone bazy danych,
jak i zakup dostępu (na zasadzie licencji) do baz danych już
istniejących.
Liczba jednostek
naukowych
zaangażowanych
w realizację projektu
Jednostka miary: sztuka.
Należy podać liczbę jednostek naukowych uczestniczących
w realizacji projektu.
Dla wyliczenia wskaźnika przyjmuje się definicję jednostki
naukowej zawartą w art. 2 pkt 9) ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki.
W przypadku uczelni w praktyce najczęściej będzie to
wydział kierowany przez dziekana.
Jednostka miary: sztuka.
17/31
Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych
etatów (EPC)
Należy podać liczbę nowych etatów (EPC), które powstaną
w trakcie realizacji Projektu, u Wnioskodawcy lub członka
konsorcjum/sieci/grupy (jeśli dotyczy). Wskaźnik dotyczy
wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę, umowy o dzieło oraz umowy zlecenia. Nie należy
uwzględniać przesunięć personelu z innych działów podmiotu
do realizacji zadań w Projekcie lub zmiany stanowiska pracy
zatrudnionego personelu, z wyjątkiem sytuacji, gdy etat
pracownika przesuniętego do realizacji Projektu zostanie
ponownie obsadzony.
EPC to jednostka przeliczeniowa służąca do ustalenia
faktycznego zatrudnienia w B+R. Jest to jeden osobo-rok
poświęcony wyłącznie na działalność B+R. Zatrudnienie
w działalności B+R (w danym projekcie) w ekwiwalentach
pełnego czasu pracy ustala się na podstawie proporcji czasu
przepracowanego przez poszczególnych pracowników
w ciągu roku sprawozdawczego przy pracach na rzecz
Projektu (w ramach działalności B+R) w stosunku do pełnego
czasu pracy obowiązującego w danej instytucji na danym
stanowisku pracy.
Uwaga:
Do wyliczania wartości wskaźnika nie należy zaliczać
pracowników obsługi administracyjnej.
Przykład: Pracownik pracujący na całym etacie,
poświęcający w ciągu roku sprawozdawczego na działalność
B+R związaną z projektem 90% lub więcej ogólnego czasu
pracy to 1 EPC, poświęcający 75% ogólnego czasu pracy to
0,75 EPC, a 50% ogólnego czasu pracy to 0,5 EPC.
Jednostka miary: sztuka.
Wskaźniki Produktu Fakultatywne - należy podać wartości dla min. 3 wskaźników
z listy
Liczba nowopowstałych
Należy podać liczbę powstałych w ramach projektu baz
baz danych zawierających danych zawierających informacje o wynikach i warunkach
informację o wynikach
dostępu do wyników projektów badawczych.
i warunkach dostępu do
Wskaźnik ten obejmuje zarówno nowotworzone bazy danych,
wyników projektów
jak i zakup dostępu (na zasadzie licencji) do baz danych już
badawczych,
istniejących.
opracowanych w ramach
Jednostka miary: sztuka.
projektu
Liczba baz danych
Należy podać liczbę powstałych w ramach Projektu baz
publikacji naukowych,
danych publikacji naukowych.
powstałych w ramach
Wskaźnik ten obejmuje zarówno nowotworzone bazy danych,
projektu
jak i zakup dostępu (na zasadzie licencji) do baz danych już
istniejących.
Jednostka miary: sztuka.
18/31
Liczba zakupionego
specjalistycznego
oprogramowania
Liczba zintegrowanych
platform świadczenia
zaawansowanych usług
informacyjnych
powstałych w ramach
projektu
Liczba naukowców
zaangażowanych
w realizację projektu
Należy podać liczbę specjalistycznych aplikacji (programów)
zakupionych lub utworzonych w ramach Projektu.
Jeden program oznacza wartość wskaźnika „1”.
We wskaźniku tym nie podaje się liczby licencji dla
pojedynczych użytkowników.
Jednostka miary: sztuka.
Należy podać liczbę platform świadczenia zaawansowanych
usług informacyjnych, które zostaną wdrożone/opracowane
w ramach Projektu.
Jako „zintegrowaną platformę” należy rozumieć jednorodny
(spójny funkcjonalnie) produkt/usługę, do którego dostęp
otrzymają przedstawiciele środowiska naukowego.
Nie jest to początkowa („na wejściu”) liczba usług, które
w ramach projektu zostały połączone i „spięte” w całość, lecz
jest to liczba platform uzyskanych na końcu realizacji
projektu, oferowanych użytkownikom („na wyjściu”).
Jednostka miary: sztuka.
Należy podać liczbę naukowców pracujących w ramach
danego Projektu w każdym roku z osobna, tzn. bez
odniesienia do roku poprzedniego - jest to bezwzględna liczba
naukowców pracujących w ramach danego projektu danym
roku. W kolumnie RAZEM należy wpisać łączną liczbę
naukowców, która będzie brać udział w realizacji projektu,
przy czym każdego naukowca należy policzyć tylko raz.
Jednostka miary: osoba.
Wskaźniki Rezultatu Obligatoryjne
należy podać wartości dla wszystkich wskaźników z listy
Liczba jednostek
Należy podać przewidywaną (realistycznie oszacowaną)
naukowych
liczbę jednostek naukowych, które będą korzystać z dostępu
korzystających z baz
do baz danych sfinansowanych w ramach projektu.
danych dofinansowanych
w ramach projektu
Dla wyliczenia wskaźnika przyjmuje się definicję jednostki
naukowej zawartą w art. 2 pkt 9) ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki. W przypadku uczelni
w praktyce najczęściej będzie to wydział kierowany przez
dziekana.
Jednostka miary: sztuka.
19/31
Przewidywana całkowita
liczba bezpośrednio
utworzonych nowych
etatów (EPC)
Należy podać liczbę etatów (EPC) utworzonych
u Wnioskodawcy lub członka/członków konsorcjum/
sieci/grupy po realizacji Projektu - wskaźnik ten dotyczy
etatów (EPC), które powstały w efekcie realizacji Projektu,
które nie spełniają warunku określonego dla zakwalifikowania
jako wskaźnik produktu.
Koszty związane z utworzeniem nowego etatu (EPC)
(wykazywanego jako wskaźnik rezultatu) nie mogą zostać
pokryte ze środków funduszowych. Wskaźnik obejmuje
również etaty (EPC), utworzone przed zakończeniem
Projektu, pod warunkiem, iż po jego zakończeniu
finansowane będą ze środków innych niż środki funduszowe.
Uwaga:
Do wyliczania wartości wskaźnika nie należy zaliczać
pracowników obsługi administracyjnej.
W przypadku tego wskaźnika rokiem docelowym może być
rok dowolnie określony po zakończeniu realizacji Projektu,
jednak mieszczący się w okresie trwałości Projektu. Wskaźnik
dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę, umowy o dzieło oraz umowy zlecenia).
Jednostka miary: sztuka.
Liczba utworzonych
nowych etatów
badawczych
Należy
podać
planowaną
liczbę
utworzonych
u Wnioskodawcy lub członka/członków konsorcjum/sieci/
grupy (jeśli dotyczy) po realizacji Projektu etatów, na których
zostaną zatrudnieni specjaliści, naukowcy na podstawie
umowy o pracę (bez etatów technicznych, pomocniczych,
administracyjnych), które powstały w wyniku realizacji
Projektu. W przypadku tego wskaźnika rokiem docelowym
może być rok dowolnie określony po zakończeniu realizacji
Projektu, jednak mieszczący się w okresie trwałości Projektu.
Miejsca pracy powinny być utrzymane w okresie zapewnienia
trwałości rezultatów projektu.
Jednostka miary: sztuka.
Wskaźniki Rezultatu Fakultatywne - należy podać wartości dla min. 2 wskaźników
z poniższej listy
Liczba projektów
Należy podać przewidywaną (realistycznie oszacowaną)
badawczych, rozwojowych liczbę projektów badawczych, rozwojowych i celowych, które
i celowych zrealizowanych będą mogły być zrealizowane z wykorzystaniem utworzonych
przy wykorzystaniu
w wyniku projektu baz danych, w okresie zapewnienia
utworzonych baz danych
trwałości projektu (5 lat).
Jednostka miary: sztuka.
20/31
Liczba publikacji
naukowych dostępnych
w bazie danych stworzonej
w wyniku realizacji
projektu
Liczba unikalnych
użytkowników
(zarejestrowanych
użytkowników)
stworzonych w ramach
projektu baz danych
Należy podać przewidywaną (realistycznie oszacowaną)
liczbę publikacji naukowych, które będą dostępne w bazach
danych utworzonych/ zakupionych w ramach sfinansowanego
projektu w okresie zapewnienia trwałości projektu (5 lat).
Jednostka miary: sztuka.
Należy podać przewidywaną (realistycznie oszacowaną)
liczbę unikalnych użytkowników, którzy dokonają rejestracji
i otrzymają dostęp do zasobów baz danych stworzonych/
zakupionych w ramach Projektu, w okresie zapewnienia
trwałości projektu (5 lat).
Jednostka miary: sztuka.
Poddziałanie 2.3.3 - Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych
Nazwa wskaźnika
Interpretacja
Wskaźniki Produktu Obligatoryjne
należy podać wartości dla wszystkich wskaźników z poniższej listy
Liczba utworzonych
Należy wpisać ogólną liczbę aplikacji oraz udostępnionych
aplikacji oraz
usług teleinformatycznych, które powstaną w ramach
udostępnionych usług
realizowanego Projektu.
teleinformatycznych
Wskaźnik ten obejmuje zarówno nowotworzone aplikacje
dofinansowanych
i usługi, jak i zakup dostępu (na zasadzie licencji) do
w ramach projektu
aplikacji i usług już istniejących.
Liczba jednostek
naukowych
zaangażowanych
w realizację projektu
Jednostka miary: sztuka.
Należy podać liczbę jednostek naukowych uczestniczących
w realizacji projektu.
Dla wyliczenia wskaźnika przyjmuje się definicję jednostki
naukowej zawartą w art. 2 pkt 9) ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki.
W przypadku uczelni w praktyce najczęściej będzie to
wydział kierowany przez dziekana.
Jednostka miary: sztuka.
Liczba bezpośrednio
Należy podać liczbę nowych etatów (EPC), które powstaną
utworzonych nowych etatów w trakcie realizacji Projektu, u Wnioskodawcy lub członka
(EPC)
konsorcjum/sieci/grupy (jeśli dotyczy). Wskaźnik dotyczy
wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę, umowy o dzieło oraz umowy zlecenia). Nie
należy uwzględniać przesunięć personelu z innych działów
podmiotu do realizacji zadań w Projekcie lub zmiany
stanowiska pracy zatrudnionego personelu, z wyjątkiem
sytuacji, gdy etat pracownika przesuniętego do realizacji
Projektu zostanie ponownie obsadzony. EPC to jednostka
przeliczeniowa służąca do ustalenia faktycznego
zatrudnienia w B+R. Jest to jeden osobo-rok poświęcony
wyłącznie na działalność B+R.
21/31
Zatrudnienie w działalności B+R (w danym projekcie)
w ekwiwalentach pełnego czasu pracy ustala się na
podstawie proporcji czasu przepracowanego przez
poszczególnych
pracowników
w
ciągu
roku
sprawozdawczego przy pracach na rzecz Projektu
(w ramach działalności B+R) w stosunku do pełnego czasu
pracy obowiązującego w danej instytucji na danym
stanowisku pracy.
Uwaga:
Do wyliczania wartości wskaźnika nie należy zaliczać
pracowników obsługi administracyjnej.
Przykład: Pracownik pracujący na całym etacie,
poświęcający w ciągu roku sprawozdawczego na działalność
B+R związaną z projektem 90% lub więcej ogólnego czasu
pracy to 1 EPC, poświęcający 75% ogólnego czasu pracy to
0,75 EPC, a 50% ogólnego czasu pracy to 0,5 EPC.
Jednostka miary: sztuka.
Wskaźniki Produktu Fakultatywne - należy podać wartości dla min. 2 wskaźników
z poniższej listy
Liczba wdrożonych
Należy podać liczbę wdrożonych usług zarządzania
zintegrowanych usług
zasobami gridowymi.
zarządzania zasobami
gridowymi
Jednostka miary: sztuka.
Liczba zakupionego
Należy
podać
liczbę
specjalistycznych
aplikacji
specjalistycznego
(programów) zakupionych lub utworzonych w ramach
oprogramowania
projektu. Jeden program oznacza wartość wskaźnika „1”.
We wskaźniku tym nie podaje się liczby licencji dla
pojedynczych użytkowników.
Liczba zintegrowanych
platform świadczenia
zaawansowanych usług
informatycznych dla
środowiska naukowego
powstałych w ramach
projektu
Liczba naukowców
zaangażowanych
w realizację Projektu
Jednostka miary: sztuka.
Należy podać liczbę platform świadczenia zaawansowanych
usług informatycznych, które zostaną wdrożone/
opracowane w ramach projektu.
Jako „zintegrowaną platformę” należy rozumieć
jednorodny (spójny funkcjonalnie) produkt/usługę, do
którego dostęp otrzymają przedstawiciele środowiska
naukowego.
Nie jest to początkowa („na wejściu”) liczba usług, które
w ramach projektu zostały połączone i „spięte” w całość,
lecz jest to liczba platform uzyskanych na końcu realizacji
projektu, oferowanych użytkownikom („na wyjściu”).
Jednostka miary: sztuka.
Należy podać liczbę naukowców pracujących w ramach
danego projektu (poddziałania w ramach projektu)
w każdym roku z osobna, tzn. bez odniesienia do roku
poprzedniego - jest to bezwzględna liczba naukowców
22/31
pracujących w ramach danego projektu danym roku.
W kolumnie RAZEM należy wpisać łączną liczbę
naukowców, która będzie brać udział w realizacji projektu,
przy czym każdego naukowca należy policzyć tylko raz.
Jednostka miary: osoba
Wskaźniki Rezultatu Obligatoryjne - należy podać wartości dla wszystkich wskaźników
z listy
Liczba jednostek
Należy podać przewidywaną (realistycznie oszacowaną)
naukowych korzystających
liczbę jednostek naukowych, które będą korzystać
z zawansowanych aplikacji
z zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych
i usług teleinformatycznych sfinansowanych w ramach projektu.
Dla wyliczenia wskaźnika przyjmuje się definicję jednostki
naukowej zawartą w art. 2 pkt 9) ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki.
W przypadku uczelni w praktyce najczęściej będzie to
wydział kierowany przez dziekana.
Jednostka miary: sztuka.
Przewidywana całkowita
Należy podać liczbę etatów (EPC) utworzonych
liczba bezpośrednio
u Wnioskodawcy lub członka/ członków konsorcjum/
utworzonych nowych etatów sieci/grupy po realizacji Projektu - wskaźnik ten dotyczy
(EPC)
etatów (EPC), które powstały w efekcie realizacji Projektu,
które
nie
spełniają
warunku
określonego
dla
zakwalifikowania jako wskaźnik produktu.
Koszty związane z utworzeniem nowego etatu (EPC)
(wykazywanego jako wskaźnik rezultatu) nie mogą zostać
pokryte ze środków funduszowych. Wskaźnik obejmuje
również etaty (EPC), utworzone przed zakończeniem
Projektu, pod warunkiem, iż po jego zakończeniu
finansowane będą ze środków innych niż środki
funduszowe.
W przypadku tego wskaźnika rokiem docelowym może być
rok dowolnie określony po zakończeniu realizacji Projektu,
jednak mieszczący się w okresie trwałości Projektu.
Wskaźnik dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło oraz umowy
zlecenia.
Jednostka miary: sztuka.
Liczba utworzonych nowych Należy
podać
planowaną
liczbę
utworzonych
etatów badawczych
u Wnioskodawcy lub członka/ członków konsorcjum/
sieci/grupy (jeśli dotyczy) po realizacji Projektu etatów, na
których zostaną zatrudnieni specjaliści, naukowcy na
podstawie umowy o pracę (bez etatów technicznych,
pomocniczych,
administracyjnych),
które
powstały
w wyniku realizacji Projektu. W przypadku tego wskaźnika
rokiem docelowym może być rok dowolnie określony po
zakończeniu realizacji Projektu, jednak mieszczący się
23/31
w okresie trwałości Projektu (5 lat od zakończenia projektu).
Miejsca pracy powinny być utrzymane w okresie
zapewnienia trwałości rezultatów projektu.
Jednostka miary: sztuka.
Wskaźniki Rezultatu Fakultatywne
należy podać wartości dla min. 2 wskaźników z listy
Liczba podmiotów
Należy podać przewidywaną (realistycznie oszacowaną)
wykorzystujących
liczbę podmiotów, które będą mogły być korzystać
zaawansowane aplikacje
z zaawansowanych aplikacji sieciowych opracowanych
sieciowe (korzystająca
w ramach projektu, w okresie zapewnienia trwałości
z opracowanych w ramach
Projektu (5 lat).
projektu usług sieciowych)
Jednostka miary: sztuka.
Liczba unikalnych
Należy podać przewidywaną (realistycznie oszacowaną)
użytkowników
liczbę unikalnych użytkowników, którzy dokonają
(zarejestrowanych
rejestracji i otrzymają dostęp do aplikacji i usług
użytkowników)
teleinformatycznych
stworzonych/zakupionych
dla
stworzonych w ramach
środowiska naukowego w ramach projektu, w okresie
projektu aplikacji i usług
zapewnienia trwałości Projektu (5 lat od zakończenia
teleinformatycznych dla
projektu).
środowiska naukowego
Jednostka miary: sztuka.
Liczba osób korzystających Należy podać przewidywaną (realistycznie oszacowaną)
ze szkoleń w zakresie
liczbę osób, które skorzystają ze szkoleń w zakresie obsługi
obsługi zawansowanych
zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych
aplikacji i usług
sfinansowanych w ramach projektu, w okresie zapewnienia
teleinformatycznych
projektu (5 lat od zakończenia Projektu).
Jednostka miary: sztuka.
V. Harmonogram realizacji Projektu
17. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu
W punkcie tym należy podać dzień, miesiąc oraz rok (w formacie dd/mm/rrrr), w którym
planowane jest rozpoczęcie oraz zakończenie realizacji Projektu.
Przez zakończenie realizacji Projektu rozumie się dzień złożenia przez Beneficjenta
wniosku o płatność końcową. Podany we wniosku okres realizacji Projektu zostanie wpisany
do umowy o dofinansowanie Projektu jako okres kwalifikowalności wydatków.
Zgodnie z zapisami umowy, najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu Beneficjent musi złożyć
wniosek o płatność końcową. W związku z tym, podany okres realizacji Projektu musi
uwzględniać zarówno okres niezbędny do faktycznej realizacji Projektu, jak również czas
niezbędny do poniesienia wszystkich zaplanowanych wydatków oraz skompletowania
wszystkich dokumentów do wniosku o płatność końcową.
Uwaga: Zgodnie z zasadami przyjętymi w Konkursie, realizacja Projektu nie może
wykraczać poza 30 listopada 2015 r.
24/31
VI. Wydatki związane z realizacją Projektu
18. Wydatki związane z realizacją Projektu
W ww. punkcie należy określić całkowite wydatki na realizację Projektu (pierwszy wiersz)
wraz ze wskazaniem wartości wydatków kwalifikowanych (drugi wiersz), czyli tych, które są
związane bezpośrednio z Projektem oraz są poniesione po 1 stycznia 2007 r., zgodnie
z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach PO IG, 2007-2013 (wersja z dnia 29.03.2011 r.).
W rubryce „w tym VAT” należy wpisać wysokość podatku VAT, który stanowi koszt
kwalifikowany wg ww. Wytycznych.
W komórce „Kwota dofinansowania (w PLN)”, należy wpisać całkowitą wartość
dofinansowania, o jaką ubiega się Wnioskodawca.
W rubryce „Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 2.3. PO IG” należy
wpisać procentowy udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych Projektu.
W kolejnym wierszu należy wpisać wartość wydatków związanych z cross-financingiem
(w PLN), jeżeli w ramach danego projektu przewiduje się wykorzystanie możliwości
tzw. finansowania krzyżowego obejmujące szkolenia w zakresie eksploatacji i zarządzania
infrastrukturą informatyczną (obszar objęty zakresem EFS). Cross-financing dopuszczalny
jest do poziomu 10% wydatków kwalifikowalnych projektu (zgodnie z Uszczegółowieniem
Programu).
Wydatkami kwalifikowanymi do objęcia wsparciem są tylko takie wydatki, które są
niezbędne do wykonania Projektu, są bezpośrednio z Projektem związane oraz są poniesione
w okresie kwalifikowalności wydatków.
Kategorie wydatków kwalifikowanych muszą być zgodne z dokumentem: „Wytyczne
Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013” (wersja z dnia 29.03.2011 r.). Kwoty
wydatków w poszczególnych kategoriach, ich sumy, kwoty muszą być zgodne
z kwotami wykazanymi w Studium wykonalności i Harmonogramie rzeczowo-finansowym
wg zadań. Kwoty muszą być prawidłowo wyliczone.
Z uwagi na możliwość popełnienia błędów przy konstruowaniu wydatków, zaleca się, tam
gdzie to możliwe, podawać wydatki w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
Przykład: jeżeli w ramach Projektu planuje się poniesienie jednostkowego wydatku na
poziomie 13 145,55 PLN, prosimy dokonać zaokrąglenia do kwoty 13 146 PLN.
Wydatki planowane do poniesienia w ramach Projektu i przewidziane do objęcia wsparciem
muszą być kwalifikowalne, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zaplanowanych przez
Wnioskodawcę działań i celów Projektu oraz celów Działania 2.3 POIG.
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu bądź odliczenia
VAT i wnioskuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT, czego
potwierdzeniem jest deklaracja Wnioskodawcy o braku możliwości odzyskania podatku
VAT, wówczas wydatki kwalifikowane należy podać w kwotach brutto. W takiej sytuacji
należy złożyć razem z wnioskiem oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku VAT
zgodne z odpowiednim wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG,
dostępnym na stronie internetowej IP.
25/31
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu bądź odliczenia
VAT i nie wnioskuje oraz nie będzie w przyszłości wnioskował o refundację jakiejkolwiek
części poniesionego w ramach projektu podatku VAT, czego potwierdzeniem jest deklaracja
Wnioskodawcy o braku możliwości odzyskania podatku VAT, bądź będzie miał możliwość
odzyskania lub odliczenia kosztu podatku VAT, wówczas w wierszu Wydatki ogółem należy
uwzględnić wartości brutto, natomiast w wierszu Wydatki kwalifikowane tylko wartości
netto. Wydatki ogółem będą stanowiły sumę wydatków kwalifikowanych i VAT oraz innych
niż VAT wydatków niekwalifikowanych.
W przypadku, gdy członek konsorcjum/sieci/grupy w Projekcie w ramach kosztów
kwalifikowalnych ujmuje VAT, z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości uzyskania zwrotu
bądź odliczenia VAT zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji projektowej Oświadczenie
członka konsorcjum/sieci/grupy o braku możliwości odzyskania podatku VAT.
Wydatki kwalifikowalne podawane są w kwotach netto chyba, że Wnioskodawca nie ma
możliwości uzyskania zwrotu bądź odliczenia VAT, czego potwierdzeniem jest deklaracja
Wnioskodawcy o braku możliwości odzyskania podatku VAT.
UWAGA: W przypadku realizacji Projektu w ramach konsorcjum/sieci/grupy do
wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć wypełnione przez wszystkich
członków konsorcjum/sieci/grupy Oświadczenia o braku możliwości odzyskania podatku
VAT (dotyczy wyłącznie członków konsorcjum/sieci/grupy, którzy występują
o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT) oraz Ankiety
wypełniane na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT (dotyczy wyłącznie
członków konsorcjum/sieci/grupy, którzy występują o refundację części poniesionego
w ramach projektu podatku VAT).
W sytuacji gdy Wnioskodawca (lub członek konsorcjum/sieci/grupy) zadeklaruje na
etapie składania wniosku brak możliwości odzyskania podatku VAT, przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie będzie zobowiązany złożyć druk VAT-5
wystawiony przez właściwy organ podatkowy.
Uwaga: W przypadku, gdy Wnioskodawca zamierza wnioskować o refundację części
poniesionego w ramach projektu podatku VAT, należy obligatoryjnie zapoznać się
z Zaleceniami Instytucji Zarządzającej PO IG dotyczącymi kwalifikowalności podatku VAT w
projektach realizowanych w ramach PO IG 2007-2013 dostępnymi na stronie internetowej
IP.
UWAGA: Zgodnie z przyjętą w NCBR „Procedurą monitorowania dochodu w projektach
I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” (dostępną na
stronie internetowej IP) innowacyjny charakter projektów realizowanych w ramach I i II osi
priorytetowej PO IG uniemożliwia obiektywne oszacowanie dochodu na etapie wniosku
o dofinansowanie, dlatego w odniesieniu do projektów realizowanych w ich ramach,
możliwe jest przyznanie maksymalnego dofinansowania wspólnotowego określonego dla
danego działania. Przyjmuje się, że co do zasady, wszystkie projekty realizowane w ramach
I i II osi priorytetowej PO IG należą do kategorii, o której mówi Art. 55 ust. 3
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/20063 i podlegają monitorowaniu rzeczywistego dochodu
zgodnie z zasadami opisanymi w ww. procedurze.
3
Projekty generujące dochód w rozumieniu Art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady 1083/2006 objęte są zasadami
monitorowania dochodu zgodnie z Rozdziałem 11.2 Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Podkreślić należy, iż dla
tych projektów nie wylicza się (i nie aktualizuje) luki w finansowaniu.
26/31
Projekty, których całkowity koszt nie przekracza 1 mln EUR4, nie są traktowane jako
projekty generujące dochód i nie obowiązuje ich przedstawiony w procedurze system
monitorowania dochodów.
Dochód generowany przez Projekt, o którym mowa w Art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 oznacza różnicę pomiędzy rzeczywistymi przychodami wygenerowanym
w okresie do 5 lat po okresie realizacji projektu (Przychód w projekcie), a rzeczywistymi
kosztami operacyjnymi ponoszonymi w trakcie realizacji i okresu trwałości projektu
(Kalkulacja kosztów operacyjnych projektu).
Opisanie kosztów operacyjnych i przychodów za pomocą przymiotnika „rzeczywiste”
oznacza, iż do obliczenia dochodu wygenerowanego w ramach projektu przyjmowanie
są faktyczne dane zarejestrowane w trakcie okresu realizacji projektu oraz w okresie
trwałości projektu, a nie wartości prognozowane jak w przypadku wyznaczania luki
w finansowaniu na etapie analizy kosztów i korzyści (wymaganej w przypadku projektów
innych niż wymienione w art. 55 ust.3 ww. rozporządzenia).
19. Powiązanie Projektu z innymi projektami
W punkcie tym należy wskazać, czy Projekt jest elementem realizacji szerszego
przedsięwzięcia lub pozostaje w związku z realizacją innych projektów Wnioskodawcy
/członka/ów konsorcjum/sieci/grupy w ramach PO IG lub innych programów operacyjnych
na lata 2007-2013 lub przy udziale innych środków publicznych.
Powiązanie z innymi projektami opisywane będzie szczegółowo w pkt 6.1.5 i 6.2.5
(jeśli dotyczy) Studium wykonalności.
W przypadku, gdy Projekt nie jest powiązany z innymi projektami należy zaznaczyć „nie
dotyczy”.
4
Do przeliczeń walutowych należy zastosować kurs EUR/PLN, będący średnią miesięcznych obrachunkowych
kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy te są publikowane na stronie internetowej pod adresem:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
27/31
VIII. Lista wymaganych załączników do wniosku
W punkcie tym wymienione są załączniki, które Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć
wraz z wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu.
Lp.
1.
2.
3.
4.
Nazwa załącznika
Wzór formularza
Studium wykonalności
wg wzoru dostępnego
na stronie
internetowej NCBR
Harmonogram rzeczowo-finansowy wg zadań
j.w.
Harmonogram realizacji Projektu na lata
j.w.
Pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie
dokument własny
(jeśli dotyczy).
Wnioskodawcy
5..
Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku VAT –
obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca
występuje o refundację części poniesionego w ramach
projektu podatku VAT.
6.
Ankieta dla Wnioskodawcy dot. kwalifikowalności podatku
VAT w projektach PO IG (wymagana wyłącznie
w przypadku Wnioskodawców nie mających prawnej
możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego
ostatecznie kosztu podatku VAT).
7.
Załącznik nr Ia do Wytycznych w zakresie postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięć współfinansowanych
z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych
8.
Załącznik nr Ib (jeśli dotyczy) do Wytycznych w zakresie
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych
z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych
Kopia umowy konsorcjum/sieci/grupy (jeśli dotyczy)
9.
Zgodne ze wzorem
wynikającym
z Zaleceń Instytucji
Zarządzającej PO IG,
dostępnym na stronie
internetowej NCBR
Zgodne ze wzorem
wynikającym
z Zaleceń Instytucji
Zarządzającej PO IG,
dostępnym na stronie
internetowej NCBR
wg wzoru dostępnego
na stronie
internetowej NCBR
wg wzoru dostępnego
na stronie
internetowej NCBR
dokument własny
Wnioskodawcy/kons
orcjum zawierający
elementy wymagane
w Instrukcji do
wniosku (poniżej)
Format w wersji
elektronicznej
edytor tekstu
arkusz kalkulacyjny
arkusz kalkulacyjny
Skan oryginału
w PDF
Skan podpisanego
Oświadczenia
w PDF
Format w wersji
papierowej
Oryginał
Oryginał
Oryginał
Oryginał bądź
poświadczona za
zgodność
z oryginałem kopia
Oryginał
Skan podpisanej
ankiety w PDF
Oryginał
Skan podpisanego
dokumentu w PDF
Oryginał
Skan w PDF
dokumentu
wystawionego przez
właściwy urząd
Skan oryginału
w PDF
Oryginał
Poświadczona za
zgodność
z oryginałem kopia
Dodatkowo - w zależności od charakteru inwestycji należy załączyć dodatkowo następujące dokumenty:
9.
I. Dla projektów wymagających pozwolenia na budowę:
a) Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania
nieruchomością do celów projektu.
b) Program funkcjonalno – użytkowy lub projekt
architektoniczno-budowlany.
Uwaga: W przypadku składania jako załącznika do
wniosku Projektu architektoniczno-budowlanego
konieczne jest zamieszczenie w części V Studium
wykonalności Analiza techniczna (poza innymi
informacjami wymaganymi do przedstawienia w tej
części Studium), następujących informacji dot.
inwestycji:
 powierzchnie użytkowe poszczególnych
pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,
 wskaźniki powierzchniowo - kubaturowe, w tym
wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w
powierzchni netto,
 inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni
użytkowej opisanych wcześniej wskaźników,
 określenie wielkości możliwych przekroczeń lub
pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni
a) dokument własny
Wnioskodawcy
b) dokument własny
Wnioskodawcy
28/31
a) skan oryginału
a) Oryginał
w PDF
b) wydruk bądź zapis
b) dokument w
na płycie CD/DVD/
wersji PDF bądź
bądź innym nośniku
w innej formie
danych (płyta/inny
właściwej dla tego nośnik dołączany jest
rodzaju dokumentów do wersji papierowej
dokumentacji
projektowej).
i kubatur lub wskaźników.
Na etapie zawierania umowy o dofinansowanie wymagane
będzie przedłożenie kopii pozwolenia na budowę.
II. Dla projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”:
a) Program funkcjonalno-użytkowy,
b) Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania
nieruchomością do celów Projektu a na etapie
zawarcia umowy konieczne będzie doręczenie do IP
w szczególności:
a) decyzję o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu (w przypadku
inwestycji planowanych na obszarach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego nie został uchwalony) wraz
z dokumentacją wydaną w ramach oceny
oddziaływania na środowisko przeprowadzoną
przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej lub
b) wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (w przypadku projektów
realizowanych na terenie gmin posiadających
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego) w części dotyczącej lokalizacji
inwestycji wraz z kopią informacji
uwzględniającej:
 ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania
planu na środowisko,
 opinie i uzgodnienia właściwych organów
opiniujących prognozę oddziaływania planu na
środowisko,
 przeprowadzenie konsultacji społecznych planu
i prognozy oddziaływania na środowisko oraz
sposób wykorzystania uwag i wniosków
uzyskanych podczas konsultacji społecznych,
 wyniki postępowania transgranicznego (jeśli
dotyczy).
a) dokument własny
Wnioskodawcy
b) dokument własny
Wnioskodawcy
a) dokument własny
Wnioskodawcy
a) wydruk bądź zapis
a) dokument
na płycie CD/DVD/
w wersji PDF bądź
bądź innym nośniku
w innej formie
danych (płyta/inny
właściwej dla tego nośnik dołączany jest
rodzaju dokumentów do wersji papierowej
b) skan oryginału
dokumentacji
w PDF
projektowej).
b) Oryginał
a) skan oryginału
w PDF
a) Oryginał
Skan podpisanej
Deklaracji w PDF
Oryginał
Skan podpisanego
Oświadczenia
w PDF
Oryginał
III. Dla projektów niewymagających pozwolenia na
budowę:
a) Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania
nieruchomością do celów Projektu.
Dokumenty wymagane od członka konsorcjum/sieci/grupy (jeśli dotyczy)
1.
2.
Deklaracja członka konsorcjum/sieci/grupy (zgodnie
wg wzoru dostępnego
z obowiązującym wzorem dla członka konsorcjum/sieci/
na stronie
grupy)
internetowej NCBR
Uwaga: W przypadku gdy konsorcjum/sieć/grupa liczy
dwóch członków (uwzględniając Wnioskodawcę) należy
przedstawić deklarację członka konsorcjum/sieci/grupy
innego niż Wnioskodawca, W przypadku gdy
konsorcjum/sieć/grupa liczy więcej niż dwóch członków
(uwzględniając Wnioskodawcę) elektroniczna wersja
Deklaracji załączana do systemu powinna stanowić skan
(w jednym pliku) wszystkich Deklaracji przygotowanych
dla wszystkich członków konsorcjum/sieci/grupy/
Oświadczenie członka konsorcjum/sieci/grupy, dotyczące
zgodne ze wzorem
podatku VAT, obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy
wynikającym
członek konsorcjum/sieci/grupy wnioskuje o refundację
z Zaleceń Instytucji
poniesionego podatku VAT
Zarządzającej PO IG,
Uwaga: W przypadku gdy konsorcjum/sieć/grupa liczy
dostępnym na stronie
dwóch członków (uwzględniając Wnioskodawcę) należy
internetowej NCBR
przedstawić Oświadczenie członka konsorcjum/sieci/grupy
innego niż Wnioskodawca, W przypadku gdy
konsorcjum/sieć/grupa liczy więcej niż dwóch członków
(uwzględniając Wnioskodawcę) elektroniczna wersja
Oświadczenia załączana do systemu powinna stanowić skan
(w jednym pliku) wszystkich Oświadczeń przygotowanych
dla wszystkich członków konsorcjum/sieci/grupy.
29/31
3.
4.
Ankieta dot. kwalifikowalności podatku VAT
w projektach PO IG – członka konsorcjum/sieci/grupy
(wymagana wyłącznie w przypadku członków
konsorcjum/sieci/grupy nie mających prawnej możliwości
odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu
podatku VAT).
Uwaga: W przypadku gdy konsorcjum/sieć/grupa liczy
dwóch członków (uwzględniając Wnioskodawcę) należy
przedstawić Ankietę dla członka konsorcjum/sieci/grupy
innego niż Wnioskodawca, W przypadku gdy
konsorcjum/sieć/grupa liczy więcej niż dwóch członków
(uwzględniając Wnioskodawcę) elektroniczna wersja
Ankiety załączana do systemu powinna stanowić skan
(w jednym pliku) wszystkich ankiet przygotowanych dla
wszystkich członków konsorcjum/sieci/grupy.
Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania
nieruchomością do celów Projektu.
Uwaga: W przypadku gdy konsorcjum/sieć/grupa liczy
dwóch członków (uwzględniając Wnioskodawcę) należy
przedstawić Oświadczenie członka konsorcjum/sieci/grupy
innego niż Wnioskodawca, W przypadku gdy
konsorcjum/sieć/grupa liczy więcej niż dwóch członków
(uwzględniając Wnioskodawcę) elektroniczna wersja
Oświadczenia załączana do systemu powinna stanowić skan
(w jednym pliku) wszystkich Oświadczeń przygotowanych
dla wszystkich członków konsorcjum/sieci/grupy.
Zgodne ze wzorem
wynikającym
z Zaleceń Instytucji
Zarządzającej PO IG,
dostępnym na stronie
internetowej NCBR
Skan podpisanej
ankiety w PDF
Oryginał
Dokument własny
konsorcjanta
Skan podpisanego
Oświadczenia
w PDF
Oryginał
W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum/sieci naukowej/grupy do
dokumentacji projektu należy dołączyć: odpis lub potwierdzoną „za zgodność
z oryginałem” kopię umowy konsorcjum bądź innej umowy o współpracy (jeśli dotyczy),
określających w szczególności:
1) zasady reprezentacji (podmiotem wiodącym jest zawsze podmiot składający wniosek),
2) zakresy odpowiedzialności poszczególnych stron umowy,
3) określenie przepływów finansowych między poszczególnymi podmiotami, (nie
dotyczy przepływu: jednostka naukowa-przedsiębiorca),
4) sposób finansowania kosztów utrzymania i użytkowania przedmiotu inwestycji,
5) określenie praw własności przy inwestycji, która dotyczy budowy nieruchomości,
zakupu aparatury (z wyłączeniem przedsiębiorców)5,
6) sposób wspólnego użytkowania przedmiotu inwestycji oraz zasady dostępu do niej
jednostek naukowych nie wchodzących w skład konsorcjum.
Przed wypełnieniem Załączników nr Ia oraz Ib (jeśli dotyczy) do Wytycznych w zakresie
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć
współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (wg wzoru
dostępnego na stronie internetowej NCBR) należy zapoznać się z Instrukcją ich wypełniania
określoną w przedmiotowych Wytycznych oraz stanowiskiem GDOŚ w sprawie wydawania
zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000,
dostępnymi na stronie internetowej IP.
W przypadku, gdy przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest
przedsięwzięcie o charakterze infrastrukturalnym, które nie zostało wymienione
w § 2 albo 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
bądź nie wpływa znacząco na obszar Natura 2000, załącznik Ia należy wypełnić
W związku z faktem, że w Działaniu 2.3 nie występuje pomoc publiczna, w ramach realizacji projektu żadne
przysporzenie nie może trafiać wprost do przedsiębiorcy.
5
30/31
w ograniczonym zakresie, zgodnie z instrukcją zawartą w Wytycznych Ministra Rozwoju
Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
W takiej sytuacji konieczne będzie także wypełnienie załącznika Ib.
Gdy przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest inwestycja o charakterze
nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń), która nie została wymieniona
w § 2 albo 3 ww. Rozporządzenia, załącznik Ia również należy wypełnić w ograniczonym
zakresie, jednakże wypełnienie załącznika Ib nie będzie w tym przypadku konieczne.
Część IX. Deklaracja Wnioskodawcy
Ostatnią częścią wniosku jest deklaracja Wnioskodawcy.
W pkt 19 Deklaracji Wnioskodawca należy dokonać wyboru właściwej opcji.
Kwestię oddziaływania na środowisko reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr.199,poz.1227
z późn.zm.).
W celu prawidłowego wypełnienia tego punktu należy zapoznać się z Wytycznymi Ministra
Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów
operacyjnych oraz częścią I Przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych operacji
w ramach PO IG (dokument dostępny na stronie internetowej IP).
W przypadku projektów uwzględniających przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać
na środowisko, wymienione w § 2 albo 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397), konieczne będzie dostarczenie najpóźniej przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie Projektu następujących dokumentów:
1) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz
z kolejnymi decyzjami inwestycyjnymi wymaganymi dla danego przedsięwzięcia;
2) raportu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (obligatoryjnie w przypadku
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – jeśli jego
sporządzenie było konieczne);
3) wyników konsultacji/uzgodnień z właściwymi organami ochrony środowiska i zdrowia
publicznego:
a) stanowisk właściwych organów w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych
warunków realizacji przedsięwzięcia (w tym w zakresie dotyczącym obszarów Natura
2000) – dotyczy wszystkich przedsięwzięć;
b) postanowienie w sprawie obowiązku/braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ wraz
z opiniami właściwych organów – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia;
c) w przypadku złożenia wniosku o zakres raportu – postanowienia wraz z opiniami
właściwych organów (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko);
4) wyników konsultacji społecznych (uwagi i wnioski zgłoszone w ramach konsultacji
społecznych wraz ze stanowiskiem właściwych organów do zgłoszonych uwag);
5) w przypadku, gdy było przeprowadzone postępowanie transgraniczne - wyników
postępowania transgranicznego.
31/31
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards