Komunikat dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji

advertisement
Komunikat
Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej
Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych (Dz.U. 2014. poz. 1952).
W rozporządzeniu wprowadzono zmiany dotyczące m.in. rozdziałów, objaśnień oraz
w zakresie paragrafów:
- W załączniku Nr 4 do rozporządzenia- Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków:
* dodano paragraf 419 Nagrody konkursowe wraz z objaśnieniami: „Paragraf ten obejmuje
nagrody dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych.";
* uchylono paragraf "435 Zakup usług dostępu do sieci Internet";
* uchylono 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej",
* paragraf "436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej" wraz z dodawanymi objaśnieniami otrzymał nowe
brzmienie:
"436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
Paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci
Internet.",
(zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015r.)
- W załączniku Nr 2 rozporządzenia – Klasyfikacja rozdziałów – wprowadzono dwa nowe
rozdziały:
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych;
Jest to związane z faktem, że z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia
5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
(Dz.U.2014. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego
obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania
naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji
określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.
Środki na ten cel powinny zostać wyodrębnione w dwóch nowych rozdziałach: 80149
oraz 80150.
- W załączniku Nr 2 rozporządzenia – Klasyfikacja rozdziałów - dodano w rozdziale 90002
Gospodarka odpadami objaśnienia w brzmieniu:
"W rozdziale tym ujmuje się m.in. dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn.
zm.)."
Uchwały budżetowe JST w zakresie rozdziałów 80149, 80150 oraz 90002 należy
dostosować w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards