Impulsowe układy transformujące napięcia przemienne Streszczenie

advertisement
Impulsowe układy transformujące napięcia przemienne
Streszczenie
Monografia dotyczy impulsowych układów transformujących napięcia przemienne
ze sprzężeniem elektrycznym oraz hybrydowym (elektrycznym i elektromagnetycznym). Umożliwiają one zmianę parametrów wielkości fizycznych charakteryzujących
energię elektryczną prądu przemiennego (napięcia, prądu oraz mocy obciążenia) bez
zmiany częstotliwości harmonicznej podstawowej napięcia. Podobnie jak w przypadku
transformowania napięć przemiennych za pomocą transformatora konwencjonalnego.
Monografia obejmuje jedno- i trójfazowe układy, ze sterownikami matrycowymi (SM)
lub sterownikami matrycowo-reaktancyjnymi (SMR) o sterowaniu typu PWM,
w których są stosowane łączniki w pełni sterowalne o częstotliwości przełączania fS >> f
(gdzie: f – częstotliwość napięcia zasilania). Topologie SM bazują na topologii przekształtnika singularnego (układy jednofazowe) lub przekształtnika matrycowego
o zredukowanej ilości łączników (układy trójfazowe), a topologie SMR są budowane na
bazie topologii przekształtników prądu stałego na prąd stały (DC/DC).
W monografii przedstawiono jedno- i trójfazowe topologie SM i SMR oraz systematykę realizacji układowych impulsowych układów transformujących napięcia przemienne z tymi sterownikami. Przedstawiono w niej koncepcję metody modelowania,
w której wykorzystuje się zmodyfikowaną technikę uśredniania bazującą na równaniach
uśrednionych zmiennych stanu oraz modelach obwodowych uśrednionych sterowników
i ich opisie zaciskowym (czwórnikowym). Modyfikacja techniki uśredniania polega na
tym, że wykorzystuje się uśrednianie w bieżących okresach przełączania (uśrednianie
bieżące z operatorem uśredniania innym niż stosowany w klasycznej technice uśredniania). Przedstawiono w niej również schematy zastępcze podstawowych układów transformujących napięcia przemienne z modelami obwodowymi uśrednionymi sterowników, które są konstruowane na podstawie równań uśrednionych zmiennych stanu. Ponadto, w monografii jest przedstawiona ilościowa ocena amplitudowych i fazowych
błędów uśredniania zmiennych stanu przy skończonej częstotliwości przełączania. Analiza tych błędów pozwala na ocenę dokładności przedstawinych modeli sterowników,
które są stosowane w omawianych układach. Funkcje układowe sterowników oraz właściwości układów z tymi sterownikami są opisywane za pomocą parametrów łańcuchowych (parametry A). Monografia zawiera również systematykę propozycji zastosowań
impulsowych układów transformujących napięcia przemienne.
Słowa kluczowe: topologie sterowników matrycowych (SM) prądu przemiennego,
topologie sterowników matrycowo-reaktancyjnych (SMR) prądu przemiennego, metoda
uśrednionych zmiennych stanu, uśrednianie bieżące, model uśredniony, model obwodowy uśredniony, funkcje układowe SM, SMR, właściwości układów z SM lub SMR,
zastosowania układów z SM lub SMR.
PWM AC voltage transforming circuits
Abstract
This monograph deals with PWM AC transforming circuits with electrical and hybrid
(electrical and electromagnetic) coupling. There are utilized to change of physical quantity parameters relevant to AC electrical energy (load voltage, current and power) without change of the voltage fundamental harmonic frequency. Similarly, like in case of
AC transformation by means of the conventional transformer. The monograph cover
single and three-phase circuits with PWM AC matrix controllers (MC) or matrixreactance controllers (MRC), in which self-commutated switches are used with switching frequency fS >> f (where: f – supply voltage frequency). The MC topologies are
based on singular converter topology (single-phase circuits) or matrix converter topology with reduced number of switches (three-phase circuits), whereas the MRC are built
up on basis of the DC/DC converter topologies.
In this monograph there are presented single and three-phase MC and MRC topologies and systematics of PWM AC transforming circuit realizations. The concept
of modelling method is presented, which employs modified averaging technique based
on averaged state space equations and averaged circuit models of the controllers with
their four-terminal description. The modification depend on that averaging in running
switching period is used (running averaging with averaging operator other then used in
classical averaging technique). The substitute schemes of basic PWM AC transforming
circuits with averaged models of controllers, which are constructed on the base of averaged state space equations, are also presented. Furthermore, in the monograph
a quantitative assessment of accuracy for the averaged models of the presented MRC for
finite switching frequency is presented. The analysis of these errors allows to accuracy
evaluation of presented models of the controllers, which are used in discussed circuits.
The circuit functions of the controllers and properties of the circuits with these controllers are described by means of chain parameters (A parameters). There is also presented
systematics of application proposals of PWM AC transforming circuits in this monograph.
Keywords: AC matrix-controller (MC) topologies, AC matrix-reactance controller
(MRC) topologies, averaged state space method, running averaging, averaged model,
circuit averaged model, MC and MRC circuit functions, circuits with MC or MRC
properties, applications of circuits with MC or MRC.
Download