Karta nr 9

advertisement
PLAN SERWISOWANIA URZĄDZEŃ I INSTALACJI W OBIEKCIE nr 208 w JW 1155
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE
Karta nr 9
Nazwa urządzenia
lub instalacji
przewidzianych do
przeglądu i
konserwacji
Zakres prac
wykonywanych przez
firmę serwisową
Czynności wykonane przez firmę
serwisową
Uwagi
Planowany termin realizacji
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
RGNN
Rozdzielnia n.n
napięcie
niegwarantowane
MDB-N oraz
napięcie
gwarantowane
MDB-U typu
PRISMA P plus
Przegląd instalacji co 3
miesiące









Baterie

Sprawdzenie stanu
bezpieczników
sprawdzenie stanu
łączników i połączeń
dokonanie oględzin i
przegląd instalacji
dokonanie niezbędnych
prób poszczególnych
modułów i podzespołów
wykonanie pomiarów
elektrycznych okresowych
sprawdzenie poprawności
działania układu SZR
dokonanie niezbędnych
napraw
czyszczenie i sprawdzenie
części mechanicznych
( mechanizmy napędowe)
czyszczenie szynoprzewodu,
usunięcie starego smaru i
naniesienie nowego
odkurzenie części
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
Nazwa urządzenia
lub instalacji
przewidzianych do
przeglądu i
konserwacji
Zakres prac
wykonywanych przez
firmę serwisową
Czynności wykonane przez firmę
serwisową
Planowany termin realizacji
Uwagi
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
kondensatorów do
kompensacji mocy
biernej typu BKDEL PRISMA
200kVAR
Regulator mocy
biernej RMB-10






Agregaty
prądotwórcze
„
Typ GPW 790 PO
Po każdych
przepracowanych 250
godzinach lecz nie rzadziej
-
zewnętrznych i
wewnętrznych
sprawdzenie parametrów
technicznych z jej danymi
początkowymi
sprawdzenie styków,
połączeń przewodów i kabli,
połączeń śrubowych,
dokręcenie ich i
przewazelinowanie
sprawdzenie działania
łączników, styczników i
pozostałej aparatury
sprawdzenie obwodów
sterowania, sygnalizacji i
zabezpieczeń
sprawdzenie stanu urządzeń
rozładowczych
czyszczenie kanału
kablowego
Kontrola poziomu oleju
Kontrola poziomu cieczy
chłodzącej
X
X
X
X
X
X
X
X
2
Nazwa urządzenia
lub instalacji
przewidzianych do
przeglądu i
konserwacji
Zakres prac
wykonywanych przez
firmę serwisową
Czynności wykonane przez firmę
serwisową
Planowany termin realizacji
Uwagi
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
‘’z silnikiem
Perkins szt 2
niż raz w roku
-
-
-
-
-
Kontrola filtrów powietrza
– wskaźnik zabrudzenia
Kontrola wszystkich
urządzeń sygnalizujących
awarię w układzie
sterującym przez
elektryczną symulację
uszkodzeń
Kontrola oraz czyszczenie
wszystkich otworów
wentylacyjnych pokrywek
akumulatorów
Kontrola wszystkich
połączeń w układzie
wydechowym
Wymiana oleju
smarującego w silniku
Wymiana filtrów oleju
wymiana filtrów paliwa
Wymiana filtrów
powietrza
Kontrola funkcjonowania
instalacji podgrzewania
silnika
Kontrola poziomu
elektrolitu w
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
Nazwa urządzenia
lub instalacji
przewidzianych do
przeglądu i
konserwacji
Zakres prac
wykonywanych przez
firmę serwisową
Czynności wykonane przez firmę
serwisową
Planowany termin realizacji
Uwagi
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
-
akumulatorach i ewentualne
uzupełnienie
Kontrola funkcjonowania
układu sygnalizacji
Kontrola parametrów
pracy agregatu.
Kontrola wizualna
szczelności przewodów
olejowych
Kontrola wizualna
szczelności przewodów
zasysających powietrze
Kontrola naprężeń paska
klinowego
Kontrola sprawności
wentylatora
Pomiar izolacji prądnicy
-
Pomiar izolacji
-
-
-
Raz na pięć lat
Komora trafo SN
Transformator
żywiczny TRIHAL
o mocy 1000kVA
firmy Schneider
Elektric
X
X
X
X
X
X
X
Raz na pięć lat
4
Nazwa urządzenia
lub instalacji
przewidzianych do
przeglądu i
konserwacji
Zakres prac
wykonywanych przez
firmę serwisową
Czynności wykonane przez firmę
serwisową
Uwagi
Planowany termin realizacji
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Przegląd jeden raz w roku
Rozdzielnica
główna SN 24kV
Typu RM6 Merlin
Gerin
-
Podrozdzielnice
szt 25 typ
BF-0-5/120-P
BF-0-6/144-P
BP-F-800/17/3
BP-0-800/15-C
BF-0-3/72-P
BP-0-800/12-C
BF-0-4/96-P
BP-0-600/15-C
Moeller
Przegląd co 3 miesiące








Instalacje
odgromowe,
Przegląd instalacji nie
rzadziej niż co 12 miesięcy

sprawdzenie poprawności
działania rozłączników
dokonanie niezbędnych
napraw
sprawdzenie stanu obudowy
sprawdzenie stanu połączeń
Sprawdzenie stanu
bezpieczników
sprawdzenie stanu połączeń
dokonanie oględzin i
przeglądu dławików w
miejscu wprowadzenia
przewodów
dokonanie niezbędnych
prób poszczególnych
modułów i podzespołów
dokonanie niezbędnych
pomiarów
sprawdzenie poprawności
działania rozłączników
dokonanie niezbędnych
napraw
sprawdzenie stanu obudowy
Sprawdzenie jakości
połączeń
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Pomiary należy wykonać
wg obowiązujących
5
Nazwa urządzenia
lub instalacji
przewidzianych do
przeglądu i
konserwacji
Zakres prac
wykonywanych przez
firmę serwisową
Czynności wykonane przez firmę
serwisową
Planowany termin realizacji
Uwagi
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
połączeń
wyrównawczych




Przegląd instalacji nie
Instalacja
oświetlenia i gniazd rzadziej niż co 6 miesięcy
wtykowych na
napięcie
gwarantowane i nie
gwarantowane






przepisów (łącznie ze
szkicami)
sprawdzenie stanu
zabezpieczeń
wykonanie pomiarów
okresowych wraz z
dostarczeniem protokołów
do Infrastruktury Balice
przeprowadzenie regulacji
dokonanie niezbędnych
napraw
X
X
Sprawdzenie poprawności
działania oświetlenia
podstawowego
Sprawdzenie poprawności
działania oświetlenia
miejscowego
Sprawdzenie poprawności
działania oświetlenia
awaryjnego
Sprawdzenie poprawności
działania oświetlenia
ewakuacyjnego
Sprawdzenie poprawności
działania oświetlenia terenu
Sprawdzenie poprawności
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
Nazwa urządzenia
lub instalacji
przewidzianych do
przeglądu i
konserwacji
Zakres prac
wykonywanych przez
firmę serwisową
Czynności wykonane przez firmę
serwisową
Uwagi
Planowany termin realizacji
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15




Instalacja P. POŻ
System sygnalizacji
pożaru SAP
( centrala
Centrala oraz drukarka
Przegląd instalacji co 3
miesiące
Czujki temp z



działania wszystkich gniazd
wtykowych
Sprawdzenie stanu
technicznego opraw oraz
gniazd wtykowych
wymiana uszkodzonych lub
zużytych elementów
instalacji ( przewodów
opraw ,wyłączników ,
gniazd, żarówek,
świetlówek, żarników )
wykonanie pomiarów
elektr. okresowych
(skuteczności
samoczynnego
wyłączenia i izolacji ) oraz
dostarczenie protokołów
do Infrastruktury Balice
dokonanie niezbędnych
napraw
Sprawdzenie zasilaczy
sprawdzenie akumulatorów
sprawdzenie prądu
ładowania
X
X
X
X
X
X
Na bieżąco
Pomiary skuteczności
samoczynnego
wyłączania i izolacji
należy wykonać wg
obowiązujących
przepisów (łącznie ze
szkicami)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
Nazwa urządzenia
lub instalacji
przewidzianych do
przeglądu i
konserwacji
Zakres prac
wykonywanych przez
firmę serwisową
Czynności wykonane przez firmę
serwisową
Uwagi
Planowany termin realizacji
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
sygnalizacji pożaru
typ BSD310,drukarka do
BS-310/320/330 )
oraz klap
przeciwpożarow.
samoweryfikacją
Czujki temp z
samoweryfikacją do
ciężkich warunków
Czujki opt. dymu z
samoweryfikacją
Czujki opt. dymu z
samoweryfik. w obud
kanałowej
Multisensor optyczno
temperat. z samoweryfik
Multisensor optyczno
temperat. z samoweryfik
do ciężkich warunków
Przegląd co 3 miesiące







sprawdzenie pracy centrali
na rezerwowym źródle
zasilania
sprawdzenie poprawności
działania centrali
sprawdzenie ciągłości pętli
sprawdzenie adresów
urządzeń
sprawdzenie jakości
mocowań
czyszczenie i sprawdzenie
czystości komór optycznych
wykonanie testu zadziałania
wszystkich czujek
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
sprawdzenie jakości
zamocowania
X
X
X
X
SYGNALIZATORY
AKUSTYCZNE I
OPTYCZNE
( syreny elektroniczne
adresowalne )
Przegląd instalacji co 3
miesiące

Klapy przeciwpożarowe
8
Nazwa urządzenia
lub instalacji
przewidzianych do
przeglądu i
konserwacji
Zakres prac
wykonywanych przez
firmę serwisową
Czynności wykonane przez firmę
serwisową
Uwagi
Planowany termin realizacji
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15






UPS MHT 200
RIELLO
318A/400V
200kVA/180kW
Bateria lit 480Vdc
445A
Zasilacz oraz baterie
akumulatorów
Przegląd instalacji jeden
raz w roku





sprawdzenie
funkcjonalności
ocena stanu technicznego
dokonanie niezbędnych
regulacji i napraw
sprawdzenie działania
urządzeń zewnętrznych
sygnalizacyjnych
sprawdzenie siłowników
klap
sprawdzenie rozdzielni klap
p.poż. RKPP-1 i RKPP-2
sprawdzenie nastaw
parametrów elektrycznych
zasilacza UPS( napięcie
ładowania baterii, napięcie
wyjściowe )
sprawdzenie stanu połączeń
logicznych
Sprawdzenie stanu
kondensatorów
Sprawdzenie stanu
elementów mocy
Sprawdzenie stanu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9
Nazwa urządzenia
lub instalacji
przewidzianych do
przeglądu i
konserwacji
Zakres prac
wykonywanych przez
firmę serwisową
Czynności wykonane przez firmę
serwisową
Uwagi
Planowany termin realizacji
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15



BMS
BMS - OGÓLNE
CZYNNOŚCI
Przegląd instalacji co 6
miesięcy



wentylatorów chłodzących
Sprawdzenie stanu połączeń
energetycznych
Sprawdzenie elementów
mocy, kondensatorów,
filtrów wejściowych i
wyjściowych
Pomiar parametrów
elektrycznych
akumulatorów
Sprawdzenie sterowania
oraz zbieranie informacji na
stanowisku zarządzania
kontrola wartości napięcia
zasilania, komunikacji,
sygnałów wejściowych oraz
wyjściowych dla
regulatorów, modułów
rozszerzeń, przetworników
temperatury i wilgotności
sprawdzenie wartości
temperatur i wilgotności,
działania prestostatów,
termostatów, porównanie
ich z wartościami
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
Nazwa urządzenia
lub instalacji
przewidzianych do
przeglądu i
konserwacji
Zakres prac
wykonywanych przez
firmę serwisową
Czynności wykonane przez firmę
serwisową
Uwagi
Planowany termin realizacji
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15



SIŁOWNIKI
PRZEPUSTNIC I
ZAWORÓW

założonymi w programie
regulacyjnym dla
kontrolowanej instalacji
oraz pomiarem przenośnym
czujnikiem wzorcowym
kontrola logiki działania
siłowników przepustnic i
zaworów regulacyjnych (
przez odczyt wyjść
analogowych bądź
cyfrowych regulatora i
porównanie ze stanem
rzeczywistym)
symulacja zadziałania
zabezpieczeń (
przeciwpożarowych,
przeciw zamarzaniowych
programów blokad
sterowania oraz reakcji
regulacyjnych)
dokonanie niezbędnych
regulacji i napraw
kontrola zgodności czasów
pracy – otwarcie/zamknięcie
z danymi w programie
X
X
X
X
X
X
X
X
11
Nazwa urządzenia
lub instalacji
przewidzianych do
przeglądu i
konserwacji
Zakres prac
wykonywanych przez
firmę serwisową
Czynności wykonane przez firmę
serwisową
Uwagi
Planowany termin realizacji
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
REGULACYJNYCH
Przegląd instalacji co 6
miesięcy



SYGNALIZATORY
RÓŻNICY CIŚNIEŃ
(PRESTOSTATYFILTRÓ
W I WENTYLATORÓW)
Przegląd instalacji co 6
miesięcy




sprawdzenie poprawności
położeń krańcowych z
zachowaniem koniecznych
buforów
sprawdzenie wewnętrznych
połączeń elektrycznych:
sterowanie i zasilanie (także
pod względem
mechanicznym)
wykonanie czynności
regulacyjnych ( o ile jest to
konieczne)
X
X
X
X
X
X
kontrola zgodności nastaw i
poprawności
funkcjonowania (pomiar
przyrządem wzorcowym)
sprawdzenie drożności rurek
pomiarowych ( o ile jest to
konieczne mycie
spirytusem)
sprawdzenie wewnętrznych
połączeń elektrycznych;
sygnał (także pod względem
mechanicznym)
wykonanie czynności
X
X
X
X
X
X
X
X
12
Nazwa urządzenia
lub instalacji
przewidzianych do
przeglądu i
konserwacji
Zakres prac
wykonywanych przez
firmę serwisową
Czynności wykonane przez firmę
serwisową
Uwagi
Planowany termin realizacji
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
regulacyjnych (o ile jest to
konieczne)
PRTZETWORNIKI
TEMPERATURY,
CISNIENIA I
WILGOTNOSCI
(POKOJOWE,
KANAŁOWE,
ZANURZENIOWE,
ZEWNĘTRZNE)
Przegląd instalacji co 6
miesięcy




TERMOSTATY (
REGULACYJNE,
PRZECIWZAMROŻENI
OWE,
PRZECIWPOŻAROWE)
Przegląd instalacji co 6
miesięcy



sprawdzenie poprawności
odczytów ( charakterystyki
katalogowe oraz miernik
wzorcowy)
kontrola sond temperatury i
wilgotności ( pod względem
uszkodzeń mechanicznych i
czystości)
sprawdzenie wewnętrznych
połączeń elektrycznych;
zasilanie i sygnał (także pod
względem mechanicznym)
wykonanie kalibracji
X
X
X
X
X
X
X
X
sprawdzenie nastaw i
poprawności
funkcjonowania ( symulacja
stanów alarmowych)
kontrola stanu kapilar
pomiarowych ( pod
względem mechanicznym)
sprawdzenie wewnętrznych
połączeń elektrycznych:
X
X
X
X
X
X
13
Nazwa urządzenia
lub instalacji
przewidzianych do
przeglądu i
konserwacji
Zakres prac
wykonywanych przez
firmę serwisową
Czynności wykonane przez firmę
serwisową
Uwagi
Planowany termin realizacji
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

ZAWORY
REGULACYJNE ( DWUI TRÓJDROGOWE
WODNE)
Przegląd instalacji co 6
miesięcy



REGULATORY
MIKROPROCESOR.
SERII DX-9100 wraz z
mikroproc. mod.
rozszerzeń ( XT, XP)
Przegląd instalacji co 6
miesięcy



sygnał ( także pod
względem mechanicznym)
wykonanie regulacji ( o ile
to konieczne)
X
X
kontrola stanów
krańcowych ( otwórz,
zamknij) za pomocą kontroli
temperatury czynnika przed
i za zaworem
sprawdzenie szczelności
oraz smarowania zaworu ( o
ile to konieczne)
kontrola pracy zaworu (
opory mechaniczne)
X
X
X
X
X
X
sprawdzenie poprawności
pracy układów regulatora
mikroprocesorowego i
modułów rozszerzających
korekcja funkcji w
programie regulatora
kontrola wew. połączeń
elektrycznych : zasilanie,
wejścia, wyjścia 9 także pod
X
X
X
X
X
X
14
Nazwa urządzenia
lub instalacji
przewidzianych do
przeglądu i
konserwacji
Zakres prac
wykonywanych przez
firmę serwisową
Czynności wykonane przez firmę
serwisową
Uwagi
Planowany termin realizacji
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
względem mechanicznym)
SZAFY ZASILAJACO –
STER. WRAZ Z
WYPOSAŻENIEM
ELEKTRYCZNYM I
ELEKTRONICZNYM
Przegląd instalacji co 6
miesięcy





JEDNOSTKI
CENTRALNE (
komputery oraz
koncentratory NCU)
Przegląd instalacji co 6
miesięcy


kontrola logiki i
poprawności połączeń
elektrycznych (nie
autoryzowane przeróbki)
kontrola połączeń
elektrycznych pod
względem galwanicznym i
mechanicznym
kontrola parametrów
zasilania ( wysokość
napięcia, kolejność faz,
obciążenia)
sprawdzenie nastaw na
zabezpieczeniach
termicznych , stanu styków,
styczników
X
X
X
X
X
X
X
X
sprawdzenie zasilania;
podtrzymania zasilania
awaryjnego pracy zasilacza,
stanu baterii, zabezpieczeń
sprawdzenie pracy
wentylatora, napędów stacji
kontrola kart rozszerzeń
X
X
X
X
X
X
15
Nazwa urządzenia
lub instalacji
przewidzianych do
przeglądu i
konserwacji
Zakres prac
wykonywanych przez
firmę serwisową
Czynności wykonane przez firmę
serwisową
Uwagi
Planowany termin realizacji
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15




sprawdzenie podłączeń
(wtyki i gniazda) i
współpracy z urządzeniami
peryferyjnymi
kontrola urządzeń
ostrzegawczych
oczyszczenie: obudowy,
napędów, filtrów powietrza
usuwanie drobnych usterek
softwarowych zauważonych
przez użytkownika
X
X
X
X
X
X
X
X
16
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards