Przywołanie KS (3.4. Aneks)

advertisement
3.4.Aneks
 Temat katechezy: Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi
i człowiek odpowiada Bogu
 Źródło: Katechizm Siedlecki 2012
 Teksty wydobył i uporządkował: ks. Krzysztof Baryga
I.
Czego dotyczą wybrane pytania i odpowiedzi z Katechizmu Siedleckiego?
Pytania te i odpowiedzi dotyczą:






II.
Bożego Objawienia,
przekazywania Objawienia Bożego,
Pisma Świętego,
wiary jako odpowiedzi człowieka na słowo Boga,
życia liturgicznego i liturgii słowa,
modlitwy słowami Bożymi.
Jaka jest treść tych pytań i odpowiedzi oraz do których fragmentów KKK i
KKKK się odwołują?
1. Pytanie z KS oznaczone nr 4:
 Jak się dokonywało Boże Objawienie?
Na mocy swego całkowicie wolnego postanowienia Bóg objawiał się i udzielał
człowiekowi stopniowo. Przygotowywał go etapami na przyjęcie nadprzyrodzonego
Objawienia, którego przedmiotem jest On sam. W Starym Testamencie Bóg objawiał
się głównie przez Prawo i Proroków. Był to czas przygotowania do pełni objawienia
dokonanego w Jezusie Chrystusie Synu Bożym, który stał się człowiekiem. (KKK 53,
65-66; KKKK 9)
2. Pytanie z KS oznaczone nr 5:
 W jaki sposób dokonuje się przekaz Objawienia Bożego?
Przekaz Objawienia Bożego dokonuje się na dwa różne sposoby, ale ściśle ze sobą
złączone i od siebie zależne: przez mowę Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha
Świętego na piśmie, czyli przez Pismo Święte, oraz przez Tradycję, przez którą
Kościół w swej nauce, w życiu i kulcie przekazuje pokoleniom to wszystko, czym on
jest i to wszystko, w co wierzy. (KKK 78, 80, 81; KKKK 14)
1
3. Pytanie z KS oznaczone nr 6:
 Kto jest autorem Pisma Świętego?
Autorem Pisma Świętego jest Bóg, który wybrał ludzi i natchnął ich, by spisali to, o
czym pragnął ich pouczyć. Mamy więc pewność, że Pismo Święte bezbłędnie naucza
prawdy koniecznej dla naszego zbawienia. (KKK 105-107, 136; KKKK 18)
4. Pytanie z KS oznaczone nr 7:
 Co to jest kanon Pisma Świętego?
Kanon Pisma Świętego to kompletny zbiór ksiąg świętych: 46 Starego Testamentu i
27 Nowego Testamentu. (KKK 120, 138; KKKK 20)
5. Pytanie z KS oznaczone nr 8:
 Co przekazują księgi Starego Testamentu?
Księgi Starego Testamentu przekazują historię przygotowania ludzkości na przyjście
Jezusa Chrystusa, Odkupiciela świata. (KKK 121-123; KKKK 21)
6. Pytanie z KS oznaczone nr 9:
 Co przekazują księgi Nowego Testamentu?
Księgi Nowego Testamentu przekazują ostateczną prawdę Objawienia Bożego. Ich
centrum (zwłaszcza czterech Ewangelii) jest Jezus Chrystus (jego czyny, nauczanie,
męka i zmartwychwstanie) a także początki Kościoła. (KKK 124-127; KKKK 22)
7. Pytanie z KS oznaczone nr 10:
 Jak czytać Pismo Święte?
Pismo Święte należy czytać i wyjaśniać z pomocą Ducha Świętego pod
przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, tj. papieża i biskupów
pozostających w komunii z następcą św. Piotra. Chcąc poznać, co Bóg chciał nam
objawić poprzez Pismo Święte, trzeba uwzględnić intencje hagiografów (świętych
pisarzy), by wiedzieć, co w rzeczywistości chcieli wyrazić i co Bogu spodobało się ich
słowami ujawnić. Pismo Święte powinno więc być czytane i interpretowane w tym
samym Duchu, w jakim zostało napisane. Podczas czytania Pisma Świętego należy
także uwzględnić treść i jakość całej Biblii, mając wzgląd na żywą Tradycję całego
Kościoła oraz na analogię wiary (KO 12). Kościół zaleca czytanie Pisma Świętego we
wspólnocie oraz dzielenie się treściami i doświadczeniami płynącymi z czytania słowa
Bożego. (KKK 100, 110-114, 137; KKKK 16, 19)
2
8. Pytanie z KS oznaczone nr 11:
 W jaki sposób człowiek odpowiada objawiającemu się Bogu?
Człowiek na Boże wezwanie odpowiada posłuszeństwem wiary. (KKK 142-143;
KKKK 25)
9. Pytanie z KS oznaczone nr 12:
 Co to znaczy wierzyć?
Wierzyć to przylgnąć osobowo do Boga i uznać całą prawdę, którą On objawił.
Wierzyć to uznać jednego Boga w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
(KKK 150-152, 176-178; KKKK 27)
10. Pytanie z KS oznaczone nr 100:
 Wokół czego koncentruje się życie liturgiczne Kościoła?
Całe życie liturgiczne Kościoła koncentruje się wokół Ofiary eucharystycznej i
pozostałych sakramentów oraz wokół słuchania słowa Bożego. (KKK 1113)
11. Pytanie z KS oznaczone nr 103:
 Jakie znaczenie w celebracji liturgicznej ma liturgia słowa […] ?
Liturgia słowa jest integralną częścią celebracji sakramentalnej. Poprzez słowa i
czynności dokonuje się spotkanie – wyrażające się w słuchaniu słowa Bożego i w
modlitewnym dialogu – dzieci Bożych z Ojcem w Chrystusie i w Duchu Świętym.
Celebracja wyraża się w słuchaniu słowa Bożego, które jest głoszone, i w
zaangażowaniu wiary, która jest odpowiedzią na to słowo. […]
(KKK 1153-1155, 1190; KKKK 238)
12. Pytanie z KS oznaczone nr 234:
 Jakie są źródła modlitwy?
Źródłami modlitwy są: słowo Boże, liturgia Kościoła, cnoty teologalne (wiara,
nadzieja i miłość). W każdym z tych źródeł oczekuje nas Chrystus, aby napełnić nas
Duchem Świętym. (KKK 2652-2662; KKKK 558)
13. Pytanie z KS oznaczone nr 235:
 Jakie znaczenie dla modlitwy mają psalmy?
3
Psałterz jest księgą, w której słowo Boże staje się modlitwą człowieka. Psalmy
odznaczają się prostotą wynikającą z prawdy i doświadczenia spotkania człowieka z
Bogiem. Ich słowami mogą więc modlić się ludzie każdego stanu i wszystkich
czasów. Modlitwa psalmami zawiera dwa nierozłączne elementy: osobisty i
wspólnotowy. Psalmy, które odmawiał i wypełnił Chrystus, są istotnym i stałym
elementem modlitwy Jego Kościoła. (KKK 2585-2588, 2596-2597; KKKK 540)
14. Pytanie z KS oznaczone nr 254:
 Kto nas nauczył modlitwy „Ojcze nasz”?
Modlitwy „Ojcze nasz” nauczył nas Pan Jezus (zob. Mt 6,9-13). Stąd modlitwa ta
nazywa się „Modlitwą Pańską”, czyli „Modlitwą Pana”. (KKK 2759, 2765, 2773,
2775; KKKK 578, 580)
15. Pytanie z KS oznaczone nr 255:
 Jakie miejsce zajmuje modlitwa „Ojcze nasz” w Piśmie Świętym?
Modlitwa „Ojcze nasz”, umieszczona w centrum Kazania na Górze (zob. Mt 5-7),
przedstawia w formie modlitwy istotną treść Ewangelii, jest streszczeniem całej
Ewangelii. (KKK 2762-2764, 2774; KKKK 579)
III.
Dwa polecenia (KS s. 28)
1. Wymień etapy objawiania się Boga człowiekowi – w oparciu o lekturę KKK 54-65
oraz KKKK 7-8.
2. Scharakteryzuj wiarę Abrahama i Maryi – po przeczytaniu KKK 145-149 oraz
fragmentu katechezy z książki bpa Z. Kiernikowskiego Światło i moc liturgii, t. I,
Warszawa-Siedlce 2004, s. 47-49.
IV.
Dwie wybrane myśli (KS s. 29)
1. „Ewangelia Boga (zob. Rz 1,1) nie jest tylko jakimś nauczaniem o Bogu i religijnych
praktykach, lecz jest orędziem samego Boga o Jego Synu, czyli o najbardziej intymnej
i najbardziej ważnej rzeczywistości, jaka musi (powinna) dokonywać się między
ludźmi. Jeśli ktoś daje informacje o swoim synu, to zależy mu na wszystkim, co jest
związane z jego egzystencją. Jeśli jest to Ewangelia Boga o Jego Synu, to znaczy, że
nie dotyczy ona spraw organizacji religii, lecz egzystencji Syna Boga między ludźmi –
a jest to egzystencja stale wydająca się. Wydająca się dla tych, którzy nie są synami,
którzy nie znają Ojca” (bp Z. Kiernikowski, Posługiwanie ojcostwu Boga, Warszawa
2001, s. 22).
4
2. „Ewangelia Jezusa Chrystusa – Ewangelia, którą w pewnym sensie jest On sam,
została zapisana w czterech wersjach. Kościół, ustalając tak zwany kanon Nowego
Testamentu, określił, że tylko cztery Ewangelie – Mateusza, Marka, Łukasza i Jana –
są wiarygodnymi świadkami Tajemnicy Jezusa Chrystusa; w tych czterech
Ewangeliach jest zawarte wszystko, co jest konieczne, a z drugiej strony
wystarczające dla poznania prawdy Jezusa Chrystusa. Trzeba pamiętać, że Ewangelie
nie powstały jako kronika działalności i nauczania Jezusa, ale zostały zredagowane
dopiero po Jego zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego” (bp Z. Kiernikowski,
Światło i moc liturgii, t. II, Warszawa-Siedlce 2005, s. 128).
5
Download