BDT w skali 1 : 10 000

advertisement
BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH w skali 1 : 10 000
Baza Danych Topograficznych - (wg Wytycznych Technicznych TBD) - jest urzędową nazwą
spójnego pojęciowo w skali kraju systemu gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych
topograficznych
funkcjonującego
w
oparciu
o
właściwe
przepisy
prawne.
Baza Danych Topograficznych składa się z:
1. Zasobu
podstawowego
w
skład
którego
wchodzą
komponenty:
- baza ORTO - zapisana w podziale arkuszowym (pojedyncze arkusze) baza ortofotomap cyfrowych,
- baza TOPO - "ciągła" przestrzennie, wektorowa baza danych topograficznych zawierająca dane
pomiarowe, niezniekształcone w wyniku zabiegów redakcyjnych związanych z prezentacjami
kartograficznymi, obarczona jedynie generalizacją pierwotną danych wynikającą z metod pomiaru
i przyjętego modelu pojęciowego danych, zorganizowana i zapisana zgodnie z ogólnymi standardami
dotyczącymi
budowy
baz
danych
przestrzennych
(technologia
GIS),
- baza NMT - zapisana w podziale arkuszowym baza numerycznego modelu rzeźby terenu,
2. Zasobu kartograficznego, stanowiącego część zasobu zorganizowany zgodnie z kartograficznym
modelem danych, będący wynikiem przekształceń zasobu podstawowego, służący opracowaniu
wysokiej jakości prezentacji kartograficznych (w szczególności map topograficznych). W skład
zasobu kartograficznego wchodzi komponent KARTO,
3. Metadanych, czyli zbioru informacji opisujących dane zebrane w TBD
Zakres informacyjny Bazy Danych Topograficznych odpowiada w zasadniczej części zakresowi
informacyjnemu dotychczas opracowywanych cywilnych map topograficznych i obejmuje następujące klasy
obiektów:











sieci cieków,
sieci dróg i kolei,
sieci uzbrojenia terenu,
kompleksy pokrycia terenu,
budowle i urządzenia,
kompleksy użytkowania terenu,
obiekty inne,
tereny chronione,
jednostki podziału terytorialnego,
osnowa geodezyjna i fotogrametryczna,
elementy rzeźby terenu.
Opracowanie dostępne jest w następujących formatach:
- format GML oraz SHP dla komponentów TOPO i KARTO
- format GeoTIFF dla komponentu ORTO
- format ASCII, TTN i TIN dla komponentu NMT
- format GML, DXF dla danych zasobu kartograficznego
Układ współrzędnych: 1992
Format udostępniania: GML, SHP
Aktualność zbioru danych : 2004 r. (24-arkusze) i 2006 r. (37-arkuszy)
Zasięg opracowania: 61 arkuszy dla części woj. świętokrzyskiego (załącznik graficzny nr 1).
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards