ULOTKA DLA PACJENTA

advertisement
ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
Critipeme
500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
(Cefepimum)
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Critipeme i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Critipeme
3. Jak stosować lek Critipeme
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Critipeme
6. Inne informacje
1. CO TO JEST LEK CRITIPEME I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Critipeme jest antybiotykiem podawanym w infuzji (kroplówce) lub w powolnym wstrzyknięciu,
a w szczególnych przypadkach w głębokim wstrzyknięciu domięśniowym.
Cefepim należy do grupy antybiotyków nazwanych cefalosporynami. Antybiotyki te są dość podobne
do penicyliny.
Critipeme działa skutecznie na niektóre rodzaje bakterii, wrażliwe na substancję czynną - cefepim.
Lek stosuje się w leczeniu takich zakażeń u dorosłych, jak:
 zakażenia płuc (zapalenie płuc);
 ciężkie zakażenia pęcherza moczowego i nerek (zakażenia dróg moczowych);
 zakażenia skóry i tkanek leżących pod skórą;
 gorączka u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim zmniejszeniem liczby niektórych białych
krwinek;
 zakażenia w obrębie jamy brzusznej (zapalenie otrzewnej, zapalenie pęcherzyka żółciowego).
Cefepim może być również stosowany w celu zapobiegania zakażeniom po operacjach w obrębie
jamy brzusznej.
Lek stosuje się w leczeniu takich zakażeń u dzieci, jak:
 ciężkie zakażenia płuc (zapalenie płuc);
 ciężkie zakażenia pęcherza moczowego i nerek (zakażenia dróg moczowych);
 zakażenia skóry i tkanek leżących pod skórą;
 gorączka u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim zmniejszeniem liczby niektórych białych
krwinek;
 zakażenia w obrębie mózgu (bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych).
1
2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CRITIPEME
KIEDY NIE PODAWAĆ LEKU Critipeme
 Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na cefepim lub argininę.
 Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek antybiotyk z grupy cefalosporyn.
 Jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości ciężka reakcja uczuleniowa na którąkolwiek penicylinę lub
na dowolny inny antybiotyk beta-laktamowy, gdyż pacjent może być również uczulony na cefepim.
 Jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości inne rodzaje reakcji alergicznych, astma oskrzelowa, katar
sienny lub wysypka typu pokrzywki.
 Jeśli u pacjenta stwierdzono duże stężenie potasu we krwi.
 Jeśli we krwi pacjenta stwierdzono duże stężenie kwasów.
W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub pracownika służby zdrowia.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Critipeme
Należy poinformować lekarza lub fachowego pracownika służby zdrowia, jeśli:
 u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek w przeszłości reakcja alergiczna na penicylinę lub inne leki
z grupy penicylin (antybiotyki beta-laktamowe),
 pacjent ma zaburzenia czynności nerek,
 u pacjenta występowały kiedykolwiek w przeszłości zaburzenia czynności jelit, przebiegające
z biegunką (tak zwane zapalenie okrężnicy) lub jakiekolwiek ciężkie schorzenia dotyczące jelit.
Jeśli którakolwiek z tych sytuacji dotyczy pacjenta, lekarz może zmienić sposób leczenia lub udzielić
pacjentowi szczególnych wskazówek.
Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty. Jest to istotne, gdyż niektórych leków nie należy stosować jednocześnie
z lekiem Critipeme.
W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent:
 przyjmuje leki, które mogą wpływać na czynność nerek, takie jak antybiotyki aminoglikozydowe
lub leki, które zwiększają ilość lub częstość wydalania moczu (leki moczopędne);
 choruje na cukrzycę: należy o tym poinformować lekarza i jak zwykle badać zawartość cukru
w moczu; cefepim może zmienić wyniki nieenzymatycznych testów wykrywających cukier;
w trakcie stosowania tego leku może być konieczne używania innych testów do kontroli cukrzycy;
 ma wykonywane badania krwi: ten lek może zmienić wyniki niektórych badań krwi (takich jak
odczyn Coombsa); ważne, aby przed wykonaniem badania krwi poinformować lekarza o leczeniu
cefepimem.
Ciąża i karmienie piersią
 Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że mogła zajść w ciążę lub planuje ciążę, przed
otrzymaniem leku powinna poinformować o tym lekarza lub personel medyczny.
 Jeśli pacjentka otrzymuje ten lek, nie powinna karmić piersią, gdyż niewielkie jego ilości
przenikają do mleka kobiecego i w ten sposób do karmionego niemowlęcia.
Należy poradzić się lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Critipeme.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Możliwe jest jednak wystąpienie działań niepożądanych, które mogą wpływać na zdolność
wykonywania tych czynności (patrz punkt 4).
3. JAK STOSOWAĆ LEK CRITIPEME
Lek Critipeme jest zwykle podawany przez lekarza lub pielęgniarkę.
2
Podaje się go:
 w powolnym wstrzyknięciu (trwającym od 3 do 5 minut) lub w kroplówce (trwającej do 30 minut)
do jednej z żył (podanie dożylne)
lub
 w głębokim wstrzyknięciu w duży mięsień pośladkowy (podanie domięśniowe).
Dawkę leku Critipeme ustala lekarz w zależności od wieku pacjenta, jego masy ciała, nasilenia
zakażenia i od czynności nerek. Lekarz udzieli wyjaśnień w tej sprawie.
 Zwykle stosowana dawka dla dorosłych wynosi od 2 do 4 gramów (g) na dobę. W ciężkich
zakażeniach lekarz może zwiększyć dawkę do 6 g na dobę.
 Podanie mniejszych dawek może być konieczne u dzieci lub osób z zaburzeniami czynności nerek.
O tym decyduje lekarz.
Podanie większej niż zalecana dawki leku Critipeme
Ponieważ lek Critipeme jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę, otrzymanie niewłaściwej dawki
jest mało prawdopodobne. Jeśli jednak u pacjenta wystąpią działania niepożądane lub sądzi on, że
otrzymał zbyt dużą dawkę leku, należy natychmiast powiadomić lekarza.
Pominięcie podania dawki leku Critipeme
Jeśli pacjent ma wrażenie, że nie otrzymał dawki leku Critipeme, powinien niezwłocznie
poinformować lekarza.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub fachowego personelu medycznego.
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Critipeme może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych niżej działań, należy natychmiast skontaktować się
z lekarzem.
Działania niepożądane występujące niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):
 zapalenie jelit (zapalenie okrężnicy lub poantybiotykowe zapalenie okrężnicy), powodujące ciężką,
długotrwałą, wodnistą biegunkę ze skurczami żołądka i gorączką.
Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
 ciężka reakcja alergiczna (nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy,
obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła)
 drgawki (napady padaczkowe).
Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością:
 rozpad krwinek czerwonych i niezdolność organizmu do ich wytwarzania, co powoduje osłabienie,
powstawanie siniaków, częste zakażenia, bladość skóry, uczucie zmęczenia, duszność i ciemne
zabarwienie moczu
 niedobór białych krwinek, co może powodować nagłą wysoką gorączkę, silny ból gardła
i owrzodzenie w jamie ustnej
 ciężka i nagła reakcja alergiczna ze skurczem oskrzeli, co może utrudniać oddychanie
 śpiączka, osłabienie świadomości lub utrudnione myślenie
 różne stany wpływające na czynność mózgu z częściowym lub całkowitym porażeniem,
sztywnością szyi, nieprawidłową mową i ruchami gałek ocznych
 nagłe skurcze mięśni
 złuszczanie i powstawanie pęcherzy na skórze, w obrębie jamy ustnej, oczu i narządów płciowych
 niewydolność nerek, powodująca znacznie zmniejszone wydalanie moczu.
3
Inne możliwe działania niepożądane
Występujące bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):
 fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa
Występujące często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):
 mała liczba krwinek czerwonych, zwiększenie liczby niektórych rodzajów krwinek białych, zmiany
wartości parametrów krzepnięcia krwi
 podanie dożylne może spowodować zapalenie naczynia krwionośnego
 biegunka
 zwiększona aktywność niektórych enzymów wątrobowych, duże stężenie bilirubiny we krwi
 wysypka
 reakcje w miejscu wstrzyknięcia lub infuzji, ból i stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia
Występujące niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):
 pleśniawki w jamie ustnej (zakażenie grzybicze), zakażenia pochwy
 ciężkie problemy dotyczące krwi, w tym zmiany liczby niektórych krwinek białych i płytek krwi
(do objawów należą uczucie zmęczenia, nowe zakażenia i łatwe powstawanie siniaków lub
krwawienia)
 bóle głowy, nudności i wymioty
 wysypka skórna (pokrzywka), zaczerwienienie skóry i świąd skóry
 nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek
 gorączka
Występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
 mrowienie lub drętwienie dłoni lub stóp
 zmniejszenie świadomości lub utrudnione myślenie, zawroty głowy
 zmienione odczuwanie smaku
 rozszerzenie naczyń krwionośnych
 trudności w oddychaniu
 ból żołądka (brzucha), zaparcie
 świąd narządów płciowych
 dreszcze
Występujące z nieznaną częstością:
 fałszywie dodatnie wyniki badań wykrywających glukozę w moczu
 splątanie, omamy, senność, zmniejszona świadomość
 krwawienie
 zaburzenia trawienia
Jeśli nasili się którekolwiek z działań niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub innej osobie z personelu
medycznego.
5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CRITIPEME
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Leku Critipeme nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku
i etykiecie po EXP.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25C. Fiolki należy przechowywać w pudełku
zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
4
Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozpuszczeniu lub rozcieńczeniu znajdują się na
końcu ulotki w punkcie „Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub
pracowników służby zdrowia”.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Critipeme
 Substancją czynną jest cefepim.
Każda fiolka 500 mg zawiera 500 mg cefepimu w postaci cefepimu dichlorowodorku
jednowodnego.
Każda fiolka 1 g zawiera 1 g cefepimu w postaci cefepimu dichlorowodorku jednowodnego.
Każda butelka 2 g zawiera 2 g cefepimu w postaci cefepimu dichlorowodorku jednowodnego.
 Ponadto lek zawiera L-argininę.
Jak wygląda lek Critipeme i co zawiera opakowanie
Critipeme, 500 mg, jest białym do bladożółtego proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
lub infuzji, umieszczonym w szklanej fiolce pojemności 20 ml. Fiolki umieszczone są w tekturowych
pudełkach. Opakowania zawierają 1 lub 10 fiolek.
Critipeme, 1 g, jest białym do bladożółtego proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub
infuzji, umieszczonym w szklanej fiolce pojemności 20 ml. Fiolki umieszczone są w tekturowych
pudełkach. Opakowania zawierają 1 lub 10 fiolek.
Critipeme, 2 g, jest białym do bladożółtego proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub
infuzji, umieszczonym w szklanej butelce pojemności 50 ml. Butelki umieszczone są w tekturowych
pudełkach. Opakowania zawierają 1 lub 10 butelek.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl, Austria
Wytwórca
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl, Austria
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:
Sandoz Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa
tel. 22 549 15 00
Data zatwierdzenia ulotki:
5
Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia
Critipeme, 0,5 g, 1 g, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Cefepimum
Niniejszy tekst jest częścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, która ma na celu ułatwienie
podawania leku Critipeme, 0,5 g, 1 g, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub
infuzji.
Określając przydatność zastosowania tego leku u danego pacjenta, lekarz powinien zapoznać się
z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego.
Do podawania w powolnym wstrzyknięciu dożylnym lub infuzji oraz we wstrzyknięciu
domięśniowym.
NIEZGODNOŚCI Z ROZCIEŃCZALNIKAMI I INNYMI PRODUKTAMI LECZNICZYMI
Roztworów produktu Critipeme nie mieszać z następującymi antybiotykami: metronidazolem,
wankomycyną, gentamycyną, siarczanem tobramycyny ani siarczanem netylmycyny ze względu na
możliwość powstania fizycznych lub chemicznych niezgodności. Jeśli wskazane jest leczenie
skojarzone, leki te trzeba podawać osobno.
ISTRUKCJA STOSOWANIA, POSTĘPOWANIA Z LEKIEM I USUWANIA
Podczas przygotowywania roztworu należy stosować techniki jałowe. Przygotowany roztwór należy
podać natychmiast.
Wykazano, że produkt zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną do 24 godzin w temperaturze od
20C do 25C lub przez 7 dni w temperaturze nie większej niż od 2C do 8C.
Z punktu widzenia czystości mikrobiologicznej produkt leczniczy należy użyć natychmiast, chyba że
sposób otwarcia fiolki i sporządzania roztworu wyklucza ryzyko zanieczyszczenia bakteryjnego. Raz
otwarty produkt można przechowywać maksymalnie przez 24 godziny w temperaturze nie większej
niż od 2C do 8C. Za inny czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik.
Produkt Critipeme jest zgodny z następującymi roztworami do infuzji: jałowa woda do wstrzykiwań,
0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań, 5% roztwór glukozy do wstrzykiwań, 10% roztwór
glukozy do wstrzykiwań, 6 M roztwór mleczanu sodu do wstrzykiwań, 5% roztwór glukozy z 0,9%
roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań, mleczanowy roztwór Ringera i 5% roztwór glukozy
z mleczanowym roztworem Ringera do wstrzykiwań.
Fiolkę należy przed podaniem obejrzeć. Stosować można tylko roztwór bez widocznych cząstek.
Stosować wyłącznie przejrzyste roztwory.
Roztwory cefepimu, jak innych cefalosporyn, mogą nabrać żółtego do bursztynowego zabarwienia,
zależnie od warunków przechowywania. Nie ma to jednak ujemnego wpływu na działanie produktu
leczniczego.
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi
przepisami.
Sposób podawania
Podanie dożylne
W celu bezpośredniego podania produktu we wstrzyknięciu dożylnym zawartość ampułki rozpuszcza
się w 5 lub 10 ml wody do wstrzykiwań, 5% roztworu glukozy do wstrzykiwań lub 0,9% roztworu
chlorku sodu do wstrzykiwań, jak wskazano w poniższej tabeli. Sporządzony roztwór podaje się
powoli przez 3 do 5 minut albo bezpośrednio do żyły, albo poprzez zestaw do infuzji w czasie, gdy
pacjent otrzymuje w infuzji dożylnej zgodny roztwór.
6
W celu podania infuzji dożylnej, proszek rozpuszcza się w taki sposób, jak opisano dla
bezpośredniego wstrzyknięcia dożylnego. Odpowiednią ilość sporządzonego roztworu dodaje się do
pojemnika infuzyjnego, zawierającego zgodny roztwór do infuzji dożylnej.
Podanie domięśniowe
Roztwór produktu Critipeme trzeba sporządzać z użyciem jednego z następujących roztworów: woda
do wstrzykiwań, 0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań, 5% roztwór glukozy do wstrzykiwań,
woda do wstrzykiwań z parabenami lub alkoholem benzylowym. Wprawdzie roztwór produktu
Critipeme można sporządzać z 0,5% lub 1% roztworem lidokainy, nie jest to na ogół konieczne, gdyż
podanie domięśniowe jest bezbolesne lub wywołuje jedynie lekki ból.
Moc
Dodany rozpuszczalnik (ml)
0,5 g iv.
5,0
1 g iv.
10,0
2 g iv.
10,0
0,5 g im.
1,5
1 g im.
3,0
Dawkowanie
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
 Zalecana dawka wynosi 1 g dożylnie dwa razy na dobę co 12 godzin. Dawkę tę można
zwiększyć do 2 g dożylnie dwa razy na dobę lub do 2 g podawanych dożylnie trzy razy na dobę
w ciężkich, zagrażających życiu przypadkach.
 W leczeniu lżejszych zakażeń cefepim można podawać również domięśniowo w dawce 1 g dwa
razy na dobę.
 W zapobieganiu zakażeniom związanym z zabiegami chirurgicznymi w obrębie jamy brzusznej
pojedynczą dawkę 2 g cefepimu podaje się w 30-minutowej infuzji 60 minut przed zabiegiem,
a następnie należy podać 500 mg metronidazolu. Ze względu na niezgodność między produktem
Critipeme a metronidazolem, obu leków nie wolno podawać razem. Przed podaniem
metronidazolu zaleca się przepłukanie linii infuzyjnej odpowiednim płynem.
 Jeśli operacja trwa dłużej niż 12 godzin, infuzję należy powtórzyć po 12 godzinach.
Dzieci (w wieku od 2 miesięcy do 12 lat, o masie ciała ≤40 kg)
Zapalenie płuc, zakażenia dróg moczowych, zakażenia skóry i tkanek miękkich: 50 mg/kg mc. co
12 godzin przez 10 dni. W leczeniu ciężkich zakażeń dawkę tę można podawać do 8 godzin.
 Posocznica, bakteryjne zapalenie opon mózgowych i empiryczne leczenie gorączki neutropenicznej:
50 mg/kg mc. co 8 godzin przez 7 do 10 dni.
 Doświadczenie dotyczące dzieci w wieku poniżej 2 miesięcy jest ograniczone. Zalecana dawka
wynosi 30 mg/kg mc. co 12 lub co 8 godzin. Pacjentów należy uważnie kontrolować podczas
podawania produktu Critipeme.
 Dawka u dzieci nie powinna przekraczać maksymalnej dawki dobowej dla dorosłych (2 g co
8 godzin).
 Jest tylko ograniczone doświadczenie dotyczące podawania dzieciom produktu we wstrzyknięciu
domięśniowym.

Pacjenci w podeszłym wieku
Modyfikacja dawki nie jest konieczna, jeśli nie występują jednocześnie zaburzenia czynności nerek.
Zaburzenia czynności wątroby u dorosłych
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby modyfikacja dawki nie jest konieczna.
Zaburzenia czynności nerek u dorosłych
Zalecana dawka początkowa u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (z wyjątkiem pacjentów
poddawanych dializie, patrz niżej) jest taka sama, jak u pacjentów z prawidłową czynnością
nerek.
7
Poniższa tabela przedstawia dawkę podtrzymującą dla dorosłych z zaburzeniami czynności nerek:
Klirens kreatyniny
[ml/min]
Zalecana dawka podtrzymująca
>50
(Zwykła dawka, modyfikacja nie jest konieczna)
2g
2g
1g
co 8 godzin
co 12 godzin
co 12 godzin
2g
2g
1g
co 12 godzin
co 24 godziny
co 24 godziny
2g
1g
500 mg
co 24 godziny
co 24 godziny
co 24 godziny
1g
500 mg
250 mg
co 24 godziny
co 24 godziny
co 24 godziny
500 mg
500 mg
500 mg
co 24 godziny
co 24 godziny
co 24 godziny
30-50
11-29
≤10
Hemodializa
Pacjenci poddawani dializie
Zalecana dawka cefepimu wynosi 1 g w 1. dniu, jako dawka początkowa, a następnie 500 mg/dobę we
wszystkich zakażeniach z wyjątkiem gorączki neutropenicznej. W dniu dializy cefepim należy
podawać po zakończeniu sesji hemodializy. Jeśli to możliwe, cefepim należy zawsze podawać o tej
samej porze dnia.
Pacjentom poddawanym ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej cefepim można podawać
w zwykłych dawkach zalecanych dla pacjentów z prawidłową czynnością nerek, ale wyłącznie co
48 godzin.
Zaburzenia czynności nerek u dzieci
Dawka podtrzymująca u dzieci w wieku od 2 miesięcy do 12 lat z zaburzeniami czynności nerek:
30-50
Zalecana dawka podtrzymująca u dzieci w wieku powyżej
2 miesięcy do 12 lat
Zwykła dawka, dostosowanie nie jest konieczne:
50 mg/kg mc. co 8 godzin lub 50 mg/kg mc. co 12 godzin
50 mg/kg mc. co 12 godzin lub 50 mg/kg mc. co 24 godziny
11-29
50 mg/kg mc. co 24 godziny lub 25 mg/kg mc. co 24 godziny
≤10
25 mg/kg mc. co 24 godziny lub 12,5 mg/kg mc. co 24 godziny
Klirens kreatyniny [ml/min]
>50
Czas trwania leczenia
Zasadniczo leczenie należy zawsze kontynuować przez kilka dni po zmniejszeniu się gorączki
i ustąpieniu objawów choroby. Leczenie trwa zazwyczaj 7 do 10 dni, jednak w przypadku cięższych
zakażeń może być dłuższe. W empirycznym leczeniu gorączki neutropenicznej leczenie trwa
zazwyczaj 7 dni lub do czasu ustąpienia neutropenii.
8
Download