Generuj PDF - Dolnośląski Urząd Wojewódzki

advertisement
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Źródło: http://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/orzekanie-o-zdarzeniac/2573,Orzekanie-o-Zdarzeniach-Medycznych.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 21:59
1. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych​
Od 1 stycznia 2012 roku , działając na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.), we Wrocławiu funkcjonuje Wojewódzka Komisja ds.
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Siedzibą Komisji jest Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.
Komisja składa się z 16 członków. Połowę stanowią specjaliści z obszaru medycyny, drugą połowę stanowią eksperci
w dziedzinie nauk prawnych. 14 członków powołuje wojewoda, po jednym Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta.
Zadaniem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest ustalenie, czy zdarzenie , którego
następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa stanowiło zdarzenie medyczne.
Regulamin Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych we Wrocławiu
Skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych we Wrocławiu
1. Czym jest zdarzenie medyczne?
W ustawie zdarzenie medyczne określone zostało jako następstwo działania niezgodnego z aktualną wiedzą
medyczną. Takim działaniem może być.:
●
diagnoza, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniające się do rozwoju
choroby,
●
leczenie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, w tym wykonanie zabiegu operacyjnego, w wyniku którego powstała
szkoda,
●
zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego,
w wyniku czego doszło u pacjenta do zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.
Uwaga: Komisja rozpoznaje sprawy tylko i wyłącznie odnoszące się do zdarzeń medycznych będących następstwem
udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu na terenie województwa dolnośląskiego, po 1 stycznia 2012 roku.
1. Kto może złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego?
Wniosek do Komisji może złożyć pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w przypadku śmierci pacjenta także
jego spadkobiercy./wzór wniosku poniżej/.
Wnioski można składać tylko w przypadkach, gdy do zdarzenia doszło po 1 stycznia 2012 roku. Osoby, które zostały
poszkodowane wcześniej mogą dochodzić odszkodowania na dotychczasowych zasadach.
Wniosek do komisji można złożyć w ciągu jednego roku od dnia, w którym osoba składająca wniosek dowiedziała się
o powstaniu szkody (zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) bądź od dnia śmierci pacjenta.
Termin złożenia wniosku nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia zdarzenia, które było powodem powstania
szkody lub śmierci pacjenta.
Niezbędnik dla wnioskodawców
1. Jak długo należy czekać na decyzję?
Komisja wydaje orzeczenie w sprawie zdarzenia medycznego nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia
kompletnego wniosku.
W terminie 7 dni po wydaniu orzeczenia komisja sporządza uzasadnienie. Każda ze stron, po otrzymaniu orzeczenia
wraz z uzasadnieniem, może w terminie 14 dni złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Taki wniosek komisja
rozpatruje w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.
1. Wysokość świadczeń,
Osoba składająca wniosek wskazuje w nim oczekiwaną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia.
W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia kwota obejmująca wysokość odszkodowania i
zadośćuczynienia nie może być wyższa niż 100 tys. zł, w przypadku śmierci maksymalna kwota nie może przekraczać
300 tys. zł. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie wypłacane jest przez ubezpieczyciela szpitala. Jeżeli pacjent nie
zgadza się na zaproponowaną przez ubezpieczyciela kwotę, może w przeciągu 7 dni odmówić przyjęcia
przedstawionej przez ubezpieczyciela propozycji. Z uwagi na fakt, że nie ma możliwości odwoływania się od decyzji
ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania, ubieganie się o wyższe świadczenie wymaga wejścia na drogę sądową.
1. Akty prawne
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z
późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w
postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków
ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego.
1. Wniosek
1. Wzór wniosku - formularz do pobrania i dokładnego wypełnienia,
2. Wypełniony wniosek należy złożyć w trzech egzemplarzach,
3. Niezbędne załączniki do wniosku :- dokumenty stanowiące dowody uprawdopodabniające okoliczności
wskazane we wniosku np. pełna dokumentacja medyczna niezbędna do wydania orzeczenia, karty
informacyjne, zaświadczenia lekarskie ,wyniki badań dodatkowych etc.
●
potwierdzenie uiszczenia opłaty;
jeśli dotyczy
●
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym pacjencie,
●
pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co
najmniej jednego z nich.
1. Opłata
Złożenie wniosku podlega opłacie w wysokości 200 zł.
Opłatę uiścić można:
przelewem na rachunek:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
NBP o/okręgowy Wrocław
42 1010 1674 0000 7122 3100 0000
z dopiskiem w tytule przelewu "opłata za złożenie wniosku do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach
medycznych"
gotówką w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
Czynna w pn-wt; czw-pt w godzinach 8.00-16.00, a we środę w godzinach od 8.00-18.00
elektronicznie przez Internet - przelew dokonywany jest na druku banku w którym dokonywana jest płatność, na
rachunek jak wyżej.
1. Koszty postępowania
Koszty postępowania to:
●
opłata wnioskodawcy przy składaniu wniosku - 200 zł,
●
koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez komisję,
●
wynagrodzenie za sporządzenie opinii - jeżeli taka będzie potrzebna,
W przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego, koszty postępowania przed komisją ponosi wnioskodawca.
W przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym koszty ponosi podmiot leczniczy prowadzący szpital (nawet w
sytuacji,
gdy
wnioskodawca
nie
zaakceptuje
przedstawionej
propozycji
wysokości
odszkodowania
i
zadośćuczynienia).
W przypadku nieprzedstawienia przez ubezpieczyciela w terminie propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia koszty ponosi ubezpieczyciel.
1. Gdzie złożyć dokumenty
Dokumenty można przesłać pocztą na adres:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław,
z dopiskiem : "Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych"
lub złożyć osobiście
w siedzibie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:
pokój 0269, parter
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
1. Zbiór Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) informuję, że:
●
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych, którym jest Wojewoda Dolnośląski, z siedzibą
we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,
●
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o ustalenie zdarzenia medyczne,
●
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
●
podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Dodatkowa informacja:
tel.:
fax.:
071 340 63 34
071 340 63 89
mail: [email protected]
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz
liczba wejść: 37746
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards