Umowa o pracę

advertisement
Dr Jacek Borowicz
Stosunek pracy (Art. 22. § 1k.p.)
pozaumowne p.n.s.p.
umowne p.n.s.p
POZAUMOWNE P.N.S.P.
(Art. 2, 68-72, 73-75,76 K.P.)
POWOŁANIE
WYBÓR
MIANOWANIE
UMOWNE P.N.S.P.
(Art. 2,77 ,194 - 195 K.P.)
UMOWA O PRACĘ
SPÓŁDZIELCZA UMOWA O PRACĘ
UMOWA O PRACĘ
W CELU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO
Art. 25. § 1-2.k.p.
na czas nie określony
na czas określony
na czas określony na zastępstwo
na okres próbny
Umowa o pracę na czas wykonania określonej
pracy?
Projektowana zmiana - likwidacja
Art. 25. § 1. zdanie drugie

Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa
pracownika w czasie jego usprawiedliwionej
nieobecności w pracy, pracodawca może w
tym celu zatrudnić innego pracownika na
podstawie umowy o pracę na czas określony,
obejmujący czas tej nieobecności.
Art. 25. § 1.


Co to jest usprawiedliwiona nieobecność w
pracy?
W jaki sposób określić moment zakończenie
umowy na czas określony na zastępstwo?
Art. 25. § 2.

Każda z umów o prace , o których mowa w
Art. 25. § 1, może być poprzedzona umową o
pracę na okres próbny, nie przekraczający 3
miesięcy.
Czy w trakcie umowy na okres próbny można
pracownika skierować do wykonywania
„normalnych” obowiązków?
Umowa na okres próbny ma sprawdzać przygotowanie
pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju.
Cechą charakterystyczną umowy na okres próbny jest jej
"usługowy" charakter wobec pozostałych umów.
Bezpośrednim celem tej umowy nie jest bowiem osiągnięcie
gospodarczego celu zatrudnienia w sposób właściwy dla każdej z
umów wymienionych w art. 25 § 1 k.p., ale "wypróbowanie"
pracownika przed nawiązaniem właściwego zatrudnienia, tzn.
sprawdzenie jego przydatności na zajmowanym stanowisku i
zapewnienie niekłopotliwego (automatycznego) rozwiązania
umowy w razie niepomyślnego wyniku próby.
Dlatego umowa na okres próbny, jeżeli strony decydują się na jej
zawarcie, z reguły poprzedza umowę innego rodzaju, którą
nawiązuje się w razie pomyślnego wyniku próby.
Wyrok SN z 2013.09.04, II PK 358/12, LEX nr 1375650
Przypadek Zenona B.
Zenon B. był zatrudniony na umowę próbną
na 1 miesiąc. Jego przełożony poinformował
pracodawcę, że w związku ze swoją
nieobecności nie był w stanie w tym czasie
ocenić przydatności dalszego zatrudnienia
Zenona B. Czy – biorąc pod uwagę, że
umowa na okres próbny może być zawarta na
czas do 3 miesięcy - można by zatrudnić
Zenona na druga umowę na okres próbny np.
do wyczerpania okresu 3-miesięcznego?
Dopuszczalne jest zawarcie między tymi
samymi stronami kolejnej umowy o pracę na
okres próbny na innym stanowisku pracy
(przy pracach różnych rodzajów).
Wyrok SN, II PK 358/12 z 2013.09.04, OSNP
2014/5/70
Umowa na czas określony
Jaki jest maksymalny czas na jaki można
zawrzeć umowę na czas określony?
Zawarcie długotrwałej umowy terminowej po
to, ażeby można ją w dowolnym momencie
swobodnie
rozwiązać,
pozostaje
w
sprzeczności ze społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem prawa do zatrudnienia
terminowego i z zasadami współżycia
społecznego.
Wyrok SN z 2009.02.25, II PK 186/08, LEX nr
512994
Wyrok SN z 2012.06.14, I PK 222/11, LEX nr
1222145
Niedopuszczalne jest zawarcie wieloletniej
umowy o pracę na czas określony z klauzulą
wcześniejszego
jej
rozwiązania
za
dwutygodniowym wypowiedzeniem,
chyba że co innego wynika z…
1/przepisów prawa pracy albo
2/z
charakteru
umowy
dotyczącej
wykonywania zadań oznaczonych w czasie
albo,
3/gdy z innych przyczyn nie narusza to
usprawiedliwionego i zgodnego interesu obu
stron stosunku pracy.

Na przykład zdaniem SN:
Okres pięciu lat nie jest okresem tak długim
dla umowy na czas określony, by można było
mówić o zawarciu umowy z obejściem prawa.
Stanowi on standardowy czas trwania umów o
pracę zawieranych z kadrą menedżerską.
Wyrok SN z 2012.10.05, I
OSNP 2013/15-16/180, teza1.
PK
79/12,
Problem wielokrotnego zawierania umów
terminowych z tym samym pracownikiem.
Staż pracy Zenona B. u pracodawcy X obejmuje po
kolei:
1.Umowę na okres próbny na 3 m.
2.Umowę na czas określony na 4 m.
3.Umowę na czas wykonywania określonej pracy na 1.5
miesiąca
4.Umowę na czas określony na 2 miesiące
5.Umowę na czas określony na 6 m. przedłużoną
aneksem na kolejne 6 miesięcy
6.Umowę na czas określony na 12 m.
Która umowa o pracę staje się umową na
czas nieokreślony w myśl art. 251. § 1. k.p. ?
Art. 251. § 1. (UWAGA PROJEKTOWANA
ZMIANA!)
Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas
określony jest równoznaczne w skutkach
prawnych z zawarciem umowy o pracę na
czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony
dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas
określony na następujące po sobie okresy, o
ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej
a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie
przekroczyła 1 miesiąca.
Art. 251. § 1.
Co to znaczy zawarcie kolejnej umowy na
czas określony?


zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas
określony
Lub
uzgodnienie między stronami w trakcie
trwania umowy o pracę na czas określony
dłuższego okresu wykonywania pracy na
podstawie tej umowy (tzw. aneks)
Art. 251. § 3
Nie to dotyczy umów o pracę na czas
określony zawartych:
1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego
usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) w celu wykonywania pracy o charakterze
dorywczym lub sezonowym albo zadań
realizowanych cyklicznie.

Art. 29 § 2.
Umowę o pracę zawiera się na piśmie.
1.Jakie są konsekwencje nie
dochowania
formy
pisemnej
umowy o pracę?
2.Czy umowa o pracę zawarta
ustnie jest ważna?
Art. 29 § 2. zdanie drugie
Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z
zachowaniem formy pisemnej, pracodawca
powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia
pracy
przez
pracownika,
potwierdzić
pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron
umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.
Art.281 pkt. 2
…kto nie potwierdza na piśmie zawartej z
pracownikiem umowy o pracę,
- podlega karze grzywny od 1.000 zł do
30.000 zł.
Praca w grupach – sporządźcie standardową:
1. Umowa o pracę na okres próbny
2. Umowa o pracę na czas określony na 4
miesiące
3. Umowa o pracę na czas określony na 12
miesięcy
4. Umowa
o pracę na czas określony na
zastępstwo
5. Umowa o pracę na czas wykonania określonej
pracy
6. Umowa o pracę na czas nieokreślony







Jakie są konsekwencje braku
w treści umowy o pracę:
daty zwarcia umowy o pracę
rodzaju umowy o pracę
rodzaju pracy umówionej
miejsca pracy
wynagrodzenia za pracę
daty rozpoczęcia pracy
wymiaru czasu pracy
???
określenia
Download