1 poprawa warunków pracy odbiorników o znaczeniu strategicznym

advertisement
POPRAWA WARUNKÓW PRACY ODBIORNIKÓW O ZNACZENIU
STRATEGICZNYM ORAZ SIECI ZASILAJĄCEJ
dr inż. Karol Bednarek - EVER Sp. z o.o.
dr inż. Leszek Kasprzyk - Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
WPROWADZENIE
Eksploatowany sprzęt elektryczny, elektroniczny i informatyczny ulega ciągłym modernizacjom,
osiągając coraz wyższy poziom zaawansowania technicznego. Pobór energii w tych obiektach jest
często zdyskretyzowany, impulsowy, a zatem są to zazwyczaj urządzenia pobierające prądy
odkształcone, z czym łączą się problemy związane z oddziaływaniami i wprowadzaniem do sieci
zasilającej wyższych harmonicznych. Jednocześnie od jakości napięcia zasilającego (ograniczonego:
występowania wyższych harmonicznych, pojawiania się zapadów lub zaników napięcia, powstawania
przepięć w sieci itp.) zależy prawidłowa praca urządzeń odbiorczych [1-6].
Z uwagi na powszechność zastosowań urządzeń elektrycznych i częste występowanie wielu różnego
typu urządzeń w bliskim otoczeniu oraz wzajemne ich oddziaływanie na siebie szczególnej wagi
nabiera potrzeba zapewnienia prawidłowej, niezakłóconej pracy każdego z tych elementów. Aby to
osiągnąć, w procedurach związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną ustalono dopuszczalne
poziomy oddziaływań zarówno w zakresie emisyjności (wprowadzania do środowiska), jak również
odporności (ograniczonej wrażliwości na oddziaływanie zaburzeń), jakie każdy z tych obiektów
elektrycznych i elektronicznych powinien spełniać w celu osiągnięcia harmonijnej pracy
poszczególnych urządzeń we wspólnym środowisku [1-6].
W pracy uwagę skupiono na badaniach jakości energii elektrycznej w układach o charakterze
nieliniowym. Analizowano ilościowo i jakościowo wpływ zastosowanego systemu zasilania
gwarantowanego UPS EVER SUPERLINE na ograniczenie wprowadzania zaburzeń w postaci
wyższych harmonicznych przez odbiorniki o charakterze nieliniowym do sieci zasilającej oraz
eliminację przenoszenia się zaburzeń sieci zasilającej w postaci przepięć, zapadów lub zaników
napięcia na zasilany (poprzez UPS) odbiornik energii. Wykazywano zatem, że poza podstawową
funkcją UPS bezprzerwowego zasilania szczególnie ważnych odbiorników umożliwiają one
jednocześnie poprawę warunków pracy zarówno zabezpieczanych odbiorników, jak również sieci
zasilającej (elektroenergetycznej).
1
PRZEDOSTAWANIE SIĘ ZABURZEŃ DO SIECI ZASILAJĄCEJ
Włączenie do sieci zasilającej odbiorników nieliniowych związane jest najczęściej z wprowadzaniem
do obwodu zasilania zaburzeń, które mogą zakłócać prawidłową pracę innych odbiorników
podłączonych do tej sieci.
Zdecydowana większość obecnie eksploatowanego sprzętu to odbiorniki nieliniowe. Pobierają one
prądy odkształcone, a zatem w ich rozkładzie widmowym występują wyższe harmoniczne. Włączenie
do obwodu elektrycznego elementu pobierającego prąd odkształcony powoduje powstanie
nieliniowego charakteru całego obwodu. W przypadku urządzeń silnoprądowych (wysokomocowych)
generowane
przez
nie
zakłócenia
w
postaci
wyższych
harmonicznych
bądź
związane
z występowaniem stanów przejściowych, przebiegów nieustalonych wprowadzone do sieci
elektroenergetycznej mogą zaburzać pracę innych odbiorników podłączonych do tej sieci [2, 4].
WPŁYW JAKOŚCI ENERGII NA PRAWIDŁOWOŚĆ PRACY ODBIORNIKÓW
Od jakości dostarczanej energii zależą prawidłowość pracy urządzeń oraz powstające w nich straty
mocy. Częstymi problemami jakości energii elektrycznej
są odkształcenia harmoniczne
(spowodowane nieliniowym obciążeniem w systemie elektroenergetycznym), zapady napięcia
(krótkotrwałe obniżenie poziomu napięcia), zjawiska
przejściowe oraz przepięcia [6]. Jednym
z najistotniejszych czynników służących do oceny jakości energii elektrycznej jest zawartość
harmonicznych prądu i napięcia. Najczęściej występujące i jednocześnie niosące za sobą
najpoważniejsze skutki są harmoniczne nieparzyste (głównie 3, 5, 7 i 9). Szczególny wpływ np. na
straty w transformatorach ma harmoniczna 3-go rzędu oraz pozostałe składowe zerowe –
w przypadku układów połączonych w trójkąt harmoniczne te sumują się w poszczególnych fazach,
natomiast w układach połączonych w gwiazdę powodują przegrzewanie się przewodu zerowego [6].
Harmoniczne mogą wywoływać przedwczesne wyłączenie zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych,
a także przeciążenie baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej [5]. Wyższe harmoniczne
wzmagają oddziaływania związane ze zjawiskiem naskórkowości (zbliżenie strumienia elektronów do
zewnętrznej powierzchni przewodnika zwiększa się wraz ze wzrostem częstotliwości sygnału), mogą
również powodować wadliwe funkcjonowanie sprzętu komputerowego, wzrost strat mocy oraz
przegrzewanie się silników i transformatorów, powstawanie rezonansów w obwodach elektrycznych
itp. [3]. Pojawienie się w sieci elektroenergetycznej wyższych harmonicznych powoduje
przedwczesne starzenie się urządzeń, a w efekcie konieczność szybszej ich wymiany [2, 6].
W wielu przypadkach, szczególnie w odbiornikach o znaczeniu strategicznym, związanych
z przetwarzaniem danych bądź z procesami produkcyjnymi, w których powstanie przerw prowadzi do
wystąpienia znacznych strat ekonomicznych, priorytetowym zagadnieniem jest zapewnienie ciągłości
zasilania oraz określonej jakości napięcia zasilającego (ograniczenie do minimum oddziaływania
zaburzeń) [1].
2
WPŁYW UPS NA WARUNKI PRACY ODBIORNIKÓW ORAZ SIECI
ZASILAJĄCEJ
W sytuacjach częstego pojawiania się zaników bądź nieprawidłowych parametrów napięcia
zasilającego, a jednocześnie w przypadkach występowania potrzeby eliminacji negatywnych
oddziaływań odbiorników na sieć zasilającą bardzo korzystnym rozwiązaniem jest
zastosowanie systemów zasilania gwarantowanego (UPS) pracujących w technologii VFI
(Voltage Frequency Independent), czyli zgodnie z inną nomenklaturą: on-line. Realizowane
jest w nich podwójne przetwarzanie energii: napięcie sieciowe zostaje wyprostowane,
a następnie przekazane do falownika, gdzie z kolei jest przetwarzane na napięcie przemienne
o zadanych wzorcowych parametrach, którym podczas normalnej pracy zasilane są
zabezpieczane
odbiorniki.
Równocześnie
napięciem
z
obwodu
stałoprądowego
doładowywane są akumulatory. W czasie wystąpienia zapadów lub zaników napięcia
sieciowego odbiorniki zasilane są bezprzerwowo niezaburzonym napięciem dzięki zasileniu
falownika energią zgromadzoną w akumulatorach.
W przypadku zasilania urządzenia o charakterze nieliniowym UPS skutecznie ogranicza
przedostawanie się generowanych przez nie zakłóceń w postaci wyższych harmonicznych do
sieci zasilającej. Dzięki temu odbiornik nie degraduje jakości zasilania sieciowego,
a jednocześnie zasilany jest napięciem o założonych, ściśle kontrolowanych parametrach.
REZULTATY PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
Pomiary napięć, prądów, mocy, współczynników THDi, THDu oraz zawartości
poszczególnych harmonicznych prądu i napięcia od strony zasilania sieciowego i na wyjściu
UPS przy zmianach mocy oraz charakteru obciążenia (nieliniowość, symetria sygnału)
autorzy wykonali w Dziale Badań i Rozwoju firmy EVER Sp. z o.o. Badaniom podlegał UPS
EVER SUPERLINE 12 kVA, pracujący w technologii VFI, na wyjście którego podłączono
odbiornik o regulowanych: wartości mocy i stopniu nieliniowości obciążenia. Wprowadzono
silną nieliniowość w badanym, regulowanym odbiorniku, po czym obserwowano prądy
i napięcia po stronie odbiornika (na wyjściu UPS) oraz w obwodzie zasilania sieciowego
UPS. Na rys. 1 zamieszczono oscylogramy: (1) prądu pobieranego przez odbiornik nieliniowy
podłączony na wyjściu UPS oraz (2) prądu pobieranego z sieci przez UPS. Na rys. 2
przedstawiono rozkłady widmowe (zawartość harmonicznych) prądu odkształconego
odpowiednio na wejściu oraz wyjściu UPS.
3
Rys. 1. Oscylogramy prądów na wyjściu (1) i wejściu (2) układu UPS EVER SUPERLINE
przy podłączeniu odbiornika nieliniowego
Rys. 2. Rozkłady widmowe prądów odkształconych odpowiednio na wyjściu i wejściu układu
UPS EVER SUPERLINE dla odbiornika nieliniowego
Obserwowano również zachowanie się sygnału napięciowego na wyjściu UPS (zasilającego
odbiornik) podczas wytwarzania zapadów oraz zaników napięcia sieciowego (na wejściu UPS).
Niezależnie od powstających zaburzeń w sieci zasilającej na wyjściu UPS występowało napięcie
o założonych, kontrolowanych parametrach (co wynika z charakteru pracy UPS on-line).
UWAGI I WNIOSKI
W pracy analizowano wpływ zasilacza bezprzerwowego UPS EVER SUPERLINE na ograniczanie
wprowadzania przez odbiornik nieliniowy zaburzeń w postaci wyższych harmonicznych do sieci
zasilającej. Jednocześnie obserwowano zachowanie się sygnału napięciowego na wyjściu UPS
4
(zasilającego odbiornik) przy powstawaniu krótkotrwałych zapadów oraz zaników napięcia
sieciowego (zasilającego UPS).
Analiza kształtu i parametrów prądu w obwodzie zasilanego odbiornika (rys. 1 oraz 2) wykazała, że
współczynnik THDi wyniósł 63,3%, a harmoniczna rzędu 3-go przekroczyła wartość 53%. Na uwagę
zasługuje fakt, że tak duży poziom zniekształceń dotyczy wyłącznie obwodu obciążenia (po stronie
wyjściowej zasilacza awaryjnego). Zakłócenia wywołane nieliniowością odbiornika nie przeniosły się
do sieci elektroenergetycznej – współczynnik THDi po stronie wejściowej UPS wyniósł 7,5%,
a zawartość trzeciej harmonicznej nieznacznie przekroczyła 6,8%. Są to wartości około 9-krotnie
mniejsze od wartości związanych z pracą odbiornika nieliniowego. Jednocześnie przez UPS
odfiltrowane zostały zaburzenia napięcia. Wartość skuteczna napięcia wejściowego zależna była od
obciążenia (wynosiła od 217,6 V do 224,9 V), a napięcia wyjściowego utrzymywała się niezmiennie
w wąskim zakresie: od 231,7 V do 232,2 V. Wynika to z budowy i własności funkcjonalnych
zasilacza awaryjnego on-line, który wytwarza napięcie niezależne od jakości dostarczonej energii
elektrycznej.
Przeprowadzone badania wykazały, że system zasilania gwarantowanego UPS VFI, poza
bezprzerwowym zasilaniem odbiorników, stanowi skuteczną metodę ograniczania przenoszenia się
harmonicznych do sieci elektroenergetycznej, a jednocześnie umożliwia zasilenie odbiorników
(szczególnie o znaczeniu strategicznym) napięciem o ściśle kontrolowanych parametrach, niezależnie
od nieprawidłowości występujących w napięciu sieciowym.
LITERATURA
[1] Bednarek K., Electromagnetic compatibility – the standard and legal problems, in “Computer applications
in electrical engineering”, edited by R. Nawrowski, ALWERS, Poznań 2006, pp. 89-105.
[2] Barlik R., Nowak M., Jakość energii elektrycznej – stan obecny i perspektywy, Przegląd Elektrotechniczny,
nr 07/08, 2005, s. 1-12.
[3] Bocheński B., Wpływ odkształcenia napięcia na obciążalność transformatorów energetycznych, Przegląd
Elektrotechniczny, nr 1k, 2006, s. 28-31.
[4] Bielecki S., Jakość energii elektrycznej na rynku energii, Przegląd Elektrotechniczny, nr 07/08, 2007,
s. 68-72.
[5] Pasko M., Lange A., Kompensacja mocy biernej i filtracja wyższych harmonicznych za pomocą filtrów
biernych LC, Przegląd Elektrotechniczny, nr 4, 2010, s. 126-129.
[6] http://jakoscenergii.ovh.org/doku.php?id=ocena_jakosci
Publikacja: XXII Sympozjum PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach
i Informatyce, Sandomierz, wrzesień 2012, s. 29-33
5
Download