Sekcja Kardiologii Dziecięcej PTK

advertisement
SEKCJA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO
Przewodnicząca Sekcji
Prof. dr hab. n. med. Aldona Siwińska
60-572 POZNAŃ, ul.Szpitalna 27/33
Tel.:48 61 8480 403, 48 61 8491 448;
Fax: 48 61 8480 403
E-Mail: [email protected] [email protected]
http://dzieci.ptkardio.pl/
Sprawozdanie Zarządu z działalności Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK
w latach 2011 – 2013
I. Sprawozdanie merytoryczne
Sekcja Kardiologii Dziecięcej PTK liczy 128
członków (stan na 28.02.2013r).
Stanowią ich zarówno kardiolodzy dziecięcy jak i kardiolodzy dorosłych. Liczba
członków sukcesywnie rośnie. Niestety pomimo monitów o zapłacenie zaległych i
bieżącej składki, wielu członków jej dotąd nie uiściło. Wg danych ze strony www PTK,
tylko 37 członków Sekcji ma uregulowane opłaty łącznie z 2013r, 20 członków nie
opłaciło składki za 2013r, 71 członków nie opłaciło składki za więcej niż 1 rok.
Lekarze którzy nie opłacają składek są często członkami wielu Sekcji PTK.
W 2012r zaplanowano zorganizowanie przez Sekcję 1 konferencji naukowoszkoleniowej, 1 Sesji w trakcie Kongresu PTK w Poznaniu i 1 Kursu EKG .
Konferencje odbyły się w ustalonym terminie, Kurs EKG przełożono na 2013r
(Warszawa 12-13.04.2013r; Interpretacja zapisu Ekg dziecka-kurs podstawowy).
Odbyły się następujące konferencje i kurs:
1. Sesja Sekcji Kardiologii Dziecięcej na Kongresie PTK - Poznań (załącznik 1).
W Sesji Sekcji wzięło udział 45 lekarzy.
2. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji KD „Problemy Kardiologiczne
Okresu Dorastania” - Toruń 27-29.09.2012r (załącznik 2). W Konferencji w
Toruniu wzięło udział 226 lekarzy
3. „Podstawy interpretacji zapisu Ekg - warsztaty kardiologiczne” Kurs dla
pediatrów, neonatologów i lekarzy rozpoczynających szkolenie w kardiologii
dziecięcej .Warszawa 12-13.04..2013r (załącznik 3)
W Kursie wzięło udział 25 lekarzy
Następne Konferencje:
4. XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Kariologii Dziecięcej PTK Zabrze 7-8.06.2013r (załącznik 4)
5. Sesja Sekcji Kardiologii Dziecięcej - Kongres PTK Wrocław 26-28.09.2013
(załącznik 5)
W czasie obecnej kadencji odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Sekcji.
II.Sprawozdanie finansowe – sporządziła Pani mgr Joanna Michałek.
Stan konta na początku Kadencji Zarządu 2011r: 55.522,26zł
Stan konta Sekcji na dzień 31.12.2012r: 57.123,58zł
Stan konta na dzień 28.02.2013r: 56.251,18 zł
Stan konta na dzień 31.05.2013r: 59.755,48 zł.
Szczegółowe zestawienie rozliczenia finansowego za lata 2011-2013 przekaże
skarbnik SKD PTK Prof. Tomasz Moszura
III.Strona internetowa Sekcji
Zmodernizowano stronę internetową (Załącznik 6)
Adres www:
http://dzieci.ptkardio.pl/
Stronę opracował i prowadzi Pan Maciej Olkowski:
[email protected]
IV.Nagrody Sekcji
W trakcie XI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Toruniu przyznano 2 nagrody za
najciekawszy „przypadek” przedstawiony na Sesji Przypadków. W efekcie
głosowania wszystkich uczestników Konferencji otrzymali je:
1. Dr n.med. Krzysztof Czyż z Poznania Przypadek: „Nawrotowy częstoskurcz
przedsionkowy u dziecka z HLHS po trzecim etapie leczenia
kardiochirurgicznego leczony metodą ablacji RF z wykorzystaniem systemu
elektroanatomicznego EnSite”
2. Dr n.med. Magdalena Mazurak z Wrocławia. Przypadek: „Wada wrodzona
serca i rzadki zespół genetyczny, czy na pewno taki rzadki”
Nagrodą jest zwolnienie z opłaty za uczestnictwo w XII Konferencji Sekcji w Zabrzu.
Nagrodę ufundowaną przez przewodniczącą Sekcji KD (opłata za uczestnictwo w
Konferencji Sekcji w Zabrzu dla najmłodszego prezentera na Sesji Przypadków)
otrzymała:
1. Lek.med. Agata Kraska z Warszawy. Przypadek: „Powikłanie samoistnego
zamknięcia drożnego przewodu tętniczego (PDA) u niemowlęcia z ubytkiem
przegrody międzykomorowej (VSD)
Przewodnicząca: Prof.dr hab.n.med. Aldona Siwińska
Przewodnicząca-Elekt: Prof.dr hab.med. Bożena Werner
Poprzedni Przewodniczący: Prof.dr hab.n.med. Andrzej Rudziński
Sekretarz: Dr med. Lidia Ziółkowska
Skarbnik: Dr hab. med. Tomasz Moszura
Członkowie Zarządu
Prof. dr hab. med. Małgorzata Szkutnik
Prof. dr hab. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
Dr med. Janusz Czarnecki
Dr med. Maria Miszczak- Knecht
Załącznik 1
Sesja Sekcji Kardiologii Dziecięcej
XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Poznań, 20 września 2012 r
Temat Sesji:
Zespół hipoplazji „lewego serca” (HLHS) – co nowego wiemy o tej wadzie i jakich pacjentów
kardiolodzy dziecięcy przekażą kardiologom dorosłych?
Przewodniczący Sesji:
Prof.dr hab.med. Wanda Kawalec
Prof.dr hab.n.med. Aldona Siwińska
Prof. dr hab.n.med. Jacek Moll
Prof. hab.n.med.Janusz Skalski
Tematy wykładów
1. HLHS– co wiemy o patogenezie, anatomii i hemodynamice tej wady w okresie prenatalnym?
Dr hab.n.med. Joanna Dangel
Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej II Klinika Położnictwa i Ginekologii. Warszawski
Uniwersytet Medyczny
2. Anatomia i hemodynamika HLHS po urodzeniu - co musimy wiedzieć żeby dobrze przygotować
noworodka do leczenia operacyjnego?
Dr hab.n.med. Prof. UJ Andrzej Rudziński
Dr n.med. Zbigniew Kordon
Klinika Kardiologii Dziecięcej Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie
3.Leczenie operacyjne i hybrydowe – najnowsze strategie postępowania w HLHS. Wirtualny, cyfrowy
model przepływów krwi w HLHS.
Dr n.med. Tomasz Mroczek
Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
4. Zabiegi interwencyjne po leczeniu HLHS – czy tylko poprawa jakości życia?
Dr hab.n.med.Tomasz Moszura
Klinika Kardiologii. Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej I Katedry Pediatrii UM w Poznaniu
5. Dzieci, młodzież i dorośli po leczeniu HLHS – co już wiemy i czego jeszcze nie wiemy?
Prof. dr hab.n.med. Jadwiga Moll
Klinika Kardiologii. Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
Dyskusja z udziałem wykładowców i przewodniczących Sesji
Załącznik 2
XI Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Toruń, 27-29 września 2012r
PROBLEMY KARDIOLOGICZNE
OKRESU DORASTANIA
Miejsce obrad
Sala Konferencyjna Hotelu Filmar, Toruń, ul. Grudziądzka 45
PROGRAM KONFERENCJI
27 września 2012 (czwartek)
16:00 - 18:00 Zwiedzanie Muzeum i Domu Kopernika z wypiekiem piernika lub
Spektakl w Planetarium ul. Franciszkańska
18:00
Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem
22:00
Koncert przy fontannie na Starym Mieście
28 września 2012 (piątek)
8:30 - 9:00 Uroczyste otwarcie Konferencji
prof. dr hab.n.med. Aldona Siwińska, dr n.med. Janusz Czarnecki
9:00 - 9:25 Problemy w kardiologii dziecięcej w Polsce. Wykład inauguracyjny Konsultanta
Krajowego w Dziedzinie Kardiologii Dziecięcej
prof.dr hab.n.med. Wanda Kawalec
Sesja I 9:30 - 11:30
Problemy kardiologiczne u nastolatków – nowości w diagnostyce i leczeniu
Przewodniczący Sesji:
Prof.dr hab.n.med. Krystyna Kubicka
Prof.dr hab.n.med. Jan Ereciński
Prof.dr hab.n.med. Maria Popczyńska-Marek
Prof.dr hab.n.med. Andrzej Sysa
Prof.dr hab.n.med. Maria Wróblewska-Kałużewska
9:30 - 9:45
9:45 - 10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30 -11:00
11:00 -11:30
Co w piśmiennictwie o nastolatkach z wadami serca?
- prof.dr hab.n.med. Aldona Siwińska
Kardiologiczne zabiegi interwencje u nastolatków
- dr hab.n.med. Tomasz Moszura
Co nowego w leczeniu zaburzeń rytmu serca
- prof.dr hab.n.med. Katarzyna Bieganowska
Nowości w nadciśnieniu płucnym - nowe leki, nowe programy,
nowe rozwiązania organizacyjne
- dr n.med. Małgorzata Żuk
Dyskusja z panelem ekspertów (wykładowcy/przewodniczący
sesji)
Przerwa kawowa
Sesja II 11:30 – 13:30
Problemy kardiologiczne w późnym okresie po operacji kardiochirurgicznej
Przewodniczący Sesji:
Prof.dr hab.n.med. Bogdan Maruszewski
Prof.dr hab.n.med. Jacek Moll
Prof.dr hab.n.med. Janusz Skalski
Prof.dr hab.n.med. Michał Wojtalik
11:30 -11:45 Nastolatek po korekcji zespołu Fallota
– prof.dr hab.n.med. Małgorzata Szkutnik
11:45 -12:00 Z jakimi problemami możemy spotkać się po operacji czynnościowo
pojedynczej komory?
- prof.dr hab.n.med. Andrzej Rudziński
12:00 -12:15 Dorastający pacjenci po korekcji anatomicznej TGA
- prof.dr hab.n.med. Jadwiga Moll
12:15 -12:30 Transplantacja serca u dzieci
- dr n.med. Beata Chodór
12:30 -12:45 Jakość życia u pacjentów po operacji wady wrodzonej serca
- doc. dr hab. n. hum. Agnieszka Maryniak
12:45 -13:30 Dyskusja z panelem ekspertów (wykładowcy i przewodniczący sesji)
13:30 -14:30
Obiad w restauracji Hotelu Filmar
Sesja III 14:30 – 16:00
Stany zagrożenia życia u nastolatków
Przewodniczący Sesji:
Prof.dr hab.n.med. Wanda Kawalec
Doc. dr hab.n.med. Joanna Książyk
Prof.dr hab.n.med. Waldemar Bobkowski
14:30 - 14:45 Stany zagrożenia życia w chorobach mięśnia sercowego
- dr n.med. Lidia Ziółkowska
14:45 - 15:00 Stany zagrożenia życia w zaburzeniach rytmu serca
- dr n.med. Maria Miszczak-Knecht
15:00 - 15:15 Nadciśnienie tętnicze a stan zagrożenia życia
- prof.dr hab.n.med. Bożena Werner
15:15 - 15:30 Sport a zagrożenie życia
- dr n.med. Anna Turska-Kmieć
15:30 - 16:00 Dyskusja z panelem ekspertów (wykładowcy i przewodniczący sesji)
16:00 - 16:30 Przerwa kawowa
Sesja IV 16:00 – 18:00
Inne problemy u pacjentów z wadami wrodzonymi serca
Przewodniczący Sesji:
Prof.dr hab.n.med. Maria Respondek-Liberska
Prof. dr hab.n.med. Jerzy Stańczyk
Prof.dr hab.n.med. Małgorzata Szkutnik
16:30 -16:45 Ciąża, poradnictwo genetyczne u pacjentki z wadą serca – jak to wygląda w
codziennej praktyce?
- doc. dr hab.n.med. Joanna Dangel
16:45 -17:00 Narkotyki, dopalacze – wpływ na układ krążenia
- prof.dr hab.n.med. Lesław Szydłowski
17:00 -17:15 Ubezpieczenia zdrowotne
- prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, dr n.med. Janusz Czarnecki
17:15 - 17:30 Wybór zawodu u pacjentów z wadami serca
- prof.dr hab.n.med. Andrzej Sysa
17:30 - 17:45 Jak długo opiekować się pacjentem po leczeniu operacyjnym oraz
interwencyjnym wady serca, bez objawów, z dobrym wynikiem leczenia?
- prof.dr hab.n.med. Aldona Siwińska
17:45 -18:15 Dyskusja z panelem ekspertów (wykładowcy i przewodniczący sesji)
20:00 Spotkanie towarzyskie
20:15 – 20:45 „O trójkątach” w kardiologii dziecięcej
- dr n.med. Magdalena Mazurak – 30 min
21:00 – 22:00 Spektakl aktorów z Teatru W. Horzycy w Toruniu - 45 minut
22:00
„Marek Sierocki Show”
Sesja V. 29 września 2012 (sobota)
9:00- 9:20
Co nowego w AEPC? – prof.dr hab.n.med. Grażyna Brzezińska-Rajszys
9:20 – 11:00 Ciekawe przypadki kliniczne cz.1
Przewodniczący Sesji:
Prof.dr hab.n.med. Grażyna Brzezińska- Rajszys
Prof.dr hab.n.med. Andrzej Rudziński
Prof.dr hab.n.med. Bożena Werner
9:20-9:30
Noworodek z niewydolnością serca.
Janusz Czarnecki, Hanna Streich, Grażyna Zadrozińska, Aleksandra
Michałek
Wojewódzki Szpital Zespolony –Szpital Dziecięcy w Toruniu
9:30-9:40
Powikłanie samoistnego zamknięcia drożnego przewodu tętniczego u
niemowlęcia z ubytkiem przegrody międzykomorowej.
Agata Kraska , Małgorzata Żuk, Jadwiga Daszkowska-York
Klinika Kardiologii, Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
9:40-9:50
Czy każdy noworodek z wadą wrodzoną serca musi być leczony?
Anna Sądel-Wieczorek, Małgorzata Żuk, Agnieszka Boruc
Klinika Kardiologii, Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
9:50-10:00
Czy stent jest zawsze bezpieczny?
Paweł Dryżek
Klinika Kardiologii Dziecięcej Centrum Zdrowia Matki Polki w
Łodzi
10:00- 10:10
Wigilijny pacjent czyli noworodek z kardiomegalią
Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Dominika Tomecka-Głogowska,
Piotr Kędziora, Jerzy Stańczyk
Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej UM w Łodzi
10:10-10:20
Rzadka przyczyna sinicy u 9-letniego chłopca po korekcji ubytku w
przegrodzie międzykomorowej – czy jeszcze coś może nas zaskoczyć
Radosław Pietrzak 1, Bożena Werner 1, Andrzej Kamiński 2, Joanna Pawłowska 3,
Marek Szymczak4
1
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawski Uniwersytet
Medyczny
2
Klinika Chirurgii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
3
Klinika Gastrologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania Instytut „Pomnik –
Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
4
Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów „Instytut -Pomnik Centrum
Zdrowia Dziecka” w Warszawie
10:20-10:30
Wada wrodzona serca i rzadki zespół genetyczny, czy na pewno tak rzadki?
1
Magdalena Mazurak,1 Jacek Kusa, 2Robert Śmigiel
Oddział Kardiologii Dziecięcej. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, we
Wrocławiu
2
Katedra i Zakład Genetyki AM we Wrocławiu
1
10:30-10:40
Udany przeszczep serca u chłopca ze skrajna niewydolnością serca po
docelowym leczeniu metoda Fontana z powodu HLHS
Aleksandra Morka*; Andrzej Rudziński*; Wanda Król-Jawień*; Krystyna Paruch*;
Piotr Weryński*; Jacek Kuźma*; Maciej Pitak*; Roman Przybylski **; Beata
Chodór **, Piotr Łapa**, Arkadiusz Wierzyk**; Jacek Białkowski **
*Klinika Kardiologii Dziecięcej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie
** Kliniczny Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej Śląskiego
Centrum Chorób Serca w Zabrzu
10:40-10:50
Nietypowy przebieg zespołu Marfana u 2-letniej dziewczynki wymagającej
wszczepienia zastawki biologicznej w ujście mitralne
Jolanta Smoleńska, Petelenz, Katarzyna Michalak, Lesław Szydłowski
Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach
11:50-11:00
Rzadki wariant HLHS u noworodka ze skrajną hipoksemią wskutek
szczelinowatego przecieku międzyprzedsionkowego i przetrwaniem
lewoprzedsionkowej żyły kardynalnej drenującej do żyły bezimiennej możliwości kardiologii interwencyjnej.
Piotr Weryński, prof. Andrzej Rudziński
Klinika Kardiologii Dziecięcej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie
11:00 -11:30 przerwa kawowa
11:30 - 13:00 Ciekawe przypadki kliniczne cz.2
Przewodniczący Sesji:
Prof.dr hab.n.med. Jacek Białkowski
Prof.dr hab.n.med. Katarzyna Bieganowska
Prof.dr hab.n.med. Lesław Szydłowski
11:30-11:40
Diagnostyka nadciśnienia tętniczego w przebiegu pheochromocytoma prezentacja nietypowego przypadku 7 letniego chłopca.
Wojciech Szczepański, Artur Bossowski, Beata Sawicka, Jerzy Wójtowicz
Klinika Pediatrii Endokrynologii i Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii
Dziecięcej w Białymstoku
11:40-11:50
Czy na podstawie obrazu otworu owalnego w prenatalnym badaniu
echokardiograficznym możemy przewidywać konieczność wykonania
zabiegu Rashkinda u noworodka?"
Katarzyna Janiak, Stanek Barbara, Jadwiga Moll, Maria Respondek-Liberska
11:50-12:00
Zespół Bland - White - Garlanda ujawniony w trakcie badań
diagnostycznych przeprowadzanych z powodu infekcji wirusowej u 10
miesięcznego dziecka"
Joanna Kwiatkowska
Klinika Kardiologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny.
i
Wad
Wrodzonych
Serca,
Gdański
12:00-12:10
Hybrydowe zamknięcie mięśniowych ubytków międzykomorowych w trakcie
chirurgicznej korekcji wrodzonych wad serca.
Szymon Pawlak1, Joanna Śliwka1, Daniel Steter1, Adam Grzybowski2, Ewa
Urbańska2, Roland Fiszer3, Małgorzata Szkutnik3, Jacek Białkowski3, Marian
Zembala1
Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
1
Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii,
2
Oddział Pooperacyjny Dzieci
3
Kliniczny Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej
12:10-12:20
Leczenie interwencyjne mnogich przetok wewnątrzpłucnych będących
przyczyną sinicy u nastolatka z Zespołem Rendu-Oslera-Webera
Krzysztof Czyż , Tomasz Moszura , Rafał Surmacz, Oskar Jaremba, Bartłomiej
Mroziński, Waldemar Bobkowski, Aldona Siwińska
Klinika Kardiologii Dziecięcej UM w Poznaniu
12:20-12:30
Nawrotny częstoskurcz przedsionkowy u dziecka z HLHS po trzecim etapie
leczenia kardiochirurgicznego leczony metoda ablacji RF z wykorzystaniem
systemu elektroanatomicznego EnSite
Krzysztof Czyż , Artur Baszko, Waldemar Bobkowski, Rafał Surmacz, Tomasz
Moszura, Bartłomiej Mroziński, Aldona Siwińska
Klinika Kardiologii Dziecięcej UM w Poznaniu
12:30-12:40
Zaskakująca stenoza płucna u 11-letniej dziewczynki
Renata Jawniak, Elzbieta Sadurska, Ewa Stążka -Gregosiewicz, Barbara
Połecka, Elzbieta Kaczorowska- Gogłoza, Rafał Dmowski.
Klinika Kardiologii Dziecięcej UM w Lublinie
12:40-12:50
Problemy związane ze sztucznym wspomaganiem lewej komory (LVAD)
u 8-kilogramowego dziecka, poddanego następnie transplantacji serca.
Szymon Figurski, Arkadiusz Wierzyk, Anna Obersztyn, Beata Chodór, Piotr Łapa,
Adam Grzybowski, Szymon Pawlak, Joanna Śliwka, Jacek Białkowski.
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Kliniczny Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej
12:50-13:00
Leczenie PDA- Quiz
Maria Zubrzycka, 2Jadwiga Daszkowska-York, 3Agata Paszkowska, 1Bożena
Rewers, 1Adam Koleśnik.
1
Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
1
Pracownia Cewnikowania Serca i Angiografii
Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia
3
Klinika Kardiologii
2
13:00 -14:30 Lunch w restauracji Hotelu Filmar
14:30 Zakończenie Konferencji
Prof.dr hab.n.med. Aldona Siwińska
Dr n.med. Janusz Czarnecki
Załącznik 3
„PODSTAWY INTERPRETACJI ZAPISU EKG-WARSZTATY KARDIOLOGICZNE”
Kurs dla pediatrów, neonatologów i lekarzy rozpoczynających szkolenie w
kardiologii dziecięcej.
Dzień I
12.04.2013 r. PIĄTEK
Godzina 9.00-9.30 dr A. Turska-Kmieć
1. Technika wykonywania zapisu EKG. 30 min
Godzina 9.30-11.30 dr A. Turska-Kmieć
2. Załamki, odcinki, odstępy, częstotliwość, droga, czas, wyznaczanie osi elektrycznej serca (z
ćwiczeniami) 120 min
Temat obejmuje naukę obliczania częstotliwości rytmu
Temat obejmuje techniki i zasady liczenia odstępu QT/QTc
Oraz różnice wynikające z wieku dziecka
Godzina 11.30-11.45 Przerwa kawowa 15 min
Godzina 11.45-13.15 dr K. Czyż
3. Łagodne arytmie 90 min
Godzina 13.30-14.00 Obiad 30 min
Godzina 14.00-16.45 dr M. Brzezińska-Paszke
4. Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego 150 min
Temat obejmuje różnicowanie bloków pk I, II, III stp
Godzina 15.30-15.45 Przerwa kawowa 15 min
Dzień II
13.04.2013 r. SOBOTA
Godzina 9.00-10.30 dr A. Piórecka
1. Przerosty, EKG w wadach 90min
Godzina 10.30-10.45 Przerwa kawowa 15 min
Godzina 10.45-13.15 prof. K. Bieganowska
2. Tachykardie nadkomorowe 150 min
Temat obejmuje różnicowanie tachykardii zatokowej od częstoskurczu
W tym pokaz działania Adenocoru w różnych arytmiach
Godzina 12.00-12.15 Przerwa kawowa 15 min
Godzina 13.15-13.45 Obiad 30 min
Godzina 13.45-15.45 dr M. Miszczak-Knecht
3. Stany zagrożenia życia w EKG 120 min
Temat obejmuje przykłady zapisów EKG w stanach zagrożenia życia
W tym migotanie komór, asystolię, pobudzenia komorowe R/T,
EKG w hipo/hiperpotasemii, przykłady artefaktów
Kierownik naukowy kursu
dr Maria Miszczak-Knecht
Miejsce:
Sala wykładowa Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, Agatowa 10, 03-680 Warszawa
Załącznik 4
SEKCJA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK
odbędzie się w Zabrzu, w dniach 7-8.06.2013r. Przygotowaliśmy ciekawy program naukowy,
omawiający najbardziej aktualne problemy w praktyce kardiologa dziecięcego. Wiodącym
tematem będą
postępy w kardiologii interwencyjnej u dzieci. W drugim dniu Konferencji
odbędzie się „Sesja Przypadków”, w trakcie której przedstawione zostaną problemy
diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące dzieci z chorobami układu krążenia.
Serdecznie zapraszamy na Konferencję kardiologów dziecięcych, kardiologów, pediatrów,
neonatologów i lekarzy rodzinnych.
W tym roku nasza Konferencja odbędzie się łącznie z XX Jubileuszową Międzynarodową
Konferencją Kardiologiczną i XIV Warsztatami Kardiologii Inwazyjnej w Zabrzu.
Rejestracja na konferencję, program konferencji:
http://www.warsztatyzabrze.pl/page/6/udzial_w_konferencji/#4
PROGRAM KONFERENCJI SEKCJI KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ PTK
ZABRZE 7.06-8.06.2013r
PIĄTEK 7.06.2013
8:00 - 8:50 Walne zgromadzenie członków Sekcji Echokardiografii PTK
8:00 I termin
8:15 II termin
Porządek Obrad:
1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu SKD PTK w kadencji 2011-2013.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SKD PTK
5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi SKD PTK.
6. Wybory Przewodniczącego-Elekta Zarządu SKD PTK w kadencji 2013-2015.
7. Wybory członków Zarządu SKD PTK i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2013-2015.
8. Wybory kandydata SKD do Zarządu Głównego PTK w kadencji 2013-2015.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
9:00 10:30 Sesja I: Wykłady inaugurujące: Standardy w przeznaczyniowym leczeniu
wrodzonych wad serca (WWS)
Prowadzenie: Lili Goldstein (Sztokholm), Krystyna Kubicka (Warszawa), Wanda Kawalec (Warszawa)
9:00 – 9:10 Aldona Siwińska (Poznań), Małgorzata Szkutnik (Zabrze): Uroczyste otwarcie konferencji i
przywitanie gości
9:10 – 9:25 Lili Goldstein (Sztokholm): Rola pediatry /lekarza rodzinnego w ocenie kardiologicznej
dziecka
9:25 – 9:40 Wanda Kawalec (Warszawa): Wyzwania dla kardiologii dziecięcej w roku 2013
9:40 – 9:55 Bogdan Maruszewski (Warszawa): Kardiologia interwencyjna oczami kardiochirurga
9:55 – 10:10 Grażyna Brzezińska-Rajszys (Warszawa): Kardiologia interwencyjna oczami
hemodynamisty
10:10-10:30 Dyskusja.
10:30- 11:00 Przerwa
11:00 -12:30 Sesja II: Standardy w przeznaczyniowym leczeniu wrodzonych wad serca
(WWS).
Prowadzenie: Aldona Siwińska (Poznań), Bożena Werner (Warszawa), Szymon Pawlak (Zabrze),
Maria Wróblewska-Kałużewska (Warszawa), Marcin Demkow (Warszawa), Adam Witkowski
(Warszawa)
11:00 - 11:15 Maria Zubrzycka, Grażyna Brzezińska-Rajszys (Warszawa): Koarktacja aorty
11:15 - 11:30 Małgorzata Szkutnik, Roland Fiszer (Zabrze): Przeznaczyniowe zamykanie ASD
11:30 – 11:45 Piotr Weryński, Andrzej Rudziński (Kraków):Zwężenie zastawki płucnej
11:45 – 12:00 Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik (Zabrze): Zwężenie zastawki aortalnej
12:00 – 12:15 Krzysztof Godlewski, Bożena Werner (Warszawa): Przeznaczyniowe zamykanie PDA.
10:45 – 12:30 Dyskusja
12:30 -13:00 Przerwa
13:00- 14:30 Sesja III - Nowe wyzwania dla kardiologów interwencyjnych
Prowadzenie: Małgorzata Szkutnik (Zabrze), Janusz Skalski (Kraków), Maria Respondek -Liberska
(Łodż), Andrzej Rudziński (Kraków), Andrzej Sysa (Łódź), Joanna Książyk (Warszawa)
13:00 – 13:12 Joanna Szymkiewicz-Dangel (Warszawa): Interwencje płodowe
13:12 – 13:24 Paweł Dryżek (Łódź): Interwencje u noworodków
13:24 – 13:36 Maciej Chojnicki (Gdańsk): Zabiegi hybrydowe
13:36 – 13:48 Roland Fiszer (Zabrze): Przeznaczyniowe wszczepienie zastawki płucnej
13:48 – 14:00 Tomasz Moszura (Poznań/ Łodź): Zabiegi interwencyjne u pacjentów z sercem
jednokomorowym
14:00 – 14:12 Robert Sabiniewicz (Gdańsk): Przeznaczyniowe zamykanie przetok naczyniowych
14:12 – 14:30 Dyskusja
14:30- 15:00 Przerwa
15:00-16:30 Sesja V: Elektroterapia zaburzeń rytmu serca i przewodzenia u dzieci
Prowadzenie: Maria Miszczak- Knecht (Warszawa), Lesław Szydłowski (Katowice), Lidia Ziółkowska
(Warszawa), Zbigniew Kalarus (Zabrze)
15:00 – 15:20 Katarzyna Bieganowska (Warszawa): Rozruszniki u dzieci. Kiedy, jakie, komu ?
15:20 – 15:40 Waldemar Bobkowski (Poznań): Implantacja kardiowerterów/defibrylatorów u dzieci
15:40 – 16:00 Radosław Lenarczyk (Zabrze): Ablacje u dzieci
16:00 – 16:30 Dyskusja
16:30 17:00 Przerwa
17:00 - 18:30 Sesja V - Co nowego na świecie? – wykłady zaproszonych ekspertów.
Sesja w języku angielskim
Prowadzenie: Witold Rużyłło (Warszawa), Grażyna Brzezińska-Rajszys (Warszawa), Bogdan
Maruszewski (Warszawa), Andrzej Ochała (Katowice), Jacek Białkowski (Zabrze), Małgorzata
Szkutnik (Zabrze)
17:00 – 17:12 Shiliang Jiang (Pekin): Przezskórne zamykanie VSD w Chinach
17:12 – 17:24 Felix Berger (Berlin, Niemcy): Balonowa walwuloplastyka aortalna u dzieci i młodzieży
17:12 – 17:39 Zhang Gejung (Pekin): Kardiologia interwencyjna w Chinach
17:39 – 17:51 Chiristian Jux (Munster, Niemcy): Nowe stenty w CoA (i w innych lokalizacjach)
17:51 – 18:03 Jose Luis Zunzunegui (Madryt, Hiszpania): Przezcewnikowe zamykanie PDA u
wcześniaków
18:03 -18:15 Fernando Rueda (Corunia, Hiszpania): Angiografia rotacyjna w kardiologii interwencyjnej
18:15 -18:30 Dyskusja
SOBOTA 8.06.2013
9:00:10:30
Sesja VI: Prezentacja ciekawych przypadków klinicznych – część 1
Prowadzenie: Wanda Kawalec (Warszawa), Jerzy Stańczyk (Warszawa), Jacek Moll (Łódź),
Jacek Kusa (Wrocław / Katowice)
1. Powikłany przebieg infekcyjnego zapalenia wsierdzia u pacjenta z wadą lewego serca.
A Boruc, L Ziółkowska, J Daszkowska-York, A Wnuk, A Turska-Kmieć, B Maruszewski, W Kawalec
Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
2. Mnogie ubytki międzykomorowe u 12-letniej dziewczynki po bandingu pnia płucnego –
dalsza strategia leczenia.
Autorzy: B Kucińska (1), K Godlewski (1) , M Szkutnik(2), R Fiszer (2), J Białkowski (2), B Werner (1)
(1)Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej. WUM, Warszawa
(2)Klinika Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej ŚUM, SCCS, Zabrze
3. Noworodek z częstoskurczem komorowym – niespodzianka za niespodzianką.
A Łaźniak, B Mroziński, A Bobkowska, P Jankowska, O Jaremba, K Czyż, W Bobkowski, A Siwińska
Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej I Katedry Pediatrii UM w Poznaniu
4. Implantacja układu resynchronizującego u 2 letniego dziecka ze złożoną wadą serca.
M Pitak, J Skalski, A Rudziński
Klinika Kardiologii Dziecięcej i Klinika Kardiochirurgii IP CM UJ w Krakowie
5. Złożona arytmia komorowa, a uchyłek lewej komory
M Posadowska, K Bieganowska, Ł Szumowski, M Miszczak-Knecht, K Pręgowska, JRękawek,
WKawalec
Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
6. Przezskórne zamknięcie istotnej hemodynamicznie przetoki pomiędzy prawą komorą a
prawym przedsionkiem.
R Surmacz (1), T Moszura (1,2), B Mroziński (1), A Bobkowska (1), P Jankowska (1), M Stefaniak (1),
W Bobkowski (1), A Siwińska (1)
(1) Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej UM w Poznaniu,(2) Klinika Kardiologii Dziecięcej ICZP w
Łódzi
7. Plastyka zastawki płucnej u płodu.
J Szymkiewicz-Dangel
II Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM w Warszawie
8. Zespół izomeryzmu prawoprzedsionkowego – niekończące się wyzwanie.
M Zubrzycka (1), A Pastuszko (2), J Dangel (3), J Daszkowska (4).
(1) Pracownia Cewnikowania Serca i Angiografii IP CZD, (2) Klinika Kardiochirurgii IP CZD, (3)
Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej, II Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, (4) Klinika
Kardiologii IP CZD.
9. Przeznaczyniowe zamknięcie resztkowego pochirurgicznego ubytku w
międzykomorowej przy pomocy AMPLAZER Duct Occluder typu II
przegrodzie
A Wierzyk, P Banaszak, M Szkutnik, R Fiszer, J Białkowski
Klinika Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej ŚUM, SCCS, Zabrze
10. Prezentacja w formie quizu - 10 pytań (obrazy ECHO i angio) z 5 odpowiedziami do wyboru.
J Kuźma, W Król, E Siara, P Weryński, M. Rączka, D Porada, A Rudziński
Klinika Kardiologii Dziecięcej, IP CM UJ w Krakowie
11. Tamponada serca po urazie wielonarządowym.
K Wojtkielewicz, J Wojtowicz, J Tołwińska, A Bossowski
Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej
UM w Białymstoku
10:45-12:15
Sesja VII: Prezentacja ciekawych przypadków klinicznych – część 2
Prowadzenie: Katarzyna Bieganowska (Warszawa), Anna Turska – Kmieć (Warszawa),
Małgorzata Szkutnik (Zabrze), Janusz Czarnecki (Toruń)
1. Patologiczny obraz płatka tylnego zastawki dwudzielnej. Obserwacja 16-letnia.
J Krzystolik-Ładzińska, L Szydłowski
Klinika Kardiologii Dziecięcej ŚUM, GCZD w Katowicach
2. Monitorowanie funkcji lewej komory u dziecka z zespołem BWG (Garlanda) po korekcji
chirurgicznej.
J Czarnecki, G Zadrozińska, A Bochyńska.
Specjalistyczny Szpital dla Dzieci i Dorosłych. Toruń.
3. Optymalizacja parametrów stymulacji dwujamowej w oparciu o badanie echokardiograficzne
u pacjentów z całkowitym blokiem przedsionkowo-komorowym i niewydolnością lewej komory.
M Niwald.
IPCZMP. Łódź
4. Zapalenie wsierdzia u 16 letniej dziewczynki…..
R Pietrzak, K Penconek, B Werner
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej. WUM, Warszawa
5. Nastolatek po operacji traktem fontanowskim - czym jeszcze może nas zaskoczyć ?
R Sabiniewicz, P Potaż, J Meyer-Szary, J Kwiatkowska
Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca, GUM, Gdańsk
6. Niewydolność krążenia niejedno ma imię.
A Zamecznik, K Niewiadomska-Jarosik, B Kierzkowska, P Kędziora, D Tomecka-Głogowska, D
Lewartowska- Nyga, J Stańczyk
Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej UM w Łodzi
7. Prenatalne rozpoznanie wady serca czasami bywa ostateczne?…
K Janiak1,2, K Ostrowska2, J Moll2, M Respondek-Liberska1
1Zakład
Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych, 2Klinika Kardiologii, ICZMP, Łódź
8. Olbrzymi guz serca
P Surmiak 1, Z Walencka 1, M Baumert 1, D Włodarska 2.
1
Klinika Neonatologii ,
Ligocie
2
Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka SUM w Katowicach –
9. Zabieg hybrydowy u wcześniaka z niską masą ciała i złożoną wrodzona wadą serca.
P Weryński(1), A Rudziński (1), Z Kordon (2), J Kołcz (2), T Mroczek (2), J Skalski (2)
(1)Klinika Kardiologii Dziecięcej, (2) Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej IP CM UJ w Krakowie
10. Nieinfekcyjne zapalenie wsierdzia u 8-letniego chłopca
E Wójcik, J Kusa, E Skiba, M Raś, H Pikulska
Oddział Kardiologii Dziecięcej. WSS, Wrocław
11. Efekt sterydoterapii w zapaleniu mięśnia serca o przebiegu piorunującym - opis przypadku
J Rycaj, A Obersztyn, A Morzyk, Sz Figurski, J Białkowski
Klinika Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM, SCCS, Zabrze
Załącznik 5
Kongres PTK Wrocław 26-28.09.2013
Sesja Dydaktyczna: Sesja Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK
26.09.2013r
Tytuł sesji: Schyłkowa niewydolność serca u dzieci i młodych
dorosłych - postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.
Przewodniczący Sesji:
Prof. dr hab. med. Wanda Kawalec
Klinika Kardiologii, Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Prof. dr hab.n.med. Aldona Siwińska
Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej
I Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
Tematy wykładów:
1. Niewydolność serca oraz zespół jelitowej utraty białka po operacji metodą
Fontana
Prof. dr hab. med. Jacek Białkowski
Katedra i Klinika Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i
Elektroterapii z Oddziałem Kardiologii Dziecięcej SUM
Dr Jakub Kmiotek
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania
2. Stymulacja w złożonych wadach serca
Prof. dr hab. med. Katarzyna Bieganowska.
Klinika Kardiologii
Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
3. Kardiomiopatia rozstrzeniowa - leczenie wspomaganiem komór
Dr n med. Arkadiusz Wierzyk
Katedra i Klinika Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i
Elektroterapii z Oddziałem Kardiologii Dziecięcej SUM
4. Opieka paliatywna w chorobach układu krążenia u dzieci
Dr hab. n med. Tomasz Dangel
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
Załącznik 6
Strona internetowa Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK
http://dzieci.ptkardio.pl/
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards