Kodeks postępowania Wersja skrócona

advertisement
Kodeks postępowania
Wersja skrócona
The global leader in
door opening solutions
2
Kodeks postępowania
Niniejsza wersja Kodeksu postępowania
stanowi streszczenie jego pełnej treści. Jest ona
rozprowadzana pośród wszystkich pracowników.
Pełną wersję Kodeksu postępowania otrzymują
wszyscy managerowie oraz pracownicy z działu
Zakupów, Sprzedaży, HR, Finansów/Księgowości,
przedstawiciele związków zawodowych oraz inne
osoby, w zależności od decyzji danego oddziału
– wersja jest jednak dostępna dla wszystkich
pracowników i w razie potrzeby można się do niej
odnieść. Zarówno pełna jak i skrócona wersja
Kodeksu postępowania są dostępne w wielu
językach, można je znaleźć w sieci wewnętrznej
keyPoint w zakładce HR lub na stronie internetowej www.assaabloy.com.
ASSA ABLOY wierzy w etyczne i prospołeczne
postępowanie oraz czuje się odpowiedzialna za
pracowników firmy na całym świecie. Co więcej,
ASSA ABLOY oraz jej pracownicy mają wobec
wszystkich akcjonariuszy obowiązek, aby
zachowywać wysokie standardy lojalności i
uczciwości – stanowi to podstawę i powód, dla
którego ASSA ABLOY zdecydowała się stworzyć
Kodeks postępowania.
Ujawnianie nieprawidłowości
i wparcie ze strony firmy
Jeśli pracownik czuje się zaniepokojony określoną
sytuacją i chce złożyć skargę lub zgłosić naruszenie przepisów, powinien poinformować o
tym swojego bezpośredniego przełożonego,
przedstawiciela kierownictwa lokalnego oddziału
lub osobę zajmującą się egzekwowaniem
przepisów Kodeksu postępowania. Jeśli pracownik
ma trudności ze zgłoszeniem sytuacji lokalnie,
wówczas powinien skontaktować się z centralą
ASSA ABLOY. Można do tego celu użyć formularza
z Załącznika I. Przekazane informacje będą
traktowane jako poufne i żaden z pracowników
nie będzie dyskryminowany ze względu na
zgłoszenie, w dobrej wierze, naruszenia przepisów
Kodeksu postępowania.
Realizacja i monitorowanie
ASSA ABLOY monitoruje proces realizacji Kodeksu
postępowania. Incydenty nieprzestrzegania
przepisów będą sprawdzane w trybie pilnym.
Kogo dotyczy Kodeks postępowania?
Kodeks postępowania dotyczy wszystkich naszych
pracowników i partnerów biznesowych. Dzięki
wprowadzeniu dodatkowych postanowień do
umów, do przestrzegania Kodeksu zobligowani
będą także dostawcy.
Zgodność z prawem
Kodeks postępowania nie stanowi zamiennika
przepisów prawa i jeśli którykolwiek zapis
Kodeksu jest z nimi sprzeczny, wówczas przepisy
prawa mają pierwszeństwo. Mogą wystąpić
sytuacje, wobec których nie ma określonych
wytycznych. W takich przypadkach należy
postępować zgodnie z duchem Kodeksu
postępowania.
Sztokholm, 1 luty 2012 r.
Johan Molin
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Kontakt z siedzibą
główną ASSA ABLOY:
[email protected]
lub
Code of Conduct function
ASSA ABLOY AB
Box 70340
SE-107 23 Stockholm
Szwecja
3
Prawa pracownika, prawa człowieka,
interesy konsumenta oraz
zaangażowanie w życie społeczności
Praca dzieci
ASSA ABLOY uznaje prawo stanowiące o tym,
że każde dziecko ma prawo do ochrony przed
eksploatacją ekonomiczną oraz wykonywaniem
prac, które stanowią ryzyko dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego, są szkodliwe dla
rozwoju moralnego i społecznego lub ingerują
w proces edukacji dziecka.
W tym kontekście dziecko oznacza osobę w wieku
niższym niż 15 lat. Niektóre kraje stosują definicję
tzw. „młodocianych pracowników”, jako osób
powyżej wieku minimalnego, co oznacza, że mogą
istnieć prawne obostrzenia w kontekście rodzaju
pracy, którą osoby te mogą wykonywać.
Praca przymusowa i niewolnicza
ASSA ABLOY nie stosuje ani nie akceptuje żadnych
form pracy przymusowej, niewolniczej, więziennej lub nielegalnej.
Wolność zrzeszania się i prowadzenia
zbiorowych negocjacji
Pracownicy ASSA ABLOY mogą tworzyć lub
dołączać do dowolnych związków zawodowych
oraz organizować i prowadzić negocjacje zarówno
zbiorowo jak i indywidualnie. Żaden z pracowników korzystających z tego prawa nie powinien być
prześladowany i nie może być obiektem żadnych
działań odwetowych.
4
Umowy pracownicze, godziny pracy
i wynagrodzenie
ASSA ABLOY stosuje się do lokalnych przepisów
prawa odnośnie umów pracowniczych, godzin
pracy, w tym także nadgodzin i wynagrodzenia za
pracę w nadgodzinach. Wynagrodzenie powinno
być wypłacane regularnie i musi być zgodne z
lokalnymi przepisami prawa oraz lokalną sytuacją
rynkową. Pracownicy mają prawo do minimum
jednego dnia wolnego od pracy w tygodniu oraz
wolnego w okresie świąt lokalnych i państwowych. Pracownikom przysługuje urlop wypoczynkowy, zwolnienie chorobowe oraz urlop wychowawczy, co nie powinno stanowić powodu do
zaistnienia żadnych negatywnych następstw.
Różnorodność i równowaga płci
ASSA ABLOY docenia i promuje różnorodność.
Dotyczy to także równowagi płci na stanowiskach
kierowniczych. W przypadku osób o takich
samych kwalifikacjach, ASSA ABLOY promuje
różnorodność podczas rekrutacji i daje pierwszeństwo płci, która pozostaje w danym momencie
w mniejszości.
Dyskryminacja, prześladowanie
i równe możliwości
ASSA ABLOY zapewnia środowisko pracy,
w którym każdy powinien być traktowany z
szacunkiem i godnością oraz powinien mieć
uczciwe i równe możliwości rozwoju. Dlatego też
ASSA ABLOY nie toleruje żadnej formy dyskryminacji ani prześladowania w miejscu pracy ze
względu na rasę, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, płeć, religię, wiek, niepełnosprawność, opinie polityczne, narodowość i każdy inny
czynnik mogący być potencjalnym źródłem
dyskryminacji.
Prywatność pracowników
• Korespondencja za pośrednictwem e-mail:
Firmowy adres e-mail oraz wszelkie funkcje
internetowe powinny być używane jedynie dla
potrzeb firmy, dlatego też cały ruch internetowy
jest traktowany jako własność firmy. W wielu
krajach ASSA ABLOY jest prawnie zobowiązana do
ochrony własnego mienia oraz swoich pracowników przed niewłaściwym korzystaniem z tych
narzędzi. Dlatego ASSA ABLOY zastrzega sobie
prawo do monitorowania adresów e-mail oraz
operacji przeprowadzanych za pośrednictwem
internetu.
• Rozmowy telefoniczne: ASSA ABLOY nie
monitoruje rozmów telefonicznych, za wyjątkiem
okoliczności specjalnych, np. szkolenia. Każdy
przypadek monitorowania musi zostać uzgodniony pomiędzy pracownikiem a firmą z wyprzedzeniem. Każda strona trzecia zostanie również
poinformowana o monitorowaniu z odpowiednim
wyprzedzeniem.
• Dokumenty pracownicze i medyczne są poufne
i mogą zostać ujawnione tylko w przypadku
prawnie uzasadnionego dochodzenia. Dokumenty
medyczne pracowników są poufne i przechowuje
się je z dala od pozostałych dokumentów
pracowniczych, w zamykanych na klucz szafach
lub miejscach o podobnej charakterystyce.
Dokumenty te nie zostaną ujawnione żadnej innej
osobie w żadnym przypadku, chyba że zaistnieją
ku temu wymagania prawne lub właściciel
dokumentów sam złoży pisemną zgodę na ich
ujawnienie.
Nadużywanie alkoholu i/lub
substancji odurzających
ASSA ABLOY wymaga od swoich pracowników, aby
przychodzili do pracy w stanie pełnej świadomości i aby powstrzymywali się od picia alkoholu oraz
używania innych substancji odurzających, które
mogą mieć wpływ na ich pracę.
Zaangażowanie w życie społeczności
ASSA ABLOY to firma o wysokim poczuciu
obywatelskiego obowiązku, która wspiera i działa
na rzecz lokalnych, regionalnych i globalnych
społeczności.
5
Środowisko oraz Zdrowie i Bezpieczeństwo
Środowisko i zrównoważony rozwój
• ASSA ABLOY zawsze stosuje się do wymagań
prawnych.
• ASSA ABLOY nieustannie poszukuje sposobów
na redukcję konsumpcji zasobów, zapobiega
zanieczyszczeniu środowiska oraz wykorzystuje
swój łańcuch wartości w dążeniu do poprawy
wpływu swoich działań i produktów na środowisko naturalne.
• ASSA ABLOY wspiera rozwój i promuje rozpowszechnianie technologii przyjaznych dla
środowiska.
• ASSA ABLOY wymaga, aby jej wszystkie jednostki
produkcyjne, odznaczające się wysokim wpływem
na środowisko, wdrażały możliwe do poświadczenia systemy zarządzania środowiskowego.
Od wszystkich pracowników wymagamy wparcia
i odpowiedzialności za wyniki ASSA ABLOY
w kontekście ochrony środowiska.
Środowisko pracy
ASSA ABLOY dokłada wszelkich starań, aby
zapewnić swoim pracownikom bezpieczne
środowisko pracy oraz zmniejszyć ryzyko, które
może powodować wypadki lub narażać na szwank
zdrowie i samopoczucie pracowników. Staramy
się więc, aby substancje chemiczne były odpowiednio oznakowane i przechowywane w
bezpieczny sposób, miejsca pracy były utrzymywane w czystości i były wolne od wszelkich
zanieczyszczeń oraz aby instrukcje dotyczące
ochrony osobistej i korzystania ze sprzętu były
skrupulatnie przestrzegane.
6
Jednostki produkcyjne powinny zapewniać
pracownikom czyste szatnie, natryski i toalety –
osobne dla mężczyzn i kobiet.
Budynek i bezpieczeństwo pożarowe
Niebezpieczne materiały i sprzęt należy przechowywać zgodnie z odpowiednimi przepisami i
polityką wewnętrzną. Wyjścia ewakuacyjne
powinny być czytelnie oznakowane. Muszą być
one dobrze oświetlone i nic nie może ich
blokować. Wszyscy pracownicy muszą otrzymać
informację o rozmieszczeniu punktów bezpieczeństwa, takich jak wyjścia ewakuacyjne, gaśnice,
apteczki itp. Plan ewakuacji powinien widnieć na
każdym piętrze budynku. Należy systematycznie
sprawdzać skuteczność alarmu przeciwpożarowego i regularnie przeprowadzać ćwiczenia
ewakuacyjne.
Pierwsza pomoc i opieka medyczna
Apteczki pierwszej pomocy muszą być dostępne
we właściwych miejscach i przynajmniej jedna
z osób pracujących w określonym miejscu
powinna zostać przeszkolona w zakresie
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Jeśli to konieczne, w razie wypadku na terenie
firmy, należy wezwać lekarza lub pielęgniarkę.
Firma powinna pokryć koszty opieki medycznej
w następstwie wypadku na terenie firmy, o ile
koszty te nie zostaną pokryte z ubezpieczenia
społecznego lub polisy ubezpieczeniowej i pod
warunkiem, że nie zostały naruszone przepisy
bezpieczeństwa.
Etyka biznesowa
ASSA ABLOY szanuje prawo i postanowienia
związane z etyką biznesową krajów, na terenie
których działa i wymaga tego samego od swoich
dostawców i partnerów.
Uczciwa konkurencja i ustawa antymonopolowa
ASSA ABLOY prowadzi dynamiczne, ale uczciwe
działania konkurencyjne, w oparciu o wartość
dodaną od swoich produktów i usług. ASSA ABLOY
nie zajmuje się nieuczciwymi, wprowadzającymi w
błąd lub niedokładnymi porównaniami, zmowami
ani porozumieniami niezgodnymi z prawem
konkurencji. Pracownicy muszą wystrzegać się
jakichkolwiek porozumień niezgodnych z prawem
konkurencji, praktyk uzgodnionych, cichych
przyzwoleń lub innych temu podobnych czynności,
z jakąkolwiek firmą będącą konkurencją ASSA ABLOY
oraz jakimkolwiek parterem biznesowym tejże firmy.
Wszystkie transakcje z konkurencją powinny być
prowadzone z należytą ostrożnością. Więcej
pomocnych informacji znajdziecie Państwo w dziale
„Program zgodności z przepisami prawa w ASSA
ABLOY” (ASSA ABLOY Compliance Program) w
odniesieniu dotyczącym ustawy antymonopolowej
i prawa konkurencji.
W przypadku niezapowiedzianej kontroli (dawn raid)
dokonanej przez urząd ds. ochrony konkurencji
pracownicy powinni stosować się do instrukcji
zawartych w dziale „Wytyczne firmy ASSA ABLOY
w przypadku niezapowiedzianej kontroli urzędniczej” (ASSA ABLOY Dawn Raid Guidelines). Pracownicy powinni w pełni współpracować z urzędnikami
i nie utrudniać im w żaden sposób prowadzonych
przez nich czynności.
Łapówkarstwo
ASSA ABLOY nie akceptuje łapówek, gratyfikacji ani
wymuszeń w żadnej formie, ani jako inicjator ani
odbiorca. Więcej pomocnych informacji znajdziecie
Państwo w dziale „Polityka antykorupcyjna w
ASSA ABLOY” (ASSA ABLOY Anti-Bribery Policy)
oraz treści związanych z tym tematem procedur.
Rozrywka, prezenty, gratyfikacje i darowizny
Do czynności związanych z dokonywaniem kupna
lub sprzedaży należy podchodzić z największą
rzetelnością. Ani ASSA ABLOY, ani jej pracownicy
nie powinni dawać ani przyjmować prezentów,
gratyfikacji lub ofert rozrywkowych, które mogłyby
mieć wpływ na decyzję pracownika lub klienta. Małe
podarunki, akty gościnności i przyjmowanie na siebie
drobnych kosztów są w relacjach biznesowych
bardzo powszechnym i naturalnym zjawiskiem. Przy
odpowiednio ostrożnym podejściu i na umiarkowaną
skalę może to być akceptowalne, wyjątkiem są jednak
sytuacje, w których takie postępowanie może zostać
odebrane jako nielegalna próba wpłynięcia na
transakcję biznesową. Więcej pomocnych informacji
znajdziecie Państwo w dziale „Polityka antykorupcyjna w ASSA ABLOY” (ASSA ABLOY Anti-Bribery Policy)
oraz treści związanych z tym tematem procedur.
Oszustwo
ASSA ABLOY nie akceptuje oszustwa w żadnej jego
formie.
Dokumenty i raporty
Rzetelność ASSA ABLOY w zakresie przechowywania
dokumentów i systemów raportowania, w tym
raportów i systemów elektronicznych, ma pierwszorzędne znaczenie. Pracownicy muszą zachować
szczególną ostrożność i dokonać wszelkich starań,
aby dokumenty były poprawnie przygotowane
i przejrzane, zarówno jeśli chodzi o dokumenty
do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego.
Konflikt interesów
Należy unikać konfliktów interesów pomiędzy
pracownikiem a firmą. Jeśli taki konflikt ma miejsce,
pracownik musi natychmiast poinformować o tym
swojego managera. Sytuacje konfliktowe obejmują:
• aktywność biznesową poza firmą;
• osobiste korzyści finansowe;
• korzystanie z wiedzy służbowej lub innych tajnych
informacji dla korzyści osobistych;
• zatrudnienie blisko spokrewnionych osób;
• kupno lub sprzedaż usług/produktów blisko
spokrewnionym osobom.
7
Załącznik I: Zgłoszenie naruszenia
przepisów
Jestem świadkiem incydentu, który może być sprzeczny z zasadami Kodeksu postępowania
firmy ASSA ABLOY. Opis potencjalnego lub rzeczywistego incydentu sprzecznego z zasadami
Kodeksu postępowania:
Imię i nazwisko oraz dane do kontaktu (nieobowiązkowo):
Prosimy przesłać zgłoszenie na adres e-mail:
[email protected]
Lub, jeśli nie jest to możliwe,
na adres pocztowy:
Code of Conduct function
ASSA ABLOY AB
Box 70340
SE-107 23 Stockholm, Szwecja
ASSA ABLOY to globalny
lider w obszarze kompleksowych systemów
zabezpieczeń budynków,
zaangażowany w spełnianie potrzeb użytkownika końcowego w
zakresie bezpieczeństwa
i wygody.
www.assaabloy.com
ASSA ABLOY AB (publ)
Adres pocztowy:
P.O. Box 70340,
SE-107 23 Stockholm, Szwecja
Adres do odwiedzin:
Klarabergsviadukten 90
10
Telefon:+46(0)8 506 485 00
Faks: +46(0)8 506 485 85
Nr rej.:
SE.556059-3575
Siedziba spółki:
Sztokholm, Szwecja
www.assaabloy.com
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards