Załącznik nr 2

advertisement
Załącznik nr 2
Liczba punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności w obszarze środowisko
Tabela I- Niezgodność z wymogami w zakresie ochrony dzikiego ptactwa
NIEZGODNOŚĆ
z wymogami
wynikającymi z ust. 1 pkt A
załącznika II do
rozporządzenia nr 73/2009
RODZAJ NARUSZENIA
Nie przestrzega się wymagań
wynikających z planów zadań
ochronnych sporządzonych na
podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody albo planów
ochrony sporządzonych na
podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody na terenie
gospodarstwa rolnego
położonego na obszarach Natura
2000 w zakresie dotyczącym
gatunków ptaków
wymienionych w załączniku nr
2 do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 12 stycznia
2011 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków (Dz.
U. Nr 25, poz. 133), które
spełniają kryteria określone w
rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 13 kwietnia
2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków
będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, a
także kryteriów wyboru
obszarów kwalifikujących się
do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (Dz.
U. Nr 77, poz. 510).
1. Stwierdzono nieprzestrzeganie
wymagań wynikających z planów
zadań ochronnych sporządzonych
na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody albo planów
ochrony sporządzonych na
podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody na terenie
gospodarstwa rolnego położonego
na obszarach Natura 2000 w
zakresie dotyczącym gatunków
ptaków wymienionych w
załączniku nr 2 do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 12
stycznia 2011 r. w sprawie
obszarów specjalnej ochrony
ptaków, które spełniają kryteria
określone w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 13
kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, a
także kryteriów wyboru obszarów
kwalifikujących się do uznania
lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000.
Nie przestrzega się zakazu
umyślnego chwytania oraz
zabijania ptaków objętych
ochroną na podstawie § 2 i 3
rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 28 września
2004 r. w sprawie gatunków
ZASIĘG1)
DOTKLIWOŚĆ2)
1 pkt
TRWAŁOŚĆ3)
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
1 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
1 pkt
2.1 Stwierdzono nieprzestrzeganie
zakazu umyślnego chwytania
ptaków objętych ochroną.
3 pkt
1
dziko występujących zwierząt
objętych ochroną (Dz. U. Nr
220, poz. 2237) i wymienionych
w załącznikach nr 1 i 2 do tego
rozporządzenia, a rolnik nie
posiada wydanego na podstawie
art. 52 ust. 2 lub art. 56 ust. 1
lub 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody
pozwolenia na odstępstwo od
zakazu umyślnego chwytania
oraz zabijania ptaków objętych
ochroną.
Nie przestrzega się zakazu
umyślnego niszczenia gniazd i
jaj lub umyślnego płoszenia
ptaków objętych ochroną na
podstawie § 2 i 3
rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 28 września
2004 r. w sprawie gatunków
dziko występujących zwierząt
objętych ochroną i
wymienionych w załączniku nr
1 i 2 do tego rozporządzenia a
rolnik nie posiada wydanego na
podstawie art. 52 ust. 2 lub art.
56 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody pozwolenia na
odstępstwo od zakazu
umyślnego niszczenia gniazd i
jaj lub umyślnego płoszenia
ptaków objętych ochroną.
2.2 Stwierdzono nieprzestrzeganie
zakazu umyślnego zabijania
ptaków objętych ochroną.
3.1 Stwierdzono nieprzestrzeganie
zakazu umyślnego niszczenia
gniazd i jaj ptaków objętych
ochroną.
3.2 Stwierdzono nieprzestrzeganie
zakazu umyślnego płoszenia
ptaków objętych ochroną.
Nie przestrzega się zakazu
niszczenia siedlisk i ostoi
ptaków objętych ochroną na
podstawie § 2 i 3
rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 28 września
2004 r. w sprawie gatunków
dziko występujących zwierząt
objętych ochroną i
wymienionych w załączniku nr
1 i 2 do tego rozporządzenia.
4. Stwierdzono nieprzestrzeganie
zakazu niszczenia siedlisk i ostoi
ptaków objętych ochroną.
Nie przestrzega się w strefach
ochrony ostoi, miejsc rozrodu i
regularnego przebywania
ptaków wymienionych w
załączniku nr 5 do
5.1 Stwierdzono nieprzestrzeganie
zakazu wycinania drzew lub
krzewów.
1 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
2
rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 28 września
2004 r. w sprawie gatunków
dziko występujących zwierząt
zakazów:
1) wycinania drzew lub
krzewów,
5.2 Stwierdzono dokonywanie
zmian stosunków wodnych
niezwiązanych z potrzebą ochrony
poszczególnych gatunków.
2) dokonywania zmian
stosunków wodnych, jeżeli
nie jest to związane z
potrzebą ochrony
poszczególnych gatunków,
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
3) wznoszenia obiektów,
urządzeń i instalacji
- a rolnik nie posiada wydanego
na podstawie art. 60 ust. 7
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody
zezwolenia regionalnego
dyrektora ochrony środowiska
na odstąpienie od powyższych
zakazów.
1)
5.3 Stwierdzono nieprzestrzeganie
zakazu wznoszenia obiektów,
urządzeń i instalacji.
5 pkt
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu w odniesieniu do naruszenia nr:
1) 1,3.2 i 4:
a) 1 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego,
b) 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru
sąsiadującego z tym gospodarstwem,
c) 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne;
2) 2.1-3.1:
a) 1 pkt – ograniczony do 1 osobnika, gniazda lub jaja,
b) 3 pkt – ograniczony do 3 osobników, gniazd lub jaj,
c) 5 pkt – wykraczający poza 3 osobniki, gniazda lub jaja;
3) 5.1 – 5.2:
a) 3 pkt – ograniczony do 50% strefy ochrony,
b) 5 pkt – obejmujący ponad 50% strefy ochrony.
4) 5.3 - 5 pkt – w każdym stwierdzonym przypadku.
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości, w zależności od rodzaju ptaków
dotkniętych niezgodnością, w odniesieniu do naruszenia nr:
1) 1:
a) 3 pkt – naruszenie w stosunku do ptaków określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków,
niewskazanych w planie zadań ochronnych albo planie ochrony jako przedmioty ochrony
danego obszaru Natura 2000,
b) 5 pkt – naruszenie w stosunku do ptaków określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków,
wskazanych w planie zadań ochronnych albo planie ochrony jako przedmioty ochrony danego
obszaru Natura 2000;
2) 2.1 – 3.1:
2)
3
a) 1 pkt – naruszenie w stosunku do ptaków określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt
objętych ochroną,
b) 3 pkt – naruszenie w stosunku do ptaków określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt
objętych ochroną, innych niż wymienione w załączniku I do dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7),
c) 5 pkt – naruszenie w stosunku do ptaków określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt
objętych ochroną, wymienionych w załączniku I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;
3) 3.2 i 4:
a) 1 pkt – naruszenie w stosunku do ptaków określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt
objętych ochroną,
b) 3 pkt – naruszenie w stosunku do ptaków określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt
objętych ochroną;
4) 5.1 – 5.3:
a) 3 pkt – spowodowanie negatywnego oddziaływania na ptaki określone w załączniku nr 5 do
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących zwierząt objętych ochroną,
b) 5 pkt – spowodowanie znacząco negatywnego oddziaływania na ptaki określone w załączniku nr 5
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących zwierząt objętych ochroną.
3)
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości w odniesieniu do naruszenia nr 1 – 5.3:
1) 1 pkt – odwracalna krótkotrwała (przywrócenie właściwego stanu nastąpi siłami natury);
2) 3 pkt – odwracalna długotrwała (szkoda możliwa do naprawienia, lecz wymaga specjalistycznych
zabiegów);
3) 5 pkt – nieodwracalna (szkoda niemożliwa do naprawienia).
4
Tabela II - Niezgodność z wymogami w zakresie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem
spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne
NIEZGODNOŚĆ z wymogami
wynikającymi z ust. 2 pkt A załącznika
nr II do
rozporządzenia nr 73/2009
Nie przestrzega się zakazu wprowadzania
bezpośrednio i pośrednio do wód
podziemnych substancji niebezpiecznych
określonych w załączniku nr 11 w
wykazie I do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984),
zawartych w:
1)
ściekach, w rozumieniu art. 9 ust. 1
pkt 14 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z późn. zm.), z wyłączeniem
ścieków bytowych i komunalnych, o
których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 15 i 16
tej ustawy;
2)
odpadach, w rozumieniu art. 3 ust.
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.
251, z późn. zm.), określonych w
załączniku nr 1 do tej ustawy ujętych w
kategoriach Q4, Q5, Q7, Q9, Q14.
Nie przestrzega się zakazu wprowadzania
do gleby substancji niebezpiecznych
określonych w załączniku nr 11 w
wykazie II do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub
do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego, zawartych w:
1)
ściekach, w rozumieniu art. 9 ust. 1
pkt 14 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, z wyłączeniem ścieków
bytowych i komunalnych o których
mowa w art. 9 pkt 15 i 16 tej ustawy,
2)
odpadach, w rozumieniu art. 3 ust.
1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
określonych w załączniku nr 1 do tej
ustawy ujętych w kategoriach Q4, Q5,
Q7, Q9, Q14
RODZAJ
NARUSZENIA
Stwierdzono
bezpośrednie lub
pośrednie
wprowadzenie do wód
podziemnych substancji
niebezpiecznych
określonych w
załączniku nr 11 w
wykazie I do
rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 24
lipca
2006 r. w sprawie
warunków, jakie należy
spełnić przy
wprowadzaniu ścieków
do wód lub do ziemi,
oraz w sprawie
substancji szczególnie
szkodliwych dla
środowiska wodnego.
Stwierdzono pośrednie
przez glebę
wprowadzenie do wód
podziemnych substancji
niebezpiecznych
określonych w
załączniku nr 11 w
wykazie 2 do
rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 24
lipca
2006 r. w sprawie
warunków, jakie należy
spełnić przy
wprowadzaniu ścieków
do wód lub do ziemi,
oraz w sprawie
substancji szczególnie
szkodliwych dla
środowiska wodnego.
ZASIĘG1)
DOTKLIWOŚĆ2)
TRWAŁOŚĆ3)
1 pkt
1 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
5
- i rolnik nie posiada w tym zakresie
pozwolenia wydanego na podstawie art.
140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne lub nie przestrzega
warunków w nim zawartych.
1)
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu:
1) 1 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego, bez odnotowania elementów, które wskazują rozprzestrzenianie się w
glebie substancji niebezpiecznych;
2) 3 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z
gospodarstwem, ze względu na odnotowanie elementów, które wskazują ograniczone rozprzestrzenianie się w glebie
substancji niebezpiecznych;
3) 5 pkt - wykraczający poza gospodarstwo rolne.
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości w zależności od ilości, rodzaju i miejsca
wprowadzenia substancji niebezpiecznych:
2)
1) 1 pkt - pośrednie wprowadzenie substancji, ograniczone rozprzestrzenianie się w glebie substancji niebezpiecznych,
np. niewielkie plamy powierzchniowe (do 10 cm głębokości);
2) 3 pkt - pośrednie wprowadzenie substancji, rozprzestrzenianie się w glebie substancji niebezpiecznych, np. plamy
powierzchniowe (powyżej 10 cm głębokości);
3) 5 pkt - bezpośrednie wprowadzanie substancji niebezpiecznych.
3)
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości:
1) 1 pkt - odwracalna krótkotrwała, bez konieczności podejmowania działań naprawczych lub podejmowane działania
naprawcze nie wymagają dużych nakładów pracy;
2) 3 pkt - odwracalna długotrwała, a wymagane działania naprawcze wiążą się ze znacznymi nakładami pracy;
3) 5 pkt - nieodwracalna.
Tabela III - Niezgodność z wymogami w zakresie ochrony środowiska, w szczególności gleby w przypadku
wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie
NIEZGODNOŚĆ z wymogami
wynikającymi z ust. 3 pkt A załącznika
nr II do
rozporządzenia nr 73/2009
RODZAJ NARUSZENIA
ZASIĘG1)
DOTKLIWOŚĆ2)
Nie przestrzega się zalecanych
dawek komunalnych osadów
ściekowych określonych w
dokumencie przekazanym przez
wytwórcę komunalnych osadów
ściekowych.
1. Zastosowano komunalny
osad ściekowy w stopniu
przekraczającym zalecane
dawki komunalnych osadów
ściekowych.
1 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
TRWAŁOŚĆ3)
6
Nie przestrzega się obowiązku
przechowywania przez okres 5 lat
wyników badań komunalnych
osadów ściekowych oraz
gruntów, na których komunalne
osady ściekowe zostały
zastosowane.
2. Stwierdzono brak
wyników badań
komunalnych osadów
ściekowych oraz gruntów,
na których komunalne osady
ściekowe zostały
zastosowane.
Nie przestrzega się obowiązku
stosowania komunalnych osadów
ściekowych ustabilizowanych
oraz przygotowanych
odpowiednio do celu i sposobu
ich stosowania, w szczególności
poddanych obróbce biologicznej,
chemicznej, termicznej lub
innemu procesowi, który obniża
podatność komunalnego osadu
ściekowego na zagniwanie i
eliminuje zagrożenie dla
środowiska lub zdrowia ludzi.
3. Zastosowano komunalny
osad ściekowy
nieustabilizowany oraz
nieprzygotowany
odpowiednio do celu i
sposobu stosowania.
Nie przestrzega się zakazu
stosowania komunalnych osadów
ściekowych na gruntach, na
których rosną rośliny sadownicze
i warzywa (z wyjątkiem drzew
owocowych).
4. Zastosowano komunalny
osad ściekowy na gruntach,
na których rosną rośliny
sadownicze i warzywa (z
wyjątkiem drzew
owocowych).
Nie przestrzega się zakazu
stosowania komunalnych osadów
ściekowych na gruntach
przeznaczonych do uprawy roślin
jagodowych i warzyw, które
pozostają w bezpośrednim
kontakcie z glebą i są spożywane
w stanie surowym, w okresie 10
miesięcy poprzedzających zbiór
tych roślin i podczas samego
zbioru.
5. Zastosowano komunalny
osad ściekowy na gruntach
przeznaczonych do uprawy
roślin jagodowych i warzyw,
które pozostają w
bezpośrednim kontakcie z
glebą i są spożywane w
stanie surowym, w okresie
10 miesięcy
poprzedzających zbiór tych
roślin i podczas samego
zbioru.
Nie przestrzega się zakazu
stosowania komunalnych osadów
ściekowych na łąkach i
pastwiskach.
Nie przestrzega się zakazu
stosowania komunalnych osadów
ściekowych:
1) na terenach zalewowych,
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
6. Zastosowano komunalny
osad ściekowy na łąkach i
pastwiskach.
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
7.1 Zastosowano komunalny
osad ściekowy na terenach
zalewowych, czasowo
podtopionych i bagiennych.
1 pkt
3 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
7
czasowo podtopionych i
bagiennych;
2) na terenach czasowo
zamarzniętych i pokrytych
śniegiem;
3) na gruntach o dużej
przepuszczalności,
stanowiących w szczególności
piaski luźne i słabogliniaste
oraz piaski gliniaste lekkie,
jeżeli poziom wód gruntowych
znajduje się na głębokości
mniejszej niż 1,5 m poniżej
powierzchni gruntu;
4) na obszarach ochronnych
zbiorników wód
śródlądowych, o ile akt prawa
miejscowego wydany na
podstawie art. 58 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
nie stanowi inaczej;
5) w pasie gruntu o szerokości 50
m bezpośrednio
przylegającego do brzegów
jezior i cieków;
6) na terenach położonych w
odległości mniejszej niż 100 m
od ujęcia wody, domu
mieszkalnego lub zakładu
produkcji żywności;
7) na terenach ochrony pośredniej
stref ochronnych ujęć wody, o
ile akt prawa miejscowego
wydanego na podstawie art. 58
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne nie stanowi
inaczej.
7.2 Zastosowano komunalny
osad ściekowy na terenach
czasowo zamarzniętych i
pokrytych śniegiem.
7.3 Zastosowano komunalny
osad ściekowy na gruntach o
dużej przepuszczalności,
stanowiących w
szczególności piaski luźne i
słabo gliniaste oraz piaski
gliniaste lekkie, jeżeli
poziom wód gruntowych
znajduje się na głębokości
mniejszej niż 1,5 m poniżej
powierzchni gruntu.
7.4 Zastosowano komunalny
osad ściekowy na obszarach
ochronnych zbiorników wód
śródlądowych, o ile akt
prawa miejscowego wydany
na podstawie art. 58 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne nie stanowi
inaczej.
7.5 Zastosowano komunalny
osad ściekowy w pasie
gruntu o szerokości 50 m
bezpośrednio przylegającego
do brzegów jezior i cieków.
7.6 Zastosowano komunalny
osad ściekowy na terenach
położonych w odległości
mniejszej niż 100 m od
ujęcia wody, domu
mieszkalnego lub zakładu
produkcji żywności.
7.7 Zastosowano komunalny
osad ściekowy na terenach
ochrony pośredniej stref
ochronnych ujęć wody, o ile
akt prawa miejscowego
wydany na podstawie art. 58
ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. - Prawo wodne nie
stanowi inaczej.
1 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
8
Nie przestrzega się zakazu
stosowania komunalnych osadów
ściekowych na gruntach rolnych o
spadku przekraczającym 10 %.
8. Zastosowano komunalny
osad ściekowy na gruntach
rolnych o spadku
przekraczającym 10 %.
1 pkt
1 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
Nie przestrzega się przed
zastosowaniem komunalnych
osadów ściekowych obowiązku
przeprowadzania badań gruntów
metodami referencyjnymi, o
którym mowa w załączniku nr 5
do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 13 lipca 2010
r. w sprawie komunalnych
osadów ściekowych (Dz. U. Nr
137, poz. 924).
9. Zastosowano komunalny
osad ściekowy na gruntach
niepoddanych badaniom
metodami referencyjnymi.
1 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
Nie przestrzega się zakazu
stosowania komunalnych osadów
ściekowych na terenach
użytkowanych rolniczo o
odczynie pH gleby mniejszym niż
5,6.
10. Zastosowano komunalny
osad ściekowy na glebach
kwaśnych o odczynie pH
mniejszym niż 5,6.
1 pkt
1 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
Nie przestrzega się zakazu
stosowania komunalnych osadów
ściekowych, jeżeli ilość metali
ciężkich w wierzchniej warstwie
gruntu (0-25 cm), na którym te
osady mają być stosowane,
przekracza wartości dopuszczalne
określone w załącznikach nr 2 i 3
do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 13 lipca 2010
r. w sprawie komunalnych
osadów ściekowych.
11. Zastosowano komunalne
osady ściekowe w
wierzchniej warstwie gruntu
(0-25 cm), w której zostały
przekroczone wartości
metali ciężkich.
1 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
Nie przestrzega się zakazu
stosowania osadów ściekowych, o
których mowa w pkt II lp. 13-21
załącznika do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 14
listopada 2007 r. w sprawie
procesu odzysku R10 (Dz. U. Nr
228, poz. 1685), które nie
spełniają warunków określonych
w tym załączniku.
12. Zastosowano osad
ściekowy, o którym mowa w
pkt II lp. 13-21 załącznika
do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14
listopada 2007 r. w sprawie
procesu odzysku R10, który
nie spełnia warunków
określonych w tym
załączniku.
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
3 pkt
3 pkt
1 pkt
9
1)
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu w odniesieniu do naruszenia nr:
1) 1, 7.1 - 7.3 i 8 - 12:
a) 1 pkt – niezgodność stwierdzono na powierzchni nie większej niż 2 ha powierzchni gospodarstwa
rolnego,
b) 3 pkt – niezgodność stwierdzono na powierzchni większej niż 2 ha, lecz nie większej niż 10 ha
powierzchni gospodarstwa rolnego,
c) 5 pkt – niezgodność stwierdzono na powierzchni większej niż 10 ha powierzchni gospodarstwa
rolnego;
2) 2 - 6:
a) 3 pkt – niezgodność stwierdzono w gospodarstwie rolnym, w którym nie prowadzi się produkcji
rolnej lub prowadzi się produkcję rolną wyłącznie na własne potrzeby,
b) 5 pkt – niezgodność stwierdzono w gospodarstwie rolnym, w którym prowadzi się produkcję rolną z
przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu produktów tej produkcji;
3) 7.4 - 7.7 - 5 pkt – w każdym stwierdzonym przypadku naruszenia.
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości, w zależności od reakcji środowiska na
naruszenie, w odniesieniu do naruszenia nr:
1) 1:
a) 1 pkt – zalecane przez producenta dawki w odniesieniu do jednostki powierzchni gruntu zostały
przekroczone o nie więcej niż 15 %,
b) 3 pkt – zalecane przez producenta dawki w odniesieniu do jednostki powierzchni gruntu zostały
przekroczone o więcej niż 15 %, lecz nie więcej niż o 30 %,
c) 5 pkt – zalecane przez producenta dawki w odniesieniu do jednostki powierzchni gruntu zostały
przekroczone o więcej niż 30 %;
2) 2:
a) 3 pkt – niekompletne wyniki badań komunalnych osadów ściekowych oraz gruntów, na których
komunalne osady ściekowe zostały zastosowane,
b) 5 pkt - brak wyników badań komunalnych osadów ściekowych oraz gruntów, na których komunalne
osady ściekowe zostały zastosowane;
3) 3 – 8 i 10 - 12:
a) 1 pkt – niewidoczny negatywny efekt dla środowiska, lecz potencjalnie możliwy w nieokreślonym
czasie,
b) 3 pkt – niewidoczny negatywny efekt dla środowiska, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym
roku kalendarzowym lub potencjalnie możliwe zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt,
c) 5 pkt – widoczny negatywny efekt dla środowiska w tym samym roku kalendarzowym lub
prawdopodobne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt;
4) 9 - 5 pkt – w każdym stwierdzonym przypadku.
2)
3)
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości w odniesieniu do naruszenia nr 1 - 12:
1) 1 pkt – odwracalna krótkotrwała, bez konieczności podejmowania działań naprawczych lub
podejmowane działania naprawcze nie wymagają dużych nakładów pracy;
2) 3 pkt – odwracalna długotrwała, a wymagane działania naprawcze wiążą się ze znacznymi nakładami
pracy;
3) 5 pkt – nieodwracalna.
10
Tabela IV - Niezgodność z wymogami w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi
przez azotany pochodzenia rolniczego
NIEZGODNOŚĆ z wymogami
wynikającymi z ust. 4 pkt A
załącznika II do
rozporządzenia nr 73/2009
(dotyczy obszarów OSN)
RODZAJ NARUSZENIA
ZASIĘG1)
DOTKLIWOŚĆ2)
1.1 Stwierdzono brak
urządzeń do
przechowywania nawozów
naturalnych, tj. obornika,
gnojówki i gnojowicy.
5 pkt
5 pkt
1.2 Stwierdzono brak
urządzeń do
przechowywania nawozów
naturalnych, tj. obornika,
gnojówki i gnojowicy na
obszarze włączonym do
OSN w 2008 r.
Nie przestrzega się wymagań
zawartych w programach działań
mających na celu ograniczenie
odpływu azotu ze źródeł rolniczych
dla wyznaczonych obszarów
szczególnie narażonych na
zanieczyszczenia azotanami
pochodzenia rolniczego (OSN), na
których jest położone gospodarstwo
rolne lub jego część.
TRWAŁOŚĆ3)
5 pkt
1 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
1.3 Stwierdzono, że
pojemność płyty
obornikowej nie zapewnia
możliwości gromadzenia i
przechowywania obornika w
okresach, w których nie jest
on wykorzystywany rolniczo
(co najmniej 6 miesięcy) lub
pojemność zbiorników na
gnojowicę i na gnojówkę nie
wystarcza, aby były
przechowywane przez okres,
w którym nie są
wykorzystywane rolniczo
(co najmniej 6 miesięcy).
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
1.4 Stwierdzono, że obornik
jest przechowywany na
nieszczelnej płycie,
powodującej wycieki do
gruntu, lub gnojowica i
gnojówka są
przechowywane w
zbiornikach nieszczelnych
lub niezamkniętych.
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
1.5 Stwierdzono, że kiszonki
nie są zabezpieczone przed
wyciekiem soków do gruntu.
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
11
1.6 Stwierdzono, że rolnik
nie posiada planu nawożenia
dla upraw albo plan ten jest
niekompletny, a program
działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu
ze źródeł rolniczych dla
OSN wymaga posiadania
planu.
1.7 Stwierdzono, że
dopuszczalna dawka nawozu
naturalnego (170 kg N w
czystym składniku) w
danym roku na 1 hektar
użytków rolnych została
przekroczona.
1.8 Stwierdzono, że nawozy
naturalne oraz organiczne
zastosowane na gruntach
ornych nie zostały przykryte
lub wymieszane z glebą
najpóźniej następnego dnia
po ich zastosowaniu, z
wyjątkiem nawozów
stosowanych na użytkach
zielonych.
1.9 Zastosowano nawozy na
glebach zalanych wodą lub
przykrytych śniegiem, lub
zamarzniętych.
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
1 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
1 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
1.10 Zastosowano nawozy
(bez względu na pogodę i
stan gleby) w okresie od
początku grudnia do końca
lutego, z wyjątkiem upraw
pod osłonami.
3 pkt
1.11 Zastosowano nawozy
naturalne w postaci płynnej
w całym okresie wegetacji
roślin przeznaczonych do
bezpośredniego spożycia
przez ludzi (np. warzywa lub
owoce jagodowe).
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
12
1.12 Zastosowano nawozy
naturalne w postaci płynnej
oraz mineralne azotowe na
glebach bez okrywy
roślinnej, położonych na
polach o nachyleniu
większym niż 10 %.
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
1.13 Zastosowano nawozy z
naruszeniem wymaganej
minimalnej odległości od
strefy wód, w tym od strefy
ochronnej źródeł, ujęć wody,
brzegu zbiorników oraz
cieków wodnych lub
kąpielisk.
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
1.14 Zastosowano nawóz
naturalny w postaci stałej
podczas wegetacji roślin (nie
dotyczy wieloletnich upraw
polowych i trwałych
użytków zielonych).
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
1 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
1.15 Stwierdzono
nieprzestrzeganie
pozostałych wymagań
zawartych w programie
działań obowiązującym na
OSN.
1)
1 pkt
1 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu w odniesieniu do naruszenia nr:
1) 1.1 - 5 pkt - w każdym stwierdzonym przypadku;
2) 1.2 - 1.15:
a) 1 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego,
b) 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru
sąsiadującego z tym gospodarstwem,
c) 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne.
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości, w zależności od reakcji środowiska na
naruszenie, w odniesieniu do naruszenia nr:
1) 1.1 - 5 pkt – w każdym stwierdzonym przypadku;
2) 1.2 - 1 pkt – w każdym stwierdzonym przypadku;
3) 1.3:
a) 3 pkt – stwierdzono niedobór pojemności urządzeń nie większy niż 20 %,
b) 5 pkt – stwierdzono niedobór pojemności urządzeń większy niż 20 %;
4) 1.4:
a) 3 pkt – stwierdzono, że zbiorniki są przykryte nieszczelnymi pokrywami,
b) 5 pkt – stwierdzono, że zbiorniki nie są przykryte (zbiorniki otwarte) lub stwierdzono nieszczelność
płyt lub zbiorników;
5) 1.5:
a) 3 pkt – stwierdzono punktowe ślady przecieków,
2)
13
b)
6) 1.6:
a)
b)
7) 1.7:
a)
5 pkt – stwierdzono odpływ lub rozlewiska soków kiszonkowych;
3 pkt – plan nawożenia jest niekompletny,
5 pkt – brak planu nawożenia;
1 pkt – dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona o nie więcej niż 30 kg azotu
całkowitego w danym roku kalendarzowym na 1 ha użytków rolnych,
b) 3 pkt – dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona o więcej niż 30 kg, lecz o nie
więcej niż 60 kg azotu całkowitego w danym roku kalendarzowym na 1 ha użytków rolnych,
c) 5 pkt – dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona o więcej niż 60 kg azotu
całkowitego w danym roku kalendarzowym na 1 ha użytków rolnych;
8) 1.8 – 1.12, 1.14 i 1.15:
a) 1 pkt – niewidoczny negatywny efekt dla środowiska, lecz potencjalnie możliwy w nieokreślonym
czasie,
b) 3 pkt – niewidoczny negatywny efekt dla środowiska, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku
kalendarzowym lub potencjalnie możliwe zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt,
c) 5 pkt – widoczny negatywny efekt dla środowiska w tym samym roku kalendarzowym lub
prawdopodobne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt;
9) 1.13:
a) 1 pkt - stwierdzono zastosowanie nawozów z naruszeniem nie większym niż 20 % wymaganej
minimalnej odległości od strefy wód,
b) 3 pkt – stwierdzono zastosowanie nawozów z naruszeniem większym niż 20 %, lecz nie większym
niż 40 % wymaganej minimalnej odległości od strefy wód,
c) 5 pkt – stwierdzono zastosowanie nawozów z naruszeniem większym niż 40 % wymaganej
minimalnej odległości od strefy wód.
3)
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości w odniesieniu do naruszenia nr 1.1 – 1.15:
1) 3 pkt – odwracalna krótkotrwała, bez konieczności podejmowania działań naprawczych lub podejmowane
działania naprawcze nie wymagają dużych nakładów pracy;
2) 5 pkt – odwracalna długotrwała, a wymagane działania naprawcze wiążą się ze znacznymi nakładami
pracy.
14
Tabela V - Niezgodność z wymogami w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
NIEZGODNOŚĆ z
wymogami
wynikającymi z ust. 5 pkt A
załącznika II do
rozporządzenia nr 73/2009
Nie przestrzega się wymagań
wynikających z planów zadań
ochronnych sporządzonych na
podstawie art. 28 ust. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody
albo planów ochrony
sporządzonych na podstawie
art. 29 ust. 3 tej ustawy na
terenie gospodarstwa rolnego
położonego na obszarach
Natura 2000 w zakresie
dotyczącym typów siedlisk
przyrodniczych, gatunków
zwierząt oraz gatunków
roślin, wymienionych w
załącznikach nr 1 - 3 do
rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 13
kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków będących
przedmiotem zainteresowania
Wspólnoty, a także kryteriów
wyboru obszarów
kwalifikujących się do
uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz. U.
Nr 77, poz. 510).
RODZAJ NARUSZENIA
1.1 Stwierdzono nieprzestrzeganie
wymagań wynikających z planów
zadań ochronnych sporządzonych
na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody albo planów
ochrony sporządzonych na
podstawie art. 29 ust. 3 tej ustawy
na terenie gospodarstwa rolnego
położonego na obszarach Natura
2000 w zakresie typów siedlisk
przyrodniczych wymienionych w
załączniku nr 1 do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 13
kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, a
także kryteriów wyboru obszarów
kwalifikujących się do uznania
lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000.
1.2 Stwierdzono nieprzestrzeganie
wymagań wynikających z planów
zadań ochronnych sporządzonych
na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody albo planów
ochrony sporządzonych na
podstawie art. 29 ust. 3 tej ustawy
na terenie gospodarstwa rolnego
położonego na obszarach Natura
2000 w zakresie dotyczącym
gatunków zwierząt wymienionych
w załączniku nr 2 do
rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 13 kwietnia
2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków
będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, a
także kryteriów wyboru obszarów
kwalifikujących się do uznania
lub wyznaczenia jako obszary
ZASIĘG1)
DOTKLIWOŚĆ2)
TRWAŁOŚĆ3)
1 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
1 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
15
Natura 2000.
1.3 Stwierdzono nieprzestrzeganie
wymagań wynikających z planów
zadań ochronnych sporządzonych
na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody albo planów
ochrony sporządzonych na
podstawie art. 29 ust. 3 tej ustawy
na terenie gospodarstwa rolnego
położonego na obszarach Natura
2000 w zakresie gatunków roślin
wymienionych w załączniku nr 3
do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 13 kwietnia
2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków
będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, a
także kryteriów wyboru obszarów
kwalifikujących się do uznania
lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000
Nie przestrzega się zakazu
podejmowania działań
mogących, osobno lub w
połączeniu z innymi
działaniami, znacząco
negatywnie oddziaływać na
cele ochrony obszaru Natura
2000 w rozumieniu ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227, z późn. zm.), z
wyjątkiem działań
realizowanych po uzyskaniu
zezwolenia, o którym mowa
w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody.
Przedsięwzięcia, które mogą
znacząco oddziaływać na
obszar Natura 2000, o których
mowa w art. 33 ust. 3 ustawy
2.1 Stwierdzono, że rolnik
realizuje działanie, które może
znacząco negatywnie
oddziaływać na cele ochrony
obszaru Natura 2000 w
rozumieniu ustawy z dnia 3
października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
2.2 Stwierdzono, że rolnik
realizuje przedsięwzięcie, które
może znacząco oddziaływać na
obszar Natura 2000, o którym
mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, bez uzyskania
odpowiedniej decyzji.
1 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
1 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
16
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, są
realizowane bez uzyskania
decyzji, o której mowa w art.
96 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na
środowisko, wydanej po
przeprowadzeniu oceny
oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000, albo decyzji, o
której mowa w art. 71 lub art.
72 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 - 9 tej
ustawy.
Nie przestrzega się zakazu
umyślnego zrywania,
niszczenia i uszkadzania oraz
zbioru roślin objętych
ochroną na podstawie § 2
rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 9 lipca
2004 r. w sprawie gatunków
dziko występujących roślin
objętych ochroną (Dz. U. Nr
168, poz. 1764) i
wymienionych w załączniku
nr 1 do tego rozporządzenia w
zakresie, w jakim gatunki
roślin wymienione w tym
załączniku pokrywają się z
gatunkami roślin
wymienionymi w załączniku
nr 4 lit. b do dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (Dz. Urz.
WE L 206 z 22.07.1992, str.
7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 2, str. 102, z
późn. zm.).
1 pkt
3. Stwierdzono umyślne
zrywanie, niszczenie i
uszkadzanie oraz zbiór roślin
objętych ochroną.
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
17
1)
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu w odniesieniu do naruszenia nr:
1) 1.1 – 2.2:
a) 1 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego,
b) 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru
sąsiadującego z tym gospodarstwem,
c) 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne;
3)3:
a) 3 pkt – ograniczony do 50% łącznej powierzchni stanowiska roślin w obrębie działki rolnej,
b) 5 pkt – obejmujący ponad 50 % łącznej powierzchni stanowiska roślin w obrębie działki rolnej.
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości, w zależności od liczby gatunków roślin
lub typów siedlisk, lub gatunków zwierząt oraz ich stopnia zagrożenia wyginięciem, w odniesieniu do
naruszenia nr:
1) 1.1:
a) 3 pkt – naruszenie w stosunku do typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku nr 1
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000, niewskazanych w planie zadań ochronnych albo planie ochrony jako
przedmioty ochrony danego obszaru Natura 2000,
b) 5 pkt – naruszenie w stosunku do typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku nr 1
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000, wskazanych w planie zadań ochronnych albo planie ochrony jako przedmioty
ochrony danego obszaru Natura 2000;
2) 1.2:
a) 3 pkt – naruszenie w stosunku do gatunków zwierząt wymienionych w załączniku nr 2 do
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000, niewskazanych w planie zadań ochronnych albo planie ochrony jako przedmioty
ochrony danego obszaru Natura 2000,
b) 5 pkt – naruszenie w stosunku do gatunków zwierząt wymienionych w załączniku nr 2 do
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000, wskazanych w planie zadań ochronnych albo planie ochrony jako przedmioty
ochrony danego obszaru Natura 2000;
2)
3) 1.3:
a) 3 pkt – naruszenie w stosunku do gatunków roślin wymienionych w załączniku nr 3 do
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000, niewskazanych w planie zadań ochronnych albo planie ochrony jako przedmioty
ochrony danego obszaru Natura 2000,
b) 5 pkt – naruszenie w stosunku do gatunków roślin wymienionych w załączniku nr 3 do
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000, wskazanych w planie zadań ochronnych albo planie ochrony jako przedmioty
ochrony danego obszaru Natura 2000;
4) 2.1 - 3:
a) 1 pkt – niewidoczny negatywny efekt dla środowiska, lecz potencjalnie możliwy w nieokreślonym
czasie,
b) 3 pkt – niewidoczny negatywny efekt dla środowiska, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku
kalendarzowym,
c) 5 pkt – widoczny negatywny efekt dla środowiska w tym samym roku kalendarzowym.
18
3)
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości w odniesieniu do naruszenia nr 1.1 - 3:
1) 1 pkt – odwracalna krótkotrwała;
2) 3 pkt – odwracalna długotrwała;
3) 5 pkt – nieodwracalna.
19
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards