Przedmiotowy system oceniania z matematyki – kl.4-5

advertisement
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – MATEMATYKA – KL. IV i V
1. Oceny bieżące, śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z matematyki w kl. IV-VI ustala się w stopniach wg skali:
- stopień celujący (cel) –
6
- stopień bardzo dobry (bdb) – 5 pozytywne oceny
- stopień dobry (db) –
4 klasyfikacyjne
- stopień dostateczny (dst) – 3
- stopień dopuszczający (dop) – 2 negatywna ocena
- stopień niedostateczny (ndst)– 1 klasyfikacyjna
Nie stosuje sie plusów i minusów przy ocenach bieżących!
2. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona uzyskanych ocen bieżących, która ma jedynie charakter pomocniczy przy ustalaniu
oceny. Każda ocena ma ustaloną wagę, która zależy od formy oceniania!
3. Sprawdzanie poziomu i umiejętności uczniów odbywa się w formie:
a) pisemnej i są to:
- sprawdziany (waga 5 – kolor czerwony w dzienniku) trwające 1 godz. lekcyjną i przeprowadzane po każdym dziale. Są one obowiązkowe i zapowiadane
z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń jest nieobecny na sprawdzianie to zobowiązany jest go napisać w terminie uzgodnionym
z nauczycielem. Nieuzasadnione nie zgłoszenie się ucznia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej z tego sprawdzianu.
Jeden sprawdzian w półroczu, napisany na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, można poprawić. Poprawa sprawdzianów jest dobrowolna i musi odbywać się poza
obowiązkowymi zajęciami (na zajęciach dodatkowych). Każdy jednak sprawdzian napisany na ocenę niedostateczną powinien być poprawiony w ciągu 2 tygodni od
oddania prac. Uczeń może poprawiać dany sprawdzian tylko jeden raz! Punktacja za poprawianą pracę jest taka sama jak za pierwotną. Ocena z tej pracy zapisywana
jest do dziennika obok oceny pierwotnej i ma taką samą wagę. Z prac poprawkowych uczeń nie może uzyskać oceny celującej.
- kartkówki (waga 3 – kolor czarny) (do 15min.) obejmujące 3 ostatnie lekcje. Nie muszą być zapowiadane! Jeżeli z przyczyn losowych uczeń był nieobecny to
może ją napisać w innym terminie - uzgodnionym z nauczycielem. Nie ma poprawy oceny z kartkówek!
- dłuższe kartkówki (waga 4 – kolor zielony) obejmujące więcej niż 3 ostatnie lekcje i trwające 20-30min. Tak samo jak sprawdziany są obowiązkowe
i zapowiadane. Pozostałe zasady są takie same jak dla sprawdzianów.
- ćwiczenia rozwiązywane na lekcji (waga 2 – kolor czarny)
- rachunek pamięciowy (waga 2 - kolor czarny)
- zadanie domowe (waga 1 - kolor czarny)
b) ustnej i są to:
- odpowiedź ustna (waga 3 - kolor czarny)
- aktywność na lekcji (waga 3 - kolor czarny) oceniana „plusami” lub „minusami” – za 5 zgromadzonych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a za
5 „minusów” ocenę niedostateczną. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnej odpowiedzi, rozwiązywanie zadań
dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupie. Przez brak aktywności rozumiemy: brak uczestnictwa w lekcji, czyli niezapisywanie notatek, nieuważanie
w czasie lekcji. Symbole te są wpisywane do zeszytu przedmiotowego na ostatniej stronie.
1
Dodatkowe oceny uczeń może otrzymać także za rozwiązywanie na lekcji trudnych, nietypowych zadań (waga 3 - kolor czarny) i wykonywanie dodatkowych
zadań domowych tzw. „zadań dla chętnych”(waga 1 - kolor czarny), przygotowanie pomocy typu: modele, plansze itd. (waga 1 - kolor czarny) oraz udział
w konkursach (osiągnięcia w konkursach na etapie wojewódzkim, powiatowym – waga 6 - kolor czarny, osiągnięcia w konkursach na etapie szkolnym, miejskim –
waga 5 - kolor czarny).
4. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu jednego półrocza zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak
zadania domowego i niegotowość do odpowiedzi. Fakt ten po zgłoszeniu przez ucznia na początku lekcji nauczyciel zaznacza symbolem „ – ” w dzienniku. Za
trzecie i każde już następne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną ( waga 1- kolor czarny). Za niezgłoszone nauczycielowi nieprzygotowanie się
do lekcji uczeń również otrzymuje ocenę niedostateczną ( waga 1- kolor czarny)!
5. Punkty z prac pisemnych przeliczane są na stopnie wg skali:
Kartkówki
powyżej 33% - dopuszczający
powyżej 50% - dostateczny
od 75% - dobry
od 91% - bardzo dobry
Sprawdziany
35% - 49% - dopuszczający
50% - 69% - dostateczny
70% - 84% - dobry
85% - 94% - bardzo dobry
95% - 100% - celujący
6. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych są określone w statucie szkoły, który znajduje się na
stronie internetowej szkoły.
6∙a+ 5∙b + 4∙c + 3∙d +2∙e+1∙f
7. Algorytm obliczenia średniej ważonej: 6∙𝑛 +5∙𝑛 +4∙𝑛 +3∙𝑛 +2∙𝑛 +1∙𝑛 = x, gdzie:
6
5
4
3
2
1
a – suma uzyskanych ocen wagi 6, b - suma ocen wagi 5, c - suma ocen wagi 4, d - suma ocen wagi 3, e – suma ocen wagi 2, f – suma ocen wagi 1, n6 – ilość
uzyskanych ocen wagi 6, n5 - ilość ocen wagi 5, n4 - ilość ocen wagi 4, n3 - ilość ocen wagi 3, n2 - ilość ocen wagi 2, n1 - ilość ocen wagi 1 .
8. Przy ustaleniu oceny śródrocznej i rocznej obowiązują następujące progi średniej ważonej x:
0 ≤ x < 1,51 – stopień niedostateczny
1,51 ≤ x < 2,51 – stopień dopuszczający
2,51 ≤ x < 3,51 – stopień dostateczny
3,51 ≤ x < 4,51 – stopień dobry
4,51 ≤ x < 5,51 – stopień bardzo dobry
5,51 ≤ x < 6,0 – stopień celujący
2
Wymagania na poszczególne oceny szkolne
Klasa IV
Wymagania podstawowe
Rozdział
1
Wymagania ponadpodstawowe
konieczne
(ocena dopuszczająca)
podstawowe
(ocena dostateczna)
rozszerzające
(ocena dobra)
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
wykraczające
(ocena celująca)
2
3
4
5
6
Dział 1. Liczby naturalne
Uczeń:
Zbieranie i prezentowanie
danych
• gromadzi dane (13.1);
• odczytuje dane
przedstawione w tekstach,
tabelach, na diagramach
i wykresach (13.2);
• porządkuje dane (13.1);
• przedstawia dane
• interpretuje dane
w tabelach, na diagramach
przedstawione w tekstach,
i wykresach (13.2);
tabelach, na diagramach
i wykresach w sytuacjach
typowych (13.2);
Rzymski system zapisu liczb
• przedstawia w systemie
• przedstawia w systemie
• przedstawia w systemie
• przedstawia w systemie
dziesiątkowym liczby
dziesiątkowym liczby
dziesiątkowym liczby
rzymskim liczby zapisane
zapisane w systemie
zapisane w systemie
zapisane w systemie
w systemie dziesiątkowym
rzymskim w zakresie do 12
rzymskim w zakresie do 30
rzymskim w zakresie do 39
w zakresie do 39 (R);
(1.5);
(1.5);
(R);
• przedstawia w systemie
• przedstawia w systemie
rzymskim liczby zapisane
rzymskim liczby zapisane
w systemie dziesiątkowym
w systemie dziesiątkowym
w zakresie do 12 (1.5);
w zakresie do 30 (1.5);
Obliczenia kalendarzowe
• wykonuje proste obliczenia
kalendarzowe na dniach,
tygodniach, miesiącach,
latach (12.4);
• wykonuje obliczenia
kalendarzowe na dniach,
tygodniach, miesiącach,
latach w sytuacjach
3
• wykonuje obliczenia
kalendarzowe na dniach,
tygodniach, miesiącach,
latach w sytuacjach
• interpretuje dane
przedstawione w tekstach,
tabelach, na diagramach
i wykresach w sytuacjach
nietypowych (13.2);
Wymagania podstawowe
Rozdział
konieczne
(ocena dopuszczająca)
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
rozszerzające
(ocena dobra)
typowych (12.4);
Obliczenia zegarowe
1
• wykonuje proste obliczenia
zegarowe na godzinach,
minutach i sekundach
(12.3);
• wykonuje obliczenia
zegarowe na godzinach,
minutach i sekundach
w sytuacjach typowych
(12.3);
4
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
wykraczające
(ocena celująca)
nietypowych (12.4);
• wykonuje obliczenia
zegarowe na godzinach,
minutach i sekundach
w sytuacjach nietypowych
(12.3);
2
3
Liczby wielocyfrowe
• odczytuje liczby naturalne
wielocyfrowe do dziesięciu
tysięcy (1.1);
• zapisuje liczby naturalne
wielocyfrowe do dziesięciu
tysięcy (1.1);
• odczytuje liczby naturalne
wielocyfrowe do miliona
(1.1);
• zapisuje liczby naturalne
wielocyfrowe do miliona
(1.1);
• odczytuje liczby
naturalne wielocyfrowe
(1.1);
• zapisuje liczby naturalne
wielocyfrowe (1.1);
• buduje liczby o podanych
własnościach w postaci
jednego warunku
(1.1);
• buduje liczby o podanych
własnościach w postaci
wielu warunków (1.1);
• określa, ile jest liczb
o podanych własnościach
(1.1);
Porównywanie liczb
• odczytuje liczby naturalne
zaznaczone na osi
liczbowej w sytuacjach
typowych (1.2);
• porównuje liczby naturalne
mniejsze od tysiąca (1.3);
• zaznacza liczby naturalne
na osi liczbowej
w sytuacjach typowych
(1.2);
• porównuje liczby naturalne
mniejsze od miliona
(1.3);
• porównuje liczby
naturalne wielocyfrowe
(1.3);
• odczytuje liczby naturalne
zaznaczone na osi
liczbowej w sytuacjach
nietypowych (1.2);
• zaznacza liczby naturalne
na osi liczbowej
w sytuacjach nietypowych
(1.2);
• wykorzystuje w sytuacjach
problemowych
porównywanie liczb
naturalnych
wielocyfrowych (1.2);
Powtórzenie 1
Dział 2. Działania na liczbach naturalnych
4
5
6
Wymagania podstawowe
Rozdział
konieczne
(ocena dopuszczająca)
Wymagania ponadpodstawowe
rozszerzające
(ocena dobra)
podstawowe
(ocena dostateczna)
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
wykraczające
(ocena celująca)
Uczeń:
Kolejność wykonywania
działań
Dodawanie w pamięci
1
• stosuje reguły dotyczące
kolejności wykonywania
działań (2.11);
• liczbę jednocyfrową dodaje • dodaje w pamięci liczby
do dowolnej liczby
naturalne dwucyfrowe
naturalnej (2.1);
(2.1);
2
• stosuje reguły dotyczące
kolejności wykonywania
działań w wyrażeniach
o skomplikowanej budowie
(2.11);
• dodaje w pamięci liczby
wielocyfrowe
w przypadkach, takich jak
np. 230 + 80 (2.1);
3
4
Odejmowanie w pamięci
• liczbę jednocyfrową
odejmuje od dowolnej
liczby naturalnej (2.1);
• odejmuje w pamięci liczby
naturalne dwucyfrowe
(2.1);
• odejmuje w pamięci liczby
wielocyfrowe
w przypadkach, takich jak
np. 4600 – 1200 (2.1);
Mnożenie w pamięci
• mnoży liczbę naturalną
przez liczbę naturalną
jednocyfrową w pamięci
(w najprostszych
przykładach) (2.3);
• stosuje wygodne dla niego
sposoby ułatwiające
obliczenia, w tym
przemienność i łączność
dodawania i mnożenia
(2.5);
• mnoży liczbę naturalną
przez liczbę naturalną
jednocyfrową w pamięci
(2.3);
Dzielenie w pamięci
• dzieli liczbę naturalną
• stosuje wygodne dla niego
• dzieli liczbę naturalną
5
• dodaje w pamięci kilka
liczb naturalnych dwui jednocyfrowych (R);
5
6
Wymagania podstawowe
Rozdział
konieczne
(ocena dopuszczająca)
przez liczbę naturalną
jednocyfrową w pamięci
(w najprostszych
przykładach) (2.3);
Dzielenie z resztą
• wykonuje dzielenie
z resztą liczb naturalnych
(2.4);
Porównywanie liczb. Ile razy
mniej? Ile razy więcej?
• porównuje ilorazowo liczby
naturalne (2.6);
Porównywanie liczb. O ile,
czy ile razy?
• porównuje różnicowo
liczby naturalne (2.6);
• porównuje ilorazowo liczby
naturalne (2.6);
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
sposoby ułatwiające
obliczenia (2.5);
rozszerzające
(ocena dobra)
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
wykraczające
(ocena celująca)
przez liczbę naturalną
jednocyfrową w pamięci
(2.3);
• stosuje dzielenie z resztą
liczb naturalnych
w sytuacjach typowych
(2.4);
• stosuje dzielenie z resztą
liczb naturalnych
w sytuacjach nietypowych
(2.4);
• zamienia i prawidłowo
• zamienia i prawidłowo
stosuje jednostki długości:
stosuje jednostki masy:
metr, centymetr, decymetr,
gram, kilogram, dekagram,
milimetr, kilometr (12.6);
tona (12.7);
• stosuje w sytuacjach
problemowych
porównywanie różnicowe i
ilorazowe (2.6);
Powtórzenie 2
1
2
3
4
Dział 3. Proste i odcinki. Kąty. Koła i okręgi
Uczeń:
Punkt, prosta, półprosta,
odcinek
• rozpoznaje i nazywa
figury: punkt, prosta,
• mierzy długość odcinka z
dokładnością do
6
• zamienia jednostki
długości: metr, centymetr,
5
6
Wymagania podstawowe
Rozdział
konieczne
(ocena dopuszczająca)
półprosta, odcinek (7.1);
• mierzy długość odcinka
z dokładnością do
1 centymetra (7.4);
Odcinki w skali
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
1 milimetra (7.4);
• prawidłowo stosuje
jednostki długości: metr,
centymetr, decymetr,
milimetr, kilometr (12.6);
rozszerzające
(ocena dobra)
• oblicza rzeczywistą
długość odcinka, gdy dana
jest jego długość w skali
(12.8);
• oblicza długość odcinka
w skali, gdy dana jest jego
rzeczywista długość (12.8);
• stosuje własności
• stosuje własności
• wskazuje skalę, w której
odcinków przedstawionych
odcinków przedstawionych
jeden odcinek jest
w skali w sytuacjach
w skali w sytuacjach
obrazem drugiego (R);
typowych (12.8);
nietypowych (12.8);
• rozpoznaje odcinki
oraz proste prostopadłe
i równoległe (7.2);
• rysuje pary odcinków
równoległych na kracie
(7.3);
• rysuje pary odcinków
prostopadłych na kracie
lub za pomocą ekierki
(7.3);
• rysuje pary odcinków
prostopadłych za pomocą
ekierki i linijki (7.3);
• rysuje pary odcinków
równoległych za pomocą
ekierki i linijki
(7.3);
Kąty. Mierzenie kątów
• wskazuje w kątach
ramiona i wierzchołek
(8.1);
• mierzy kąty mniejsze
od 180 stopni
z dokładnością do
1 stopnia (8.2);
• rysuje kąt o mierze
mniejszej niż 180 stopni
(8.3);
Rodzaje kątów
• rozpoznaje kąt prosty,
ostry, rozwarty (8.4);
• rysuje kąt prosty (8.3);
• porównuje kąty (8.5);
• rozpoznaje kąt półpełny
(R);
2
wykraczające
(ocena celująca)
decymetr, milimetr,
kilometr (12.6);
Wzajemne położenie
prostych
1
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
3
4
7
5
6
Wymagania podstawowe
Rozdział
Koło, okrąg
konieczne
(ocena dopuszczająca)
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
rozszerzające
(ocena dobra)
• wskazuje na rysunku
• wskazuje na rysunku
średnicę oraz promień koła
cięciwę koła i okręgu (9.6);
i okręgu (9.6);
• rysuje cięciwę koła
• rysuje średnicę oraz
i okręgu (9.6);
promień koła i okręgu (9.6);
Powtórzenie 3
Dział 4. Działania pisemne na liczbach naturalnych
Uczeń:
Dodawanie pisemne bez
przekroczenia progu
dziesiątkowego
• dodaje liczby naturalne
wielocyfrowe pisemnie bez
przekroczenia progu
dziesiątkowego (2.2);
Dodawanie pisemne
z przekroczeniem progu
dziesiątkowego
• dodaje liczby naturalne
wielocyfrowe pisemnie
bez przekroczenia progu
dziesiątkowego (2.2);
Odejmowanie pisemne bez
przekroczenia progu
dziesiątkowego
• odejmuje liczby naturalne
wielocyfrowe pisemnie
bez przekroczenia progu
dziesiątkowego (2.2);
Odejmowanie pisemne
z przekroczeniem progu
dziesiątkowego
• odejmuje liczby naturalne
wielocyfrowe pisemnie
bez przekroczenia progu
dziesiątkowego (2.2);
• dodaje liczby naturalne
wielocyfrowe pisemnie
z przekroczeniem progu
dziesiątkowego (2.2);
• odejmuje liczby naturalne
wielocyfrowe pisemnie
z przekroczeniem progu
dziesiątkowego (2.2);
8
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
wykraczające
(ocena celująca)
Wymagania podstawowe
Rozdział
Mnożenie pisemne przez
liczbę jednocyfrową
1
Dzielenie pisemne przez
liczbę jednocyfrową
Wyrażenia arytmetyczne
konieczne
(ocena dopuszczająca)
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
rozszerzające
(ocena dobra)
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
wykraczające
(ocena celująca)
3
4
5
6
• mnoży liczbę naturalną
przez liczbę naturalną
jednocyfrową pisemnie
(2.3);
2
• dzieli liczbę naturalną
przez liczbę naturalną
jednocyfrową pisemnie
(2.3);
• stosuje reguły dotyczące
• do rozwiązywania zadań
kolejności wykonywania
osadzonych w kontekście
działań (2.11);
praktycznym (typowym)
• stosuje wygodne dla niego
stosuje poznaną wiedzę
sposoby ułatwiające
z zakresu arytmetyki
obliczenia, w tym
(14.5);
przemienność i łączność
dodawania
i mnożenia(2.5);
• do rozwiązywania prostych
zadań osadzonych
w kontekście praktycznym
stosuje poznaną wiedzę
z zakresu arytmetyki
(14.5);
Powtórzenie 4
Dział 5. Wielokąty
9
• do rozwiązywania zadań
osadzonych w kontekście
praktycznym (nietypowym)
stosuje poznaną wiedzę
z zakresu arytmetyki
(14.5);
Wymagania podstawowe
Rozdział
konieczne
(ocena dopuszczająca)
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
rozszerzające
(ocena dobra)
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
wykraczające
(ocena celująca)
4
5
6
Uczeń:
Wielokąty
• oblicza obwód wielokąta o • rozpoznaje podstawowe
danych długościach boków
własności wielokąta;
(11.1);
• rysuje wielokąty
• rozpoznaje odcinki i proste
o podanych własnościach;
prostopadłe i równoległe
(7.2);
1
2
3
Kwadrat, prostokąt
• rozpoznaje i nazywa
kwadrat, prostokąt (9.4);
• zna najważniejsze
własności kwadratu,
prostokąta (9.5);
• oblicza obwód wielokąta
o danych długościach
boków (11.1);
• stosuje najważniejsze
własności kwadratu,
prostokąta (9.5);
• stosuje wzór na obwód
kwadratu, prostokąta do
obliczenia długości boku
(11.1);
• stosuje wzór na obwód
kwadratu, prostokąta
w sytuacjach
problemowych (11.1);
Pole powierzchni
• oblicza pola wielokątów
przedstawionych
na rysunku oraz
w sytuacjach praktycznych
(11.2);
• stosuje jednostki pola: m²,
cm² (bez zamiany
jednostek w trakcie
obliczeń) (11.3);
• oblicza pole kwadratu
przedstawionego
na rysunku (w tym
na własnym rysunku
pomocniczym) oraz
w sytuacjach praktycznych
(11.2);
• zamienia jednostki
długości: metr, centymetr,
decymetr, milimetr,
kilometr (12.6);
• oblicza pole kwadratu
(11.2);
• dostrzega zależność
między jednostkami pola:
m², cm², km², mm², dm²
(R);
10
Wymagania podstawowe
Rozdział
konieczne
(ocena dopuszczająca)
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
rozszerzające
(ocena dobra)
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
wykraczające
(ocena celująca)
• stosuje jednostki pola:
km², mm², dm², (bez
zamiany jednostek
w trakcie obliczeń) (11.3);
Pole prostokąta
1
• stosuje jednostki pola: m²,
cm² (bez zamiany
jednostek w trakcie
obliczeń) (11.3);
• oblicza pola: kwadratu,
prostokąta
przedstawionych
na rysunku (w tym
na własnym rysunku
pomocniczym) oraz
w sytuacjach praktycznych
(11.2);
• stosuje jednostki pola:
km², mm², dm² (bez
zamiany jednostek
w trakcie obliczeń)
(11.3);
2
3
• stosuje wzór na pole
kwadratu lub prostokąta
do obliczenia długości
jednego jego boku
w sytuacjach typowych
(11.2);
4
• zamienia jednostki
długości: metr, centymetr,
decymetr, milimetr,
kilometr (12.6);
Powtórzenie 5
Dział 6. Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych
Uczeń:
Ułamki zwykłe
• opisuje część danej
• przedstawia ułamek jako
11
• stosuje wzór na pole
kwadratu lub prostokąta
do obliczenia długości
jednego jego boku
w sytuacjach nietypowych
(11.2);
5
• stosuje wzór na pole
kwadratu lub prostokąta
w sytuacjach
problemowych (11.2);
6
Wymagania podstawowe
Rozdział
konieczne
(ocena dopuszczająca)
całości za pomocą ułamka
(4.1);
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
wykraczające
(ocena celująca)
4
5
6
iloraz liczb naturalnych
(4.2);
• wskazuje opisaną
ułamkiem część całości
(4.1);
• przedstawia iloraz liczb
naturalnych jako ułamek
(4.2);
Obliczanie ułamka liczby
naturalnej
• opisuje część danej
całości za pomocą ułamka
(4.1);
• wskazuje opisaną
ułamkiem część całości
(4.1);
• przedstawia ułamek jako
iloraz liczb naturalnych
(4.2);
• przedstawia iloraz liczb
naturalnych jako ułamek
(4.2);
• oblicza ułamek danej
liczby naturalnej (5.5);
Porównywanie ułamków
• porównuje ułamki zwykłe
o jednakowych licznikach
lub mianownikach,
korzystając z rysunku
(4.12);
• porównuje ułamki zwykłe
o jednakowych licznikach
lub mianownikach (4.12);
• porównuje różnicowo
ułamki (5.4);
• dodaje ułamki zwykłe
o jednakowych
mianownikach (5.1);
Dodawanie i odejmowanie
ułamków o jednakowych
mianownikach
1
rozszerzające
(ocena dobra)
2
3
• odejmuje ułamki zwykłe
o jednakowych
mianownikach (5.1);
12
Wymagania podstawowe
Rozdział
Liczby mieszane
konieczne
(ocena dopuszczająca)
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
rozszerzające
(ocena dobra)
• przedstawia ułamki
niewłaściwe w postaci
liczby mieszanej (4.5);
• przedstawia liczby
mieszane w postaci
ułamków niewłaściwych
(4.5);
Powtórzenie 6
Zagadki matematyczne
Uczeń:
Zagadki matematyczne
• do rozwiązywania zadań
osadzonych w kontekście
praktycznym stosuje
poznaną wiedzę z zakresu
arytmetyki i geometrii oraz
nabyte umiejętności
rachunkowe, a także
własne poprawne metody
(14.5);
13
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
wykraczające
(ocena celująca)
Klasa V
Wymagania podstawowe
Rozdział
konieczne
(ocena dopuszczająca)
2
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
3
rozszerzające
(ocena dobra)
4
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
5
Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych
Uczeń:
Zastosowania matematyki
w sytuacjach praktycznych
liczbę jednocyfrową
dodaje do dowolnej
liczby naturalnej
i odejmuje od dowolnej
liczby naturalnej (2.1);
dodaje i odejmuje
w pamięci liczby
naturalne dwucyfrowe,
liczby wielocyfrowe
w przypadkach, takich
jak np. 230 + 80 lub
4600 – 1200 (2.1);
szacuje wyniki działań
(2.12);
Dodawanie i odejmowanie
pisemne – powtórzenie
dodaje liczby naturalne
wielocyfrowe pisemnie
bez przekroczenia progu
(2.2);
odejmuje liczby naturalne
wielocyfrowe pisemnie
bez przekroczenia progu
(2.2);
dodaje liczby naturalne
wielocyfrowe pisemnie
(2.2);
odejmuje liczby naturalne
wielocyfrowe pisemnie
(2.2);
Mnożenie i dzielenie
pisemne – powtórzenie
mnoży liczbę naturalną
przez liczbę naturalną
jednocyfrową pisemnie
(2.3);
dzieli liczbę naturalną
14
dodaje i odejmuje
w pamięci liczby
naturalne dwucyfrowe
w sytuacjach
problemowych (2.1);
wykraczające
(ocena celująca)
6
Wymagania podstawowe
Rozdział
konieczne
(ocena dopuszczająca)
2
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
3
rozszerzające
(ocena dobra)
4
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
5
przez liczbę naturalną
jednocyfrową pisemnie
(2.3);
Mnożenie pisemne liczb
wielocyfrowych
mnoży liczbę naturalną
przez liczbę naturalną
dwucyfrową pisemnie
(2.3);
mnoży liczbę naturalną
przez liczbę naturalną
trzycyfrową pisemnie
(2.3);
Dzielenie pisemne liczb
przez liczby wielocyfrowe
dzieli liczbę naturalną
przez liczbę naturalną
dwucyfrową pisemnie
(2.3);
dzieli liczbę naturalną
przez liczbę naturalną
trzycyfrową pisemnie
(2.3);
Wyrażenia arytmetyczne
i zadania tekstowe I
stosuje reguły dotyczące
kolejności wykonywania
działań (2.11);
czyta ze zrozumieniem
prosty tekst zawierający
wykonuje wstępne
czynności ułatwiające
rozwiązanie zadania,
w tym rysunek
pomocniczy lub
15
mnoży liczby
wielocyfrowe pisemnie
(R);
stosuje reguły dotyczące
kolejności wykonywania
działań w wyrażeniach
o skomplikowanej
budowie (2.11);
weryfikuje wynik zadania
tekstowego, oceniając
sensowność
rozwiązania (14.6);
wykraczające
(ocena celująca)
6
Wymagania podstawowe
Rozdział
konieczne
(ocena dopuszczająca)
2
informacje liczbowe
(14.1);
Zamiana jednostek. Liczby
dziesiętne
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
3
wygodne dla niego
zapisanie informacji
i danych z treści
zadania(14.2);
dostrzega zależności
między podanymi
informacjami (14.3);
dzieli rozwiązanie zadania
na etapy, stosując
własne, poprawne,
wygodne dla niego
strategie rozwiązania
(14.4);
do rozwiązywania zadań
osadzonych
w kontekście
praktycznym stosuje
poznaną wiedzę
z zakresu arytmetyki
i geometrii oraz nabyte
umiejętności
rachunkowe, a także
własne poprawne
metody (14.5);
zapisuje wyrażenia
dwumianowane
w postaci ułamka
dziesiętnego i odwrotnie
16
rozszerzające
(ocena dobra)
4
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
5
wykraczające
(ocena celująca)
6
Wymagania podstawowe
Rozdział
konieczne
(ocena dopuszczająca)
2
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
3
rozszerzające
(ocena dobra)
4
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
5
wykraczające
(ocena celująca)
6
(4.6);
zamienia i prawidłowo
stosuje jednostki
długości: metr,
centymetr, decymetr,
milimetr, kilometr
(12.6);
zamienia i prawidłowo
stosuje jednostki masy:
gram, kilogram,
dekagram, tona (12.7);
Dodawanie pisemne liczb
dziesiętnych
dodaje ułamki dziesiętne
w pamięci
(w najprostszych
przykładach) (5.2);
dodaje ułamki dziesiętne
pisemnie (5.2);
Odejmowanie pisemne
liczb dziesiętnych
odejmuje ułamki
dziesiętne w pamięci
(w najprostszych
przykładach) (5.2);
odejmuje ułamki
dziesiętne pisemnie
(5.2);
Powtórzenie 1
Dział 2. Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych
Uczeń:
Cechy podzielności przez
2, 5, 10, 100, 1000
rozpoznaje liczby
naturalne podzielne
stosuje cechy podzielności prowadzi proste
przez 2, 5, 10, 100 (2.7);
rozumowania
17
prowadzi
rozumowania
Wymagania podstawowe
Rozdział
konieczne
(ocena dopuszczająca)
2
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
3
przez 2 (2.7);
rozpoznaje liczby
naturalne podzielne
przez 5, 10, 100 (2.7);
rozszerzające
(ocena dobra)
4
wykraczające
(ocena celująca)
6
nt. podzielności liczb
(2.7);
nt. podzielności
liczb (2.7);
prowadzi
rozumowania
nt. podzielności
liczb (2.7);
Cechy podzielności przez 3
i9
rozpoznaje liczby
naturalne podzielne
przez 3 (2.7);
rozpoznaje liczby
naturalne podzielne
przez 9 (2.7);
stosuje cechy podzielności prowadzi proste
przez 3, 9 (2.7);
rozumowania
nt. podzielności liczb
(2.7);
Liczby pierwsze i złożone
rozpoznaje liczbę złożoną,
gdy jest ona
jednocyfrowa lub
dwucyfrowa (2.8);
rozpoznaje liczbę złożoną,
gdy na istnienie
dzielnika wskazuje
poznana cecha
podzielności (2.8);
rozpoznaje liczbę pierwszą rozkłada liczby na czynniki
dwucyfrową (2.9);
pierwsze (R);
rozkłada liczby
dwucyfrowe na czynniki
pierwsze (2.9);
Sprowadzanie ułamków
zwykłych do wspólnego
mianownika
skraca i rozszerza ułamki
zwykłe (4.3);
sprowadza ułamki zwykłe
do wspólnego
mianownika (4.4);
Porównywanie ułamków
zwykłych
odczytuje ułamki zwykłe
zaznaczone na osi
liczbowej (4.7);
porównuje ułamki zwykłe
(4.12);
zaznacza ułamki zwykłe na
18
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
5
stosuje rozkład liczby na
czynniki pierwsze
w sytuacjach typowych
(R);
stosuje rozkład liczby
na czynniki
pierwsze
w sytuacjach
nietypowych (R);
Wymagania podstawowe
Rozdział
konieczne
(ocena dopuszczająca)
2
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
3
rozszerzające
(ocena dobra)
4
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
5
osi liczbowej (4.7);
Dodawanie ułamków
zwykłych
dodaje ułamki zwykłe
o mianownikach
jednocyfrowych (5.1);
dodaje ułamki zwykłe
o mianownikach
dwucyfrowych, a także
liczby mieszane (5.1);
Odejmowanie ułamków
zwykłych
odejmuje ułamki zwykłe
o mianownikach
jednocyfrowych (5.1);
odejmuje ułamki zwykłe
o mianownikach
dwucyfrowych, a także
liczby mieszane (5.1);
Działania na ułamkach
zwykłych
mnoży ułamki zwykłe
o mianownikach
jednocyfrowych (5.1);
mnoży ułamki zwykłe
o mianownikach
dwucyfrowych, a także
liczby mieszane (5.1);
oblicza ułamek danej
liczby naturalnej (5.5);
oblicza wartości prostych
wyrażeń
arytmetycznych,
stosując reguły
19
oblicza ułamek danego
ułamka (R);
oblicza ułamek liczby
mieszanej (R);
wykraczające
(ocena celująca)
6
Wymagania podstawowe
Rozdział
konieczne
(ocena dopuszczająca)
2
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
3
rozszerzające
(ocena dobra)
4
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
5
wykraczające
(ocena celująca)
6
stosuje nierówność
trójkąta do
rozwiązywania zadań
w sytuacjach
nietypowych (9.2);
stosuje nierówność
trójkąta do
rozwiązywania
zadań
problemowych
(9.2);
dotyczące kolejności
wykonywania działań
(5.7);
Powtórzenie 3
Dział 3. Wielokąty
Uczeń:
Klasyfikacja trójkątów.
Własności trójkątów
rozpoznaje i nazywa
trójkąty ostrokątne,
prostokątne
i rozwartokątne (9.1);
rozpoznaje i nazywa
trójkąty równoboczne
i równoramienne (9.1);
konstruuje trójkąt o trzech stosuje nierówność
danych bokach (9.2);
trójkąta do
ustala możliwość
rozwiązywania zadań
zbudowania trójkąta (na
w sytuacjach typowych
podstawie nierówności
(9.2);
trójkąta) (9.2);
stosuje twierdzenie
o sumie kątów trójkąta
(9.3);
oblicza miary kątów,
stosując przy tym
poznane własności
kątów i wielokątów
(11.6);
Pole trójkąta
rozpoznaje i nazywa
trójkąty ostrokątne,
prostokątne
i rozwartokątne (9.1);
rozpoznaje i nazywa
oblicza pole trójkąta
przedstawionego na
rysunku (w tym na
własnym rysunku
pomocniczym) oraz
20
stosuje wzór na pole
trójkąta do obliczenia
długości jednego boku
lub wysokości trójkąta
(11.2);
Wymagania podstawowe
Rozdział
Klasyfikacja czworokątów.
Własności czworokątów
Wymagania ponadpodstawowe
konieczne
(ocena dopuszczająca)
2
podstawowe
(ocena dostateczna)
3
trójkąty równoboczne
i równoramienne (9.1);
stosuje jednostki pola: m²,
cm², km², mm², dm²
(bez zamiany jednostek
w trakcie obliczeń)
(11.3);
zamienia jednostki
długości: metr,
centymetr, decymetr,
milimetr, kilometr
(12.6);
w sytuacjach
praktycznych(11.2);
rozpoznaje i nazywa
kwadrat, prostokąt
(9.4);
rozpoznaje i nazywa
romb, równoległobok
(9.4);
rozpoznaje i nazywa
trapez (9.4);
zna najważniejsze
własności kwadratu,
prostokąta (9.5);
zna najważniejsze
własności rombu,
równoległoboku (9.5);
zna najważniejsze
własności trapezu (9.5);
stosuje najważniejsze
własności kwadratu,
prostokąta, rombu,
równoległoboku,
trapezu (9.5);
oblicza miary kątów,
stosując przy tym
poznane własności
21
rozszerzające
(ocena dobra)
4
stosuje jednostki pola: m²,
cm², km², mm², dm², ar,
hektar (11.3);
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
5
wykraczające
(ocena celująca)
6
Wymagania podstawowe
Rozdział
konieczne
(ocena dopuszczająca)
2
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
3
rozszerzające
(ocena dobra)
4
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
5
stosuje wzór na pole
równoległoboku do
obliczenia długości
jednego boku lub
wysokości w sytuacjach
nietypowych (11.2);
stosuje wzór na pole
rombu do obliczenia
długości jednej
przekątnej w sytuacjach
nietypowych (11.2);
kątów i wielokątów
(11.6);
Pole równoległoboku
i rombu
oblicza pola: rombu
i równoległoboku,
przedstawionych na
rysunku (w tym na
własnym rysunku
pomocniczym) (11.2);
oblicza pola: rombu
i równoległoboku,
w sytuacjach
praktycznych (11.2);
stosuje wzór na pole
równoległoboku do
obliczenia długości
jednego boku lub
wysokości w sytuacjach
typowych (11.2);
stosuje wzór na pole
rombu do obliczenia
długości jednej
przekątnej w sytuacjach
typowych (11.2);
Pole trapezu
oblicza pole trapezu
przedstawionego na
rysunku (w tym na
własnym rysunku
pomocniczym) (11.2);
oblicza pole trapezu
w sytuacjach
praktycznych (11.2);
stosuje wzór na pole
trapezu do obliczenia
długości jednego boku
lub wysokości (11.2);
Zamiana jednostek pola
stosuje jednostki pola: m², zamienia i prawidłowo
zamienia jednostki pola
cm², km², mm², dm², ar,
stosuje jednostki
(R);
hektar (bez zamiany
długości: metr,
jednostek w trakcie
centymetr, decymetr,
obliczeń) (11.3);
milimetr, kilometr(12.6);
Powtórzenie 3
22
wykraczające
(ocena celująca)
6
Wymagania podstawowe
Rozdział
konieczne
(ocena dopuszczająca)
2
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
3
rozszerzające
(ocena dobra)
4
Dział 4. Ułamki dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych
Uczeń:
Mnożenie liczb
dziesiętnych
mnoży ułamki dziesiętne
w pamięci
(w najprostszych
przykładach) (5.2);
mnoży ułamki dziesiętne
za pomocą kalkulatora
(w trudniejszych
przykładach) (5.2);
mnoży ułamki dziesiętne
pisemnie (5.2);
oblicza kwadraty
i sześciany ułamków
dziesiętnych (5.6);
mnoży ułamki dziesiętne
w pamięci (w prostych
przykładach) (5.2);
Dzielenie liczb
dziesiętnych
dzieli ułamki dziesiętne
w pamięci
(w najprostszych
przykładach) (5.2);
dzieli ułamki dziesiętne za
pomocą kalkulatora
(w trudniejszych
przykładach) (5.2);
dzieli ułamki dziesiętne
pisemnie (5.2);
dzieli ułamki dziesiętne
w pamięci (w prostych
przykładach) (5.2);
oblicza wartości prostych
oblicza wartości wyrażeń
Wyrażenia arytmetyczne
23
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
5
wykraczające
(ocena celująca)
6
Wymagania podstawowe
Rozdział
konieczne
(ocena dopuszczająca)
2
i zadania tekstowe II
Liczby dziesiętne a liczby
mieszane. Zaokrąglanie
liczb
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
3
wyrażeń
arytmetycznych,
stosując reguły
dotyczące kolejności
wykonywania działań
(5.7);
do rozwiązywania zadań
osadzonych
w kontekście
praktycznym stosuje
poznaną wiedzę
z zakresu arytmetyki
i geometrii oraz nabyte
umiejętności
rachunkowe, a także
własne poprawne
metody (14.5);
zapisuje ułamek
dziesiętny skończony
w postaci ułamka
zwykłego (4.8);
przedstawia ułamki
zwykłe o mianownikach
10, 100, 1000 itd.
w postaci ułamków
dziesiętnych
skończonych (4.9);
zaokrągla liczby naturalne
zamienia ułamki zwykłe
o mianownikach
będących dzielnikami
liczb 10, 100, 1000 itd.
na ułamki dziesiętne
skończone dowolną
metodą (przez
rozszerzanie ułamków
zwykłych, dzielenie
licznika przez mianownik
w pamięci, pisemnie lub
24
rozszerzające
(ocena dobra)
4
arytmetycznych
o skomplikowanej
budowie, stosując reguły
dotyczące kolejności
wykonywania działań
(5.7);
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
5
wykraczające
(ocena celująca)
6
Wymagania podstawowe
Rozdział
konieczne
(ocena dopuszczająca)
2
(1.4);
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
3
rozszerzające
(ocena dobra)
4
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
5
za pomocą kalkulatora)
(4.9);
zapisuje ułamki zwykłe
o mianownikach innych
niż wymienione w pkt
4.9 w postaci rozwinięcia
dziesiętnego
nieskończonego
(z użyciem trzech kropek
po ostatniej cyfrze),
dzieląc licznik przez
mianownik w pamięci,
pisemnie lub za pomocą
kalkulatora (4.10);
zaokrągla ułamki dziesiętne
(4.11);
Powtórzenie 4
Dział 5. Figury geometryczne. Skala i plan. Bryły
Uczeń:
Katy wierzchołkowe, katy
przyległe
Konstrukcje geometryczne
stosuje twierdzenie
o sumie kątów trójkąta
(9.3);
rozpoznaje kąty
wierzchołkowe i kąty
przyległe (8.6);
korzysta z własności
kątów wierzchołkowych
i przyległych (8.6);
25
rozpoznaje kąt wklęsły
i pełny (R);
rozpoznaje kąty
odpowiadające (R);
wykraczające
(ocena celująca)
6
Wymagania podstawowe
Rozdział
Plan, mapa, skala
Wymagania ponadpodstawowe
konieczne
(ocena dopuszczająca)
2
podstawowe
(ocena dostateczna)
3
mierzy kąty mniejsze od
180 stopni
z dokładnością do
1 stopnia (8.2);
rysuje kąt o mierze
mniejszej niż 180 stopni
(8.3);
oblicza rzeczywistą
długość odcinka, gdy
dana jest jego długość
w skali (12.8);
oblicza długość odcinka
w skali, gdy dana jest
jego rzeczywista długość
(12.8);
do rozwiązywania zadań
osadzonych w kontekście
praktycznym stosuje
poznaną wiedzę
z zakresu arytmetyki
i geometrii oraz nabyte
umiejętności
rachunkowe, a także
własne poprawne
metody (14.5);
26
rozszerzające
(ocena dobra)
4
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
5
wykraczające
(ocena celująca)
6
wskazuje skalę, w której
jeden odcinek jest
obrazem drugiego
(12.8);
stosuje własności
odcinków przed
stawionych w skali
w sytuacjach typowych
(R);
stosuje własności
odcinków przed
stawionych w skali
w sytuacjach
nietypowych (R);
Wymagania podstawowe
Rozdział
Prostopadłościan, sześcian
konieczne
(ocena dopuszczająca)
2
rozpoznaje graniastosłupy
proste w sytuacjach
praktycznych i wskazuje
te bryły wśród innych
modeli brył (10.1);
wskazuje wśród
graniastosłupów
prostopadłościany
i sześciany i uzasadnia
swój wybór (10.2);
Wymagania ponadpodstawowe
podstawowe
(ocena dostateczna)
3
rozszerzające
(ocena dobra)
4
rozpoznaje siatki
graniastosłupów
prostych (10.3);
rysuje siatki
prostopadłościanów
(10.4);
Powtórzenie 5
Dział 6. Obliczanie upływu czasu
Uczeń:
Obliczanie upływu czasu
wykonuje proste
obliczenia zegarowe na
godzinach, minutach
i sekundach (12.3);
wykonuje proste
obliczenia kalendarzowe
na dniach, tygodniach,
miesiącach, latach
(12.4);
szacuje wyniki działań
(2.12);
27
dopełniające
(ocena bardzo dobra)
5
rysuje siatki
graniastosłupów (R);
wykraczające
(ocena celująca)
6
Download