Dostawy bezpo*rednie *rodków spo*ywczych pochodzenia ro*linnego

advertisement
Dostawy bezpośrednie środków
spożywczych pochodzenia
roślinnego
Zebrano i opracowano w PSSE w Bielsku-Białej
20.08.2015r.
Definicja, regulacje prawne
• Dostawcami bezpośrednimi są producenci żywności
nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, dostarczanej
bezpośrednio konsumentowi finalnemu, tj. osobom
fizycznym, np. we własnych gospodarstwach rolnych,
handlu obwoźnym, na targowiskach oraz lokalnym sklepom
i zakładom gastronomicznym.
• Podstawowym krajowym aktem prawnym regulującym
działalność w ramach dostaw bezpośrednich jest
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r w
sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz.U.
z 2007r. Nr 112 poz. 774)
Ograniczenia:
1. Zakres
produktów .
Działalność dotyczy wyłącznie surowców
wyprodukowanych we własnym gospodarstwie, takich
jak:
- zboża, owoce, warzywa, zioła ,
- surowców pochodzących z dokonywanych osobiście
zbiorów ziół i runa leśnego ,
- środków spożywczych pochodzących z w.w. produktów
w postaci kiszonej lub suszonej.
W ramach dostaw bezpośrednich dopuszcza się np. mycie
warzyw, usuwanie liści, sortowanie owoców i warzyw,
suszenie zbóż. Natomiast nie dopuszcza się takich czynności jak np.
obieranie ziemniaków, krojenie marchewek, pakowanie sałaty w woreczki.
Ograniczenia
2.Ilość .
Wielkości obrotu w ramach dostaw bezpośrednich nie mogą przekraczać
wielkości plonów uzyskanych z własnych gospodarstw rolnych a także ilości
surowców pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa
leśnego.
3. Zasięg terytorialny.
Działalność w ramach dostaw bezpośrednich może być prowadzona na
terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja pierwotna
(uprawa, zbiór) lub na terenie województw przyległych.
4. Dostawy bezpośrednie nie dotyczą produktów pierwotnych
wprowadzanych do obrotu przez zakład podmiotu działającego na rynku
spożywczym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
Higiena produkcji podstawowej
•
•
Dostawy bezpośrednie są ściśle powiązane z produkcją podstawową.
Ogólne przepisy dot. higieny produkcji podstawowej i działań powiązanych
( np. transport, składowanie, przetwarzanie surowców w miejscu produkcji, pod
warunkiem, że nie zmienia to znacznie ich charakteru) określone są w załączniku I do
rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE L 139.1 z późn. zm) .
Przepisy te mówią o obowiązku skutecznego zapewnienia ochrony surowców przed
zanieczyszczeniem i podejmowania odpowiednich działań wg potrzeb:
- w celu utrzymania w czystości używanych obiektów , wyposażenia, pojemników, skrzyń,
pojazdów; oraz w miarę potrzeby po wyczyszczeniu, dezynfekowania ich we właściwy
sposób;
- w celu używania wody pitnej, lub czystej wody, w każdym przypadku gdy jest to
niezbędne do zapobieżenia zanieczyszczeniu;
- w celu zapewnienia, że personel przetwarzający środki spożywcze jest dobrego zdrowia i
przechodzi szkolenie na temat ryzyka zdrowotnego;
Higiena produkcji podstawowej
-
w celu składowania i przetwarzania odpadów i substancji niebezpiecznych
w taki sposób, aby zapobiegać zanieczyszczeniu;
w zakresie w jakim to możliwe, w celu zapobieżenia aby zwierzęta lub
szkodniki spowodowały zanieczyszczenia;
w celu zapewnienia czystości i higienicznych warunków produkcji,
transportu i składowania produktów roślinnych;
w celu uwzględnienia wyników wszelkich analiz przeprowadzanych
na pobranych próbach roślin, gleby, wody.
Higiena produkcji podstawowej
• Wytyczne opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny dot. higieny produkcji podstawowej na
plantacjach owoców miękkich w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia
owoców wirusami ( głównie WZW typu A, rotawirusami ):
1. Woda stosowana do podlewania upraw musi być czysta a przede
wszystkim nie może być zanieczyszczona fekaliami ludzkimi i zwierzęcymi.
2. Do nawożenia płodów nie wolno stosować odchodów zwierzęcych ( i
ludzkich).
3. Sprzęt stosowany podczas zbioru ( skupu, produkcji) powinien być
czysty. Mycie i dezynfekcja powinny odbywać się zgodnie z ustalonymi
procedurami.
Higiena produkcji podstawowej
4.Pracownicy:
- przy zbiorze na polu muszą korzystać z toalet,
- przed rozpoczęciem pracy, a szczególnie po wyjściu z toalety, muszą myć
ręce mydłem pod bieżącą wodą,
- z objawami chorobowymi takimi jak : biegunka, wymioty, żółtaczka ,nie
mogą uczestniczyć przy zbiorze owoców lub innych pracach z żywnością.
5.Plantator/ rolnik:
- musi zapewnić pracującym dostęp do toalet i urządzeń do mycia rąk
mydłem w bieżącej wodzie ( toalety powinny być usytuowane w pobliżu
plantacji ale bez bezpośredniego dostępu do powierzchni upraw, powinny
zapewniać higieniczne usuwanie odpadów i zanieczyszczeń, powinny
gwarantować brak możliwości przeciekań do wód gruntowych),
- musi szkolić pracowników w zakresie higieniczno –sanit.( mycie rąk , ubiór)
Higiena produkcji podstawowej
6.Ponadto należy:
- opracować i przestrzegać procedur mycia wyposażenia, pojemników
skrzyń, pojazdów,
- w możliwym zakresie podjąć działania aby zwierzęta lub szkodniki nie
powodowały zanieczyszczeń,
- odpady i substancje niebezpieczne składować i przetwarzać w bezpieczny
sposób,
- przestrzegać zakazu wejścia osób nieupoważnionych, w tym dzieci na
obszar zbioru,
- właściwie używać środków ochrony roślin i biocydów,
- zapewnić możliwość śledzenia drogi surowców i produktów ( lista
odbiorców).
Obowiązek prowadzenia dokumentacji
• Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29 kwietnia w sprawie higieny środków spożywczych:
• Obowiązek prowadzenia dokumentacji w szczególności na temat:
- wszelkiego użycia środków ochrony roślin i biocydów;
- wszelkiego występowania szkodników lub chorób, które mogą zagrozić
bezpieczeństwu produktów pochodzenia roślinnego;
- wyników wszelkich analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych od
roślin lub innych próbkach, istotnych ze względu na zdrowie ludzkie.
Na żądanie organu urzędowej kontroli żywności lub zakładu detalicznego
należy udostępnić pisemne oświadczenia o stosowanych środkach ochrony
roślin, występowaniu szkodników lub chorób oraz innych istotnych
informacji. ( rozp. Min. Zdrowia w sprawie dostaw bezpośrednich śr. spoż.)
Dobra praktyka higieny
•
art. 68. ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia ( Dz.U. z 2015 poz.594):
Podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące działalność w ramach
dostaw bezpośrednich są obowiązane przestrzegać zasad dobrej praktyki
higienicznej.
Zalecenia do wytycznych Dobrej praktyki higieny określone są w Rozporządzeniu
(WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia w sprawie
higieny środków spożywczych.
Dobra praktyki higieny obejmuje działania mające na celu kontrolę i eliminowanie
zagrożeń, które mogą powstać w produkcji podstawowej i działaniach
powiązanych – są to np. procedury, praktyki oraz metody mające na celu
zapewnienie, że żywność jest produkowana, przetwarzana, pakowana,
składowana i transportowana we właściwych warunkach higienicznych, że
zapewnione jest efektywne czyszczenie np. sprzętu, kontrola szkodników, kontrola
zanieczyszczeń produktów ,odpowiednie używanie środków ochrony roślin i
biocydów.
Obowiązek rejestracji w PSSE
•
•
•
•
•
Działalność w ramach dostaw bezpośrednich i produkcji pierwotnej
wymaga rejestracji we właściwej terenowo Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.
Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U.
z 2015 poz.594) należy co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem działalności złożyć do
właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wniosek o wpis do rejestru zakładów.
Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej PSSE oraz w siedzibie PPIS w
Bielsku –Białej na ul. Broniewskiego 21. Wzór wniosku określony jest w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących
rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu
żywność, podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z
2007r. Nr 106, poz. 730).
Działalność nie mieszcząca się w ramach dostaw bezpośrednich, związana np. z
przetwarzaniem, sprzedażą, magazynowaniem, transportem żywności, podlega
obowiązkowi zatwierdzenia - składa się wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru.
Zatwierdzenie oraz wpis do rejestru nie podlegają opłacie.
Internet
Działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa w sprzedaży, w tym sprzedaży
żywności przez internet, wymaga rejestracji – wpisu do rejestru zakładów
prowadzonego przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego - art. 63 ust.2 pkt.10 ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia ( Dz.U. z 2015 poz.594). Brak rejestracji – sankcje karne
wynikające z art. 98 cytowanej wyżej ustawy.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards