roczny raport merytoryczny zarządu z działalności fundacji udaru

advertisement
ROCZNY RAPORT MERYTORYCZNY
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI UDARU MÓZGU
ZA 2014 ROK
Zarząd Fundacji Udaru Mózgu
Łódź
1. Dane rejestracyjne fundacji
a) Fundacja Udaru Mózgu (FUM) powstała w 2009 roku.
b) Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
c) Adres Fundacji: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź.
d) Adres do korespondencji: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź.
e) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
f) Strona internetowa www.fum.info.pl. Telefon kontaktowy 691-055-686.
g) Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 16 czerwca
2009.
h) Nr KRS: 0000331601.
i) Statystyczny numer identyfikacyjny Fundacji w systemie Regon to 100694710.
j) Członkowie Zarządu Fundacji:
- Prezes Zarządu: Włodzimierz Krzysztof Dłużyński,
- Wiceprezes Zarządu: Adam Siger,
- Sekretarz: Monika Sójka,
Rada Fundacji: Aleksander Niewodniczy, Leonard Szafraniec, Jacek Rożniecki, Maryla
Borowińska-Pawłowska.
k) Cele fundacji:
- działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu udaru mózgu oraz innych
chorób neurologicznych oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej,
- propagowanie rzetelnej wiedzy na temat udaru mózgu, ryzyka jego wystąpienia, czynników
sprzyjających
jego
wystąpieniu.
Propagowanie
zachowań
prozdrowotnych
przeciwdziałających wystąpieniu udarowi mózgu. Rozpowszechnianie rezultatów badań
naukowych w dziedzinie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z udarem mózgu,
- szeroko rozumiana działalność pomocowa skierowana do osób dotkniętych udarem mózgu
oraz ich rodzin. Niesienie pomocy materialnej i prawnej, przeciwdziałanie postawom
rezygnacji, osamotnieniu i bezradności wśród osób chorych, szczególnie osób najciężej
telefonicznej infolinii. Tworzenie nowoczesnych programów informacyjnych dla chorych oraz
Strona
- prowadzenie działalności informacyjnej poprzez prowadzenie portalu internetowego oraz
1
poszkodowanych;
ich opiekunów, w szczególności poprzez wydawnictwa (podręczniki, biuletyny, plakaty, ulotki
itp.), Internet oraz bezpośrednie szkolenia i spotkania;
- pomoc w doborze i otrzymaniu sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych urządzeń
ułatwiających opiekę nad chorym. Dofinansowanie kompleksowej opieki pielęgniarsko –
rehabilitacyjnej oraz terapii logopedycznej prowadzonej przez wykwalifikowany personel
medyczny. Organizacja szkoleń pielęgniarsko-rehabilitacyjnych dla rodzin i opiekunów osób
po udarze mózgu. organizowanie zajęć z psychoterapii, terapii ruchowej oraz szkoleń dla
rodzin i opiekunów chorych osób. Finansowanie usług związanych z poprawą ich kondycji
fizycznej i psychicznej;
- aktywizacja społeczne, zawodowa oraz sportowa. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnorekreacyjnych dla chorych oraz ich rodzin. Poradnictwo zawodowe. Pomoc w znalezieniu
pracy. Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności zawodowej,
- dotowanie działań regionalnych i lokalnych na rzecz zreformowania systemu opieki nad
osobami po udarze mózgu, aby mogli jak najdłużej pozostawać pod odpowiednią opieką we
własnych mieszkaniach;
- współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby
zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na
rzecz osób z udarem mózgu lub innymi chorobami neurologicznymi;
- finansowanie badań naukowych dotyczących podnoszenia efektywności leczenia oraz
rehabilitacji osób z udarem mózgu. Pomoc finansowa w specjalistycznym kształceniu
personelu medycznego pracującego z osobami po udarze mózgu. Dofinansowanie udziału
w szkoleniach , kursach oraz konferencjach organizowanych w kraju oraz zagranicą;
- organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych, spotkań, zjazdów, prelekcji, wystaw
związanych z celami fundacji;
- zbieranie środków finansowych na budowę lub zakup ośrodka rehabilitacyjnowypoczynkowego realizującego cele fundacji.
oraz pomoc osobom, które udar przebyły.
Strona
Jednym z celów fundacji jest propagowanie rzetelnej wiedzy na temat udaru mózgu
2
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych.
Do głównych działań fundacji w roku 2014 należała organizacja kampanii społecznych
mających na celu podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat udaru mózgu oraz pomoc
bezpośrednia osobom po udarze mózgu. Wszystkie działania są zgodne z celami statutowymi
i zostały opisane poniżej:
- Kampania „ZapoBiegam Udarowi Mózgu” – w 2014 roku odbyła się kolejna edycja
kampanii „ZapoBiegam Udarowi Mózgu”. W ciągu roku fundacja odwiedziła 10 miast, gdzie
wzięła udział w imprezach biegowych, na których promowano wiedzę na temat udaru
mózgu. Na każdej imprezie biegowej ustawiony był namiot informacyjny naszej fundacji,
gdzie dokonywano pomiarów ciśnienia tętniczego, aparatem wykrywającym również
migotanie przedsionków. Chętni mogli sprawdzić własny wskaźnik ryzyka wystąpienia udaru
mózgu za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej. Podczas każdej z imprez aktywnie
dystrybuowano materiały informacyjne na temat udaru mózgu oraz profilaktyki zdrowia. Na
każdej imprezie zapraszano do przyłączenia się do drużyny biegowej fundacji i pobiegnięcia
wybranego dystansu w naszej koszulce. Udział drużyny FUM dedykowany był propagowaniu
wiedzy na temat udaru mózgu oraz pozyskiwaniu środków finansowych na bezpośrednią
pomoc osobom po udarze.
- „Stop Udarom” - 10 maja obchodzony jest Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. Z tej
okazji w maju 2014 r. w czterech miastach Polski odbyła się akcja informacyjna pod hasłem
„STOP UDAROM!”. W Warszawie, Lublinie, Kielcach i Łodzi działał mobilny, udarowy punkt
edukacyjny. Można w nim było skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji
lekarskich, otrzymać materiały informacyjne oraz obejrzeć filmy i spoty na temat udaru
mózgu w mini-kinie edukacyjnym. Zawsze akcja rozpoczynała się o 10:00 i trwała 4,5 godziny,
czyli dokładnie tyle czasu, ile może upłynąć, aby po wystąpieniu pierwszych objawów udaru
mózgu, móc podjąć terapię, dającą dużą szansę na uratowanie życia chorego i powrotu do
samodzielności.
Podobna akcja odbyła się również w sierpniu w Rzeszowie w
Centrum Kulturalno-
Handlowym. Przebieg akcji i oferta fundacji, były takie same jak w czasie majowej kampanii.
temat udaru mózgu przygotowaną pod hasłem „Manifest udarowy”. Na ekspozycję złożyły
Strona
czterech miast – Gdańska, Poznania, Katowic i Wrocławia – można było oglądać wystawę na
3
- „Twarzą w twarz z udarem” - Z inicjatywy Fundacji Udaru Mózgu jesienią 2014 r. na ulicach
się portrety i historie osób, które doświadczyły tej choroby. Dzięki wystawie można było
zapoznać się także z podstawowymi informacjami o udarze – jego przyczynach i profilaktyce,
leczeniu oraz rehabilitacji. Projektowi towarzyszyła utworzona specjalnie na tę okazję strona
internetowa www.manifestudarowy.pl.
- V Łódzkie Forum Udarowe – 18 października 2014 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi
odbyła się piąta edycja konferencji poświęconej tematyce udaru mózgu. Konferencja
organizowana jest z okazji obchodów Światowego Dnia Udaru Mózgu. Konferencja
skierowana jest zarówno do personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów. W
trakcie wykładów poruszane były tematy związane z nowoczesnym leczeniem udaru mózgu,
rehabilitacją, a także sytuacją osób po udarze mózgu w Polsce.
- Kampania „Otwórz dłoń po udarze” - to pierwsza w Polsce akcja informacyjna skierowana
do osób, które wskutek udaru mózgu zmagają się ze spastycznością ręki.
Każdego roku, 75 tysięcy Polaków - zarówno osób starszych, jak i młodych - doznaje udaru
mózgu. Dwa tysiące spośród nich traci sprawność swoich rąk i dłoni w wyniku spastyczności jednej z najczęstszych konsekwencji udaru. Celem kampanii było szerzenie wiedzy na temat
spastyczności poudarowej i sposobów leczenia tej niedyspozycji. W tym celu wydano
poradnik dla osób ze spastycznością kończyny górnej po udarze mózgu. Dodatkowo na
stronie internetowej kampanii umieszczono ankietę, którą można było wypełnić, w celu
oceny wpływu spastyczności na życie pacjentów i ich rodzin.
- Piknik „Żyj zdrowo i kolorowo” – 25 października 2014 roku fundacja razem z III Miejskim
Szpitalem im. K. Jonschera w Łodzi, zorganizowała dla mieszkańców miasta piknik
edukacyjno-profilaktyczny. Podczas pikniku można było skorzystać z badań profilaktycznych,
zobaczyć pokaz Tai-Chi, a także wziąć udział w warsztatach Nordic Walking. Na stoisku
fundacji każdy mógł dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego, aparatem wykrywającym również
migotanie przedsionków. Każdy zainteresowany mógł otrzymać materiały informacyjne
dotyczące udaru mózgu.
3. W 2014 roku nie miały miejsca żadne zdarzenia prawne o skutkach finansowych.
- z darowizn od osób fizycznych – 1.434,00 zł;
Strona
5. Fundacja w 2014 roku uzyskała przychody w wysokości 132.348,04 zł, w tym:
4
4. Odpis 12 uchwał Zarządu w załączniku.
- z darowizn od osób prawnych – 95.234,54 zł;
- z przekazania 1% podatku dochodowego – 17.679,50 zł;
- ze źródeł publicznych – 5.000,00 zł ;
- działalność gospodarcza – 13.000,00 zł;
6. Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach
celów statutowych.
7. Działalność gospodarcza:
a) W 2014 r fundacja rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej;
b) W 2014 roku z działalności gospodarczej fundacja uzyskała przychód w wysokości
13.000,00 zł; koszty działalności gospodarczej wyniosły 3.986,46 zł;
c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł – 9,8%;
8. W 2014 roku Fundacja poniosła koszty w wysokości 135.988,73 zł.
Koszty poniesiono na:
a) realizację celów statutowych – 48.871,89 zł;
b) administrację – 83.130,38 zł;
c) działalność gospodarczą – 3.986,46 zł;
d) pozostałe koszty – 0,0 zł.
9. Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników.
10. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji:
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie, wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
wyniosła 0 zł.
11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia wyniosła
Fundacja podpisała 2 umowy o dzieło. Wydatkowano ta ten cel 1.250,00 zł.
Strona
12. W 2014 r. fundacja podpisała 25 umów - zleceń. Wydatkowano na ten cel 37.040,69 zł.
5
0 zł.
13. Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek.
14. Na dzień 31.12.2014 na koncie bankowym w PKO Banku Polskim ulokowana była suma
17.313,47 zł.
15. Fundacja w 2014 r nie nabyła żadnych obligacji.
16. Fundacja w 2014 r nie nabyła akcji w spółkach prawa handlowego. Wielkość objętych
udziałów w spółkach prawa handlowego wyniosła 0 zł.
17. Fundacja nie nabyła nieruchomości.
18. Fundacja nabyła środek trwały w postaci namiotu informacyjnego.
19. Aktywa fundacji : 35.158,01 zł.
20. Wartość zobowiązań fundacji: 3.002,86 zł.
21. W 2014 r fundacja na zlecenie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi zorganizowała
wraz z III Miejskim Szpitalem im. K. Jonschera piknik „Żyj zdrowo i kolorowo”. W trakcie
pikniku skierowanego do mieszkańców Łodzi, fundacja promowała wiedzę na temat
profilaktyki udaru mózgu. W trakcie pikniku wykonywane były badania profilaktyczne, a
także dystrybuowane materiały edukacyjne. Z tytułu realizacji umowy fundacja otrzymała
5.000,00 zł. Fundacja wszystkie środki wykorzystała na w/w cel, a więc wynik finansowy
wyniósł 0,00 zł.
22.
Fundacja
opłaciła
należny
podatek
dochodowy
w
wysokości
2.575,00
zł.
23. Fundacja złożyła do Urzędy Skarbowego formularze deklaracji podatkowej: PIT-R4, CIT-8,
CIT-8/0.
Strona
6
W roku 2014 w fundacji nie były przeprowadzone żadne kontrole.
Strona
7
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards