CA comments

advertisement
Competent Authority comments on the draft report, received 08/08/2013
Załącznik 1
UWAGI I PROPOZYCJE ZMIAN STRONY POLSKIEJ DO PROJEKTU SPRAWOZDANIA Z AUDYTU
PRZEPROWADZONEGO W POLSCE W DNIACH OD 28 MAJA DO 5CZERWIEC 2013 R.
W CELU OCENY KONTROLI PESTYCYDÓW DG(SANCO) 2013-6640
Projekt
sprawozdania
Strona Akapit
3
4
4
5
5
8
6
2
7
2
8
10
Tekst z projektu sprawozdania
Proponowane sformułowanie
(tekst do zastąpienia)
Szereg nakazów Głównego Inspektora z Państwowej
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN)
zawiera dalsze środki wykonawcze dotyczące kontroli
wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony
roślin.
Większość pracowników prowadzących kontrole
środków ochrony roślin posiada wyższe wykształcenie i
status urzędnika służby cywilnej.... Ponadto urzędnicy
służby cywilnej co dwa lata poddawani są ocenie
okresowej.
W dniach od 14 czerwca do 1 maja 2013 r. otrzymano
107 wniosków, w których zwracano się do MRiRW o
uznanie zezwoleń wydanych w innych PC (art. 40
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009). Do chwili obecnej
na skutek 21 wniosków wydano zezwolenia w Polsce,...
W 2012 r. zatwierdzono pięć wniosków o udzielenie
zezwolenia w sytuacjach nadzwyczajnych na podstawie
art. 53 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. W 2013 r.
zatwierdzono 13 wniosków w sprawie zezwolenia w
sytuacjach nadzwyczajnych na podstawie tych samych
przepisów.
Stwierdzono jednak pewne opóźnienia w wydawaniu
zezwolenia na środek zawierający epikonazol, który
wymaga ponownej rejestracji w terminie określonym w
dyrektywie 2008/107/WE.
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach
ochrony roślin wymagane jest prowadzenie
rejestru numerów partii i terminów ważności
nabywanych i sprzedawanych środków ochrony
roślin.
Podmioty uczestniczące we wprowadzaniu do obrotu
środków ochrony roślin są zobowiązane do
Szereg zarządzeń Głównego Inspektora z Państwowej
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) zawiera
dalsze środki wykonawcze dotyczące kontroli
wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony
roślin.
Większość pracowników prowadzących kontrole środków
ochrony roślin posiada wyższe wykształcenie i status
członka korpusu służby cywilnej. .... Ponadto członkowie
korpusu służby cywilnej co dwa lata poddawani są ocenie
okresowej.
W dniach od 14 czerwca 2011 r. do 1 maja 2013 r.
otrzymano 107 wniosków, w których zwracano się do
MRiRW o uznanie zezwoleń wydanych w innych PC (art.
40 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009). Do chwili obecnej
dla 21 wniosków wydano zezwolenia w Polsce,...
W 2012 r. zatwierdzono pięć wniosków o udzielenie
zezwolenia w sytuacjach nadzwyczajnych na
podstawie art. 53 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. W
2013 r. zatwierdzono 12 wniosków w sprawie zezwolenia
w sytuacjach nadzwyczajnych na podstawie tych samych
przepisów.
Stwierdzono jednak pewne opóźnienia w wydawaniu
zezwolenia na środek zawierający epoksykonazol, który
wymaga ponownej rejestracji w terminie określonym w
dyrektywie 2008/107/WE.
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r o środkach
ochrony roślin wymagane jest aby dokumentacja
dotycząca środków ochrony roślin umożliwiała
określenie numeru partii i daty produkcji nabywanych i
zbywanych środków ochrony roślin, z wyjątkiem zbycia
środków ostatecznemu odbiorcy.
Podmioty wprowadzające do obrotu środki ochrony roślin
Komentarz
Proponuje się doprecyzowanie
tłumaczenia.
Proponuje się doprecyzowanie
tłumaczenia.
Proponuje się doprecyzowanie tekstu
i modyfikację tłumaczenia.
Należy zmienić dane, zgodnie z
informacją przekazaną w
kwestionariuszu przesłanym do FVO
przed rozpoczęciem audytu.
Błędnie podano nazwę substancji
czynnej.
Proponuje się doprecyzowanie tekstu i
modyfikację tłumaczenia.
1
Competent Authority comments on the draft report, received 08/08/2013
12
7
13
4
13
4
14
1
14
19
1
1
przechowywania dokumentacji przez pięć lat, zgodnie z
prawem polskim i wymogami przepisów
UE. Wymóg ten wprowadzono niedawno nową ustawą o
środkach ochrony roślin.
Przedstawiciele PIORiN i WIORiN potwierdzili, że
nie prowadzone są kontrole producentów, którzy nie
są ujęci w żadnym z wyżej wymienionych rejestrów
ani producentów będących w trakcie aplikowania
środków ochrony roślin, chyba że istnieje podejrzenie
nielegalnego stosowania środków ochrony roślin. W
niektórych przypadkach kontrole stosowania środków
ochrony roślin połączono z wizytami u rolników w celu
pobrania próbek produktów do badań pod kątem
pozostałości pestycydów. Kontrole gospodarstw są
prowadzone przez WIORiN bez uprzedniego
powiadomienia.
są zobowiązane do przechowywania dokumentacji przez
pięć lat, zgodnie z prawem polskim i wymogami przepisów
UE.
Przedstawiciele PIORiN i WIORiN potwierdzili, że nie
prowadzone są kontrole producentów, którzy nie są
ujęci w żadnym z wyżej wymienionych rejestrów ani
producentów będących w trakcie aplikowania środków
ochrony roślin, chyba że istnieje podejrzenie
nielegalnego stosowania środków ochrony roślin. W
niektórych przypadkach kontrole stosowania środków
ochrony roślin połączono z wizytami u rolników w celu
pobrania próbek produktów do badań pod kątem
pozostałości pestycydów. Kontrole gospodarstw są
prowadzone przez WIORiN bez uprzedniego
powiadomienia.
Artykuł 28 nowej ustawy z marca 2013 r. o środkach
ochrony roślin przewiduje, że użytkownicy profesjonalni,
którzy pragną nabyć środki ochrony roślin, muszą
posiadać zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia.
Ten przepis będzie jednak obowiązywał od 2014 r.
Przepisy szczegółowe dotyczące szkolenia z zakresu
stosowania środków ochrony roślin są zawarte w
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie integrowanej
produkcji.
Podmioty te posiadają certyfikat wystawiony przez jedną
z pięciu instytucji uprawnionych do ich wydawania.
Artykuł 28 nowej ustawy z marca 2013 r. o środkach
ochrony roślin przewiduje, że użytkownicy profesjonalni,
którzy pragną nabyć środki ochrony roślin, muszą posiadać
zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia. Ten
przepis będzie jednak obowiązywał od 2014 r.
Przepisy szczegółowe dotyczące szkolenia z zakresu
stosowania środków ochrony roślin są zawarte w
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8
maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków
ochrony roślin.
Diagności wykonujący badania stanu technicznego
opryskiwaczy posiadają certyfikat wystawiony przez jedną
z siedmiu instytucji uprawnionych do ich wydawania.
Kontrola techniczna jest ważna przez 5 lat.
Zapewnić dokonanie ponownej oceny i udzielenie
zezwolenia dla środka ochrony
roślin zawierającego epikonazol, zgodnie z jednolitymi
zasadami, oraz w terminach wyznaczonych w dyrektywie
Komisji 2008/107/WE.
Kontrola techniczna jest ważna przez 3 lata.
Zapewnić dokonanie ponownej oceny i udzielenie
zezwolenia dla środka ochrony
roślin zawierającego epoksykonazol, zgodnie z jednolitymi
zasadami, oraz w terminach wyznaczonych w dyrektywie
Komisji 2008/107/WE.
Proponuje się skreślić pierwsze zdanie
w tym akapicie, gdyż nie jest to
prawdziwe twierdzenie zwłaszcza w
świetle zapisów akapitu powyżej, że
„właściwy organ stwierdził, że
inspektorzy dokonują również oceny
danego obszaru w celu wyznaczenia
dodatkowych gospodarstw do
kontroli”, oraz stwierdzenia z 15
strony, że inspektorzy WIORiN
potwierdzili, że są prowadzone
dodatkowe kontrole gospodarstw
niewidniejących w systemie.” W
rzeczywistości, kontrole PIORiN nie
zawężają się tylko do podmiotów
wcześniej wpisanych do jej rejestrów.
Należy usunąć wskazane zdanie, gdyż
nie jest ono prawdziwe. Ten przepis
będzie obowiązywał od dnia 26
listopada 2015 r., co jest wskazane w
dalszej części tego akapitu.
Należy podać właściwe
rozporządzenie, podobnie jak na stronie
8 w ostatnim akapicie.
Proponuje się zmianę brzmienia w
zdaniu. W szkoleniach uczestniczą
osoby (diagności) nie podmioty.
Szkolenia dla diagnostów prowadzi
siedem instytucji.
Należy zmienić dane.
Proponuje się doprecyzowanie tekstu
i modyfikację tłumaczenia. Błędnie
podano nazwę substancji czynnej.
2
Competent Authority comments on the draft report, received 08/08/2013
3
Download