Ekonomika budownictwa IBB1516

advertisement
Ekonomika budownictwa
wykład 1
Wykład:
Dr inż. Marek Sawicki
Zakład Technologii i Zarzadzania w Budownictwie
Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr.
Budynek C-7, pok. 816
Tel.71- ….-320-37-96,
mail: [email protected]
Ekonomika
budownictwa
Budynek C-7, pok. 816
Konsultacje w semestrze zimowym 2015/2016
Terminy wstępnie ustalone
Wtorek…13.15-15.00
Środa …8.15-9.00
Niedziela SZ TP 9-10.
, Budynek C-7, pok. 816
Ekonomika budownictwa
Wykład:
Zaliczenie na podstawie
kolokwium zaliczeniowego na
ostatnim wykładzie w styczniu
2016
Obecność na wykładach jest
nieobowiązkowa!!!!!!!!!!!!
Cele zajęć (efekty kształcenia i kompetencje)
Przekazanie wiedzy dotyczącej ekonomiki
budownictwa m.in.
• planowania i monitorowania kosztów
realizacyjnych,
• szacowania efektywności przedsięwzięć
budowlanych,
• sporządzania kosztorysów budowlanych z
zastosowaniem nowoczesnych programów
komputerowych do kosztorysowania m.in.
Rhodos, Norma, .
Ekonomika budownictwa
IBB1516
Prowadzący przedmiot:
ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA w BUDOWNICTWIE
Treść wykładu:
• Podstawy ekonomiki – założenia podstawowe
• Rola i funkcje dokumentacji kosztowej w procesie inwestycyjnym.
Podstawy techniczno-prawne w procesie kosztorysowania.
• Metody kosztorysowania robót i obiektów budowlanych
(uproszczona, szczegółowa).
• Rodzaje kosztorysów, zasady ich sporządzania.
• Zamówienia publiczne i kosztorys inwestorski.
• Struktura ceny kosztorysowej. Przedmiarowanie robót.
• Baza normatywna i cenowo-kosztowa.
• Przetargi - rodzaje, organizacja.
• Elementy metod oceny efektywności przedsięwzięcia budowlanego
Pojęcie ekonomika
• Ekonomika
• Ekonomika (łac. oeconomicus z gr. oikonomikós związany z zarządzaniem domem, ekonomiczny) to dział
ekonomii zajmujący się poszczególnymi gałęziami
gospodarki wraz z relacjami pomiędzy nimi (np.
ekonomika transportu, budownictwa, rolnictwa) oraz
zagadnieniami związanymi z rodzajami działalności
gospodarczej
• Potocznie rozumienie pojęcia ekonomika.
•
•
•
•
Przedsiębiorstwa budowlane w Polsce
Wg rocznika GUS na koniec 2010 roku mamy
blisko 300000 firm budowlanych
Struktura firm budowlanych
Skala produkcji budowlanej
Ekonomika budownictwa
• 1.System ekonomiczny przedsiębiorstwa
budowlanego
Ekonomika budownictwa
1.System ekonomiczny przedsiębiorstwa
budowlanego opiera się na:
• Alokacja środków
• Ograniczenia uprawnień i odpowiedzialności
kierownictwa
• Zwiększenie znaczenia ekonomiki
Ekonomika budownictwa
•
KOSZTY BUDOWY Etap planowania
Inwestor- Projektant
Planowanie
budowy
Orientacja
kosztowa
Koszty
bezpośrednie
Koszty pośrednie
Orientacja
harmonogramowa
Czas realizacji –
ścieżka krytyczna
Zasoby
• Koszty – ustalenie przewidywanych nakładów
jakie należy ponieść na realizacje
przedsięwzięcia
• Co generuje koszty??????
1.Przygotowanie inwestycji
2.Nabycie terenu
3.Koszty uzgodnień, decyzji i projektów
branżowych
4.Realizacja inwestycji
5. Przekazanie do użytkowania
1. Przygotowanie inwestycji
Etap wstępny –
definiowanie
wymagań
klientainwestora
Studium
wykonalności
inwestycji
Opracowanie
strategii
Przygotowanie
budowy
Ekonomika budownictwa
• KOSZTY BUDOWY
Perspektywy kosztów w kolejnych fazach projektu
inwestycyjno - budowlanego
Jarosław Górecki – Przegląd budowlany 2/2013
---- Kolejny slajd
Ekonomika budownictwa
koszty
•
cena
Odrębność budownictwa powoduje powstanie
wielu czynników, które w odmienny sposób
kształtują koszty i ceny oraz wymagają
stosowania odmiennych metod działania jak
rachunek kosztów, analiza ekonomiczna,
kalkulacja kosztów i cen.
Ekonomika budownictwa
Analiza
ekonomiczna
Rachunek kosztów
Kalkulacja
kosztów i
cen
Ekonomika budownictwa
Specyfika produkcji budowlanej polega na:
• Powiązanie produktu budowlanego z terenem
• Złożoność produktu budowlanego ,
• Skala produkcji budowlanej,
• Rozmiar obiektu budowlanego
• Odmienność od innych organizacji produkcji
• Sezonowość produkcji
Ekonomika budownictwa
• Polak A. Przegląd budowlany 1/2011
Ekonomika budownictwa
•
•
•
•
Pojęcia budowy i budowania:
1. czynność wznoszenia obiektu budowlanego
2. jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa
budowlanego przeznaczona do realizacji
określonego zadania
tym zajmuje się
ekonomika
Z reguły budowa powinna być odrębnie
rozliczana i organizacyjnie wyodrębniona
Ekonomika budownictwa
•
1.
2.
3.
4.
Rozliczenie może być analizowane budowy
pod względem:
Określonych zadań rzeczowych,
Rozliczeń otrzymanych środków w stosunku do
wykonanych robót,
Rozliczenie zaplanowanych zadań rzeczowych
i finansowych,
Możliwości korzystania z usług innych
jednostek firmy czy podwykonawców w
odniesieniu do realizacji inwestycji
Ekonomika budownictwa
• Niezbędne kryteria do właściwego
przebiegu budowy:
Przygotowanie
produkcji
Zaopatrzenie w
siłę roboczą i
środki
produkcji
Rozliczenie i
kontrola zużycia
środków i
osiągnięć
produkcji
Ekonomika budownictwa
• Rozwiązanie organizacyjne i ekonomiczne
procesu produkcji na budowie zależy od
charakteru zadania, czyli od rodzaju robót
i warunków realizacji.
• Co wymaga odpowiedniego podziału na
procesy cząstkowe, co ułatwi rozliczenie i
przygotowanie realizacji.
Ekonomika budownictwa
• 2. Zakres i formy działania ekonomicznego
budowy
• cel działania
Wzrost produkcji
Obniżenie kosztów, zwiększenie
wydajności, podwyższenie
efektywności, oszczędność w
gospodarowaniu materiałami i
sprzętem
Rozwój firmy generujący zyski
Ekonomika budownictwa
Kształtowanie cen i ustalanie wynagrodzeń
W latach 80-tych funkcjonowały 3 rodzaje cen:
• Urzędowe - nie dotyczyły budownictwa
• Regulowane - instrument oddziaływania państwa, są
cenami maksymalnymi obowiązującymi w gospodarce
scentralizowanej
• Umowne
Cena ustalana jest przez inwestora i wykonawcę. Powinna uwzględniać
koszty uzasadnione. Ustalenie ceny odbywa się wg ustalonej
metody kalkulacji ceny. Obecnie stosowane są metody kalkulacji
pełna i uproszczona.
Ekonomika budownictwa
• Regulatory ekonomicznej działalności
firmy:
1. Ceny i koszty
2. Podatki
3. Kredyty
4. Oszczędności w gospodarowaniu
materiałami i racjonalne wykorzystanie
sprzętu
5. Rentowność działania firmy
Ekonomika budownictwa
• Elementy niezbędne do poprawnej
kalkulacji ceny kosztorysowej robót:
1.
2.
3.
4.
5.
Poprawny i kompletnie wykonany projekt budowlany
Protokół ustalenia danych wyjściowych do kosztorysowania
uzgodniony przez wykonawcę i inwestora
Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy
Normatywna baza nakładów zużycia podstawowych czynników
produkcji (KNR)
Ceny i składniki poszczególnych składników ceny
Ekonomika budownictwa
Wynagrodzenie za roboty budowlane
• Ryczałtowe –
korzystne dla zamawiającego, ryzykowne dla
wykonawcy
• Umowne wg ustalonego kosztorysu
Dodatki, dopłaty i opusty do ceny
Dodatki – za pełnienie generalnego wykonawstwa ( koordynowanie
podwykonawców, zapewnieniu im warunków wykonania robót, ochronę
mienia i zabezpieczenia ppoż., utrzymania ogólnego porządku),
prowadzenie robót zimą ( gdy roboty prowadzone są pomiędzy 15.1115.03 i mogą powstać dodatkowe koszty powodujące wzrost czynników
produkcji budowlanej
Opusty – mają znaczenie przy ustalaniu i negocjacji ceny
Ekonomika budownictwa
Zasady gospodarki finansowej i kredytowej
• Samofinansowanie przedsiębiorstwa
• Przychody powinny pokryć koszty działalności i zobowiązania;
• Gromadzenie zapasów – z zysku,
• Stopień samofinansowania firmy zależy od: wykorzystania zasobów
ludzkich, maszyn, niedoboru materiału, stanu maszyn i urządzeń
• O zysku decydują:
•
•
•
•
Wielkość sprzedanej produkcji,
Koszty własne produkcji sprzedanej,
Saldo zysku i strat nadzwyczajnych
Podatek obrotowy
Ważną rolę w kształtowaniu zysku odgrywają koszty.
Ekonomika budownictwa
Zasady gospodarki finansowej i kredytowej
Ważną rolę w kształtowaniu zysku odgrywają koszty.
• Koszty własne – wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków
produkcji( zużycie środków trwałych – amortyzacja , materiałów, usług
itp.) oraz wynagrodzenie pracowników. Do kosztów zalicza się ponadto
wydatki o charakterze niematerialnym ( odsetki bankowe, niektóre
podatki obciążające koszty – podatek od płac, nieruchomości, czy
składki na ubezpieczenia społeczne.
• Ponadto do kosztów wchodzą koszty pośrednie: k. ogólne i k. zarządu.
• Ewidencjonowanie kosztów na poszczególnych kontach stanowi
podstawę do przeprowadzenia rachunku kosztów.
Ekonomika budownictwa
1. Fundusze przedsiębiorstwa
Gospodarka firmy oparta jest na własnych
zasobach środków trwałych i obrotowych ,
pozostałe są środkami zewnętrznymi.
Ekonomika budownictwa
Zasady wynagradzania za pracę
Rodzaje i formy wynagrodzeń, taryfikatory
kwalifikacyjne i stawki wynagrodzenia
Taryfikacja – skala oceny kwalifikacji i warunków wykonania robót, służą do
ustalenia prawidłowych proporcji przy opłacaniu robót w różnym
stopniu złożoności i wymagających od wykonawców odpowiednich
kwalifikacji
Stawki wynagrodzenia zasadniczego określają poziom płac za wykonanie
robót o ustalonej złożoności, odpowiedzialności i uciążliwości w
jednostce czasu. ( 11 kategorii)
Niektóre firmy wprowadziły własne systemy wynagradzania: akord, dniówka
zadaniowa i wynagrodzenie czasowe.
Ekonomika budownictwa
Wynagrodzenie robotników
• Taryfikator kwalifikacyjny
• Katalogi norm pracy
• Podstawowe zasady ustalania stawek wynagrodzenia
robotników:
–
–
–
Stawka wynagrodzenia zasadniczego w najniższej kategorii
zaszeregowania nie niżej niż najniższe wynagrodzenie
Stworzenie zachęty do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez
odpowiednio wysokie ustawienie rozpiętości stawki wynagrodzenia
zasadniczego wyrażonej relacją stawki w najniższej kategorii do
stawki w najwyższej kategorii,
Ustalenie wynagrodzenia zasadniczego wynikającego ze stawek
zaszeregowania robotników na poziomie około 2/3 płacy ogółem
Ekonomika budownictwa
Wynagrodzenie robotników
–
–
–
–
Akord
Akord zryczałtowany
Dniówka zadaniowa
Płaca czasowa (efektywność systemu wynagradzania: sumienność
zawodowa, motywacja do pracy, fachowy nadzór.)
Oprócz wynagrodzenia zasadniczego w systemach zakładowych
występują: nagrody z funduszu mistrza, dodatki dla brygadzisty
wynagrodzenie za pracę w warunkach szkodliwych, uciążliwych,
wynagrodzenie dla młodocianych.
Dodatki do płac:
Za dni wolne, godziny nadliczbowe, pora nocna, stażowe
Ekonomika budownictwa
• Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
– Istota rachunku kosztów, plan kosztów,
relacja między cena a kosztem, rys.2-1
Zasada kosztu własnego
Realizator zadania odpowiada tylko za koszty przez
siebie poniesione,rys.2-2
Ekonomika budownictwa
• Informacja ekonomiczna pojęcia
• Produkcja – zadania produkcyjne w ujęciu wartościowym( wskaźniki
•
•
•
•
•
ekonomiczne) ii rzeczowym zakończone i w toku realizacji z
uwzględnieniem robót wykonywanych przez wykonawców
Siła robocza –wskaźniki ekonomiczne określające gospodarkę
zatrudnieniem, pracą i płacami,
Środki trwałe – maszyny i urządzenia w ujęciu rzeczowym i wartościowym
Środki obrotowe – środki materiałowe i finansowe w ujęciu rzeczowym i
wartościowym
Koszty własne –wskaźniki poniesionych nakładów w wyrażeniu pieniężnym w
kosztach bezpośrednich i pośrednich , w kosztach w układzie kalkulacyjnym,
kosztach materialnych sprzedaży.
Wyniki finansowe – wskaźniki oceny działalności gospodarczej określające
wpływy ze sprzedaży i zysk jednostki organizacyjnej
Ekonomika budownictwa
• 3. Ekonomika na budowie
Ekonomika budownictwa
• Analiza i ocena działalności firmy
• Efektywność ( wykład kolejny)
• Działania ekonomiczne w poszczególnych fazach procesu
inwestycyjnego
–
Przygotowanie produkcji,
Ekonomika budownictwa
Ekonomika budownictwa
Download