a okladka

advertisement
WYCIECZKI
WCZASY
SOLTUR SEZON 2016
PROMOCJE ZA WCZESN¥ REZERWACJÊ
PROMOCJA ZIMOWA*
do dnia 29.02.2016
do 15% przy wycieczkach autokarowych
do 300 z³ od osoby przy
wycieczkach samolotowych
PROMOCJA WIOSENNA*
do dnia 30.04.2016
do 10% przy wycieczkach autokarowych
do 200 z³ od osoby przy
wycieczkach samolotowych
Nie dotyczy ofert:
* wczasy z dojazdem indywidualnym,
** wycieczki krajowe
szczegó³y na stronie www.soltur.pl
Iloúc miejsc w promocjach jest ograniczona.
Promocje trwajà do wyczerpania miejsc bàdê do ich odwoùania.
KARTA STA£EGO KLIENTA
Przypominamy, ýe wszystkim naszym Klientom,
którzy trzy razy korzystali z oferty naszej firmy,
przysùuguje Karta Staùego Klienta.
Upowaýnia ona do zni¿ki 5% na wycieczki autokarowe
oraz 100 z³ od osoby na wycieczki samolotowe
Biura Soltur (w okresie last minute zni¿ki nie obowi¹zuj¹)
LOSOWANIE BEZP£ATNYCH
WYCIECZEK DO WIEDNIA I PRAGI
Wszyscy uczestnicy naszych imprez
otrzymuj¹ ankietê wraz z kuponem konkursowym,
upowa¿niajacym
do losowania bezp³atnych miejsc na w/w wycieczki.
Informacje o wygranych zostan¹ umieszczone na naszej
stronie internetowej do dnia 20.03.2017
Szanowni Pañstwo
Od 26 lat „przybli¿amy” do Was œwiat - to fakt i motto naszego
sezonu 2016. Po raz kolejny przedstawiamy Pañstwu nasze propozycje, przygotowane i dopracowane w oparciu o Wasze sugestie i wra¿enia, o opinie wspó³pracuj¹cych z nami biur agencyjnych,
a tak¿e wiedzê, doœwiadczenie i pasjê pilotów oraz pracowników
naszego biura.
Liczymy, ¿e nadal bêdziemy cieszyæ siê Pañstwa zaufaniem, a nasza oferta wycieczek zagranicznych i krajowych, samolotem lub
autokarem, a tak¿e wczasów i pielgrzymek, wzbudzaæ bêdzie Wasze zainteresowanie.
Organizujemy je zarówno dla osób indywidualnych, rodzin czy
grup znajomych, jak te¿ dla firm, szkó³ i organizacji. Naszym sta³ym klientom nieodmiennie dziêkujemy za sympatiê m.in. poprzez
dodatkowe rabaty. Wszystkim podró¿uj¹cym z nami oferujemy
nasz¹ uwagê i pomoc przy jak najlepszym wyborze i organizacji
wakacji.
To dziêki m.in. pragnieniu poznawania „nowego i nieznanego”
rozwija³a siê cywilizacja cz³owieka. Wg niektórych naukowców
¿yjemy ju¿ w epoce antropocenu, co niestety przynios³o równie¿
negatywne skutki dla ziemi: zanieczyszczenie œrodowiska, giniêcie
gatunków, dewastacjê zabytków.
Turystyka nie zawsze przynosi pozytywne skutki dla odwiedzanych
rejonów, ale te¿ dziêki poznawaniu innych miejsc i ludzi stajemy siê
bardziej otwarci, rozumiej¹cy zagro¿enia i staraj¹cy siê im przeciwdzia³aæ.
Po³¹czenie radoœci i pasji podró¿owania z poszerzaniem wiedzy o
zagro¿eniach musi przynieœæ tylko pozytywne skutki.
Ufamy, ¿e wspólnie bêdziemy dzieliæ tê pasjê ! ¯e nasze propozycje
wyjazdów bêd¹ dla Pañstwa spirytus movens przy wyborze sposobu i miejsca spêdzenia wolnego czasu.
Rok 2016 og³oszony zosta³ w Polsce rokiem Henryka Sienkiewicza,
dla którego woja¿e po Ameryce, Europie i Afryce by³y inspiracj¹ do
napisania wielu dzie³ i w efekcie siêgniêcia po nagrodê Nobla.
Wroc³aw zosta³ wybrany na Europejsk¹ stolicê kultury. Czeka nas
wyj¹tkowy rok…
Bêdziemy radzi, jeœli spêdzicie go z nami. Zapraszamy !
Do zobaczenia na magicznych szlakach
Zespó³ BP SOLTUR
razem z Wami od 1990 roku
Biuro Podró¿y
Szukajcie nas na Facebooku !
Konkursy, informacje, wymiana
doúwiadczeñ i opinii, zdjææ ...
Spotkajmy siê na FB !
BIURO PODRÓ¯Y SOLTUR sp. z o.o.
SOLTUR
otrzyma³o
wyró¿nienie ODYS 2002 w kategorii
za najlepsz¹ w³asn¹ ofertê w turystyce
wyjazdowej zagranicznej
Organizator:
Koncesjonowany Organizator Turystyki
Rejestr Organizatorów Turystyki i Poœredników Turystycznych
Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego nr K/0903/99/224/2004
Ubezpieczenie Odpowiedzialnoœci Cywilnej Organizatora Turystyki
dla BP Soltur sp. z o.o.
na okres 18.09.2015 - 17.09.2016
Gwarancja Ubezpieczeniowa M 205105
Signal Iduna Polska TU S.A.
Nr konta bankowego: 88 1240 4533 1111 0000 5428 6647
SOLTUR Biuro Podróýy sp. z o.o.
31-011 Kraków pl. Szczepañski 5
tel. (012) 421-96-16, 429-10-99, 426-19-20,
fax. 421-42-81
e-mail: [email protected]
www.soltur.pl
2
6
l
a
t
1
9
9
0
2
0
1
6
d
o
św
i
a
d
c
z
e
n
i
a
SPIS TREŒCI
SOLTUR SEZON 2016
WYCIECZKI AUTOKAREM
Hiszpania, Portugalia - W s³oñcu Iberii
Hiszpania, Portugalia, Francja - Droga do Santiago
Viva Italia
Per³y Italii
W³ochy z Capri
W³ochy - krajobrazy pó³nocy
Klimaty Toskanii
W³ochy z Sycyli¹
W³ochy - Riwiera Adriatycka
Pary¿-Lourdes
Pary¿ i zamki nad Loar¹
Tour de France
Korsyka - najpiêkniejsza z wysp
Lazurowe Wybrze¿e
Anglia-Szkocja-Irlandia-Walia
Norwegia - kraina fiordów
Nadba³tyckie stolice
Nordkapp z Lofotami
Cztery kraje - jeden hotel
Szwajcaria - alpejskie krajobrazy
Europejskie metropolie
Benelux
Bawaria
Zamki nad Renem
Berlin - Poczdam i ... tropiki
Saksonia i Brandenburgia
Bratys³awa i Morawy
Praga - Wiedeñ - Budapeszt
Budapeszt
Wiedeñ
Praga - Z³ote Miasto
Bia³oruœ - podró¿ sentymentalna
Lwów - kresy wschodnie
Litewska przygoda
Bursztynowy szlak
S³owenia - miêdzy górami a morzem
Chorwacja – wapienny raj
Bu³garia - na pograniczu kultur
Albania - nieodkryty zak¹tek Europy
Grecja - Antyk,Bizancjum,wspó³czesnoœæ
Grecja z Santorini
Turcja - smak i zapach orientu
Rumunia - z wizyt¹ u hrabiego Drakuli
WCZASY SAMOLOTEM
2
3
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
10
10
11
12
12
13
14
14
15
15
16
16
17
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
Lizbona z wypoczynkiem
Barcelona z wypoczynkiem
Andaluzja z wypoczynkiem
Rzym z wypoczynkiem
Sardynia z wypoczynkiem
Sycylia z wypoczynkiem
Ateny z wypoczynkiem
Malta - wypoczynek na wyspie s³oñca
32
32
32
33
33
33
34
34
ODLOTOWE WEEKENDY
Pary¿ dla koneserów
Pary¿ z zamkami nad Loar¹
Pary¿ dla najm³odszych
Andaluzja
Madryt i okolice
Barcelona i Montserrat
Lizbona i okolice
Ateny i Peloponez
Toskania
Rzym dla koneserów
Rzym - Capri
Rzym - S.Giovanni Rotondo
Bruksela
Mediolan
Londyn dla koneserów
Amsterdam
Sztokholm - z wizyt¹ u Wazów
Helsinki z Sankt Petersburgiem
Sankt Petersburg
Moskwa
Istambu³
Pielgrzymka do Ziemi Œwiêtej
Pielgrzymka do Medjugorie
Pielgrzymka - Sanktuaria Maryjne Europy
35
35
35
36
36
36
37
37
37
38
38
38
39
39
39
40
40
40
40
41
41
42
42
42
INFORMACJE
Wa¿ne informacje dodatkowe
Warunki uczestnictwa
Rozk³ad jazdy autokarów
43
44
45
WYCIECZKI SAMOLOTEM
Portugalia - kraina fado
Madera - per³a Atlantyku
Majorka - królowa Balearów
Andaluzja - Maroko
Hiszpania, Ole !
W³ochy z Asy¿em
Sycylia - Rzym
Malta - wyspa s³oñca
Szkocja - kraina legend
Irlandia - spacer po Zielonej Wyspie
Gruzja - kraina wina
Moskwa poci¹giem
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
1
HISZPANIA - PORTUGALIA
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 16 dni
W
s
ło
ń c
u
I
b
e
r
i
i
Lichtenstein, Genewa, Carcassonne, Lourdes, Saragossa, Madryt, Toledo, El Escorial, Salamanca, Fatima, Tomar, Batalha,
Alcobaca, Sintra, Lizbona, Sewilla, Kordowa, Granada, Walencja, Barcelona, Avignon, Nicea
1 dzieñ - odjazd z Krakowa godzina
6.00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy
nr 1 (str. 45). Przejazd przez Czechy,
zakwaterowanie w hotelu w pobli¿u
Innsbrucka. Nocleg. (ok. 1.000 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez
Austriê do Szwajcarii - krótkie postoje
w Lichtenstein i Genewie. Obiadokolacja*. Zakwaterowanie w hotelu ko³o
Lyonu. Nocleg. (ok. 720 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez
Francjê z postojem w Carcassonne
(spacer po wpisanej na listê UNESCO
najwiêkszej œredniowiecznej twierdzy
w Europie, otoczonej podwójnym
pierœcieniem murów warownych).
Przyjazd do Lourdes, zakwaterowanie
w hotelu. Obiadokolacja*. Czas wolny.
Nocleg. (ok. 700 km)
4 dzieñ - œniadanie. Wyjazd do Hiszpanii, przejazd przez Pireneje do Saragossy. Spacer: Katedra N. S. del Pilar,
Katedra La Seo, zamek Aljaferia. Przejazd do Madrytu, objazd centrum:
Puerta de Sol, Plaza Mayor, Pa³ac
Królewski. Zakwaterowa. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 900 km)
5 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie le¿¹cego u stóp Sierra de Guadarrama
Panteonu Królów Hiszpanii - Escorialu,
wpisanego na listê UNESCO. Wyjazd
do Toledo - jednego z najcenniejszych
klejnotów hiszpañskiej architektury:
spacer po Starówce wewn¹trz murów
miejskich z Alcazarem, Katedr¹ N M P
(piêkne wnêtrze, obrazy El Greca i
Goi), synagog¹, Domem - Muzeum El
Greco). Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 240 km)
6 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Muzeum Prado - jednego z najbogatszych muzeów na œwiecie. W po³udnie
wyjazd do Portugalii z krótkim postojem w Salamance - spacer po mieœcie
s³yn¹cym z najstarszego uniwersytetu
w Hiszpanii (1218.). Zakwaterowanie
w hotelu w Fatimie. Obiadokolacja*.
Nocleg. (ok. 540 km)
7 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie klasztorów: templariuszy w Tomar, dominikanów w Batalha (zabytek UNESCO) i
cystersów w Alcobaca. Powrót do Fatimy - czas na pobyt w sanktuarium.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 200 km)
2
8 dzieñ - œniadanie. Przejazd na Przyl¹dek Roca - najdalej wysuniêty na zachód punkt Europy. Zwiedzanie Sintry
bêd¹cej na liœcie UNESCO, pa³ace królewskie: Paco Real (letnia rezydencja,
fascynuj¹ca mieszanka gotyku, stylu
manueliñskiego oraz mauretañskiego) i da Pena (bajkowa budowla stoi
na szczycie wzgórza, z którego rozci¹ga siê urzekaj¹cy widok na okolicê).
Przejazd przez dawne kurorty arystokratyczne Estoril i Cascais (krótki postój). Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 160 km)
9 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie stolicy
i okna na œwiat Portugalii, Lizbony,
której w¹skie uliczki, cudown¹ b³êkitno bia³¹ panoramê i fascynuj¹c¹ atmosferê przedstawia niezwyk³y film
„Lisbon story” z przepiêkn¹ muzyk¹
fado (Stare Miasto, dzielnica Alfama,
katedra, wzgórze pa³acowe San Jorge, klasztor œw. Hieronima, Wie¿a Belem, Oceanarium). Czas wolny. Obiadokolacja*. Nocleg.
10 dzieñ - œniadanie. Wyjazd do Hiszpanii - zwiedzanie Sewilli - miasta Don
Juana i Carmen, jednego z najpiêkniejszych miast Hiszpanii, wpisanego
na listê UNESCO: Alcazar - dawny pa³ac królewski w stylu mudejar, XVwieczna katedra N M P - jeden z najwspanialszych gotyckich koœcio³ów na
œwiecie (m.in. kaplica z grobowcem
Kolumba), wie¿a la Giralda z zachwycaj¹c¹ panoram¹ miasta. Wieczorny
spacer po Santa Cruz, starej dzielnicy
¿ydowskiej, pe³nej malowniczych uliczek. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 460 km)
11 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Kordowy, zwiedzanie miasta: unikatowy
meczet przebudowany na katedrê
(jedno z najwspanialszych dzie³ architektury islamu), Juderia z Kwiatow¹
Uliczk¹, Alkazar piêknie po³o¿ony nad
rzek¹ Gwadalkiwir. Muzeum Torreadorów. Przejazd do wpisanej na listê
UNESCO per³y Andaluzji - Granady.
Spacer po dzielnicach: katedralnej
(renesansowa katedra Santa Maria de
la Encarnacion, kaplica grobowa Królów katolickich) i arabskiej Albayzin
(orientalne w¹skie uliczki najstarszej
dzielnicy miasta, piêkna panoram¹ na
„ostatni bastion Maurów”). Przejazd
do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 350 km)
12 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Alhambry - zespo³u pa³acowego w³adców mauretañskich, ich letniej siedziby i ogrodów Generalife, arcydzie³a
architektury arabskiej, której niezwyk³e bogactwo dekoracji wnêtrz przypomina obrazy z baœni z tysi¹ca i jednej
nocy. Przejazd przez p³askowy¿ Sierra
Nevada i Wybrze¿e Lewantu. Spacer
po najstarszej dzielnicy Walencji (Bazylika, Pa³ac Prowincji, Gie³da Jedwabnicza wpisana na listê UNESCO).
Przejazd pod zachwycaj¹ce nowoczesn¹ architektur¹ Miasto Sztuki i
Nauki - najwiêksze centrum kulturalne
Europy. Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg (ok. 500 km)
13 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Barcelony - zwiedzanie miasta Miro, Gaudiego, Picassa i … s³ynnej Barçy: objazd Wzgórza Montjuic, spacer po gotyckiej dzielnicy z katedr¹, po barwnych bulwarach Las Ramblas, postój
przy najs³ynniejszym dziele Gaudiego
- koœciele Sagrada Familia a nastêpnie
spacer po bajkowym Parku Güell z
najd³u¿sz¹ ³awk¹ œwiata. Przejazd do
hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 400 km)
14 dzieñ - œniadanie. Krótki wypoczynek nad Morzem Œródziemnym. Przejazd do Avignon - kompleksu pod patronatem UNESCO; krótki spacer po
po .
dawnej stolicy papieskiej, z gotyckim
Pa³acem papie¿y i znanym z piosenki
XII-wiecznym mostem nad Rodanem.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 650 km)
15 dzieñ - œniadanie. Przejazd wzd³u¿
Lazurowego Wybrze¿a do Nicei - spacer po Promenade des Anglais oraz
malowniczych uliczkach Starówki, panorama na miasto i Zatokê Anio³ów ze
Wzgórza Zamkowego. Przejazd przez
terytorium W³ochy do Austrii. Obiadokolacja*. Zakwaterowanie w hotelu.
Nocleg. (ok. 970 km)
16 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez
Austriê i Czechy. Powrót do Krakowa
ok. godz. 20.00. (ok. 690 km)
KOD
TERMINY
CENA
ESP 07
ESP 09
01.07 - 16.07
09.09 - 24.09
3.190
3.190
* dop³ata do 14 obiadokolacji: 660 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 1390 z³
Cena obejmuje:
15 noclegów ze œniadaniami - w tym 6
w Hiszpanii, 4 w Portugalii, 3 we Francji
i 2 w Austrii (hotele**/***, pokoje 2, 3osobowe z ³azienkami), autokar komfortowy, opiekê pilota, ubezpieczenie
NNW, KL i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 190 € na bilety
wstêpu, przewodników miejscowych, taksy
lokalne, przejazdy komunikacj¹ miejsk¹.
C
a
r
c
a
s
s
o
n
e
L
o
u
r
d
e
s
a
r
a
g
o
s
s
a
S
a
l
a
m
a
n
c
aS
E
s
c
o
r
i
a
l
F
a
t
i
m
a
M
a
d
r
i
d
B
a
r
c
e
l
o
n
a
S
i
n
t
r
a
T
o
m
a
r
L
i
s
b
o
a
T
o
l
e
d
o
H I S Z P A N I A
C
o
r
d
o
b
a
S
e
v
i
l
l
a
G
r
a
n
a
d
a
W
a
l
e
n
c
i
a
HISZPANIA - PORTUGALIA - FRANCJA
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 15 dni
D
r
o
g
a
d
o
S
a
n
t
i
a
g
o
(
T
U
R
Y
S
T
Y
C
Z
N
E
S
Z
L
A
K
I
U
N
E
S
C
O
)
Avignon, Barcelona, Montserrat, Madryt, Toledo, Lizbona, Tomar, Batalha, Alcobaca, Fatima, Sintra, Coimbra, Porto, Santiago de Compostela, Burgos, Pampeluna, Lourdes, Rocamadour, Le Puy, Genewa, Einsiedeln, Altötting, Melk
1 dzieñ - odjazd autokaru z Krakowa
godzina 6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy nr 1 (str. 45). Przejazd
przez Czechy i Austriê. Zakwaterowanie w hotelu we W³oszech. Nocleg
tranzytowy. (ok. 1.200 km)
2 dzieñ - wczesne œniadanie. Przejazd
przez Lazurowe Wybrze¿e z postojem
w Avignon - spacer po miasteczku z
kompleksem pa³aców papieskich i
s³ynnym mostem na Rodanie. Obiadokolacja*. Przyjazd do hotelu w rejonie Barcelony, zakwaterowanie. Nocleg. (ok. 1 200 km)
3 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Montserrat (klasztor w górach) i spacer po
Barcelonie - bulwary Las Ramblas,
Koœció³ Sagrada Familia, dzielnica gotycka, Park Güell. Czas wolny. Powrót
do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
(ok. 200 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Madrytu - objazd autokarem (Puerta del
Sol, Plaza Espana, Pa³ac Królewski).
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 680 km)
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Toledo, spacer po mieœcie (mury miejskie,
Alcazar, katedra). Przejazd do Lizbony,
zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 690 km)
6 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Lizbony: Stare Miasto, najstarsza dzielnica miasta Alfama (tu narodzi³a siê
wyj¹tkowa muzyka fado), katedra,
wzgórze pa³acowe San Jorge, dzielnica Belem z klasztorem œw. Hieronima i Wie¿¹ Belem (st¹d wyp³ynê³a
wyprawa Vasco da Gamy do Indii).
Czas wolny. Obiadokolacja*. Dla chêtnych spektakl fado, ok. 40 €. Nocleg.
7 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez
dawne arystokratyczne kurorty Estoril
i Cascais do Sintry - zwiedzanie: pa³ace królewskie Paco Real - letnia rezydencja królów, da Pena - portugalski
Neuschwanstein. Postój na wysuniêtym najdalej na zachód przyl¹dku Europy Cabo da Roca. Przejazd do Fatimy. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 160 km)
8 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie klasztorów: templariuszy w Tomar, cystersów w Alcobaca (grobowce królewskie) i dominikanów w Batalha (zabytek UNESCO). Powrót do Fatimy. Czas
wolny na pobyt w sanktuarium. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 200 km)
9 dzieñ - œniadanie. Przejazd wzd³u¿
wybrze¿a portugalskiego na pó³noc,
po drodze postój w dawnej stolicy z
najstarszym uniwersytetem Portugalii
- Coimbrze i w Porto - spacer po Starym Mieœcie wpisanym na Listê
UNESCO, w miarê mo¿liwoœci degustacja wina. Przejazd do Santiago de
Compostella. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 560 km)
10 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Santiago de Compostella, zwanego jednym z trzech œwiêtych miast chrzeœcijañskich i od œredniowiecza cel p¹tnictwa do grobu Aposto³a Jakuba (Katedra i zespó³ Starego Miasta wpisane
na listê UNESCO). Przejazd Szlakiem
Pielgrzymów do Burgos - spacer (starówka ze wspania³¹ gotyck¹ Katedr¹ i
pomnikiem Cyda). Zakwaterowanie.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 580 km)
11 dzieñ - œniadanie. Przejazd do s³yn¹cej z sanfermines (gonitwy byków)
Pampeluny, zwiedzanie: Stare Miasto,
Cytadela. Przejazd do Lourdes. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Czas wolny na pobyt w sanktuarium. Nocleg. (ok. 420 km)
12 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Rocamadour (spacer po piêknym œredniowiecznym miasteczku „zawieszonym” na ska³ach) a nastêpnie do Le
Puy (zwiedzanie le¿¹cego wœród wygas³ych wulkanów miasteczka z figur¹
francuskiej Czarnej Madonny - pocz¹tek francuskiego Szlaku œw. Jakuba.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 600 km)
13 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Genewy, spacer (ulica i most Mont Blanc
z widokiem na jezioro i najwiêksz¹
fontannê w Europie, Katedra œw. Piotra)
R
o
c
a
m
a
d
o
u
r
S
a
n
t
i
a
g
o
d
e
C
o
m
p
o
s
t
e
l
a
L
o
u
r
d
e
s
P
a
m
p
l
o
n
a
P
o
r
t
o
L
i
s
b
o
a
H I S Z P A N I A
KOD
TERMINY
CENA
ESF 05
ESF 10
14.05 - 28.05
17.09 - 01.10
2.950
2.950
* dop³ata do 13 obiadokolacji: 600 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 1250 z³
B
u
r
g
o
s
F
a
t
i
m
a
T
o
m
a
r
M
a
d
r
i
d
T
o
l
e
d
o
S
i
n
t
r
a
tra). Przejazd przez Szwajcariê. Postój
w Einsiedeln, przy klasztorze benedyktynów ze statuetk¹ Czarnej Madonny. Przyjazd do hotelu w Austrii. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 720 km)
14 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Altötting (kaplica z Czarn¹ Madonn¹ Bawarsk¹), nastêpnie do opactwa benedyktynów w Melk usytuowanego na skarpie naddunajskiej. Obiadokolacja*.
Nocna podró¿ do Polski. (ok. 650 km)
15 dzieñ - podró¿ przez Czechy, powrót do Krakowa w godzinach porannych, ok. 9:00 (ok. 550 km).
M
o
n
t
s
e
r
r
a
t
B
a
r
c
e
l
o
n
a
Cena obejmuje: 13 noclegów, w tym 5 w
Hiszpanii, 4 w Portugalii, 2 we Francji, po
1 we W³oszech i Austrii (hotele**/***,
pokoje 2, 3-osob. z ³azienkami), 13 œniadañ, komfortowy autokar, opiekê pilota,
ubezpieczenie NNW, KL i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 180 € na biletu wstêpu, miejscowych przewodników, taksy lokalne i przejazdy komunikacj¹ miejsk¹.
3
W£OCHY
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 10 dni
V
i
v
a
I
t
a
l
i
a
Florencja, Siena, Asy¿, Rzym, Watykan, Monte Cassino, Pompeje, Capri, San Giovanni Rotondo, Loreto, San Marino, Wenecja
1 dzieñ - odjazd z Krakowa o godz.
6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy
nr 1 (str. 45). Przejazd przez terytorium Czech, Austrii i W³ochy. Przyjazd
do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.1000 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Florencji. Zwiedzanie miasta: koœció³ œw.
Krzy¿a, katedra, Wie¿a Giotta, Baptysterium, Piazza della Signoria z galeri¹
rzeŸb, Most Ponte Vecchio. Przejazd
do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 250 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Sieny.
zwiedzanie miasta: koœció³ Dominikanów, katedra, Baptysterium, Plac Il
Campo, Palazzo Publico oraz Torre del
Mangia (z zewn¹trz). Przejazd do Asy¿u. Zwiedzanie: Bazylika Matki Boskiej
Anielskiej, Porcjunkula i Ogród Ró¿any, Bazylika œw. Franciszka z krypt¹.
Przejazd do hotelu w okolicy Rzymu.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 400 km)
B
o
l
z
a
n
o
S
Ł O
W
E
N
I
A
M
e
d
i
o
l
a
n
W
e
n
e
c
j
a
T
u
r
y
n
C
H
O
R
W
A
C
J
A
G
e
n
u
a
S
A
N
M
A
R
I
N
O
F
l
o
r
e
n
c
j
a
S
i
e
n
a
A
s
i
s
K
o
r
s
y
k
a
R
z
y
m
S
.
G
.
R
o
t
o
n
d
o
M
o
n
t
e
C
a
s
s
i
n
o
N
e
a
p
o
l
P
o
m
p
e
j
e
C
a
p
r
i
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Watykanu. Zwiedzanie Muzeum Watykañskiego i Kaplicy Sykstyñskiej, Bazyliki
œw. Piotra, nawiedzenie grobu œw. Jana Paw³a II. Zwiedzanie Rzymu: Panteon, Plac Navona, Fontanna Czterech
Rzek, Fontanna di Trevi, Plac i Schody
Hiszpañskie, Plac Wenecki, O³tarz Ojczyzny, Kapitol, Forum Romanum, £uk
Konstantyna, Koloseum, Bazylika œw.
Jana na Lateranie, Schody Œwiête. Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
5 dzieñ - œniadanie. Udzia³ w papieskiej audiencji generalnej (uzale¿niony
od obecnoœci Ojca œw. w Rzymie).
Przejazd na Monte Cassino. Zwiedzanie cmentarza wojennego ¿o³nierzy II
Korpusu gen. W³. Andersa oraz Opactwa Benedyktynów. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*.
Nocleg.
6 dzieñ - œniadanie. Wycieczka statkiem na Capri (w przypadku z³ych warunków atmosferycznych - program
alternatywny, zaproponowany przez
pilota). Rejs statkiem wokó³ wyspy,
podczas którego mo¿na podziwiaæ
piêkne klify, zatoczki i pieczary. Powrót
do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
(ok. 100 km)
4
7 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Pompei - zwiedzanie - miasta zastyg³ego w
czasie na skutek zalania law¹. Przejazd do San Giovanni Rotondo - miasta
Ojca Pio. W San Giovanni Rotondo
zwiedzanie Starego i Nowego Sanktuarium oraz grobu s³ynnego Mistyka.
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 250 km)
8 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Loreto. Zwiedzanie Sanktuarium Matki
Bo¿ej Loretañskiej ze Œwiêtym Domkiem Zwiastowania i kaplicami prezbiterium. Przejazd do najstarszej republiki œwiata - San Marino. Spacer
szlakiem turystycznym wœród œredniowiecznych zabudowañ i obwa³owañ.
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 470 km)
9 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Wenecji - dziewiêciogodzinny pobyt przejazd tramwajem wodnym do Placu œw. Marka. Zwiedzanie: Plac œw.
Marka z otaczaj¹cymi budowlami
(Wie¿a Zegarowa, dzwonnica) Bazylika œw. Marka, Pa³ac Do¿ów (z zewn¹trz), Most Westchnieñ i Most Rialto.
Czas wolny. Przejazd przez terytorium
W³och. (ok. 550 km)
10 dzieñ - dalsza podró¿ przez Austriê,
Czechy i Polskê. Powrót do Krakowa
ok. godz. 10:00. (ok. 750 km)
KOD
TERMINY
CENA
WLO 07
WLO 08
01.07 - 10.07
19.08 - 28.08
1.850
1.850
* dop³ata do 8 obiadokolacji: 220 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 650 z³
Cena obejmuje:
8 noclegów w hotelach*** (pokoje 2, 3osob. z ³azienkami), 8 œniadañ, autokar
komfortowy, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 160 € na
op³aty na wjazdy do miast, bilety wstêpu, obligatoryjnych przewodników miejskich, zestaw tour guide, komunikacjê
miejsk¹, prom oraz statek wokó³ Capri,
tramwaj wodny w Wenecji.
W£OCHY
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 7 dni
P
e
r
ły
I
t
a
l
i
i
Florencja, Orvieto, Asy¿, Rzym, Watykan, Monte Cassino, Wenecja
M
e
d
i
o
l
a
n
T
u
r
y
n
P
a
r
m
a
1 dzieñ - odjazd autokaru z Krakowa
godzina 6:00. Pozosta³e miejscowoœci
wg trasy nr 1 (strona 45). Przejazd
przez terytorium Czech, Austrii oraz
W³och. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.
1.000 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Florencji. Zwiedzanie - katedra NMP Kwietnej, Baptysterium, koœció³ Santa Croce,
Palazzo Vecchio, Plac Signorii, most
Ponte Vecchio. Przejazd do hotelu.
Zakwaterowanie. Obiadokolacja*.
Nocleg. (ok. 450 km)
G
e
n
u
a
F
l
o
r
e
n
c
j
a
A
s
i
s
O
r
v
i
e
t
o
R
z
y
m
M
o
n
t
e
C
a
s
s
i
n
o
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Orvieto. Zwiedzanie malowniczego miasteczka z gotyck¹ katedr¹. Przejazd do
Asy¿u - zwiedzanie: Bazylika Matki
Boskiej Anielskiej, Porcjunkula, Bazylika œw. Franciszka, Ogród Ró¿any. Przejazd do hotelu w okolicy Rzymu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 350 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Rzymu. Zwiedzanie: Bazylika Santa Maria
Maggiore, Bazylika œw. Jana na Lateranie, Schody Œwiête, £uk Konstantyna, Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, O³tarz Ojczyzny,
Plac Hiszpañski, Schody Hiszpañskie,
Fontanna di Trevi. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 100 km)
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Watykanu. Udzia³ w papieskiej audiencji generalnej
neralnej (uwarunkowany obecnoœci¹
Ojcaca Œwiêtego w Watykanie). Zwiedzanie: Bazylika œw. Piotra, nawiedzenie grobu œw. Jana Paw³a II. Przejazd do Monte Cassino - zwiedzanie:
Cmentarza ¯o³nierzy Polskich i Opactwa Benedyktynów. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 380 km)
6 dzieñ - œniadanie. Przyjazd do Wenecji. Przejazd tramwajem wodnym na
Plac œw. Marka. Zwiedzanie Wenecji:
Plac œw. Marka, Bazylika œw. Marka,
Most Westchnieñ, Most Rialto. Przejazd
do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolaja*. Nocleg. (ok. 450 km)
7 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez terytorium W³och, Austrii i Czech. Powrót
do Krakowa ok. godziny 20.00. (ok.
900 km)
W£OCHY
Wenecja, San Marino, Asy¿, Rzym, Watykan, Monte Cassino, Pompeje, Capri, Florencja
8
KOD
TERMIN
CENA
WPI 04
WPI 05
WPI 07
WPI 09
09.04 - 15.04
21.05 - 27.05
16.07 - 22.07
24.09 - 30.09
1.450
1.600
1.450
1.450
* dop³ata do 6 obiadokolacji: 150 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 450 z³
Cena obejmuje:
6 noclegów w hotelach*** (pokoje 2, 3osob. z ³azienkami), 6 œniadañ, autokar
komfortowy, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 110 € na bilety wstêpu, op³aty drogowe i wjazdy do
miast, komunikacjê miejsk¹, obligatoryjnych lokalnych przewodników, zestaw
tour guide, op³aty lokalne oraz tramwaj
wodny w Wenecji.
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 8 dni
W
ło
c
h
y
z
C
a
p
r
i
1 dzieñ - odjazd autokaru z Krakowa godzina 6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg
trasy nr 1 (strona 45). Przejazd przez
terytorium Czech, Austrii i W³och. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 1000 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Wenecji
- zwiedzanie: Plac Œw. Marka, Bazylika
Œw. Marka ze Z³otym O³tarzem, Pa³ac
Do¿ów, Most Westchnieñ, Most Rialto.
Przejazd do San Marino, zwiedzanie najstarszej republiki œwiata. Spacer wœród
œredniowiecznej architektury - Brama
Œw. Franciszka, Grota Kuszników, budynek parlamentu Republiki San Marino.
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 450 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Asy¿u zwiedzanie: Bazylika S.Maria degli Angeli, Porcjunkula, Bazylika Œw. Franciszka,
Bazylika Œw. Klary. Przejazd do hotelu w
okolicy Rzymu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 450 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Watykanu (udzia³ w audiencji generalnej uwarunkowany obecnoœci¹ papie¿a w Rzymie). Zwiedzanie Bazyliki Œw. Piotra, nawiedzenie grobu œw Jana Paw³a II.
Zwiedzanie „wiecznego miasta” - Piazza
Navona z fontann¹ "Czterech Rzek"
Giovanni Berniniego. Panteon, Fontanna
di Trevi, Schody i Plac Hiszpañski, Plac
Wenecki, Kapitol, Forum Romanum,
Koloseum. Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
W
e
n
e
c
j
a
M
e
d
i
o
l
a
n
W
e
n
e
c
j
a
G
e
n
u
a
F
l
o
r
e
n
c
j
a
S
a
n
M
a
r
i
n
o
A
s
y
ż
R
z
y
m
M
o
n
t
e
C
a
s
s
i
n
o
P
o
m
p
e
j
e
C
a
p
r
i
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Monte
Cassino, zwiedzanie Cmentarza wojennego ¿o³nierzy II Korpusu gen. W³adys³awa Andersa oraz Opactwa Benedyktynów. Przejazd do Pompei - miasta
rzymskiego, które 24 sierpnia 79 r. n.e.
zniszczy³ wybuch Wezuwiusza. Popió³
wulkaniczny, który zasypa³ Pompeje,
doskonale zakonserwowa³ budowle i
przedmioty, co pozwala poznaæ nam
doœæ dok³adnie wygl¹d rzymskiego
miasta œredniej wielkoœci i ¿ycie jego
mieszkañców. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg.
(ok. 250 km)
6 dzieñ - œniadanie. Przep³yniêcie statkiem na Capri - wyspê, na której ³agodny, œródziemnomorski klimat i wspania³e
widoki zapewniaj¹ wiele atrakcji turystycznych. Pobyt po³¹czony ze zwiedzaniem najpiêkniejszej wyspy Morza Tyreñ
-reñskiego
skiego. Rejs statkiem wokó³ wyspy podczas którego mo¿na podziwiaæ zatoczki,
klify, pieczary, morskie groty (w przypadku z³ych warunków atmosferycznych,
program alternatywny zaproponowany
przez pilota). Przejazd do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 350 km)
7 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Florencji
- 9 godzinny pobyt. Zwiedzanie: Koœció³
Santa Croce - miejsce pochówku najznamienitszych W³ochów z Micha³em Anio³em na czele, Piazza Signoria, Palazzo
Vecchio, katedra Santa Maria del Fiore,
któr¹ wieñczy s³ynna kopu³a Bruneleschiego, Wie¿a Giotta, Baptysterium,
Ponte Vecchio zwany Mostem Z³otników.
Przejazd do Polski przez W³ochy i Austriê. (ok. 950 km)
8 dzieñ - dalsza podró¿ przez Austriê,
Czechy. Powrót do Krakowa ok. godz.
12.00. (ok. 850 km)
KOD
TERMIN
CENA
WPC 05
WPC 07
WPC 08
WPC 09
WPC 10
01.05 - 08.05
03.07 - 10.07
14.08 - 21.08
18.09 - 25.09
16.10 - 23.09
1.650
1.500
1.650
1.500
1.500
* dop³ata do 6 obiadokolacji: 150 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 450 z³
Cena obejmuje:
6 noclegów w hotelach*** (pokoje 2, 3os. z ³azienkami), 6 œniadañ, komfortowy
autokar, opiekê pilota, ubezpieczenie KL,
NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 150 € na bilety wstêpu do zwiedzanych obiektów,
rejs tramwajem wodnym w Wenecji,
prom i statek na Capri, przewodników
miejskich, zestaw tour guide op³aty drogowe i wjazdy do miast, op³aty lokalne
oraz komunikacjê miejsk¹.
5
W£OCHY
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 6 dni
K
r
a
j
o
b
r
a
z
y
p
ó
łn
o
c
n
y
c
h
W
ło
c
h
Cortina D`Ampezzo, Vincenta, Werona, Sirmione, Jezioro Garda, Bergamo, Mediolan, Wenecja
1 dzieñ - odjazd autokaru z Krakowa o
godz. 6.00. Pozosta³e miejscowoœci wg
trasy nr 1 (str. 45). Przejazd przez
terytorium Czech, Austrii, W³och. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja* Nocleg. (ok. 1000 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Cortiny
d`Ampezzo. Wyjazd kolejk¹ na szczyt
Tofana Mezzo (3 244 m n.p.m.). Czas
wolny. Przejazd malownicz¹ Drog¹ Dolomick¹ do hotelu. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja*. Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Vicenzy, którego historyczne centrum zosta³o wpisane w 1994 r. na Listê œwiatowego dziedzictwa UNESCO - zwiedzanie - katedra, Sanktuarium Matki
Bo¿ej z Monte Berico, koœció³ Santa
Maria in Araceli. Przejazd do Werony spacer po mieœcie - rzymska Arena,
Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori,
dom Julii, katedra. Mo¿liwoœæ indywidualnego wyjazdu na wie¿ê de Lamberti, z której rozci¹ga siê wspania³y
widok na miasto. Przejazd do hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 330 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Sirmione nad jeziorem Garda, gdzie znajduje
siê urokliwy zamek Rocca Scaglieri.
Spacer po miasteczku, rejs statkiem
wzd³u¿ jeziora z zawijaniem do naj³adniejszych miasteczek. Zwiedzanie Limone. Czas wolny. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg
P
a
r
m
a
R
a
v
e
n
n
a
G
e
n
u
a
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Bergamo. Wjazd kolejk¹ do Bergamo Alta przepiêknej starówki - spacer od Piazza
Vecchia ze œredniowiecznym Palazzo
della Raggione do Piazza del Duomo z
katedr¹, romañskim koœcio³em Santa
Maria Maggiore i renesansow¹ Capella
Colleoni ze wspania³¹ fasad¹. Przejazd
do Mediolanu - œwiatowej stolicy mody.
Zwiedzanie - Piazza Duomo ze s³ynn¹
gotyck¹ katedr¹, ulica Vittorio Emanuele z eleganckimi kawiarniami - tradycyjne
cyjne miejsce spotkañ mediolañczyków,
Piazza della Scala ze s³ynn¹ oper¹Teatro
alla Scala, zamek Sforzów. Przejazd do
hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.
180 km)
6 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Wenecji
- zwiedzanie: Plac i Bazylika œw. Marka,
Campanile (dzwonnica), Wie¿a Zegarowa, Most Westchnieñ, Most Rialto. Przejazd do Polski przez W³ochy, Austriê,
Czechy. Powrót do Krakowa ok. godz.
23.00. (ok. 1 100 km)
TERMIN
CENA
24.05 - 29.05
02.07 - 07.07
13.09 - 18.09
1.300
1.300
1.300
Cena obejmuje:
5 noclegów w hotelach*** (pokoje 2, 3osob. z ³azienkami), 5 œniadañ, autokar
komfortowy, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y posiadaæ ok. 90 € na bilety wstêpu, op³aty drogowe wjazdy do miast,
op³aty lokalne, komunikacjê miejsk¹,
obligatoryjnych lokalnych przewodników
tramwaj wodny w Wenecji, zestaw tour
guide.
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 7 dni
K
l
i
m
a
t
y
T
o
s
k
a
n
i
Florencja, Cinque Terre, Piza, San Gimignano, Siena, Werona, Sirmione, Wenecja
6
KOD
WPP 05
WPP 07
WPP 09
* dop³ata do 5 obiadokolacji: 150 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 450 z³
W£OCHY
1 dzieñ - odjazd autokaru z Krakowa godzina 6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg
trasy nr 1 (str. 45). Przejazd przez terytorium Czech, Austrii i W³och. Przyjazd
do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja* Nocleg (ok. 900 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Florencji. Zwiedzanie miasta - koœció³ Santa
Croce, katedra NMP Kwietnej, Baptysterium, Wie¿a Giotta , Plac Signorii z galeri¹ rzeŸb, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio. Czas wolny. Przejazd do hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.260 km).
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Parku
Narodowego Cinque Terre - miasteczek
po³o¿onych na ska³ach, a na pobliskich
tarasach rosn¹ drzewa oliwne i winoroœle. Park narodowy to przede wszystkim zatoki, pla¿e, ska³y, groty i morskie
urwiska.Pomiêdzy miasteczkami bêdziemy
V
i
z
e
n
c
a
B
e
r
g
a
m
o
M
e
d
i
o
l
a
n
S
i
r
m
i
o
n
e
W
e
n
e
c
j
a
W
e
r
o
n
a
C
i
n
q
u
e
T
e
r
r
a
F
l
o
r
e
n
c
j
a
P
i
z
a
R
E
G
I
O
N
C
H
I
N
T
I
S
a
n
G
i
m
i
g
n
a
n
o
S
i
e
n
a
T
O
S
K
A
N
I
A
KOD
TERMIN
CENA
WPN 05
WPN 07
WPN 08
WPN 09
WPN 10
30.04 - 06.05
09.07 - 15.07
20.08 - 26.08
10.09 - 16.09
08.10 - 15.10
1.550
1.400
1.550
1.550
1.400
* dop³ata do 5 obiadokolacji: 150 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 450 z³
my przemieszczaæ siê kolej¹ (zwiedzimy trzy miasteczka). Przejazd do Pizy.
Zwiedzanie Pola Cudów - Krzywa Wie¿a, Baptysterium, katedra. Obiadokolacja z degustacj¹ wina*. Powrót do hotelu. Nocleg. (ok. 250 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do San
Gimignano zwanego œredniowiecznym
Manhattanem, mo¿na tam zobaczyæ
jedne z najpiêkniejszych pejza¿y w Toskanii. Spacer po mieœcie - Piazza della
Cisterna, Piazza del Duomo, Pallazzo
dei Popolo. Przejazd do Sieny. Zwiedzanie: Piazza del Campo, Palazzo Publico, Torre del Mangia, katedra, koœció³
Dominikanów. Przejazd przez region
Chianti z winnicami i miastami na wzgórzach. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 400 km)
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Werony. Zwiedzanie - rzymska Arena, Piazza
delle Erbe, Piazza dei Signori, dom Julii,
katedra. Mo¿liwoœæ indywidualnego wyjazdu na wie¿ê de Lamberti, z której
rozci¹ga siê wspania³y widok na miasto.
Przejazd do Sirmione nad jeziorem
Garda, gdzie znajduje siê bajkowy zamek Rocca Scaglieri. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*.
Nocleg. (ok. 400 km)
6 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Wenecji
- dziewiêciogodzinny pobyt - zwiedzanie - Plac œw. Marka, Bazylika œw. Marka, dzwonnica, Wie¿a Zegarowa, Most
Westchnieñ, Most Rialto. Przejazd przez
terytorium W³och, Austrii (ok.400 km)
7 dzieñ - dalsza podró¿ przez terytorium
Austrii, Czech i Polski. Powrót do
Krakowa ok. godz. 10.00. (ok. 900 km)
Cena obejmuje:
5 noclegów w hotelach*** (pokoje 2, 3osobowe z ³azienkami), 5 œniadañ, komfortowy autokar, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 115 € na bilty
wstêpu do zwiedzanych obiektów, zestaw
tour guide, komunikacjê miejsk¹, op³aty
drogowe, wjazdy do miast, op³aty lokalne,
obligatoryjnych przewodników miejskich,
bilet na poci¹g do Cinque
Terre,rejs tramwajem
wodnym w Wenecji.
W£OCHY
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 11 dni
W
ło
c
h
y
z
S
y
c
y
l
i
ą
N
e
a
p
o
l
Rawenna, Urbino, San Marino, Loreto, S.G. Rotundo, Noto, Palermo, Neapol, Pompeje,
Monte Cassino, Watykan
1 dzieñ - odjazd autokaru z Krakowa,
godzina 6:00. Pozosta³e miejscowoœci
wg trasy nr 1 (str. 45). Przejazd przez terytorium Czech, Austrii, W³och. Przyjazd
do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 1000 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przyjazd do Rawenny. Zwiedzanie Rawenny: Bazylika San
Vitale z imponuj¹cymi mozaikami, grób
Dantego. Przejazd do Urbino - niezwykle
urokliwej miejscowoœci zwiedzanie katedry, Dom Rafaela. Przejazd do San
Marino - zwiedzanie najstarszej republiki. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.350 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Loreto zwiedzanie póŸnogotyckiej Bazyliki ze
Œwiêtym Domkiem oraz Cmentarza ¯o³nierzy Polskich. Przejazd do San Giovanni Rotundo - miasta, w którym ¿y³ s³ynny mistyk Ojciec Pio. Zwiedzanie Starego
i Nowego Sanktuarium. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*.
Nocleg. (ok. 500 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Reggio
di Kalabria. Przep³yniêcie promem do
portu w Mesynie. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg.
(ok. 700 km)
5 -7 dzieñ - œniadanie. Pobyt wypoczynkowy, pla¿owanie, k¹piele, mo¿liwoœæ
korzystania z wycieczek fakultatywnych.
Obiadokolacja*. Nocleg.
M
e
s
s
y
n
a
P
a
l
e
r
m
o
T
a
o
r
m
i
n
a
E
t
n
a
S
Y
C
Y
L
I
A
C
a
t
a
n
i
a
A
g
r
i
g
e
n
t
o
S
y
r
a
k
u
z
y
N
o
t
o
KOD
TERMIN
CENA
WSY 09
29.06 - 09.07
2.390
* dop³ata do 9 obiadokolacji: 270 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 750 z³
8 dzieñ - po œniadaniu przejazd do Palermo. Zwiedzanie: pozosta³oœci murów
rzymskich, punickiej nekropoli, pa³ac
królewski, gdzie znajduje siê Capella Palatina, katedra S. Rosalia z grobowcami
królów, koœcio³y S. Cataldo, S. Giovanni
degli Eremiti, S. Giovanni di Napoletani.
Zaokrêtowanie na prom Palermo - Neapol. Nocleg na promie. (ok. 280 km)
9 dzieñ - przyp³yniêcie do Neapolu spacer po mieœcie: Castel Nuovo, gotycka katedra z kaplic¹ œw. Januarego.
Przejazd do Pompei - miasta zastyg³ego
w czasie
W£OCHY
w czasie na skutek zalania law¹. Przejazd na Monte Cassino. Zwiedzanie
Cmetarza ¿o³nierzy Polskich i Opactwa
Benedyktynów. Przejazd na nocleg do
hotelu w okolicach Rzymu. Obiadokolacja*. (ok. 300 km)
10 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Watykanu. Zwiedzanie Bazyliki œw. Piotra, nawiedzenie grobu Jana Paw³a II. Przejazd
do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 550 km)
11 dzieñ - œniadanie. Podró¿ przez terytorium W³och, Austrii i Czech. Powrót do
Krakowa ok. godz. 22.00. (ok.1100 km)
Cena obejmuje:
9 noclegów we W³oszech w hotelach***
(pokoje 2, 3-osob. z ³azienkami), 1 nocleg na promie Palermo - Neapol (siedzenia lotnicze, mo¿liwoœæ wykupienia kabiny 4 osobowej wewnêtrznej), 9 œniadañ autokar komfortowy, opiekê pilota,
ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y posiadaæ ok. 160 € na bilety wstêpu, wjazdy do miast i obligatoryjnych
przewodników miejskich, zestaw tour
guide, op³aty lokalne, komunikacjê miejsk¹, prom na Sycyliê.
Wycieczki fakultatywne przy minimum
20 osobach:
Syrakuzy (ok. 30 €), Taormina (ok. 25 €),
Etna (ok. 30 €),
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 10 dni
R
i
m
i
n
i
W
e
n
e
c
j
a
1 dzieñ - odjazd autokaru z Krakowa
o godzinie 14.00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy nr 2 (str. 45). Przejazd
przez terytorium Czech, Austrii oraz
W³och. (ok. 1000 km)
2 dzieñ - przyjazd do Wenecji w godzinach porannych. Zwiedzanie: Plac œw.
Marka, Bazylika œw. Marka, Wie¿a Zegarowa, Most Westchnieñ, Most Rialto. Powrót na parking tramwajem
wodnym. Przejazd do hotelu w okrêgu
Rimini, po³o¿onego 100-350 m od pla¿y. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*.
Nocleg. (ok. 500 km)
3-8 dzieñ - œniadanie. Pobyt wypoczynkowy, mo¿liwoœæ korzystania z
wycieczek fakultatywnych. Obiadokolacja*. Nocleg.
R
d
C
KOD
TERMIN
CENA
WOP 06
WOP 06
WOP 09
20.05 - 29.05
01.07 - 10.07
02.09 - 11.09
1.450
1.650
1.450
* dop³ata do 7 obiadokolacji: 210 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 600 z³
9 dzieñ - œniadanie. Wykwaterowanie z
hotelu. Przejazd przez W³ochy, Austriê.
(ok. 600 km)
10 dzieñ - dalsza podró¿ przez terytorium Austrii i Czech. Powrót do Krakowa ok. godz. 7.00. (ok.700 km)
Wycieczki fakultatywne, przy minimum
20 osobach:
Italia w miniaturze
ok. 15 €
San Marino
ok. 15 €
Urbino
ok. 15 €
Rawenna
ok. 15 €
Cena obejmuje:
7 noclegów w hotelach*** (pokoje 2, 3osob. z ³azienkami), 7 œniadañ, autokar
komfortowy, opiekê pilota, ubezpieczenie
KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 40 € na bilety
wstêpu do zwiedzanych obiektów, op³aty
wjazdowe do miast, rejs tramwajem wodnym w Wenecji, przewodników miejskich.
7
FRANCJA
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 9 dni
P
a
r
y
ż L
o
u
r
d
e
s
P
a
r
y
ż
C
h
a
r
t
r
e
s
Pary¿, Chartres, Lourdes, Carcassonne, Avignon, Cannes, Nicea, Monaco
1 dzieñ - odjazd autokaru z Krakowa
o godzinie 6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy nr 6 (str. 45). Przejazd przez
terytorium Polski (po drodze postój na
posi³ek) i Niemiec. Zakwaterowanie w
hotelu. Nocleg. (ok. 1162 km).
2 dzieñ - wczesne œniadanie. Podró¿
przez Francjê. Przyjazd do Pary¿a zwiedzanie: Dzielnica £aciñska (Panteon, Sorbona, Ogród Luksemburski) i
Montmartre (Bazylika Sacre Coeur, pl.
du Tertre). Obiadokolacja*. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. (ok. 500 km)
3 dzieñ - œniadanie. Kontynuacja zwiedzania: Wie¿a Eiffla, Wyspa La Cite
(Katedra Notre Dame, Conciergerie, St
Chapelle, Palais de Justice), Wyspa œw.
Ludwika, kompleks muzeów Luwru.
Obiadokolacja*. "Pary¿ noc¹" - rejs
statkiem po Sekwanie. Powrót do hotelu. Nocleg. (ok. 120 km)
4 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Pa³acu
i Ogrodów Wersalu. Przejazd do Chartres - zwiedzanie Katedry Notre Dame.
Krótki postój przy jednym z zamków w
Dolinie Loary. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg.
(ok. 400 km)
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Lourdes, zakwaterowanie w hotelu. Zwiedzanie: Sanktuarium NMP i Grota Massabielle. Obiadokolacja*. Czas wolny
przeznaczony na pobyt w sanktuarium
i udzia³ w procesji. Nocleg. (ok. 550 km)
6 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Carcassonne - spacer po œredniowiecznym
mieœcie - twierdzy, nale¿¹cym do najwspanialszych zabytków Europy. Przejazd do Avignonu - zwiedzanie stolicy
Prowansji (Pa³ac Papieski, katedra,
most na Rodanie). Zakwaterowanie w
hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.
300 km)
7 dzieñ - œniadanie. Przejazd na Lazurowe Wybrze¿e - postój w Cannes (promenada la Croisette, Pa³ac Festiwalowy,
uliczki Starego Miasta). Przejazd do
Monaco - zwiedzanie (tropikalny ogród
œw. Marcina, Pa³ac Ksi¹¿êcy).
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 400 km)
8 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Nicei
(9 godzin): Promenada Anglików, Plac
Massena, Stare Miasto (Vieux Nice),
katedra œw. Reparaty, Wzgórze Zamkowe. Czas wolny. Obiadokolacja*. W godzinach wieczornych wyjazd w drogê
powrotn¹ do kraju. Nocna podró¿ przez
W³ochy. (ok. 800 km)
9 dzieñ - przejazd przez terytorium
Austrii i Czech (po drodze postój na
posi³ek). Powrót do Krakowa ok. godz.
18:00 (ok. 850 km).
F R A N C J A
L
o
u
r
d
e
s
A
v
i
g
n
o
n
M
o
n
a
c
o
C
a
n
n
e
s
N
i
c
e
a
C
a
r
c
a
s
s
o
n
e
KOD
TERMINY
CENA
PLD 06
PLD 08
26.05 - 03.06
07.08 - 15.08
2.100 z³
2.100 z³
* dop³ata do 7 obiadokolacji: 490 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 590 z³
Cena obejmuje:
7 noclegów we Francji w hotelach sieci
Ibis, Balladins, Comfort lub w hotelach**
(pokoje 2-osob. z ³azienkami), 7 œniadañ,
przejazd komfortowym autokarem, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW, baga¿.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 130 € na bilety wstêpu, obligatoryjnych przewodników
i bilety komunikacji miejskiej w Pary¿u.
po po³udniu spacer ulicami paryskiego Montmartru (
grupa porusza siê metrem) .
FRANCJA
WYCIECZKA AUTOKAROWA -6 dni
P
a
r
y
ż i
z
a
m
k
i
n
a
d
L
o
a
r
ą
Pary¿, Chambord, Blois, Amboise, Chenonceau
4 dzieñ - wczesne œniadanie. Wyjazd w
Dolinê Loary. Zwiedzanie zamków w
Chambord, Blois, Amboise i Chenonceau
(w tym dwa wewn¹trz). Obiadokolacja*.
Wieczorem powrót do hotelu w Pary¿u.
Nocleg. (ok. 550 km)
5 dzieñ - œniadanie. Wykwaterowanie z
hotelu. Przejazd na Pola Marsowe, wyjazd na Wie¿ê Eiffla, nastêpnie zwiedzanie
P
a
r
y
ż
dzanie Dzielnicy £aciñskiej: Sorbona,
Panteon. Po po³udniu spacer ulicami paryskiego Montmartru (grupa porusza siê
metrem). Obiadokolacja*. W godzinach
wieczornych wyjazd w drogê powrotn¹
do kraju. Nocny przejazd przez Niemcy.
(ok. 500 km)
6 dzieñ - przejazd przez Polskê. Powrót
do Krakowa ok. 18.00. (ok. 1200 km).
F R A N C J A
Dolina
Loary
B
l
o
i
s
h
a
m
b
o
r
d
A
m
b
o
i
s
e C
C
h
e
n
o
n
c
e
a
u
KOD
TERMINY
CENA
PZW 05
PZW 09
26.05 - 31.05
16.09 - 21.09
1.450 z³
1.450 z³
* dop³ata do 5 obiadokolacji: 290 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 390 z³.
1 dzieñ - odjazd autokaru z Krakowa
o godzinie 6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy nr 6 (str. 45). Przejazd przez
Polskê i Niemcy. Przyjazd do hotelu
w pobli¿u granicy francusko - niemieckiej. Obiadokolacja*. Zakwaterowanie
w hotelu. Nocleg. (ok. 1162 km).
2 dzieñ - œniadanie. Podró¿ przez terytorium Francji. Przyjazd do Pary¿a.
Zwiedzanie: Muzeum d Orsay, Pola Elizejskie, Plac Concorde, £uk Triumfalny.
Obiadokolacja*. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. (ok.400 km)
3 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Pary¿a:
Wyspa La Cite - Katedra Notre Dame,
Conciergerie, St. Chapelle, Palais de
Justice, muzeum perfum Fragonard,
kompleks muzeów Luwru. Obiadokolacja*. "Pary¿ noc¹"- rejs statkiem po
Sekwanie. Powrót do hotelu. Nocleg.
(ok. 150 km)
8
Cena obejmuje:
4 noclegi we Francji w hotelach sieci Ibis,
Balladins i Comfort (pokoje 2-osobowe z
³azienkami), 4 œniadania, przejazd komfortowym autokarem, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 120 € na bilety wstêpu i obligatoryjnych przewodników
oraz bilety komunikacji miejskiej.
FRANCJA
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 12 dni
T
o
u
r
d
e
F
r
a
n
c
e
Szampania, Pary¿, Normandia, Bretania, Dolina Loary, Bordeaux, Pireneje, Langwedocja, Prowansja, Marsylia, dolina Rodanu,
Lyon, Dijon, Rejon Beaujolais, Burgundia, Alzacja
1 dzieñ - odjazd z Krakowa godzina
6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy nr 6 (str. 45). Podró¿ przez Polskê i
Niemcy. Zakwaterowanie w hotelu w
okolicach Saarbrucken. Obiadokolacja* Nocleg. (ok. 1150 km)
2 dzieñ - po œniadaniu przyjazd do
Reims: zwiedzanie gotyckiej katedry
Notre Dame, a nastêpnie zapoznanie
siê z produkcj¹ szampana w jednej z
lokalnych piwnic, z mo¿liwoœci¹ degustacji. Przejazd do Pary¿a, zakwaterowanie w hotelu. Po po³udniu
zwiedzanie wyspy Cite; katedra Notre
Dame, Consiergerie, Sainte Chapelle
(z zewn¹trz). Przejazd autokarem po
dzielnicy ³aciñskiej, Panteon, Sorbona, Ogrody Luksemburskie, Hotel de
Ville, £uk Triumalny, Champs - Elysee.
Obiadokolacja.* Nocny rejs statkiem
po Sekwanie. Nocleg. (ok. 450 km)
3 dzieñ - œniadanie. Wyjazd na Wie¿ê
Eiffla, nastêpnie spacer ulicami Montmartr: dzielnicy s³ynnych kabaretów,
ulubione miejsce spotkañ Van Gogha,
Picassa czy Renoira. Bazylika Sacre
Coeur. Przejazd do Rouen. Spacer po
stolicy Normandii, s³ynna katedra
Notre Dame uwieczniona wielokrotnie przez Clauda Monet, Palais de
Jusice, plac Vieux - Marche, miejsce
gdzie sp³onê³a na stosie Joannay
D'arc. Nocleg i obiadokolacja* w okolicach Rouen. (ok. 150 km)
4 dzieñ – œniadanie. Postój w rejonie
Chateau de Breuil, s³yn¹cym z produkcji calvadosu oraz w Honfleur spacer po porcie u ujœcia Sekwany.
Przejazd przez rejon pla¿ wojennych
ko³o Caen - miejsca l¹dowania wojsk
alianckich w 1944 r.. Nocleg w rejonie
Mont Saint Michel. Obiadokolacja*
5 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Mont
St. Michel - opactwa na wyspie oraz
spacer po Saint-Malo miasteczku korsarzy (Stare Miasto, mury obronne).
Przejazd przez pó³wysep bretoñski w
kierunku Carnac, miejscu najwiêkszych na œwiecie obszarów kultury
megalitycznej (ponad 3000 tajemniczych, ogromnych g³azów sprzed
tysiêcy lat), krótki pobyt na pla¿y nad dzanie Muzeum Alembiku: prezenta- zamku Haut Koenigsbourg i panoraAtlantykiem. Obiadokolacja. *Nocleg cja metod destylacji alkoholu po³¹- ma na Nadreniê, Schwarzwald, Alpy i
w okolicach Angers. (ok. 220 km)
czona z degustacj¹). Obiadokolacja.* Wogezy. Po po³udniu przyjazd do
6 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez Nocleg w rejonie Lyonu. (ok. 330 km)
Strasburga. Zwiedzanie: katedra NotDolinê Loary, wizyta w jednym z piêk- 10 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Lyore Dame, malownicza dzielnica Petite
nych zamków Villandry lub Azy le- nu - spacer: Katedra œw. Jana, MuRideau. Przejazd do Bordeaux - spa- zeum Jedwabiu, przejazd w rejon Ma- France, siedziba Parlamentu Europejcer po mieœcie: Esplanada des Quin- con - stolicy Beaujolais - zwiedzanie skiego i Rady Europy. Rejs statkiem
conces, okolice Teatru Wielkiego, plac muzeum wina z mo¿liwoœci¹ degusta- po kana³ach. Obiadokolacja*. PrzeGambetta, katedra St. Andre, syna- cji. Przejazd przez Burgundiê do Dijon jazd do hotelu, zakwaterowanie. Nocgoga. Obiadokolacja.* Nocleg w oko- - zwiedzanie: Palais des Ducs, Koœció³ leg. (ok. 270 km).
licach Bordeaux. (ok. 400 km)
Notre Dame, Palais de Justice. Obia- 12 dzieñ - wczesne œniadanie. Ca³o7 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Ro- dokolacja.*Nocleg w okolicach Be- dzienny przejazd przez Niemcy (po
camadour (malownicze miasteczko sancon (ok. 310 km)
drodze postój na posi³ek) oraz Polskê.
na skale) a nastêpnie do Carcasson- 11 dzieñ - œniadanie. Przejazd Alzac- Powrót do Krakowa w godzinach nocne, spacer po œredniowiecznym mieœ- kim Szlakiem Winnym - zwiedzanie nych, ok. 23:30. (ok. 1.150 km)
cie - twierdzy. Obiadokolacja. Nocleg zamku
w rejonie Narbonne. (ok. 570 km)
R
o
u
e
n
C
a
e
n
R
e
i
m
s
8 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez CaS
t
.
M
a
l
o
margue, po³o¿ony w delcie Rodanu,
M
o
n
t
S
t
M
i
c
h
e
l
P
a
r
i
s
jeden z ciekawszych europejskich reS
t
r
a
s
b
o
u
r
g
zerwatów przyrody. Mo¿na tu obserH
a
u
t
K
o
e
n
i
g
s
b
o
u
r
g
wowaæ dziko ¿yj¹ce bia³e konie, ró¿oC
a
r
n
a
c
we flamingi, czarne byki hodowane i
T
O
U
R
setki gatunków ptaków. Zwiedzanie
V
i
l
l
a
n
d
r
y
Saintes Maries de la Mer przepiêknego
D
i
j
o
n
D E
miasteczka w sercu Camarque. Nastêpnie zwiedzanie Arles (budowle
F R A N C E M
a
c
o
n
rzymskie, Koœció³ œw. Trofima) i Avignon: Pa³ac Papie¿y, most Œw. BeneL
y
o
n
zeta, spacer ulicami miasta oraz po
Ogrodach Papieskich. Obiadokolacja*
t
.
D
e
s
i
r
a
t
R
o
c
a
m
a
d
o
u
r S
Nocleg w rejonie Marsylii (ok. 350 km)
B
o
r
d
e
a
u
x
9 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Marsylii, zwiedzanie: ulica Canebiere, BaO
r
a
n
g
e
zylika Notre Dame de la Garde, Stary
A
v
i
g
n
o
n
e
Port, rejs na wyspê If. Przejazd do
A
r
l
e
s
Orange - teatr rzymski, ³uk triumfalny
z I w.n.e. Przejazd przez winnice RoM
a
r
s
y
l
i
a
C
a
m
a
r
g
u
e
C
a
r
c
a
s
s
o
n
n
e
danu z postojem w St. Desirat (zwiedzanie
KOD
TERMINY
CENA
Gmach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
FRA 06
FRA 09
23.05 - 06.06
03.09 - 14.09
* dop³ata do 11 obiadokolacji:
dop³ata do pokoju 1-osob.:
2.890 z³
2.890 z³
790 z³
790 z³
Cena obejmuje:
11 noclegów we Francji w hotelach** lub
hotelach sieci Balladins, Ibis, Comfort,
(pokoje 2-osob. z ³azienkami), 11 œniadañ, autokar komfortowy, opiekê pilota,
ubezpie-czenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 160 € na bilety wstêpu do zwiedzanych obiektów,
degustacje, rejsy i obligatoryjnych przewodników lokalnych.
9
FRANCJA
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 9 dni
K
o
r
s
y
k
a
n
a
j
p
i
ęk
n
i
e
j
s
z
a
z
w
y
s
p
L
i
v
o
r
n
o
Piza, Bastia, Corte, Vizzavona, Bocognano, Sartene, Ajaccio, Bonifacio, Cargese, La Calanche, Piana
1 dzieñ - odjazd z Krakowa o godzinie
6.00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy
nr 1 (str. 45). Przejazd przez Polskê,
Czechy i Austriê do W³och. Przyjazd do
hotelu. Nocleg. (ok. 980 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez Toskaniê do Pizy, zwiedzanie „Pola Cudów”:
krzywa wie¿a, baptysterium, katedra.
Czas wolny. Nastêpnie przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.
Nocleg (ok. 550 km).
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Livorno.
Przeprawa promowa na Korsykê. Przyp³yniêcie do Bastii. Przejazd do hotelu.
Zakwaterowanie. Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg. (150 km)
4 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Bastii:
Place Saint-Nicolas, Terra Vecchia z Place de l Hotel de Ville, Stary Port. Objazd
Cap Corse - pó³wysepu ze stromymi wybrze¿ami, malowniczymi pejza¿ami oraz
piêknie po³o¿onymi na wzniesieniach
wioskami. Nastepnie przejazd do Ile
Rousse - spacer po starym mieœcie i
zwiedzanie: wie¿a genueñska, latarnia
morska. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 150 km).
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez najciekawsze krajobrazowo zak¹tki wyspy
do Corte - historycznej i kulturalnej stolicy Korsyki. Spacer i zwiedzanie miasteczka. Nastêpnie ci¹g dalszy podró¿y w
kierunku Ajaccio przez Vizzavonê i Bocognano. Przyjazd do Ajaccio - zwiedzanie
P
i
o
m
b
i
n
o
S
t
.
F
l
o
r
e
n
t
a
s
t
i
a
I
l
e
R
o
u
s
s
e B
C
a
l
v
i
S
c
a
n
d
o
l
a
KORSYKA
A
j
a
c
c
i
o
B
o
n
i
f
a
c
i
o
nie stolicy wyspy i miejsca urodzin Napoleona: Muzeum Napoleona, katedra,
spacer po historycznej czêœci miasta.
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja. Nocleg. (250 km)
6 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Bonifacio - zwiedzanie malowniczo po³o¿onego na klifie miasteczka, które niegdyœ
by³o jedn¹ z najwa¿niejszych twierdz
genueñskich na Korsyce. W drodze powrotnej krótki postój w Sartene - zwanym - najbardziej korsykañskim miastem ze wszystkich na wyspie. Przejazd
do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. (ok.
200 km)
7 dzieñ - œniadanie. Przejazd w kierunku Porto i Saint Florent. Przejazd do
Cargese, miasta na skalnym cyplu nad
zatok¹
FRANCJA
zatok¹ Sagone, za³o¿onego przez
Greków. Nastêpnie przejazd w rejon
Porto gdzie podziwiaæ mo¿na jedne z
najpiêkniejszych krajobrazów Korsyki La Calanche - wysokie granitowe ska³y
o czerwonym i pomarañczowym odcieniu, opadaj¹ce pionowo wprost do morza. Nastêpnie krótki postój w piêknie
po³o¿onym miasteczku Piana. Przejazd
do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 200 km).
8 dzieñ - œniadanie. Przejazd do portu,
przeprawa promowa do Livorno. Wyjazd w drogê powrotn¹. Przejazd przez
W³ochy, Austriê. (ok. 900 km)
9 dzieñ - przejazd przez Czechy i Polskê.
Przyjazd do Krakowa ok. godziny12.00.
(ok. 550 km.)
KOD
TERMINY
CENA
KOR 05
KOR 09
21.05 - 29.05
29.08 - 06.09
3.090 z³
3.090 z³
* dop³ata do pokoju 1-osob.: 790 z³.
Cena obejmuje: 7 noclegów w hotelach
**/*** (pokoje 2, 3-osob. z ³azienkami),
7 œniadañ, 6 obiadokolacji, komfortowy
autokar, opiekê pilota, prom, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 100 € na bilety wstêpu i obligatoryjnych przewodników.
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 10 dni
L
a
z
u
r
o
w
e
W
y
b
r
z
e
że
F R A N C J A
Antibes, Avignon, Arles, Cannes, Nicea, Grasse, Monaco, Mediolan
1 dzieñ - odjazd autokaru z Krakowa o
godz. 6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg
trasy 1 (str. 45). Przejazd przez terytorium Czech, Austrii i W³och. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. (ok.1 190 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez Pó³nocne W³ochy i Francjê na Lazurowe
Wybrze¿e. Zwiedzanie Monaco (Pa³ac
Ksi¹¿êcy, Oceanarium, katedra). Przejazd w okolice Antibes. Obiadokolacja*.
Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. (ok.
600 km).
3 - 4 dzieñ - czas przeznaczony na wypoczynek. Wieczorem obiadokolacja*.
5 dzieñ - ca³odzienna wycieczka do najciekawszych miejsc Prowansji. Zwiedzanie Avignonu, (Pa³ac Papieski, Ogrody,
spacer po Starym Mieœcie). Nastêpnie
przejazd do miasta Vincenta van Gogha
- Arles. Wieczorem prowansalska kolacja. Powrót do miejsca zakwaterowania.
Nocleg. (ok. 550 km).
6 dzieñ - czas przeznaczony na wypoczynek. Wieczorem obiadokolacja*.
A
v
i
g
n
o
n
A
r
l
e
s
KOD
TERMINY
CENA
FLW 06
FLW 10
26.05 - 04.06
23.09 - 02.10
1.990 z³
1.990 z³
* dop³ata do 8 obiadokolacji: 450 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 790 z³.
7 dzieñ - przejazd do Grasse - stolicy
perfum. Zwiedzanie perfumerii z mo¿liwoœci¹ dokonania zakupów. Nastêpnie
przejazd do Cannes - spacer nadmorsk¹ promenad¹, po po³udniu zwiedzanie Nicei (Stare Miasto, panorama ze
Wzgórza Zamkowego). Obiadokolacja*.
Powrót na nocleg do miejsca zakwaterowania. (ok. 150 km)
8 dzieñ - czas przeznaczony na wypoczynek. Obiadokolacja*.
10
M
o
n
a
c
o
A
n
t
i
b
e
s
C
a
n
n
e
s
N
i
c
e
a
9 dzieñ - wykwaterowanie z hotelu. Nastêpnie przejazd przez W³ochy do Mediolanu. Zwiedzanie (9 godzin) - katedra,
Piazza del Duomo, La Scala, Zamek Sforzów. Obiadokolacja*. Nocny przejazd
przez W³ochy. (ok. 200 km).
10 dzieñ - przejazd przez Austriê, Czechy i Polskê. Przyjazd do Krakowa ok.
18.00. (ok. 1100 km)
Cena obejmuje: 8 noclegów w hotelach
**/*** (pokoje 2, 3-osob. z ³azienkami),
8 œniadañ, 1 obiadokolacja, komfortowy
autokar, opiekê pilota, prom, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 50 € na bilety
wstêpu i obligatoryjnych przewodników.
WIELKA BRYTANIA - IRLANDIA
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 13 dni
A
n
g
l
i
a
S
z
k
o
c
j
a
I
r
l
a
n
d
i
a
W
a
l
i
a
Canterbury, Cambridge, York, Edynburg, Loch Ness, Fort William, Stranrea, Belfast, Dublin, Klify Moher, Galway, Caernarfon, Park
Narodowy Snowdon, Cardiff, Salisbury, Londyn, Greenwich.
1 dzieñ - odjazd z Krakowa o godzinie
6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy nr 6 (str. 45). Ca³odzienna podró¿
przez terytorium Polski oraz Niemiec.
Przyjazd do hotelu w Niemczech. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 1050 km).
2 dzieñ - œniadanie. Dalsza podró¿
przez Niemcy i Holandiê. Przyjazd do
Calais. Przeprawa promowa Calais Dover. Przyjazd do Canterbury - spacer po miasteczku, wizyta w s³ynnej
gotyckiej katedrze - miejscu mêczeñstwa Tomasza Becketa. Zakwaterowanie w okolicach Londynu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 600 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd na pó³noc Anglii. Po drodze spacer po Cambridge: s³ynne kolegia - King's College
i King's College Chapel, Trinity College, Biblioteka Wrena, Queens' College. Przejazd do historycznego, za³o¿onego przez Rzymian miasta York,
bêd¹cego w IX w. stolic¹ Wikingów,
osiedlaj¹cych siê na terenie Anglii spacer (wspania³a katedra York Minster - najwiêksza gotycka budowla w
Wielkiej Brytanii). Przejazd do hotelu.
Zakwaterowanie. Obiadokolacja.*
Nocleg. (ok. 400 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd w kierunku Edynburga zwanego Atenami
Pó³nocy. Zwiedzanie: Zamek Edynburski, wzniesiony na Castle Rock
(granitowym szczycie wygas³ego wulkanu), Pa³ac Holyrood - oficjalna
szkocka rezydencja królowej, Uniwersytet Edynburski, Royal Mile, ci¹g
czterech starych ulic od Castle Hill do
Canongate - g³ówna arteria œredniowiecznego Edynburga. Przejazd do
hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok.
400 km)
5 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Szkocji. Przejazd nad Loch Ness i wizyta
nad jeziorem (m.in. obok ruin œredniowiecznego zamku Urguhart Castle). Przejazd u podnó¿a Ben Nevisa
(najwy¿szego szczytu Wielkiej Brytanii), przez Fort William (miasto po³o¿one poœród gór i jezior) oraz przez
piêkn¹ Glen Cloe - Dolinê £ez. Degustacja szkockiej whisky. Przyjazd do
hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 680 km)
6 dzieñ - œniadanie. Przejazd o portu
promowego i rejs do Belfastu. Spacer
po centrum miasta. Przejazd do miejsc zwi¹zanych ze œw. Patrykiem - patronem Irlandii: Armagh (sanktuarium Œw. Patryka), Monasterboice - pozosta³oœci po warownym klasztorze,
gdzie zachowa³y siê piêkne celtyckie
krzy¿e. Zakwaterowanie w hotelu w
Dublinie. Obiadokolacja.* Nocleg.
(ok. 360 km)
7 dzieñ - œniadanie. Ca³odzienne zwiedzanie miasta: Zamek Dubliñski, Katedra Chrystusa, Wood Quay - pozosta³oœci po osadach Wikingów i Normanów, Temple Bar, National
Museum, Trinity College. Czas wolny.
Popo³udniu spacer w okolicach O'
Connell Street. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 40 km)
8 dzieñ - œniadanie. Przejazd na tereny klifów i rozleg³ych wapiennych
równin Burren, s³awnych ze swoich
megalitycznych kopców i grobowców
z epoki kamienia ³upanego oraz pierœcieniowatych fortów z epoki ¿elaza.
Przejazd do Galway - celtyckiej stolicy
Irlandii. Zwiedzanie: m.in. Eyre Square, brama Browne, Lynch's Castle,
Koœció³ œw. Miko³aja. Powrót do Dublina. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok.
450 km)
U
r
q
u
h
a
r
t
C
a
s
t
l
e
L
o
c
h
N
e
s
s
F
o
r
t
W
i
l
l
i
a
m
E
d
i
n
b
u
r
g
B
e
l
f
a
s
t
t
r
a
n
r
a
e
r
A
r
m
a
c
h S
G
a
l
w
a
y
B
u
r
r
e
n
D
u
b
l
i
n
Y
o
r
k
H
o
l
y
h
e
a
d
N
.
P
.
S
n
o
w
d
o
n
i
a
C
a
r
d
i
f
f
S
a
l
i
s
b
u
r
y
C
a
n
t
e
r
b
u
r
y
D
o
v
e
r
C
a
l
a
i
s
9 dzieñ - œniadanie. Przeprawa promowa Dublin - Holyhead. Przejazd
przez wyspê Anglesey (m.in. przez
miejscowoœæ o najd³u¿szej nazwie w
Walii / Llanfairpwllgwyngyll) do Caernarfon - spacer po œredniowiecznym
miasteczku, miejscu intronizacji ksi¹¿¹t Walii. Przejazd przez Park Narodowy Snowdon. Zakwaterowanie w
hotelu w pobli¿u Cardiff. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 400 km)
10 dzieñ - œniadanie. Spacer po stolicy Walli - Cardiff. Nastêpnie przejazd do Salisbury, zwiedzanie gotyckiej katadery z najwy¿sz¹ wie¿¹ (123
metry) w Zjednoczonym Królestwie.
Przejazd
Przejazd na nocleg w okolice Londynu. Obiadokolacja.* (ok. 300 km)
11 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Londynu: Parlament, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Picadilly Circus,
Westminister Abbey, Tower of London oraz Tower Bridge. Powrót na
nocleg do hotelu. Obiadokolacja.*
(ok. 90 km)
12 dzieñ - po œniadaniu przejazd do
Greenwich, spacer po parku obok
królewskiego obserwatorium astronomicznego. Przejazd do Dover, przeprawa promowa. Przyjazd na nocleg
do hotelu w Holandii. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 440
km)
13 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez
terytorium Holandii i Niemiec do Polski. Zakoñczenie imprezy ok. godz.
24.00. (ok. 1190 km)
12
C
a
m
b
r
i
d
g
e
L
o
n
d
y
n
KOD
TERMINY
CENA
WBR 07
WBR 08
09.07 - 21.07
27.08 - 08.08
4.450 z³
4.450 z³
* dop³ata do 12 obiadokolacji:
dop³ata do pokoju 1-osob.:
1.200 z³
1.750 z³
Cena obejmuje:
12 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2
osob. z ³azienkami), w tym: 1 nocleg tranzytowy w Niemczech, 5 noclegów w Anglii, 2 w Szkocji, 3 w Republice Irlandii, 1
nocleg tranzytowy w Holandii, 12 œniadañ, rejs promowy Calais - Dover - Calais,
rejs promowy Dublin - Holyhead i Stranrea - Belfast, przejazd komfortowym autokarem, opiekê pilota, ubezpieczenie KL,
NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 150 GBP oraz
60 € na bilety wstêpu i przejazdy komunikacj¹ miejsk¹ w Londynie i Dublinie.
11
NORWEGIA
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 8 dni
K
r
a
i
n
a
f
i
o
r
d
ó
w
G
e
r
i
a
n
g
e
r
Lillehamer, Dombas, Droga Trolii, Geirangerfiord, Bergen, Vornigsfoss, Gol, Oslo, Kopenhaga
1 dzieñ - odjazd z Krakowa godz. 14:00.
Pozosta³e miejscowoœci wg trasy nr 2
(str. 45). Przejazd do Œwinoujœcia, ok.
01:00 zaokrêtowanie na prom do Ystad
(kabiny 4 os. wewnêtrzne). Obiadokolacja w Szczecinie.* Nocleg. (ok. 800 km)
2 dzieñ - œniadanie na promie. Przejazd
przez terytorium Szwecji do Sarpsborg w
Norwegii. Po drodze zatrzymamy siê na
granicy szwedzko-norweskiej w miejscowoœci Svinesund, gdzie bêd¹ mieli Pañstwo okazjê podziwiaæ pierwszy fiord na
naszej trasie. Po przekroczeniu granicy
zwiedzanie miejscowoœci Fredrikstad.
Przejazd w okolice Lillehamer. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 660 km)
3 dzieñ - œniadanie. Krótki postój przy
skoczni w Lillehammer. Przejazd przez
miejscowoœæ Dombas w kierunku Geiranger m.in. s³ynn¹ Drog¹ Trolli i Drog¹
Or³ow. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 480 km)
4 dzieñ - œniadanie. Rejs po fiordzie Geiranger, jednym z piêkniejszych w Norwegii. Przejazd do Bergen zwanego Bram¹ Fiordów. Zwiedzanie z przewodnikiem m.in. port, targ rybny, forteca Bergenhus. Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.400 km)
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd z Bergen
wzd³u¿ przepiêknego Hardangerfjord do
Bruravik. Rejs promem do Brimnes, a
nastêpnie przejazd przez przejmuj¹cy
dreszczem
O
s
l
o
S
a
r
p
s
b
o
r
g
S
v
i
n
e
s
u
n
d
G
ö
t
e
b
o
r
g
K
o
p
e
n
h
a
g
a
dreszczem kanion Mabodal do Foslli. Po
drodze postój przy najwy¿szym wodospadzie w Norwegii - Voringsfoss (180 m)
i przejazd przez p³askowy¿ Hardanger
do Gol. Wieczorem przyjazd do Oslo. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.*
Nocleg. (ok. 500 km)
6 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Oslo z
przewodnikiem: g³ówna ulica miasta Karl Johans Gate, pomnik Christiana IV,
gmach parlamentu Storting, Teatr Narodowy, Pa³ac Królewski Slottet. W godzinach po³udniowych wyjazd z Oslo do
Göteborga. Zwiedzanie, jednego z najwa¿niejszych portów Szwecji m.in. ratusz z XVII w., katedra, Götaplatsen z
Posejdonem. Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 350 km)
7 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Kopenhagi. Zwiedzanie z przewodnikiem:
pomnik Ma³ej Syrenki, bulwar Nyhavn,
okr¹g³a wie¿a Rundetarn, pa³ac Christianborg i Charlottenborg, rokokowy
pa³ac królewski Amalienborg - siedziba
duñskiego parlamentu. Spacer po
g³ównym deptaku miasta Strøget.
Przejazd do Ystad. Wieczorem rejs do
Polski. Zakwaterowanie na promie w
kabinach 4 osobowych wewnêtrznych.
Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 400 km)
8 dzieñ - Œniadanie. Wyokrêtowanie w
Œwinoujœciu o godz. 8:00. Przejazd przez
terytorium Polski. Powrót do Krakowa
ok. godz. 21:00. (ok. 800 km)
Y
s
t
a
d
KOD
TERMINY
CENA
NOR 07
NOR 08
17.07 - 24.07
13.08 - 20.08
3.190
3.190
7 obiadokolacji
pokoju 1-osob.
kabiny 1-osob.
kabiny 2-osob.
550
650
300
190
* dop³ata
dop³ata
dop³ata
dop³ata
do
do
do
do
z³
z³
z³
z³
Cena obejmuje:
7 noclegów, w tym 4 w hotelach klasy turystycznej w Norwegii (pokoje 2 osob. z
³azienkami), 1 nocleg w Szwecji, 2 noclegi
na promie w kabinach 4 osob. wewnêtrznych (prysznic, WC), 7 œniadañ, przeprawy promowe wg. programu, rejs po Geirangenfjord, opiekê pilota, autokar komfortowy, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u,
Nale¿y zaopatrzyæ siê w min. 400 NOK i
150 DKK na bilety wstêpu, obligatoryjnych
przewodników.
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 7 dni
N
a
d
b
a
łt
y
c
k
i
e
s
t
o
l
i
c
e
NORWEGIA
Kopenhaga, Oslo, Stockholm, Helsinki, Tallin, Ryga, Wilno
12
G
o
l L
i
l
l
e
h
a
m
e
r
B
e
r
g
e
n
B
r
u
r
a
v
i
k
a
DANIA - SZWECJA - FINLANDIA - ESTONIA - LITWA - £OTWA
1 dzieñ - odjazd autokaru z Krakowa o
godzinie 8:00. Pozosta³e miejscowoœci
wg trasy nr 8 (str. 45). Przejazd do Œwinoujœcia. Zaokrêtowanie na prom do Ystad, ok. godziny 21:00, kabiny 4-osob.
wewnêtrzne. Obiadokolacja.* Nocleg.
(ok. 800 km)
2 dzieñ - œniadanie na promie. Przejazd
do Kopenhagi. Zwiedzanie miasta: pomnik Ma³ej Syrenki, bulwar Nyhavn, wie¿a
Rundetarn, siedziba parlamentu (barokowy pa³ac Christianborg). Spacer po
gùównym deptaku miasta Str¸get. Czas
wolny. Przeprawa promowa Kopnhaga Oslo. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 420 km)
3 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie miasta z
przewodnikiem: g³ówna arteria miasta Karl Johans, ratusz, pa³ac królewski, budynek parlamentu Stortinget, park Vigelanda. Zwiedzanie Muzeum £odzi Wikingów. Czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu (okolice Karlstad). Obiadokolacja.*
Nocleg. (ok. 310 km)
4 dzieñ - œniadania. Kontynuacja podró¿y wzd³u¿ jeziora przez Kristinehamn,
nastêpnie w kierunku Örebro - miasteczka z piêknym œredniowiecznym zamkiem. Po drodze zatrzymamy siê w miejscowoœci Mariefred nad jeziorem Mälaren, gdzie znajduje siê Zamek Gripsholm,
w którym urodzi³ siê Zygmunt III Waza.
Przejazd do Sztokholmu. Zwiedzanie
miasta z przewodnikiem: punkt widokowy na najwy¿ej po³o¿onej wyspie Sztokholmu - Sodermalm, Stare Miasto: Pa³ac
i Katedra Królewska, Koœcio³ Niemiecki,
Ratusz Miejski. Zwiedzanie Muzeum
Okrêtu Wojennego Waza. Po po³udniu
zaokrêtowanie na prom do Helsinek.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 310 km)
B
r
i
m
n
e
s
FINLANDIA
O
s
l
o
SZWECJA
H
e
l
s
i
n
k
i
S
t
o
c
k
h
o
l
m
T
a
l
l
i
n
DANIA
R
y
g
a
K
o
p
e
n
h
a
g
a
Ś w
i
n
o
u
j
ś c
i
e
W
i
l
n
o
KOD
TERMINY
CENA
NBS 07
03.07 - 10.07
2.390
* dop³ata do 6 obiadokolacji: 690 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 790 z³
5 dzieñ - œniadanie na promie. Zwiedzanie Helsinek - stolicy Finlandii z przewodnikiem: m.in. Plac Senacki, Katedra
Luterañska, rynek, park miejski - jeden z
najwiêkszych parków w centrum
miasta, koœció³ wykuty w skale, Pa³ac
Prezydencki, parlament, pomnik Sibeliusa. Czas wolny. Zaokrêtowanie na prom
do Talina (kabiny 4-osob. wewnêtrzne).
Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 50 km).
6 dzieñ - œniadanie na promie. Spacer
po stolicy Estonii z przewodnikiem.
Przejazd do Rygi na nocleg. Zakwaterowanie
wanie w hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 320 km)
7 dzieñ - œniadanie. Spacer po Rydze stolicy £otwy z przewodnikiem. Nastêpnie przejazd do Wilna na nocleg. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.*
Nocleg. (ok. 300 km)
8 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Wilna z
przewodnikiem. W godzinach wczesno
popo³udniowych wyjazd do Polski. Powrót do Krakowa ok. godziny 24.00. (ok.
750 km)
Cena obejmuje:
7 noclegów, w tym 4 w hotelach klasy turystycznej (pokoje 2 osob. z ³azienkami),
3 noclegi na promie w kabinach 4 osob.
wewnêtrznych, 7 œniadañ, 4 przeprawy
promowe, autokar komfortowy, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u, opiekê pilota.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w min. 100 DKK,
250 NOK, 300 SEK i 50 € na bilety wstêpu,
obligatoryjnych przewodników i przejazdy
komunikacj¹ miejsk¹
NORWEGIA - FINLANDIA - SZWECJA - DANIA / 13 dni
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 13 dni
N
o
r
d
k
a
p
p
z
L
o
f
o
t
a
m
i
Ystad, Oslo, Lillehammer, Trondheim, Bod¸, Lofoty, Narvik, Finmark, Alta, Przyl¹dek Pó³nocny, Honningsvag, Droga Reniferów,
Rovaniemi, Helsinki, Sztokholm, Kopenhaga, Ystad
-landii: katedra, koœció³ wykuty w skale, pomnik Sibeliusa. W godzinach popo³udniowych przejazd do portu, zaokrêtowanie na prom i nocny rejs do
Sztokholmu. Obiadokolacja.* Zakwaterowanie w kabinach 4 osob. wewnêtrznych. (ok. 300 km)
11 dzieñ - œniadanie. Wyokrêtowanie
z promu. Zwiedzanie Sztokholmu z
przewodnikiem: Ratusz, Parlament,
Pa³ac Królewski, Stare Miasto, wyspa
Djurgarden: Muzeum Statku Waza.
Popo³udniu przejazd do Ängelholm.
Obiadokolacja.* (ok.450 km).
12 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Helsinborga, a nastêpnie promem do Helsingor. Przejazd do Kopenhagi. Zwiedzanie
dzanie z przewodnikiem: pomnik Ma³ej Syrenki, bulwar Nyhavn, okr¹g³a
wie¿a Rundetarn, pa³ac Christianborg
i Charlottenborg, rokokowy paùac królewski Amalienborg - siedziba duñskiego parlamentu. Spacer po gùównym deptaku miasta Str¸get. Przejazd
do Ystad przez most Öresund. Wieczorem rejs do Polski. Zakwaterowanie na promie w kabinach 4 osob.
wewnêtrznych. Obiadokolacja* Nocleg (ok. 400 km)
13 dzieñ - œniadanie. Wyokrêtowanie
w Œwinoujœciu ok. godz. 8:00. Przejazd przez Polskê. Powrót do Krakowa
ok. godz. 21:00. (ok. 800 km)
N
o
r
d
k
a
p
p
A
l
t
a
L
o
f
o
t
y
B
o
d
o
M
u
o
n
i
o
N
a
r
w
i
k
R
o
v
a
n
i
e
m
i
Z
a
t
o
k
a
B
o
t
n
i
c
k
a
5 dzieñ - œniadanie. Rejs promem z
Bodo do Moskenes, najdalej na po³udnie wysuniêtego punktu Lofotów. Tutaj bêd¹ mieli Pañstwo okazje zobaczyæ „œcianê lofock¹”. Kontynuacja
podró¿y przez Lofoty, przejazd przez
malownicze wioski rybackie. Spacer
po stolicy Lofotów - Svolvaer. Kontynuacja podró¿y wzd³u¿ fiordu Gelles. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.*
Nocleg. (ok. 300 km)
6 dzieñ - œniadanie. Spacer po Narwiku. Kontynuacja podró¿y wzd³u¿ wybrze¿a Atlantyku do prowincji Finnmark, najdalej na pó³noc wysuniêtej
czêœci Norwegii, krainy tundry, reniferów i Lapoñczyków. Przejazd do
miejscowoœci Alta. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 530 km)
7 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie muzeum rytów skalnych sprzed kilku tysiêcy lat (lista UNESCO). Kontynuacja
podró¿y na pó³noc, wzd³u¿ brzegu
Porsangerfiord do Kafjord i na wyspê
Mageroy. Po drodze postój na zakup
pami¹tek. Przejazd na Nordkapp (uznawany zwyczajowo za pó³nocny kraniec Europy) - pobyt w Oœrodku na
Przyl¹dku Pó³nocnym z restauracjami,
sklepem, sal¹ kinow¹ i platform¹ widokow¹. Fakultatywnie "Ptasie Safarii"
(ok. 700 NOK)
8 dzieñ - Powrót do Honningsvag,
przejazd tunelem do Kafjord, wzd³u¿
Porsanger Fiord i s³ynn¹ Drog¹ Reniferów. Przekroczenie granicy norwesko-fiñskiej. Kierujemy siê na po³udnie,
do miejscowoœci Munio. Spacer po
okolicy, ok. 13.00 lokalny lunch. Zwiedzanie farmy psów husky. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 750 km)
9 dzieñ - œniadanie. Podró¿uj¹c przez
fiñsk¹ Laponiê doje¿d¿amy do Rowaniemi, odwiedzaj¹c po drodze po³o¿on¹ na Kole Podbiegunowym wioskê
Œwiêtego Miko³aja. Przejazd wzd³u¿
brzegów Zatoki Botnickiej docieramy
do Oulu, spacer po mieœcie. Dalej podró¿uj¹c przez Krainê Fiñskich Jezior
przyje¿d¿amy do miejscowoœci po³o¿onej na pó³noc od Helsinek. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.*
Nocleg. (ok. 750 km)
10 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Helsinek. Zwiedzanie z przewodnikiem
najciekawszych zabytków stolicy Finlandii:
M
o
r
z
e
N
o
r
w
e
s
k
i
e
1 dzieñ - Odjazd autokaru z Krakowa
godzina 8:00. Pozosta³e miejscowoœci
wg trasy nr 8 (str. 45). Przejazd przez
terytorium Polski do Œwinoujœcia. Ok.
21:00 zaokrêtowanie na prom nocny
do Ystad. Obiadokolacja na promie.*
Zakwaterowanie w kabinach 4-osob.
wewnêtrznych. (ok. 800 km)
2 dzieñ - œniadanie na promie. Przejazd wzd³u¿ szwedzkiego wybrze¿a w
kierunku Oslo. Zwiedzanie Oslo z
przewodnikiem: Pa³ac Królewski, Parlament, Katedra, Park Vigelanda. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 630 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd na pó³noc w kierunku Trondheim. W drodze
postój w Lillehammer - mieœcie Zimowej Olimpiady - spacer. Przejazd malownicz¹ dolin¹ Gudbrandsdal do
miasta Dombas i dalej przecinaj¹c
masyw górski Dovre, doje¿d¿amy do
Trondheim. Spacer po Trondheim.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 550 km)
4 dzieñ - œniadanie. Dalsza podró¿ na
pó³noc, przejazd wzd³u¿ Trondheimfiordu, malowniczego jeziora Snasa.
Przejazd przez miejscowoϾ Grong,
podró¿ wzd³u¿ doliny rzeki Namsen.
Przekroczenie Ko³a Podbiegunowego.
Kontynuacja podró¿y do Bodo, drugiego co do wielkoœci miasta po³o¿onego w pó³nocnej Norwegii. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.* Nocleg.
(ok. 720 km)
SZWECJA
T
r
o
n
d
h
e
i
m
N O R W E G I A
L
i
l
l
e
h
a
m
m
e
t
r
FINLANDIA
O
s
l
o
S
z
t
o
k
c
h
o
l
m
K
o
p
e
n
h
a
g
a
Y
s
t
a
d
O
u
l
u
J
y
v
a
s
k
y
l
a
H
e
l
s
i
n
k
i
KOD
TERMINY
CENA
NPP 07
02.07 - 14.07
4.490
* dop³ata do 11 obiadokolacji: 1.190 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 1.450 z³
dop³ata do kabin 2-osob.:
350 z³
Cena obejmuje:
11 noclegów (8 w hotelach**/*** (pokoje
2, 3-os. z ³azienkami), 3 noclegi na promach: Œwinoujœcie - Ystad - Œwinoujœcie,
Helsinki - Sztokholm, (kabiny 4 os. wewnêtrzne z ³azienkami), 11 œniadañ, bilety
na wszystkie pozosta³e promy wg programu, op³atê za przejazd tunelem Kafjord Honningsvag, certyfikat zdobycia Nordkappu, opiekê pilota, komfortowy autokar,
ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Sugerujemy zaopatrzenie siê w minimum
1050 NOK, 200 SEK, 65 € na bilety wstêpu
i obligatoryjnych przewodników miejskich,
wycieczki fakultatywne
13
AUSTRIA - SZWAJCARIA - NIEMCY - LICHTENSTEIN
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 7 dni
C
z
t
e
r
y
k
r
a
j
e
j
e
d
e
n
h
o
t
e
l
K
r
u
m
l
o
v
Cz. Krumlov, Linz, Innsbruck, zamki L. Bawarskiego, Jez. Bodeñskie, Zurych, Lichtenstein, Rapperswill, Salzburg
1 dzieñ - odjazd z Krakowa o godzinie
6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy
nr 1 (str. 45). Przejazd przez Czechy do
Czeskiego Krumlova - spacer po œredniowiecznym miasteczku wpisanym na listê
UNESCO. Przejazd do hotelu przy granicy czesko-austriackiej. Zakwaterowanie.
Nocleg. (ok. 450 km)
2 dzieñ - wczesne œniadanie. Przejazd do
Linzu - spacer. Przejazd do Innsbrucka spacer (Stare Miasto, Katedra, Pa³ac i
Koœció³ Dworski). Przejazd do hotelu w
„zak¹tku 4 pañstw”, zakwaterowanie.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 700 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd wzd³u¿ alpejskich krajobrazów do Füssen - zwiedzanie zamków Ludwika Bawarskiego
Hochenschwangau i Neuschwanstein.
Przejazd do miejscowoœci Bregenz nad
Jeziorem Bodeñskim - spacer po miasteczku (dla chêtnych wjazd na górê
Pfander). Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 300 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Niemiec
i Szwajcarii - zwiedzanie miejscowoœci :
Appenzell (spacer po miasteczku),
Sankt Gallen (m.in. starówka, barokowy
koœció³), Konstancja (Stare Miasto),
Stein am Rhein (malowane miasteczko).
Postój przy najwiêkszych w Europie wodospadach na Renie. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 300 km)
N
I
E
M
C
Y
S
a
l
z
b
u
r
g
J
e
z
i
o
r
oF
u
s
s
e
n
R
B
o
d
e
ńs
k
i
e
L
B
K
S
A
U
S
T
R
I
A
I
n
n
s
b
r
u
c
k
V
a
d
u
z
C
h
u
r
W
Ł O
C
H
Y
LB - zamki Ludwika Bawarskiego, K - Konstancja
R - Stein am Rhein, S - Sankt Gallen,
KOD
TERMINY
CZT 05
CZT 07
CZT 08
CZT 09
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Lichtensteinu - postój w Vaduz (zamek). Zwiedzanie Zurychu (Stare Miasto, Muzeum
Sztuki ze zbiorami dzie³ Munka, Chagala i
impresjonistów). Rejs stateczkiem po jeziorze. Spacer po Rapperswill i zwiedzanie Muzeum Polskiego. Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 350 km)
6 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Feldkirch - spacer. Przejazd do Salzburga: 9godzinny postój i zwiedzanie miasta
(historyczne centrum, pa³ac Residenz,
zamek-twierdza Hohensalzburg). Czas
wolny. Obiadokolacja*. Nocna podró¿
przez Austriê. (ok. 350 km)
7 dzieñ - przejazd przez Czechy do Polski. Powrót do Krakowa ok. godz. 11,00.
(ok. 800 km)
SZWAJCARIA - FRANCJA - AUSTRIA - / 7dni
14
-
06.05
17.07
19.08
25.09
CENA
1.500
1.450
1.450
1.450
Cena obejmuje:
5 noclegów ze œniadaniami, z tego: 4 w
Austrii (hotel / gasthof**, pokoje 2, 3osobowe z ³azienkami), 1 nocleg tranzytowy w Czechach (hotel**, pokoje 2, 3osobowe z ³azienkami), autokar komfortowy, opiekê pilota, ubezpieczenie KL,
NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 70 CHF i 90 €
na bilety wstêpu i obligatoryjnych przewodników lokalnych oraz 200 KCZ na
posi³ki tranzytowe.
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 7 dni
F
R
A
N
C
J
A
a
d
u
z
L
u
c
e
r
n
a V
B
e
r
n
Lucerna, Grindelwald, Bern, Montreux, Chillon, Gruyere, Lozanna, Genewa, Zermatt, Lugano, Bellinzona
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd wzd³u¿ Jeziora Genewskiego, nastêpnie dolin¹ Rodanu miêdzy masywem Alp Wallis i Jungfrau. Postój w Zermatt, osadzie u stóp
jednego z najs³ynniejszych szczytów
œwiata Matterhornu (4.478 m n.p.m.).
Czas wolny, mo¿liwoœæ wyjazdu kolejk¹
zêbat¹ a nastêpnie linow¹ na najwy¿ej
po³o¿ony widokowy punkt Europy. Kontynuacja podró¿y do Lugano. Obiadokolacja*. Nocleg w hotelu. (ok. 500 km)
6 dzieñ - œniadanie. Spacer po Lugano,
panorama zatoki ze szczytu widokowego (wjazd kolejk¹), rejs stateczkiem do
Melide (Szwajcaria w miniaturze). Obiadokolacja*. Przejazd do Bellinzony (krótki postój w le¿¹cym u podnó¿y alpejskich
prze³êczy mieœcie trzech zamków). Nocna podró¿ przez Austriê. (ok. 240 km)
7 dzieñ - przejazd przez Czechy do Polski.
Powrót do Krakowa ok. godz. 15.00. (ok.
1100 km)
30.04
11.07
13.08
19.09
* dop³ata do 5 obiadokolacji: 320 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 350 z³
A
l
p
e
j
s
k
i
e
k
r
a
j
o
b
r
a
z
y
1 dzieñ - odjazd z Krakowa o godzinie
6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy
nr 1 (str. 45). Podró¿ przez Czechy do
Austrii. Zakwaterowanie w hotelu ko³o
Innsbrucku. Nocleg. (ok. 950 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez Lichtenstein (spacer po Vaduz) do Szwajcarii. Przejazd do Lucerny - spacer (Stary
Ratusz, renesansowy budynek ze zbiorami dzie³ Picassa, rynek winny otoczony
dekorowanymi kamieniczkami, kryty
most z XVII-wiecznymi malowid³ami,
Koœció³ Jezuitów, odbudowany most Kapellbrücke - symbol miasta). Przejazd do
hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 360 km)
3 dzieñ - wczesne œniadanie. Wjazd kolejk¹ na Jungfraujoch (3454 m n.p.m.) –
piêkna panorama Alp, zwiedzanie groty
lodowej. Wariantowo - spacer po Grindelwald, zwanym zielon¹ wiosk¹ lodow¹
(1034 m n.p.m.). Przejazd do Berna spacer po Starówce (Wie¿a Zegarowa,
Parlament, Katedra, niedŸwiedzie jamy).
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 280 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Genewy (protestancka Katedra œw. Piotra,
ulica i most Mont-Blanc z widokiem na
jezioro i najwiêksz¹ w Europie fontannê,
Pa³ac ONZ, rejs stateczkiem) i Lozanny
(spacer po Starówce). Nastêpnie postój
przy zamku Chillon (zwiedzanie) i w
Montreux (spacer po stolicy Riwiery
Szwajcarskiej). Spacer po miasteczku
Gruyeres z piêknym œredniowiecznym
zamkiem. Obiadokolacja*. Powrót do
hotelu. Nocleg. (ok. 250 km)
L
i
n
z
G
r
i
n
d
e
l
w
a
l
d
G
r
.
L
o
z
a
n
n
a
M
o
n
t
r
e
u
x
B
e
l
l
i
n
z
o
n
a
C
h
.
G
e
n
e
w
a
u
g
a
n
o
Z
e
r
m
a
t
tL
G
r
.
G
r
u
y
e
r
e
W
Ł O
C
H
Y
C
h
.
C
h
i
l
l
o
n
KOD
TERMINY
CENA
ALP 05
ALP 08
ALP 09
23.05 - 29.05
01.08 - 07.08
12.09 - 18.09
1.890
1.790
1.790
* dop³ata do 5 obiadokolacji: 440 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 570 z³
Cena obejmuje: 5 noclegów w hotelach**
(pokoje 2, 3-osobowe z ³azienkami), 5
œniadañ, autokar komfortowy, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW, baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 80 CHF na bilety wstêpu, rejsy i ok. 180 CHF na kolejki.
17
EUROPA
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 7 dni
E
u
r
o
p
e
j
s
k
i
e
m
e
t
r
o
p
o
l
i
e
Luksemburg, Pary¿, Bruksela, Amsterdam, Berlin
1 dzieñ - odjazd z Krakowa o godzinie
6.00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy
nr 6 (str. 45). Przejazd przez Polskê i
Niemcy. Zakwaterowanie w hotelu w
Niemczech, nocleg. (ok. 1100 km)
2 dzieñ - wczesne œniadanie, wyjazd z
hotelu. Przejazd przez Niemcy do Luksemburga - spacer po stolicy (Pa³ac
Ksi¹¿êcy, Katedra Notre Dame, fragmenty fortyfikacji i cytadeli). Przejazd
do Pary¿a - panorama miasta z Wie¿y
Eiffla. Obiadokolacja*. Zakwaterowanie
w hotelu, nocleg. (ok. 500 km)
3 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Pary¿a
(przejazdy metrem): Dzielnica £aciñska,
wyspa La Cite (Katedra Notre Dame, Ste
Chapelle, Conciergerie, Pa³ac Sprawiedliwoœci), Droga Triumfalna (Plac de la
Concorde, Pola Elizejskie, £uk Triumfalny), Muzeum Luwru lub Muzeum d' Orsay. Obiadokolacja*. Wieczorem rejs
statkiem po Sekwanie. Powrót do hotelu, nocleg. (ok. 60 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Brukseli
- objazd miasta autokarem (m.in. dzielnica Królewska, Atomium, Pa³ac Sprawiedliwoœci, Dzielnica Europejska) oraz
spacer po starym centrum: Grand Place,
Ratusz, Domy Cechowe, Pa³ac Królewski, Katedra œw. Miko³aja, Manneken Pis.
Obiadokolacja*. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. (ok. 350 km)
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Amsterdamu - zwiedzanie: Rijksmuseum, szlifiernia diamentów - mo¿liwoœæ zakupów,
A
m
s
t
e
r
d
a
m
B
e
r
l
i
n
B
r
u
k
s
e
l
a
L
u
k
s
e
m
b
u
r
g
P
a
r
i
s
KOD
TERMINY
CENA
EUR 05
EUR 07
EUR 09
23.05 - 29.05
25.07 - 31.07
19.09 - 25.09
1.750
1.750
1.750
* dop³ata do 5 obiadokolacji: 350 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 550 z³
godzinny rejs tramwajem wodnym po
kana³ach miasta, spacer po starym centrum (m.in. Plac Dam, Pa³ac Królewski,
Plac Mennicy, Dzielnica Czerwonych
Œwiate³). Obiadokolacja*. Zakwaterowanie w hotelu , nocleg. (ok. 250 km)
6 dzieñ - wczesne œniadanie. Przejazd
przez Niemcy do Berlina. Objazd miasta
autokarem od Alexanderplatz do Kürfursterdamm (Unter den Linden, Brama
Branderburska, resztki muru berliñskiego, Reichstag), wieczorny spacer po
dzielnicy rozrywki i sklepów Ku'damm.
Obiadokolacja*. Wieczorem wyjazd z
miasta, nocna podró¿ przez terytorium
Niemiec i Polski. (ok.750 km)
7 dzieñ - przyjazd do Polski. Powrót do
Krakowa ok. godz. 7.00 . (ok. 650 km)
BELGIA - HOLANDIA - LUXEMBURG
Cena obejmuje:
5 noclegów w hotelach** (pokoje 2, 3osob. z ³azienkami), 5 œniadañ, autokar
komfortowy, opiekê pilota, ubezpieczenie
KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 110 € na bilety wstêpu, przejazdy komunikacj¹ miejsk¹ i rejsy.
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 6 dni
K
r
a
j
e
B
e
n
e
l
u
x
u
Luksemburg, Bruksela, Antwerpia, Gandawa, Brugia, Rotterdam, Haga, Amsterdam oraz Kinderdijk,
Keukenhof / Delft, Waterloo.
1 dzieñ - odjazd z Krakowa o godzinie
6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy
nr 6 (str. 45). Przejazd przez Polskê i
Niemcy. Zakwaterowanie w hotelu w
Niemczech, nocleg. (ok. 1100 km)
2 dzieñ - wczesne œniadanie. Przejazd
do Luksemburga - zwiedzanie miasta:
Pa³ac Ksi¹¿êcy, Katedra Notre Dame,
fragmenty fortyfikacji i cytadeli. Przejazd do Brukseli, objazd miasta autokarem m.in. Dzielnica Królewska, Mini
Europa .. oraz zwiedzanie: Grand Place,
Ratusz, Domy Cechowe, Katedra œw. Micha³a, Pa³ac Królewski, Manneken Pis.
Obiadokolacja*. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. (ok.410 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Antwerpii, Miasta Rubensa - zwiedzanie (Wielki
Plac, Fontanna Brabo, Domy Cechowe,
Ratusz, Katedra Notre-Dame, Dom Rubensa, Koœció³ œw. Jakuba). Przejazd do
Brugii, zwiedzanie - Burg (Bazylika Naj.
Krwi Chrystusowej, gotycki Ratusz, Markt (Hale i Dzwonnica z XII-XV w., koœció³
Notre Dame), rejs ³odzi¹ po kana³ach.
Obiadokolacja*. Przejazd do Gandawy spacer po starówce. Powrót do hotelu.
Nocleg. (ok. 260 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Kinderdijk (spacer po „wsi wiatraków”) oraz do
Rotterdamu (wyjazd na Euromaszt - panorama miasta, objazd po nowoczesnym centrum). Pobyt w ogrodach kwiatowych w Keukenhof (III-V) lub spacer
po Delft (pozosta³e terminy) Zwiedzanie
Hagi: Binnehof, Pa³ac Królewski, Grote
Kerk, Madurodam - Holandia w miniaturze. Obiadokolacja*. Krótki pobyt nad
Morzem Pó³nocnym. Przejazd do hotelu.
Nocleg. (ok. 250 km)
A
m
s
t
e
r
d
a
m
K
e
u
k
e
n
h
o
f
H
a
g
a
R
o
t
t
e
r
d
a
m
K
i
n
d
e
r
d
i
j
k
B
r
u
g
i
a
A
n
t
w
e
r
p
i
a
G
a
n
d
a
w
a
B
r
u
k
s
e
l
a
W
a
t
e
r
l
o
o
L
u
k
s
e
m
b
u
r
g
KOD
BHL 04**
BHL 05
BHL 07
BHL 09
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Amsterdamu z krótkim postojem w wytwórni
sera i sabotów . Zwiedzanie Amsterdamu: Rijksmuseum i Muzeum van Gogha,
Szlifiernia Diamentów (mo¿liwoœæ zakupów), wizyta z degustacj¹ w Browarze
Heineken, jednogodzinny rejs tramwajem wodnym po kana³ach Amsterdamu,
spacer po starym centrum (m.in. Targ
Kwiatowy, Plac Dam, Pa³ac Królewski,
Plac Mennicy, Nieuwmarkt, Dzielnica
Czerwonych Œwiate³). Obiadokolacja*.
Wieczorem wyjazd z Holandii, nocna
podró¿ przez Niemcy. (ok. 200 km)
6 dzieñ - przejazd przez terytorium Polski. Powrót do Krakowa ok. godz. 15.00
(ok. 1100 km)
TERMINY
18.04
24.05
26.07
13.09
-
24.04
29.05
31.07
18.09
CENA
1.700
1.430
1.350
1.430
Dop³ata do 4 obiadokolacji* 290 z³
5 obiadokolacji** 360 z³
Dop³ata do pokoju 1-os: 550 z³ / 690 z³**
BHL 04** w tym terminie odbywa siê
Wielka Parada Kwiatów, program przed³u¿ony o 1 dzieñ na uczestnictwo w niej
i pobyt w ogrodach Keukenhof.
Cena obejmuje: 4 (**5) noclegi, w tym: 1
nocleg w hotelu*+ w Niemczech i 3 (**4)
noclegi w hotelach**/*** w Beneluksie
(pokoje 2, 3-osob. z ³azienkami), 4 (**5)
œniadania (czêœciowo bufet), komfortowy
autokar, opiekê pilota, ubezpieczenie KL,
NNW i baga¿u
Nale¿y posiadaæ ok. 130 € (150 €**) na
bilety wstêpu i rejsy.
15
NIEMCY
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 6 dni
B
a
w
a
r
i
a
N
o
r
y
m
b
e
r
g
a
Pilzno, Norymberga, Augsburg, Monachium, zamki Ludwika Bawarskiego, Ga-Pa, Chiemsee, Regensburg
R
e
g
e
n
s
b
u
r
g
B
A
W
A
R
I
A
A
u
g
s
b
u
r
g
M
o
n
a
c
h
i
u
m
C
h
i
e
m
s
e
e
R
o
s
e
n
h
e
i
m
G
a
P
a
F
u
s
s
e
n
A U S T R I A
KOD
TERMINY
BAW 05
30.04 - 05.05
BAW 07
19.07 - 24.07
BAW 10** 27.09 - 02.10
CENA
1.250
1.250
1.390
* dop³ata do 4 obiadokolacji: 280 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 370 z³
** w tym terminie odbywa siê Oktoberfest
- festiwal piwny w Monachium
1 dzieñ - odjazd autokaru z Krakowa godzina 6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg
trasy nr 1 (str. 45). Przejazd przez Polskê i Czechy. Spacer po Pilznie oraz wizyta w browarze z degustacj¹ piwa. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 550 km)
2 dzieñ - wczesne œniadanie. Przejazd
do Norymbergi - zwiedzanie miasta
(koœció³ œw. Wawrzyñca, stare mosty,
Hauptmark z koœcio³em Frauenkirche i
„Piêkn¹ Fontann¹”, Stary Ratusz, Koœció³ œw. Sebalda z rzeŸbami Wita Stwosza, Dom - Muzeum Albrechta Dürera,
zamek Keiserburg). Przejazd do Augsburga - spacer po Starym Mieœcie
wzd³u¿ Maximilianstrasse (Fugger Palais, Rathaus, Katedra) do Fuggerei.
Przyjazd do hotelu, zak
Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 490 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Monachium - objazd miasta (m.in. Nymphenburg - letnia rezydencja Wittelsbachów,
stadion) oraz przejœcie wzd³u¿ Maximilianstrasse do Theatinerkirche i Residenz
(zwiedzanie Skarbca oraz Komnat). Po
po³udniu spacer po centrum - Marienplatz, Viktualienmarkt, panorama miasta
z wie¿y koœcio³a œw. Piotra, Kaufingerstrasse, Frauenkirche - symbol miasta,
koœció³ œw. Micha³, Hofbrauhaus - jedna
z najwiêkszych monachijskich piwiarni.
PóŸnym wieczorem powrót do hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 250 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Füssen zwiedzanie zamków Ludwika Bawarskiego
go Neuschwanstein i Hohenschwangau.
Przejazd do Garmisch Partenkirchen czas wolny ok. 2 godz. (w miarê mo¿liwoœci wyjazd kolejk¹ na Zugspitze).
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 250 km)
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd nad „bawarskie morze” jezioro Chiemsee: rejs
stateczkiem i zwiedzanie „bawarskiego
Wersalu” Ludwika II. Przejazd do Regensburga - spacer: Steinerne Brucke,
Porta Praetoria - pozosta³oœci fortyfikacji
rzymskich, Katedra, Haidplatz z domami
bogatych kupców, Ratusz. Wieczorem
wyjazd do Polski. (ok. 450 km)
6 dzieñ - przejazd do Polski. Powrót do
Krakowa oko³o godz. 9.00. (ok. 850 km)
NIEMCY
Cena obejmuje:
4 noclegi w hotelach**, z tego 1 w Czechach i 3 w Niemczech (pokoje 2, 3-osob.
z ³azienkami), 4 œniadania, autokar komfortowy, opiekê pilota, ubezpieczenie KL,
NNW i baga¿u
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 80 € na bilety
wstêpu i rejsy, przewodników lokalnych
oraz 40 € na wyjazd kolejk¹.
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 6 dni
Z
a
m
k
i
n
a
d
R
e
n
e
m
Rothenburg o.d.T., Heidelberg, Trewir, Koblencja, Rüdesheim, Bonn, Akwizgran, Kolonia
1 dzieñ - odjazd z Krakowa o godzinie
6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy
nr 1 (str. 45). Przejazd przez Czechy.
Zwiedzanie jednego z dwóch najpiêkniejszych zamków czeskich, Karlstejn
lub Krivoklat. Zakwaterowanie w hotelu
przy granicy czesko-niemieckiej. Nocleg
(ok.650 km)
2 dzieñ - wczesne œniadanie. Przejazd
przez Niemcy do Rothenburga ob der
Tauben - spacer po zachowanym w niezmienionym kszta³cie œredniowiecznym
miasteczku (trasa wartowników, Herrngasse, Marktplatz, Katedra, Muzeum
Kryminalistyki). Przejazd w okolice Heidelbergu, zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 450 km)
3 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Heidelbergu - Zamek, Kurpfazisches Museum,
Uniwersytet, Marktplatz. Przejazd do
Trewiru - zwiedzanie rzymskich zabytków najstarszego miasta Niemiec. Przejazd do hotelu w okolicy Koblencji, zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg.
(ok. 330 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Akwizgranu - zwiedzanie (Katedra ze Skarbcem, Ratusz ...). Przejazd do Kolonii spacer po mieœcie (Katedra, Stare Miasto). Czas wolny. Przejazd do Bonn spacer po centrum. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 300 km)
16
K
o
l
o
n
i
a
A
c
h
e
n
N
B
o
n
n
A D R E N I A
K
o
b
l
e
n
c
j
a
T
r
e
v
i
r
R
ü
d
e
s
h
e
i
m
H
e
i
d
e
l
b
e
r
g
R
o
t
h
e
n
b
u
r
g
o
.
o
.
T
.
B A D E N I A
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Koblencji, zwiedzanie (m.in. Deutsches
Eck, kolegiata, œredniowieczne kamieniczki, Munzplatz Plan...). Przejazd do
St. Goarhusen - rejs stateczkiem prze³omem Renu (Lorelei, zamki œredniowieczne) do Rüdesheim (zwiedzanie
Muzeum Instrumentów Mechanicznych
spacer po miasteczku, degustacja wina
w jednej z piwniczek). Obiadokolacja*.
Wyjazd wieczorem, nocna podró¿ przez
Niemcy. (ok. 200 km)
6 dzieñ - przejazd przez terytorium
Polski. Powrót do Krakowa ok. godz.
15.00. (ok. 1.000 km)
KOD
TERMINY
CENA
ZNR 05
ZNR 07
ZNR 09
24.05 - 29.05
12.07 - 17.07
06.09 - 11.09
1.490
1.490
1.490
* dop³ata do 4 obiadokolacji: 320 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 450 z³
Cena obejmuje:
4 noclegi w hotelach** (pokoje 2, 3-os. z
³azienkami), z tego 3 w Niemczech i 1 w
Czechach, 4 œniadania, rejs stateczkiem
po Renie, degustacjê wina, komfortowy
autokar, opiekê pilota, ubezpieczenie KL,
NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 95 € na bilety
wstêpu i obligatoryjnych przewodników
miejscowych.
NIEMCY
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 4 dni
B
e
r
l
i
n
,
P
o
c
z
d
a
m
.
.
.
i
t
r
o
p
i
k
i
1 dzieñ - odjazd autokaru z Krakowa, godzina 6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg
trasy nr 6 (str. 45). Przejazd przez Polskê do Niemiec. Po drodze postój na
posi³ek. Przyjazd do Berlina - objazd
miasta autokarem od Alexanderplatz do
Kurfürsterdamm). Obiadokolacja*. Wieczorem czas wolny w dzielnicy rozrywki
Ku'damm. Zakwaterowanie. Nocleg. (ok.
650 km)
2 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Berlina Olimpia Stadion, Prenzlauer Berg, Unter
den Linden, Oranienburgerstrasse, wie¿a TV, Bebelplatz, Reichstag, Pergamonmuseum (wspania³a kolekcja dzie³ sztuki), Muzeum Historii Muru Berliñskiego.
Czas wolny. Obiadokolacja*. Rejs stateczkiem po Szprewie. Powrót do hotelu,
nocleg. (ok. 70 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Poczdamu spacer po mieœcie, zwiedzanie kompleksu pa³acowo-ogrodowego Sanssouci.
KOD
BEP 05/1
BEP 05/2
BEP 07
BEP 09
BEP 11
BEP 12**
Przejazd do TROPIKÓW POD DACHEM pobyt pod palmami, kilka godzin wypoczynku wœród tropikalnej roœlinnoœci, w
„po³udniowym morzu” o wielkoœci 3 basenów olimpijskich oraz temperaturze
28-31oC
28-31oC, z wystêpami zespo³ów i kompleksem SPA. Nocna podró¿ do Polski.
(ok. 350 km)
4 dzieñ - powrót do Krakowa ok. godz.
5.00 (ok. 350 km)
-
03.05
29.05
24.07
11.09
13.11
04.12
790
790
750
750
720
720
Cena obejmuje:
2 noclegi w hotelu**/*** (pokoje 2, 3osobowe z ³azienkami), 2 œniadania, autokar komfortowy, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW, baga¿u
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 65 € na bilety
wstêpu i obligatoryjnych przewodników
lokalnych oraz 35 € na wstêp do Tropical
Island.
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 5 dni
S
a
k
s
o
n
i
a
i
B
r
a
n
d
e
n
b
u
r
g
i
a Drezno, Lipsk, Weimar, Poczdam, Berlin
KOD
TERMINY
SAX 05
SAX 08
SAX 09
30.04 - 03.05
13.08 - 17.08
14.09 - 18.09
CENA
990
950
950
* dop³ata do 4 obiadokolacji: 290 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 350 z³
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu** (pokoje 2, 3-osob. z ³azienkami), 3 œniadania,
autokar komfortowy, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 90 € na bilety
wstêpu, kolejkê i obligatoryjnych przewodników lokalnych.
4 dzieñ - wczesne œniadanie. Przejazd
do Poczdamu, zwiedzanie kompleksu
pa³acowo-ogrodowego Sanssouci. Przejazd do Berlina - zwiedzanie Muzeum
Pergamoñskiego, objazd miasta autokarem od Alexanderplatz do Kurfürsterdamm (Olimpia - Stadion, Prenzlauer
Berg,
S£OWACJA - CZECHY
Berg, Oranienburgerstrasse, Unter den
Linden, Bebelplatz, Reichstag). Czas
wolny w dzielnicy Ku'damm. Obiadokolacja*. Wieczorem wyjazd do Polski.
(ok. 350 km)
5 dzieñ - przyjazd do Polski. Powrót do
Krakowa ok. godz. 5.00. (ok. 500 km)
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 4 dni
B
r
a
t
y
s
ła
w
a
i
M
o
r
a
w
y
1 dzieñ - odjazd autokaru z Krakowa o
godz. 6.00 Pozosta³e miejscowoœci wg
trasy nr 1 (str. 45). Przejazd przez Czechy z krótkim postojem w Austerlitz miejscu bitwy Napoleona. Spacer po
Brnie: Zelny trh, Namestie Svobody, Petrov, stary Ratusz, koœció³ Kapucynów,
Villa Tugendhat (na liœcie UNESCO).
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 350 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Morawskiego Krasu: zwiedzanie Jaskiñ Punkwiowych, rejs ³ódkami po podziemnym jeziorze, wjazd kolejk¹ linow¹ nad
Przepaœci¹ Macocha. Przejazd do zespo³u pa³acowo - ogrodowego Lednice Valtice (lista dziedzictwa kulturowego
UNESCO). Powrót do hotelu. Obiadokolacja integracyjna - wspólne grilowanie
przy muzyce na ¿ywo oraz degustacja
piwa i wina. Nocleg. (ok. 150 km)
30.04
26.05
21.07
08.09
10.11
01.12
CENA
* dop³ata do 2 obiadokolacji: 150 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 250 z³
** w tym terminie odbywaj¹ siê Jarmarki
Bo¿onarodzeniowe
NIEMCY
1 dzieñ - odjazd z Krakowa o godzinie
6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy
nr 6 (str. 45). Przejazd przez terytorium
Polski do Drezna - zwiedzanie Zwingera (Muzeum Grünes Gewölbe), spacer
po Starym Mieœcie. Przejazd do Lipska,
zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 650 km)
2 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Lipska:
Ratusz, koœcio³y œw. Tomasza (grobowiec J. S. Bacha) i Miko³aja, pasa¿ Madlera, Pomnik Bitwy Narodów. Wyjazd do
Weimaru - spacer po mieœcie Goethego.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 300 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez góry
Harz z postojem w Quedlinburgu (œredniowieczne miasteczko wpisane na listê
UNESCO) i Wernigerode (malowana
starówka). Wjazd kolejk¹ w¹skotorow¹
na Brocken - legendarne miejsce zlotów
czarownic w noc Walpurgii. Przejazd do
hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 400 km)
TERMINY
z
m
u
z
y
k
ą i
d
e
g
u
s
t
a
c
j
ą p
i
w
a
/
w
i
n
aKOD
BBM 05/1
BBM 05/2
BBM 07
BBM 09
BBM 10
TERMINY
30.04
26.05
21.07
08.09
12.10
-
03.05
29.05
24.07
11.09
15.10
CENA
650
600
600
600
600
* dop³ata do 2 obiadokolacji: 80 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 120 z³
Cena obejmuje: 2 noclegi w hotelu** (pokoje 2, 3-osob. z ³azienkami), 2 œniadania,
1 integracyjna obiadokolacja, autokar
komfortowy, opiekê pilota, ubezpieczenie
KL, NNW, baga¿u
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 25 € i 800 KCZ
na bilety wstêpu, rejs, kolejkê i obligatoryjnych przewodników lokalnych.
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Bratys³awy - zwiedzanie: Wzgórze Zamkowe,
Katedra œw. Marcina, Stare Miasto, Pa³ac Prymasowski, Rynek Hviezdoslava
Modry Koœció³ek (symboliczne mauzoleum
leum cesarzowej Sissi). Czas wolny
Obiadokolacja*. Wyjazd do Polski przez
S³owacjê. (ok. 150 km)
4 dzieñ - przyjazd do Polski, powrót do
Krakowa ok. godz. 5.00. (ok. 450 km)
17
CZECHY - AUSTRIA - WÊGRY
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 5 dni
P
r
a
g
a
,
W
i
e
d
e
ń ,
B
u
d
a
p
e
s
z
t
backa, koœció³ Macieja, Zamek Królewski), Œródmieœcie Pesztu (bulwary,
uliczki z zabudow¹ secesyjn¹ i neoklasycystyczn¹, Bazylika œw. Stefana, Parlament, Plac Millenium). Czas wolny. Rejs
stateczkiem po Dunaju. W godzinach
wieczornych (ok. 21:00) wyjazd z Budapesztu, nocna podró¿ przez S³owacjê.
(ok. 100 km)
5 dzieñ - przyjazd do Polski. Powrót do
Krakowa ok. godz. 5:00. (ok. 350 km)
KOD
PWB 05
PWB 06
PWB 08
PWB 09
TERMINY
30.04
25.06
30.07
10.09
-
04.05
29.06
03.08
14.09
CENA
850
780
780
780
* dop³ata do 3 obiadokolacji: 160 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 210 z³
1 dzieñ - odjazd z Krakowa o godzinie
6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy
nr 1 (str. 45). Podró¿ przez Czechy. Przyjazd do Pragi w godzinach popo³udniowych - spacer po Starym Mieœcie (Rynek, Ratusz Staromiejski) i Josefovie
(dzielnica ¿ydowska) do Placu Wac³awa.
Obiadokolacja*. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Nocleg. (ok. 450 km)
2 dzieñ - œniadanie. Kontynuacja zwiedzania miasta - kompleks Hradczan (zamek, Katedra œw. Wita, Z³ota Uliczka),
Mala Strana (dzielnica kupców niemieckich), Most Karola. Po po³udniu wyjazd
do Austrii. Przejazd do Wiednia na
Wzgórze
Cena obejmuje:
3 noclegi w hotelach**, w tym 1 w Pradze,
1 w Budapeszcie, 1 k. Wiednia (pokoje 2,
3-os. z ³azienkami), 3 œniadania, autokar
komfortowy, opiekê pilota, ubezpieczenie
KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 700 KCZ, 25 €,
4000 forintów na bilety wstêpu i obligatoryjnych przewodników miejskich.
Wzgórze Kahlenberg (panorama miasta,
koœció³ek z pami¹tkami dot. króla Jana
Sobieskiego). Obiadokolacja*. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. (ok. 350 km)
3 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Wiednia:
objazd Ringiem i spacer po Starym Mieœcie (zimowa rezydencja Habsburgów Hofburg, ulica Kärtnerstrasse, Opera,
Katedra œw. Szczepana). PóŸnym popo³udniem wyjazd na Wêgry. Obiadokolacja*. Zakwaterowanie w hotelu w Budapeszcie. Nocleg. (ok. 250 km)
4 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Budapesztu: Wzgórze Gellerta (panorama
miasta), Dzielnica Zamkowa (Baszta Rybacka
WÊGRY
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 4 dni
B
u
d
a
p
e
s
z
t
,
S
z
e
n
t
e
n
d
r
e
,
E
g
e
r
,
T
o
k
a
j
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Egeru sùynàcego z uprawy winnej latoroúli i
produkcji wina Egri Bikaver (Bycza
Krew). Spacer po barokowym centrum
miasta, wizyta w Dolinie Piêknych Pañ
(mo¿liwoœæ zakupu wina w jednej z piwniczek). Nastêpnie przejazd do Tokaju wieczorny spacer. Obiadokolacja z degustacj¹ wina*. Powrót do Polski przez
S³owacjê. (ok.430 km)
4 dzieñ - przyjazd do Polski, planowany
powrót do Krakowa oko³o godz. 5:00.
(ok. 450 km)
KOD
1 dzieñ - odjazd autokaru z Krakowa godzina 6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg
trasy nr 3 (str. 45). Przejazd przez terytorium S³owacji do Budapesztu. Po drodze postój w Szentendre, miasteczku
artystów. Spacer w¹skimi i krêtymi
uliczkami, wœród nastrojowej i urokliwej
zabudowy. Przyjazd do Budapesztu przejazd ko³o Aquincuum (archeologiczne muzeum, zbudowane na terenie
wykopalisk staroýytnej osady rzymskiej). Obiadokolacja*. Zakwaterowanie
w hotelu, nocleg. (ok. 430 km)
18
2 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie stolicy
Wêgier: Wzgórze Gellerta (panorama
Budapesztu), Dzielnica Zamkowa
(Baszta Rybacka, Koœció³ œw. Macieja
oraz Zamek Królewski). Nastêpnie Œródmieœcie Pesztu - bulwary, uliczki z zabudow¹ secesyjn¹ i neoklasycystyczn¹,
Bazylika œw. Stefana, Parlament oraz
Plac Millenium (Plac Bohaterów) Czas
wolny. Obiadokolacja*. Wieczorny rejs
stateczkiem po Dunaju. Powrót do hotelu, nocleg.
TERMINY
CENA
BUD 05/1
30.04 - 03.05
650
BUD 05/2
26.05 - 29.05
650
BUD 07
14.07 - 17.07
550
BUD 08
13.08 - 16.08
550
BUD 09
08.09 - 11.09
550
BUD 10
13.10 - 16.10
550
BUD 11
10.11 - 13.11
550
BUD 12**
02.12 - 04.12
550
* dop³ata do 3 obiadokolacji, w tym
jedna z degustacj¹ wina: 190 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 160 z³
** w tym terminie odbywaj¹ siê Jarmarki
Bo¿onarodzeniowe
Cena obejmuje: 2 noclegi w hotelu**/*** w Budapeszcie (pokoje 2, 3-osob. z ³azienkami), 2 œniadania, autokar komfortowy, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW, baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 6.000 forintów na bilety wstêpu, rejs i obligatoryjnego przewodnika miejskiego.
CZECHY
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 4 dni
P
r
a
g
a
z
ło
t
e
m
i
a
s
t
o
K
u
t
n
a
H
o
r
a
,
z
a
m
e
k
K
a
r
l
s
t
e
i
n
/
K
r
i
v
o
k
l
a
t
(¿ydowska dzielnica Pragi, zawdziêczaj¹ca nazwê cesarzowi Józefowi II). Czas
wolny. Obiadokolacja*. Rejs stateczkiem po We³tawie. Wieczorem wyjazd
do Polski. (ok. 100 km)
4 dzieñ - przekroczenie granicy. Powrót
do Krakowa ok. godz.5:00. (ok. 350 km)
KOD
1 dzieñ - odjazd z Krakowa o godzinie
6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy
nr 1 (str. 45). Przejazd przez terytorium
Polski i Czech. W godzinach popo³udniowych przyjazd do Kutnej Hory, spacer po œredniowiecznym miasteczku
s³yn¹cym z kopalni srebra i jednego z
najpiêkniejszych koœcio³ów gotyckich w
Czechach. Wieczorem przyjazd do Pragi. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*.
Nocleg. (ok. 450 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do jednego z zamków Karlstejn lub Krivoklat zwiedzanie. Powrót do Pragi, spacer:
Nowe
Nowe Miasto, Rynek Starego Miasta,
Ratusz Staromiejski ze s³ynnym zegarem astronomicznym, Uniwersytet Karola, Wie¿a Prochowa. Pl. Wac³awa centralny punkt miasta. Czas wolny.
Obiadokolacja*. Spektakl œwiat³o i
dŸwiêk „Graj¹ce Fontanny”. Powrót do
hotelu. Nocleg. (ok. 100 km)
3 dzieñ - œniadanie. Kontynuacja zwiedzania Pragi - kompleks Hradczan (zamek, Katedra œw. Wita, Z³ota Uliczka),
praska Loreta, dzielnica bogatych kupców niemieckich Ma³a Strana, Koœció³
œw. Miko³aja, Most Karola oraz Josefov
(¿yd
AUSTRIA
TERMINY
CENA
PRG 05/1
30.04 - 03.05
630
PRG 05/2
26.05 - 29.05
630
PRG 07
07.07 - 10.07
570
PRG 08/1
13.08 - 16.08
570
PRG 08/2
27.08 - 30.08
570
PRG 09
15.09 - 18.09
570
PRG 10
13.10 - 16.10
570
PRG 11
10.11 - 13.11
530
PRG 12**
02.12 - 04.12
530
* dop³ata do 3 obiadokolacji, w tym
jedna w browarze z muzyk¹: 180 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 80 z³
**Jarmarki Bo¿onarodzeniowe, powrót do
Krakowa ok. 24:00
Cena obejmuje: 2 noclegi w hotelu**/***
w Pradze (pokoje 2, 3-osobowe z ³azienkami), 2 œniadania, autokar komfortowy,
opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW,
baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 1400 KCZ na
bilety wstêpu, rejs, obligatoryjnego przewodnika miejskiego.
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 4 dni
W
i
e
d
e
ń,
M
a
y
e
r
l
i
n
g
,
B
a
d
e
n
1 dzieñ - odjazd z Krakowa godz. 6.00.
Pozosta³e miejscowoœci wg trasy nr 1
(str. 45). Podró¿ przez Czechy. Przyjazd
do Wiednia na Wzgórze Kahlenberg w
Lesie Wiedeñskim - malownicza panorama miasta i okolic, koœció³ek zwi¹zany z pobytem króla Jana Sobieskiego.
Spacer po wspania³ym ogrodzie Belweder w stylu francuskim z fontannami,
basenami i wodospadami. Krótki postój
przy ciekawym architektonicznie budynku Hundertwasserhaus. Obiadokolacja*. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. (ok. 450 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd autokarem
w rejon Lasku Wiedeñskiego i zwiedzanie:
nie: Mayerlingu - miejsca tragicznej
œmierci arcyksiêcia Rudolfa i hrabianki
Vetsery (neogotycki klasztor), Heiligenkreuz (opactwo cysterskie) i Baden spacer po s³ynnym uzdrowisku z ciep³ymi Ÿród³ami (gotyckie i póŸnogotyckie
koœcio³y, zabytkowe kamienice m.in.
Dom Beethovena). Powrót do Wiednia
pod kompleks pa³acowo - ogrodowy
Schönbrunn: spacer po Parku (styl
francuski, liczne rzeŸby), przejœcie na
Wzgórze Gloriette, zwiedzanie Pa³acu
Schönbrunn, po³o¿onego w otoczeniu
Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego
oraz Ogrodów Pa³acowych. Obiadokolacja*.
lacja*. Wieczorem przejazd autokarem
na Prater - park o charakterze sportowo
- wypoczynkowym i rozrywkowym (fakultatywnie spektakl w Operze; mo¿liwoœæ rezerwacji biletów na 21 dni przed
imprez¹). Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd autokarem
do centrum Wiednia, objazd Ringiem.
Spacer po Starym Mieœcie: Hofburg - zimowa rezydencja Habsburgów, pomnik
Marii Teresy stoj¹cy miêdzy budynkami
Muzeum Sztuk Piêknych (jedne z najbogatszych na œwiecie zbiory dzie³ sztuki) i Muzeum Przyrodniczego, Kohlmarkt, Opera, ulice Graben i jedna z najelegantszych ulic Wiednia - Kärtnerstrasse, póŸnogotycka Katedra œw. Szczepana. Czas wolny. Obiadokolacja*. PóŸnym wieczorem odjazd autokaru do Polski. Przejazd przez Czechy. (ok. 90 km)
4 dzieñ - przyjazd do Polski. Powrót do
Krakowa ok. godz. 5.00. (ok. 350 km)
KOD
WIN 05/1
WIN 05/2
WIN 07
WIN 08
WIN 09
WIN 10
WIN 11
WIN 12**
TERMINY
30.04 - 03.05
26.05 - 29.05
14.07 - 17.07
13.08 - 16.08
15.09 - 18.09
13.10 - 16.10
10.11 - 13.11
02.12 - 04.12
CENA
730
730
660
660
660
660
660
580
* dop³ata do 3 obiadokolacji, w tym 1
z muzyk¹ i winem na Grinzingu: 210 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 190 z³
**Jarmarki Bo¿onarodzeniowe, powrót do
Krakowa ok. 24:00
Cena obejmuje: 2 noclegi w hotelu** k.
Wiednia (pokoje 2, 3-os. z ³azienkami), 2
œniadania, autokar komfortowy, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 80 € na bilety
wstêpu oraz obligatoryjnego przewodnika
miejskiego.
19
BIA£ORUŒ
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 5 dni
P
o
d
r
ó
ż s
e
n
t
y
m
e
n
t
a
l
n
a
L
i
d
a
Brzeœæ, Wo³czyn, Ró¿ana, Kosów Poleski, Baranowicze, Nieœwie¿, Mir, Nowogródek, Lida, Grodno
1 dzieñ - odjazd autokaru z Krakowa godzina 6:00. pozosta³e miejscowoœci wg
trasy nr 4 (strona 45). Przejazd przez terytorium Polski. Przyjazd do Brzeœcia zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej, bramy
Brzeskiej i bramy Terespolskiej, cerkwi
œw. Miko³aja, koœcio³a Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego - z obrazem Matki Boskiej Ocalenia - kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore.
Przejazd do miejscowoœci Skoki - pa³ac
rodziny Juliana Ursyna Niemcewicza.
Obiadokolacja*. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. (ok. 500 km).
2 dzieñ - œniadanie. Wyjazd do Baranowicz, gdzie zobaczymy przepiêkn¹ mozaikê przewiezion¹ z warszawskiej cerkwi, niegdyœ znajduj¹cej siê na dawnym
Placu Saskim. Podczas przejazdu zwiedzanie: Wo³czyn - miejsce urodzin ostatniego króla Polski, Stanis³awa Augusta
Poniatowskiego, koœció³ Œw. Trójcy miejsce jego pochówku. Ró¿ana - malownicze ruiny zamku Sapiehów; koœció³
œw. Trójcy, zespó³ klasztorny bazylianów.
Kosów Poleski - pa³ac Pud³owskich, u
podnó¿a którego znajduje siê dawny folwark Mereczowzczyzna: odbudowany
dwór - miejsce urodzenia Tadeusza Koœciuszki, obecnie muzeum; koœció³ œw.
Trójcy - miejsce chrztu T. Koœciuszki,
cmentarz katolicki z kwater¹ ¿o³nierzy
polskich poleg³ych w 1920 r. Przyjazd do
Baranowicz. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 250 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Nieœwie¿a - zwiedzanie; zespo³u pa³acowo parkowego dawnej rezydencji Radziwi³³ów; koœció³ Bo¿ego Cia³a fundacji ks.
Miko³aja Krzysztofa Radziwi³³a Sierotki;
Brama S³ucka
M
i
r
G
r
o
d
n
o
N
o
w
o
g
r
ó
d
e
k
N
i
e
ś w
i
e
ż
Z
a
o
s
i
e
B
a
r
a
n
o
w
i
c
z
e
R
ó
ż a
n
a
K
o
s
ó
w
B I A £ O R U Œ
B
r
z
e
ś ć
KOD
TERMINY
CENA
BBR 05
BBR 07
BBR 08
25.05 - 29.05
06.07 - 10.07
24.08 - 28.08
1 100
1 100
1 100
* dop³ata do 3 obiadokolacji: 180 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 350 z³
Brama S³ucka, Ratusz. Przejazd do Mir zwiedzanie mirskiego zespo³u zamkowo parkowego z najlepiej zachowanym zamkiem na Bia³orusi, który pos³u¿y³ Mickiewiczowi za pierwowzór zamku Horeszków
z "Pana Tadeusza" (od 2000 r. wpisanym
na listê Œwiatowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO), rynek, koœció³ œw. Miko³aja,
cerkiew, jesziwa, synagoga. Przejazd do
Zaosia, gdzie w zrekonstruowanym zespole dworskim w dawnym folwarku Mickiewiczów znajduje siê muzeum poœwiêcone A.Mickiewiczowi. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 350 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Nowogrodka - zwiedzanie: dworek - Muzeum A.
Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza,
ruiny
UKRAINA
ruiny zamku ksi¹¿¹t litewskich na Górze
Zamkowej, koœció³ farny - gdzie odby³ siê
œlub W³adys³awa Jagie³³y z Zofi¹ Olszañsk¹, a w wiele lat póŸniej chrzest Adama
Mickiewicza. Przejazd przez Lidê, Szczuczyn, Jew³asze do Grodna. Zwiedzanie
Grodna, m. in. Stary i Nowy Zamek, koœció³ farny, koœció³ i klasztor Brygidek, dom
Elizy Orzeszkowej, cerkiew œw. Borysa i
Gleba na Ko³o¿y. Przekroczenie granicy
bia³orusko – polskiej. Podró¿ przez terytorium Polski. (ok. 450 km)
5 dzieñ - dalsza podró¿ przez terytorium
Polski. Przyjazd do Krakowa ok. godziny
8.00. (ok. 600 km)
Cena obejmuje:
3 noclegi w hotelach (pokoje 2-os. z ³azienkami), 3 œniadania, autokar komfortowy, obs³uga pilota, ubezpieczenie polskie KL, NNW i baga¿u, ubezpieczenie
medyczne bia³oruskie.
Cena nie obejmuje wizy bia³oruskiej 25 €.
Dodatkowo prosimy o zaopatrzenie siê w
ok. 30 € na bilety wstêpu, obligatoryjnych
przewodników, zestaw tour guide.
Dokumenty wymagane do otrzymania wizy bia³oruskiej:
wype³niony i podpisany osobiœcie przez
wnioskodawcê formularz wniosku o wydanie wizy, jedno kolorowe zdjêcie 3 õ 4 cm
(nie starsze ni¿ 6 miesiêcy), paszport wa¿ny co najmniej 3 miesi¹ce po zakoñczeniu
okresu wa¿noœci wizy. Paszport musi zawieraæ minimum 2 czyste strony.
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 5 dni
L
w
ó
w
k
r
e
s
y
w
s
c
h
o
d
n
i
e
U K R A I N A
Lwów, Olesko, Poczajów, Krzemieniec, Zbara¿, Tarnopol, Ska³a Podolska, Chocim, Kamieniec
Podolski, Stanis³awów
1 dzieñ - odjazd z Krakowa godzina 6:00.
Pozosta³e miejscowoœci wg trasy nr 5
(str. 45). Przejazd przez Polskê i Ukrainê.
Przyjazd do Lwowa w godzinach popo³udniowych. Pobyt na Kopcu Unii Lubelskiej (panorama miasta). Spacer po Starym Mieœcie - Rynek, Ratusz, katedra
Ormiañska, cerkiew œw. Jura, kaplica
Boimów, katedra Wniebowziêcia NMP.
Obiadokolacja*. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. (ok. 350 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Oleska zwiedzanie rezydencji Sobieskich. Przejazd do Poczajowa - zwiedzanie £awry
Poczajowskiej, jednego z piêkniejszych
zabytków na ziemi ukraiñskiej. Pobyt w
Krzemieñcu - zwiedzanie Muzeum Juliusza S³owacki. Przejazd przez Zbara¿ do
Tarnopola. Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 300 km)
20
K
r
z
e
m
i
e
n
i
e
c
P
o
c
z
a
j
ó
w
Z
b
a
r
a
z
L
w
ó
w
O
l
e
s
k
o
T
a
r
n
o
p
o
l
P
r
z
e
m
y
ś l
K
a
m
i
e
n
i
e
c
C
h
o
c
i
m
S
t
a
n
i
s
ła
w
ó
w
KOD
ULK 05/1
ULK 05/2
ULK 07
ULK 08
ULK 09
3 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Tarnopola - koœció³ Dominikanów, cerkiew Narodzenia Pañskiego z p³acz¹c¹ ikon¹. W
drodze do Kamieñca Podolskiego zwiedzanie ruin zamku w Skale Podolskiej.
Przyjazd do Kamieñca Podolskiego, zwiedzanie miasta: ratusz, katedra ³aciñska,
koœció³ Dominikanów, synagoga, XIVwieczna twierdza kamieniecka. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 250 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Chocimia, po drodze pobyt na skalnym cyplu
u zbiegu Dniestru i Zbrucza, gdzie le¿¹
Okopy Œw.
Okopy Œw. Trójcy. Przyjazd do Chocimia zwiedzanie jednej z najwiêkszych w tej
czêœci Europy, strategicznych twierdz.
Przyjazd do Stanis³awowa - zwiedzanie
m.in. barokowej kolegiaty i ormiañskiego koœcio³a, obecnie cerkwi prawos³awnej. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja* Nocleg (ok. 450 km)
5 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Cmentarza £yczakowskiego i Cmentarza Orl¹t
Lwowskich. Wyjazd z Lwowa. Przekroczenie granicy. Powrót do Krakowa ok.
godz. 22.00. (ok. 350 km)
TERMINY
29.04
25.05
06.07
11.08
21.09
-
03.05
29.05
10.07
15.08
25.09
CENA
990
990
850
990
850
* dop³ata do 4 obiadokolacji: 160 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 350 z³
Cena obejmuje: 4 noclegi w hotelach***
(pokoje 2-osob. z ³azienkami), 4 œniadnia,
autokar komfortowy, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y posiadaæ ok. 30 € na bilety wstêpu,
obligatoryjnego przewodnika, zestaw tour
guide i inne op³aty lokalne.
LITWA
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 5 dni
L
i
t
e
w
s
k
a
p
r
z
y
g
o
d
a
Wilno, Troki, Szawle – Góra Krzy¿y, Pa³anga, K³ajpeda, Kiejdany, Kowno
1 dzieñ - odjazd z Krakowa godzina 6:00.
Pozosta³e miejscowoœci wg trasy nr 4
(strona 45). Przejazd przez terytorium
Polski. Przekroczenie granicy polsko litewskiej. Zakwaterowanie w hotelu
w Wilnie. Obiadokolacja*. Nocleg (ok.
800 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Trok,
zwiedzanie zamku z pocz. XV wieku, rezydencji Wielkich Ksi¹¿¹t Litewskich.
Przejazd do Wilna - zwiedzanie: wileñski
cmentarz na Rossie, Ostra Brama, koœcio³y: œw. Teresy, œw. Kazimierza, cerkwie: œw. Ducha i œw. Miko³aja, budynek
ratusza, Uniwersytet, koœció³ œw. Jana,
muzeum Adama Mickiewicza, koœció³
œw. Ducha, Katedra, koœció³ œw. Piotra i
Paw³a. Obiadokolacja*. Powrót do hotelu. Nocleg. (ok. 80 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Szawle zwiedzanie s³ynnej Góry Krzy¿y unikalnego miejsca z tysi¹cami krzy¿y. Przejazd do Pa³angi - zwiedzanie pa³acu
Tyszkiewiczów, w którym mieœci siê Muzeum Bursztynu. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg.
(ok. 400 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do K³ajpedy - spacer ulicami Starego miasta z unikalnymi œredniowiecznymi domami
mieszczan
S
z
a
w
l
e
P
a
ła
n
g
a
K
ła
j
p
e
d
a
K
i
e
j
d
a
n
y
K
o
w
n
o
S
u
w
a
łk
i
mieszczan i rybaków, ratusz, ruiny zamku z XVI wieku. Przejazd do Kiejdan –
zwiedzanie: koœció³ luterañski, koœció³
kalwiñski, zespó³ zabudowy rynku i przyleg³ych ulic Starego Miasta z ratuszem.
Przejazd do Kowna - zwiedzanie: rynek
Starego Miasta, Bazylika Katedralna,
Dom Perkuna, Ratusz zwany „Bia³ym
£abêdziem”. Przejazd przez terytorium
Litwy i Polski. (ok. 450 km)
5 dzieñ - podró¿ przez terytorium Polski.
Planowany powrót do Krakowa ok.
godz. 9.00. (ok. 550 km)
LITWA - £OTWA - ESTONIA - ROSJA
KOD
TERMINY
CENA
LTW 03
LTW 05
LTW 06
LTW 07
LTW 08
01.03 - 05.03
30.04 - 04.05
25.05 - 29.05
06.07 - 10.07
24.08 - 28.08
850
990
990
850
850
* dop³ata do 3 obiadokolacji: 100 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 250 z³
Cena obejmuje:
3 noclegi w hotelach*** (pokoje 2, 3osobowe z ³azienkami), 3 œniadania,
autokar komfortowy, opiekê pilota,
ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 40 € na bilety wstêpu, zestaw tour guide, obligatoryjnych przewodników i inne
op³aty lokalne.
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 10 dni
B
u
r
s
z
t
y
n
o
w
y
s
z
l
a
k
S
t
.
P
e
t
e
r
s
b
u
r
g
P
e
t
e
r
h
o
f
C
.
S
.
Kowno, Ryga, Tallin, St.Petersburg, Peterhof, Carskie Sio³o, Wilno
1 dzieñ - odjazd z Krakowa o godzinie
6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy
nr 4 (str. 45). Przejazd przez Polskê.
Przekroczenie granicy polsko - litewskiej. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja* Nocleg. (ok. 750 km)
2 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Kowna;
rynek Starego Miasta, Bazylika Katedralna, Dom Perkuna, Ratusz zwany
Bia³ym £abêdziem. Przejazd do Rygi.
Zwiedzanie obwa³owañ z baszt¹ Prochow¹, romañsko - gotyckiej katedry,
koœcio³a œw. Piotra, zamku z XIV w.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 380 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Tallina,
zwiedzanie: gotyckiej Katedry, œredniowiecznego zamku Toompea, barokowego zespo³u pa³acowo - parkowego
Kadriorg. Obiadokolacja*. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. (ok. 350 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Sankt
Petersburga. Obiadokolacja*. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. (ok. 450 km)
5 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Sankt
Petersburga; twierdza Pietropaw³owska z soborem œw. Piotra i Paw³a,
klasztor Smolny, sobór Kazañski i œw.
Izaaka. Spacer Newskim Prospektem.
Obiadokolacja*.
W
i
l
n
o
T
r
o
k
i
R O S J A
T
a
l
l
i
n
E S T O N I A
P
s
k
ó
w
R
y
g
a£ O T W A
L I T W A
K
o
w
n
o
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 100 km)
6 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Peterhofu - zwiedzanie letniej rezydencji Piotra
Wielkiego. Zwiedzanie Ermita¿u. Obiadokolacja*. Rejs statkiem po Newie.
Powrót do hotelu. Nocleg. (ok. 100 km)
7 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Carskiego Sio³a - zwiedzanie rezydencji carycy Katarzyny. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg.
(ok. 350 km)
8 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez terytorium £otwy i Litwy do Wilna. Przejazd
Zakwa-terowanie w hotelu.
W
i
l
n
o
S
u
w
a
łk
i
KOD
LRT 05^
LRT 07^
LRT 08
TERMINY
CENA
20.05 - 29.05
01.07 - 10.07
19.08 - 28.08
2.150
2.150
1.950
* dop³ata do 8 obiadokolacji: 350 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 800 z³
^termin z bia³ymi nocami
na cmentarz na Rosie. Spacer. Obiadokolacja.* Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. (ok. 500 km)
9 dzieñ - œniadanie. Spacer po wileñskiej
starówce: koœció³ œw. Teresy, Ostra Brama, budynek ratusza, koœció³ œw. Jana,
Uniwersytet St. Batorego, koœció³ œw.
Katarzyny, katedra, koœció³ œw. Piotra i
Paw³a. Obiadokolacja* Przekroczenie
granicy litewsko - polskiej.
10 dzieñ - przejazd przez terytorium Polski. Powrót do Krakowa ok. godz. 9:00.
(ok. 800 km)
Cena obejmuje:
8 noclegów w hotelach*** (pokoje 2-os. z
³azienkami), 8 œniadañ, autokar komfortowy, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i
baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 130 € na bilety
wstêpu do zwiedzanych obiektów, zestaw
tour guide, obligatoryjnych przewodników.
Cena nie obejmuje kosztów wizy rosyjskiej
300 z³.
Warunki ubiegania siê o wizê rosyjsk¹:
dok³adnie wype³niony 1 formularz wizowy
z 1 zdjêciem i paszport (wa¿ny minimum
pó³ roku od daty wyjazdu z Rosji) nale¿y
z³o¿yæ w biurze na 21 dni przed terminem
rozpoczêcia imprezy.
21
S£OWENIA
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 6 dni
S
ło
w
e
n
i
a
m
i
ęd
z
y
g
ó
r
a
m
i
a
m
o
r
z
e
m
A
U
S
T
R
I
A
M
a
r
i
b
o
r
Maribor, Bled, Lublana, Postojna, Skocjan, Triest, Piran, Portoro¿, Sticna, Catez
tedra œw. Miko³aja, ratusz, zamek. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 250 km).
3 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie jaskiñ w
Postojnej i w Skocjan. Po po³udniu przejazd do Triestu (W³ochy) - zwiedzanie
miasta. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. (ok.150 km).
4 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie najbardziej znanych miejscowoœci wypoczynkowych s³oweñskiego wybrze¿a Adriatyku: Piran - najdalej na zachód wysuniêty punkt s³oweñskiej Istrii, ”per³a weneckiej
B
l
e
d
neckiej architektury gotyckiej”, Portoro¿
„port ró¿” - kurort têtni¹cy ¿yciem do
póŸnych godzin nocnych, Koper. Regionalna obiadokolacja. Zakwaterowanie.
Nocleg. (ok. 150 km)
5 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie opactwa
cysterskiego w Sticnej. Nastêpnie przejazd do uzdrowiska Catez - czas wolny,
mo¿liwoœæ skorzystania z basenów termalnych. Wieczorem wyjazd w drogê
powrotn¹ do kraju. (ok. 350 km)
6 dzieñ - powrót do Krakowa ok. godz.
10:00. (ok. 550 km)
L
u
b
l
i
a
n
a
P
o
s
t
o
j
n
a
T
r
i
e
s
t
P
i
r
a
n
C
H
O
R
W
A
C
J
A
KOD
TERMINY
CENA
SLO 05
SLO 09
28.04 - 03.05
06.09 - 11.09
1.550
1.550
Dop³ata do pokoju 1-osob.: 450 z³
1 dzieñ - odjazd z Krakowa o godz. 6.00.
Pozosta³e miejscowoœci wg trasy nr 1
(str. 45). Podró¿ przez Polskê, Czechy,
Austriê do S³owenii. Spacer po Mariborze, drugim pod wzglêdem wielkoœci
mieœcie S³owenii - Stare Miasto, zamek.
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 750 km).
2 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Bled miejscowoœci uzdrowiskowej znanej ju¿
w czasach Marii Teresy, po³o¿onej u stóp
góry Triglav (najwy¿szy szczyt Alp Julijskich). Spacer po starym centrum, rejs
po jeziorze. Czas wolny. Przejazd do
Lublany - zwiedzanie: Most Potrójny, katedra
Cena obejmuje:
4 noclegi w hotelach**/*** (pokoje 2-os.
z ³azienkami), 4 œniadania, 4 obiadokolacje, autokar komfortowy, opiekê pilota,
ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 95 € na bilety
wstêpu i obligatoryjnych przewodników.
CHORWACJA
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 8 dni
C
h
o
r
w
a
c
j
a
w
a
p
i
e
n
n
y
r
a
j
Z
a
g
r
z
e
b
Zagrzeb, Pula, Trogir, Zadar, Wodospady Krki, Skradinski Buk, Split, Medugorje, Mostar, Riwiera Makarska,
Dubrovnik, Jeziora Plitvickie
1 dzieñ - odjazd z Krakowa o godzinie
6.00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy 3
(str. 45). Przejazd przez terytorium S³owacji, Wêgier, Chorwacji. W godzinach
wieczornych przyjazd do Zagrzebia. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
(ok. 850 km).
2 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Zagrzebia: wyjazd kolejk¹ na wzgórze Gradec wspania³a panorama miasta, zwiedzanie
Starego Zagrzebia - pozosta³oœci murów
obronnych, baszty, Radicer Trg, koœció³
œw. Marka, spacer ulic¹ Kamenite, Brama Miejska, bazar Dolac oraz Kapitol z
Katedr¹. Przejazd na P³w. Istria do Puli zwiedzanie: m.in. amfiteatr z czasów
rzymskich, Brama Herkulesa, £uk Triumfalny, koœció³ œw.Nikoli, Bazylika Santa
Maria Formosa, koœció³ œw. Augusta.
Przejazd do Dalmacji Pó³nocnej. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.
Nocleg. (ok. 410 km)
22
C
a
t
e
z
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd nadmorsk¹
tras¹ do Zadaru. Krótkie zwiedzanie Zadaru: m.in. koœció³ œw. Donata, katedra
œw. Anastazji. Przejazd do Trogiru, miasta - muzeum i spacer po otoczonym murami Starym Mieœcie na wyspie Ciovo:
katedra œw.Lowro, promenada nadmorska. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.
Nocleg. (ok. 200 km).
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Splitu,
zwiedzanie miasta: m.in. Pa³ac Dioklecjana, katedra œw. Dujma, Pa³ac Cindro,
Perystyl, ¯elazna Brama. Przejazd do
Medugorje (Boœnia), pobyt w sanktuarium (miejsce objawienia N.M.P.).
Przejazd do unikatowego kamiennego
miasta Mostar w przepiêknej dolinie
Neretvy, miasta nosz¹cego liczne œlady
wojny. Przejazd na Riwierê Makarsk¹.
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg
(ok. 550 km).
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Dubrovnika, zwiedzanie: m.in. Mury Miejskie,
Pa³ac
Pa³ac Sponza, twierdza Ravelin, katedra,
klasztor Dominikanów, koœció³ œw.Vlaha.
Przejazd malownicz¹ magistral¹ transadriatyck¹ w rejon Sibenika. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
(ok. 250 km)
6 dzieñ - œniadanie. Do po³udnia dla zainteresowanych przejazd do malowniczego P. N. Wodospady Krki - spacer tras¹ wij¹c¹ siê pomiêdzy dziesi¹tkami kaskad, z których najwiêksz¹ jest wodospad
Skradinski Buk. W godzinach po³udniowych powrót do hotelu. Mo¿liwoœæ pla¿owania i k¹pieli morskiej. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 150 km).
7 dzieñ - œniadanie. Przejazd do P. N. Jezior Plitvickich. Pobyt nad kaskadowo
u³o¿onymi turkusowymi jeziorami wapiennymi (wiele wodospadów i piêknych
"westernowych krajobrazów") - jedna z
wiêkszych naturalnych atrakcji w Europie. Wieczorem wyjazd do Polski przez
Chorwacjê i Wêgry. (ok. 500 km)
8 dzieñ - dalsza podró¿ przez S³owacjê i
Polskê. Przyjazd do Krakowa ok. godz.
10.30. (ok. 700 km).
C
H
O
R
W
A
C
J
A
P
l
i
t
w
i
c
e
P
u
l
a
B
O
Ś N
I
A
Z
a
d
a
r
p
l
i
t M
S
i
b
e
n
i
kS
o
s
t
a
r
M
.
T
r
o
g
i
r
M
a
k
a
r
s
k
a
D
u
b
r
o
w
n
i
k
KOD
TERMINY
CENA
CHO 05
CHO 07
CHO 09
21.05 - 28.05
09.07 - 16.07
03.09 - 10.09
1.790
1.950
1.790
Dop³ata do pokoju 1-osob.: 450 z³
Cena obejmuje:
6 noclegów w hotelach**/*** (pokoje
2, 3-osobowe z ³azienkami), 6 œniadañ, 6
obiadokolacji, autokar komfortowy,
opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i
baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 80 € na bilety wstêpu oraz obligatoryjnych lokalnych
przewodników.
23
BU£GARIA
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 11dni
N
a
P
o
g
r
a
n
i
c
z
u
K
u
l
t
u
r
B
u
k
a
r
e
s
z
t
BU£GARIA
Sofia, P³owdiw, Nesebar, Burgas, Warna, Bukareszt, Sinai, Braszow
1 dzieñ - odjazd autokaru z Krakowa o
godz. 14.00. Pozosta³e miejscowoœci wg
trasy nr 7 (str, 45). Przejazd przez S³owacjê, Wêgry, Serbiê. (ok. 600 km)
2 dzieñ - przyjazd do stolicy Bu³garii. Zakwaterowanie w hotelu. Zwiedzanie plac Aleksandra Newskiego, cerkiew œw.
Sofii, Uniwersytet Sofijski, pa³ac Cara,
Teatr Narodowy, Rotunda œw. Jerzego,
meczet Banja Basi, Narodowy Plac Kultury. Powrót do hotelu. Obiadokolacja*.
Nocleg. (ok. 800 km)
3 dzieñ - œniadanie. Wyjazd do Ri³skiego Monastyru – zwiedzanie monastyru jednego z najpiêkniejszych zabytków
sztuki bu³garskiej wpisanego na listê
dziedzictwa UNESCO. Przejazd do P³owdiw. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja* w tradycyjnej bu³garskiej restauracji. Powrót do hotelu. Nocleg. (ok.
200 km)
4 dzieñ - po œniadaniu objazd Starego
Miasta P³owdiw. Spacer po P³owdiw,
rzymski amfiteatr i stadion pamiêtaj¹cy
walki gladiatorów, zabytki z czasów panowania tureckiego - meczety D¿umaja,
Cerkiew Œwiêtej Bogarodzicy, œw. Konstantyna i œw. Heleny, Muzeum Etnograficzne. Wyjazd do Monastyru Baczkowskiego - zwiedzanie. Degustacja win w
winnicy w okolicy P³owdiw. Powrót do
hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.
400 km)
5 dzieñ - œniadanie. Wyjazd do Doliny
Ró¿. Spacer po ogrodzie ró¿anym, zapoznanie siê z produkcj¹ s³ynnego na
ca³ym œwiecie olejku ró¿anego. Przejazd
do Nesebaru. Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 200 km)
6 dzieñ - œniadanie. Spacer po Nesebarze. Przejazd do Pomorie, zwiedzanie
Klasztoru œw. Georgi, Muzeum Soli. Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
(ok. 200 km)
7 dzieñ - œniadanie. Czas wolny na pla¿owanie. Obiadokolacja*. Nocleg.
8 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Warny per³y Wybrze¿a Morza Czarnego - spacer po mieœci: muzeum Archeologiczne,
katedra Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny, rzymskie termy, monastyr
A³ad¿a. PóŸny przejazd do Bukaresztu.
Zakwaterowanie
W
a
r
n
a
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (400 km)
9 dzieñ - œniadanie. Przejazd po Bukareszcie - £uk Triumfalny, Teatr Narodowy, katedra, Uniwersytet, Plac Rewolucji, parlament. Wyjazd do Sinaia zwiedzanie Pa³acu Peles. Przejazd do
Braszowa. Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 400 km)
10 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Pa³acu
Bran, zwanego Zamkiem Drakuli, zwiedzanie. Przejazd do le¿¹cego u podnó¿a
Karpat œredniowiecznego miasta Braszów. Czas wolny. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 300 km)
11 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez terytorium Rumunii, Wêgier, S³owacji,
Polski. Powrót do Krakowa ok. godz.
23.00 (ok. 1000 km)
ALBANIA - MACEDONIA - CZARNOGÓRA - SERBIA
N
e
s
e
b
a
r
D
o
l
i
n
a
R
ó
ż
B
u
r
g
a
s
S
o
f
i
a
R
i
ła
P
ło
w
d
i
w
TURCJA
GRECJA
KOD
TERMINY
CENA
BUL 05
BUL 09
19.05 - 29.05
08.09 - 18.09
2.130
2.130
* dop³ata do 6 obiadokolacji: 270 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 550 z³
Cena obejmuje:
9 noclegów w hotelach*** (pokoje 2, 3osobowe z ³azienkami), 9 œniadañ, autokar komfortowy, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 65 € na bilety
wstêpu, obligatoryjnych lokalnych przewodników, zestaw tour guide, op³aty
autokarowe oraz inne op³aty lokalne.
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 10 dni
N
i
e
o
d
k
r
y
t
y
z
a
k
ą t
e
k
E
u
r
o
p
y
M
o
r
a
c
a
Skopje, Berat, Saranda, Butrinti, Gjirokastër, Tirana, Szkodra, Budva, Kotor, Cetinije, kanion Moraca
1 dzieñ - odjazd z Krakowa o godzinie
6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy
nr 3 (str. 45). Przejazd przez S³owacjê,
Wêgry w kierunku Belgradu. Tranzytowy nocleg tranzytowy na terenie Serbii.
Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 920 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Skopje,
zwiedzanie miasta: zabytki potureckie,
meczet Isy Beja, stary bazar, kamienny
most, cerkiew Œw. Spasa. Przejazd na
nocleg w okolice Jeziora Ochrydzkiego
(Macedonia). Zakwaterowanie. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 480 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Albanii,
do miejscowoœci Berat, zwiedzanie XIIIwiecznej twierdzy Kala. Przejazd na po³udnie kraju. Obiadokolacja.* Nocleg.
(ok. 400 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Butrinti:
antycznego miasta - wpisanego na listê
UNESCO. Po powrocie spacer po uzdrowisku i porcie Saranda. Powrót do hotelu. Czas wolny. Obiadokolacja.* Nocleg.
(ok. 60 km)
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd do miejscowoœci Gjirokastër - zwiedzanie: wenecka twierdza, meczety z XVIII wieku,
dzielnica bazarowa. Przejazd w kierunku
miasta Durres. Zakwaterowanie w hotelu. Spacer po mieœcie. Czas wolny na
pla¿owanie. Obiadokolacja.* Nocleg.
(ok. 310 km)
6 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Tirany.
Zwiedzanie miasta: historyczna i wspó³czesna zabudowa stolicy: plac Skanderbega z muzeami, meczet Ethem Beya.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 70 km)
S
k
o
p
j
e
K
o
t
o
r
B
u
d
v
a
S
z
k
o
d
r
a
K
r
u
j
e
i
r
a
n
aO
D
u
r
e
s T
h
r
i
d
B
e
r
a
t
G
j
i
r
o
k
a
s
t
ë
r
S
a
r
a
n
d
a
B
u
t
r
i
n
t
i
KOD
TERMINY
CENA
ALB 07
ALB 08
25.06 - 04.07
12.08 - 21.08
1 850
1 850
* dop³ata do 9 obiadokolacji: 250 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 250 z³
7 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Kruja:
spacer po mieœcie: zamek Skanderbega,
turecki bazar. Zwiedzanie miasta Szkodra: katedra katolicka, O³owiany Meczet, dzielnica w³oska, twierdza Rozafa.
Przejazd do Ulcinj. Zakwaterowanie.
Spacer po œredniowiecznym mieœcie.
Czas wolny. Obiadokolacja.* Nocleg.
(ok. 300 km)
8 dzieñ - œniadanie. Przejazd wzd³u¿
wybrze¿a, po drodze panorama miasta
Sv. Stefan malowniczo po³o¿onego na
wyspie. Przejazd przez Budvê, w miarê
wolnego czasu spacer po mieœcie. Przejazd do miasta Kotor. Spacer krêtymi
uliczkami œredniowiecznego miasta otoczonego doskonale zachowanymi murami miejskimi. Przejazd do historycznej
stolicy Czarnogóry - Cetinije, zwiedzanie monastyru
nie monastyru Cetinijskiego. Przejazd
na pó³noc. W miarê wolnego czasu spacer po Podgoricy - stolicy Czarnogóry.
Zakwaterowanie w hotelu na terenie
Czarnogóry. Obiadokolacja.* Nocleg.
(ok. 200 km).
Cena obejmuje: 9 noclegów w hotelach
***/**** (pokoje 2, 3-os. z ³azienkami),
9 œniadañ, komfortowy autokar, opiekê
pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 50 € na bilety wstêpu i obligatoryjnych przewodników lokalnych. Obowi¹zuje paszport !
9 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez imponuj¹cy Kanion rzeki Moraca w kierunku Belgradu. Po drodze zwiedzimy: monastyr Moraca, otoczony piêknymi ogrodami, kanion, do którego spadaj¹ liczne
wodospady, co dodaje miejscu niezwyk³ego uroku, most na Tarze. Przejazd do
Serbii. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 430 km).
10 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez Serbiê, Wêgry, S³owacjê. Powrót do Krakowa ok. godz. 22:00. (ok.780 km)
23
GRECJA
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 9 dni
G
r
e
c
j
a
– A
n
t
y
k
,
B
i
z
a
n
c
j
u
m
,
w
s
p
ó
łc
z
e
s
n
o
ść
Saloniki, P³w. Chalkidiki, Meteora, Delfy, Mykeny, Epidauros, Ateny
1 dzieñ - odjazd z Krakowa o godzinie
6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy
nr 3 (str. 45). Przejazd przez terytorium
S³owacji, Wêgier i Serbii. Wieczorem
przyjazd do hotelu na terenie Serbii. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg.
(ok. 995 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez terytorium Serbii, Bu³garii (lub Macedonii).
Przyjazd w okolice Salonik. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 680 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd na Pó³wysep Chalcydycki - rejs statkiem wzd³u¿
zachodniej czêœci P³w. Athos w czasie
którego podziwiamy niedostêpne i owiane tajemnic¹ klasztory Autonomicznej
Republiki Mnichów. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 200 km)
S
a
l
o
n
i
k
i
A
t
h
o
s
R
.
O
l
i
m
p
i
j
s
k
a
C
h
a
l
k
i
d
i
k
i
M
e
t
e
o
r
a
T
e
r
m
o
p
i
l
e
D
e
l
f
y
A
t
e
n
y
K
o
r
y
n
t
M
y
k
e
n
y
E
p
i
d
a
u
r
o
s
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez greck¹ Macedoniê i Tesaliê do Delf - zwiedzanie: Œwiêty Okr¹g, Marmaria, ród³o
Kastalskie. Przejazd w rejon Aten. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 600 km)
5 dzieñ - œniadanie. Ca³odzienne zwiedzanie Aten: Akropol, Teatr Dionizosa,
Stadion Olimpijski, Agora grecka i rzymska, zmiana warty przed gmachem Parlamentu. Obiadokolacja* przy greckiej
muzyce w jednej z tawern na ateñskiej
Place (wieczór grecki). Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg (ok. 60 km)
6 dzieñ - œniadanie. Przejazd na Peloponez z krótkim postojem przy Kanale Korynckim. Zwiedzanie Myken ze s³ynn¹
Lwi¹ Bram¹ i Grobowcem Agamemnona, nastêpnie antycznego teatru w Epidau-ros
GRECJA
dauros. Wieczorem powrót do hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 400 km)
7 dzieñ - œniadanie. Przejazd w rejon Kalambaki z krótkim postojem w Termopilach przy pomniku króla Sparty Leonidasa. Zwiedzanie "wisz¹cych klasztorów"
w masywie Meteora. Przejazd do hotelu.
Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 550 km)
8 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Salonik 9-godzinne zwiedzanie miasta: Agia Sofia, £uk Galeriusza, Bia³a Wie¿a, Muzeum Archeologiczne, czas wolny. W godzinach wieczornych wyjazd w drogê
powrotn¹ do kraju. Nocny przejazd
przez Grecjê i Serbiê. (ok. 500 km)
9 dzieñ - przejazd przez Wêgry, S³owacjê
i Polskê. Powrót do Krakowa ok. godz.
20.00. (ok. 1250 km)
KOD
TERMINY
CENA
GRE 05
GRE 09
21.05 - 29.05
19.09 - 27.09
1.890
1.890
* dop³ata do 7 obiadokolacji (w tym wieczór grecki): 350 z³
dop³ata do pokoju 1-osob. 460 z³
Cena obejmuje:
7 noclegów w hotelach**/*** (pokoje 2,
3-osobowe z ³azienkami), 7 œniadañ, komfortowy autokar, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 100 € na bilety wstêpu, obligatoryjnych przewodników, rejs wokó³ Athos.
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 11 dni
G
r
e
c
j
a
z
p
o
b
y
t
e
m
n
a
S
a
n
t
o
r
i
n
i
S
a
l
o
n
i
k
i
Riwiera Olimpijska, Delfy, Ateny, Santorini, Meteora, Saloniki
R
.
O
l
i
m
p
i
j
s
k
aC
h
a
l
k
i
d
i
k
i
1 dzieñ - odjazd autokaru z Krakowa godzina 6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg
trasy nr 3 (str. 45). Przejazd przez S³owacjê, Wêgry i Serbiê. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*.
Nocleg. (ok. 995 km).
2 dzieñ - œniadanie. Dalsza podró¿ przez
Serbie, Bu³garie / Macedoniê. Przyjazd
na Riwierê Olimpijsk¹. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 750 km).
3 dzieñ - œniadanie. Dzieñ przeznaczony
na odpoczynek - pla¿owanie i k¹piele.
Obiadokolacja*. Nocleg.
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez Grecjê. Zwiedzanie Delf (ród³o Kastalskie
Œwiêty Okr¹g, Marmaria). Wieczorem
przyjazd w rejon Aten. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 500 km).
M
e
t
e
o
r
a
D
e
l
f
y
P
e
l
o
p
o
n
e
z
S
a
n
t
o
r
i
n
i
K
r
e
t
a
KOD
TERMINY
CENA
GRP 05
18.05 - 28.05
2.390
GRP 09
24.08 - 03.09
2.590
* dop³ata do 9 obiadokolacji: 550 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 790 z³
5 dzieñ - wczesne œniadanie. Przejazd do
Pireusu, zaokrêtowanie, rejs na Santorini. Przyp³yniêcie na wyspê. Przejazd do
hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 100 km).
6 dzieñ - œniadanie. Pobyt na Santorini,
czas na odpoczynek - pla¿owanie i k¹piele morskie. Mo¿liwoœæ korzystania z
wycieczek fakultatywnych. Obiadokolacja*. Nocleg.
7 dzieñ - œniadanie. Przejazd do portu,
zaokrêtowanie, rejs do Pireusu. Przyp³yniêcie do portu. Przejazd do Aten. Obiadokolacja*. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg. (ok. 100km).
8 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Aten:
Akropol, Stadion Olimpijski, zmiana warty przed Gmachem Parlamentu, œwi¹tynia
24
A
t
e
n
y
nia Zeusa Olimpijskiego, Agora grecka i
rzymska. Obiadokolacja*. Powrót do hotelu. Nocleg. (ok. 100 km).
9 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez Grecjê w kierunku Kalambaki. Zwiedzanie
„wisz¹cych klasztorów” w masywie Meteora. Obiadokolacja*. Zakwaterowanie.
Nocleg. (ok. 550 km)
10 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Salonik, 9-godzinne zwiedzanie miasta: Agia
Sofia, £uk Galeriusza, Bia³a Wie¿a, czas
wolny. Wieczorem wyjazd w drogê powrotn¹ do kraju. Nocny przejazd przez
Grecjê i Serbiê. (ok. 500 km).
11 dzieñ - przejazd przez Wêgry, S³owacjê i Polskê. Przyjazd do Krakowa ok.
20.00. (ok. 1300 km)
Cena obejmuje: 7 noclegów w hotelach
**/*** (pokoje 2, 3-osob z ³azienkami),
2 noclegi na Santorini w hotelu*** (pokoje 2, 3-osob. z ³azienkami), 9 œniadañ,
komfortowy autokar, rejs statkiem Pireus
- Santorini - Pireus, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 120 € na bilety wstêpu, obligatoryjnych przewodników, op³aty promowe. W/w. kwota nie
obejmuje wycieczek fakultatywnych.
Wycieczki fakultatywne na Santorini:
1/ zwiedzanie starego portu Santorini,
2/ rejs na wysepkê Terasia,
3/ zwiedzanie miasteczka Imerowigli.
Ceny w/w wycieczek 35-40 €.
TURCJA
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 13 dni
S
m
a
k
i
z
a
p
a
c
h
o
r
i
e
n
t
u
E
d
i
r
n
e
I
s
t
a
m
b
u
l
Canakkale, Pergamon, Pammukale, Hierapolis, Antalya, Kapadocja, Ankara, Edirne, Istambu³,
1 dzieñ - odjazd z Krakowa o godzinie
6:00. Pozosta³e miejscowoœci wg trasy
nr 3 (str. 45). Przejazd przez S³owacjê i
Wêgry. Zakwaterowanie w hotelu w Serbii. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 920 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez Bu³gariê do Turcji. Postój w Edirne. Zwiedzanie meczetu Selima II. Przejazd
cieœnin¹ Dardanele do Canakkale. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.
Nocleg. (ok. 820 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd na po³udnie. Postój w Troi - legendarnym mieœcie
z Iliady Homera. Przejazd do Bergamy zwiedzanie staro¿ytnego Pergamonu:
Akropol z bibliotek¹, œwi¹tyniami Trajana i Dionizosa i teatrem. Przejazd do Kuºadasi. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 450 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Selçuk,
zwiedzanie: Dom Matki Bo¿ej. Przejazd
do Efezu. Zwiedzanie miasta: panorama
ze wzgórza Ayasoluk, Bazylika œw. Jana,
ruin antycznego Efezu, m.in. œwi¹tynia
Hadriana i fontanna Trajana. Przejazd
do Pamukkale - wypoczynek przy gor¹cych wapiennych Ÿród³ach. Spacer po
ruinach antycznego uzdrowiska Hierapolis. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 230 km)
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd w kierunku
Alanya. Po drodze zwiedzanie doskonale zachowanego teatru w Aspendos. Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny
Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 400 km)
6 dzieñ - œniadanie. Dzieñ wolny na pla¿owanie. Obiadokolacja. Nocleg.
C
a
n
a
k
k
a
l
e
A
n
k
a
r
a
TURCJA
P
e
r
g
a
m
o
n
S
e
l
c
u
k
K
u
s
a
d
a
s
i
K
o
n
y
a
A
l
a
n
y
a
KOD
TERMINY
CENA
TUR 06
26.05 - 07.06
3.150
* dop³ata do pokoju 1-osob. 950 z³.
7 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez pustynny krajobraz gór Taurus. Przyjazd do
Konyi, jednego z najwiêkszych miejsc
pielgrzymkowych Turcji. Zwiedzanie
muzeum Mevlany wielkiego tureckiego
myœliciela i mistyka, za³o¿yciela Zakonu
Tañcz¹cych Derwiszy. Przejazd do Kapadocji. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 550 km)
8 dzieñ - œniadanie. Ca³odniowa wycieczka po Kapadocji. Zwiedzanie: podziemnego miasta Kaymakli, wioski w
ska³ach Uchisar, wykutych w ska³ach
koœcio³ów w Göreme z okresu wczesnego chrzeœcijañstwa. Postój w dolinie
Pasabag z charakterystycznymi „grzybami skalnymi” oraz w dolinie Derbent.
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Dla
zainteresowanych mo¿liwoœæ uczestnictwa w spektaklu Noc Turecka (ok. 25 €)
Nocleg. (ok. 150 km).
9 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Ankary,
stolicy Turcji. Spacer: Muzeum Cywilizacji Anatolijskiej, Mauzoleum Ataturka.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 350 km)
10 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Istambu³u. Po zakwaterowaniu spacer i obiadokolacja. Nocleg. (ok. 450 km)
11 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Istambu³u: Hagia Sophia, Pa³ac Topkapi, B³êkitny Meczet, Hipodrom, Wielki Bazar.
Czas wolny. Wieczorem fakultatywnie
rejs po cieœninie Bosfor (ok. 20 €). Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
12 dzieñ - œniadanie. Przejazd tranzytowy przez Bu³gariê i Serbiê. Zakwaterowanie w hotelu w Serbii. Obiadokolacja.
Nocleg. (ok. 830 km)
13 dzieñ - œniadanie, przejazd przez Wêgry, S³owacjê. Powrót do Krakowa ok.
godz. 22:00 (ok. 920 km)
RUMUNIA
Cena obejmuje:
12 noclegów w hotelach***/**** (pokoje
2, 3-os. z ³azienkami), 12 œniadañ, 12 obiadokolacji, opiekê polskiego pilota, us³ugi
miejscowego przewodnika, autokar komfortowy, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 150 € na bilety wstêpu, zwyczajowych napiwków oraz
ok. 21 USD na wizê tureck¹.
Uwaga: wymagany paszport wa¿ny min.
6 miesiêcy od daty powrotu.
WYCIECZKA AUTOKAROWA - 10 dni
Z
w
i
z
y
t
ą u
h
r
a
b
i
e
g
o
D
r
a
k
u
l
i
Oradea, Cluj Napoca, Sighisoara, Poienari, Bukareszt, wybrze¿e, Pietra, Neamt, Suceava,
Voronet, Humor, Weso³y Cmentarz, Satu Mare
1 dzieñ - wyjazd autokaru z Krakowa
godzina 6:00. Pozosta³e miejscowoœci
wg trasy nr 3 (str. 45). Przejazd przez
S³owacjê i Wêgry do Oradei. W miarê
wolnego czasu spacer po starym mieœcie po³¹czony ze zwiedzaniem. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*
Nocleg. (ok. 550 km)
2 dzieñ - œniadanie, przejazd do Cluj Napoca, jednej ze stolic Transylwanii (Siedmiogrodu). Zwiedzanie: m.in. Koœció³
œw. Marcina, Dom Korwina, katedra prawos³awna, mury obronne z baszt¹.
Przejazd do Sighisoary. Zakwaterowanie
w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.
400 km).
3 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Sighisoary: m.in. Stare Miasto, Wie¿a Zegarowa, Dom Draculi, Koœció³ Dominikanów,
katedra, Dom Wenecki. Przejazd w miarê mo¿liwoœci najbardziej malownicz¹ w
Rumunii tras¹ Transfogarsk¹. Przejazd
przez Poienari, gdzie znajduje siê zamek
Drakuli. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.*Nocleg. (ok. 230 km)
4 dzieñ - œniadanie w godzinach porannych. Zwiedzanie Sinai: m.in. Pa³ac Peles, zamek królów z dynastii Hohenzollernów, monastyr. Przejazd do Bukaresztu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 230 km).
5 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Bukaresztu: m.in. Parlament, spacer po Starówce. Pa³ac królewski, budynek komitetu centralnego Caocescu. Przejazd do
jednej z nadmorskich miej
P
a
m
m
u
k
a
l
e
K
a
p
a
d
o
c
j
a
H
i
e
r
a
p
o
l
i
s
MO£DAWIA
S
u
c
e
v
a
S
a
t
u
M
.
V
o
r
o
n
e
t
O
r
a
d
e
a
C
l
u
j
S
i
g
h
i
s
o
a
r
aT
u
l
c
e
a
P
o
i
e
n
a
r
i
B
u
k
a
r
e
s
z
t
KOD
TERMINY
CENA
RUM 08
12.08 - 21.08
1.990 z³
* dop³ata do 9 obiadokolacji: 590 z³
dop³ata do pokoju 1-osob. 590 z³.
jednej z nadmorskich miejscowoœci Rumunii. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 250 km)
6 dzieñ - œniadanie. Dzieñ przeznaczony
na wypoczynek, ewentualne wycieczki
fakultatywne (Litoral / B³otne ród³a)
Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 150 km)
7 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Mo³dawii przez najwiêkszy port rzeczny Ga³acz do Piatra Neamt - miasta Stefana
Wielkiego. Dla chêtnych wyjazd gondol¹ na górê Czachlau (panorama miasta)
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 500 km)
8 dzieñ - œniadanie. Przejazd na Bukowinê. Zwiedzanie jej stolicy - Suczawy:
m.in. Dom Polski, ruiny Zamku Tronowego ze skansenem oraz Cerkiew œw.
Dy-mitra. Zw
Dymitra. Zwiedzanie umieszczonych na
liœcie UNESCO klasztorów i cerkwi w Voronet i Humor z unikatowymi malowid³ami. Przejazd do Cimpulung Moldovenesc. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 220 km)
9 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez Maramuresz, wzd³u¿ Z³otej Bistricy (obozy
poszukiwaczy z³ota), prze³êcz Predeal
oœrodek sportów zimowych Borsa. Przejazd przez Sapanta, zwiedzanie „Weso³ego Cmentarza”. Przejazd do Satu
Mare. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 350 km)
10 dzieñ - œniadanie. Spacer po Satu
Mare. Przejazd do Polski. Powrót do kraju ok. godz. 21:00. (ok. 550 km)
Cena obejmuje:
9 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2,
3-osob. z ³azienkami), 9 œniadañ, komfortowy autokar, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 50 € na bilety
wstêpu, obligatoryjnych przewodników,
wycieczki fakultatywne.
25
PORTUGALIA - HISZPANIA
WYCIECZKI SAMOLOTEM - 9 dni
P
o
r
t
u
g
a
l
i
a
K
r
a
i
n
a
F
a
d
o
+S
a
n
t
i
a
g
o
d
e
C
o
m
p
o
s
t
e
l
a
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
Warszawa-Okêcie. Odprawa. Przelot do
Lizbony. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Lizbony:
Stare Miasto: Dzielnica Alfama (katedra, koœció³ œw. Antoniego, zamek œw.
Jerzego, koœció³ œw. Engracji - panteon
narodowy, Koœció³ œw. Wincentego mauzoleum dynastii Braganza) i Dzielnica Baixa (Praca da Figueira, Praca do
Comercio, Rossio, Koœció³ œw. Rocha,
Elevador da Santa Justa, Praca dos Restauradores). Czas wolny. Obiadokolacja*. Nocleg. Dla chêtnych spektakl fado za dop³at¹ 40 €.
3 dzieñ - œniadanie. Kontynuacja zwiedzania miasta: Dzielnica Belem (Klasztor Hieronimitów i koœció³ Matki Boskiej,
Torre Belem Pomnik Odkrywców), Pa³ac
Królewski, wjazd wind¹ na taras widokowy w postaci Chrystusa Króla, przejazd w rejon mostu Vasco da Gama.
Przejazd do Evory - zwiedzanie œredniowiecznego miasta wpisanego na listê
UNESCO (Katedra, Œwi¹tynia Diany,
Koœció³ Real de San Francisco z kaplic¹
Koœci, labirynt uliczek wewn¹trz murów
miejskich, Akwedukt Srebrnej Wody).
Powrót do Lizbony. Obiadokolacja*.
Nocleg. (ok. 300 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez nadmorskie kurorty Cascais i Estoril do
Queluz (portugalski Wersal) i Sintry
(zwiedzanie pa³acu królewskiego Paco
Real, Da Pena, panorama na Castelo
dos Mauros). Postój na Cabo da Roca najdalej na zachód wysuniêty punkt Europy
ropy. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja* Nocleg (ok. 150 km)
5 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie klasztorów: dominikanów w Batalha, cystersów w Alcobaca, templariuszy w Tomar.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 200 km)
6 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Coimbry
- zwiedzanie: Stary Uniwersytet, Koœció³
de Santa Cruz (grób Alfonsa I Zdobywcy), Katedra. Przyjazd do Porto - spacer:
most de Dom Luis I, koœció³ œw. Klary,
Katedra, Koœció³ œw. Franciszka, Pa³ac
Gie³dy, dworzec Sao Bento. Wizyta w winiarni. Rejs statkiem po Duero. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 230 km)
7 dzieñ - œniadanie. Wyjazd do Santiago
de Compostela, zwiedzanie miasta zwanego
nego jednym z trzech œwiêtych miejsc
chrzeœcijañskich i od œredniowiecza cel
p¹tnictwa do grobu Aposto³a Jakuba
(Katedra i zespó³ Starego Miasta wpisane na listê UNESCO). Powrót do hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.460 km)
8 dzieñ - œniadanie. Wyjazd do Bragi „miasta biskupów” (koœció³ Bom Jesus
do Monte, katedra). Przejazd do Fatimy
- zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny
na pobyt w sanktuarium. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 330 km)
9 dzieñ - œniadanie w formie suchego
prowiantu. Transfer na lotnisko. Odlot
do Polski. Przylot na lotnisko Warszawa Okêcie. Zakñczenie imprezy.
CENA
3.290
3.290
Cena obejmuje: przelot samolotem, op³aty lotniskowe, transfer lotnisko - hotel lotnisko, lokalny autokar lub bus komfortowy wg programu 3-8 dnia, 8 noclegów
w hotelu**/*** (pokoje 2, 3-os. z ³azienkami), 8 œniadañ, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 150 € na bilety wstêpu, przejazdy komunikacj¹ miejsk¹ i podmiejsk¹, op³aty lokalne zwyczajowe napiwki i obligatoryjnych przewodników.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
GODZINY WYLOTÓW /czas lotu ca 4.00 h
Warszawa - Okêcie, wyloty godz. 15:15
Lizbona, wyloty godz. 9:30
WYCIECZKI SAMOLOTEM - 8 dni
M
a
d
e
r
a
P
e
r
ła
A
t
l
a
n
t
y
k
u
26
TERMINY
03.06 - 11.06
23.09 - 01.10
* dop³ata do 8 obiadokolacji: 400 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 750 z³
PORTUGALIA
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
Warszawa-Okêcie. Odprawa. Przelot do
Lizbony. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg
2 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Lizbony:
Stare Miasto, dzielnica Alfama, katedra,
wzgórze pa³acowe San Jorge, klasztor
œw. Hieronima, Wie¿a Belem, oceanarium. Czas wolny. Obiadokolacja*. Dla
chêtnych spektakl fado za dop³at¹ ok.
40 €. Powrót do hotelu , nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Transfer na lotnisko. Odlot na Maderê. Przylot do stolicy Funchal. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Czas wolny. Obiadokolacja*.
Nocleg.
4 dzieñ - œniadanie. Wycieczka w g³¹b
wyspy, zwiedzanie: s³yn¹cej z rzemios³a miejscowoœci Camacha, wjazd na 2-gi
co do wielkoúci na wyspie szczyt Pico do
Areiro, przejazd do Parku Ribeiro Frio, a
nastepnie do miejscowoúci - skansenu
Santana oraz panorama na klify póùnocnego wybrzeýa z Portela. Lunch (w cenie ½ l lokalnego wina lub 1 piwo lub 1 x
woda). Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 160 km)
5 dzieñ – œniadanie. Czas wolny na wypoczynek. Obiadokolacja*. Nocleg
6 dzieñ - œniadanie. Ca³odzienna wycieczka do: Camara de Lobos (typowa
rybacka miejscowoϾ) i panorama z klifu
Cabo Girao (2-gi co do wysokoœci na
œwiecie). Odpoczynek na piaszczystej
pla¿y w Calheta. Przejazd malownicz¹
drog¹ do Porto Moniz - zwiedzanie s³ynnych, naturalnych basenów w lawie z
krystalicznie czyst¹ wod¹ (w miejscowoœci
KOD
POS 06
POS 10
KOD
TERMINY
CENA
PMS 10
24.09 - 01.10
3.690
* dop³ata do 6 obiadokolacji: 420 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 700 z³
Cena obejmuje:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe,
transfer lotnisko - hotel - lotnisko, komfortowy bus na wycieczki programowe,
7 noclegów w hotelach**/*** (pokoje 2,
3-osobowe z ³azienkami), 7 œniadañ, 2
lunche z napojami na Maderze podczas
wycieczek, 1 obiadokolacjê z wystêpem
grupy folklorystycznej, opiekê pilota,
ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 80 € na bilety wstêpu, przejazdy komunikacj¹ miejsk¹ i podmiejsk¹, zwyczajowe napiwki,
obligatoryjnych przewodników lokalnych.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
.
woœci warto te¿ skosztpowaæ lokalnych
specja³ów w jednej z restauracyjek).
Lunch (w cenie ½ l lokalnego wina lub 1
piwo lub 1 x woda). Nastêpnie przejazd
do Sao Vicente, jednego z najpiêkniejszych miejsc na wyspie i do prze³êczy
Encumeada z widokiem na pó³nocne i
po³udniowe wybrze¿e wyspy (w Sao
Vicente mo¿na zwiedziæ s³ynny system
jaskiñ wulkanicznych). Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.180 km)
7 dzieñ - œniadanie. Ok 12.00 wyjazd na
szczyt Eira do Serrado, gdzie w wygas³ym wulkanie znajduje siê niewielka
wioska (panorama), a nastêpnie do
Monte - miejscowoœci s³yn¹cej z przepiêknych ogrodów, koœció³ka i kolejki
,,,,-lejki
górskiej. Powrót do Funchal - spacer po
stolicy Madery, gdzie zwiedzi siê m.in.
targ kwiatowy, fabryczkê haftów i jeden
z wielu ogrodów albo winiarniê. Czas
wolny nad morzem. Obiadokolacja w lokalnej restauracji z typowymi daniami
oraz wystêpem grupy folklorystycznej.
Powrót do hotelu. (ok. 50 km)
8 dzieñ - œniadanie w formie suchego
prowiantu. Przejazd na lotnisko. Odprawa. Przelot do Polski z miêdzyl¹dowaniem w Lizbonie. Zakoñczenie imprezy.
GODZINY WYLOTÓW
czas lotu ca 4:00 h (LIS) + 1:40 h (FNC)
Warszawa - Okêcie, wyloty godz. 15:15
Lizbona, wyloty godz. 9:30
HISZPANIA
WYCIECZKI SAMOLOTEM - 8 dni
M
a
j
o
r
k
a
k
r
ó
l
o
w
a
B
a
l
e
a
r
ó
w
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
na 2 godziny przed odlotem. Odprawa.
Przelot do Palma de Mallorca. Transfer
do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Czas wolny nad morzem. Obiadokolacja. Nocleg
3 dzieñ - œniadanie. Wycieczka do Valldemossy, miejscowoœci w górach Sierra de Tramuntana. Zwiedzanie dawnego
klasztoru kartuzów, miejsca pobytu George Sand i Fryderyka Chopina. W programie krótki koncert chopinowski (na
Majorce powsta³o s³ynne Deszczowe
preludium). Spacer po miasteczku pe³nym pami¹tek po kompozytorze. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
(ok. 100 km)
4 - 5 dzieñ - œniadanie. Czas wolny nad
morzem. Mo¿liwoœæ skorzystania z wycieczek fakultatywnych Obiadokolacja.
Nocleg.
6 dzieñ - œniadanie. Wycieczka na przyl¹dek Formentor - po drodze postój w
miasteczku Inca - s³yn¹cym z wyrobów
skórzanych i produkcji wina. Rejs ³ódk¹
z Alcudii na piêkne pla¿e Formentor.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 180 km)
7 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie stolicy Balearów - Palmy de Mallorca. Spacer po úredniowiecznej dzielnicy Bari
Gotic: katedra La Seu, Parc del Mar,
Pa³ac Almudaina, Plaza Mayor, ratusz,
w¹skie uliczki i patia kupieckich domów,
punkt widokowy przy zamku Castillo de
Bellve. Czas wolny. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 50 km)
8 dzieñ - œniadanie w formie suchego
prowiantu. Transfer na lotnisko. Odprawa. Przelot do Polski. Zakoñczenie imprezy.
TERMINY
CENA
EMS 10
25.09 - 02.10
2.990
dop³ata do pokoju 1-osob.: 850 z³
Cena obejmuje:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe,
transfer lotnisko - hotel - lotnisko, bus
komfortowy na programowe wycieczki,
7 noclegów w hotelu*** (pokoje 2, 3-os.
z ³azienkami), 7 œniadañ, 7 obiadokolacji
opiekê pilota, ubezpieczenie KL , NNW,
i baga¿u
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 95 € na bilety
wstêpu, przejazdy komunikacj¹ miejsk¹ i
podmiejsk¹, op³aty lokalne, zwyczajowe
napiwki i obligatoryjnych przewodników.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
Wycieczki fakultatywne:
Aqua City, Jaskinie Smocze, Kasyno Paladium, rejs stateczkiem na Minorkê (ceny
od 15 do 60 €)
GODZINY WYLOTÓW, czas lotu ca 3:00 h
wyloty godz. 10:10
Kraków - Balice,
Palma de Mallorca, wyloty godz. 06:50
HISZPANIA - MAROKO
WYCIECZKI SAMOLOTEM - 11 dni
M
a
l
a
g
a
,
S
e
v
i
l
l
a
,
C
o
r
d
o
b
a
,
T
a
n
g
e
r
,
R
a
b
a
t
,
C
a
s
a
b
l
a
n
c
a
,
M
a
r
a
k
e
s
z
,
G
i
b
r
a
l
t
a
r
.
.
.
A
n
d
a
l
u
z
j
a
M
a
r
o
k
o
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
Kraków-Balice 2 godziny przed odlotem. Odprawa. Przelot do Malagi. Przejazd do centrum miasta, spacer: Alkazaba, pa³ac mauretañski, centrum Malagi z Katedr¹. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Ca³odniowa wycieczka do Sewilli (Katedra i Wie¿a La Giralda, Królewski Alcazar) i Kordoby (unikatowy meczet, Juderia). Obiadokolacja*. Powrót do hotelu. Nocleg
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Granady, zwiedzanie zespo³u pa³acowego
w³adców mauretañskich Alhambry i ich
letniej siedziby Generalife. Spacer po
dzielnicach: Katedralnej i arabskiej Albayzin. Czas wolny. Obiadokolacja*.
Dla chêtnych spektakl flamenco. Powrót do hotelu. Nocleg
4 dzieñ - wczesne œniadanie. Przejazd
do Algeciras - przeprawa promem do
Maroka. Przejazd do Tangeru - zwiedzanie: Stare Miasto (Pa³ac Dar el Makhzen, ogrody pa³acowe, Meczet Kazby,
bazar) i Nowy Meczet. Zakwaterowanie
w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg
5 dzieñ - œniadanie. Podró¿ na po³udnie
Maroka. Po drodze postoje w stolicy
kraju - Rabacie (pa³ac królewski, 44metrowa wie¿a Hassana - symbol miasta, wizyta w zbudowanym w tradycyjnym marokañskim stylu mauzoleum
Mohammeda V, malownicza Kazba Udaja z monumentaln¹ bram¹ i Ogrodami
Andaluzyjskimi) i w Casablance (plac
Mohammeda V - administracyjne centrum miasta z architektur¹ neomauretañsk¹ i art déco; spacer nabrze¿em
portowym do meczetu Hassana II symbolu miasta). Przejazd do Marakeszu. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg
KOD
KOD
TERMIN
CENA
HMSc 09
14.09 - 24.09
3.850
* dop³ata do 5 obiadokolacji: 290 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 950 z³
Cena obejmuje:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 10
noclegów (5 w Hiszpanii, 5 w Maroku, hotele**/***, pokoje 2, 3-osob. z ³azienkami), 10 œniadañ, 5 obiadokolacji w Maroku, lokalny autokar lub bus komfortowy, przewodnika eskortuj¹cego w Maroku, prom Hiszpania-Maroko-Hiszpania,
opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i
baga¿u.
Nale¿y posiadaæ ok. 160 € na bilety wstêpu, przejazdy komunikacj¹ miejsk¹, obligatoryjnych przewodników miejscowych
op³aty lokalne. Zwyczajowe napiwki nie
s¹ wliczone w cenê.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
6 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Marakeszu, dawnej stolicy imperialnej Maroka okreœlanej mianem Per³y Po³udnia
(Mauzolea grobowe, pa³ace, bazary).
Spacer po medynie, wpisanej na Listê
UNESCO i D¿amaa Placu Cudów - AlFna. Czas wolny. Obiadokolacja. Wieczorem dla zainteresowanych wyjazd
na wieczór folklorystyczny (ok. 40 €).
Powrót do hotelu po pó³nocy. Nocleg
7 dzieñ - œniadanie. Podró¿ na pó³noc
Maroka - po drodze postój przy wodospadach w Ouzoud w Górach Atlas. Przyjazd do Fezu, zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg
8 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Fezu Stare Miasto (m.in. Medresa Bou Inania, Medresa el Attarine, Meczet Al Karaouyine, plac Nejarine, bazary), Muzeum Sztuki Marokañskiej Dar Batha.
Popo³udniu przejazd do Meknes, spacer: Brama Bab el Mansour, Pa³ace Mellahs, Jamai). Powrót do hotelu w Fez.
Obiadokolacja. Nocleg.
9 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Ceuty,
hiszpañskiej enklawy na terenie Maroka. (ok. 1-godzinny postój). Przeprawa
promem do Hiszpanii (Algeciras). Postój
na Gibraltarze (spacer po angielskiej
enklawie na Pó³wyspie Iberyjskim: Ska³a Gibraltarska, rezerwat magotów - jedynych ¿yj¹cych na wolnoœci na kontynencie europejskim ma³p, fortyfikacje
Gibraltaru, ruiny zamku (Moorish Castle). Przejazd Wybrze¿em Costa del Sol.
Zakwaterowanie w hotelu ko³o Malagi.
Obiadokolacja*. Nocleg
10 dzieñ - œniadanie. Wypoczynek na
pla¿y. Obiadokolacja*. Nocleg
11 dzieñ - œniadanie w formie suchego
prowiantu. Transfer na lotnisko. Odlot
do Polski. Przylot do Krakowa. Zakoñczenie imprezy.
GODZINY WYLOTÓW, czas lotu ca 3:50 h
Kraków - Balice, wyloty godz. 13:50
Malaga, wyloty godz. 6:35
27
HISZPANIA
WYCIECZKI SAMOLOTEM - 9 dni
H
i
s
z
p
a
n
i
a
O
l
e
! B
a
r
c
e
l
o
n
a
,
M
o
n
t
s
e
r
r
a
t
,
W
a
l
e
n
c
j
a
,
G
r
a
n
a
d
a
,
C
o
r
d
o
b
a
,
S
e
v
i
l
l
a
,
R
o
n
d
a
,
M
a
l
a
g
a
,
T
o
l
e
d
o
,
M
a
d
r
y
t
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
Kraków - Balice na 2 godziny przed odlotem. Odprawa. Przelot do Barcelony.
Wycieczka na Montserrat. Transfer do
hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Barcelony - zwiedzanie: Wzgórze Montjuich,
stadion Camp Nou, dzielnica gotycka z
katedr¹, bulwary Las Ramblas, koœció³
Sagrada Familia, park Guell, port, Oceanarium . Czas wolny. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Walencji - spacer po mieœcie (Bazylika, Pa³ac
Prowincji, Gie³da Jedwabnicza). Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Malagi.
Obiadokolacja*. Nocleg
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez p³askowy¿ Sierra Nevada i Wybrze¿e Lewantu do Malagi - spacer: Alkazaba pa³ac mauretañski, centrum miasta z
Katedr¹. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Sewilli
- zwiedzanie (Katedra i Wie¿a La Giralda, Królewski Alcazar). Przejazd do
Rondy - wspaniale po³o¿onego na skraju w¹wozu miasteczka z monumentalnym mostem, Starówk¹ i najstarsz¹
aren¹ corridy (od 1785 r.) Powrót do
hotelu - czas wolny nad Morzem Œródziemnym. Obiadokolacja*. Nocleg
6 dzieñ - œniadanie Przejazd do Granady, zwiedzanie zespo³u pa³acowego
w³adców mauretañskich Alhambry i ich
letniej siedziby Generalife. Spacer po
dzielnicach: katedralnej i arabskiej Albayzin. Czas wolny. Powrót do hotelu czas wolny nad Morzem Œródziemnym.
Obiadokolacja*. Nocleg
CENA
3.750
Cena obejmuje:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe,
bus komfortowy, 8 noclegów w hotelach**/*** (pokoje 2, 3-os. z ³azienkami), 8 œniadañ, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 160 € na bilety wstêpu, obligatoryjnych przewodników lokalnych, przejazdy komunikacj¹
miejsk¹ i podmiejsk¹, op³aty lokalne.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
Godziny wylotów, czas lotu 3.30 / 2:40 h
Kraków - Balice, wyloty godz. 9:35
Barcelona, wyloty godz. 16:10
7 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Cordoby, w programie m.in. meczetu, Juderia.
Przejazd w rejonie Madrytu. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja* Nocleg.
8 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Madrytu
- objazd miasta autokarem (Puerta de
Sol, Plaza Mayor, bulwary z fontannami),
Pa³ac Królewski, Muzeum Prado (bogata
kolekcja malarstwa; dla chêtnych). Czas
wolny. Przejazd do Toledo - zwiedzanie:
mury miejskie, Alcazar, katedra, synagoga, Dom - Muzeum El Greco. Powrót do
hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
9 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Escorialu - zwiedzanie panteonu Królów hiszpañskich. Transfer na lotnisko. Odlot z
Madrytu. Przylot do Krakowa. Zakoñczenie imprezy.
A
s
y
ż,
C
a
s
c
i
a
,
R
z
y
m
,
W
a
t
y
k
a
n
,
28
TERMINY
02.09 - 10.09
* dop³ata do 8 obiadokolacji: 420 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 800 z³
W£OCHY
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku na 2 godziny przed odlotem.
Przelot na lotnisko Rzym - Ciampino.
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja*. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Asy¿u zwiedzanie: Bazylika matki Boskiej
Anielskiej, Porcjunkula, Ogród Ró¿any
Bazylika œw. Franciszka, Bazylika œw.
Klary. Przejazd do Cascia nawiedzenie
grobu œw. Rity. Przejazd do hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Rzymu, zwiedzanie: Koloseum, £uk Konstantyna, Forum Romanum, Kapitol,
Plac Wenecki, O³tarz Ojczyzny. Fontanna di Trevi, Plac Hiszpañski, Schody
Hiszpañskie, Panteon, Plac Navona,
Fontanna Czterech Rzek. Bazylika œw.
Jana na Lateranie, Schody Œwiête.
Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Watykanu. Udzia³ w audiencji generalnej
(uzale¿niony od obecnoœci Ojca œw. w
Rzymie). Zwiedzanie Bazyliki œw. Piotra. Nawiedzenie grobu œw. Jana Paw³a
II. Nawiedzenie Bazyliki œw. Paw³a za
Murami. Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
5 dzieñ - œniadanie. Wykwaterowanie z
hotelu. Przejazd na lotnisko Rzym Ciampino. Odlot do Polski
KOD
HSC 09
WYCIECZKI SAMOLOTEM - 5 dni
KOD
TERMINY
CENA
CRA 05
23.05 - 27.05
2.150
CRA 07
18.07 - 22.07
2.250
CRA 09
05.09 - 09.09
2.250
CRA 10
03.10 - 07.10
2.150
* dop³ata do 4 obiadokolacji: 150 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 400 z³
Cena obejmuje:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 4
noclegi w hotelu*** (pokoje 2, 3-osob.
z ³azienkami), 4 œniadania, komfortowy
autokar podczas pobytu we W³oszech,
opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i
baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 125 € na bilety wstêpu, komunikacjê miejsk¹, transfer lotnisko - hotel - lotnisko obligatoryjnych przewodników lokalnych, wjazdy
do miast, inne op³aty lokalne, zestaw
tour guide.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
GODZINY WYLOTÓW /czas lotu ca 2:00 h
Kraków - Balice, wyloty godz. 15:55
Rzym Ciampino, wyloty godz. 13:25
MALTA
WYCIECZKI SAMOLOTEM - 8 dni
W
y
s
p
a
s
ło
ń c
a
M
a
l
t
a
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
Kraków-Balice 2 godziny przed odlotem
samolotu. Przelot na Maltê. Transfer do
hotelu . Czas wolny. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Wycieczka na Wyspê Gozo - druga co do wielkoœci wyspa
Archipelagu Maltañskiego, wyró¿niaj¹ca
siê obfitoœci¹ zieleni, nadzwyczajnym
spokojem, cisz¹ i brakiem poœpiechu w
¿yciu codziennym. Uwa¿a siê, ¿e to
w³aœnie na Gozo spêdzi³ a¿ 7 lat
Odyseusz, którego fale wyrzuci³y na
brzeg prosto w ramiona uwodzicielskiej
nimfy Kalipso. Przejazd na prom (przeprawa trwa ok. 20 minut). Wycieczka po
Gozo rozpocznie siê od wyjazdu na
Dwejra Point, miejsce prawdziwych cudów przyrody: Azure Window (Lazurowego Okna), Fungus Rock (Ska³y Grzyba) oraz Inland Sea (Wewnêtrznego
Morza). W stolicy wyspy mieœcie Victoria
obiad w jednej z restauracji znajduj¹cej
siê w zabytkowych bastionach Cytadeli.
Nastêpnie zwiedzanie wyj¹tkowego
koœcio³a Ta'Pinu, bêd¹cegp po dzieñ
dzisiejszy celem licznych pielgrzymek i
niejednokrotnie odwiedzany przez Papie¿a Jana Paw³a II. Ostatnim punktem
w programie wycieczki bêdzie jedno z
najbardziej malowniczych miejsc na
wyspie – taras widokowy Belvedere w
Qala, sk¹d otwiera siê panorama na
Maltê i Comino. Kolejnie prom dostarczy
Pañstwa z powrotem na Maltê. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 60 km
3 dzieñ - œniadanie. Wycieczka do tzw.
„Trzech Miast” (Three Cities), Vittoriosy,
Caspicuy i Senglei - wzniesionych przez
Kawalerów Maltañskich. Spacer po Vittoriosie i Sanglei , w¹skimi i tajemniczymi
uliczkami w cieniu historycznych pa³aców i koœcio³ów. Czas wolny na lunch.
Przejazd tramwajem wodnym przez
Grand Harbour do La Valletty. Zwiedzanie stolicy Malty - Valletta: katedra œw.
Jana Chrzciciela, pa³ac Wielkiego Mistrza Zakonu Maltañskiego, katedra œw.
Paw³a (z zewn¹trz). Spacer po Upper
Barracca Garden - najpiêkniejszym parku miasta. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 45 km).
4 dzieñ - œniadanie. Ca³odzienna wycieczka do œrodkowej czêœci Malty. Zwiedzanie Mdiny, znanej tak¿e jako "ciche
miasto" - katedry œw. Piotra i Paw³a, pa³ac Wielkiego Mistrza Vilheny, Casa Inguanez, koœció³ œw. Benedykta (z zewn¹trz). Przejazd do Rabatu - zwiedzanie
miasta w którym w 60 roku n.e. mia³
przebywaæ œw. Pawe³. Nastêpnie przejazd na po³udniowy zachód wyspy do
Dingli Cliffs, oferuj¹cych nam zapieraj¹cy dech w piersiach widok na otwarte
morze i ma³¹ wysepkê Fifla. Nastêpnie
zwiedzanie wioski rzemios³a Ta'Qualimo¿liwoœæ zakupów. W drodze powrotnej zwiedzanie koœcio³a pod wezwaniem
Wniebowziêcia NMP w Moœcie z trzeci¹
co do wielkoœci kopu³¹ w Europie. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
(ok. 80 km)
5 dzieñ - œniadanie. Czas wolny przeznaczony na odpoczynek i relaks. Obiadokolacja. Nocleg.
6 dzieñ - œniadanie. Ca³odzienny rejs
dooko³a Malty w czasie którego mo¿na
podziwiaæ stolicê Vallettê , wejœcie do
Grand Harbour (Wielki Port), zatoki
Marsascala i Œwiêtego Tomasza (St
Thomas), B³êkitn¹ Grotê - Blue Grotto,
klify Dingli, zatokê Anchor Bay. W trakcie rejsu lunch i przek¹ski. Nastêpnie
krótki postój na wyspie Comino w Blue
Lagoon. Ok. 2 godzinna przerwa na k¹piel, odpoczynek. Rejs powrotny do
Grand Harbour. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 45 km).
7 dzieñ - œniadanie. Czas przeznaczony
na odpoczynek i relaks. Obiadokolacja.
Nocleg.
8 dzieñ – œniadanie. Transfer na lotnisko. Odlot samolotu do Krakowa.
W£OCHY
KOD
TERMINY
CENA
MAL 05
27.04 - 04.05
3.050
MAL 05/1 21.05 - 28.05
3.050
MAL 07
25.06 - 02.07
3.150
MAL 09
17.09 - 24.09
3.250
Dop³ata do pokoju 1-osob. 390 z³.
Cena obejmuje: przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 7 noclegów na Malcie w hotelu*** (pokoje 2-osob. z ³azienkami), 7
œniadañ, 7 obiadokolacji, transfery w czasie pobytu zgodne z programem, opiekê
pilota ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 50 € na bilety
wstêpu i obligatoryjnych przewodników
miejskich.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
GODZINY WYLOTÓW, czas lotu ca 2 h 40'
Kraków - Balice, wyloty godz. 7:00
La Valetta, wyloty godz. 10:05
WYCIECZKI SAMOLOTEM - 5 dni
S
y
c
y
l
i
a
P
a
l
e
r
m
o
,
E
t
n
a
,
T
a
o
r
m
i
n
a
,
S
y
r
a
k
u
z
y
,
N
o
t
o
,
M
a
r
s
a
l
a
,
E
r
i
c
e
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
Kraków - Balice 2 godziny przed odlotem
samolotu. Przelot na Sycyliê (Trepani).
Przejazd do Palermo. Spacer po mieœcie pozosta³oœci murów rzymskich, punickiej
nekropoli, pa³ac królewski, katedra Santa
Rosalia z grobowcami królów. Przejazd do
hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd pod Etnê najwy¿szy czynny wulkan Europy - wyjazd
na wysokoϾ ok. 2000 m n.p.m. Spacer
po jednym ze starych kraterów. Przejazd
do malowniczego kanionu rzeki Alcantara.
Mo¿liwoœæ spaceru w g³¹b niezwyk³ego
w¹wozu wyrzeŸbionego w czarnych bazaltowych ska³ach przez wartki nurt rzeki.
Przejazd do zawieszonej na ska³ach Taorminy - najs³ynniejszego kurortu na wyspie. Spacer po fascynuj¹cym starym
mieœcie, wizyta w Teatrze Antycznym najpiêkniejszym staro¿ytnym greckim teatrze we W³oszech (wspania³a panorama
na Etnê i wybrze¿e Morza Joñskiego. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Syrakuz w czasach staro¿ytnych jednego z najpotê¿niejszych miast greckich. Zwiedzanie
Parku Archeologicznego z najwiêkszym na
Sycylii teatrem, w którym do dziœ wystawia siê dramaty klasyków greckich, zwiedzanie kamienio³omów wraz ze s³ynn¹
grot¹ "Ucho Dionizjusza". Przejazd do Noto - stolicy baroku sycylijskiego. Spacer po
niezwyk³ym miasteczku uznanym przez
UNESCO za zabytek klasy œwiatowej.
Przejazd przez œrodek wyspy w kierunku
zachodniego wybrze¿a. Po drodze zwiedzanie Villa del Casale (willi rzymskiej nieopodal Piazza Armerina) - jednego z najbardziej niezwyk³ych zabytków przyozdobionego przepiêknymi mozaikami posadzkowymi. Przejazd do Agrigento i zwiedzanie Doliny Œwi¹tyñ - wspaniale zachowanego zespo³u œwi¹tyñ greckich. Przejazd
do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
4 dzieñ - po œniadaniu wycieczka do najciekawszych miejsc w zachodniej Sycylii.
Przejazd przez Marsalê - dawne fenickie
miasto, które s³awê zawdziêcza produkowanym tu mocnym, deserowym winom o
tej samej nazwie. Erice - œredniowieczne,
kamienne miasteczko po³o¿one na
szczycie góry z piêkn¹ panoram¹ na Wyspy Egadzkie. Przejazd tras¹ nadmorsk¹
wzd³u¿ bardzo ciekawego odcinka
wybrze¿a - p³ytkie wody laguny zdobi¹
tradycyjne, zabytkowe wiatraki, które s³u¿¹ do wypompowywania wody morskiej i
pozyskiwania soli. Przejazd do hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd na lotnisko w
Trapani. Odprawa. Przelot do Krakowa.
Zakoñczenie imprezy.
GODZINY WYLOTÓW, czas lotu ca 2 h 00'
Kraków - Balice, wyloty godz. 12:35
Rzym - Trapani, wyloty godz. 9:45
KOD
CSC 05
CSC 07
CSC 08
CSC 10
TERMINY
23.05
11.07
22.08
03.10
-
27.05
15.07
26.08
10.10
CENA
2.590
2.790
2.790
2.590
*dop³ata do pokoju 1-osobowego 400 z³
Cena obejmuje: przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 4 noclegi we W³oszech
w hotelach***/**** (pokoje 2, 3 - osob.
z ³azienkami), 4 œniadania, 4 obiadokolacje, komfortowy bus / autokar, opiekê
pilota ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 160 € na bilety wstêpu, wjazdy do miast, obligatoryjnych przewodników miejskich, inne
op³aty lokalne, zestaw tour guide.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
29
SZKOCJA
WYCIECZKA SAMOLOTEM - 5 dni
S
z
k
o
c
j
a
k
r
a
i
n
a
l
e
g
e
n
d
E
d
y
n
b
u
r
g
,
S
t
i
r
l
i
n
g
,
G
l
a
s
g
o
w
,
D
o
l
i
n
a
Ł e
z
,
F
o
r
t
W
i
l
l
i
a
m
,
L
o
c
h
N
e
s
s
,
I
n
v
e
r
n
e
s
s
,
P
i
t
l
o
c
h
r
y
,
B
l
a
i
r
A
t
h
o
l
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
Kraków - Balice 2 godziny przed odlotem. Przelot do Edynburga. Przejazd
na nocleg do Glasgow. Obiadokolacja.
Nocleg (ok. 250 km)
2 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie katedry
œw. Mungo z XII w., oraz Necropolis cmentarza przy katedrze. Spacer
wzd³u¿ George Squere, zwiedzanie
portu w Glasgow oraz centrum naukowego. Przejazd do Stirling dawnej stolicy Szkocji. Zwiedzanie zamku, z doskonale zachowanymi murami obronnymi. Powrót do hotelu Obiadokolacja.
Nocleg. (ok. 200 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd na pó³noc
przez Dolinê £ez, Góry Kaledoñskie i
Grampiany, postój w Fort William, najwiêkszym mieœcie Highlands, po³o¿onym u szczytu Ben Nevisa. Przejazd
wzd³u¿ Loch Ness, spacer po ruinach
œredniowiecznego zamku Urguhart.
Przejazd do Inverness - spacer. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.
Nocleg. (ok. 300 km)
4 dzieñ: œniadanie. Przejazd do Pitlochry, wizyta w destylarni whisky Blair
Athol, zwiedzanie Blair Athol Castle.
Przejazd do Edynburga. Zwiedzanie
Edynburga: Zamek w Edynburgu,
wzniesiony na szczycie wulkanu, nastêpnie spacer wzd³u¿ Royal Mile, ³¹cz¹cej zamek z Pa³acem Hollyrood, zwiedzanie
dzanie gotyckiej katedry High Kirk of St.
Giles, Pa³ac Holyroodhouse - oficjalna
szkocka rezydencja królowej brytyjskiej.
Obiadokolacja. Nocleg. (300 km)
5 dzieñ - po œniadaniu przejazd do Edynburga. Spacer po wybudowanym w stylu neoklasycznym i gregoriañskim Nowym Mieœcie: Georgian House, Wzgórze
Calton. Transfer na lotnisko. Przelot do
Krakowa. Zakoñczenie imprezy.
GODZINY WYLOTÓW, czas lotu ca 2 h 00'
Kraków - Balice, wyloty godz. 06:15
Edynburg, wyloty godz. 17:40
Uwaga, godziny przelotów podane s¹ w
czasach lokalnych, ró¿nica 1 godz.
KOD
TERMINY
CENA
SSC 07
05.07 - 09.07
3.150
dop³ata do pokoju 1-osob.: 590 z³
Cena obejmuje: przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 4 noclegi w hotelach***, 4
œniadania, 4 obiadokolacje, autokaru na
czas realizacji programu, transfer lotnisko
- hotel - lotnisko, ubezpieczenie KL, NNW i
baga¿, opiekê pilota.
Nale¿y posiadaæ ok. 120 GBP na bilety
wstêpu i obligatoryjnego przewodnika.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
IRLANDIA
WYCIECZKA SAMOLOTEM - 6 dni
S
p
a
c
e
r
e
m
p
o
Z
i
e
l
o
n
e
j
W
y
s
p
i
e
D
u
b
l
i
n
,
K
i
l
k
e
n
n
y
,
C
a
s
h
e
l
,
B
l
a
r
n
e
y
C
a
s
t
l
e
,
P
a
r
k
N
a
r
o
d
o
w
y
K
i
l
l
a
r
n
e
y
,
P
ęt
l
a
K
e
r
r
y
,
K
l
i
f
y
M
o
h
e
r
,
I
v
e
r
a
g
h
,
B
u
r
r
e
n
,
G
a
l
w
a
y
1 dzieñ - zbiórka na lotnisku w Kraków Balice 2 godziny przed odlotem. Przelot
do Dublina. Transfer do hotelu, pozostawienie baga¿y. Spacer Temple Bar,
ulic¹ s³yn¹c¹ z najlepszych dubliñskich
restauracji i pubów. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 60 km).
2 dzieñ - œniadanie. Dalsze zwiedzanie
stolicy Irlandii: Zamek Dubliñski, katedra œw. Patryka - g³ówna katedra Koœcio³a Irlandii, Katedra Chrystusa - najstarsza w Irlandii, Wood Quay - pozosta³oœci po osadach Wikingów. Spacer
O'Connell Street - g³ówn¹ arteri¹ miasta. Po drodze zobaczymy m.in. Custom
House, pomnik Jamsa Joyca'a, Gate
Theatre. Powrót do hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 40 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do miasta
Kilkenny, œredniowiecznej stolicy Irlandii, zwiedzanie œredniowiecznego zamku góruj¹cego nad miastem. Przejazd
do Cashel, nad którym wznosi siê Ska³a
Cashel, bêd¹ca niezwyk³¹ wapienn¹
ska³¹, na której zachowa³y siê wspania³e budowle, m.in.: najwiêkszy w Irlandii koœció³ romañski, ogromna œredniowieczna katedra, XI-wieczna okr¹g³a
wie¿a,
wie¿a, unikatowy wczesnoceltycki krzy¿
œw. Partyka. Przejazd na po³udnie. Zwiedzanie Blarney Castle - mo¿liwoœæ poca³owania Blarney Stone. Legenda g³osi,
¿e dziêki temu poca³unkowi otrzyma siê
dar elokwencji i umiejêtnoœci przekonywania. Przejazd do hotelu w okolice
Cork. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*.
Nocleg. (ok. 310 km).
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd przez Park
Narodowy Killarney. Rejon ten s³ynie ze
wspania³ych widoków, które tworz¹ jeziora Killarney, wraz z otaczaj¹cymi je
.
górami. Przejazd na po³udniowy-zachód
do hrabstwa Kerry, uznanego za jedno z
bardziej malowniczych w Irlandii, gdzie
dominuj¹ ska³y i morze. Przejazd pêtl¹
Kerry (ok. 200 km), widokow¹ tras¹
ci¹gn¹c¹ siê wzd³u¿ postrzêpionych wybrze¿y pó³wyspu Iveragh. Przyjazd do
hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja*
Nocleg. (ok. 270 km)
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd na tereny
klifów i rozleg³ych wapiennych równin
Burren, s³awnych ze swoich megalitycznych kopców i grobowców z epoki kamienia ³upanego oraz pierœcieniowatych
fortów z epoki ¿elaza. Przejazd do Galway, celtyckiej
way, celtyckiej stolicy Irlandii, zwiedzanie: Eyre Square (Fhaiche Mhor), brama Brown (XVIII w.), Lynch's Castle,
Koœció³ œw. Miko³aja. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 450 km)
6 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie: Galeria
Narodowa, Trinity College (uczelnia za³o¿ona przez królow¹ El¿bietê I), Bank
of Ireland. Czas wolny. Transfer na lotnisko. Odprawa. Przelot do Polski. L¹dowanie w Krakowie - Balicach. Zakoñczenie imprezy. (ok.30 km)
GODZINY WYLOTÓW, czas lotu ca 2 h 00'
Kraków - Balice, wyloty godz. 10:40
Dublin T1, wyloty godz. 16:50
Uwaga, godziny przelotów podane s¹ w
czasach lokalnych, ró¿nica 2 godz.
30
KOD
TERMINY
ISC 07
01.07 - 06.07
* dop³ata do 5 obiadokolacji:
dop³ata do pokoju 1-osob.:
CENA
3.290
450 z³
690 z³
Cena obejmuje:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 5
noclegów w hotelach**/*** (pokoje 2,
3-osobowe z ³azienkami), 5 œniadañ, wynajêcie i dyspozycja autokaru na czas
realizacji programu, transfer lotnisko hotel - lotnisko, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u,
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 100 € na bilety wstêpu, przejazdy komunikacj¹ miejsk¹ i obligatoryjnych przewodników.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
GRUZJA
WYCIECZKA SAMOLOTEM - 9 dni
G
r
u
z
j
a
k
r
a
i
n
a
w
i
n
a
K
u
t
a
i
s
i
,
G
o
r
i
,
M
t
s
k
h
e
t
a
,
T
b
i
l
i
s
i
,
B
o
d
b
e
,
K
a
k
h
e
t
y
,
S
i
g
h
n
a
g
h
i
,
J
v
a
r
i
,
B
o
r
j
o
m
i
,
A
k
h
a
l
t
s
i
k
h
e
,
R
a
b
a
t
,
B
a
t
u
m
i
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
Katowice-Pyrzowice na 2 godziny przed
odlotem. Odprawa paszportowo - baga¿owo. Wylot do Kutaisi.
2 dzieñ - przylot do Kutaisi. Transfer do
hotelu, zakwaterowanie. Œniadanie.
Zwiedzanie Kutaisi jednego z najpiêkniejszych miast zachodniej Gruzji. Najcenniejsze zabytki, wpisane na listê
UNESCO, powsta³e w okresie gruziñskiego z³otego wieku: symbol miasta Katedra Bagrati, arcydzie³o architektury
œredniowiecznej, XII wieczny zespó³
klasztorny Monastyr Gelati i jaskinia Promete. Obiad*. Powrót do hotelu. Nocleg
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Gori,
miejsca urodzin Stalina, a nastêpnie do
pobliskiego Uplistsikhe, staro¿ytnego
miasta z mieszank¹ unikatowych stylów
kulturowych regionu. Obiad* - degustacja gruzinskiej kuchni. Przejazd do Mtsketa - staro¿ytnej stolicy pañstwa (lista
UNESCO), zwiedzanie najwiêkszej
chrzeœcijañskiej œwi¹tyni w Gruzji - katedry Svetitskhoveli. Przejazd do Tbilisi.
Zakwaterowanie. Nocleg.
4 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Tbilisi:
koœció³ Metekhi, twierdza Narikala g³ówna cytadela miasta z której widaæ
najstarsz¹ czêœæ Tbilisi. Obiad*. Dalsze
zwiedzanie: Muzeum Narodowe Gruzji,
stara czêœæ Tbilisi - w¹skie uliczki, stare
gruziñskie domy z balkonami. Powrót do
hotelu. Nocleg.
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd do wschodniej prowincji Gruzji, zwiedzanie duchowego i kulturalno edukacyjnego centrum - kompleksu klasztoru œw. Jerzego
w Bodbe, miejsca pochówku œw. Nino,
,,,
która wprowadzi³a chrzeœcijañstwo w
Gruzji. Przejazd przez region Kakhety
(postój na obiad*) do miasta Sighnaghi,
otoczonego XVIII wiecznymi murami
obronnymi z 23 wie¿ami. Czas wolny na
bazarze. Przejazd na degustacjê wina w
winnicy. Powrót do Tbilisi. Nocleg.
6 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Jvari,
klasztoru wzniesionego w miejscu, gdzie
drewniany krzy¿ postawi³a w VI wieku
œwiêta Nino (lista UNESCO). Przejazd do
uzdrowiska Borjomi, przerwa na obiad*.
Przejazd do Vardzia, skalnego miasta z
prze³omu XII i XIII w. za³o¿onego przez
królow¹ Tamar (zachowa³o siê 250 z 600
komnat na 13 poziomach, sieæ tuneli i
korytarzy). Przez lata jeden z g³ównych
oœrodków kulturalno religijnych monarchii gruziñskiej. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
ROSJA
7 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Akhaltsikhe - zwiedzanie uwa¿anego za symbol etycznej, religijnej i kulturowej tolerancji gruziñskiej Zamku Rabat (IX w.).
W kompleksie zamkowym mo¿na zobaczyæ gruziñskie, ormiañskie i muzu³mañskie budynki u¿ytecznoœci publicznej i
obrz¹dku religijnego stoj¹ce obok siebie
Obiad* w Ubissa. Przejazd do Batumi by³ej twierdzy rzymskiej, obecnie modnego kurortu. Zakwaterowanie. Nocleg.
8 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Starego
Batumi - zabudowanego bia³ymi, g³ównie 2 i 3 kondygnacyjnymi budynkami z
XIX w., z licznymi kawiarni i restauracjami. Obiad*. Spacer po Ogrodzie Botanicznym (ok. 5 tysiêcy gatunków roœlin).
Przejazd do Kutaisi.
9 dzieñ - transfer na lotnisko. Odprawa.
Przelot do Katowic.
TERMINY
25.04
04.07
22.08
19.09
-
03.05
12.07
30.08
27.09
CENA
3.850
3.650
3.850
3.650
* dop³ata do 7 obiadokolacji: 350 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 580 z³
Cena obejmuje:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 7
noclegów w hotelach*** (pokoje 2-osob.
z ³azienkami), 7 œniadañ, opiekê pilota,
transfery autokarem / busem, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 80 USD na bilety wstêpu do zwiedzanych obiektów.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
GODZINY WYLOTÓW, czas lotu ca 2 h 30'
Katowice - Pyrzowice, wyloty godz. 23:55
Kutaisi, wyloty godz. 6:00
Godziny wylotów podano w czasach lokalnych
WYCIECZKA POCI¥GIEM - 6 dni
M
o
s
k
w
a
p
o
c
i
ą g
i
e
m
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na Dworcu G³ównym PKP w Krakowie. Wyjazd
poci¹giem do Warszawy. Przyjazd do
Warszawy Centralnej. Wyjazd z Warszawy Zachodniej do Moskwy, godz.
15:33. Przejazd przez terytorium Polski, Bia³orusi i Rosji. Nocleg w poci¹gu.
2 dzieñ - przyjazd do Moskwy Belaruska, godz. 11:45. Transfer do hotelu.
Zakwaterowanie. Przejazd do centrum Moskwy - spacer po stolicy Rosji
- Arbat, oraz ulica Twerska. Powrót do
hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Galerii
Trietiakowskiej. Zwiedzanie Moskwy –
Kreml, Mauzoleum Lenina, Sobór Kazañski, Teatr Wielki, £ubianka. Obiadokolacja*. Powrót do hotelu. Nocleg.
4 dzieñ - œniadanie. Dalsze zwiedzanie
Moskwy - Grób Nieznanego ¯o³nierza,
Cerkiew Chrystusa Zbawiciela, Plac
Czerwony z soborem Wasyla B³ogos³awionego, Cerkiew Chrystusa Zbawiciela. Czas wolny. Obiadokolacja*.
Nocleg
5 dzieñ - œniadanie. Wykwaterowanie
z hotelu. Spacer po centrum Moskwy.
Przejazd na dworzec. Odjazd poci¹gu
z Moskwy godz.16:50. Przejazd przez
terytorium Rosji, Bia³orusi. Nocleg w
poci¹gu.
6 dzieñ - dalsza podró¿ przez terytorium Bia³orusi i Polski. Przyjazd do
Warszawy, godz. 9:37. Przejazd do
Krakowa. Zakoñczenie imprezy.
KOD
WGR 06
WGR 06
WGR 08
WGR 09
KOD
TERMINY
CENA
PWM 05
PWM 07
PWM 08
24.05 - 29.05
19.07 - 24.07
23.08 - 28.08
2.150
2.150
2.150
* dop³ata do 3 obiadokolacji: 150 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 400 z³
Dokumenty wymagane do otrzymania wizy bia³oruskiej: wype³niony i podpisany
osobiœcie przez wnioskodawcê formularz
wniosku o wydanie wizy, jedno kolorowe
zdjêcie 3 õ 4 cm - nie starsze ni¿ 6 miesiêcy, paszport wa¿ny co najmniej 3 miesi¹ce
po zakoñczeniu okresu wa¿noœci wizy. Paszport musi zawieraæ min. 2 czyste strony.
Warunki ubiegania siê o wizê rosyjsk¹:
dok³adnie wype³niony 1 formularz wizowy,
1 zdjêcie, paszport (wa¿ny minimum pó³
roku od daty wjazdu do Rosji) nale¿y z³o¿yæ w biurze na 21 dni przed terminem
rozpoczêcia imprezy. Paszport musi zawieraæ min. 2 czyste strony.
Cena obejmuje:
3 noclegi w hotelu*** (pokoje 2-osobowe
z ³azienkami), 3 œniadania, 2 noclegi w
poci¹gu sypialnym, przejazd poci¹giem
na trasie Warszawa - Moskwa - Warszawa, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW
i baga¿u.
Cena nie obejmuje:
kosztów wizy rosyjskiej 300 z³
kosztów tranzytowej wizy bia³oruskiej
18 €.
Godziny zbiórek podane s¹ w czasach
lokalnych.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 150 USD na
bilety wstêpu do zwiedzanych obiektów, transfer dworzec kolejowy - hotel
- dworzec kolejowy oraz obligatoryjnego przewodnika w Moskwie.
31
PORTUGALIA
WCZASY SAMOLOTEM - 8 dni
L
i
z
b
o
n
a
z
w
y
p
o
c
z
y
n
k
i
e
m
n
a
C
o
s
t
a
d
a
C
a
p
a
r
i
c
a
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
na 2 godziny przed odlotem. Odprawa.
Przelot do Lizbony. Objazd miasta: pomnik
Chrystusa Króla, rejon mostu Vasco da
Gama. Transfer do hotelu. Obiadokolacja*. Czas wolny. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd komunikacj¹
miejsk¹, zwiedzanie Lizbony: Klasztor Hieronimitów, Wie¿a Belem, dzielnica EXPO z
Oceanarium, Stare Miasto, Alfama, katedra, wzgórze pa³acowe. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd komunikacj¹
podmiejsk¹ do Cascais i Estoril - spacer po
miasteczkach, wizyta w Casino. Powrót do
Lizbony, czas wolny. Obiadokolacja*. Nocleg.
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Sintry,
zwiedzanie pa³acu królewskiego Paco
Real, da Pena i Castelo dos Mauros. Pobyt
na najdalej na zachód Europy wysuniêtym
Przyl¹dku Roca. Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
5 - 7 dzieñ - œniadanie. Czas na wypoczynek. Obiadokolacja* Mo¿liwoœæ skorzystania z imprez fakultatywnych. Nocleg.
8 dzieñ - œniadanie (suchy prowiant). Transfer na lotnisko. Odprawa. Odlot do Polski.
Przylot na lotnisko Warszawa - Okêcie, zakoñczenie imprezy.
CENA
2.850
2.850
2.850
Cena obejmuje: przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 7 noclegów w hotelu**** (pokoje 2, 3-osob. z ³azienkami),
7 œniadañ (bufet), opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 150 € na bilety wstêpu, przejazdy komunikacj¹ miejsk¹ i podmiejsk¹, transfer lotnisko - hotel
- lotnisko, bus komfortowy wg. programu
4-go dnia, obligatoryjnych przewodników
lokalnych.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
Zakwaterowanie w 4 gwiazdkowym hotelu
Costa da Caparica / opis na www.soltur.pl
IMPREZY FAKULTATYWNE / min. 15 osób
chêtnych, bez biletów wstêpu:
Spektakl fado (ok. 40 €), Wizyta w winnicy z degustacj¹ wina (ok. 40 €), Evora
- lista UNESCO (ok. 55 €), Fatima (czas
wolny na pobyt w sanktuarium) i klasztory w Alcobaca i Batalha (50 €).
Mo¿liwoœæ skorzystania z oferty firm organizuj¹cych aktywny wypoczynek, np: jazda konna, nurkowanie, windsurfing, paralotniarstwo, wycieczki rowerowe, golf ...
GODZINY WYLOTÓW /czas lotu ca 4.00 h
wyloty godz. 15:15
Warszawa - Okêcie
wyloty godz. 09:30
Lizbona
WCZASY SAMOLOTEM - 8 dni
B
a
r
c
e
l
o
n
a
z
w
y
p
o
c
z
y
n
k
i
e
m
n
a
C
o
s
t
a
B
r
a
v
a
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
na 2 godziny przed odlotem. Odprawa.
Przelot do Barcelony. Objazd miasta autokarem, zwiedzanie: Wzgórze Montjuich, Las Ramblas, koœció³ Sagrada Familia, park Güell. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Czas wolny nad morzem. Obiadokolacja. Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd kolejk¹ do
Barcelony, kontynuacja zwiedzanie:
dzielnica gotycka z katedr¹, port, Oceanarium, stadion Camp Nou. Czas wolny.
Powrót do hotelu kolejk¹. Obiadokolacja.
Nocleg.
4 - 5 dzieñ - œniadanie. Czas wolny nad
morzem. Obiadokolacja. Nocleg. Mo¿liwoœæ realizacji wycieczek fakultatywnych.
6 dzieñ - œniadanie. Czas wolny nad morzem. Obiad. Wycieczka do Montserrat klasztoru w górach i na spektakl „Graj¹ce
fontanny” w Barcelonie (za dop³at¹ ok.
50 €, przy min. 15 osobach). Powrót do
hotelu. Nocleg.
7 dzieñ - œniadanie. Czas wolny nad morzem. Obiadokolacja. Nocleg
8 dzieñ - œniadanie. Czas wolny nad morzem. Transfer na lotnisko. Odprawa.
Odlot do Polski. Przylot na lotnisko Kraków - Balice, zakoñczenie imprezy.
Przy wylotach z Katowic i W-wy program
1-go dnia realizowany jest w 8-ym dniu.
IMPREZY FAKULTATYWNE: wieczór flamenco (ok. 40 €), turniej rycerski (ok. 40 €),
rejs stateczkiem (ok. 40 €), wycieczka do Andorry (ok. 60 €).
KOD
KRAKÓW
CENA
BSWc 05
BSWc 07
BSWc 09
29.04 - 06.05
01.07 - 08.07
16.09 - 23.09
2.650
2.550
2.650
KOD
KATOWICE
CENA
BSWk 05
BSWk 07
BSWk 09
29.04 - 06.05
01.07 - 08.07
16.09 - 23.09
2.750
2.750
2.750
WARSZAWA
CENA
30.04 - 07.05
17.09 - 24.09
2.750
2.750
KOD
BSWw 05
BSWw 09
Dop³ata do pokoju 1-osob. 560 z³
GODZINY WYLOTÓW, czas lotu ca 2:45 h
Kraków - Balice
wyloty godz. 09:35
Barcelona - Girona
wyloty godz. 06:30
Katowice - Pyrzowice wyloty godz. 17:45
Barcelona - El Prat
wyloty godz. 21:05
Warszawa - Modlin
wyloty godz. 16:55
Barcelona - El Prat
wyloty godz. 20:35
HISZPANIA
Cena obejmuje: przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 7 noclegów w hotelu**/*** (pokoje 2, 3-osobowe z ³azienkami), 7 œniadañ, 7 obiadokolacji, opiekê
pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 160 € na bilety wstêpu, obligatoryjnych przewodników, op³aty lokalne, przejazdy komunikacj¹ miejsk¹ i podmiejsk¹, op³aty lokalne,
transfer lotnisko - hotel - lotnisko.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
WCZASY SAMOLOTEM - 8 dni
A
n
d
a
l
u
z
j
a
z
w
y
p
o
c
z
y
n
k
i
e
m
n
a
C
o
s
t
a
d
e
l
S
o
l
32
WARSZAWA
30.04 - 07.05
18.06 - 25.06
24.09 - 01.10
* dop³ata do 7 obiadokolacji: 490 z³
dop³ata do pokoju 1-osob. 690 z³
KATALONIA
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
Kraków-Balice 2 godziny przed odlotem.
Odprawa. Przelot do Malagi. Spacer: Alkazaba - pa³ac mauretañski, centrum miasta
z Katedr¹. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd na Gibraltar,
spacer po enklawie angielskiej na Pó³wyspie Iberyjskim (Ska³a Gibraltarska, rezerwat magotów - jedynych ¿yj¹cych na wolnoœci na kontynencie europejskim ma³p,
fortyfikacje, jaskinie St. Michel). Przejazd
do Rondy - monumentalny most Puento
Nuevo, specyficzne kamienice, kolegiata
Santa María la Mayor, pa³ac de Mandragón, najstarsza arena corridy. Powrót do
hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Ca³odniowa wycieczka do Sewilli (Katedra i Wie¿a La Giralda,
Królewski Alcazar) i Kordoby (unikatowy
meczet, Juderia, ogrody pa³acowe). Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
KOD
PWS 05
PWS 06
PWS 10
KOD
KRAKÓW
CENA
HWSc 04
HWSc 07
HWSc 09
HWSc 10
21.05 - 28.05
25.06 - 02.07
17.09 - 24.09
15.10 - 22.10
3.090
3.190
3.190
3.090
* dop³ata do 7 obiadokolacji: 350 z³
dop³ata do pokoju 1-osob. 700 z³
4 dzieñ - po œniadaniu przejazd do Granady, zwiedzanie zespo³u pa³acowego w³adców mauretañskich Alhambry i ich letniej
siedziby Generalife. Spacer po dzielnicach
- Katedralnej i Arabskiej Albayzin. Powrót
do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg
5 - 7 dzieñ - œniadanie. Wypoczynek nad
M. Œródziemnym. Obiadokolacja*. Nocleg.
8 dzieñ - œniadanie w formie suchego prowiantu. Transfer na lotnisko. Odprawa.
Odlot do Polski. Przylot na lotnisko Kraków
- Balice, zakoñczenie imprezy.
GODZINY WYLOTÓW /czas lotu ca 3.40 h
wyloty godz. 10:45
Kraków - Balice
wyloty godz. 06:35
Malaga
Cena obejmuje:
przelot samolotem na trasie, op³aty lotniskowe, lokalny bus komfortowy (wycieczki 2-4 dzieñ), 7 noclegów w hotelu**/*** (pokoje 2, 3-osob. z ³azienkami), 7 œniadañ, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 160 € na
bilety wstêpu, obligatoryjnych przewodników, komunikacjê miejsk¹, transfer
lotnisko - hotel - lotnisko, inne op³aty lokalne.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
W£OCHY
WCZASY SAMOLOTEM - 8 dni
R
z
y
m
z
w
y
p
o
c
z
y
n
k
i
e
m
n
a
d
M
o
r
z
e
m
T
y
r
r
e
ń s
k
i
m
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
2 godziny przed odlotem. Odprawa. Przelot do Rzymu. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Rzymu.
Zwiedzanie Muzeów Watykañskich, Bazyliki œw. Piotra, nawiedzenie grobu œw. Jana Paw³a II. Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Kontynuacja zwiedzania: Bazylika Santa Maria Maggiore, Bazylika œw. Jana na Lateranie, Œw. Schody,
Plac Wenecki, Forum Romanum, Koloseum. Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
4 dzieñ - œniadanie. Kontynuacja zwiedzania: Plac Navona, Fontanna di Trevi, Panteon, Bazylika œw. Paw³a za Murami. Czas
wolny. Obiadokolacja*.Powrót do hotelu.
5 - 7 dzieñ - œniadanie. Wypoczynek nad
Morzem Tyrreñskim. Mo¿liwoœæ skorzystania z wycieczki do Neapolu i Pompei za
dop³at¹ 50 € (min 20 osób chêtnych).
Obiadokolacja*. Nocleg.
8 dzieñ - œniadanie, wykwaterowanie
z hotelu. Transfer na lotnisko. Odprawa.
Przelot do Polski.
2.520
2.520
2.520
KOD
KRAKÓW
CENA
RWC 05
RWC 07
RWC 09
21.05 - 28.05
25.06 - 02.07
10.09 - 17.09
2.520
2.520
2.520
Cena obejmuje: przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 7 noclegów w hotelu*** (pokoje 2, 3 - osob. z ³azienkami), 7 œniadañ, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 120 € na bilety wstêpu, obligatoryjnych przewodników,
przejazdy komunikacj¹ miejsk¹, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, inne op³aty lokalne.
WCZASY SAMOLOTEM - 8 dni
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Sassari zwiedzanie drugiego co wielkoœci miasta
Sardynii - uniwersytet, romañskie koœcio³y Santa Maria di Betlem i Santa Donata,
katedra. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
5 - 6 dzieñ - œniadanie. Odpoczynek i relaks. Obiadokolacja. Nocleg
7 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Barumini,
jednego z najlepiej zachowanych kompleksów
KOD
KRAKÓW
CENA
SAR 05
22.05 - 29.05
3.350
SAR 08
21.08 - 28.08
3.600
SAR 10
02.10 - 09.10
3.350
dop³ata do pokoju 1-osob. 630 z³
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
pleksów z epoki cywilizacji nuragów Su
Nuraxi, wpisanego na listê UNESCO.
Przejazd do Cagliari - stolicy Sardynii.
Spacer po dzielnicy Castello, mury obronne, Wie¿a S³onia, katedrê w stylu toskañskim. Czas wolny w jednej z dzielnic Cagliari. Obiadokolacja. Nocleg.
8 dzieñ - œniadanie. Czas wolny. Wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko.
Odlot do Krakowa.
W£OCHY
S
y
c
y
l
i
a
w
y
p
o
c
z
y
n
e
k
w
c
i
e
n
i
u
E
t
n
y
Wycieczki fakultatywne
realizowane przy minimum 20 osobach:
Taormina i Etna
ok. 35 €
Syrakuzy
ok. 40 €
Agrigento i Casale
ok. 40 €
CENA
GODZINY WYLOTÓW, czas lotu ca 2:00 h
Kraków - Balice
wyloty godz. 14:00
Rzym - Ciampino
wyloty godz. 11:30
Warszawa - Modlin wyloty godz. 20:45
Rzym - Ciampino
wyloty godz. 18:00
S
a
r
d
y
n
i
a
w
y
s
p
a
m
a
g
i
c
z
n
a
1 dzieñ - zbiórka na lotnisku na 2 godziny
przed odlotem samolotu. Odprawa. Przelot do Trapani. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
(ok. 100 km)
2-7 dzieñ - œniadanie. Czas wolny na wypoczynek, pla¿owanie, k¹piele morskie.
Mo¿liwoœæ korzystania z wycieczek fakultatywnych. Obiadokolacja. Nocleg.
8 dzieñ - œniadanie. Wykwaterowanie
z hotelu. Transfer na lotnisko Trapani.
Przelot samolotu do Polski. Zakoñczenie
imprezy.
WARSZAWA
21.05 - 28.05
25.06 - 02.07
10.09 - 17.09
* dop³ata do 7 obiadokolacji: 280 z³
dop³ata do pokoju 1-osob. 500 z³
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
W£OCHY
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
Kraków-Balice na 2 godziny przed odlotem samolotu. Przelot na Sardyniê. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Alghero,
miasta zwanego ma³¹ Barcelon¹, s³yn¹cego z wyrobów z korala, kataloñskich
przysmaków oraz piêknych widoków.
Spacer i zwiedzanie miasta. Czas wolny.
Fakultatywnie mo¿liwoœæ pop³yniêcia ³odzi¹ do Groty Neptuna, jednej z najpiêkniejszych w Basenie Morza Œródziemnego. Nastêpnie przejazd do Castelsardo zwiedzanie typowej sardyñskiej wioski rybackiej. Powrót do hotelu. Obiadokolacja.
Nocleg .
3 dzieñ - œniadanie. Przeprawa promowa
na wyspê La Maddalena, jedna z najpiêkniejszych wysp Arcipelagu Della Maddalena i spacer po stolicy wyspy. Powrót na
Sardyniê i przejazd wzd³u¿ Costa Smeralda - Szmaragdowego Wybrze¿a. Nastêpnie spacer po Porto Cervo - jednej z
najbardziej znanych miejscowoœci wypoczynkowych Sardynii. Przejazd do hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.
KOD
RWW 05
RWW 07
RWW 09
Cena obejmuje:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 7
noclegów w hotelu*** (pokoje 2-osob. z
³azienkami), 7 œniadañ, 7 obiadokolacji,
transfery w czasie pobytu zgodnie z programem, opiekê pilota, ubezpieczenie
KL, NNW, baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 120 € na bilety i obligatoryjnych przewodników oraz
transfery lotnisko - hotel - lotnisko.
GODZINY WYLOTÓW, czas lotu ca 2:30 h
Kraków - Balice
wyloty godz. 17:00
Cagliary
wyloty godz. 14:05
WCZASY SAMOLOTEM - 8 dni
KOD
KRAKÓW
CENA
CWC 05
CWC 07
CWC 09
20.05 - 27.05
20.06 - 27.06
19.09 - 26.09
2.390
2.590
2.590
Dop³ata do pokoju 1-osob. 600 z³
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
Cena obejmuje: przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 7 noclegów w hotelu***
(pokoje 2, 3-osob. z ³azienkami), 7 œniadañ, 7 obiadokolacji, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y posiadaæ ok. 130 € na transfery lotnisko-hotel-lotnisko, przewodników lokalnych podczas wycieczek fakultatywnych.
GODZINY WYLOTÓW, czas lotu ca 2:30 h
Kraków - Balice
wyloty godz. 12:40
Trapani - Birgi
wyloty godz. 09:50
33
GRECJA
WCZASY SAMOLOTEM - 8dni
A
t
e
n
y
z
w
y
p
o
c
z
y
n
k
i
e
m
n
a
P
e
l
o
p
o
n
e
z
i
e
KOD
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
Warszawa - Modlin na 2 godziny przed
odlotem. Odprawa. Przelot do Aten. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Aten: Akropol, Teatr Dionizosa, Œwi¹tynia Zeusa
Olimpijskiego, Agora grecka i rzymska,
biblioteka Hadriana, Stadion Olimpijski.
Obiadokolacja* w tawernie na ateñskiej
Place, tzw. „wieczór grecki”. Powrót do
hotelu. Nocleg.
WARSZAWA
CENA
AWSw 05
21.05 - 28.05
2.850
AWSw 09
03.09 - 10.09
2.850
* dop³ata do 6 obiadokolacji: 450 z³
dop³ata do pokoju 1-osob. 580 z³
Cena obejmuje:
przelot samolotem na trasie WarszawaAteny - Warszawa, op³aty lotniskowe,
przejazd na Peloponez, 7 noclegów w
hotelu*** (pokoje 2, 3-osobowe z ³azienkami), 7 œniadañ, opiekê pilota, transfery zgodnie z programem, ubezpieczenie KL , NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 110 € na bilety wstêpu, obligatoryjnych przewodników, transfery lotnisko - hotel - lotnisko
oraz komunikacjê miejsk¹ w Atenach.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd na Peloponez z krótkim postojem przy Kanale Korynckim ³¹cz¹cym morze Joñskie z Egejskim. Przejazd do Myken, zwiedzanie
„Lwiej Bramy” i Grobowca Agamemnona, nastêpnie antycznego teatru w Epidauros. Przejazd do hotelu w okolicy
Tolo. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*.
Nocleg.
4 / 7 dzieñ - œniadania. Czas przeznaczony na odpoczynek, mo¿liwoœæ pla¿owania
MALTA
wania, k¹pieli morskich, a tak¿e skorzystania z licznych wycieczek fakultatywnych. Obiadokolacja*. Nocleg.
8 dzieñ - œniadanie. Wykwaterowanie.
Przejazd do stolicy Grecji. Dalsze zwiedzania Aten: Stara i Nowa Katedra, Plac
Sindagma (Plac Konstytucji), zmiana
warty przed gmachem Parlamentu.
Transfer na lotnisko. Odprawa. Przelot
do Warszawy. Zakoñczenie imprezy.
GODZINY WYLOTÓW /czas lotu ca 3:00 h
Warszawa - Modlin, wyloty godz. 19:10
Ateny, wyloty godz. 17:00
WCZASY SAMOLOTEM - 8dni
KOD
MHO 05
1 dzieñ - odprawa na lotnisku Kraków - Balice 2 godziny przed odlotem samolotu.
Przelot na Maltê. Transfer do hotelu. Czas wolny. Zakwaterowanie. Nocleg.
2 - 7 dzieñ - œniadanie. Czas wolny nad Morzem Œródziemnym. Obiadokolacja. Nocleg. Mo¿liwoœæ korzystania z imprez fakultatywnych
8 dzieñ - œniadanie. Transfer na lotnisko. Odprawa. Przelot samolotu do Krakowa,
zakoñczenie imprezy.
KRAKÓW
CENA
27.04 - 04.05
2.190
MHO 05/1
21.05 - 28.05
1.990
MHO 06
12.06 - 19.06
1.990
MHO 07
25.06 - 02.07
1.990
MHO 09
17.09 - 24.09
1.990
MHO 10
01.10 - 08.10
1.990
MHO 10/1
22.10 - 29.10
1.990
* dop³ata do 7 obiadokolacji: 390 z³
dop³ata do pokoju 1-osob. 200 z³
Cena obejmuje:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 7
noclegów na Malcie w hotelu**** (pokoje 2-osobowe z ³azienkami), 7 œniadañ, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
GODZINY WYLOTÓW /czas lotu ca 2:40 h
Kraków - Balice, wyloty godz. 7:00
La Valetta, wyloty godz. 10:00
ZAKWATEROWANIE
Hotel Oriana usytuowany jest w centrum popularnych nadmorskich miejscowoœci
Bugibba i St. Paul's Bay, oferuj¹cych wiele ró¿norodnych atrakcji dla wszystkich
turystów. Hotel Oriana zapewnia ³atwy dostêp do wielu punktów w ca³ej okolicy, w
odleg³oœci 300 m od hotelu znajduje siê przystanek autobusowy, a do morza mo¿na
dotrzeæ spacerem w ci¹gu 7 minut, ok. 700 m od pla¿y.
Hotel Oriana oferuje pokoje 2, 3 i 4-osobowe, pokoje studio z aneksem kuchennym,
pokoje rodzinne wyposa¿one w dzieciêce ³ó¿eczko jak równie¿ kilka apartamentów
dla d³u¿szych i bardziej komfortowych pobytów. Wszystkie pokoje s¹ przestronne,
klimatyzowane, posiadaj¹ balkon, ³azienkê z codzienn¹ wymian¹ rêczników, suszark¹ do w³osów. Pokoje wyposa¿ony s¹ w: p³aski telewizor (TV-SAT), sejf, telefon,
radio, biurko, mini lodówkê oraz bezprzewodowy Internet.
34
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
szczegó³y i zasady organizacji na stronie
www.soltur.pl
VALLETTA
w poniedzia³ki 4 godziny
doroœli 40 €, dzieci 4-12 lat 20 €
MDINA
we wtorki 4 godziny
doroœli 35 €, dzieci 4-12 lat 20 €
TRZY MIASTA, w œrody, doroœli 35 €,
dzieci 4-12 lat 18 €
WYSPA GOZO, z obiadem - 8 godzin
w czwartki i soboty
doroœli 65 €, dzieci 4-12 lat 40 €
dzieci do 4 lat gratis
Ca³odniowa wycieczka na SYCYLIÊ
Pozzallo - wulkan Etna - Modica.
doroœli 25-59 lat 150 €
m³odzie¿ 14-24 lat, seniorzy 60 lat+ 120 €
dzieci 4-13 lat, 110 €, dzieci 0-3 lat, 20 €.
Wycieczki prowadzone s¹ w jêzykach: angielskim, niemieckim i w³oskim, przy grupie powy¿ej 10 osób mo¿liwy jest jêzyk polski
P
a
r
y
ż d
l
a
k
o
n
e
s
e
r
ó
w
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
na 2 godziny przed odlotem. Odprawa.
Przelot do Pary¿a. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie miasta:
Wyspa La Cite z katedr¹ Notre Dame,
Œwiêt¹ Kaplic¹, L'Hotel de Ville, Centrum
Pompidou, spacer po Dzielnicy £aciñskiej.
Obiadokolacja*. Wieczorem spacer ulicami paryskiego Montmartru: Place du Tertre, Moulin Rouge, Bazylika Sacre Coeur.
Powrót do hotelu. Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Wjazd na Wie¿ê Eiffla. Zwiedzanie Muzeum Luwru. Obiadokolacja*. Wieczorem spacer Polami Elizejskimi, Place d Etoile, Place Concorde.
"Pary¿
"Pary¿ noc¹"- rejs statkiem po Sekwanie.
Powrót do hotelu. Nocleg.
4 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie: muzeum
d'Orsay, L Hotel des Invalides, Muzeum
Perfum (mo¿liwoœæ zakupów). Czas wolny. Obiadokolacja*. Powrót do hotelu,
nocleg.
5 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Wersalu zamek i ogrody. Objazd Dzielnicy La Defense. Transfer na lotnisko. Odprawa.
Przelot do Polski.
Wariantowo, samodzielny przejazd i pobyt
w Eurodisneylandzie. Wieczorami mo¿liwoœæ wyjœcia do jednego z paryskich kabaretów (wczeœniejsza rezerwacja w biurze).
ODLOTOWE WEEKENDY - 4/5 dni
WYLOTY Z KRAKOWA
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
05
05/1
07
08
09
10
29.04
25.05
29.06
12.08
31.08
05.10
-
03.05
29.05
03.07
16.08
04.09
09.10
WYLOTY Z KATOWIC
PSK
PSK
PSK
PSK
PSK
058
05/1
07*
08*
09*
30.04
24.05
28.06
13.08
30.08
-
03.05
28.05
02.07
16.08
02.09
WYLOTY Z WARSZAWY
PSK
PSK
PSK
PSK
PSK
05
05/1
07*
08*
10*
30.04
25.05
30.06
13.08
29.09
-
04.05
29.05
03.07
16.08
02.10
cena
1.890
1.890
2.190
2.190
2.190
1.890
cena
1.790
1.690
1.790
1.790
1.790
cena
2.090
2.090
1.790
1.790
1.790
GODZINY WYLOTÓW / czas lotu ca 2 h
Katowice - Pyrzowice wyloty godz. 12:35
wyloty godz. 21:10
Pary¿a - Beauvais
wyloty godz. 13:15
Warszawa
wyloty godz. 15:45
Pary¿a - Beauvais
wyloty godz. 15:10
Kraków - Balice
wyloty godz. 14:45
Pary¿a - CDG
P
a
r
y
ż z
z
a
m
k
a
m
i
n
a
d
L
o
a
r
ą
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
na 2 godziny przed odlotem. Odprawa.
Przelot do Pary¿a. Transfer do hotelu,
zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Wieczorem spacer ulicami paryskiego Montmartru: Place du Tertre, Moulin Rouge,
Bazylika Sacre Coeur. Powrót do hotelu.
Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Wjazd na Wie¿ê Eiffla.
Zwiedzanie Muzeum Luwru. Obiadokolacja*. Wieczorem spacer Polami Elizejskimi, Place d Etoile, Place Concorde. ”Pary¿
noc¹”- rejs statkiem po Sekwanie. Powrót
do hotelu. Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Ca³odniowa wycieczka w dolinê Loary. Zwiedzanie: zamek w
Blois, Chenonceaux zwiedzanie wewn¹trz
Wyjazd w drogê powrotn¹ do Pary¿a. Pod
drodze Obiadokolacja*. Powrót do hotelu,
nocleg.
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd i zwiedzanie
Wersalu - zamek i ogrody. Objazd Dzielnicy La Defense. Obiadokolacja*. Powrót
do hotelu. Nocleg.
WYLOTY Z KRAKOWA
PSCL 05
PSCL 07
PSCL 08
25.05 - 28.05
29.06 - 03.07
12.08 - 16.08
WYLOTY Z WARSZAWY
Wariantowo - samodzielny przejazd i pobyt w Eurodisneylandzie (dla chêtnych).
Wieczorem mo¿liwoœæ wyjœcia do jednego
z paryskich kabaretów (po wczeœniejszej
rezerwacji w biurze).
PSWL 05
PSWL 08
25.05 - 29.05
12.08 - 16.08
WYLOTY Z KATOWIC
PSKL 05
PSKL 08
cena
2.250
2.150
2.150
cena
2.350
2.350
cena
24.05 - 28.05
30.08 - 03.09
2.350
2.350
* dop³ata do 4 obiadokolacji: 360 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 550 z³
GODZINY WYLOTÓW / czas lotu ca 2 h
Katowice - Pyrzowice wyloty godz. 12:35
wyloty godz. 21:10
Pary¿a - Beauvais
wyloty godz. 13:15
Warszawa
wyloty godz. 15:45
Pary¿a - Beauvais
wyloty godz. 15:10
Kraków - Balice
wyloty godz. 14:45
Pary¿a - CDG
Cena obejmuje:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 4
noclegi ze œniadaniami w hotelu** (pokoje
2-osob. z ³azienkami), opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 180 € na bilety wstêpu, przejazdy komunikacj¹ miejsk¹
obligatoryjnych przewodników oraz transfery lotnisko - hotel - lotnisko.
P
a
r
y
ż d
l
a
n
a
j
m
ło
d
s
z
y
c
h
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku 2
godziny przed odlotem. Odprawa. Przelot
do Pary¿a. Transfer do hotelu, nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Eurodisnaylandu, jednego z najwiêkszych parków
rozrywki, gdzie odwiedziæ mo¿na miejsca
znane z bajek, spotkaæ Kopciuszka, Œpi¹c¹
Królewnê czy Pinokia - ca³odzienny pobyt.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Wjazd na Wie¿ê Eiffla, La Defense, spacer Polami Elizejskimi,
Place d Etoile, Place Concorde. Obiadokolacja*. Rejs statkiem po Sekwanie. Powrót do hotelu. Nocleg.
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Parku Asterixa, gdzie zobaczyæ mo¿na chatê Asterixa, spróbowaæ magicznego napoju i zobaczyæ bitwê Galów z Rzymianami - ca³odzienny pobyt. Powrót do Pary¿. Obiadokolacja*. Nocleg.
Cena obejmuje:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 3/4
noclegi ze œniadaniami w hotelu** (pokoje
2-osob. z ³azienkami), opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 140*/160 € na
bilety wstêpu, obligatoryjnych przewodników przejazdy komunikacj¹ miejsk¹ oraz
transfery lotnisko - hotel - lotnisko.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
ODLOTOWE WEEKENDY - 5 dni
5 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie miasta:
Wyspa La Cite z katedr¹ Notre Dame,
Œwiêt¹ Kaplic¹, L'Hotel de Ville, Centrum
Pompidou, spacer po Dzielnicy £aciñskiej. Czas wolny. Transfer na lotnisko.
Odprawa. Przelot do Polski.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
*Pary¿ 4 dniowy, bez zwiedzania Wersalu
dop³ata do 4 obiadokolacji 350 z³
dop³ata do 3 obiadokolacji 250 z³
dop³ata do pokoju 1-osob. 300 z³* / 490 z³
ODLOTOWE WEEKENDY - 5 dni
5 dzieñ - œniadanie. Transfer na lotnisko.
Odprawa. Odlot samolotu. Przylot do Polski, zakoñczenie imprezy.
WYLOTY Z KRAKOWA
PSCn 06
PSCn 08
26.05 - 30.05
12.08 - 16.08
WYLOTY Z WARSZAWY
PSWn 06
PSWn 08
25.05 - 29.05
12.08 - 16.08
WYLOTY Z KATOWIC
PSKn 06
PSKn 08
24.05 - 28.05
12.08 - 16.08
cena
1.990
1.890
cena
1.990
1.790
cena
1.890
1.890
* dop³ata do 4 obiadokolacji: 350 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 490 z³
Cena obejmuje:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 4
noclegi ze œniadaniami w hotelu** (pokoje 2-osbowe z ³azienkami), opiekê pilota,
ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 150 € (120 €
dzieci do lat 17) na bilety wstêpu, przejazdy komunikacj¹ miejsk¹ obligatoryjnych
przewodników oraz transfery lotnisko hotel - lotnisko.
GODZINY WYLOTÓW / czas lotu ca 2 h
Katowice - Pyrzowice wyloty godz. 12:35
wyloty godz. 21:10
Pary¿a - Beauvais
wyloty godz. 13:15
Warszawa
wyloty godz. 15:45
Pary¿a - Beauvais
wyloty godz. 15:10
Kraków - Balice
wyloty godz. 14:45
Pary¿a - CDG
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
35
M
a
l
a
g
a
,
G
i
b
r
a
l
t
a
r
,
R
o
n
d
a
,
S
e
v
i
l
l
a
,
K
o
r
d
o
b
a
,
G
r
a
n
a
d
a
A
n
d
a
l
u
z
j
a
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku w
Krakowie 2 godziny przed odlotem. Odprawa. Przelot do Malagi. Transfer do
hotelu, zakwaterowanie. Czas wolny nad
morzem. Obiadokolacja*. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd na Gibraltar,
spacer po enklawie angielskiej na Pó³wyspie Iberyjskim (Ska³a Gibraltarska, rezerwat magotów - jedynych ¿yj¹cych na wolnoœci na kontynencie europejskim ma³p,
fortyfikacje, jaskinie St. Michel). Przejazd
do Rondy, dawnej osady obronnej (specyficzne kamienice, monumentalny most
Puento Nuevo, kolegiata Santa María la
Mayor, legendarny pa³ac de Mandragón,
najstarsza arena corridy). Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Ca³odniowa wycieczka do Sewilli (Katedra i Wie¿a La Giralda,
Królewski Alcazar) i Kordoby (unikatowy
meczet, Juderia, ogrody pa³acowe). Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Granady,
zwiedzanie zespo³u pa³acowego w³adców
mauretañskich Alhambry i ich letniej siedziby Generalife. Spacer po dzielnicach:
Katedralnej i arabskiej Albayzin. Czas wolny.
ODLOTOWE WEEKENDY - 5 dni
WYLOTY Z KRAKOWA
21.05 - 25.05
2.650
HASc 06
25.06 - 29.06
2.650
HASc 09
17.09 - 21.09
2.650
HASc 10
15.10 - 19.10
2.650
* Dop³ata do 4 obiadokolacji: 250 z³
Dop³ata do pokoju 1-osob.: 400 z³
Cena obejmuje:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 4
noclegi w hotelu**/*** (pokoje 2, 3-osob.
z ³azienkami), 4 œniadania, lokalny bus
komfortowy (wycieczki 2 - 4 dzieñ), opiekê
pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 160 € na bilety
wstêpu, komunikacjê miejsk¹, transfer lotnisko - hotel - lotnisko, obligatoryjnych
przewodników.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
ny. Dla chêtnych spektakl flamenco. Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Malagi,
spacer po mieœcie: Alkazaba - pa³ac mauretañski, centrum miasta z Katedr¹. Transfer na lotnisko. Odprawa. Odlot do Polski.
Przylot na lotnisko Kraków - Balice, zakoñczenie imprezy.
GODZINY WYLOTÓW /czas lotu ca 3:40 h
Kraków - Balice
wyloty godz. 10:45
Malaga
wyloty godz. 18:10
M
a
d
r
y
t
ODLOTOWE WEEKENDY - 4 dni
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
Kraków - Balice na 2 godziny przed odlotem. Odprawa. Przelot do Madrytu. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie: Muzeum
Prado, Pa³acu Królewskiego, odpoczynek
w Parku Retiro. Czas wolny. Powrót do
hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Wyjazd do Escorialu zwiedzanie Panteonu Królów Hiszpanii.
Po po³udniu przejazd do Toledo (wspania³e mury miejskie, Alcazar, katedra,
synagoga, Dom - Muzeum El Greco). Obiadokolacja*. Powrót do hotelu. Nocleg.
(ok. 280 km)
4 dzieñ - œniadanie w formie suchego prowiantu. Objazd miasta - m.in. Puerta de
Sol, pomnik Don Kichota, Plaza Mayor,
arena walki byków (Monumental Las
Ventas). Czas wolny. Obiad*. Transfer na
lotnisko. Odprawa. Odlot z Madrytu Barajas. Przylot do Krakowa. Zakoñczenie
imprezy.
WYLOTY Z KRAKOWA
HMSc 05
HMSc 09
02.05 - 05.05
12.09 - 15.09
cena
2.250
2.250
* Dop³ata do 2 obiadokolacji, 1 obiadu
210 z³
Dop³ata do pokoju 1-osob.: 360 z³
GODZINY WYLOTÓW /czas lotu ca 3:30 h
wyloty godz. 20:05
Kraków - Balice
wyloty godz. 16:10
Madryt - Barajas
B
a
r
c
e
l
o
n
a
36
cena
HASc 05
Cena obejmuje:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 3
noclegi w hotelu**/*** (pokoje 2, 3 osob.
z ³azienkami), 3 œniadania, lokalny bus na
wycieczki 3-go dnia imprezy, opiekê pilota,
ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 140 € na bilety wstêpu, przejazdy komunikacj¹ miejsk¹ i podmiejsk¹, transfer lotnisko - hotel lotnisko op³aty lokalne, obligatoryjnych
przewodników lokalnych.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
ODLOTOWE WEEKENDY - 4 dni
1 dzieñ
spotkanie z pilotem na lotnisku na 2 godziny przed odlotem. Odprawa. Przelot
do Barcelony. Objazd stolicy Katalonii,
kontynuacja zwiedzania: Wzgórze Montjuich, bulwary Las Ramblas oraz koœció³
Sagrada Familia i park Güell (dzie³a A.
Gaudiego). Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
2 dzieñ
œniadanie. Czas wolny, wypoczynek, pla¿owanie nad morzem. Obiad. Wycieczka
do Montserrat - klasztoru w górach i Barcelony na spektakl Graj¹cych fontan (za
dop³at¹ ok. 50 €, przy min. 15 osobach
chêtnych). Powrót do hotelu. Nocleg.
3 dzieñ
œniadanie. Przejazd kolej¹ podmiejsk¹
do Barcelony, kontynuacja zwiedzanie:
stadion F. C. Barcelona Camp Nou, port,
Oceanarium, nastêpnie dzielnica gotycka z katedr¹ œw. Eulalii. Czas wolny. Powrót do hotelu kolej¹. Obiadokolacja. Nocleg.
4 dzieñ
œniadanie. Transfer na lotnisko. Odprawa. Przelot do Polski. Zakoñczenie imprezy.
GODZINY WYLOTÓW /czas lotu ca 2:45 h
Kraków - Balice
wyloty godz. 09:35
Barcelona - Girona
wyloty godz. 06:30
Katowice - Pyrzowice wyloty godz. 17:45
Barcelona - El Prat
wyloty godz. 21:05
Warszawa - Modlin
wyloty godz. 16:55
Barcelona - El Prat
wyloty godz. 20:35
Przy wylotach z Katowic i W-wy program
1-go dnia realizowany jest w 4-ym dniu.
Rozk³ad lotów w okresie styczeñ - kwiecieñ, patrz strona www.soltur.pl
WYLOTY Z KRAKOWA
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
04
05
07
09
10
02.04
29.04
01.07
16.09
30.09
-
05.04
02.05
04.07
19.09
03.10
WYLOTY Z KATOWIC
BSK
BSK
BSK
BSK
05
07
09
10
29.04
01.07
16.09
30.09
-
02.05
04.07
19.09
03.10
cena
2.150
2.150
2.150
2.150
1.900
cena
2.250
2.250
2.250
2.050
Dop³ata do pokoju 1-osob.: 280 z³
Cena obejmuje:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 3
noclegi w hotelu**/*** (pokoje 2, 3-osob.
z ³azienkami), 3 œniadania, 3 obiadokolacje, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW
i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 150 € na bilety
wstêpu, przejazdy komunikacj¹ miejsk¹ i
podmiejsk¹, transfer lotnisko - hotel lotnisko, obligatoryjnych przewodników i
op³aty lokalne.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
WYLOTY Z WARSZAWY
BSW 05
BSW 09
30.04 - 03.05
17.09 - 20.09
cena
2.150
2.150
A
t
e
n
y
z
P
e
l
o
p
o
n
e
z
e
m
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
Warszawa - Modlin na 2 godziny przed
planowanym odlotem. Przelot samolotu
do Aten. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd na Peloponez z krótkim postojem przy Kanale Korynckim. Zwiedzanie Myken ze s³ynn¹
Lwi¹ Bram¹ i Grobowcem Agamemnona.
Nastêpnie przejazd do Epidauros, zwiedzanie antycznego teatru mog¹cego pomieœciæ 14.000 widzów. Obiadokolacja*.
Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie stolicy
Grecji: Akropol, Teatr Dionizosa, Œwi¹tynia Zeusa Olimpijskiego, Agora grecka i
rzymska, biblioteka Hadriana, Stadion
Olimpijski. Obiadokolacja* w jednej z tawern na ateñskiej Place, tzw. wieczór
grecki. Powrót do hotelu. Nocleg.
ODLOTOWE WEEKENDY - 4 dni
4 dzieñ - œniadanie. Wykwaterowanie z
hotelu. Przejazd do centrum Aten. Dalsze
zwiedzanie: Plac Monastiraki, Stara i Nowa Katedra, Plac Sindagma, zmiana warty
przed gmachem Parlamentu. Transfer na
lotnisko. Odprawa. Przelot do Polski.
WYLOTY Z WARSZAWY
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
Warszawa - Okêcie. Odprawa. Przelot do
Lizbony. Objazd miasta autokarem: pomnik Chrystusa Króla, rejon mostu Vasco da
Gama. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Obia dokolacja*. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Lizbony:
Stare Miasto, dzielnica Alfama, katedra,
wzgórze pa³acowe San Jorge, Klasztor
Hieronimitów, Wie¿a Belem, dzielnica
EXPO z Oceanarium. Czas wolny. Obiadokolacja*. Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Fakultatywnie: wycieczka do Fatimy oraz klasztorów Alcobaca i Batalha (za dop³at¹ 50 €, przy min. 15
osobach)
ASW 05
30.04 - 03.05
2.450
ASW 09
03.09 - 06.09
2.350
* dop³ata do 1 obiadokolacji i wieczoru:
greckiego: 250 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 350 z³
GODZINY WYLOTÓW /czas lotu ca 3:00 h
Warszawa Modlin, wyloty godz. 19:10
Ateny, wyloty godz. 17.05
/
C
a
s
c
a
i
s
,
E
s
t
o
r
i
l
,
S
i
n
t
r
a
,
F
a
t
i
m
a
L
i
z
b
o
n
a
cena
Cena obejmuje:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe, wycieczkê autokarow¹ na Peloponez, 3 noclegi w hotelu*** (pokoje 2, 3-osobowe z
³azienkami), 3 œniadania, opiekê pilota,
ubezpieczenie KL , NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 100 € na bilety wstêpu, obligatoryjnych przewodników,
transfer lotnisko - hotel - lotnisko i przejazdy komunikacjê miejsk¹.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
ODLOTOWE WEEKENDY - 5 dni
. podosobach) lub przejazd komunikacj¹
miejsk¹ do Cascais i Estoril - spacer, wizyta w Casino, odpoczynek na pla¿y nad
Atlantykiem. Powrót do hotelu. Obiadokolacja* Nocleg.
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Sintry, od
1995 r. na liscie UNESCO, zwiedzanie
pa³acu królewskiego Paco Real oraz Da
Pena i Castelo dos Mauros. Pobyt na najdalej na zachód Europy wysuniêtym Przyl¹dku Roca. Powrót do hotelu. Czas wolny.
Obiadokolacja*. Nocleg.
5 dzieñ - œniadanie w formie suchego prowiantu. Transfer na lotnisko. Przelot do
Warszawy. Zakoñczenie imprezy.
WYLOTY Z WARSZAWY
cena
LSW 05
30.04 - 04.05
2.550
LSW 06
18.06 - 22.06
2.450
LSW 09
24.09 - 28.09
2.450
* dop³ata do 4 obiadokolacji: 250 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 300 z³
Cena obejmuje:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 4
noclegi w hotelu**/*** (pokoje 2, 3osobowe z ³azienkami), 4 œniadania,
transport 4-go dnia, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 150 € na
bilety wstêpu, przejazdy komunikacj¹
miejsk¹ i podmiejsk¹, transfer lotnisko hotel - lotnisko, obligatoryjnego przewodnika.
GODZINY WYLOTÓW, czas lotu ca 4:00 h
Warszawa - Okêcie, wyloty godz. 15:15
Lizbona, wylot godz. 9:30
Warunki lotu, patrz strona www.soltur.pl
/
F
l
o
r
e
n
c
j
a
,
C
i
n
q
u
e
T
e
r
r
e
,
S
a
n
G
i
m
i
g
n
a
n
o
,
S
i
e
n
a
,
R
e
g
i
o
n
C
h
i
a
n
t
i
,
P
i
z
a
,
L
u
k
k
aODLOTOWE WEEKENDY - 5 dni
T
o
s
k
a
n
i
a
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
Kraków-Balice, o godzinie 19.00. Odprawa. Przelot do Pizy. Przejazd do hotelu we
w³oskim kurorcie Montecatini Terme. Zakwaterowanie.Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Parku Narodowego Cinque Terre - piêæ miasteczek
po³o¿onych na ska³ach, a na pobliskich
tarasach rosn¹ drzewa oliwkowe i winoroœle. Park narodowy to przede wszystkim
zatoki, pla¿e, ska³y, groty, morskie urwiska. Cinque Terre zajmuje pas o d³ugoœci
15 kilometrów
15 kilometrów i szerokoœci 3 km. Jedyna
droga prowadz¹ca wzd³u¿ wybrze¿a jest
po³o¿ona w górach, w¹ska i krêta. Pomiêdzy miasteczkami mo¿na przemieszczaæ
siê kolej¹, która biegnie a¿ do miasta La
Spezia. Miejscowoœci Cinque Terre nosz¹
nazwy: Monterosso, Vernazza, Corniglia,
Manarola i Riomaggiore. Pobyt w trzech
miejscowoœciach. Obiadokolacja* z degustacj¹ wina. Powrót do hotelu. Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd kolejk¹ miejsk¹ do Florencji. Zwiedzanie - Ponte Vecchio, Pitti,
chio, Plac Signorii, Palazzo Vecchio, koœció³ Santa Croce, katedra NMP Kwietnej,
Baptysterium, dzwonnica. Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do San Gimignano zwanego œredniowiecznym
Manhattanem, mo¿na tam zobaczyæ jedne z najcudowniejszych pejza¿y w Toskanii. Spacer po mieœcie - Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo, Pallazzo dei Popolo, koœció³ San Lorenzo in Ponte i Sant
Agostino. Przejazd do Sieny. Zwiedzanie Piazza del Campo, Palazzo Publico, Torre
del Mangia, Katedra. Przejazd do hotelu
przez region Chianti z winnicami i miastami na wzgórzach. Obiadokolacja. Nocleg.
5 dzieñ - œniadanie. Wykwaterowanie z
hotelu. Przejazd do Pizy. Spacer po Polu
Cudów: Krzywa Wie¿a, Baptysterium, katedra. Przejazd do Lukki, otoczonej renesansowymi murami ze œredniowiecznym
uk³adem ulic. Spacer po mieœcie - katedra
San Martino, Bazylika San Frediano, Piazza Amfiteatro. Czas wolny. Transfer na lotnisko. Odprawa. Odlot do Polski.
WYLOTY Z KRAKOWA
cena
CST
CST
CST
CST
CST
CST
1.950
1.950
2.150
2.150
2.150
1.950
04
05
07
08
09
10
11.04
23.05
11.07
22.08
12.09
03.10
-
15.04
27.05
15.07
26.08
16.09
07.10
* dop³ata do pokoju 1-osob.: 350 z³
Cena obejmuje:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 4
noclegi w hotelu*** (pokoje 2, 3-osob. z
³azienkami), 4 œniadania, 3 obiadokolacje, w tym jedna z degustacj¹ wina,
autokar komfortowy lub bus, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 125 € na bilety
wstêpu, zestaw tour guide, obligatoryjnych
przewodników, wjazdy do miast, przejazdy komunikacj¹ miejsk¹, pobyt w Cinque
Terre, transfer hotel - lotnisko - hotel.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
GODZINY WYLOTÓW /czas lotu ca 2:00 h
Kraków - Balice, wyloty godz. 20:50
Piza, wyloty godz. 18:25
37
/
W
a
t
y
k
a
n
,
C
a
s
t
e
l
l
i
R
o
m
a
n
i
R
z
y
m
d
l
a
k
o
n
e
s
e
r
ó
w
ODLOTOWE WEEKENDY - 4 dni
WYLOTY Z KRAKOWA
cena
RSC 05/1
29.04 - 02.05
1.990
RSC 05/2
25.05 - 28.05
1.890
RSC 07
08.07 - 11.07
1.990
RSC 08
19.08 - 22.08
1.990
RSC 09
16.09 - 19.09
1.990
RSC 10
15.10 - 18.10
1.890
RSC 11
11.11 - 14.11
1.890
RSC 12
07.12 - 10.12
1.700
* dop³ata do 3 obiadokolacji: 150 z³
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
na 2 godziny przed odlotem. Odprawa.
Przelot do Rzymu. Przejazd do hotelu.
Obiadokolacja*. Zakwaterowanie. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Watykanu - zwiedzanie Muzeum Watykañskiego z kaplic¹ Sykstyñsk¹, Bazyliki œw.
Piotra, nawiedzenie grobu œwiêtego Jana
Paw³a II. Przejazd Rzymu - zwiedzanie:
Plac Navona, Panteon, Fontanna di Trevi,
Plac Hiszpañski, Schody Hiszpañskie.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Kontynuacja zwiedzania Rzymu: Bazylika œw. Jana na Lateranie, Schody Œwiête, Koloseum, Forum Romanum, Plac Wenecki. Czas wolny. Bazylika œw. Paw³a za Murami. Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd busem na
trasie Castelli Romani - trasa wiedzie
wœród malowniczo po³o¿onych rezydencji rzymskich rodzin magnackich, opatów i papie¿y wybudowanych na przestrzeni minionych wieków (Frascati, Grottaferrata, Castel Gandolfo). Transfer na
lotnisko. Odprawa. Przelot do Polski.
dop³ata do pokoju 1-osob.: 300 z³
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
GODZINY WYLOTÓW / czas lotu ca 2:00 h
wyloty godz. 15:55
Kraków - Balice
wyloty godz. 13:25
Rzym - Ciampino
R
z
y
m
C
a
p
r
i
/
C
a
p
r
i
,
A
m
a
l
f
i
,
N
e
a
p
o
l
,
M
o
n
t
e
C
a
s
s
i
n
o
,
R
z
y
m
,
C
a
s
t
e
l
G
a
n
d
o
l
f
o
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
na 2 godziny przed odlotem. Odprawa.
Przelot do Rzymu. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg. (ok. 280 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przep³yniêcie statkiem na Capri - wyspê, na której ³agodny,
œródziemnomorski klimat i wspania³e widoki zapewniaj¹ wiele atrakcji turystycznych. Pobyt po³¹czony ze zwiedzaniem
najpiêkniejszej wyspy Morza Tyrreñskiego. Rejs wokó³ wyspy podczas którego
mo¿na podziwiaæ piêkne klify, groty morskie, zatoczki i pieczary. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 40 km)
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Pompei zwiedzanie miasta zastyg³ego w czasie na
skutek zalania law¹. Przejazd do Neapolu
- spacer po mieœcie: Piazza del Plebiscito,
Pa³ac Królewski, Castel Nuovo. Przejœcie
do nadbrze¿a Santa Lucia, sk¹d rozpoœciera siê widok na Zatokê Neapolitañsk¹ i
Wezuwiusz. Przejazd do Monte Cassino zwiedzanie Opactwa Benedyktynów oraz
Cmentarza ¯o³nierzy Polskich. Przejazd
do hotelu w okolicy Rzymu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 280 km)
Cena obejmuje:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 3
noclegi w hotelu**/*** (pokoje 2, 3osobowe z ³azienkami), 3 œniadania,
opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i
baga¿u
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 110 € na bilety wstêpu do zwiedzanych obiektów,
obligatoryjnych przewodników, zestaw
tour guide, transfery z/na lotnisko, przejazdy komunikacj¹ miejsk¹, inne op³aty
lokalne.
ODLOTOWE WEEKENDY -5 dni
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Rzymu zwiedzanie: Bazylika œw. Jana na Lateranie, Schody Œwiête, Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, O³tarz Ojczyzny, Fontanna di Trevi, Plac i Schody Hiszpañskie, Plac
Navona, Panteon, Bazylika œw. Piotra. Nawiedzenie grobu Œwiêtego Jana Paw³a II.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Castel
Gandolfo, krótki pobyt w malowniczym
miasteczku.Transfer na lotnisko. Odprawa.
Odlot do Polski. (ok. 40 km)
GODZINY WYLOTÓW /czas lotu ca 2:00 h
wyloty godz. 15:55
Kraków - Balice
wyloty godz. 13:15
Rzym - Ciamoino
WYLOTY Z KRAKOWA
cena
NSC
NSC
NSC
NSC
NSC
NSC
1.950
2.100
2.100
2.100
2.100
1.950
04
05
07
08
09
10
13.04
25.05
06.07
24.08
21.09
12.10
-
17.04
29.05
10.07
28.08
25.09
16.10
* dop³ata do 3 obiadokolacji: 150 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 400 zl
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
Cena obejmuje: przelot samolotem, op³aty
lotniskowe, 4 noclegi w hotelach*** (pokoje 2, 3-osob. z ³azienkami), 4 œniadania,
opiekê pilota, przejazd autokarem lub busem na trasie Rzym - Neapol - Rzym, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 125 € na bilety
wstêpu do zwiedzanych obiektów, obligatoryjnych przewodników, zestaw tour guide, transfery z/na lotnisko, komunikacjê
miejsk¹, rejs statkiem na Capri i wokó³
wyspy, inne op³aty lokalne.
ODLOTOWE WEEKENDY - 5 dni
/
P
o
m
p
e
j
e
,
S
a
n
G
i
o
v
a
n
n
i
R
o
t
o
n
d
o
,
L
a
n
c
i
a
n
o
,
R
z
y
m
,
W
a
t
y
k
a
n
R
z
y
m
S
a
n
G
.
R
o
t
o
n
d
o
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
Kraków-Balice 2 godziny przed odlotem.
Odprawa. Przelot do Rzymu. Przejazd do
hotelu. Zakwaterowanie. Spacer po Rzymie - Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, O³tarz Ojczyzny, Plac Wenecki, Fontanna di Trevi. Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 450 km)
38
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Monte
Cassino - zwiedzanie klasztoru Benedyktynów I Cmentarza ¯o³nierzy Polskich.
Przejazd do Pompei - zwiedzanie miasta
zastyg³ego w czasie, na skutek zalania law¹. Przyjazd do hotelu. Obiadokolacja*.
Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie San Giovanni Rotondo - zwiedzanie Starego i Nowego sanktuarium. Przejazd do Lanciano
- nawiedzenie koœcio³a œw. Franciszka gdzie mia³ miejsce Cud Eucharystyczny.
Przejazd do hotelu w okolicy Rzymu.
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 450 km)
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Watykanu - zwiedzanie Bazyliki œw. Piotra, nawiedzenie grobu Ojca œw. Jana Paw³a II.
Zwiedzanie Rzymu - Plac Navona, Panteon, Bazylika œw. Jana na Lateranie, Schody Œwiête, bazylika Santa Maria Maggiore. Powrót do hotelu. Obiadokolacja*.
Nocleg. (ok. 40 km)
5 dzieñ - œniadanie. Transfer na lotnisko.
Odprawa. Odlot do Polski. (ok. 40 km)
WYLOTY Z KRAKOWA
cena
GSK
GSK
GSK
GSK
2.250
2.250
2.250
2.250
05
07
08
09
21.05
16.07
20.08
24.09
-
25.05
20.07
24.08
28.09
* dop³ata do 4 obiadokolacji: 150 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 400 z³
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
GODZINY WYLOTÓW /czas lotu ca 2:00 h
wyloty godz. 14:00
Kraków - Balice
wyloty godz. 13:25
Rzym - Ciampino
Cena obejmuje: przelot samolotem, op³aty
lotniskowe, 4 noclegi w hotelach*** (pokoje 2, 3-osob. z ³azienkami), 4 œniadania,
przejazd autokarem / busem trasie Rzym San Giovanni Rotondo - Rzym, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 125 € na bilety
wstêpu, obligatoryjnych przewodników,
zestaw tour guide, transfery, przejazdy komunikacj¹ miejsk¹, wjazdy do miast, inne
op³aty lokalne.
B
r
u
k
s
e
l
a
ODLOTOWE WEEKENDY - 3 dni
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
Katowice - Pyrzowice. Odprawa. Przelot
do Eindhoven. Przejazd do Antwerpii,
spacer: Wielki Plac, Fontanna Brabo,
Domy Cechowe, Ratusz, Katedra Notre
Dame, Dom Rubensa, Koœció³ œw. Jakuba. Obiadokolacja*. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie . Nocleg. (ok. 170 km)
2 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie miasta:
Grand Place, Ratusz, Domy Cechowe,
Pa³ac Królewski, Katedra œw. Micha³a,
Manneken Pis. Wizyta w Królewskim
Mu-zeum Sztuk Piêknych i w Muzeum
Czekolady. W miarê mo¿liwoœci wizyta
w siedzibie Parlamentu Europejskiego.
Czas wolny. Obiadokolacja*. Powrót na
nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Kontynuacja zwiedzania Brukseli - objazd Dzielnicy Europejskiej,
pejskiej, wizyta w kompleksie Mini Europa i Atomium. Transfer na lotnisko
(ok. 140 km). Odlot do Polski. Przylot na
lotnisko Katowice-Pyrzowice, zakoñczenie imprezy.
GODZINY WYLOTÓW /czas lotu ca 1:50 h
Katowice - Pyrzowice wyloty godz. 08:25
Eindhoven
wyloty godz. 15:10
M
e
d
i
o
l
a
n
B
e
r
g
a
m
o
,
S
i
r
m
i
o
n
e
,
L
e
c
c
o
,
B
e
l
l
a
g
i
o
,
M
e
d
i
o
l
a
n
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
2 godziny przed planowanym odlotem.
Odprawa. Przelot samolotu do Bergamo.
Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja* Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd poci¹giem
do Mediolanu - œwiatowej stolicy mody.
Zwiedzanie: Piazza Duomo ze s³ynn¹ gotyck¹ katedr¹ Duomo di Milano, ulica Vittorio Emanuele z eleganckimi kawiarniami - tradycyjne miejsce spotkañ mediolañczyków, Piazza Della Scala. Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja.
Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd poci¹giem
do Desenzo del Garda Sirmione - miejscowoœci po³o¿onej nad jeziorem Garda
z malowniczym zamkiem Castello Sca-
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku 2
godziny przed odlotem. Odprawa. Przelot
do Londynu. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Przejazd do centrum, spacer po
mieœcie: Downing Street, Trafalgar Square z kolumn¹ Nelsona, Piccadilly Cirrus.
Zwiedzanie British Museum. Obiadokolacja*. Nocleg
2 dzieñ - œniadanie. Dalsza zwiedzanie:
miasta: Buckingham Palace - siedziba rodziny królewskiej, uroczysta zmiana warty
na dziedziñcu, Gmach Parlamentu, Opactwo Westministerskie - miejsce koronacji
królów Anglii, Twierdza Tower of London,
Tower Bridge, Katedra œw. Paw³a. Obiadokolacja.* Wieczorem powrót do hotelu.
Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Spacer po City, finansowym centrum Anglii i Europy, Zwiedzanie muzeów londyñskich m.in. National
Museum, Tate Modern lub Madame Tussauds.
GODZINY WYLOTÓW, czas lotu ca 2:00 h
Kraków - Balice
wyloty godz. 17:30
Mediolan - Bergamo wyloty godz. 19:55
27.05 - 29.05
23.09 - 25.09
cena
1.690
1.690
* dop³ata do 3 obiadokolacji: 150 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 270 z³
Cena obejmuje: przelot samolotem, 2 noclegi w hotelu**/*** (pokoje 2, 3-osob. z
³azienkami), 2 œniadania, opiekê pilota,
ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 120 € na bilety wstêpu, przejazdy komunikacj¹ miejsk¹, obligatoryjnych przewodników oraz
transfer lotnisko - hotel - lotnisko.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
WYLOTY Z KRAKOWA
cena
MSC 05
25.05 - 28.05 1.780
MSC 06
22.06 - 28.06 1.780
MSC 07
13.07 - 16.07 1.780
MSC 08
24.08 - 27.08 1.780
MSC 09
21.09 - 24.09 1.780
120 z³
* dop³ata do 3 obiadokolacji:
dop³ata do pokoju 1-osob.:
400 z³
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
Cena obejmuje:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 3
noclegi w hotelu*** (pokoje 2, 3-osob. z
³azienkami), 3 œniadania, opiekê pilota,
ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 140 € na transfer lotnisko - hotel - lotnisko, komunikacjê miejsk¹, bilety wstêpu, obligatoryjnych przewodników, inne op³aty lokalne.
ODLOTOWE WEEKENDY - 4 lub 5 dni
sauds. Czas wolny (mo¿liwoœæ podziwiania panoramy Londynu z London Eye).
Obiadokolacja.* Nocleg.
4 dzieñ - œniadanie. Wykwaterowanie.
Przejazd do Windsoru - zwiedzanie zamku, spacer po ogrodach zamkowych.
Transfer na lotnisko. Odprawa. Przelot do
Polski.
TERMINY* 5-DNIOWE
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Windsoru - zwiedzanie zamku, spacer po ogrodach zamkowych. Przejazd do Oxfordu.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in.
Christ Chuch, Oxford Castle. Powrót do
Londynu. Obiadokolacja.* Nocleg.
5 dzieñ – œniadanie. Spacer po Royal
Parks of London, m.in. Hyde Park z Marble
Arch i Speakers Corner, Kensington Gardens. Rejs statkiem po Tamizie. Transfer
na lotnisko. Odprawa. Wylot do Polski.
BRSk 05
BRSk 09
ODLOTOWE WEEKENDY - 4 dni
ligero. Przejazd do Bergamo - spacer
po
.
Dolnym Mieœcie i góruj¹cym nad nim
Starym Miestem - romañska bazylika,
Citta Alta, Piazza Vecchia, Palazzo Della
Ragione. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
4 dzieñ - œniadanie. Przejazd poci¹giem
do Lecco nad jeziorem Como - spacer po
miasteczku - nad w¹skimi ulicami i malowniczymi placami góruj¹ strzeliste
szczyty Alp. Rejs statkiem po jeziorze do
Bellagio. Przejazd na lotnisko. Odprawa.
Przelot samolotu do Polski.
L
o
n
d
y
n
d
l
a
k
o
n
e
s
e
r
ó
w
WYLOTY Z KATOWIC
GODZINY WYLOTÓW /czas lotu ca 2:50 h
Katowice - Pyrzowice wyloty godz. 06:00
Londyn - Luton
wyloty godz. 20:20
Kraków - Balice
wyloty godz. 06:45
Londyn - Stansted
wyloty godz. 18:10
Warszawa Modlin
wyloty godz. 06:45
London - Stansted
wyloty godz. 18:00
Cena obejmuje
w terminach 4-dniowych:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 3
noclegi w hotelach**/*** (pokoje 2, 3-os.
z ³azienkami), 3 œniadania, opiekê pilota,
ubezpieczenie KL, NNW, baga¿u.
w terminach 5-dniowych:
przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 4
noclegi w hotelach**/*** (pokoje 2, 3-os.
z ³azienkami), 4 œniadania, opiekê pilota,
ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u,
WYLOTY Z KATOWIC
cena
LSK 05*
01.05 - 05.05
1.990
LSK 06*
26.05 - 30.05
1.990
LSK 08*
11.08 - 15.08
1.990
WYLOTY Z KRAKOWA
cena
LSC 04*
1.490
14.04 - 17.04
LSC 05*
01.05 - 05.05
2.390
LSC 06*
26.05 - 30.05
2.390
LSC 07*
29.06 - 03.07
2.190
LSC 08*
11.08 - 15.08
2.190
LSC 09
01.09 - 05.09
2.190
LSC 10
06.10 - 09.10
1.990
LSC 11
10.11 - 13.11
1.990
LSC 12
03.12 - 06.12
1.990
WYLOTY Z WARSZAWY
cena
LSW 05*
01.05 - 05.05
1.990
LSW 06*
26.05 - 30.05
1.990
LSW 08*
11.08 - 15.08
1.990
LSW 10
29.09 - 02.10
1.990
* dop³ata do 3 obiadokolacji:
290 z³
dop³ata do 4 obiadokolacji: 350 z³
Dop³ata do pokoju 1-osobowego
w terminach 4 dniowych - 350 z³
w terminach 5 dniowych - 470 z³
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 160 GBP na bilety wstêpu, obligatoryjnych przewodników
miejskich, transfer hotel - lotnisko - hotel, przejazdy komunikacj¹ miejsk¹ w Londynie.
W terminach 5 dniowych 180 GBP.
39
A
m
s
t
e
r
d
a
m
ODLOTOWE WEEKENDY - 3 dni
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
Katowice - Pyrzowice. Odprawa. Przylot
do Eindhoven. Przejazd do Kinderdijk,
spacer po „wsi wiatraków”). Przejazd do
Rotterdamu (panorama miasta z Euromasztu, przejazd przez nowoczesne centrum). Obiadokolacja*. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg. (ok. 190
km)
2 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie miasta:
Rijksmuseum, Muzeum van Gogha, Szlifiernia Diamentów (mo¿liwoœæ zakupów). Wizyta w Browarze Heineken - degustacja piwa. Jednogodzinny rejs tramwajem wodnym po kana³ach miasta.
Spacer po starym centrum (m.in. dzielnica Waterloo Plain z Placem Rembrandta, Targ Kwiatowy, Plac Dam, Pa³ac
Królewski, Plac Mennicy, Nieuwmarkt).
Czas wolny. Dla chêtnych wizyta w Muzeum
zeum Figur Woskowych lub Muzeum
Anny Frank. Obiadokolacja*. Spacer po
dzielnicy Czerwonych Œwiate³. Powrót do
hotelu, nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Wyjazd z hotelu, po
drodze krótki postój w wytwórni sera i
sabotów. Transfer na lotnisko w Eindhoven (ok. 120 km). Odlot do Polski. Przylot na lotnisko Katowice - Pyrzowice, zakoñczenie imprezy.
GODZINY WYLOTÓW /czas lotu ca 1.45 h
Katowice - Pyrzowice wyloty godz. 08:25
Eindhoven
wyloty godz. 15:10
ASK 05
ASK 09
27.05 - 29.05
23.09 - 25.09
cena
1.690
1.690
* dop³ata do 2 obiadokolacji: 150 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 350 z³
Cena obejmuje:
przelot samolotem, 2 noclegi w hotelu**/*** (pokoje 2, 3-osob. z ³azienkami), 2 œniadania, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga-¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 130 € na bilety wstêpu, przejazdy komunikacj¹ miejsk¹, obligatoryjnych przewodników oraz
transfer lotnisko - hotel - lotnisko.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
S
z
t
o
k
h
o
l
m
z
w
i
z
y
t
ą u
W
a
z
ó
w
1 dzieñ - zbiórka na lotnisku w Krakowie Balicach 2 godziny przed odlotem. Przelot
do Sztokholmu. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie miasta
z przewodnikiem. Punkt widokowy na
najwy¿ej po³o¿on¹ wyspê Sztokholmu Sodermalm, Stare Miasto (m.in. katedra,
koœció³ niemiecki, Ridarholmskyrkan).
Rejs z przystani Gamla Stan na wyspæ
Djurgården, zwiedzanie: Muzeum Okrætu Wojennego Waza i skansenu. Czas
wolny. Zwiedzanie Ratusza. Powrót do
hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg.
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Sigtuny.
Zwiedzanie miasteczka: m.in. ruiny granitowych koœcio³ów (XII w.), zamek Rosenbergów, ratusz. Przejazd do Uppsali,
po³o
H
e
l
s
i
n
k
i
&
S
t
.
P
e
t
e
r
s
b
u
r
g
ODLOTOWE WEEKENDY - 4 dni
po³o¿onej 70 km od Sztokholmu. Zwiedzanie katedry, spacer po miasteczku.
Nastêpnie przejazd do Mariefred, zwiedzanie renesansowego Zamku Gripsholm, miejsca narodzin króla Szwecji i
Polski Zygmunta III Wazy. Powrót do
Sztokholmu. Obiadokolacja.* Nocleg.
4 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie najstarszego w Europie skansenu na wyspie
Djurgården. Nastepnie spacer po ogrodach i zwiedzanie Palacu Królewskiego.
Transfer na lotnisko. Przelot do Krakowa. Zakoñczenie imprezy.
GODZINY WYLOTÓW /czas lotu ca 2.00 h
Kraków - Balice
wyloty godz. 21:35
Sztokholm - Skavsta wyloty godz. 18:40
S
a
n
k
t
P
e
t
e
r
s
b
u
r
g
WYLOTY Z KRAKOWA
cena
STC 07
14.07 - 17.07
1.890
STC 08
12.08 - 15.08
1.890
* dop³ata do 2 obiadokolacji: 290 z³
dop³ata do pokoju 1-osob.: 390 z³
Cena obejmuje: przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 3 noclegi w hotelu**/*** w
Sztokholmie, 3 œniadania, przejazdy autokarem zgodnie z programem, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 1500 SEK na
bilety wstêpu, obligatoryjnego przewodnika, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, bilety
komunikacji miejskiej.
Dop³ata za baga¿ zgodnie z cennikiem
przewoŸnika /info na www.soltur.pl/
ODLOTOWE WEEKENDY - 6 dni
4 dzieñ - œniadanie, c.d. zwiedzania: Plac
Senacki z pomnikiem Piotra I, Twierdza
Pietropaw³owska z Katedr¹ Œw. Piotra i
Paw³a, Plac i Sobór Œw. Izaaka (wnêtrza).
Nastêpnie Plac Sztuki, Plac Puszkina, Kr¹¿ownik Aurora. Czas wolny. Wieczorem
rejs po rzekach i kana³ach Newy. Obiadokolacja.* Nocleg
5 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Carskiego Sio³a, letniej rezydencji rosyjskich
w³adców. Zwiedzanie Pa³acu Katarzyny
ze s³ynn¹ bursztynow¹ komnat¹ oraz
spacer po parku. Po po³udniu zaokrêtowanie na prom do Helsinek. Obiadokolacja na promie.* Nocleg.
6 dzieñ - œniadanie na promie. Wyokrêtowanie. Przejazd na lotnisko. Przelot do
Krakowa. Zakoñczenie imprezy.
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
Kraków - Balice 2 godziny przed odlotem.
Przelot do Helsinek. Zakwaterowanie w
hotelu. Obiadokolacja.* Wieczorny spacer po Helsinkach. Nocleg.
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do centrum,
zwiedzanie: Katedra Luterañska, Plac Senacki, Rynek, Pa³ac Prezydencki, koœció³
Temppeliaukio, parlament, pomnik Sibeliusa. Przejazd do portu, nocny rejs do St.
Petersburga. Obiadokolacja na promie*.
3 dzieñ - po œniadaniu wyokrêtowanie,
przejazd do hotelu, zakwaterowanie.
Zwiedzanie St. Petersburga: wnêtrza Pa³acu Zimowego, gdzie znajduje siê jedno
z wiêkszych muzeów œwiata - Ermita¿,
Cypel Wyspy Wasiliewskiej, nabrze¿e
Uniwersyteckie i Pa³acowe. Powrót do
hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg.
WYLOTY Z WARSZAWY
HSW 07
HSW 07
cena
29.06 - 04.07
10.08 - 15.08
3.250
3.250
* dop³ata do 4 obiadokolacji: 450 z³
dop³ata do 1-os. pokoju i kabiny: 590 z³
Cena obejmuje: przelot samolotem, op³aty lotniskowe, transfer na prom, 2 noclegi
na promie w kabinie 4 osob., 3 noclegi w
hotelu*** (pokoje 2 osob. z ³azienkami), 5
œniadañ, opiekê pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 150 € na obligatoryjnych przewodników i bilety wstêpu.
GODZINY WYLOTÓW / czas lotu ca 2:00 h
Kraków - Balice
wyloty godz. 10:55
Helsinki
wyloty godz. 20:10
ODLOTOWE WEEKENDY - 4 dni
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na 2 godziny przed odlotem. Przelot do St. Petersburga. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Przejazd do centrum - spacer Newskim Prospektem. Rejs statkiem po Newie. Obiadokolacja*. Nocleg (ok. 50 km)
2 dzieñ - œniadanie. Zwiedzanie Peterhofu - letniej rezydencji Piotra Wielkiego.
Powrót do St. Petersburga - zwiedzanie
twierdzy Pietropaw³owskiej z soborem
œw. Piotra i Paw³a, Soboru Kazañskiego i
œw. Izaaka, Klasztoru Smolnego. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 50 km).
3 dzieñ - œniadanie. Przejazd do Carskiego Sio³a - zwiedzanie rezydencji carycy
Katarzyny. Przejazd do St. Petersburga zwiedzanie Pa³acu Zimowego i Ermita¿u.
Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 100 km).
40
WYLOTY Z KATOWIC
4 dzieñ - œniadanie. Wykwaterowanie z
hotelu. Przejazd przez centrum St. Petersburga. Czas wolny. Transfer na lotnisko.
Odprawa. Odlot do Polski (ok. 50 km).
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 150 EUR na
bilety wstêpu do zwiedzanych obiektów i
obligatoryjnego przewodnika w St. Petersburgu, komunikacjê miejsk¹, rejs po
Newie, transfery z/na lotnisko.
Godziny zbiórki i wylotów podano w czasach lokalnych.
Warunki ubiegania siê o wizê rosyjsk¹:
dok³adnie wype³niony 1 formularz wizowy
z 1 zdjêciem i paszport (wa¿ny minimum
pó³ roku od daty wyjazdu z Rosji) nale¿y
z³o¿yæ w biurze na 21 dni przed terminem
rozpoczêcia imprezy. Koszt wizy ok. 300 z³
WYLOTY Z WARSZAWY
WSP 05
WSP 07
WSP 08
WSP 10
30.04
07.07
13.08
29.09
-
03.05
10.07
16.08
02.10
cena
2.950
2.950
2.650
2.650
* dop³ata do 3 obiadokolacji: 150 z³
dop³ata do pokoju 1-osob. 350 z³
Cena obejmuje: przelot samolotem, op³aty
lotniskowe, 3 noclegi w hotelu*** (pokoje
2 osob. z ³azienkami), 3 œniadania, opiekê
pilota, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Cena nie obejmuje kosztów wizy rosyjskiej.
GODZINY WYLOTÓW / czas lotu ca 2 h
Warszawa - Okêcie wyloty godz. 11:00
St. Petersburg
wyloty godz. 18:05
M
o
s
k
w
a
ODLOTOWE WEEKENDY - 4 dni
1 dzieñ - spotkanie z pilotem na lotnisku
na 2 godziny przed odlotem. Odprawa.
Przelot do Moskwy. Przejazd przez centrum Moskwy. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 50 km)
2 dzieñ - œniadanie. Przejazd do centrum miasta. Spacer po Moskwie Arbat, Kreml oraz ulica Twerska.
Zwiedzanie Galerii Trietiakowskiej. Czas
wolny. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.
100 km)
3 dzieñ - œniadanie. Dalsze zwiedzanie
Moskwy - Grób Nieznanego ¯o³nierza,
Cerkiew Chrystusa Zbawiciela, Plac
Czerwony z soborem Wasyla B³ogos³awionego, Sobór Kazañski, Teatr Wielki,
£ubianka. Czas wolny. Obiadokolacja*.
Nocleg. (ok.100 km)
4 dzieñ - œniadanie. Wykwaterowanie z
hotelu. Transfer na lotnisko. Odprawa.
Odlot do Polski (ok. 50 km)
WYLOTY Z KRAKOWA
WSM 05
WSM 07
WSM 08
WSM 09
-
28.05
09.07
16.08
17.09
cena
2.800
2.800
2.800
2.800
* dop³ata do 3 obiadokolacji: 150 z³
dop³ata do pokoju 1-osob. 400 z³
Cena obejmuje: przelot samolotem, op³aty lotniskowe, 3 noclegi w hotelu***
(pokoje 2 osob. z ³azienkami), 3 œniadania, opiekê pilota, ubezpieczenie KL,
NNW i baga¿u.
I
s
t
a
m
b
u
ł p
e
r
e
łk
a
O
r
i
e
n
t
u
n
a
d
B
o
s
f
o
r
e
m
1 dzieñ - zbiórka na lotnisku na 2 godziny przed odlotem. Przelot do Istambu³u. Transfer z lotniska do hotelu.
Obiadokolacja* W miarê wolnego czasu
wieczorny spacer po mieœcie.
2 dzieñ - œniadanie w hotelu. Zwiedzanie Istambu³u, podczas którego zobaczymy, m.in. dawny Hipodrom (At Meydani), kompleks pa³acowy Topkapi,
Hagia Sophia - jeden z architektonicznych cudów œwiata, podziemne komnaty Cystern, B³êkitny Meczet. Godzinny
rejs po Bosforze. Obiadokolacja.* Powrót do hotelu.
3 dzieñ - œniadanie w hotelu. Zwiedzanie: pa³ac Domabahce po³o¿ony po europejskiej stronie cieœniny Bosfor jest to
pierwszy pa³ac zbudowany w stylu europejskim przez su³tana Abdulmecida.
Czas wolny. Obiadoolacja.* Nocleg.
25.05
06.07
13.08
14.09
Warunki ubiegania siê o wizê rosyjsk¹:
dok³adnie wype³niony 1 formularz wizowy
z 1 zdjêciem i paszport (wa¿ny minimum
pó³ roku od daty wyjazdu z Rosji) nale¿y
z³o¿yæ w biurze na 21 dni przed terminem
rozpoczêcia imprezy.
GODZINY WYLOTÓW / czas lotu ca 2:00 h
Warszawa - Okêcie wyloty godz. 12:40
Moskwa - Szeremietiewo
godz. 17:45
ODLOTOWE WEEKENDY - 5 dni
4 dzieñ - œniadanie w hotelu. Zwiedza.
nie Muzeum Kariye (dawny koœció³ bizantyjski, zamieniony na meczet) oraz
Wie¿ê Galata, zwan¹ równie¿ Wie¿¹
Chrystusa, stanowi¹c¹ fragment by³ych
fortyfikacji genueñskich. Czas wolny na
wielkim bazarze, gdzie handluje siê od
z³ota i srebra, przez antyki, wyroby skórzane, dywany po aromatyczne przyprawy. Powrót do hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg.
5 dzieñ - œniadanie, wykwaterowanie z
hotelu. Czas wolny. Transfer na lotnisko. Odprawa. Przelot do Polski. Zakoñczenie imprezy.
GODZINY WYLOTÓW / czas lotu ca 2:40 h
Warszawa
wyloty godz. 14:55
Istambu³
wyloty godz. 12:35
POLSKA / BROK nad Bugiem
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 150 € na bilety wstêpu do zwiedzanych obiektów,
obligatoryjnego przewodnika w Moskwie oraz transfery z / na lotnisko.
Cena nie obejmuje: kosztów wizy rosyjskiej ok. 300 z³. Godziny zbiórki i wylotów
podano w czasach lokalnych.
WYLOTY Z KRAKOWA
IST
IST
IST
IST
05
05/1
09
10
29.04
25.05
14.09
12.10
-
03.05
29.05
18.09
16.10
* dop³ata do 4 obiadokolacji:
dop³ata do pokoju 1-osob.:
cena
2.990
2.990
2.990
2.990
400 z³
750 z³
Cena obejmuje:
przelot samolotem liniowym, posi³ki i napoje na pok³adzie, op³aty lotniskowe,
transfery oraz autokar wg. programu, 4
noclegi ze œniadaniami w hotelu*** (pokoje 2-osobowe z ³azienkami), opiekê pilota oraz lokalnego przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Nale¿y zaopatrzyæ siê w ok. 100 € na bilety
wstêpu, rejs po Bosforze, obligatoryjnych
przewodników, zwyczajowe napiwki.
OBÓZ / KOLONIA - 10 dni
M
i
x
u
j
z
n
a
m
i
s
w
o
j
ą w
a
k
a
c
y
j
n
ą p
r
z
y
g
o
d
ę
Obóz MIXuj to 10-dniowy wakacyjny odpoczynek dla dzieci i m³odzie¿y
w miejscowoœci Brok nad Bugiem. Ka¿dego dnia bêdzie dzia³o siê coœ
innego, co da m³odym ludziom radoœæ i satysfakcjê. Na uczestników
czekaj¹ m.in. zajêcia z aktywnoœci twórczej, sportowe, przyrodnicze,
taneczno-muzyczne; First AID, team building, elementy musztry wojskowej, sp³yw kajakowy, pobyt w parku linowym, pla¿owanie nad Bugiem, piesze wêdrówki po okolicy, gry i zabawy integracyjne, ognisko,
dyskoteki, konkursy z nagrodami, film na du¿ym ekranie, pobyt w kawiarence (wata cukrowa i popcorn dla ka¿dego). Mixuj z nami swoj¹
wakacyjn¹ przygodê tego co lubisz z tym co mo¿esz polubiæ. Zakwaterowanie w oœrodku w domkach letniskowych. Grupy wiekowe 8-16 lat.
KOD
TERMIN
MIX 07
07.07 - 16.07
MIX 07/1 17.07 - 26.07
MIX 08
24.07 - 02.08
* domki bez pryszniców
** domki z prysznicami
cena
999 *
999 *
1.199 **
Cena obejmuje:
9 noclegów w domkach letniskowych,
3 posi³ki dziennie,
opiekê pedagogiczn¹,
profesjonaln¹ kadrê dydaktyczn¹,
ubezpieczenie NNW,
atrakcyjny program pobytu - ka¿dego
dnia inne zajêcia tematyczne
Organizator: KSM Diecezji Drohiczyñskiej, tel./fax: (+48) 655 77 55, tel. kom. (+48) 502 599 864, e-mail: [email protected], www.wakacjeksm.pl
41
ZIEMIA ŒWIÊTA
PIELGRZYMKA / SAMOLOT - 8 dni
Warszawa, Tel Aviv, Betlejem, Nazaret, Tabgha, Jezioro Genezaret, Jerycho, Getsemani, Wzgórze Syjon,
Betania, Ain Karem, Jerozolima, Tel Aviv, Warszawa
KOD
TERMINY
CENA
IZR 09/1
IZR 09/2
IZR 10/1
IZR 10/2
IZR 11/1
IZR 11/2
10.09 - 17.09
17.09 - 24.09
15.10 - 22.10
22.10 - 29.10
05.11 - 12.11
12.11 - 19.11
3.500 + 95 USD
3.500 + 95 USD
3.500 + 95 USD
2.000 +465 USD
3.500 + 95 USD
3.500 + 95 USD
* dop³ata do pokoju 1-osob. 100 USD
1 dzieñ / sobota. Zbiórka na lotnisku, odprawa baga¿owo-biletowa. Wylot do Tel
Avivu, transfer do Betlejem, nawiedzenie Bazyliki Narodzenia Pañskiego, Groty
Mlecznej, przejazd na Pole Pasterzy. Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu
w Betlejem.
2 dzieñ / niedziela. Œniadanie. Przejazd
w kierunku Hajfy. Zwiedzanie Cezarei
Nadmorskiej (teatr romañski, akwedukty) miejsca zwi¹zanego z Herodem. Nawiedzenie Klasztoru Stella Maris na Górze Karmel (Eliasz). Panorama Ogrodów
Bahajskich, Bazylika Zwiastowania Pañskiego w Nazarecie, wizyta w Kanie Galilejskiej (odnowienie przyrzeczeñ sakramentu ma³¿eñstwa). Zakwaterowanie i
obiadokolacja w hotelu w Nazarecie lub
Tyberiadzie.
3 dzieñ / poniedzia³ek. Œniadanie. Rejs
po Jeziorze Genezaret, przejazd na Górê
B³ogos³awieñstw, Góra Tabor, zwiedzanie
nie koœcio³a Prymatu, Przejazd do Tabgha (cud rozmno¿enia chleba i ryb),
zwiedzanie Kafarnaum (ruiny staro¿ytnej synagogi domu rodzinnego œw. Piotra). Powrót do Betlejem. Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu w Betlejem.
4 dzieñ / wtorek. Œniadanie. Przejazd do
Betanii (grób £azarza, dom Marii, Marty i
£azarza), Jerycho (góra Kuszenia - panorama, Drzewo Sykomory), Jordan
(odnowienie przyrzeczeñ sakramentu
Chrztu Œwiêtego), Qumran. Pobyt nad
Morzem Martwym, k¹piel. Obiadokolacja, nocleg w Betlejem.
5 dzieñ / œroda. Œniadanie. Jerozolima.
Góra Oliwna, zwiedzanie: Koœció³ Pater
Noster, Dominus Flevit (Chrystus zap³aka³), Ogród Oliwny (Getsemani), Koœció³
Wszystkich Narodów - Bazylika Agonii,
Góra Syjon (Grób Króla Dawida, Wieczernik - miejsce ustanowienia sakramentów), Koœció³ Zaœniêcia NMP. Obiadokolacja i noc-leg
MEDJUGORIE
dokolacja, nocleg w hotelu w Betlejem.
6 dzieñ /czwartek. Œniadanie. Przejazd
do Ain Karem (miejsce narodzin Jana
Chrzciciela i nawiedzenia El¿biety). Przejazd do Jerozolimy - Menora, transfer do
Yad Washem (Mueum upamiêtniaj¹ce
holokaust). Przejazd przez Kneset (parlament). Czas wolny, obiadokolacja,
nocleg w hotelu w Betlejem.
7 dzieñ / pi¹tek. Œniadanie. Zwiedzanie
Jerozolimy: Stare Miasto, Œciana P³aczu,
Koœció³ œw. Anny, Sadzawka Betesda,
przejœcie Via Dolorosa (Droga Krzy¿owa), Bazylika Grobu Bo¿ego i Zmartwychwstania Pañskiego. Czas wolny.
Obiadokolacja, nocleg w hotelu w Betlejem.
8 dzieñ / sobota. Œniadanie. Przejazd na
lotnisko w Tel Avi-vie, odprawa. Przelot
do Warszawy.
Program pielgrzymki przewiduje Mszê
Œwiêt¹ ka¿dego dnia.
Cena obejmuje:
przelot samolotem na trasie Warszawa Tel Aviv - Warszawa, op³aty lotniskowe,
asystê na lotnisku, komfortowy autokar
na terenie Izraela (Wi-Fi), 7 noclegów w
hotelach*** (pokoje 2, 3-osob.), 7 œniadañ, 7 obiadokolacji, opiekê licencjonowanego przewodnika w jêzyku polskim,
ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u, koszty
zwiedzania wg programu, w tym bilety
wstêpu, napiwki dla kierowców i przewodników, mapy, czapeczki, certyfikat
pielgrzyma, magnetyczne zdjêcie grupy
Cena nie obejmuje:
ubezpieczenia od chorób przewlek³ych,
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
UWAGA. Paszport musi byæ wa¿ny min.
6 miesiêcy od daty wylotu do Izraela.
Osoby z wiz¹ libijsk¹, libañsk¹ i syryjsk¹
winny wymieniæ paszport gdy¿ mo¿e siê
zdarzyæ, i¿ nie zostan¹ wpuszczone na
teren Izraela!
*kalkulacja przy kursie dolara 4,00 z³.
Zmiana kursu walut mo¿e wp³yn¹æ na
cenê imprezy.
Kolejnoœæ programu mo¿e ulec zmianie,
zmiany wprowadza lokalny przewodnik
lub biuro podró¿y.
PIELGRZYMKA / AUTOKAR - 8 dni
Medjugorie, Maria Bistrica, Split, Omiœ, Sklap Kravica, Mostar, Makarska, Czêstochowa
KOD
TERMINY
CENA
MED 08
21.08 - 28.08
1.750*
Cena obejmuje:
przejazd autokarem (DVD, WC)
7 noclegów w hotelach**/*** (pokoje
2, 3-osobowe z ³azienkami,
6 œniadañ, 6 obiadokolacji,
opiekê licencjonowanego pilota
ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Cena nie obejmuje:
*biletów wstêpu, przewodników lokalnych, wjazdów do miast, 50 € /osoba,
dodatkowo p³atne w autokarze,
ubezpieczenia od chorób przewlek³ych,
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
SANKTUARIA MARYJNE EUROPY
PIELGRZYMKA / AUTOKAR - 15 dni
Pary¿, Lourdes, Fatima, Santiago de Compostella, Montserrat, Barcelona, La Salette,
Madonna della Corona, Czêstochowa
KOD
TERMINY
CENA
SME 08
01.10 - 15.10
3.250*
Cena obejmuje:
przejazd autokarem (DVD, WC)
13 noclegów w hotelach**/*** (pokoje
2, 3-osobowe z ³azienkami,
12 œniadañ, 10 obiadokolacji,
opiekê licencjonowanego pilota
ubezpieczenie KL, NNW i baga¿u.
Cena nie obejmuje:
*biletów wstêpu, rejsu statkiem, przewodników lokalnych, wjazdów do miast: 60 € /
osoba, dodatkowo p³atne w autokarze.
ubezpieczenia od chorób przewlek³ych,
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
SZCZEGÓ£OWE PROGRAMY I INNE OFERTY DOSTÊPNE NA STRONIE: WWW.PIELGRZYMUJ.PL
Organizator: Biuro PIELGRZYMUJ.PL: ul. Koœcielna 10, 17-312 Drohiczyn, tel./fax: +48 85 655 77 55, tel. kom. +48 731 007 900, e- mail: [email protected]
42
WA¯NE INFORMACJE DODATKOWE
Prosimy o uwa¿ne przeczytanie poni¿szych informacji, stanowi¹cych uzupe³nienie wiadomoœci dotycz¹cych programów
imprez organizowanych przez Biuro Podró¿y SOLTUR sp. z o.o.
PROGRAM I PILOT
W trakcie trwania imprezy pilot mo¿e zmieniæ kolejnoœæ realizacji programu. Pilot nie ma uprawnieñ do oprowadzania po obiektach muzealnych
i niektórych miastach. Zwiedza siê je indywidualnie, bez udzia³u przewodnika, b¹dŸ grupowo - po
op³aceniu przewodnika miejscowego.
Dewizy przeznaczone na realizacjê programu s¹
zbierane i rozliczane przez pilota. Kwoty przeznaczone na obs³ugê zbiorow¹ (np. przewodnika lokalnego) dzieli siê na wszystkich Uczestników
imprezy.
.....KOMFORT: tak okreœlono wycieczki bez nocnych przejazdów w autokarze.
.....ZAKWATEROWANIE
Standard hoteli i apartamentów oparty jest zazwyczaj o klasyfikacjê zgodn¹ z przepisami danego
kraju, st¹d hotele z tak¹ sam¹ iloœci¹ gwiazdek w
ró¿nych krajach mog¹ ró¿niæ siê np. wyposa¿eniem
pokoi.
W pokojach 3-osobowych kwaterowane s¹ osoby
zg³aszaj¹ce tak¹ chêæ (rodziny, znajomi) lub osoby
pojedyncze jednej p³ci. Osoby pojedyncze kwaterowane s¹ w pokojach 1-osobowych (za dop³at¹),
b¹dŸ w razie mo¿liwoœci dokwaterowywane do pokoju 2 lub 3-osobowego. Jeœli jednak nie zg³osi siê
druga osoba na dokwaterowanie, Uczestnik jest zobowi¹zany do dop³acenia do pokoju 1-osobowego.
W pozosta³ych przypadkach przydzielany jest pokój
2-osobowy.
W niektórych hotelach w miejsce 3-osob. funkcjonuj¹ pokoje 2 osobowe z dostawk¹ w tej samej
cenie.
Doba hotelowa rozpoczyna siê zazwyczaj o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, a koñczy o godzinie
10:00 w dniu wyjazdu.
Uczestnik zobowi¹zany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych op³at zwi¹zanych z realizacj¹ programu lub z us³ugami zamawianymi indywidualnie
podczas pobytu za granic¹ (np. op³aty klimatyczne,
kaucje, op³aty za telefony i minibarek w pokoju
hotelowym) w miejscu ich powstania.
.....WY¯YWIENIE
W ka¿dym programie pojêcie "œniadanie” nale¿y rozumieæ jako œniadanie kontynentalne (pieczywo,
d¿em, mas³o, napoje), za wyj¹tkiem niektórych
hoteli, gdzie œniadania s¹ wzmocnione lub w formie
bufetu. Ceny obiadów, kolacji i obiadokolacji nie
uwzglêdniaj¹ napojów. Posi³ki przygotowywane s¹
w oparciu o kuchniê danego kraju lub kuchniê miêdzynarodow¹. Organizowane one s¹ w restauracjach hotelowych lub w restauracjach w mieœcie
(równie¿ samoobs³ugowych).
.....UBEZPIECZENIE
Wszyscy uczestnicy naszych wycieczek ubezpieczeni s¹ od kosztów leczenia i nastêpstw nieszczêœliwych wypadków pakietem SIGNAL IDUNA S.A.
Sumy ubezpieczenia: leczenie szpitalne 20.000 €, w
tym k. ratownictwa 6.000 €, nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków 15.000 z³. Ka¿dy uczestnik jest
zobowi¹zany do zapoznania siê z Warunkami
Ubezpieczenia (dostêpne w Biurze sprzedaj¹cym
imprezê lub na stronie www.soltur.pl)
M.in. zgodnie z nimi Uczestnicy pokrywaj¹ we w³asnym zakresie koszty za drobne us³ugi medyczne i
lekarstwa do kwoty 200 €, a po powrocie - na podstawie udokumentowanych rachunkami wydatków
- bêdzie mo¿liwy ich zwrot (kwestie za³atwiane
przez Uczestnika bezpoœrednio z Signal Iduna S.A.).
Rekomendujemy wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Przedmiotem tego ubezpieczenia s¹
koszty poniesione przez ubezpieczonego w razie rezygnacji z imprezy z przyczyn losowych, niezale¿nych od ubezpieczonego. Ubezpieczenie to jest dobrowolne, nie objête cen¹ imprezy i nie podlega
zwrotowi w przypadku odwo³ania lub rezygnacji
z imprezy. Sugerujemy równie¿ ubezpieczenie od
chorób przewlek³ych.
.....ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW
O kolejnoœci zajmowania miejsc w autokarze decyduje data zawarcia Umowy i narzucony komputerowo numer rezerwacji. Przydzia³ miejsc ka¿dorazowo dokonywany jest przez pilota na zbiórce
w Krakowie (w przypadku anulacji imprezy i wyborze przez Klienta innej, zostaje on przeniesiony z
tym numerem rezerwacji).
Przy podpisywaniu umowy o udzia³ w imprezie niezbêdne jest podanie miejsca wsiadania. Biuro zastrzega sobie mo¿liwoœæ przesiadki w Krakowie lub
Katowicach. Na miejscu zbiórki nale¿y zg³osiæ siê na
15 minut przed godzin¹ odjazdu (imprezy autokarowe) lub na 2 godziny przed godzin¹ odlotu (imprezy samolotowe).
.....TRANSPORT AUTOKAROWY
Soltur korzysta z us³ug koncesjonowanych przewoŸników - autokary oznaczone s¹ tablic¹ z logo
SOLTUR umieszczon¹ za przedni¹ szyb¹ autokaru.
Opis autokarów:
autokar komfortowy - autokar zachodni lub na licencji zachodniej, wyposa¿ony w klimatyzacjê, barek z ciep³ymi napojami (op³acanymi w z³otych u
kierowcy), video lub DVD, zazwyczaj WC.
W wyj¹tkowych wypadkach podró¿ mo¿e odbywaæ
siê busem komfortowym (wyposa¿enie j.w. za wyj¹tkiem barku i WC).
Informacjê co do marki i wyposa¿enia autokaru
mo¿na uzyskaæ w Biurze na 4 dni przed rozpoczêciem Imprezy.
Postoje na trasie odbywaj¹ siê co 3 - 5 godzin wg
decyzji pilota, w miarê mo¿liwoœci na parkingach z
WC i barem.
Godziny odjazdów i przyjazdów mog¹ ulec zmianom spowodowanym warunkami atmosferycznymi, sytuacj¹ na drogach i przejœciach granicznych,
awari¹ autokaru lub inn¹ si³¹ wy¿sz¹. Soltur do³o¿y
wszelkich starañ, by dochowaæ godzin rozk³adu
jazdy, jednak nie mo¿e tego zagwarantowaæ i nie
ponosi odpowiedzialnoœci za skutki spowodowane
opóŸnieniami wynik³ymi z sytuacji, na które nie mia³
wp³ywu.
Na trasach antenowych w Polsce mo¿liwy jest
transport autokarem klasy turystycznej lub mikrobusem, bez pilota. W przypadku zbyt ma³ej frekwencji Soltur mo¿e odwo³aæ po³¹czenie antenowe
najpóŸniej na 2 dni od daty rozpoczêcia imprezy. W
takim przypadku Soltur zwraca op³atê za przejazd
antenowy i - na wyraŸne pisemne ¿yczenie klienta zapewnia jeden bezp³atny przednocleg w Krakowie
(dotyczy osób zamieszka³ych powy¿ej 200 km).
DANE PERSONALNE (imiê i nazwisko) zg³oszone na
umowie musz¹ byæ zgodne z danymi zawartymi w
paszporcie lub dowodzie osobistym. Podanie b³êdnych danych mo¿e skutkowaæ odmow¹ odprawy
lub koniecznoœci¹ dop³aty za zmianê danych. Przy
rezerwacji imprezy nale¿y podaæ nastêpuj¹ce dane
z dokumentu podró¿nego: imiê i nazwisko, datê
urodzenia, obywatelstwo, nazwê dokumentu, jego
seriê, numer i datê wa¿noœci.
BAGA¯ nale¿y oznaczyæ imieniem, nazwiskiem i adresem. Przy podró¿y kilku osób baga¿ nie mo¿e byæ
³¹czony, przekroczenie wagi i rozmiarów przypadaj¹cej na 1 sztukê baga¿u skutkuje koniecznoœci¹
op³aty nadbaga¿u. Limit baga¿u rejestrowanego
wynosi od 15 do 32 kg / osob. w zale¿noœci od linii
(nadbaga¿ p³atny na lotnisku).
BAGA¯ PODRÊCZNY (ca 5-10 kg) nie mo¿e zawieraæ przedmiotów stanowi¹cych zagro¿enie (np.
no¿yczki, pilniczki, itp) oraz niedozwolonych p³ynów (zg. z zasadami ochrony portów lotniczych w
UE z 06.11.2006).
Fakt zgubienia lub uszkodzenia baga¿u nale¿y niezw³ocznie, przed opuszczeniem portu lotniczego,
zg³osiæ w³adzom lotniska oraz wype³niæ formularz
szkody. Szkody powsta³e podczas transportu lotniczego bêd¹ usuwane zgodnie z przepisami prawa
lotniczego.
CATERING: linie rejsowe (np. TAP, LOT, Aerof³ot)
serwuj¹ posi³ki dostosowane do godzin lotu. Na
pok³adzie tanich linii lotniczych (np. Ryanair, Wizzair) posi³ki nie s¹ podawane, zazwyczaj jest
mo¿liwoœæ zakupienia kanapek i napojów na pok³adzie.
GODZINY ODLOTÓW: w razie zmiany rozk³adu lotów zostan¹ Pañstwo o tym fakcie poinformowani
przez pracownika biura. W przypadku opóŸnieñ
wylotów wynikaj¹cych z sytuacji na które Biuro nie
ma wp³ywu (warunki atmosferyczne, strajki, awarie
techniczne, itp.) stosowane s¹ zasady odszkodowañ i pomocy dla pasa¿erów uregulowane w rozporz¹dzeniu parlamentu Europejskiego i Rady nr 261
/2004
Lot do/z miejsca docelowego podlega warunkom
wg Konwencji Montrealskiej z 1999 r. zgodnie z
Rozporz¹dzeniem rady (WE) nr 027/97 w sprawie
odpowiedzialnoœci przewoŸników lotniczych.
Soltur zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany przewoŸnika lotniczego, typu samolotu, godziny i trasy przelotu.
DOKUMENTY
Przekraczanie granic pañstw UE, Szwajcarii, Norwegii oraz Boœni i Hercegowiny przez obywateli RP
odbywa siê na podstawie paszportu lub dowodu
osobistego; dotyczy to równie¿ osób ma³oletnich.
Obywatele pañstw trzecich mieszkaj¹cy na sta³e w
Polsce musz¹ legitymowaæ siê wa¿nym paszportem
i wiz¹ (jeœli jest wymagana). Przy przekraczaniu
granic krajów spoza UE odbywa siê na podstawie
paszportów z dat¹ wa¿noœci nie mniejsz¹ ni¿ 6
miesiêcy i wiz¹ wjazdow¹ (jeœli jest wymagana).
DANE OSOBOWE
Wszystkie dane osobowe, których klient udzieli³ w
.....TRANSPORT LOTNICZY
zwi¹zku z Umow¹ o udzia³ w imprezie, podlegaj¹
Przeloty przy imprezach lotniczych odbywaj¹ siê ochronie zgodnie z Ustaw¹ o ochronie danych osozazwyczaj za poœrednictwem "tanich linii". Sugeru- bowych (Dz.U.nr 101 z 2002 z póŸniejszymi zmiajemy zapoznanie siê z "Ogólnymi zasadami przewo- nami)
zu" przewoŸnika realizuj¹cego dany przelot (dostêpne na stronach przewoŸnika i w naszym biurze). .....CENY
ODPRAWA rozpoczyna siê na 2 godz., a koñczy na Wszystkie ceny podane s¹ w PLN i zawieraj¹ poca 45 minut przed odlotem. Dokumenty dotycz¹ce datek VAT. Wartoœæ dewiz na wstêpy itp. oraz
przelotu bêd¹ w posiadaniu pilota wycieczki, ocze- wszystkie ceny skalkulowano w oparciu o dane i
kurs dewiz NBP z dnia 19.11.2016 r.
kuj¹cego na lotnisku.
43
WARUNKI UCZESTNICTWA
w imprezach turystycznych z dojazdem zorganizowanym, organizowanych przez BP Soltur sp. z o.o.
I. Zasady ogólne
1. Biuro zobowi¹zuje siê do realizacji imprezy turystycznej z dojazdem
zorganizowanym zwanej dalej „Imprez¹” w sposób zgodny z ofert¹ oraz do
zabezpieczenia iloœci i jakoœci zawartych w ofercie œwiadczeñ.
2. Prawa i obowi¹zki Uczestnika i Biura Podró¿y Soltur sp. z o.o. zwanym
dalej „Biurem” okreœla „Umowa o udzia³ w imprezie z dojazdem zorganizowanym” zwana dalej „Umow¹” wraz z „Warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych z dojazdem zorganizowanym, organizowanych przez BP
Soltur sp. z o.o.” zwanymi dalej „Warunkami” a tak¿e "Wa¿ne informacje
dodatkowe" oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o us³ugach turystycznych od momentu jej obowi¹zywania, i inne przepisy dotycz¹ce konsumenta.
II. Zawarcie umowy
3. Podpisanie Umowy nastêpuje po zapoznaniu siê Uczestnika z Warunkami
oraz ofert¹ Imprezy. Warunki oraz oferta Imprezy s¹ integraln¹ czêœci¹
Umowy
4.Uczestnikiem Imprezy jest osoba podpisuj¹ca Umowê oraz uczestnicy
towarzysz¹cy wpisani do Umowy przez osobê podpisuj¹c¹ Umowê.
5. Uczestnik zobowi¹zany jest do dostarczania do Biura, w terminach okreœlonych w Umowie, niezbêdnych do udzia³u w Imprezie dokumentów oraz do
dokonywania okreœlonych Umow¹ wp³at na Imprezê. Jeœli Uczestnik - mimo
uprzedniego wezwania do zap³aty b¹dŸ z³o¿enia dokumentów - nie spe³ni
tych obowi¹zków w dodatkowym terminie, Biuro mo¿e potraktowaæ ten fakt
jako rezygnacjê uczestnika z Imprezy z konsekwencjami punktu VI.
III. Warunki p³atnoœci.
6. Przy podpisaniu Umowy Uczestnik zobowi¹zuje siê do przestrzegania
terminów i wysokoœci wp³at za Imprezê wg nastêpuj¹cych zasad:
a) przy podpisywaniu Umowy zaliczka w wysokoœci 30% ceny Imprezy
b) na 30 dni przed dat¹ rozpoczêcia Imprezy dop³ata do 100% ceny Imprezy.
Biuro dopuszcza mo¿liwoœæ odstêpstwa od tej zasady, wówczas w Umowie
zostan¹ zawarte uzgodnione z Uczestnikiem inne terminy wp³at.
IV. Ubezpieczenie
7. Cena imprez z dojazdem zorganizowanym obejmuje za granic¹ ubezpieczenie firmy SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A.:
a) kosztów leczenia Europa i basen M. Œr. z sum¹ gwarancyjn¹: 20.000 EUR
na leczenie szpitalne, podlimit 6.000 EUR na koszty ratownictwa.
b) nastêpstw nieszczêœliwych wypadków z sum¹ ubezpieczenia: za 100 %
uszczerbku na zdrowiu 15.000 z³.; za œwiadczenie z tytu³u œmierci 15.000 z³.
c) baga¿ podrêczny 1.000 z³.
Ogólne warunki ubezpieczenia udostêpniane s¹ ka¿demu Uczestnikowi
przed podpisaniem umowy. Niezale¿nie od ubezpieczeñ zawartych w cenie,
ka¿dy Uczestnik mo¿e wykupiæ dodatkowe polisy ubezpieczeniowe, np. od
chorób przewlek³ych lub kosztów rezygnacji.
8. Zawieraj¹c Umowê Uczestnik deklaruje, ¿e stan jego zdrowia umo¿liwia
udzia³ w Imprezie.
V. Wy³¹czenie odpowiedzialnoœci
9. Biuro nie ponosi odpowiedzialnoœci za dzia³anie i decyzje organów administracji pañstwowej i placówek konsularnych, a w szczególnoœci za odmowê
wydania dokumentu podró¿y lub wizy, w terminie umo¿liwiaj¹cym wziêcie
udzia³u w imprezie.
10. Biuro nie odpowiada za szkody oraz straty powsta³e w szczególnoœci
w wyniku:
a/ nieprzestrzegania przez Uczestnika przepisów celnych, dewizowych i porz¹dkowych w Polsce i zagranic¹
b/ odmowy wpuszczenia Uczestnika do danego kraju, na podstawie decyzji
podjêtej przez odpowiednie organy
c/ rezygnacji z Imprezy w czasie jej trwania, chyba ¿e rezygnacja nast¹pi³a
w przypadkach przewidzianych art.16a ustawy o us³ugach turystycznych
d/ utraty lub uszkodzenia baga¿u, przechowywanych b¹dŸ pozostawionych
przez Uczestnika pieniêdzy w gotówce, kart p³atniczych, papierów wartoœciowych, bi¿uterii, sprzêtu profesjonalnego audio video, fotograficznego,
komputerowego, itp., je¿eli szkody zostan¹ spowodowane wy³¹cznie wskutek dzia³ania lub zaniechania Uczestnika, wy³¹cznie wskutek dzia³ania lub
zaniechania osób trzecich nie uczestnicz¹cych w wykonywaniu us³ug przewidzianych w Umowie, jeœli tych dzia³añ lub zaniechañ nie mo¿na by³o przewidzieæ ani unikn¹æ, b¹dŸ te¿ wskutek si³y wy¿szej
11. Biuro zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany ceny Imprezy z powodu nieprzewidywalnych w momencie ustalania ceny: zmian kursów walut; wzrostu
kosztów transportu; wzrostu op³at urzêdowych, podatków lub op³at nale¿nych za takie us³ugi jak lotniskowe, za³adunkowe lub prze³adunkowe w portach lotniczych; jednak nie póŸniej ni¿ 21 dni przed dat¹ rozpoczêcia Imprezy.
12. Biuro zastrzega sobie prawo odwo³ania Imprezy z powodu braku wymaganego minimum uczestników (imprezy autokarowe 35 osób, samolotowe
15 osób) i gwarantuje powiadomienie o tym uczestnika nie póŸniej ni¿ 7 dni
przed
przed dat¹ rozpoczêcia Imprezy, a w ka¿dym czasie z przyczyn wywo³anych
dzia³aniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestnicz¹cych w wykonywaniu us³ugi, je¿eli tych dzia³añ lub zaniechañ nie mo¿na by³o przewidzieæ
ani unikn¹æ oraz w przypadku si³y wy¿szej. Niemo¿noœæ spe³nienia œwiadczenia zobowi¹zuje Biuro do przedstawienia uczestnikowi oferty zastêpczej na
zasadzie pierwszeñstwa lub do zwrotu ca³ej wp³aconej kwoty. Wybór nale¿y
do uczestnika. Je¿eli uczestnik wybierze ofertê zastêpcz¹ o ni¿szej wartoœci,
biuro wyp³aci mu ró¿nicê ceny.
13. Uczestników Imprez obowi¹zuj¹ przepisy celno - dewizowe polskie i
pañstwa docelowego oraz przepisy krajów tranzytowych.
14. Uczestnicy zobowi¹zani s¹ posiadaæ wa¿ne wizy i dokument podró¿y
wa¿ny co najmniej 6 miesiêcy od daty zakoñczenia Imprezy.
15. Od chwili rozpoczêcia Imprezy Uczestnik zobowi¹zany jest stosowaæ siê
do wskazówek pracowników Biura dotycz¹cych realizacji programu i umo¿liwiaj¹cych realizacjê oferty.
16. W razie ra¿¹cego naruszania przez Uczestnika ustalonego porz¹dku
Imprezy zagra¿aj¹cego interesom innych Uczestników Biuro mo¿e rozwi¹zaæ
Umowê w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu za
granic¹ i powrotu do kraju obci¹¿aj¹ w takim przypadku naruszaj¹cego
porz¹dek Imprezy Uczestnika.
17. Uczestnikowi przys³uguje zwrot wartoœci œwiadczeñ, których nie wykorzysta³ w czasie trwania wycieczki z przyczyn le¿¹cych po stronie Uczestnika,
po potr¹ceniu kosztów faktycznie poniesionych przez Biuro.
18. Uczestnik odpowiada za szkody powsta³e w trakcie trwania imprezy z jego winy lub z winy osób bêd¹cych pod jego opiek¹
VI. Warunki rezygnacji:
19. Rezygnacja Uczestnika z Imprezy wymaga pisemnego oœwiadczenia.
20. W razie rezygnacji Uczestnikowi przys³uguje zwrot wp³aconej kwoty
po potr¹ceniu kosztów faktycznie poniesionych przez Biuro. Wysokoœæ strat
zostanie ustalona indywidualnie.
Szacunkowa wysokoœæ kosztów w zale¿noœci od terminu rezygnacji wynosi:
- w przypadku Imprez autokarowych
a/ 100 z³ od osoby w razie rezygnacji w terminie d³u¿szym ni¿ 45 dni od daty
rozpoczêcia Imprezy
b/ do 10% ceny Imprezy w razie rezygnacji w terminie od 45 do 31 dni przed
dat¹ rozpoczêcia Imprezy
c/ do 30% ceny Imprezy w razie rezygnacji w terminie od 30 do 16 dni przed
dat¹ rozpoczêcia Imprezy
d/ do 60% ceny Imprezy w razie rezygnacji w terminie od 15 do 8 dni przed
dat¹ rozpoczêcia Imprezy
e/ do 95% ceny Imprezy w razie rezygnacji w terminie krótszym ni¿ 8 dni
przed dat¹ rozpoczêcia Imprezy lub póŸniej
- w przypadku Imprez samolotowych: w czêœci dotycz¹cej przelotu i op³at
lotniskowych potr¹ceniu podlega kwota nale¿noœci zgodnie z warunkami
przewoŸnika, w czêœci pozosta³ej jak w przypadku Imprez autokarowych.
Biuro proponuje wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z przyczyn
losowych z Imprezy. Zgodnie z warunkami Signal Iduna S.A. jego koszt nie
podlega zwrotowi (tak¿e w przypadku anulacji imprezy).
21. Uczestnik mo¿e przenieœæ na osobê spe³niaj¹c¹ warunki udzia³u w Imprezie uprawnienia i obowi¹zki wynikaj¹ce z Umowy, nie póŸniej jednak ni¿
48 godzin przed rozpoczêciem Imprezy. Wówczas za nieuiszczon¹ czêœæ ceny
Imprezy oraz koszty poniesione przez Biuro w wyniku zmiany Uczestnika,
Uczestnik i osoba przejmuj¹ca jego uprawnienia odpowiadaj¹ solidarnie.
VII. Reklamacje
22. Je¿eli z winy Biura lub jego kontrahenta nie zostan¹ zrealizowane
okreœlone œwiadczenia lub jakoœæ tych œwiadczeñ ra¿¹co odbiega od jakoœci
wynikaj¹cej z treœci zawartej umowy, Biuro przyjmuje na siebie stosown¹
odpowiedzialnoœæ finansow¹ i zobowi¹zuje siê do dokonania zwrotu czêœci
wniesionych op³at za us³ugê. Biuro zastrzega sobie ograniczenie odpowiedzialnoœci za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie us³ug w trakcie trwania Imprezy do dwukrotnoœci ceny Imprezy wzglêdem ka¿dego Uczestnika,
z wyj¹tkiem szkód na osobie
23. Wszelkie reklamacje winny byæ wniesione niezw³ocznie i w formie
pisemnej, w pierwszej kolejnoœci u pilota w trakcie trwania Imprezy, a nastêpnie w biurze w ci¹gu 30 dni od daty zakoñczenia Imprezy.
24. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej z³o¿enia.
VIII. Postanowienia koñcowe
25. Dane osobowe zawarte w Umowie podlegaj¹ zgodnie z prawem ochronie. W przypadku wyra¿enia zgody przez Uczestnika mog¹ byæ przetwarzane
i wykorzystywane przez Biuro w celach marketingowych i statystycznych.
26. W sprawach nieuregulowanych Umow¹, zastosowanie maj¹ odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
27. Ewentualne spory mog¹ce wynikn¹æ w zwi¹zku z realizacj¹ Umowy,
strony poddaj¹ w³aœciwemu rzeczowo s¹dowi .
Uwaga, w przypadku Imprez z dojazdem indywidualnym mog¹ obowi¹zywaæ szczególne warunki rezygnacji z Imprez (zale¿ne od warunków rezygnacji
danego obiektu). Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych z dojazdem indywidualnym znajduja siê na stronie www.soltur.pl
44
SOLTUR SEZON 2016
DZIA£ALNOŒÆ NASZEGO BIURA OBEJMUJE RÓWNIE¯:
Przygotowanie ofert na zamówienie dla zak³adów pracy, firm i szkó³. Ka¿da
z nich opracowana zostanie wg Pañstwa indywidualnych ¿yczeñ dot. progra
mu, terminu, ceny (przyk³adowe propozycje znajdziecie Pañstwo na stronie
www.ekspedycje.pl).
Sprzeda¿ oferty wczasów i wycieczek do krajów basenu Morza Œródziemnego, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Ameryki P³n. i P³d. i innych egzotycznych
krajów organizowanych przez sprawdzonych touroperatorów (czêœæ ofert
na stronie www.superlastminute.pl)
Polska - spacerkiem po kraju, informacja o wycieczkach na str. www.soltur.pl
Rezerwacjê biletów lotniczych na ca³y œwiat.
Zapraszamy do naszego biura przez ca³y rok od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 9.00 do 18.00, w soboty od 10.00 do 14.00 (od maja do wrzeœnia).
Mo¿liwe s¹ równie¿ rezerwacje on-line na naszej stronie www.soltur.pl
STRONY, KTÓRE POWINIENEŒ „DODAÆ DO ULUBIONYCH
WWW.SOLTUR.PL
oferta w³asna: wycieczki autokarowe i lotnicze, zagraniczne i krajowe, wczasy
krajowe i zagraniczne z dojazdem indywidualnym.
WWW.EKSPEDYCJE.PL
oferty dla firm, szkó³, instytucji, wycieczki objazdowe, aktywny wypoczynek,
trekkingi, wyprawy rowerowe, incentive travel.
WWW.SUPERLASTMINUTE.PL
Codziennie nowe oferty: samolotowe, autokarowe, z dojazdem w³asnym,
najtañsze wyjazdy z ca³ej Polski, oferty sprawdzonych organizatorów.
ZAPRASZAMY
GODZINY ODJAZDÓW AUTOKARÓW NA WYCIECZKI OBJAZDOWE
MIEJSCA ODJAZDÓW AUTOKARÓW
Warszawa
Lublin
£ódŸ
Radom
Czêstochowa
Rzeszów
Dêbica
Kielce
Tarnów
Kraków
Chrzanów
Katowice
Bielsko-Bia³a
Opole
Wroc³aw
Dworzec Zachodni PKS, st.13
Parking przy motelu PZMot, ul. Prusa 8
Parking przy Dworcu PKP - Kaliska, przy wejœciu g³ównym
Dworzec PKP
Parking przy Mc Donald's, ul. Wojska Polskiego 263
Parking przed Urzêdem Wojewódzkim
Parking przy Mc Donald's (przy obwodnicy)
Dworzec PKP
Parking przy hotelu „Tarnovia”
Kraków - ul. Ka³u¿y k. stadionu CRACOVIA
Parking przy stacja benzynowej SHELL, ul. Trzebiñska
Parking przy Mc Donald's, ul.Sowiñskiego
Stacja BP, 200 m od Dworca PKP
Mc Donald's, stacja benzynowej BP, ul.Wroc³awska 106
Mc Donald's, stacja benzynowej BP, ul.Karkonoska
1
2
01.00 08.00
01.00 08.00
03.15 10.15
03.00 10.30
05.30 12.30
03.00 10.30
03.45 11.45
04.00 12.00
04.30 12.30
06.00 14.00
06.30 14.30
07.15** 15.15
08.15** 16.15***
x
x
x
x
3
01.00
01.00
03.15
03.00
03.45
03.00
03.45
04.00
04.30
06.00
05.00
04.30
04.00
x
x
NUMER TRASY
5
4
11.30
09.30
x
10:00
x
03.00
03.45
07.45
04.30
06.00
05.00
04.30
04.00
x
x
x
06.00
x
x
03.15
09.00
08.15
04.30
07.30
06.00
05.00
04.30
03.45
x
x
6
7
01.00
01.00
03.15
03.00
05.30
03.00
03.45
04.00
04.30
06.00
06.30
07.15
05.45
09.00
10.15
08.00
08.00
10.15
10.30
12.30
10.30
11.45
12.00
12.30
14.00
13.00
12.30
11.45
x
x
8
03.00
03.00
05.15
05.00
07.30
05.00
05.45
06.00
06.30
08.00
08.30
09.15
08.00
11.00*
12.15*
*z imprez Nadba³tyckie Stolice powrót do Katowic, ** Praga-Wiedeñ-Budapeszt i Budapeszt powrót do Krakowa, *** wyjazdy do Norwegii, godz. 13:30
Uwaga, dop³ata za przejazd z/do: 1) Warszawy, Lublina, £odzi, Radomia: 130 z³., 2) Rzeszowa, Kielc, Czêstochowy, Dêbicy: 90 z³. 3) Tarnowa, Bielska Bia³ej: 70 z³.,
4) Katowic, trasy nr 3, 4, 5, 7: 70 z³. 5) powrót z imprez PWB, BUD na trasie do Katowic, Bielska Bia³ej: 35 z³
WYCIECZKI SAMOLOTOWE
Transfer za dop³at¹ ca 60 z³ w jedn¹ stronê, zbiórka 10 minut przed podan¹ godzin¹ odjazdu.
Zbiorka w KRAKOWIE na transfer na lotnisko Katowice-Pyrzowice:
Krakow - Regionalny Dworzec Autobusowy, ul. W. Stwosza / Bosacka, górna p³yta, stanowiska G8-G9, wyjazd busa 4 godz. 10 min. przed godzina wylotu.
Zbiorka w KATOWICACH na transfer na lotnisko Krakow - Balice:
Katowice, Plac Andrzeja - Dworzec Kolejowy, przystanek obok budynku Gazety Wyborczej wyjazd busa 3 godz. 30 min. przed godzina wylotu.
UWAGI DOTYCZ¥CE TRANSPORTU:
zbiórka uczestników ka¿dorazowo 15 minut przed godzin¹ odjazdu,
na trasach antenowych w Polsce mo¿liwy transport mikrobusem lub autobusem klasy turystycznej bez pilota,
w przypadku zbyt ma³ej frekwencji na trasach antenowych, Soltur mo¿e odwo³aæ po³¹czenie antenowe do
2 dni przed dat¹ rozpoczêcia imprezy. W takim przypadku nie jest pobierana op³ata za dojazd.
NOCLEG W KRAKOWIE
Dla osób zamieszka³ych ponad 200 km od Krakowa, na wyraŸne pisemne ¿yczenie, rezerwujemy jeden bezp³atny nocleg w Krakowie. Powy¿sze dotyczy
jedynie imprez, których cena przekracza 1000 z³ i dla których nie mo¿emy zapewniæ dojazdu do Krakowa. W pozosta³ych przypadkach jest mo¿liwa
rezerwacja przednoclegu za dop³at¹ od 50 z³ za osobê (cena bez œniadania, uzale¿niona od rodzaju pokoju).
TELEFON AWARYJNY +
48 602 463 319
45
Download