Analiza zapotrzebowania na kadry w branżach uznanych za

advertisement
ETAP II
PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA GOSPODARKI REGIONU NA SIŁĘ
ROBOCZĄ W UKŁADZIE SEKTOROWO-BRANŻOWYM I KWALIFIKACYJNOZAWODOWYM W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM
ETAP II
Analiza zapotrzebowania na kadry w branżach
uznanych za strategiczne dla dolnośląskiego rynku
pracy
Badanie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.4.: Przewidywanie Zmiany Gospodarczej.
Wykonawcy projektu
Lider Projektu:
AGERON POLSKA
ul. Wiśniowa 40B
02-520 Warszawa
Tel.: (022) 646 42 21
Fax: (022) 646 42 23
Partnerzy:
AGERON INTERNACIONAL, S.L.
Avda. de las Dos Castillas, 33
Ática. Edificio 7
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, Hiszpania
tel.: +34 91 714 13 93
fax.: +34 91 714 14 84
PEOPLE MATTERS, S.L.
c/ Serrano, 21
28001 Madrid, Hiszpania
tel./fax: +34 91781 06 80
2
Faza realizacji projektu
•
Niniejsze opracowanie jest efektem badania w ramach II etapu projektu ,
polegającego na analizie zapotrzebowania na kadry w branżach uznanych za
strategiczne dla dolnośląskiego rynku pracy
ETAP I
Analiza struktury
zawodowej mieszkańców
Dolnego Śląska i kierunków
rozwoju
- Analiza danych
wtórnych
- Wywiady z
ekspertami
ETAP II
Analiza zapotrzebowania
na kadry w branżach
uznanych za strategiczne
dla dolnośląskiego rynku
pracy
- Badanie ilościowe
wśród
przedsiębiorstw
- Wywiady ze
specjalistami z branż
strategicznych
ETAP III
Prognoza rozwoju
dolnośląskiego rynku pracy i
rekomendacje
- Panel ekspercki
- Opracowanie
raportu końcowego
3
Agenda
1. Nastroje przedsiębiorców
2. Działania inwestycyjne
3. Struktura i dynamika zatrudnienia
4. Profil idealnego kandydata
5. Oferta edukacyjna
6. Prognoza zapotrzebowania na kadry
7. Formy doszkalania pracowników
8. Wnioski i rekomendacje
4
Wskaźnik nastrojów przedsiębiorców
- metoda wyliczania
Ocenę nastrojów przedsiębiorców oparto na wskaźniku nastrojów, wyliczanym
zgodnie z poniższą formułą:
Wskaźnik nastrojów = (E + 1/2D) – (A + 1/2B)
gdzie:
A – odsetek odpowiedzi wskazujących na zdecydowane pogorszenie
B – odsetek odpowiedzi wskazujących na pogorszenie
C – odsetek odpowiedzi wskazujących na brak zmian
D – odsetek odpowiedzi wskazujących na poprawę
E – odsetek odpowiedzi wskazujących na zdecydowaną poprawę
Uwaga: Wskaźnik przyjmuje wartości od -100 (skrajny pesymizm)
do +100 (skrajny optymizm)
5
Porównanie nastrojów przedsiębiorców branż
strategicznych
•
W ocenie przyszłej kondycji sektora oraz wielkości obrotów przedsiębiorstw z branż
strategicznych, przeważają nastroje pozytywne, co wskazuje na odwrócenie
negatywnych tendencji na rynku
•
Pracodawcy bardzie optymistycznie postrzegają przyszłą wielkość obrotów firmy,
niż kondycję sektora, z wyjątkiem pracodawców z branży chemicznej
Branża
chemiczna
Branża Branża hoteli i
Branża
elektroniczna restauracji
informatyczna
Branża
działalności
pozostałej
40
30
OPTYMIZM
20
10
0
-10
PESYMIZM
-20
Ocena zmiany sytuacji
ekonomicznej sektora w ciągu
ostatnich 12 miesięcy (pkt.)
Ocena zmiany sytuacji
ekonomicznej sektora w ciągu
najbliższych 12 miesięcy (pkt.)
Ocena zmiany wielkości obrotów
firmy w ciągu najbliższych 12
miesięcy (pkt.)
-30
-40
6
Porównanie nastrojów przedsiębiorców branż
strategicznych - wnioski
•
Spowolnienie gospodarcze w największym stopniu dotknęło branżę elektroniczną,
przy czym zauważa się już oznaki odwrócenia niekorzystnych tendencji i
optymistyczne prognozy na przyszłość
•
Najlepszych perspektyw kondycji sektora oczekuje się wśród przedsiębiorstw z
branży elektronicznej oraz branży chemicznej
•
Najmniejszy poziom optymizmu obserwuje się w branży hoteli i restauracji – 29%
przedsiębiorstw prognozuje dalsze pogorszenie kondycji sektora
•
Osłabienie koniunktury gospodarczej w największym stopniu dotknęło małe
przedsiębiorstwa
•
Podobnie w przypadku oczekiwań przedsiębiorców względem przyszłości – w
ocenie przyszłych obrotów, przewaga optymistów w segmencie małych
przedsiębiorstw jest niewielka, podczas gdy w przypadku średnich i dużych
przedsiębiorstw wartości wskaźników nastrojów przyjęły wartości odpowiednio
+18 i +17 punktów
7
Agenda
1. Nastroje przedsiębiorców
2. Działania inwestycyjne
3. Struktura i dynamika zatrudnienia
4. Profil idealnego kandydata
5. Oferta edukacyjna
6. Prognoza zapotrzebowania na kadry
7. Formy doszkalania pracowników
8. Wnioski i rekomendacje
8
Działania inwestycyjne przedsiębiorstw
•
Przewidywania przedsiębiorstw odnośnie kondycji ekonomicznej sektora oraz
wielkości obrotów firmy w najbliższych 12 miesiącach mają niewątpliwie wpływ na
ich plany inwestycyjne
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Chemia
Elektronika
tak
Hotele i Restauracje
nie
Informatyka
Działalność pozostała
•
Ponad połowa przedsiębiorstw, działających w ramach omawianych branż, planuje
podjęcie działań inwestycyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przy czym
największy udział tych firm zaobserwowano w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw
•
Największy odsetek firm planujących działania inwestycyjne odnotowano w
sektorze informatycznym, elektronicznym oraz chemicznym, natomiast
stosunkowo najmniej firm planuje działania inwestycyjne w branży pozostałej
działalności gospodarczej oraz w branży hoteli i restauracji.
9
Kierunki inwestycji
•
Głównymi kierunkami inwestycji firm są inwestycje w rozszerzenie oferty
produktowej i usługowej, wiedzę i umiejętności pracowników oraz doskonalenie
istniejących produktów i usług
•
Stosunkowo najmniej firm planuje podjęcie działań inwestycyjnych związanych z
rozbudową sieci dystrybucji
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
nieruchomości
park maszynowy
technologie
doskonalenie istniejących produktów i usług
rozszerzenie oferty produktowej i usługowej
wiedza i umiejętności pracowników
zwiększenie efektywności pracy
działania promocyjne i reklamowe
sieć dystrybucji
inne
10
Kierunki inwestycji – porównanie branż
•
Planowane kierunki inwestycji różnią się w ramach poszczególnych branż
•
W branży chemicznej relatywnie najwięcej środków przeznaczonych zostanie na
inwestycje w rozbudowę i modernizację parku maszynowego oraz technologie
•
Inwestycje przedsiębiorstw produkujących sprzęt RTV skupią się głównie wokół
rozbudowy parku maszynowego oraz zwiększania efektywności pracy
•
Większość środków inwestycyjnych przedsiębiorstw z branży hoteli i restauracji
zostanie przeznaczonych na zakup i modernizację nieruchomości
•
Kierunki inwestycji przedsiębiorstw z branży informatycznej są zróżnicowane, przy
czym zdecydowana większość planuje przeznaczyć środki m.in. na inwestycje w
wiedzę i umiejętności pracowników.
•
W branży działalności gospodarczej pozostałej, inwestycje będą się skupiać głównie
na rozszerzeniu oferty produktowej i usługowej oraz zwiększaniu efektywności
pracy
11
Agenda
1. Nastroje przedsiębiorców
2. Działania inwestycyjne
3. Struktura i dynamika zatrudnienia
4. Profil idealnego kandydata
5. Oferta edukacyjna
6. Prognoza zapotrzebowania na kadry
7. Formy doszkalania pracowników
8. Wnioski i rekomendacje
12
Struktura zatrudnienia pod kątem grup zawodowych
•
W strukturze kluczowych zawodów pięciu strategicznych branż dominującą grupą
jest grupa pracowników przy pracach prostych
•
Specjaliści stanowią blisko 17% ogółu pracowników
•
Największy udział zatrudnionych specjalistów zaobserwowano w branży
informatycznej, chemicznej oraz w działalności gospodarczej pozostałej
Kadra kierownicza
6%
Specjaliści
17%
36%
Technicy i inny średni personel
Pracownicy biurowi
5%
4%
15%
15%
3%
Pracownicy usług osobistych i
sprzedawcy
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
Operatorzy i monterzy maszyn i
urządzeń
Pracownicy przy pracach prostych
13
Struktura zatrudnienia ze względu na formy
zatrudnienia
•
Najpopularniejszą formą zatrudnienia pracowników w badanych pięciu branżach
jest umowa o pracę na czas określony
•
Największy udział pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę na czas
nieokreślony zaobserwowano w branży informatycznej, natomiast najmniejszy– w
branży elektronicznej
<1%
<1%
10%
<1%
umowa o pracę na czas nieokreślony
<1%
2%
1%
umowa o pracę na czas określony
umowa-zlecenie
38%
umowa o dzieło
umowa o pracę nakładczą
49%
umowa dotycząca praw autorskich
kontrakt menedżerski
samozatrudnienie
staż/praktyka
14
Struktura wykształcenia pracowników
•
W strukturze wykształcenia pracowników omawianych branż, najliczniejszymi
grupami pracowników są pracownicy z wykształceniem zasadniczym zawodowym,
wyższym oraz średnim zawodowym i policealnym
•
Najwyższy odsetek pracowników z wykształceniem wyższym zaobserwowano w
branży informatycznej
•
Relatywnie najwyższy udział pracowników z wykształceniem średnim
ogólnokształcącym zaobserwowano w branży hoteli i restauracji
15%
wyższe
27%
średnie zawodowe i policealne
średnie ogólnokształcące
29%
zasadnicze zawodowe
22%
7%
gimnazjalne i poniżej
15
Struktura wiekowa pracowników
•
Pracownicy zatrudnieni w omawianych branżach to głównie osoby w wieku 25-49
lat
•
Największy udział zatrudnionych pracowników w wieku poniżej 24 lat
zaobserwowano w branży hoteli i restauracji, a najmniejszy – w branży
informatycznej
•
Największy udział pracowników w wieku powyżej 50 lat odnotowano w branży
działalności gospodarczej pozostałej oraz w branży chemicznej
12%
28%
<24 lata
25-49 lat
>50 lat
60%
16
Staż pracy pracowników
•
Staż pracy większości pracowników firm działających w ramach sektorów
poddanych analizie, zawiera się w przedziale 1 – 3 lat
•
Najmniejszy poziom fluktuacji kadr obserwuje się w branży chemicznej, natomiast
największy – w branży elektronicznej
7%
poniżej 3 miesięcy
19%
36%
3 miesiące - do 1 roku
1 rok - do 3 lat
39%
powyżej 3 lat
17
Ocena aktualnego stanu zatrudnienia
•
W ocenie aktualnego stanu zatrudnienia w firmie w stosunku do realnych potrzeb,
73% firm deklaruje, że liczba zatrudnionych w firmie jest odpowiednia
•
9% firm uważa, że liczba zatrudnionych jest zbyt duża w stosunku do potrzeb
•
18% firm jest zdania, że liczba zatrudnionych jest zbyt mała
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Chemia
Elektronika
Hotele i Restauracje
Informatyka
planowana jest ogólnie redukcja
zatrudnienia
jednoczesne zwiększenie zatrudnienia
na innych stanowiskach
planowany jest ogólnie wzrost
zatrudnienia
Działalność pozostała
OGÓŁEM
18
Plany dotyczące zatrudnienia - branże
•
Znacznego wzrostu zatrudnienia należy oczekiwać w branży elektronicznej,
chemicznej i informatycznej
•
Największy udział przedsiębiorców, planujących ogólną redukcję zatrudnienia w
ciągu najbliższych 12 miesięcy zaobserwowano w branży hoteli i restauracji
0%
Chemia
20%
40%
60%
80%
100%
planowana jest ogólnie redukcja
zatrudnienia
Elektronika
Hotele i Restauracje
Informatyka
Działalność pozostała
jednoczesne zwiększenie
zatrudnienia na innych
stanowiskach
planowany jest ogólnie wzrost
zatrudnienia
nie przewidujemy zmian w
poziomie zatrudnienia
OGÓŁEM
19
Plany dotyczące zatrudnienia – segmenty wielkości
przedsiębiorstw
•
Plany dotyczące poziomu zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy różnią się
w zależności od segmentu wielkości przedsiębiorstwa
•
Najmniejszych zmian w poziomie zatrudnienia należy oczekiwać w segmencie
małych przedsiębiorstw
•
W segmencie dużych przedsiębiorstw należy oczekiwać wyraźnego wzrostu
zatrudnienia
ogólna redukcja zatrudnienia
duże
redukcja zatrudnienia na jednych
stanowiskach i wzrost na innych
średnie
ogólny wzrost zatrudnienia
brak zmian w poziomie zatrudnienia
małe
0%
20%
40%
60%
80%
100%
20
Plany dotyczące zatrudnienia – podsumowanie
90%
% firm planujących ogólny wzrost zatrudnienia
80%
24.
32.
70%
60%
72.
50%
74.
40%
24.
32.
72.
74.
30%
24.
55.
20%
32.
74.
55.
10%
0%
pesymizm
optymizm
•
Największy udział firm, planujących ogólne zwiększenie liczby etatów, zaobserwowano
wśród dużych przedsiębiorstw branży chemicznej oraz elektronicznej
•
Stosunkowo najmniejszy wzrost zatrudnienia prognozuje się w branży hoteli i restauracji
21
Przyczyny redukcji zatrudnienia
•
Głównymi przyczynami redukcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach planujących
ograniczenie liczby zatrudnionych w ciągu najbliższych 12 miesięcy są:
– brak popytu na produktu i usługi firmy
– sezonowy spadek zapotrzebowania na pracowników, szczególnie w przypadku
firm z branży hoteli i restauracji
0%
5%
10%
15%
20%
trudności finansowe
19%
zwiększenie efektywności / automatyzacja pracy
19%
17%
reorganizacja działalności firmy
2%
25%
sezonowy spadek zapotrzebowania na pracowników
inne
30%
25%
brak popytu na produkty/usługi
odchodzenie pracowników na emeryturę
25%
7%
22
Przyczyny wzrostu zatrudnienia
•
Podstawowymi przyczynami wzrostu zatrudnienia w 31% firm planujących ogólne
powiększenie liczby zatrudnionych w ciągu najbliższych 12 miesięcy są:
– wzrost popytu na produkty i usługi
– rozszerzenie zakresu działalności firmy
0%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
47%
wzrost popytu na produkty/usługi
polepszenie sytuacji finansowej
9%
17%
reorganizacja działalności firmy
40%
rozszerzenie zakresu działalności
sezonowy wzrost zapotrzebowania na pracowników
inne
12%
11%
23
Przyczyny trudności w znalezieniu odpowiednich
pracowników
•
Do podstawowych przyczyn trudności w rekrutacji pracodawcy zaliczyli przede
wszystkim:
– wysokie wymagania płacowe kandydatów
– nieodpowiedni system kształcenia
– niedobór osób kształcących się w poszukiwanych zawodach
0%
5%
10%
15%
20%
25%
nieodpowiedni system kształcenia
12%
27%
wysokie wymagania płacowe
emigracja osób o poszukiwanych kwalifikacjach
inne
30%
22%
niedobór osób kształcących się w tych zawodach
słaba mobilność pracowników
25%
12%
17%
24
Agenda
1. Nastroje przedsiębiorców
2. Działania inwestycyjne
3. Struktura i dynamika zatrudnienia
4. Profil idealnego kandydata
5. Oferta edukacyjna
6. Prognoza zapotrzebowania na kadry
7. Formy doszkalania pracowników
8. Wnioski i rekomendacje
25
Ocena kwalifikacji i cech osobowościowych
• Do oceny istotności kwalifikacji i cech osobowościowych posłużono się
skalą pięciostopniową, gdzie 1=bardzo istotne, 2=raczej istotne, 3=ciężko
ocenić, 4=raczej nieistotne, 5=zupełnie nieistotne
• Ocena istotności kwalifikacji i cech osobowościowych w układzie
branżowym oraz w ramach poszczególnych grup zawodowych pozwoliła na
określenie kluczowych kompetencji i umiejętności idealnego pracownika
• Pracodawcy przypisują większą istotność cechom osobowościowym, niż
kwalifikacjom kandydata
26
Kwalifikacje
•
Umiejętności praktyczne wykonywania zawodu oraz doświadczenie w zawodzie –
to podstawowe kwalifikacje pracownika
Doświadczenie w
zawodzie
3.0
OCENA
Prawo jazdy
2.5
Wykształcenie
kierunkowe dla
zawodu
2.0
Chemia
1.5
Elektronika
Uprawnienia
zawodowe
1.0
Umiejętności
praktyczne
Hotele i Restauracje
Informatyka
Działalność pozostała
Praktyczna znajomość
programów
komputerowych
Znajomość obsługi
komputera
Znajomość języków
obcych
27
Kwalifikacje
•
Istotność wykształcenia kierunkowego została oceniona podobnie przez
pracodawców ze wszystkich branż
•
Znajomość obsługi komputera jest kluczową kwalifikacją kandydatów ubiegających
się o pracę w branży informatycznej i stosunkowo najmniej ważną w przypadku
stanowisk w branży elektronicznej oraz hoteli i restauracji
•
Uprawnienia zawodowe mają największe znaczenie dla pracodawców z branży
chemicznej oraz działalności gospodarczej pozostałej
•
O istotności kwalifikacji pracowników decyduje w dużym stopniu grupa zawodowa,
do której należy oferowane stanowisko pracy
•
Umiejętności praktyczne wykonywania zawodu wskazane zostały jako istotne na
wszystkich szczeblach stanowisk
•
W przypadku pracowników biurowych zwraca się uwagę na znajomość obsługi
komputera oraz praktyczną znajomość programów komputerowych
•
W grupie robotników przemysłowych i rzemieślników, operatorów i monterów
maszyn i urządzeń oraz pracowników przy pracach prostych doświadczenie nie
odgrywa już tak ważnej roli
28
Cechy osobowościowe
•
Idealny kandydat powinien być osobą odpowiedzialną, systematyczną, posiadającą
umiejętności pracy w zespole, a także pracy samodzielnej
Umiejętności
analityczne
Samodzielność
3
OCENA
Umiejętność
pracy w zespole
2.5
2
Odpowiedzialn
ość
Umiejętności
interpersonalne
1.5
Chemia
Elektronika
Hotele i Restauracje
1
Odporność na
stres
Kreatywność
Informatyka
Działalność pozostała
Systematycznoś
ć
Komunikatywn
ość
Umiejętność
podejmowania
decyzji
Umiejętności
negocjacyjne
29
Cechy osobowościowe
•
Średnio najniższe oceny cech osobowościowych odnotowano w branży
elektronicznej oraz chemicznej, natomiast najwyższe – w branży informatycznej,
działalności gospodarczej pozostałej oraz hoteli i restauracji
•
O istotności cech osobowościowych pracowników decyduje w dużym stopniu
grupa zawodowa, do której należy oferowane stanowisko pracy
•
O istotności cech osobowościowych pracowników decyduje w dużym stopniu
grupa zawodowa, do której należy oferowane stanowisko pracy
•
Do najważniejszych cech kadry kierowniczej zaliczono umiejętność podejmowania
decyzji oraz odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, odporność na
stres i umiejętności interpersonalne
•
Specjaliści powinni charakteryzować takimi cechami, jak: samodzielność,
umiejętność pracy w zespole, systematyczność i odpowiedzialność
•
Pożądanymi cechami pracowników usług osobistych i sprzedawców są umiejętność
pracy w zespole i odpowiedzialność, a także samodzielność, komunikatywność i
systematyczność
30
Agenda
1. Nastroje przedsiębiorców
2. Działania inwestycyjne
3. Struktura i dynamika zatrudnienia
4. Profil idealnego kandydata
5. Oferta edukacyjna
6. Prognoza zapotrzebowania na kadry
7. Formy doszkalania pracowników
8. Wnioski i rekomendacje
31
Szkolnictwo wyższe
•
Na Dolnym Śląsku istnieje możliwość studiowania na 47 uczelniach wyższych, w
tym na 15 uczelniach państwowych
•
W roku akademickim 2008/2009 studiowało na nich ponad 173 tys. studentów i w
ostatnich latach liczba ta systematycznie rosła, przy czym systematycznie zmniejsza
się liczba studentów uczelni publicznych, a rośnie liczba studentów uczelni
niepublicznych
140,000
174,000
120,000
172,000
100,000
170,000
80,000
publiczne
168,000
60,000
166,000
40,000
niepubliczne
razem
164,000
20,000
0
162,000
2004
2005
2006
2007
2008
32
Szkolnictwo ponadgimnazjalne
•
Od kilku lat wśród szkół ponadgimnazjalnych utrzymuje się stała tendencja
spadkowa
•
Podczas gdy w 2005 roku w województwie dolnośląskim do szkół
ponadgimnazjalnych uczęszczało 142.357 uczniów, to już trzy lata później było ich
jedynie 129.851, czyli o 12.506 mniej
60,000
144,000
142,000
50,000
140,000
138,000
40,000
136,000
134,000
30,000
132,000
130,000
20,000
128,000
126,000
10,000
Licea ogólnokształcące
Szkoły policealne
Licea profilowane
Technika
Szkoły zawodowe
razem
124,000
-
122,000
2005
2006
2007
2008
33
Ocena jakości kształcenia
•
W opiniach pracodawców na temat jakości kształcenia kadr na Dolnym Śląsku
przeważają głosy pozytywne
•
Negatywnie o jakości kształcenia wypowiedziało się 38% respondentów
•
Najlepiej o jakości kształcenia kadr w województwie wypowiedzieli się pracodawcy
z branży informatycznej oraz działalności gospodarczej pozostałej
•
Opinie negatywne przeważyły w przypadku pracodawców z branży elektronicznej
•
Pracodawcy rozróżniają jakość kształcenia absolwentów szkół wyższych i jakość
kształcenia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
•
Jakość kształcenia uczelni wyższych jest w opinii pracodawców wyższa, niż jakość
kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
•
Pracodawcy oczekują poprawy jakości kształcenia absolwentów szkół
ponadgimanzjalnych
34
Obszary poprawy kształcenia absolwentów
•
85% firm wskazało na konieczność zwiększenia poziomu umiejętności praktycznych
wykonywania zawodu wśród absolwentów
•
Pracodawcy rekomendują także poprawę znajomości języków obcych, jakości
kształcenia w zakresie kwalifikacji miękkich oraz w zakresie specyficznych
zagadnień dotyczących branży
•
O zwiększeniu poziomu znajomości języków obcych wypowiedziało się tylko 18%
firm z branży elektronicznej i 34% z branży działalności gospodarczej pozostałej
0%
10%
20%
30%
40%
50%
70%
80%
90%
15%
wiedza teoretyczna
85%
umiejętności praktyczne
44%
znajomość języków obcych
22%
umiejętność obsługi komputera
39%
znajomość branży
43%
w zakresie kwalifikacji miękkich
w innym zakresie
60%
4%
35
Wyzwania wobec edukacji
•
Konieczność zbliżenia środowiska edukacyjnego i przemysłu
•
Umożliwienie studentom w szerokim zakresie odbywania praktyk
•
Prowadzenie prac badawczych w oparciu o potrzeby przemysłu korzystając z jego
wsparcia finansowego/technologicznego  edukacja musi przekonać branżę, że
poniesione nakłady przełożą się na zysk dla przedsiębiorstwa
•
Promocja kierunków pożądanych w branżach strategicznych
•
Prowadzenie diagnozy potrzeb rynku poprzez kontakt przedsiębiorstw z
instytucjami edukacyjnymi
•
Wdrożenie programów nauki nowoczesnych technologii informatycznych
stosowanych w branżach strategicznych
36
Agenda
1. Nastroje przedsiębiorców
2. Działania inwestycyjne
3. Struktura i dynamika zatrudnienia
4. Profil idealnego kandydata
5. Oferta edukacyjna
6. Prognoza zapotrzebowania na kadry
7. Formy doszkalania pracowników
8. Wnioski i rekomendacje
37
Rynek pracy i jego otoczenie
GOSPODARCZE
DEMOGRAFICZNE
• Struktura ludności według płci i wieku
• Migracje ludności
• Sytuacja gospodarcza regionu
• Eksport
• Struktura PKB
• Sytuacja poszczególnych branż
PODAŻ / POPYT
SPOŁECZNE
• Aktywność zawodowa
• Edukacja
• Bezrobocie
INSTYTUCJONALNO- PRAWNE
• Programy innowacji i rozwoju
• Normy prawne
38
Identyfikacja luki na rynku pracy w układzie zawodowokwalifikacyjnym
POPYT – PODAŻ = LUKA
Czynniki wpływające na
stronę popytową:
• tempo rozwoju branży
• nastroje
przedsiębiorstw
• stopień rozwoju
gospodarczego i
realizacja założonych
scenariuszy wzrostu
słabnącego
rozwoju
skoku
cywilizacyjnego
Czynniki wpływające na
stronę podażową:
• Liczba uczniów
kształcących się pod
kątem pracy w branży
• Liczba szkół
ponadgimnazjalnych i
uczelni wyższych
• Jakość kształcenia
LUKA ILOŚCIOWA
LUKA JAKOŚCIOWA
39
Specjaliści
• Z punktu widzenia branż strategicznych na Dolnym Śląsku szczególnie
wyraźne i niekorzystne jest niedopasowanie podaży do popytu
zgłaszanego przez pracodawców wśród specjalistów
• Luka jakościowa, wynikająca z nieodpowiedniego systemu kształcenia,
dotyczy przede wszystkim informatyków, a w dalszej kolejności inżynierów
i chemików
• Niedopasowanie podaży pogłębiane jest malejącą liczbą studentów na
tych kierunkach
• Prognozuje się, że w perspektywie najbliższych 2 lat braki kadrowe w
grupie specjalistów będą odczuwalne w znacznym stopniu
40
Technicy i średni personel
• W grupie techników i średniego personelu obserwuje się lukę o
charakterze jakościowym oraz ilościowym
• Z jednej strony, obserwuje się spadek liczby techników, co ogranicza podaż
absolwentów wyszkolonych do pracy na stanowiskach technicznych
• O jakościowym charakterze niedopasowania świadczy nieodpowiednia
jakość kształcenia na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, przekładająca
się na brak kwalifikacji absolwentów, kluczowych z punktu widzenia
pracodawców
41
Pracownicy biurowi
• Pracownicy biurowi stanowią stosunkowo niewielką grupę pracowników w
ramach każdej z omawianych branż strategicznych
• Obecnie wielu pracodawców zgłasza zwiększone zapotrzebowanie na
stanowiska obsługi biurowej
• Nie przewiduje się długotrwałego wzrostu poziomu zatrudnienia na tych
stanowiskach
• W perspektywie 2-3 lat nie należy spodziewać się wystąpienia istotnych
braków kadrowych w tej grupie zawodowej
42
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
• W przypadku grupy pracowników usług osobistych i sprzedawców zauważa
się istnienie luki między popytem a podażą na tę grupę zawodową
• Z jednej strony maleje liczba uczniów kształcących się w najczęściej
spotykanych zawodach tej grupy
• W kontekście luki jakościowej, wskazuje się na brak wykwalifikowanych
pracowników, reprezentujących wysoki poziom świadczonych usług i tym
samym zapewniających konkurencyjność pracodawcy
• Warto także podkreślić wysoki stopień rotacji kadr w grupie pracowników
usług osobistych i sprzedawców
• Prognozuje się, że popyt na wykwalifikowanych pracowników tej grupy
zawodowej będzie rosnąć wraz ze wzrostem jakości usług świadczonych
przez przedsiębiorstwa
43
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
• Z punktu widzenia grup zawodów związanych z branżami strategicznymi
województwa dolnośląskiego, grupa robotników przemysłowych i
rzemieślników znajduje zatrudnienie głównie w przemyśle chemicznym
elektronicznym
• Zapotrzebowanie na robotników pomocniczych w przemyśle chemicznym
będzie w najbliższym czasie rosło
• W przemyśle elektronicznym należy oczekiwać stabilnego wzrostu
poziomu zatrudnienia, postępującego w tempie zbliżonym do wzrostu
wielkości produkcji branży
• W dłuższym okresie może jednak wystąpić nadwyżka pracowników w tej
grupie zawodowej, w związku ze wzrostem automatyzacji produkcji i
wykorzystania w przemyśle zaawansowanych technologii
44
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń
• Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń stanowią obecnie najbardziej
liczną grupę w branży elektronicznej oraz chemicznej
• W przypadku stanowiska tej grupy zawodowej obserwuje się dużą lukę po
stronie podażowej, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym
• Od strony ilościowej wskazuje się na niewystarczającą liczbę osób
kształcących się w tym kierunku, wskutek likwidacji wielu techników i szkół
zawodowych w latach dziewięćdziesiątych
•
W kontekście luki jakościowej, zwraca się uwagę na niską elastyczność
absolwentów pod względem umiejętności technicznych
45
Pracownicy przy pracach prostych
• Pracownicy przy pracach prostych stanowią liczną grupę w strukturze
zawodowej pracowników analizowanych branż strategicznych
• W przypadku realizacji scenariusza słabnącego rozwoju, prognozuje się, że
udział pracowników przy pracach prostych w strukturze zatrudnienia
będzie istotny i będzie utrzymywał się na stabilnym poziomie
• Realizacja scenariusza skoku cywilizacyjnego zakłada zmniejszenie podaży
grupy pracowników przy pracach, przy czym popyt na kadry tego szczebla
będzie niezmieniony
• W obliczu powstania deficytu siły roboczej na rynku, niewykluczone jest,
że zapotrzebowanie na pracowników przy pracach prostych zaspokajane
będzie przez imigrację
46
Agenda
1. Nastroje przedsiębiorców
2. Działania inwestycyjne
3. Struktura i dynamika zatrudnienia
4. Profil idealnego kandydata
5. Oferta edukacyjna
6. Prognoza zapotrzebowania na kadry
7. Formy doszkalania pracowników
8. Wnioski i rekomendacje
47
Korzystanie ze szkoleń i kursów
•
Ze szkoleń i kursów doszkalających pracowników korzysta 70% przedsiębiorstw z
analizowanych branż strategicznych
•
Największy odsetek firm korzystających ze szkoleń zaobserwowano w branży
informatycznej , chemicznej i elektronicznej
•
W branży hoteli i restauracji z form doszkalania korzysta jedynie 56%
przedsiębiorców
•
Ze szkoleń i kursów korzysta 64% małych, 87% średnich i 88% dużych
przedsiębiorstw
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Chemia
Elektronika
Hotele i Restauracje
Korzystanie ze szkoleń
Niekorzystanie ze szkoleń
Informatyka
Działalność pozostała
OGÓŁEM
48
Sposoby finansowania szkoleń
•
Szkolenia finansowane są w większości przypadków ze środków własnych
pracodawcy
•
Z dofinansowania szkoleń ze środków unijnych korzysta 32% firm, natomiast 10%
uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez organizacje branżowe
•
Ze szkoleń dofinansowanych ze środków unijnych korzysta jedynie 7% firm z branży
elektronicznej i 21% z branży hoteli i restauracji
•
Największy stopień korzystania przez firmy z dofinansowań unijnych
zaobserwowano wśród firm z sektora informatycznego
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
93%
ze środków pracodawcy
ze środków pracownika
9%
10%
przez organizacje branżowe
w ramach dofinansowania z Urzędu Pracy
4%
32%
w ramach dofinansowania ze środków unijnych
w innym zakresie
5%
49
Ocena efektywności kursów i szkoleń
•
W ocenie 87% pracodawców, szkolenia i kursy specjalistyczne są efektywne
•
O efektywności studiów podyplomowych wypowiedziało się 76% pracodawców
•
Najmniej pozytywnie o efektywności szkoleń wypowiedzieli się pracodawcy z
branży hoteli i restauracji
•
W opinii 39% pracodawców z branży informatycznej studia podyplomowe są
nieefektywne
Ocena efektywności kursów i szkoleń specjalistycznych
11%
1% 10%
77%
Ocena efektywności studiów podyplomowych
21%
2%
12%
64%
50
Agenda
1. Nastroje przedsiębiorców
2. Działania inwestycyjne
3. Struktura i dynamika zatrudnienia
4. Profil idealnego kandydata
5. Oferta edukacyjna
6. Prognoza zapotrzebowania na kadry
7. Formy doszkalania pracowników
8. Wnioski i rekomendacje
51
Wnioski i rekomendacje 1
• Biorąc pod uwagę możliwe wsparcie ze strony władz regionalnych na rzecz
rozwoju branż strategicznych i kreowania w tych branżach nowych miejsc
pracy należałoby przede wszystkim skoncentrować siły na wsparciu firm w
realizacji planowanych inwestycji, szczególnie w przypadku małych i
średnich przedsiębiorstw, gdyż ich możliwości finansowania nowych
projektów są często najbardziej ograniczone
• Dysponując instrumentem, jakim jest Regionalny Program Operacyjny,
należałoby maksymalnie usprawnić proces pozyskiwania funduszy i
zachęcić firmy z branż strategicznych do wykorzystywania funduszy
unijnych na przewidywane przez nie inwestycje o charakterze
innowacyjnym
• Niewątpliwie istotne jest również wsparcie dla przedsiębiorstw z branż
strategicznych w planowanych przez nie inwestycjach w obszarze wiedzy i
umiejętności pracowników
52
Wnioski i rekomendacje 2
• Rzeczą ważną jest prowadzenie diagnozy potrzeb rynku poprzez kontakt
przedsiębiorstw z instytucjami edukacyjnymi i podejmowanie działań
mających na celu eliminację luk na rynku pracy, zarówno ilościowych, jak i
jakościowych
• W obliczy prognozowanego deficytu specjalistów-inżynierów, zaleca się
promowanie kierunków związanych z naukami ścisłymi i aktywne formy
wsparcia młodzieży w ukierunkowaniu na nauki ścisłe już w ostatnich
klasach gimnazjum i pierwszych klasach liceum
• Niezbędne jest wsparcie szkół wyższych w rozwoju zaplecza naukowego na
priorytetowych kierunkach, jak również wspieranie kontaktów pomiędzy
uczelniami a pracodawcami, w celu lepszego dopasowania programów
nauczania do potrzeb przyszłych pracodawców
53
Wnioski i rekomendacje 3
• W niwelowaniu przede wszystkim luki jakościowej większą rolę niż do tej
pory powinno odgrywać kształcenie ustawiczne, które pozwala na
stosunkowo szybkie dopasowywanie się pracowników do wymagań rynku
pracy
• W ramach studiów podyplomowych wskazane byłoby również zwiększenie
nacisku na kształcenie w zakresie umiejętności praktycznych
• Wśród szkoleń i kursów, które mogłyby pomóc w zmniejszeniu luki
jakościowej na rynku pracy najważniejsze to kursy i szkolenia w zakresie
umiejętności praktycznego wykonywania zawodu, a w przypadku
pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem - kursy języków
obcych
• Z drugiej strony jako bardzo istotne, często bardziej istotne od kwalifikacji
twardych, wskazuje się kwalifikacje miękkie pracowników
54
Dziękujemy za uwagę.
55
Download