Carina™ home – Respirator domowy

advertisement
Carina™home
Respirator domowy
Instrukcja użytkowania dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego
Oprogramowanie 2.n
2
Spis treści
Dla bezpieczeństwa Państwa i pacjentów
5
Informacje o aparacie Carina™home
9
Instalacja i podłączenie
15
Ustawianie jednostki
27
Codzienna praca
35
Konserwacja i pielęgnacja
51
Informacje techniczne
59
Skorowidz
69
3
4
Dla bezpieczeństwa Państwa i pacjentów
Ściśle przestrzegać instrukcji użycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Użycie zgodne z kwalifikacjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kontrole techniczne i bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nie nadaje się do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bezpieczne połączenie z innymi urządzeniami elektrycznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Odpowiedzialność za prawidłowe działanie lub uszkodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pacjenci wymagający wentylacji wymuszonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5
Dla bezpieczeństwa Państwa i pacjentów
Ściśle przestrzegać instrukcji użycia
Dla bezpieczeństwa Państwa
i pacjentów
Ściśle przestrzegać instrukcji użycia
Aparatu Carina™home wolno używać jedynie zgodnie
z zaleceniami lekarza. Każde użycie jednostki wymaga pełnego
zrozumienia i ścisłego przestrzegania niniejszej instrukcji.
Zastosowanie jednostki może być wyłącznie takie, jak opisano
w niniejszej instrukcji.
Użycie zgodne z kwalifikacjami
Jednostka może być używana wyłącznie przez osoby
w wystarczający sposób z nią zapoznane.
Jednostka nie może być nigdy obsługiwana przez dzieci.
Pacjent nie może znajdować się pod nadzorem dzieci.
Konserwacja
Jednostka podlega przeglądom i corocznemu serwisowaniu
przez specjalistyczny personel przeszkolony przez firmę Dräger.
Jednostka może być naprawiana jedynie przez specjalistyczny
personel przeszkolony przez firmę Dräger. Zalecamy zawarcie
umowy serwisowej z DrägerService oraz zlecanie wszystkich
napraw serwisowi firmy Dräger.
Do prac konserwacyjnych wolno używać wyłącznie oryginalnych
części zamiennych firmy Dräger (patrz rozdział "Konserwacja
i pielęgnacja" na stronie 52).
Kontrole techniczne i bezpieczeństwa
Republika Federalna Niemiec:
Jednostka musi podlegać regularnym testom zgodnie
z niemieckimi przepisami dot. działania produktów medycznych
(MPBetreibV), patrz rozdział "Konserwacja i pielęgnacja" na
stronie 52.
Inne kraje:
Testy i przeglądy techniczne jednostki należy wykonywać zgodnie
z miejscowymi przepisami, patrz rozdział "Konserwacja
i pielęgnacja" na stronie 52.
6
Dla bezpieczeństwa Państwa i pacjentów
Akcesoria
Akcesoria
Używać wyłącznie akcesoriów wymienionych w liście
zamówieniowej, patrz rozdział "Części zamienne i zużywające
się" na stronie 65 i rozdział "Akcesoria" na stronie 68.
Uwaga: Nawet akcesoria wielokrotnego użytku (n p. części
podlegające czyszczeniu i/lub sterylizacji) mają ograniczoną
żywotność. Zużycie i pęknięcia mogą ulec zwiększeniu,
a żywotność zredukowana w rezultacie działania różnych
czynników podczas używania i kondycjonowania takich części
(n p. pozostałości środków dezynfekcyjnych po autoklawie mogą
powodować korozję materiału). Części takie należy wymieniać
natychmiast, jeżeli widoczne są zewnętrzne oznaki zużycia, takie
jak pęknięcia, deformacje, przebarwienia, łuszczenie itd.
Nie nadaje się do użytku w obszarach zagrożonych
wybuchem
Jednostka nie nadaje się do użytku w obszarach, w których
możliwe jest występowanie mieszanin paliwa lub wybuchowych
gazów.
Bezpieczne połączenie z innymi urządzeniami elektrycznymi
Połączenia elektryczne z urządzeniami niewymienionymi
w niniejszej instrukcji obsługi można wykonywać wyłącznie po
konsultacji z danym producentem lub specjalistą.
Ogólne informacje nt. zgodności elektromagnetycznej (EMC)
odpowiednio do międzynarodowej normy EMC
IEC 60601-1-2:2001
Elektryczne urządzenia medyczne wymagają specjalnej
środków ostrożności w odniesieniu do zgodności
elektromagnetycznej (EMC) i należy je instalować i uruchamiać
zgodnie z informacją EMC zawartą w rozdział "Deklaracja EMC"
na stronie 62.
Patrz strona 60 – informacje techniczne.
Przenośne urządzenia telekomunikacyjne mogą mieć
negatywny wpływ na elektryczne urządzenia medyczne.
Wtyków złączy oznaczonych symbolem
ostrzegawczym ESD nie wolno dotykać ani
podłączać, chyba że stosowane są odpowiednie
procedury ESD. Takie procedury mogą obejmować
stosowanie odzieży i obuwia antystatycznego,
dotykanie słupków uziemiających przed i w czasie podłączania
wtyków lub używanie izolacji elektrycznej i rękawic
antystatycznych. Personel wykonujący powyższe czynności
powinien zostać odpowiednio przeszkolony.
7
Dla bezpieczeństwa Państwa i pacjentów
Odpowiedzialność za prawidłowe działanie lub uszkodzenia
Odpowiedzialność za prawidłowe działanie lub uszkodzenia
Odpowiedzialność za prawidłowe działanie jednostki zostaje
nieodwracalnie przeniesione na właściciela lub użytkownika
wtedy, gdy serwisowanie lub naprawa jednostki jest wykonywana
przez personel niezatrudniony lub nieprzeszkolony przez
DrägerService lub gdy jednostka jest używana w posób
niezgodny z przeznaczeniem. Firma Dräger nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane wskutek
nieprzestrzegania powyższych zaleceń. Powyższe zalecenia nie
zmieniają również warunków gwarancji i odpowiedzialności
zawartych w warunkach sprzedaży i dostaw firmy Dräger.
Pacjenci wymagający wentylacji wymuszonej
Pacjenci tacy mogą znaleźć się w krytycznej sytuacji w przypadku
awarii jednostki lub trwającej kilka godzin awarii zasilania. Z tego
powodu:
Zawsze należy posiadać gotową do pracy jednostkę zapasową!
Pacjent musi być zapoznany z alternatywnymi formami
wentylacji: Oddychanie typu "frog breathing" (językowo-gardłowe)
lub użycie worka do wentylacji ręcznej.
Zawsze dostępny musi być numer awaryjny lokalnego pogotowia
ratunkowego.
Zawsze musi być dostępne zasilanie z baterii zewnętrznych.
Dräger Medical b.v., Best, Holandia
8
^
Informacje o aparacie Carina™home
Dla kogo przeznaczona jest niniejsza instrukcja obsługi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
W jakim celu używa się aparatu Carina™home? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kto może używać aparat Carina™home? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Gdzie można używać aparatu Carina™home? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Należy unikać niedozwolonych stref! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Jak działa aparat Carina™home?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Wprowadzenie Carina™home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
9
Informacje o aparacie Carina™home
Dla kogo przeznaczona jest niniejsza instrukcja obsługi?
Informacje o aparacie Carina™home
Dla kogo przeznaczona jest niniejsza instrukcja
obsługi?
Dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego. Dla personelu
medycznego i technicznego przygotowano osobną instrukcję.
W jakim celu używa się aparatu Carina™home?
Użycie zgodne z przeznaczeniem:
Do nieprzerwanej wentylacji pacjentów z kontrolowanym
ciśnieniem i wentylacji z regulowanym ciśnieniem i kontrolowaną
objętowścią u pacjentów z niewydolnością oddechową, przy
zastosowaniu powietrza otoczenia, również z dodatkiem tlenu.
Dla pacjentów o ciężarze ciała większym niż 5 kg i objętości
oddechowej co najmniej 50 mL. Dla inwazyjnej i nieinwazyjnej,
kontrolowanej i wspomaganej wentylacji.
Kto może używać aparat Carina™home?
Osoby bez medycznego wykształcenia (pacjenci, ich krewni
i personel pielęgniarski), a także wykwalifikowani lekarze oraz
personel techniczny.
Gdzie można używać aparatu Carina™home?
W pozycji stacjonarnej (leżąc lub siedząc) lub ruchomej (na
wózku inwalidzkim), w szpitalu oraz poza nim (zastosowanie
domowe).
10
Informacje o aparacie Carina™home
Należy unikać niedozwolonych stref!
Należy unikać niedozwolonych stref!
Aparatu Carina™home nie wolno używać:
● w pobliżu urządzeń MRI
● w komorach hiperbarycznych
● na sali noworodków
● w pomieszczeniach rentgenowskich
● w połączeniu ze środkami znieczulającymi
● podczas stałej ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych
● w pomieszczeniach bez klimatyzacji, przy temperaturze
pomieszczenia ponad 35 °C lub przy skrajnie niskiej
temperaturze pomieszczenia (niebezpieczeństwo
uszkodzenia płuc, zwłaszcza u pacjentów po tracheotomii)
Trzymać z dala od promieniowania zakłócającego:
● silnego promieniowania elektromagnetycznego
● telefonów komórkowych
● sprzętu radiowego
● radiowych sieci komputerowych (Bluetooth i WLAN)
● radiowych pilotów zdalnego sterowania
(np. do sprzętu audio / wideo, bram garażowych)
Patrz również rozdział "Deklaracja EMC" na stronie 62.
Jak działa aparat Carina™home?
Wzrost ciśnienia: Silnik wentylatora o zmiennej prędkości.
System kontroli: Kontrolowany oprogramowaniem mikroprocesor
z klawiszami sensorycznymi do nawigacji po menu.
Dla dwóch osobnych grup użytkowników:
● Pacjenci i personel pielęgniarski oraz
● personel medyczny i techniczny.
Wyświetlacz: Wyświetlacz LCD.
Zasilanie:
● Napięcie sieciowe (do użytku domowego) lub
● zewnętrzne zasilanie DC
(np. akumulator samochodowy) lub
● bateria wewnętrzna (do zastosowania w czasie awarii
zasilania zewnętrznego).
11
Informacje o aparacie Carina™home
Wprowadzenie Carina™home
Wprowadzenie Carina™home
Poniższe uproszczone rysunki nie przedstawiają symboli
znajdujących się na elementach aparatu i wyświetlaczu. Zostały
one szczegółowo wyjaśnione w odpowiednich rozdziałach
niniejszej instrukcji użytkowania.
1
Część górna
Uchwyt
Wyświetlacz
Pięć klawiszy funkcyjnych
Klawisz menu
Wentylacja wł./wył.
Klawisz Enter vs klawisz OK
Plus
Minus
Wskaźnik włączonego zasilania
Podświetlany klawisz alarmowy
2
3
4
5
9
6
7
8
10
Uni-011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wskaźnik zasilania
Wentylacja wł./wył.
Pauza alarmu akustycznego
Podstawa
1
2
3
Podłączenie dla nawilżacza powietrza oddechowego
montowanego w dolnej części (element akcesoriów)
Przewód do podłączenia nawilżacza powietrza oddechowego
montowanego w dolnej części (element akcesoriów)
Kolektor systemu pacjenta (do stosowania wyłącznie przez
wykwalifikowany personel medyczny!)
3
2
Działanie zastawki wydechowej
1
Uni-014
Działanie zaworu przeciekowego
12
Informacje o aparacie Carina™home
Wprowadzenie Carina™home
Przód
1
2
3
Podłączenie linii pomiarowej dla zastawki wydechowej
Przyłącze przewodu wentylacyjnego
Awaryjny wlot powietrza oraz przepływ dla nadmiaru tlenu
Podłączenie linii pomiarowej dla zastawki wydechowej
1
2
Podłączenie dla przewodów wentylacyjnych
Tył
Uchwyt
Podłączenie dla zdalnego sterowania (element akcesoriów)
Podłączenie dla systemu przywołania pielęgniarki
Interfejs danych (dla transferu danych)
(nieużywana)
Filtr wlotowy
Podłączenie dla dodania tlenu
Podłączenie dla kabli zasilania sieciowego
Podłączenie dla kabli prądu stałego
Główny włącznik
Wyłącznik główny – wł.
1
2 3 4 5
6
7
8
9 10
Uni-013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Uni-012
3
Wyłącznik główny – wył.
Podłączenie dla zdalnego sterowania
Podłączenie dla systemu przywołania pielęgniarki
Interfejs danych
13
14
Instalacja i podłączenie
Kontrola dostarczonych części. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zagwarantowanie bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Podłączanie zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ponowne ładowanie baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Równoczesne zasilanie główne i DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ładowanie zewnętrznej baterii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zasilanie energią – przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Podłączanie systemu przewodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Inne elementy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Podłączanie zasilania w tlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Montaż filtra wlotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Podłączenie zdalnego sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Podłączanie systemu przywołania pielęgniarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Podłączanie interfejsu danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pacjenci z infekcją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Pacjenci po tracheotomii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Pozycja użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
15
Instalacja i podłączenie
Kontrola dostarczonych części
Instalacja i podłączenie
Kontrola dostarczonych części
Czy załączono wszystkie części?
1
2
3
4
5
6
Respirator domowy Carina™home i
worek,
2 filtry wlotowe oraz
kabel zasilania sieciowego oraz
instrukcja obsługi dla lekarzy i
Instrukcja użytkowania "dla pacjentów i personelu
pielęgniarskiego" versus "użytkownicy niefachowi"
3
1
4
a także, w zależności od konfiguracji zamówionego urządzenia,
7 jednorazowy przewód oddechowy i
8 zawór przeciekowy Silentflow™
2
5
6
Uni-001
lub
7 przewód oddechowy wielokrotnego użytku i
8 zawór przeciekowy Silentflow™
lub
9 jednorazowy przewód oddechowy z regulowaną zastawką
wydechową i
10 linia pomiarowa z adapterem (niewymagane)
Brak jakichkolwiek części należy zgłosić producentowi lub
sprzedawcy.
7
8
Uni-002
Używać tylko oryginalnych części firmy Dräger!
Części innych producentów nie wolno używać z aparatem
Carina™home!
Nieuszkodzone części
10
Wszystkie części należy skontrolować pod kątem uszkodzeń.
9
Wszelkie uszkodzone części należy zgłosić producentowi lub
sprzedawcy.
16
Uni-003
Jednostki nie wolno podłączać do zasilania i używać, jeżeli
jednostka lub akcesoria są w jakikolwiek sposób uszkodzone!
Instalacja i podłączenie
Instalacja
Instalacja
Jednostki wolno używać wyłącznie w dozwolonych warunkach
otoczenia (patrz rozdział "Należy unikać niedozwolonych stref!"
na stronie 11 oraz rozdział "Dane techniczne" na stronie 60).
Zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Trzymać z dala od
wybuchowych gazów!
Umieścić jednostkę na stabilnej, równej powierzchni. Upewnić
się, że otwory powietrza chłodzącego w tylnej części jednostki są
drożne (nie używać obrusów!). Jednostka musi być ustawiona
poziomo. Niewolno jej pochylać pod kątem większym niż 15°.
Uni-004
Zapewnić co najmniej 10 cm przestrzeni wokół jednostki, aby
umożliwić cyrkulację powietrza.
Nie przykrywać jednostki!
Nie umieszczać jednostki na łóżku pacjenta: poduszki i kołdry
utrudniają cyrkulację powietrza!
Nie wolno używać jednostki umieszczonej w torbie!
Zagwarantowanie bezpieczeństwa
Awaryjny wlot powietrza musi być drożny!
2
Przepływ dla nadmiaru tlenu musi być drożny!
3
Pokrywka ochronna połączenia do dodawania tlenu
musi pozostać na miejscu tak długo, jak długo
podłączone jest zasilanie w tlen!
O2
1+2
Uni-039
1
Wszystkie elementy zasilania w tlen należy chronić przed
olejem i smarem: ryzyko eksplozji wskutek samozapłonu!
3
Uni-038
Nie palić i nie używać otwartego ognia: niebezpieczeństwo
pożaru!
17
Instalacja i podłączenie
Podłączanie zasilania
Podłączanie zasilania
W przypadku stacjonarnego użycia, jednostka może być zasilana
z sieci lub ze źródła DC (bateria zewnętrzna, akumulator
samochodowy). W obu przypadkach zewnętrzna bateria jest
ponownie ładowana.
Komunikat błędu baterii wyświetlany w wierszu alarmu (po
całkowitym wyczerpaniu baterii zewnętrznej) znika dopiero po
ponownym ładowaniu baterii przez określony czas.
Zasilanie sieciowe
100 … 240 V
1
2
3
3
; 50 … 60 Hz; 0,9 … 0,4 A
Podłączyć kabel zasilania i zabezpieczyć go zaciskiem.
Podłączyć kabel do gniazdka w ścianie:
Jednostka jest teraz zasilana z sieci.
Wskaźnik zasilania miga:
Wewnętrzna bateria jest ładowana tak długo,
aż wskaźnik zasilania będzie świecił światłem ciągłym:
Bateria jest teraz całkowicie naładowana.
2
1
Układać kabel w bezpieczny sposób. Uwaga na
niebezpieczeństwo potknięcia!
Uni-005
3
Zasilanie DC
12 … 24 V
(-10 % … +30 %); 5,0 … 2,5 A
Zapewnić prawidłową biegunowość!
4
5
6
6
3
3
Podłączyć do złącza DC.
Połączyć przewód z czerwonym oznakowaniem poprzez
bezpiecznik (5 A slow-blow) z dodatnim biegunem
zasilania DC.
Połączyć drugi przewód z ujemnym biegunem
zasilania DC.
-
Jednostka jest teraz zasilana prądem DC.
Wskaźnik zasilania miga:
Wewnętrzna bateria jest ładowana tak długo,
aż wskaźnik zasilania będzie świecił światłem ciągłym:
Bateria jest teraz całkowicie naładowana.
+ 6
5
4
Zewnętrzne zasilanie DC
Zewnętrzne zasilanie DC, np. samochodowe, powinno zapewnić
prąd 10 A przy 12 V lub 5 A przy 24 V, by zagwarantować
bezpieczne działanie.
Należy się upewnić, że nie ma dużych oporów w połączeniu
zewnętrznego zasilania DC, np. upewnić się, że gniazdo wtyczki
samochodowej jest czyste.
18
3
Uni-026
Układać kabel w bezpieczny sposób. Uwaga na
niebezpieczeństwo potknięcia!
Instalacja i podłączenie
Ponowne ładowanie baterii
Ponowne ładowanie baterii
Przed użyciem Carina™home jako urządzenia przenośnego,
należy całkowicie naładować baterię, aby zagwarantować pełne
zasilanie. Przed użyciem jednostki jako urządzenia przenośnego
należy sprawdzić stan baterii.
Upewnić się, że bateria jest całkowicie naładowana.
Baterię należy ponownie ładować po długim okresie przestoju!
Całkowicie wyczerpana bateria jest zazwyczaj naładowana po
130 minutach. Wskaźnik zasilania zapala się, gdy bateria jest
całkowicie naładowana.
Uni-032
Bateria jest ładowana tak długo, jak długo jednostka jest
podłączona do zasilania sieciowego lub zasilania DC. Wskaźnik
zasilania miga w czasie ładowania.
Wentylację można kontynuować bezpiecznie przy użyciu baterii
wewnętrznej przynajmniej przez 120 minut bez zasilania
zewnętrznego (przyjmując średnie wartości wentylacji i normalne
warunki otoczenia).
Dlatego firma Dräger zaleca, by baterię ładować możliwie
wcześniej przez podłączenie jej do zasilania sieciowego lub DC.
Równoczesne zasilanie główne i DC
W przypadku równoczesnego podłączenia do sieci i zasilania DC
zasilanie będzie pobierane tylko z sieci.
Bateria wewnętrzna jest ładowana z sieci.
Ładowanie zewnętrznej baterii
Zewnętrzna bateria nie jest ładowana po podłączeniu urządzenia
Carina™home do zasilania sieciowego!
Zasilanie energią – przegląd
miga:
zapala się światłem
ciągłym:
wył.:
Podłączono zasilanie zewnętrzne (sieć
lub DC). Wewnętrzna bateria jest
ładowana.
Podłączono zasilanie zewnętrzne (sieć
lub DC). Wewnętrzna bateria jest
całkowicie naładowana.
Brak zasilania zewnętrznego! Jednostka
jest teraz zasilana za pomocą baterii
wewnętrznej!
Uni-032
Wskaźnik zasilania
19
Instalacja i podłączenie
Podłączanie systemu przewodów
Podłączanie systemu przewodów
Jednostki wolno używać jedynie z oryginalnym zestawem
przewodów pokazanym tutaj! Jednostka nie może działać
niezawodnie, gdy używany jest inny zestaw!
Informacja dodatkowa: patrz rozdział "Inne elementy" na
stronie 22.
Z zaworem przeciekowym Silentflow™
Jeżeli lekarz zalecił stosowanie systemu przewodów z zaworem
przeciekowym, jednostka będzie w specjalny sposób
dostosowana do takiego użycia.
Po ustawieniu tego trybu jednostka nie może pracować
z zastawką wydechową!
Następujące elementy muszą być podłączone w prawidłowej
kolejności:
1 Przyłącze przewodu wentylacyjnego
2 Przewód wentylacyjny
3 Zawór przeciekowy (zwrócić uwagę na kierunek!)
4 Maska do oddychania (lub rurka intubacyjna)
Układać przewody w bezpieczny sposób. Uwaga na
niebezpieczeństwo potknięcia!
Przewody nie mogą być zgięte!
Utrzymywać przepustowość zaworu przeciekowego w celu
zapewnienia wydechu!
2
3 4
Uni-041
1
Z zastawką wydechową:
Jeżeli lekarz zalecił stosowanie systemu przewodów z zastawką
wydechową, jednostka będzie w specjalny sposób dostosowana
do takiego użycia.
Po ustawieniu tego trybu jednostka nie może pracować
z zaworem przeciekowym!
Następujące elementy muszą być podłączone w prawidłowej
kolejności:
1 Przyłącze przewodu wentylacyjnego
2 Przewód wentylacyjny
3 Zastawka wydechowa
4 Maska do oddychania (lub rurka intubacyjna)
5 Podłączenie linii pomiarowej dla zastawki wydechowej
6 Usunąć: linię pomiarową z adapterem
(niewymagane)
20
5
1
2
3
4
Uni-042
Układać przewody w bezpieczny sposób. Uwaga na
niebezpieczeństwo potknięcia!
Przewody nie mogą być zgięte!
Utrzymywać przepustowość zastawki wydechowej w celu
zapewnienia wydechu!
6
Instalacja i podłączenie
Podłączanie systemu przewodów
Z zaworem przeciekowym Silentflow™ i nawilżaczem
powietrza oddechowego
Nawilżacza powietrza oddechowego należy zawsze używać
razem z pułapką wodną!
Jeżeli lekarz zalecił stosowanie systemu przewodów z zaworem
przeciekowym, jednostka będzie w specjalny sposób
dostosowana do takiego użycia.
Po ustawieniu tego trybu jednostka nie może pracować
z zastawką wydechową!
Następujące elementy muszą być podłączone w prawidłowej
kolejności:
1 Przyłącze przewodu wentylacyjnego
2 Nawilżacz powietrza oddechowego
3 Pułapka wodna
4 Przewód wentylacyjny
5 Zawór przeciekowy (zwrócić uwagę na kierunek!)
6 Maska do oddychania lub rurka intubacyjna
1
2
3
4
5 6
Uni-043
Maksymalna długość systemu przewodów: 3,00 m!
Układać przewody w bezpieczny sposób. Uwaga na
niebezpieczeństwo potknięcia!
Przewody nie mogą być zgięte!
Utrzymywać przepustowość zaworu przeciekowego w celu
zapewnienia wydechu!
Z zastawką wydechową i nawilżaczem powietrza
oddechowego
Nawilżacza powietrza oddechowego należy zawsze używać
razem z pułapką wodną!
Jeżeli lekarz zalecił stosowanie systemu przewodów z zastawką
wydechową, jednostka będzie w specjalny sposób dostosowana
do takiego użycia.
Po ustawieniu tego trybu jednostka nie może pracować
z zaworem przeciekowym!
Następujące elementy muszą być podłączone w prawidłowej
kolejności:
1 Przyłącze przewodu wentylacyjnego
2 Nawilżacz powietrza oddechowego
3 Pułapka wodna
4 Przewód wentylacyjny
5 Zastawka wydechowa
6 Maska do oddychania lub rurka intubacyjna
7 Podłączenie linii pomiarowej dla zastawki wydechowej
8 Usunąć: linię pomiarową z adapterem
(niewymagana)
7 1
2
3
4
5
6
21
Uni-044
Maksymalna długość systemu przewodów: 3,00 m!
Układać przewody w bezpieczny sposób. Uwaga na
niebezpieczeństwo potknięcia!
Przewody nie mogą być zgięte!
Utrzymywać przepustowość zastawki wydechowej w celu
zapewnienia wydechu!
8
Instalacja i podłączenie
Inne elementy
Inne elementy
Nebulizator
Umieścić dodatkowy nebulizator w pobliżu pacjenta.
Przestrzegać instrukcji producenta!
Firma Dräger zaleca używanie nebulizatora razem z pułapką
wodną.
Nawilżacz powietrza oddechowego z układem podgrzewania
przewodów
System przewodów z zaworem przeciekowym Silentflow™:
Połączyć przewód nawilżacza powietrza oddechowego przez
złącze ISO (22 mm, męskie/męskie) i przewód oddechowy
(45 cm) z zaworem przeciekowym Silentflow™.
Nie używać filtrów bakteryjnych i HME w połączeniu
z nawilżaczami powietrza oddechowego! Dotyczy to
w szczególności pacjentów z wykonaną tracheotomią!
System przewodów z zastawką wydechową:
Odłączyć przewód wentylacyjny od jednostki i zastawki
wydechowej (niewymagane).
W jego miejsce podłączyć nowy system przewodów
w następującej kolejności:
Carina™home – krótki przewód oddechowy (45 cm) – nawilżacz
powietrza oddechowego – przewód podgrzewany – złączka ISO
(22 mm, męska/męska) – krótki przewód oddechowy (45 cm) –
zastawka wydechowa
22
Instalacja i podłączenie
Podłączanie zasilania w tlen
Podłączanie zasilania w tlen
Tlen można dodać do powietrza oddchowego, jeżeli zaleci tak
lekarz.
Wszystkie elementy zasilania w tlen należy chronić przed
olejem i smarem: ryzyko eksplozji wskutek samozapłonu!
3
Nie palić i nie używać otwartego ognia: niebezpieczeństwo
pożaru!
1
1
2
3
4
5
5
2
Uni-010
Przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa w instrukcji obsługi
elementów zasilania w tlen!
4
Usunąć pokrywkę ochronną ze złącza zasilania w tlen.
Podłączyć zasilanie w tlen poprzez
przewód tlenowy do
czujnika przepływu na
butli tlenowej z manometrem (lub koncentratorem).
Ustawić szybkość przepływu tlenu na czujniku przepływu zgodnie
z zaleceniem lekarza (max. 10 L/min).
W czasie przerwy w wentylacji należy wyłączyć zasilanie w tlen
w celu zapobieżenia przeciekom nadwyżek tlenu.
Dla pacjentów wymagających wymuszonego zasilania w tlen:
na porcie wylotowym gazu należy zainstalować monitor tlenowy
zgodny z ISO 7767.
Używać tylko suchego tlenu, nie nawilżać przed dostarczeniem
do jednostki Carina™home!
Montaż filtra wlotowego
3
Rozpakować filtr wlotowy
Zawiesić filtr na podstawie,
wepchnąć do przodu i
nacisnąć górną część filtra aż do zatrzaśnięcia.
Uni-034
1
2
3
1 2
23
Instalacja i podłączenie
Podłączenie zdalnego sterowania
Podłączenie zdalnego sterowania
Podłączyć złączkę zdalnego sterowania (opcja).
Przestrzegać instrukcji użycia zdalnego sterowania.
Montażem systemu przywołania pielęgniarki mogą zajmować
się wyłącznie wykwalifikowani elektrycy.
Uni-035
Podłączanie systemu przywołania pielęgniarki
Złącze wtykowe
AMP/Tyco 5-555237-3, 6-biegunowe
Obłożenie przyłączy
Widok na okablowaną stronę otwartej złączki
2
3
4
12345 6
zestyk roboczy (działa w przypadku alarmu)
podstawa
wolny zestyk (zamknięty przy normalnym działaniu)
Uni-036
Ze względów bezpieczeństwa firma Dräger zaleca używanie
wolnego zestyku, tak by możliwe było przywołanie pielęgniarki
w przypadku wyłączenia złączki lub uszkodzenia okablowania.
Połączenia znamionowe
Napięcie:
Pojemność łączeniowa:
Zestyki:
max. 40 V
max. 500 mA
nieuziemione
Opóźnienie przepięcia:
< 0,5 s
/
System przywołania pielęgniarki używany z aparatem
Carina™home musi spełniać normę IEC 60601-1-8 i przesyłać
alarmy aparatu Carina™home w ciągu 5 s.
Interfejs danych (transfer danych) może być podłączany
wyłącznie przez personel informatyczny, przeszkolony
w zakresie konserwacji i napraw takich systemów.
24
Uni-037
Podłączanie interfejsu danych
Instalacja i podłączenie
Pacjenci z infekcją
Pacjenci z infekcją
Oacjenci z określoną infekcją (n p. MRSA, gruźlica itd.):
Należy stosować dodatkowe elementy (n p. filtry) po konsultacji
z lekarzem.
Filtry należy instalować w pobliżu pacjenta.
Dodatkowe elementy nie mogą negatywnie wpływać na
oporność układu oddechowego (zwrócić uwagę na dane
producenta)!
Nie można uwzględniać spadku pojemności / ciśnienia
spowodowanego nieznanymi elementami (innych
producentów).
Należy przeprowadzić ich kompensację za pomocą ręcznej
regulacji parametrów wentylacji.
Nie używać filtrów bakteryjnych i HME w połączeniu
z nawilżaczami powietrza oddechowego! Dotyczy to
w szczególności pacjentów z wykonaną tracheotomią!
Pacjenci po tracheotomii
Firma Dräger zaleca używanie wspornika w celu zapobieżenia
zginaniu się przewodu wentylacyjnego (oddechowego).
Firma Dräger zaleca używanie antybakteryjnego filtra pacjenta
dla pacjentów z wentylacją inwazyjną.
Pozycja użytkownika
Jednostki należy używać zawsze od strony użytkownika
patrzącego na połączenia przewodów.
25
26
Ustawianie jednostki
Włączanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Informacje na temat wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Klawisze i wyświetlacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Funkcje klawiszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Wyświetlanie wartości wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Ustawianie głośności sygnałów alarmowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Odczyt danych systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Odczyt danych kontaktowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Badanie przyczyn alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
27
Ustawianie jednostki
Włączanie
Ustawianie jednostki
Przed użyciem jednostki przez pacjenta musi ona zostać
ustawiona i skontrolowana przez lekarza lub upoważniony
personel specjalistyczny w celu zagwarantowania
prawidłowego działania.
Z tego powodu dla personelu medycznego i technicznego
przygotowano osobny podręcznik.
Informacja udzielona przez lekarza
Lekarz musi udzielić pacjentowi następujących informacji:
● Z których funkcji może korzystać pacjent?
Kiedy i w jakim celu?
● Jakie wartości wolno zmieniać pacjentowi
Pod jakimi warunkami?
W obrębie jakich wartości granicznych?
● Jakich akcesoriów wolno używać
(maski, kaniule itd.)?
Włączanie
1
Ustawić przełącznik główny na
włączona.
2
Wyświetlacz pokazuje: Test automatyczny i ładowane
oprogramowanie.
Jednostka jest gotowa do pracy po upływie 6 sekund.
Bieżące ustawienia są pokazywane na wyświetlaczu.
28
3
5703784-11 pl.tif
2
5703785-01 pl
1
Uni-039
3
: Jednostka jest teraz
Ustawianie jednostki
Informacje na temat wyświetlacza
Informacje na temat wyświetlacza
1
2
Wiersz alarmu (n p.: bateria na wyczerpaniu !!!)
Wiersz stanu:
Zasilanie (bateria wewnętrzna) lub
Zasilanie (bateria zewnętrzna) lub
Zasilanie (sieć)
1
2
3
Ładowanie baterii wewnętrznej (naładowana w połowie)
lub
4
Ładowanie baterii wewnętrznej (prawie pusta)
5
6
7
Wybrany profil wentylacji (1 lub 2)
System pacjenta (zastawka wydechowa) lub
System pacjenta (zawór przeciekowy)
5703784-01 pl.tif
Ładowanie baterii wewnętrznej (pełna) lub
Typ wentylacji (inwazyjna przez rurkę intubacyjną) lub
Typ wentylacji (nieinwazyjny przez maskę)
Tryb wentylacji (CPAP, PSV, PCV lub VCV-PR)
Wyzwalacz wdechowy
MAIN
Bieżące menu (np. menu główne)
PCV+ Wyzwalanie włączone
Alarm wyciszony
3 Ciśnienie wentylacji (ruchomy wskaźnik słupkowy)
4…7Mierzone wartości:
4 lewa: Ciśnienie oddechowe (19 mbar)
Górna granica uruchomienia alarmu = 24 mbar
5 prawa: Ustawienie ciśnienia w czasie gwarantowanej
objętości (19 mbar)
Górna granica dla zakresu ciśnienia = 19 mbar
Dolna granica dla zakresu ciśnienia = 10 mbar
6 lewa: Częstość (8 1/min = 8 oddechów na minutę)
Górna granica dla uruchomienia alarmu = 20 oddechy na
minutę
7 prawa: Objętość (271 mL = obj. powietrza na oddech)
Dolna granica dla uruchomienia alarmu = 200 mL
Górna granica dla uruchomienia alarmu = 1000 mL
8 Wiersz komunikatu
9 Wartości i funkcje
(odpowiadające klawiszom funkcyjnym)
Wskazanie wartości 4, 5, 6 i 7 zależy od ustawień sprzętu rozdział
"Wyświetlanie wartości wentylacji" na stronie 31.
29
Ustawianie jednostki
Klawisze i wyświetlacze
Klawisze i wyświetlacze
Klawisz funkcyjny:
Wybór wskazanej funkcji
Klawisz menu:
Wywołać menu
Klawisz wentylacji:
Wentylacja wł./wył.
Plus:
Zwiększenie wartości
Minus:
Zmniejszenie wartości
Klawisz Enter:
Zaakceptowanie
(potwierdzenie) wartości
Klawisz alarmu:
sygnał wyciszania alarmu
Funkcje klawiszy
Ustawianie wartości
Wartości można ustawiać na dwa sposoby:
Naciskając klawisz aż do osiągnięcia wartości lub
naciskając i przytrzymując klawisz aż do osiągnięcia
wartości.
Wartości należy zawsze potwierdzić.
Następujący komunikat pojawi się wierszu komunikatów po
osiągnięciu górnej lub dolnej granicy zakresu wartości: maks.
zakres osiągnięty lub min. zakres osiągnięty
Czas aktywny bez wprowadzania
● Jeśli żaden klawisz nie jest naciśnięty przez ponad
120 sekund, wyświetlacz powraca do ostatniego menu.
● Jeśli zmieniona wartość nie zostanie potwierdzona w ciągu
30 sekund za pomocą naciśnięcia OK, powróci ona do
pierwotnej wartości.
● Wyświetlacz wyłącza się, jeśli żaden klawisz nie jest wciśnięty
przez ponad 2 minuty. Aby go ponownie włączyć: nacisnąć
dowolny klawisz (brak włączonych funkcji).
30
5703784-14 pl.eps / 5703784-01 pl.tif
Wskaźnik zasilania
(bateria zewnętrzna/sieć)
Ustawianie jednostki
Wyświetlanie wartości wentylacji
Wyświetlanie wartości wentylacji
Wyświetlacz domyślny
Wyświetlacz powinien tylko jedną wartość:
PIP
Szczytowe ciśnienie wdechowe, pozostałe pola
pozostawić puste:
Wywołać menu.
Wybrać dodatk.wart. (dodatkowe wartości).
Wybrać wył.
5703784-03 pl.tif
Wybrać główny.
Potwierdzić. Domyślny wyświetlacz został
aktywowany.
Wyświetlacz rozszerzony
PIP
Szczytowe ciśnienie wdechowe oraz
PGw.Obj.
ciśnienie z gwarantowaną objętością
F meas.
częstość, mierzona i
Vinsp
objętość wdechowa.
Pinsp
ciśnienie wdechowe
Wywołać menu.
Wybrać główny.
5703784-01 pl.tif
Wyświetlacz powinien zawierać tylko cztery wartości:
Wybrać dodatk.wart. (dodatkowe wartości).
Wybrać wł.
Potwierdzić. Dodatkowe wartości są wyświetlane.
31
Ustawianie jednostki
Ustawianie głośności sygnałów alarmowych
Ustawianie głośności sygnałów alarmowych
Pacjenci wymagający wentylacji wymuszonej: Głośność
sygnału alarmowego należy ustawić tak, by był on słyszalny dla
personelu pielęgniarskiego!
Wywołać menu.
Wybrać główny.
Wybrać głośność.
Ustawić objętość.
Zakres ustawień: 1 (cicho) … 5 (głośno)
Potwierdzić. Teraz głośność została zapisana.
Kontrola
Jeżeli podłączono system przywołania pielęgniarki:
należy najpierw poinformować personel pielęgniarski!
Włączyć alarm testowy przez usunięcie filtra wlotowego (patrz
strona 56): Rozlega się sygnał alarmowy.
Ponownie zamontować filtr wlotowy (patrzstrona 56). Wyłącza się
sygnał alarmowy.
W razie potrzeby skorygować, jak opisano powyżej.
32
Ustawianie jednostki
Odczyt danych systemu
Odczyt danych systemu
Dane systemowe objemnują np. czas systemowy, język, licznik
godzin pracy i inne wartości. Informacje te mogą zostać
dostarczone przez specjalistyczny personel przeszkolony przez
firmę Dräger wraz z istotnymi szczegółami.
Wywołać menu.
Wybrać info. syst.
Dane systemowe są wyświetlane.
5703784-05 pl.tif
Wybrać serwis.
Odczyt danych kontaktowych
Adresy i numery telefoniczne osób upoważnionych do kontaktu
(n p. DrägerService, personel pielęgniarski lub personel
specjalistyczny przeszkolony przez firmę Dräger) można szybko
zlokalizować za pomocą danych zapisanych w systemie.
Wywołać menu.
Wyświetla się adres i numer telefonu.
5703784-04 pl.tif
Wybrać serwis.
33
Ustawianie jednostki
Badanie przyczyn alarmów
Badanie przyczyn alarmów
Błędy techniczne są zapisywane w jednostce jako error log.
Informacje te mogą zostać dostarczone przez specjalistyczny
personel przeszkolony przez firmę Dräger wraz z istotnymi
szczegółami.
Wybrać serwis.
Wybrać Infolog:
Wyświetlają się komunikaty błędu z datą i czasem.
34
5703784-06 pl.tif
Wywołać menu.
Codzienna praca
Bezpieczeństwo jest najważniejsze! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Podłączanie zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Przeprowadzenie testu działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
W razie nieprawidłowego działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Rozpoczęcie wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Regulacja wartości wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Wentylacja ze stałymi wartościami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Regulacja ciśnienia wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Wybieranie profilu wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Zakończenie wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Wyłączanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Identyfikacja alarmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Kilka równoczesnych alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Alarm przy wyczerpanej baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Alarmy powracające. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Usuwanie przyczyn alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Naprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
35
Codzienna praca
Bezpieczeństwo jest najważniejsze!
Codzienna praca
Przed użyciem jednostki przez pacjenta musi ona zostać
ustawiona przez lekarza lub specjalistyczny personel
upoważniony przez lekarza!
Bezpieczeństwo jest najważniejsze!
Pacjenci wymagający wentylacji wymuszonej
Pacjenci tacy mogą znaleźć się w krytycznej sytuacji w przypadku
awarii jednostki lub trwającej kilka godzin awarii zasilania. Z tego
powodu:
Zawsze należy posiadać gotową do pracy jednostkę zapasową!
Pacjent musi być zapoznany z alternatywnymi formami
wentylacji: Oddychanie typu "frog breathing" (językowogardłowe) lub użycie worka do wentylacji ręcznej.
Zawsze dostępny musi być numer awaryjny lokalnego
pogotowia ratunkowego.
Zawsze musi być dostępne zasilanie z baterii zewnętrznych.
Pacjenci nieporuszający się
Upewnić się, że sygnał akustyczny alarmu jest wystarczająco
głośny!
Upewnić się, że personel pielęgniarski znajduje się w zasięgu
sygnału akustycznego!
Dräger zaleca przyłączenie systemu przywołania pielęgniarki
(patrz rozdział "Podłączanie systemu przywołania pielęgniarki" na
stronie 24).
Komunikaty alarmowe
Personel pielęgniarski i pacjenci muszą być zapoznani
z alarmami oraz ze sposobami usuwania ich przyczyn! (patrz
rozdział "Identyfikacja alarmów" na stronie 43).
Po długim okresie przechowywania
Wysokie wartości temperatury i wilgotności w czasie składowania
mogą mieć negatywny wpływ na działanie jednostki: Jedonstkę
należy aklimatyzować w miejscu stosowania przez trzy godziny
przed użyciem.
Ponowne ładowanie baterii (patrz rozdział "Ponowne ładowanie
baterii" na stronie 19).
36
Codzienna praca
Podłączanie zasilania
Podłączanie zasilania
Zasilanie sieciowe
Najlepszy rodzaj zasilania do pracy stacjonarnej.
Bateria wewnętrzna jest ponownie ładowania w czasie pracy na
zasilaniu sieciowym.
Bateria (wewnętrzna)
Krótkotrwałe źródło zasilania do pracy w trybie przenośnym.
Wentylację można kontynuować bezpiecznie przy użyciu baterii
wewnętrznej przynajmniej przez 120 minut bez zasilania
zewnętrznego (przyjmując średnie wartości wentylacji i normalne
warunki otoczenia).
Dlatego firma Dräger zaleca, by baterię ładować możliwie
wcześniej przez podłączenie jej do zasilania sieciowego lub DC.
Zasilanie DC (zewnętrzne)
Zasilanie do użycia stacjonarnego i przenośnego (np. zewnętrzna
bateria lub akumulator samochodowy).
Zaleca się, by zewnętrzna bateria była stale gotowa do użytku
podczas pracy w miejscach, w których często występują awarie
zasilania.
Bateria wewnętrzna jest wyłączana i ponownie ładowana
podczas pracy z zewnętrznym zasilaniem prądem stałym.
Zewnętrzna bateria nie jest ładowana po podłączeniu urządzenia
Carina™home do zasilania sieciowego!
Zasilanie sieciowe i prądem stałym (zewnętrzne)
równocześnie
W przypadku równoczesnego podłączenia do sieci i zasilania
DC zasilanie będzie pobierane tylko z sieci. Zewnętrzne zasilanie
DC jest wyłączone.
Bateria wewnętrzna jest ładowana z sieci.
Zewnętrzna bateria nie jest ładowana po podłączeniu urządzenia
Carina™home do zasilania sieciowego!
37
Codzienna praca
Przeprowadzenie testu działania
Przeprowadzenie testu działania
Przed każdym uruchomieniem
Składnik
Czynność
Wymagania
Skontrolowane
System
Wykonać wszystkie połączenia (patrzrozdział
"Instalacja i podłączenie" na stronie 16).
Wszystkie przewody, kable
i podzespoły należy prawidłowo
podłączyć.
o. k.
❑
Używany system przewodów musi
odpowiadać systemowi
przepisanemu przez lekarza (zawór
przeciekowy Silentflow™ lub
zastawka wydechowa).
o. k.
❑
Kontrola systemu przewodów
Higiena
Przeprowadzić wszystkie czynności niezbędne dla Jednostka, wszystkie przewody
zachowania higieny.
i podzespoły muszą być w idealnym,
(patrz rozdział "Zapewnić higieniczne warunki" na higienicznym stanie.
stronie 52).
o. k.
Bezpieczeństwo
Podłączyć sztuczne płuco (lub miech) do systemu przewodów.
o. k.
❑
❑
Przetestować wyzwalanie alarmów dla wentylacji
z kontrolowanym ciśnieniem:
Ścisnąć sztuczne płuco dwa razy.
Wydech musi nastąpić natychmiast
gdy płuco jest sprężane (ciśnienie
musi spaść).
o. k.
❑
Alarm "wysokie ciśnienie" powinien
zostać uruchomiony po drugim
ściśnięciu.
o. k.
❑
o. k.
❑
Przetestować alarm "rozłączony układ pacjenta!!!": Powinien uruchomić się alarm
Odłączyć sztuczne płuco od systemu przewodów. "rozłączony układ pacjenta!!!".
o. k.
❑
Przetestować alarm "VT min":
Alarm "VT min" powinien uruchomić
Odłączyć sztuczne płuco od systemu przewodów się.
i szczelnie zamknąć podłączenie przewodów ręką.
o. k.
❑
Przetestować alarm "brak zasilania
zewnętrznego!!":
Odłączyć jednostkę od zasilania
sieciowego.
Powinien uruchomić się alarm "brak
zasilania zewnętrznego!!".
o. k.
❑
Sprawdzić wskazanie naładowania baterii:
Odłączyć zewnętrzne zasilanie po kilku minutach
pracy z zasilaniem bateryjnym.
Wskaźnik zasilania powinien migać.
o. k.
❑
Sprawdzić naładowanie wewnętrznej baterii:
Sprawdzić wyświetlacz po ponownym całkowitym
naładowaniu baterii i obserwować wskaźnik
zasilania.
Nie powinien pojawić się komunikat
błędu w wierszu alarmu.
Wskaźnik zasilania powinien być
włączony.
o. k.
❑
Przetestować automatyczną zmianę z wentylacji
PSV (wspomaganej) na wentylację PCV
(kontrolowaną):
Nie wolno ruszać sztucznego płuca.
W razie nieprawidłowego działania
Nie uruchamiać jednostki!
Nie podejmować prób naprawy jednostki:
może to spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta!
Naprawy może wykonywać wyłącznie specjalistyczny personel
przeszkolony przez firmę Dräger: W tym celu należy
skontaktować się z przedstawicielem.
38
Jednostka powinna automatycznie
wentylować w trybie PCV.
Codzienna praca
Rozpoczęcie wentylacji
1
2
Klawisz 1 miga: Jednostka jest gotowa do pracy.
Wyświetlacz w wierszu alarmu: Czuwanie!
1
2
1
Nacisnąć 1: rozpoczyna się wentylacja.
Wiersz alarmu znika.
Klawisz 1 zapala się.
Regulacja wartości wentylacji
Lekarz może włączyć określone menu, umożliwiając pacjentom
i personelowi pielęgniarskiemu bezpośrednią regulację wartości
wentylacji.
Uni-0040
Rozpoczęcie wentylacji
Może to nastąpić wyłącznie po przeszkoleniu przez lekarza!
● Wentylacja ze stałymi wartościami: Wentylacja ciągła
z ustalonymi wartościami. Wartości nie można zmieniać.
● Regulacja ciśnienia wentylacji: Indywidualna regulacja
ciśnienia wentylacji zgodnie z obecną sytuacją (np. faza
resztkowa, aktywność, większe zapotrzebowanie na
powietrze oddechowe).
● Wybrać profil wentylacji: Wybrać jeden z dwóch ustawionych
profili wentylacyjnych (n p. profil 1 dla fazy czuwania, profil 2
dla fazy snu.
Z lub bez pacjenta
Zmiany można wykonać:
● na jednostce operacyjnej bez pacjenta lub
● w czasie wentylacji; zmiany zostają zastosowane
natychmiast.
Bezpieczne przechowywanie danych nawet przy
wyładowanej baterii
Nawet w przypadku wyłączenia się urządzenia podczas
codziennej pracy wskutek całkowitego wyczerpania baterii
ustawione parametry wentylacji pozostają zachowane w pamięci.
39
Codzienna praca
Wentylacja ze stałymi wartościami
Wentylacja ze stałymi wartościami
Jeżeli lekarz włączył określone menu, umożliwiając pacjentom
bezpośrednią regulację wartości wentylacji:
Aktywne są tylko dwa klawisze funkcyjne:
dźwięk i
dodatk.wart.
W tym wypadku pacjent nie może ustawić żadnej wartości
wentylacji.
Regulacja ciśnienia wentylacji
Jeżeli lekarz włączył menu, umożliwiając pacjentom regulację
wartości wentylacji:
Aktywne są trzy klawisze funkcyjne:
dźwięk i
dodatk.wart. oraz
Pinsp (ciśnienie wentylacji).
W tym wypadku pacjent może regulować przepływ powietrza
regulując ciśnienie wentylacji zgodnie z aktualną sytuacją:
Wywołać menu.
Wybrać główny.
Wybrać Pinsp.
Ustawić ciśnienie wentylacji.
Potwierdzić. Nowa wartość została zapisana.
Wartość zostaje zastosowana natychmiast.
40
Codzienna praca
Wybieranie profilu wentylacji
Wybieranie profilu wentylacji
Jeżeli lekarz włączył dwa ustawione profile wentylacji dla
pacjenta:
Aktywne są trzy klawisze funkcyjne:
dźwięk i
dodatk.wart. oraz
wstępne,
W tym wypadku pacjent może włączyć najodpowiedniejszy profil
wentylacji:
Wywołać menu.
Wybrać główny.
Wybrać wstępne.
Wybrać 1 lub 2.
Potwierdzić. Wybrany profil wentylacji jest włączony
i natychmiast zostaje zastosowany.
41
Codzienna praca
Zakończenie wentylacji
Zakończenie wentylacji
1
1
1
1
1
Uni-040
2
1
Nacisnąć i przytrzymać :
Rozlega się kilka sygnałów akustycznych (beep). Po ostatnim
sygnale:
Klawisz
miga.
Zwolnić klawisz :
Wentylacja jest zakończona.
Wyświetlacz w wierszu alarmu: Czuwanie
Jednostka jest gotowa do pracy.
Wyłączanie
2
1
Ustawić przełącznik główny na
Jednostka wyłącza się.
Klawisz
przestaje świecić.
%:
1
Bateria jest ładowana nawet przy wyłączonej jednostce. Aby
odłączyć jednostkę od sieci i przerwać ładowanie: wyciągnąć
wtyczkę.
42
Uni-029
Jednostki nie można wyłączać w czasie wentylacji. W takim
wypadku pojawi się następujący komunikat alarmowy: niedozw.
wyłączenie zasil.!!
Codzienna praca
Identyfikacja alarmów
Identyfikacja alarmów
Alarmy mogą wystąpić, jeżeli ustawiono nieprawidłowe wartości
wentylacji, w przypadku awarii urządzeń peryferyjnych i awarii
jednostki.
Wyświetlacz
Alarmy są sygnalizowane wizualnie i akustycznie:
Komunikat błędu w wierszu alarmu
Klawisz alarmu zapala się / miga (światłem czerwonym
lub żółtym).
Sygnał alarmowy zależy od poziomu alarmu.
Jeżeli zostało podłączone, przywołanie pielęgniarki jest
uruchamiane przez poziomy alarmu 2 i 3.
Wyjątek: Następujące komunikaty błędu w wierszu alarmu nie
włączają żadnego sygnału alarmowego, nie powodują zapalenia
się klawisza alarmu / migania i nie włączają przywołania
pielęgniarki:
● czuwanie:
Wentylacja jest wyłączona.
Jednostka jest gotowa do pracy.
● wentylacja apnea:
Jednostka wykryła bezdech
i przełączyła się z trybu PSV na PCV.
Po przywróceniu oddychania
samoistnego urządzenie automatycznie
przełącza się na tryb PSV.
5703784-12 pl.eps / 5703785-12 pl.ti
1
43
Codzienna praca
Identyfikacja alarmów
Poziomy alarmu
Poziom alarmu 0 (komunikat): Alarm jest tylko wyświetlany
1
Komunikat w wierszu alarmu:
Poziom alarmu 1 (niski): Prosty komunikat błędu
1
Komunikat błędu w wierszu alarmu
Klawisz alarmu zapala się światłem żółtym
Pojedynczy sygnał alarmowy w odstępach
jednominutowych
Poziom alarmu 2 (średni): Poważny błąd
1
Komunikat błędu w wierszu alarmu
Klawisz alarmu miga światłem żółtym
3-tonowa sekwencja alarmowa w regularnych
odstępach
Jeżeli urządzenie jest podłączone: włącza się
przywołanie pielęgniarki.
Przywołać personel pielęgniarski!
Poziom alarmu 3 (wysoki): Błąd krytyczny
1
Komunikat błędu w wierszu alarmu
Klawisz alarmu miga światłem czerwonym
Podwójna 5-tonowa sekwencja alarmowa
w regularnych odstępach
Jeżeli urządzenie jest podłączone: włącza się
przywołanie pielęgniarki.
Należy bezzwłocznie przywołać personel pielęgniarski!
44
5703784-12 pl.eps / 5703785-12 pl.ti
Poinformować personel pielęgniarski!
Codzienna praca
Kilka równoczesnych alarmów
Anulowanie alarmu
Przerwanie sygnału alarmowego:
Nacisnąć klawisz alarmowy: Wyłącza się sygnał
alarmowy.
Aby ponownie włączyć przerwany sygnał alarmowy:
Nacisnąć klawisz alarmowy:
Ponownie włącza się sygnał alarmowy.
1
Komunikat błędu pozostaje w wierszu alarmu.
Lampka klawisza alarmu świeci dalej.
Przerwany sygnał alarmowy włącza się ponownie
automatycznie po upływie 2 minut (po upływie 1 minuty,
jeżeli odłączony jest przewód pacjenta).
Sam alarm można anulować jedynie przez usunięcie przyczyny.
W takim wypadku znika również komunikat błędu.
5703784-12 pl.eps / 5703785-12 pl.ti
W czasie alarmu:
Kilka równoczesnych alarmów
Jednocześnie może wystąpić kilka przyczyn alarmu. Na przykład:
W trybie pracy z baterią następuje spadek napięcia po usunięciu
filtra wlotowego.
W takim wypadku wskazywany jest alarm o najwyższym
priorytecie (brak filtra wlotowego!!)
Po usunięciu tej przyczyny alarm o niższym priorytecie zostanie
również wskazany (bateria w połowie wyczerp.!).
Może również wystąpić równocześnie kilka alarmów o tym
samym poziomie.
Przykład: Filtr wlotowy został usunięty, a użytkownik próbował
wyłączyć jednostkę poprzez główny wyłącznik w trakcie
wentylacji.
W takim wypadku wskazywany jest najpierw alarm o wyższym
priorytecie (brak filtra wlotowego!!) Alarm o niższym priorytecie
(niedozw. wyłączenie zasil.!!) jest wskazywany po zamontowaniu
filtra wlotowego.
Alarm przy wyczerpanej baterii
Alarmy zostają zachowane w pamięci nawet po całkowitym
wyczerpaniu baterii. Są one ponownie wyświetlane po
naładowaniu baterii.
45
Codzienna praca
Alarmy powracające
Alarmy powracające
Jeżeli alarm powraca, a przyczyny nie można usunąć:
Użyć jednostki rezerwowej!
Nie podejmować prób naprawy jednostki:
może to spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta!
Naprawy może wykonywać wyłącznie specjalistyczny personel
przeszkolony przez firmę Dräger. W tym celu należy
skontaktować się z przedstawicielem.
Usuwanie przyczyn alarmów
Poziom alarmu 0 (komunikat): Alarm jest tylko wyświetlany
Komunikat błędu
Przyczyna
Usuwanie
Wentylacja apnea
Jednostka wykryła zatrzymanie oddechu
w trybie PSV (wentylacja wspomagana)
i przełączyła się na kontrolowaną wentylację
w trybie PCV, aż do przywrócenia oddychania
samoistnego.
Nie jest wymagane działanie.
Czuwanie
Jednostka jest gotowa do pracy.
Wentylacja jest wyłączona.
Rozpoczynanie wentylacji:
nacisnąć przycisk "wentylacja wł./wył.".
Strona
39
Poziom alarmu 1 (niski): Prosty komunikat błędu
Komunikat błędu
Przyczyna
Usuwanie
Bateria w połowie
wyczerp.!
Naładowanie baterii spadło poniżej 50 %.
Naładować baterię: Podłączyć zasilanie
zewnętrzne.
Błędne dane!
Ustawiono nieprawidłowe dane.
Poinformować DrägerService.
Uszk. portu dodatk.!
Zarezerwowane dla przyszłych modeli.
Poinformować DrägerService.
Rozłączenie lub duży
przeciek!
Jedno z połączeń w systemie przewodów jest
Sprawdzić przewody, filtr i inne elementy pod
nieszczelne. Przeciek w systemie przewodów. kątem przecieku i bezpiecznego połączenia.
Wentylacja niemożliwa!
Po alarmie poważnego przecieku Carina™home
dostarcza niewielki stały przepływ na poziomie
PEEP.
Po usunięciu przecieku Carina™home
automatycznie wznawia wentylację przy
zastosowaniu poprzednich ustawień.
PvgMax osiągnięte!
Mierzona objętość oddechowa jest mniejsza niż Poinformować lekarza; ustawienia Vtarget
Vtarget i osiągnięto maks. dopuszczalny zakres mogą wymagać korekty.
ciśnienia.
Praca na baterii wewn.!
Niedostępne zewnętrzne źródło zasilania.
Strona
19
Podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania.
19
46
Codzienna praca
Usuwanie przyczyn alarmów
Poziom alarmu 2 (średni): Poważny błąd
Komunikat błędu
Przyczyna
Usuwanie
Wysoka objętość
TV!!
Uwaga: Ten błąd wyświetlany jest jedynie po
czwartym cyklu oddechowym.
Przeciek w systemie przewodów.
Zlokalizować i naprawić przeciek.
Objętość oddechowa jest za wysoka.
Ustawić niskie ciśnienie wentylacji.
Brak filtra
wlotowego!!
Filtr wlotowy został usunięty lub został umieszczony Zamontować filtr wlotowy.
nieprawidłowo.
Skontrolować filtr wlotowy pod kątem
prawidłowego osadzenia.
Strona
40
56
Fałszywe nastawy!! Zapisane ustawienia zostały utracone.
Jednostka pracuje przy ustawieniach domyślnych.
Potwierdzić za pomocą OK.
Użyć jednostki rezerwowej.
Wezwać DrägerService.
Niedozw.
wyłączenie zasil.!!
Niedopuszczalna próba wyłączenia jednostki
poprzez wyłącznik główny w trakcie wentylacji.
Przed wyłączeniem jednostki należy
zakończyć wentylację.
42
Brak zasilania
zewnętrznego!!
Zasilanie zewnętrzne jest odłączone.
Sprawdzić zasilanie sieciowe i DC.
18
Wtyczka zasilania sieciowego lub DC jest
poluzowana.
Prawidłowo włożyć wtyczki zasilania
sieciowego i DC na obu końcach przewodu.
18
Pęknięte przewody w kablu zasilania sieciowego
lub DC.
Wymienić kabel.
65
Awaria zasilania sieciowego lub zewnętrznego
źródła zasilania DC.
Podłączyć zapasową baterię.
18
Bateria zewnętrzna jest prawie wyczerpana.
Podłączyć jednostkę do zasilania sieciowego.
Naładować zewnętrzną baterię.
18
W jednostce pojawił się problem techniczny.
Użyć jednostki rezerwowej. Poinformować
DrägerService.
Alarm techniczny!!
Poziom alarmu 3 (wysoki): Błąd krytyczny
Komunikat błędu
Przyczyna
Usuwanie
Niska objętość
TV!!!
Uwaga: Ten błąd wyświetlany jest jedynie po
czwartym cyklu oddechowym.
Objętość oddechowa jest za niska.
Wentylacja jest bardzo niska.
Poinformować lekarza.
Ustawienia alarmu mogą wymagać korekty.
Przeciek w systemie przewodów.
Skontrolować system przewodów pod kątem
przecieków i usunąć je.
Blokada w systemie przewodów.
Skontrolować system przewodów pod kątem
przepustowości i usunąć blokady.
Strona
Wysoka częstość!!! Uwaga: Ten błąd jest wyświetlany po 1-minutowym Zatrzymać hiperwentylację. lub:
opóźnieniu. Oddech pacjenta jest za szybki.
Poinformować lekarza.
Ustawienia wentylacji mogą wymagać
korekty.
Bateria na
wyczerpaniu!!!
Bateria jest prawie wyczerpana.
Naładować baterię: Podłączyć zasilanie
zewnętrzne.
18
Bateria
wyczerpana!!!
Bateria jest wyczerpana, jednostka wyłącza się.
Naładować baterię: Podłączyć zasilanie
zewnętrzne.
18
Uszkodz. baterii!!!
Bateria jest uszkodzona.
Podłączyć zasilanie sieciowe lub DC.
18
Użyć jednostki rezerwowej. Wezwać
DrägerService.
Stałe niskie
ciśnienie!!!
Uwaga: Ten błąd jest wskazywany dopiero po
upływie 5 do 30 sekund. Dostarczanie powietrza do
jednostki jest niemożliwe. Wentylacja nie jest
optymalna. System przewodów jest zablokowany
lub przecieka.
Wyczyścić zasilanie jednostki w powietrze. Po
udrożnieniu przepływu powietrza sprawdzić
przewody, filtry i inne elementy pod kątem
przepustowości, przecieków i bezpiecznych
połączeń. W razie potrzeby: Użyć jednostki
rezerwowej. Wezwać DrägerService.
17
47
Codzienna praca
Usuwanie przyczyn alarmów
Poziom alarmu 3 (wysoki): Błąd krytyczny
Komunikat błędu
Przyczyna
Usuwanie
Uszkodzenie!!!
W jednostce pojawił się krytyczny problem
techniczny. Awaria wentylacji.
Użyć jednostki rezerwowej. Wezwać
DrägerService.
Mieszalnik
przegrzany!!!
Przegrzany silnik wentylatora. Jednostka pracuje
przy zredukowanej mocy. Wentylacja nie jest
optymalna.
Wyczyścić zasilanie jednostki w powietrze,
tak by udrożnić przepływ powietrza. Użyć
jednostki rezerwowej.
Wezwać DrägerService.
Duży przeciek!!!
Uwaga: Ten błąd wskazywany jest jedynie po
trzecim cyklu oddechowym. Przeciek w systemie
przewodów.
Sprawdzić przewody, filtr i inne elementy pod
kątem przecieku i bezpiecznego połączenia.
wysoka temp.
wewn.!!!
Jednostka uległa przegrzaniu wskutek wpływów
zewnętrznych.
Zagwarantować swobodny przepływ
powietrza na filtrze wlotowym.
Wyczyścić blokady w połączeniach i systemie
przewodów (usunąć zanieczyszczenia,
wyprostować zgięte przewody).
Zredukować temperaturę otoczenia.
Wysoka temp.
powietrza!!!
Temperatura gazu oddechowego powyżej 40 °C
Upewnić się, że temperatura otoczenia
została zredukowana.
Wentyl.
zastępcza!!!
W jednostce wystąpił problem techniczny
i przełączyła się ona na pracę w trybie awaryjnym.
Wentylacja nie jest optymalna.
Zagwarantować swobodny przepływ
powietrza na filtrze wlotowym.
Wyczyścić blokady w połączeniach i systemie
przewodów (usunąć zanieczyszczenia,
wyprostować zgięte przewody).
Strona
17
Użyć jednostki rezerwowej. Wezwać
DrägerService.
O2 uszkodz. !!!
Elektroniczny zawór tlenowy jest uszkodzony.
Użyć jednostki rezerwowej. Wezwać
DrägerService.
Niewłaściwy układ
pacjenta!!!
Podłączony system przewodów nie jest zgodny
z ustawieniami na jednostce.
Zastosować prawidłowy system przewodów.
Rozłączony układ
pacjenta!!!
Jedno z połączeń w systemie przewodów jest
nieszczelne. Wentylacja niemożliwa!
Po alarmie poważnego przecieku Carina™home
dostarcza niewielki stały przepływ na poziomie
PEEP.
Po usunięciu przecieku Carina™home
automatycznie wznawia wentylację przy
zastosowaniu poprzednich ustawień.
Ponownie zabezpieczyć przewody, filtry i inne
elementy.
Rozłączona linia
pomiar.!!!
(Tylko system przewodów z zastawką wydechową). Sprawdzić, czy linia pomiarowa jest
Wentylacja nie jest możliwa!
prawidłowo podłączona na obu końcach.
Linia pomiarowa jest rozłączona.
Po alarmie poważnego przecieku Carina™home
dostarcza niewielki stały przepływ na poziomie
PEEP.
Po usunięciu przecieku Carina™home
automatycznie wznawia wentylację przy
zastosowaniu poprzednich ustawień.
Uszkodzenie
klawiatury!!!
Klawiatura jest uszkodzona.
Jeden lub kilka klawiszy jest stale przyciskane.
Użyć jednostki rezerwowej. Wezwać
DrägerService.
Wyczyścić przyciskane klawisze.
Alarm techniczny!!! W jednostce pojawił się problem techniczny.
Należy skorzystać z innej jednostki. Wezwać
DrägerService.
Wysokie
ciśnienie!!!
Anulować alarm za pomocą klawisza enter
(OK).
48
Alarm "wysokie ciśnienie" może zostać wyzwolony
przez długotrwały kaszel.
Uwaga: Ten błąd wskazywany jest jedynie po
drugim cyklu oddechowym.
17
Codzienna praca
Naprawy
Naprawy
Jeżeli alarm powraca, a przyczyny nie można usunąć: Użyć
jednostki rezerwowej!
Nie podejmować prób naprawy jednostki:
może to spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta!
Naprawy może wykonywać wyłącznie specjalistyczny personel
przeszkolony przez firmę Dräger. W tym celu należy
skontaktować się z przedstawicielem.
Adres przedstawiciela:
patrz "Adres przedstawiciela:" na stronie 57.
49
50
Konserwacja i pielęgnacja
Wydłużanie czasu do wyłączenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Zapewnić higieniczne warunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Plan konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Worek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Obudowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Elementy jednorazowego i wielokrotnego użytku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Filtr wlotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
System przywołania pielęgniarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Kontrole techniczne i bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Bateria wewnętrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Długoterminowe wyłączanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
51
Konserwacja i pielęgnacja
Wydłużanie czasu do wyłączenia
Konserwacja i pielęgnacja
Wydłużanie czasu do wyłączenia
Jeżeli jednostka musi zostać wyłączona: wentylować pacjenta
jednostką zapasową, używając tych samych ustawień.
W przypadku krótkich wyłączeń można zastosować technikę
oddychania typu "frog breathing" (językowo-gardłowego), o ile
pacjent jest w wystarczający sposób zaznajomiony z tą metodą.
Zapewnić higieniczne warunki
Bezpieczeństwo przy pracy
Nosić odzież ochronną, okulary i rękawice. Zapewnić
odpowiednią wentylację pomieszczenia.
Normalnie
Czyścić i dezynfekować jednostkę w sposób przedstawiony
w planie konserwacji (rozdział "Plan konserwacji" na stronie 53).
Podczas zmiany pacjentów
Zawór przeciekowy Silentflow™, przewody jednorazowego
i wielorazowego użytku:
Należy usunąć i zastosować nowe przewody.
Jednostka:
Usunąć filtr wlotowy (patrz rozdział "Usunąć stary filtr wlotowy" na
stronie 56).
Zdezynfekować obudowę (patrzrozdział "Dezynfekcja" na
stronie 54).
Zamontować nowy filtr wlotowy (patrzrozdział "Zamontować nowy
filtr wlotowy" na stronie 56).
52
Konserwacja i pielęgnacja
Plan konserwacji
Pacjenci z infekcją
Postępować w sposób opisany powyżej przed odłączeniem od
jednostki pacjenta z infekcją.
Dodatkowo: zutylizować worek i użyć nowy (patrzrozdział
"Akcesoria" na stronie 68).
Przekazywanie jednostki
Przed przekazaniem jednostki osobom trzecim (np. do przeglądu
technicznego lub przeglądu bezpieczeństwa, prac
konserwacyjnych lub naprawy): wyczyścić i zdezynfekować
obudowę (patrzrozdział "Obudowa" na stronie 54).
Przed ponownym użyciem jednostki: ponownie wyczyścić
i zdezynfekować obudowę.
Plan konserwacji
Od uruchomienia dane należy tu wprowadzać:
Okres
Data
Czynność
Strona
1 tydzień
Elementy jednorazowe:
Czyszczenie
55
1 miesiąc
Obudowa:
Czyszczenie
54
Elementy wielokrotnego użytku:
Czyszczenie
55
Elementy jednorazowe:
Wymiana
55
Worek:
Czyszczenie
54
System przywołania pielęgniarki (jeżeli jest
podłączony):
Test
56
6 miesięcy
Filtr wlotowy:
Wymiana
56
6 miesięcy
Bateria wewnętrzna (tylko po długim okresie
nieużywania):
Ponowne ładowanie baterii
19
1 rok
Elementy wielokrotnego użytku:
Wymiana
55
Przeglądy techniczne i przeglądy bezpieczeństwa wykonane przez personel serwisowy
po infekcjach dróg
Obudowa:
oddechowych lub zarządzane Elementy wielokrotnego użytku:
przez personel pielęgniarski
57
Dezynfekcja
54
Dezynfekcja
55
53
Konserwacja i pielęgnacja
Worek
Worek
Należy unikać nadmiernego zanieczyszczenia (lekarstwami,
maściami, nalewkami, ekskrementami itd.).
Od czasu do czasu czyścić za pomocą czystej, wilgotnej
ściereczki.
Nie stosować detergentów powodujących korozję.
Przylepionych osadów nie należy zeskrobywać, lecz zmiękczać
ciepłym roztworem mydła, a następnie usuwać. Wytrzeć wilgotną
ściereczką i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie suszyć
gorącym powietrzem!
Obudowa
Należy unikać nadmiernego zanieczyszczenia (lekarstwami,
maściami, nalewkami, ekskrementami itd.). Wszystkie połączenia
należy utrzymywać w czystości i w stanie wolnym od
zanieczyszczeń.
Czyszczenie
Obudowę i wyświetlacz należy od czasu do czasu wycierać za
pomocą czystej, wilgotnej ściereczki. Nie stosować detergentów
powodujących korozję.
Przylepionych osadów nie należy zeskrobywać, lecz zmiękczać
ciepłym roztworem mydła, a następnie usuwać. Wytrzeć wilgotną
ściereczką i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie suszyć
gorącym powietrzem!
Nie dopuszczać do przedostania się wody do otworów i połączeń!
Dezynfekcja
Stosować odpowiedni środek dezynfekcyjny (np. Gigasept™ FF)
po czyszczeniu. Przestrzegać instrukcji producenta!
54
Konserwacja i pielęgnacja
Elementy jednorazowego i wielokrotnego użytku
Elementy jednorazowego i wielokrotnego
użytku
Czyszczenie
Umieścić wszystkie części w zbiorniku z letnią wodą
wodociągową. Pozostawić do zmiękczenia i usuwać zabrudzenia
za pomocą delikatnej szczotki.
Spłukać wewnątrz i na zewnątrz czystą wodą wodociągową.
Czyścić ciepłym roztworem mydła (30 do 40 °C) i miękką
niestrzępiącą ściereczką.
Spłukać wewnątrz i na zewnątrz czystą wodą wodociągową.
Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie suszyć gorącym
powietrzem!
Dezynfekcja
Czyścić wszystkie części w sposób opisany powyżej. Części nie
suszyć!
Napełnić zbiornik roztworem dyzynfekującym
(np. Gigasept™ FF). Stężenie i temperatura zgodnie z danymi
producenta.
Włożyć części do roztworu dezynfekującego. Pozostawić do
zmiękczenia zgodnie z zaleceniami producenta.
Spłukać wewnątrz i na zewnątrz czystą wodą wodociągową.
Firma Dräger zaleca używanie wody wodociągowej ochłodzonej
do temperatury pokojowej po uprzednim jej przegotowaniu.
Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie suszyć gorącym
powietrzem!
55
Konserwacja i pielęgnacja
Filtr wlotowy
Filtr wlotowy
Filtr wlotowy należy w całości wymienić (patrzrozdział "Akcesoria"
na stronie 68).
Nie używać jednostki bez filtra wlotowego: ryzyko infekcji!
Jeżeli podłączono system przywołania pielęgniarki: w przypadku
usunięcia filtra wlotowego zostanie włączony alarm. Z tego
powodu:
należy najpierw poinformować personel pielęgniarski!
Usunąć stary filtr wlotowy
Wcisnąć wypustki w dół,
odchylić filtr wlotowy na zewnątrz i
usunąć go:
Alarm filtra wlotowego jest wyświetlany w wierszu alarmu.
1
3 2
Uni-033
1
2
3
Zamontować nowy filtr wlotowy
Rozpakować nowy filtr wlotowy
Zawiesić filtr na podstawie,
wepchnąć do przodu i
nacisnąć górną część filtra aż do zatrzaśnięcia:
Alarm filtra wlotowego znika z wiersza alarmu.
Utylizacja zużytego filtra wlotowego: patrz rozdział "Utylizacja" na
stronie 58.
System przywołania pielęgniarki
(tylko, jeżeli jest podłączony)
należy najpierw poinformować personel pielęgniarski!
Spowodowanie alarmu przez usunięcie filtra wlotowego (rozdział
"Filtr wlotowy" na stronie 56). Należy włączyć przywołanie
pielęgniarki.
Ponownie zamontować filtr wlotowy (patrzrozdział "Zamontować
nowy filtr wlotowy" na stronie 56).
56
1 2
3
Uni-034
1
2
3
Konserwacja i pielęgnacja
Kontrole techniczne i bezpieczeństwa
Kontrole techniczne i bezpieczeństwa
Wyłącznie w Republice Federalnej Niemiec:
Należy zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o potwierdzenie
wykonania przeglądów pomiarowych i bezpieczeństwa przez
wykwalifikowany personel przeszkolony przez firmę Dräger.
Wymienną jednostkę dostarcza sprzedawca lub odpowiedzialny
lekarz.
Adres przedstawiciela:
Nazwa firmy:
......................................................
Osoba upoważniona
do kontaktów:
......................................................
Ulica:
......................................................
Kod pocztowy, miasto:
......................................................
Telefon:
......................................................
Fax:
......................................................
Tel. komórkowy:
......................................................
E-mail:
......................................................
Bateria wewnętrzna
Bateria wewnętrzna nie posiada efektu pamięci. Specjalnych cykli
ładowania / rozładowywania nie trzeba przestrzegać
w codziennej pracy. Patrz poniżej ("Konserwacja baterii") w celu
uzyskania informacji na temat wydłużonej żywotności baterii.
57
Konserwacja i pielęgnacja
Długoterminowe wyłączanie
Długoterminowe wyłączanie
Wyłączanie
Wyłączanie jednostki.
Odłączanie kabli i przewodów.
Elementy jednorazowe: usunąć i przygotować nowe części.
Elementy wielokrotnego użytku: czyścić i dezynfekować.
Filtr wlotowy: usunąć i przygotować nowy filtr.
Czyszczenie worka.
Zapakować jednostkę wraz z akcesoriami do worka.
Przechowywanie
Jednostkę wolno przechowywać wyłącznie w dopuszczalnych
warunkach otoczenia (rozdział "Dane techniczne" na stronie 60).
Konserwacja baterii
Podczas długich okresów nieużywania bateria rozładowuje się
samoistnie i należy ją ładować regularnie, zależnie od
temperatury otoczenia:
przy –20 do +35 °C
przy +35 do +45 °C
przy +45 do +55 °C
raz na rok
co sześć miesięcy
co miesiąc
Baterię należy ładować częściej w przypadku wyższych
temperatur (patrzrozdział "Ponowne ładowanie baterii" na
stronie 19).
Utylizacja
Niniejsze urządzenie firmy Dräger Medical podlega dyrektywie
Unii Europejskiej 2002/96/EC, dotyczącej gospodarki odpadami
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Zgodnie z jego rejestracją według tej dyrektywy, nie wolno go
składować w miejskich punktach zbiórki odpadów elektrycznych
i elektronicznych.
Dräger Medical współpracuje z upoważnioną firmą zajmującą
się utylizacją urządzeń we właściwy sposób. W celu uzyskania
szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym
przedstawicielem Dräger Medical.
W przypadku stosowania u pacjentów z infekcją:
Przed zwróceniem jednostki do sprzedawcy: wyczyścić
i zdezynfekować jednostkę, worek i wszystkie elementy.
58
Informacje techniczne
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Deklaracja EMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Części zamienne i zużywające się. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
59
Informacje techniczne
Dane techniczne
Informacje techniczne
Dane techniczne
Dane systemowe
Dane urządzenia
Respirator domowy Carina™home Dräger
Oprogramowanie
Wersja 2.n
Wymiary szer x wys x gr bez akcesoriów
175 x 275 x 385 mm
Waga bez akcesoriów
4900 g
Kod UMDNS
14-355
Dane elektryczne
Zasilanie
Zasilanie sieciowe
100 do 240 V
0,9 do 0,4 A
(–20 do +10 %); 50 do 60 Hz;
Bateria wewnętrzna
Czas ładowania: Normalnie 130 minut
Czas pracy: Przynajmniej 120 minut przy pełnym naładowaniu
(przy średnich wartościach wentylacji i normalnych warunkach
otoczenia)
Okres żywotności: Zależy od konserwacji baterii
(patrz rozdział "Bateria wewnętrzna" na stronie 57)
Klasyfikacja
Połączenia
60
Bateria zewnętrzna
12 do 24 V
(–10 % do +30 %); 5,0 do 2,5 A
Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą
o wyrobach medycznych (MDD) 93/
42/EEC
93/42/EEC
IIb
Klasa izolacji
II
Zastosowana część
BF
Wodoszczelność obudowy
IPx1
Zdalne sterowanie
Tylko do oryginalnego pilota zdalnego sterowania firmy Dräger
System przywołania pielęgniarki
max. 40 V
/
, max. 500 mA (bezpotencjałowy, bezpieczne
niskie napięcie, izolacja napięcia sieciowego)
Interfejs danych
RS 232
Opcja:
(nieużywana)
Tlen
tlen medyczny (maks. 500 hPa; maks. 10 L/min) lub koncentrator tlenu.
Informacje techniczne
Dane techniczne
Dane wentylacji
System wentylacji
Przewód oddchowy z zaworem przeciekowym Silentflow™
Przewód oddechowy z regulowaną zastawką wydechową
Tryby wentylacji
CPAP
PSV
PCV
VCV-PR
Ciśnienia wentylacji
PEEP
3 do 20 mbar (regulowane)
Pinsp
5 do 50 mbar (regulowane)
Czas reakcji na bezdech
5 do 60 s (regulowane)
Częstotliwość wentylacji
5 do 50 oddechów na minutę.
Czułość wyzwalacza
Czuły/normalny (przełączalny)
Rampa wdechu
auto/0,1 do 2 s (regulowane)
Stosunek wdech : wydech
1,0/3,0 do 2,0/1,0 (regulowane)
Czas wdechu
0,3 do 8,0 s (regulowane)
Objętość docelowa (VCV-PR i obj. gwar. w PSV)
100 do 2000 ml (regulowana) BTPS
Tolerancje (zmierzone)
PIP
0 do 80 mbar ± (1,2 mbar + 8 % wartości)
Objętości
0 do 4000 mL ± 20 % aktualnej wartości lub 55 mL (która większa)
BTPS
Częstotliwość
0 do 80 ±1 oddechów na minutę
Warunki otoczenia
Temperatura
Wilgotność
Ciśnienie powietrza
Działanie:
+5 do +35 °C
Składowanie do 1 dnia:
–20 do +60 °C
Składowanie do 1 miesiąca:
–20 do +55 °C
Składowanie do 6 miesięcy:
–20 do +45 °C
Składowanie przez ponad 6 miesięcy:
–20 do +35 °C
Działanie:
5 do 95 % wzgl.
Przechowywanie:
5 do 95 % wzgl.
Pełna funkcjonalność przy:
900 do 1100 mbar.
Ograniczona funkcjonalność przy:
570 do 900 mbar.
Przechowywanie:
200 do 1100 mbar.
Emisje
Hałas (ciśnienie akustyczne) w czasie pracy
maks. 29 dBA (przy 10 mbar), maks. 32 dBA (przy 18 mbar),
mierzone w każdym przypadku w pozycji użytkownika
Ciśnienie akustyczne sygnałów alarmowych
55 do 70 dB (regulowane)
Ciepło (wzrost temperatury gazu oddechowego)
Typ. 2 °C, maks. 5 °C
61
Informacje techniczne
Deklaracja EMC
Deklaracja EMC
Informacja ogólna
Zgodność z wymogami kompatybilności elektromagnetycznej
produktu Carina™home zawiera stosowanie następujących kabli
zewnętrznych, transduktorów oraz akcesoriów:
Opis
Nr zamówieniowy
przewód zasilania DC S (175 cm)
8414048
Ponadto można stosować akcesoria które nie wpływają na
kompatybilność elektromagnetyczną, chyba że ich użycie jest
zabronione z innych powodów. Nieprzestrzeganie tych zaleceń
może skutkować zwiększonymi emisjami lub zmniejszoną
odpornością aparatu Carina™home.
Aparat Carina™home nie powinien być stosowany
w bezpośrednim sąsiedztwie innego wyposażenia (obok, nad lub
pod). Jeśli stosowanie w takich pozycjach jest nie do uniknięcia,
należy obserwować aparat Carina™home w celu sprawdzenia,
czy funkcjonuje normalnie w stosowanej konfiguracji.
Emisje elektromagnetyczne
Aparat Carina™home jest przewidziany do zastosowania
w środowisku elektromagnetycznym przedstawionym poniżej.
Użytkownik aparatu Carina™home powinien upewnić się, że
urządzenie jest stosowane właśnie w takim środowisku.
Emisje
Zgodność z
Środowisko elektromagnetyczne
Emisje fal radiowych (CISPR 11)
Grupa 1
Carina™home używa energii fal radiowych tylko dla swoich
wewnętrznych funkcji. Dlatego emisje fal radiowych są bardzo
niskie i jest małe prawdopodobieństwo jakichkolwiek zakłóceń
z pobliskimi urządzeniami elektronicznymi.
Klasa B
Aparat Carina™home nadaje się do użytku we wszystkich
zakładach, włączając gospodarstwa domowe oraz miejsca
bezpośrednio podłączone do publicznej sieci zasilającej
o niskim napięciu, która zasila budynki mieszkalne.
Emisje harmoniczne
(IEC 61000-3-2)
Klasa A
Wahania napięcia / migotanie
(IEC 61000-3-3)
Zgodny
Informacja na temat emisji elektromagnetycznych
(IEC 60101-1-2:2001, tabela 201)
62
Informacje techniczne
Deklaracja EMC
Odporność elektromagnetyczna
Aparat Carina™home jest przewidziany do zastosowania
w środowisku elektromagnetycznym przedstawionym poniżej.
Użytkownik aparatu Carina™home powinien upewnić się, że
urządzenie jest stosowane właśnie w takim środowisku.
Odporność wobec
IEC 60601-1-2 poziom testowy
Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne
(aparatu
Carina™home)
wyładowania
elektrostatyczne, ESD
(IEC 61000-4-2)
wyładowanie stykowe: ± 6 kV
wyładowanie powietrzne: ± 8 kV
± 8 kV
± 15 kV
szybkie przebiegi
elektryczne / udary
(IEC 61000-4-4)
energetyczne linie zasilające: ± 2 kV ± 2 kV
dłuższe przewody wejścia / wyjścia:
± 1 kV
± 1 kV
Jakość prądu zasilającego powinna być typowa
dla środowiska domowego lub szpitalnego.
przepięcia na liniach
prądu zmiennego
(IEC 61000-4-5)
tryb zwykły: ± 2 kV
tryb różnicowy: ± 1 kV
± 2 kV
± 1 kV
Jakość prądu zasilającego powinna być typowa
dla środowiska domowego lub szpitalnego.
częstotliwość pola
magnetycznego
50/60 Hz
(IEC 61000-4-8)
3 A/m
3 A/m
W bliskim sąsiedztwie aparatu Carina™home nie
należy używać wyposażenia o bardzo wysokiej
częstotliwości pola magnetycznego
(transformatory, itd.).
przysiady napięcia
i krótkie przerwy na
przewodach
wejściowych sieci prądu
zmiennego
(IEC 61000-4-11)
przysiad >95 %, 0,5 okresów
przysiad 60 %, 5 okresów
przysiad 30 %, 25 okresów
przysiad >95 %, 5 sekund
>95 %, 0,5 okr.
60 %, 5 okr.
30 %, 25 okr.
>95 %, 5 s.
Jakość prądu zasilającego powinna być typowa
dla środowiska domowego lub szpitalnego. Jeśli
użytkownik wymaga nieprzerwanej pracy
urządzenia podczas przerw w dopływie prądu,
zaleca się zasilanie aparatu Carina™home
z nieprzerywalnego źródła zasilania lub baterii.
emitowane
częstotliwości radiowe
(IEC 61000-4-3)
80 MHz – 2,5 GHz: 10 V/m
20 V/m
Zalecana odległość od przenośnych
i ruchomych nadajników fal radiowych z mocą
transmisji PEIRP do aparatu Carina™home
włączając ich przewody elektryczne:
(1,84 m * √PEIRP)X1
częstotliwość radiowa
sprzężona
z przewodami
(IEC 61000-4-6)
150 kHz – 80 MHz: 10 V
w zakresach ISM
3 V poza zakresami ISMX2
20 V
20 V
Podłoga powinna być wykonana z drewna,
betonu lub płytek ceramicznych. Jeśli podłoga
jest wykonana z materiałów syntetycznych,
względna wilgotność powinna wynosić
przynajmniej 30 %.
Zalecana odległość od przenośnych
i ruchomych nadajników fal radiowych z mocą
transmisji PEIRP do aparatu Carina™home
włączając ich przewody elektryczne:
(1,84 m * √PEIRP)X1
Informacja na temat emisji elektromagnetycznych
(IEC 60601-1-2:2001, tabele 202, 203, 204)
X1 :
Za wartość PEIRP należy wstawić najwyższą możliwą
„równoważną izotropową wypromieniowaną moc”
sąsiadującego nadajnika częstotliwości radiowych (wyrażoną
w watach). Zakłócenia mogą wystąpić także w sąsiedztwie
.
aparatu Carina™home oznaczonego symbolem
Natężenie pola ze stacjonarnych, przenośnych i ruchomych
nadajników częstotliwości radiowych w miejscu stosowania
aparatu Carina™home powinno być mniejsze niż 3 V/m
w zakresie częstosliwości od 150 kHz do 2,5 GHz i mniejsze
niż 1 V/m powyżej 2,5 GHz.
X2
: pasma ISM w tym zakresie częstotliwości wynoszą:
6,765 MHz – 6,795 MHz, 13,553 MHz – 13,567 MHz,
26,957 MHz – 27,283 MHz, 40,66 MHz – 40,70 MHz.
63
Informacje techniczne
Deklaracja EMC
Zalecane odległości
Zalecane odległości między przenośnymi i ruchomymi
urządzeniami telekomunikacyjnymi emitującymi częstotliwości
radiowe a aparatem Carina™home
maks.
PEIRP (W)
3 V/m
odległość* (m)
1 V/m
odległość* (m)
Wskazówka
0,001
0,06
0,17
0,003
0,10
0,30
0,010
0,18
0,55
0,030
0,32
0,95
np. WLAN 5250 / 5775 (Europa)
0,100
0,58
1,73
np. WLAN 2440 (Europa), Bluetooth
0,200
0,82
2,46
np. WLAN 5250 / 5775 (nie w Europie)
0,250
0,91
2,75
n. p. urządzenia DECT
1,000
1,83
5,48
np. telefony komórkowe GSM 1800 / GSM 1900 / UMTS, WLAN 5600
(nie w Europie)
2,000
2,60
7,78
n. p. telefony komórkowe GSM 900
3,000
3,16
9,49
Informacje na temat odległości (IEC 60601-1-2: 2001, tabele 205
i 206)
*
64
odległość 3 V/m od nadajników z częstotliwościami od
150 kHz do 2,5 GHz, w innym wypadku odległość 1 V/m.
Informacje techniczne
Części zamienne i zużywające się
Części zamienne i zużywające się
Rura oddechowa, jednorazowego użytku, 2,0 m / 79" (do użycia z zaworem
przeciekowym)
5702635
Rura oddechowa, wielorazowego użytku, 1,8 m / 71" (do użycia z zaworem
przeciekowym)
5703875
Zawór przeciekowy Silentflow™
5730003
Zastawka wydechowa systemu pacjenta, jednorazowego użytku, 1,4 m / 1,4"
(= system pacjenta Mushroom)
5703129
Maska nosowa wentylacyjna (rozmiar S)
5730004
Maska nosowa wentylacyjna (rozmiar M)
5730005
Maska nosowa wentylacyjna (rozmiar L)
5730006
Filtr wlotowy (Hepa®)
5703105
Kabel sieciowy Euro CLII 2,5 m
5730042
Kabel sieciowy GB, 3 m, 10 A
1851713
Kabel sieciowy CH, 3 m, 10 A
1851691
Kabel sieciowy IT, 3 m, 10 A
1855344
Kabel sieciowy USA / JP 1-15 CL II , 2,5 m, 10 A
5702116
Kabel sieciowy USA / JP 5-15P, 3 m, 10 A
1841793
Kabel sieciowy CN, 3 m, 10 A
1859714
Worek
5703818
Instrukcja użytkowania dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego
niemiecki i angielski (GB)
5703784
65
Informacje techniczne
Części zamienne i zużywające się
66
Instrukcja użytkowania dla personelu medycznego,
niemiecki i angielski (GB)
5703785
Instrukcja użytkowania dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego
francuski i włoski
5703878
Instrukcja użytkowania dla personelu medycznego,
francuski i włoski
5703890
Instrukcja użytkowania dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego
hiszpański
5703879
Instrukcja użytkowania dla personelu medycznego,
hiszpański
5703891
Instrukcja użytkowania dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego
holenderski i turecki
5703877
Instrukcja użytkowania dla personelu medycznego,
holenderski i turecki
5703889
Instrukcja użytkowania dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego
portugalski
5704184
Instrukcja użytkowania dla personelu medycznego,
portugalski
5704183
Instrukcja użytkowania dla personelu medycznego,
japoński
5704396
Instrukcja użytkowania dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego
japoński
5704390
Instrukcja użytkowania dla personelu medycznego,
chiński
5704210
Instrukcja użytkowania dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego
chiński
5704207
Instrukcja użytkowania dla personelu medycznego,
słowacki
5704253
Instrukcja użytkowania dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego
słowacki
5704209
Instrukcja użytkowania dla personelu medycznego,
czeski
5704254
Instrukcja użytkowania dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego
czeski
5704253
Informacje techniczne
Części zamienne i zużywające się
Instrukcja użytkowania dla personelu medycznego,
angielski (USA)
5704395
Instrukcja użytkowania dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego
angielski (USA)
5704389
Instrukcja użytkowania dla personelu medycznego,
węgierski
5704211
Instrukcja użytkowania dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego
węgierski
5704208
Instrukcja użytkowania dla personelu medycznego,
polski
5704394
Instrukcja użytkowania dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego
polski
5704388
Instrukcja użytkowania dla personelu medycznego,
norweski
5704393
Instrukcja użytkowania dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego
norweski
5704387
Instrukcja użytkowania dla personelu medycznego,
grecki
5704392
Instrukcja użytkowania dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego
grecki
5704386
Instrukcja użytkowania dla personelu medycznego,
szwedzki
5704391
Instrukcja użytkowania dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego
szwedzki
5704385
Wolno używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy Dräger!
Użycie innych elementów może prowadzić do niepożądanej
emisji lub nieprawidłowego działania!
Wyłącznie nawilżacze spełniające normę ISO 8185-1 oraz
wymienniki ciepła i wilgotności spełniające wymagania
ISO 9360 mogą być stosowane z aparatem Carina™home.
67
Informacje techniczne
Akcesoria
Akcesoria
jednorazowy przewód wentylacyjny, długość: 0,45 m / 17,72"
5703929
wielorazowy przewód wentylacyjny, długość: 0,45 m / 17,72"
5703927
pułapka wodna
8404985
przewód zasilania DC S (175 cm)
8414048
Wolno używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy Dräger!
Użycie innych elementów może prowadzić do niepożądanej
emisji lub nieprawidłowego działania!
Przewód zasilania DC
W przypadku modyfikacji przewodu 8414048 do stosowania
z gniazdem zapalniczki samochodowej lub innym należy się
upewnić, że:
● gniazdo przeznaczone jest do natężenia przynajmniej 10 A
● posiada bezpiecznik zgodnie z rozdziałem "Podłączanie
zasilania"
Dalsze informacje, patrz strona 18.
Źródło dostaw
Części zamienne i zużywające się, a także akcesoria można
nabywać u przedstawicieli lub bezpośrednio w firmie Dräger
(patrz odwrotna strona okładki).
68
Skorowidz
A
Adres przedstawiciela: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 53, 56,
Alarmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmy powracające. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anulowanie alarmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P
49
68
43
46
45
B
Bateria wewnętrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 17, 39
Bezpieczeństwo przy pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
C
Czas aktywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Części zużywające się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część górna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,
30
65
65
12
55
D
Dane kontaktowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dezynfekcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 54,
Dostarczone części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
60
55
16
E
Elementy jednorazowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Elementy wielokrotnego użytku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
EMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 62
F
Filtr wlotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 56
Funkcja klawisza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
G
Głośność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
H
Higiena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
I
Informacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,
Interfejs danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
60
17
24
K
Kilka równoczesnych alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Klawisze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 52
Konserwacja baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 60
Kontrole techniczne i bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Kwalifikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ł
Ładowanie baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
N
Nebulizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Niedozwolone strefy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 17
Nieprawidłowe działanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Pacjenci wymagający wentylacji wymuszonej. . . . . . . . . . . . . . 8
Pacjenci z infekcją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Pielęgnacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 52
Plan konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 53
Podłączanie systemu przewodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Podłączanie zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Podłączanie zasilania w tlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Podłączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Podstawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ponowne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ponowne ładowanie baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Poziomy alarmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Przeglądy techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Przekazywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Przyczyny alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
R
Regulacja ciśnienia wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,
Regulacja wartości wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozpoczęcie wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Równoczesne zasilanie główne i DC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
39
39
19
S
System przywołania pielęgniarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 56
T
Test działania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
U
Układ podgrzewania przewodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ustawianie jednostki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Usuwanie przyczyn alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Uszkodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
W
Wentylacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,
Włączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybieranie profilu wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,
Wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,
Wyświetlacz domyślny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlacz rozszerzony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlanie wartości wentylacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
28
41
42
30
31
31
31
Z
Zakończenie wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zasilanie DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zasilanie energią – przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zasilanie sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastawka wydechowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastawka wydechowa i nawilżacz powietrza oddechowego . .
Zawór przeciekowy Silentflow™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zawór przeciekowy Silentflow™ i nawilżacz powietrza
oddechowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdalne sterowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana pacjenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zródło dostaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
18
19
18
20
21
20
21
24
52
68
O
Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
69
Niniejsza instrukcja użycia ma
zastosowanie wyłącznie do aparatu
Carina™home
o nr. seryjnym:
0344
Jeżeli nr seryjny nie został wpisany przez
firmę Dräger, niniejsza instrukcja użycia ma
jedynie ogólny charakter informacyjny i nie
ma zastosowania do konkretnej maszyny
czy urządzenia.
Dyrektywa 93/42/EEC
dotycząca urządzeń medycznych
Dräger Medical b.v.
Kanaaldijk 29
5683 CR BEST
Holandia
y
+31 499 331 - 331
FAX +31 499 331 - 335
!
[email protected]
www.draeger-medical.com
z
5704388 - 00 pl
© Dräger Medical b.v.
1. wydanie – wrzesień 2005
1st edition – September 2005
Zastrzega się prawo do zmian.
Download