Narzędzie do zarządzania międzykulturowego

advertisement
Narzędzie do zarządzania międzykulturowego /
zarządzania projektami transgranicznymi
Spis treści
WPROWADZENIE
ROZDZIAŁ 1: DEFINIOWANIE PROJEKTU TRANSGRANICZNEGO
I.
Przeprowadzenie analizy i zrozumienie kontekstu transgranicznego oraz identyfikacja
potrzeb
II. Jak odpowiednio zdefiniować cel projektu - co należy zmienić?
III. Dlaczego problem należy odnieść do kontekstu transgranicznego?
IV. Zastanowienie się nad wymiarem współpracy transgranicznej - prawidłowy stopień
i poziom jakości oraz instytucjonalizacji
ROZDZIAŁ 2: TWORZENIE TRANSGRANICZNEGO PARTNERSTWA
I. Zespół projektowy
II. Charakter partnerstwa
III. Interesariusze
ROZDZIAŁ 3: PLANOWANIE PROJEKTU TRANSGRANICZNEGO
I.
II.
III.
IV.
Określenie celów
Zidentyfikowanie podejścia politycznego i zdefiniowanie konkretnych działań
Zarządzenie czasem
Zidentyfikowanie potencjalnych źródeł finansowania oraz zapewnienie ich spójności
z kryteriami stawianymi przez grantodawców
V. Planowanie finansów / Zarządzanie
VI. Struktury prawne i statuty
VII. Przykłady „miękkich rozwiązań”: kontrakty, protokoły ustaleń, umowy i karty
VIII. Proces wyrażania zgody
IX. Wartość osoby trzeciej jako facylitatora - np. TEIN
Page 1 of 101
ROZDZIAŁ 4: REALIZACJA PROJEKTU TRANSGRANICZNEGO
I.
Podstawy zarządzania zespołem projektowym/poszczególnymi jego członkami oraz
istota zasad projektowych
II. Jak motywować
- W jaki sposób radzić sobie z różnicami kulturowymi w zarządzaniu projektem
transgranicznym
ROZDZIAŁ 5: EWALUACJA PROJEKTU TRANSGRANICZNEGO
I.
II.
III.
IV.
Definiowanie zamierzonych rezultatów
Osiągnięcie właściwych wskaźników
Opracowywanie zasad monitoringu oraz zakresu ewaluacji
Ocena funkcjonowania zespołu projektowego i sposobów jego pracy
ROZDZIAŁ 6: KLUCZOWE KOMPETENCJE MANAGERA PROJEKTU
TRANSGRANICZNEGO
I.
II.
III.
IV.
V.
Kluczowe kompetencje na etapie definiowania projektu transgranicznego
Kluczowe kompetencje na etapie tworzenia transgranicznego partnerstwa
Kluczowe kompetencje na etapie planowania projektu transgranicznego
Kluczowe kompetencje na etapie realizacji projektu transgranicznego
Kluczowe kompetencje na etapie oceny projektu transgranicznego
Page 2 of 101
Wprowadzenie:
Poniższe narzędzie jest efektem projektu pn. „Professionalizing Actors of Transfrontier Cooperation Transfrontier Euro-Institut Network” (PAT-TEIN) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu „Uczenie się przez całe życie”
(Projekty transferu innowacji).
Projekty transferu innowacji adresowane są do organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniem
zawodowym. Polegają one na „przenoszeniu i zastosowaniu na nowym gruncie innowacyjnych
rozwiązań oraz produktów w celu podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. W toku
międzynarodowej współpracy partnerzy adaptują pod kątem językowym, kulturowym i prawnym
sprawdzone pomysły i wdrażają je w kolejnych krajach lub sektorach” (Brytyjska Agencja Narodowa,
Leonardo, Grundtvig i Programy przekrojowe).
Projekt PAT-TEIN, w którym uczystniczyły instytucje partnerskie z różnych regionów granicznych
Europy, zrealizowano w kontekście zwiększenia poziomu integracji europejskiej, uwzględniając
działania podejmowane przez Komisję Europejską skierowane na współpracę terytorialną oraz
politykę spójności jako środki służące do osiągnięcia celów strategii Europa 2020, takie jak:
pobudzanie wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie zmianom
klimatu i zależności energetycznej oraz zmniejszanie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Do
osiągnięcia powyższych celów niezbędna jest współpraca transgraniczna, która pozwala znaleźć
odpowiedzi na poszczególne wyzwania i wydobyć niewykorzystane potencjały charakterystyczne dla
europejskich pograniczy.
„Głównym celem współpracy transgranicznej jest zmniejszanie negatywnych efektów granic jako barier
administracyjnych, prawnych i fizycznych w celu rozwiązywania wspólnych problemów i wydobwania
niewykorzystanych potencjałów. Poprzez wspólne zarządzanie programami i projektami następuje
wzmocnienie wzajemnego zaufania i zrozumienia, a proces współpracy zostaje udoskonalony”
DG REGIO
Narzędzie do zarządzania międzykulturowego / zarządzania projektami transgranicznymi powstało
na podstawie różnorodnych doświadczeń dotyczących wspólnych projektów i programów związanych
ze współpracą transgraniczną. Przede wszystkim jednak istniała potrzeba, aby stworzyć instrument,
który wspierałby proces budowania potencjału aktorów zaangażowanych we współpracę
transgraniczną i transnarodową. Powodzenie współpracy transgranicznej wymaga bowiem od osób,
które się nią zajmują wiedzy i pewnych umiejętności – nie wystarczy wyłącznie dobra wola!
Page 3 of 101
Właśnie dlatego ww. narzędzie oparto na wiedzy organizacji posiadających bogate doświadczenie
w zakresie współpracy transgranicznej, prowadzeniu szkoleń i budowania potencjału transgraniczego
na różnych pograniczach Europy. W opracowaniu zostały uwzględnione zagadnienia wspólne
(ogólne) dla całości problematyki zarządzania międzykulturowego / zarządzania projektami
transgranicznymi oraz te, które są charakterystyczne dla poszczególnych pograniczy.
Publikacja skierowana jest zarówno dla tych, którzy już realizują działania związane ze współpracą
transgraniczną, jak i dla tych, którzy dopiero je rozpoczynają. Mówiąc wprost, będzie to z pewnością
nieoceniona pomoc dla wszystkich pracujących w samorządach lokalnych, organizacjach
społeczeństwa obywatelskiego, organizacjach pozarządowych, izbach oraz grupach społecznych
i podejmujących (lub myślących o podjęciu) działania związane z zarządzaniem projektami,
dostarczaniem wiedzy i umiejętności niezbędnej do skutecznego zarządzania projektem
transgranicznym z wykorzystaniem podejścia cyklu życia.
Projekt PAT-TEIN, w ramach którego przygotowano narzędzie, jest jedną z inicjatyw Transgranicznej
Sieci Euro-Institutów (Transfrontier Euro-Institut Network / TEIN)1 powstałej w 2010. W chwili
obecnej sieć zrzesza dwunastu partnerów z dziewięciu regionów granicznych.
1
Szczegółowe informacje na temat sieci TEIN można znaleźć na stronie www.transfrontier.eu.
Page 4 of 101
Jej unikalność polega na tym, że tworzą ją wydziały uniwersytetów, instytucje szkoleniowe
i badawcze, które w praktyce zajmują się współpracą transgraniczną w Europie.
Osoby zrzeszone w TEIN są rzeczywistymi aktorami współpracy transgranicznej. Ich praca związana
jest między innymi z prowadzemiem szkoleń i innych działań skierowanych na ułatwianie współpracy
transgranicznej, zarządzaniem projektami transgranicznymi, oferowaniem mentoringu, szkoleń
i doradztwa dla różnych aktorów współpracy oraz prowadzeniem badań z zakresu współpracy
transgranicznej. Biorąc powyższe pod uwagę, sieć TEIN może być postrzegana jako przykład
rzeczywistego podejścia oddolnego.
Partnerzy TEIN uczestniczący w projekcie PAT-TEIN reprezentują cztery europejskie regiony
graniczne:
Irlandię/Irlandię
Północną;
Austrię/Włochy/Słowenię;
Czechy/Polskę
oraz
Francję/Hiszpanię (Katolonię - jako region transgraniczny). To, że w proces realizacji projektu
zangażowani byli różni partnerzy stanowiło niekiedy spore wyzwanie dla przeprowadzenia transferu
z francusko-niemiecko-szwajcarskiego pogranicza do innych regionów granicznych w Europie (inny
kontekst kulturowy). Podczas wielu spotkań transnarodowych partnerzy testowali narzędzie,
adresując je do wybranych grup interesariuszy znajdujących się na poszczególnych pograniczach.
W trakcie tego procesu korzystali oni ze wspólnego podręcznika do zarządzania projektem
transgranicznym uzupełnionego materiałami dotyczącymi danego regionu.
Struktura narządzia
Narzędzie składa się z sześciu rozdziałów (modułów), z których każdy dotyczy aspektu związanego
z cyklem życia projektu:
 Rozdział 1: Definiowanie projektu transgranicznego
 Rozdział 2: Tworzenie transgranicznego partnerstwa
 Rozdział 3: Planowanie projektu transgranicznego
 Rozdział 4: Realizacja projektu transgranicznego
 Rozdział 5: Ewaluacja projektu transgranicznego
 Rozdział 6: Umiejętności przekrojowe menadżera projektu transgranicznego
Podczas gdy rozdziały od 1 do 4 traktują cykl życia projektu w sposób chronologiczny, rozdziały 5 i 6
mają charakter przekrojowy i dotyczą wszystkich faz cyklu życia projektu.
W podsumowaniu każdy z partnerów reprezentujacych poszczególne pogranicza włączone w projekt
transferu innowacji, opisał wyzwania, jakie wiązały się z jego realizacją, to, czego nauczył się dzięki
wspólnej pracy z sąsiadem, a także wartość dodaną działań podejmowanych jako grupa
(konsorcjum). Dzięki temu chciał się on podzielić z czytelnikiem swoimi doświadczeniami, aby
zrozumiał on lepiej nie tylko specyfikę partnera/pogranicza, ale także potrzebę wymiany z innymi,
która pozwala zdefiniować i zrozumieć cechy poszczególnych granic. Jest to swego rodzaju otwarcie
drzwi na dalszy transfer narzędzia - na inne regiony graniczne!
Page 5 of 101
Jak korzystać z narzędzia
Narzędzie rozpoczyna się od opisu wspólnego pomysłu na projekt transgraniczny i prowadzi
użytkownika poprzez kolejne fazy jego realizacji, które najczęściej zachodzą w projekcie.
„Część wspólna” zawiera „materiał do przemyśleń”, pytania przewodnie, wskazówki metodyczne
i techniki kreatywne, a także „pudełka międzykulturowe”.
„Część transgraniczna” ilustruje poszczególne rozdziały, odwołując się do studiów przypadku,
przykładów, narzędzi i metod dotyczących kontekstu transgranicznego.
Treść narzędzia opracowano z uwzględnieniem sesji szkoleniowych, które zostały zorganizowane na
każdym z pograniczy z udziałem partnerów projektu PAT-TEIN lub niezależnych trenerów. Dzięki
temu możliwe było zapewnienie efektywnego budowania potencjału. Dla jednych użytkowników
informacje zawarte w części ogólnej narzędzia będą w zupełności wystarczające, z kolei inni mogą
potrzebować więcej wyjaśnień, by przeanalizować jakiś aspekt, zgłębić problem czy wymienić się
doświadczeniami - dlatego mogą oni skorzystać z części transgranicznej. W zależności od poziomu
doświadczenia lub etapu cyklu życia danego projektu, trener może ponadto skupić się na danym
temacie lub przestudiować go pod kątem poszczególnych etapów projektu.
Pod tym względem narzędzie ma charakter instrumentu pedagogicznego skierowanego do trenerów,
jak równiez przewodnika dla menadżerów projektów transgranicznych. Na stronie poświęconej
projektowi (pat-tein.eu) menadżerowie projektów będą mogli pobrać część wspólną narzędzia
i zarejestrować się, aby wyrazić chęć otrzymania części transgranicznej, w której znajdują
szczegółowe opisy pograniczy, studia przypadku i pozostałych działań. Część treści będzie
aktualizowana po każdym szkoleniu i udostępniana jego uczestnikom.2
Życzymy wszystkim interesującej i przyjemnej lektury. W przypadku, gdybyście mieli Państwo jakieś
pytania lub chcielibyście, abyśmy przeprowadzili dla Państwa szkolenie, nie wahajcie się z nami
skontaktować!
2
Należy zwrócić uwagę, że metody pedagogiczne i narzędzia opracowane przez poszczególne pogranicza będą
dostępne wyłącznie dla trenerów.
Page 6 of 101
Racjonalność współpracy
transgranicznej….?
Dlaczego współpraca transgraniczna jest nam
potrzebna?
Podstawowa rola współpracy
transgranicznej
Rozwiązywanie wspólnych
problemów
Które z problemów mogą być lepiej
rozwiązane dzięki wspólnym działaniom
transgranicznym?
Rozwój wspólnych potencjałów
Jakie są przyszłe potencjały, które mogą być
lepiej rozwinięte dzięki wspólnemu
podejściu transgranicznemu?
Wyzwanie: W jaki sposób analizować charakterystyczne cechy terytorium
transgranicznego?
W jaki sposób wykazać wartość dodaną wspólnego podejścia transgranicznego?
© Joachim Beck 2014
Page 7 of 101
Rozdział 1: Definiowanie projektu transgranicznego
Rolą współpracy transgranicznej (ang. Cross-Border Co-operation, CBC) w europejskich regionach
granicznych jest zwiększanie ich siły napędowej przez wykonywanie na czas i skierowanych na
oczekiwania działań w formie złożonych projektów. Wypływa to z dwóch przesłanek.
Po pierwsze znacząca większość źródeł finansowania współpracy transgranicznej jest publiczna.
Poszczególne systemy finansów publicznych, jak na przykład Programy Europejskiej Współpracy
Terytorialnej (EWT), włączając w to INTERREG, funkcjonują w oparciu o podejście projektowe, tzn.,
że ich funkcjonowanie opiera się na naborach, zachęcaniu podmiotów do rozwijania partnerstw,
pomysłów, składaniu wniosków i realizacji projektów, które przynoszą zakładane rezultaty
w określonym czasie. To samo dotyczy logiki interwencji w Europejskich Programach Działania we
wszystkich dziedzinach, tzn. nauce, edukacji dorosłych, ekologii, programach związanych promocją
gospodarki itp.
Po drugie charakter zaangażowania w projekty transgraniczne jest generalnie dobrowolny, tzn.
instytucje narodowe i poszczególni aktorzy nie są zobligowani do współpracy ze swoimi
odpowiednikami po drugiej stronie granicy. Dlatego też, nie można tu mówić ani o tradycji
współpracy ani o autorytecie hierarchii sięgającej drugiej strony granicy, chyba że w grę wchodzą
pełnomocnictwa i formy współpracy specjalnie ku temu stworzone (które wymagają tego, aby zostały
najpierw rozwinięte).
Cechą każdego projektu (narodowego lub transgranicznego) jest także jego interdyscyplinarność,
obejmująca zespół projektowy, który na co dzień nie pracuje w jednej organizacji. Projekty
transgraniczne nie różnią się niczym pod tym względem, ale należy podkreślić fakt, że są one
różnorodne i złożone (włączając w to sposób upowszechniania informacji), co wynika między innymi
z: różnych systemów narodowych, w tym systemu organizacji i administracji w odniesieniu do
działalności/branż, różnych kultur, kultury pracy/spotkań, stylów komunikacji partnerów
i wzrastających potrzeb dla zewnętrznych form komunikacji w projekcie (PR) itd.
Podsumowując, można stwierdzić, że granice wciąż istnieją i posiadają wiele wymiarów, do których
zalicza się:
wymiar polityczny,
wymiar kulturowy,
wymiar prawny,
wymiar administracyjny,
wymiar językowy,
wymiar historyczny,
wymiar ekonomicznej wydajności itd.
Page 8 of 101
Unia Europejska i znajdujące się na jej wewnętrznych granicach regiony zmierzają w kierunku nigdy
wcześniej nieobserwowanej integracji i możliwości wykorzystania potencjału funkcjonowania
w ramach jednolitego rynku wewnętrznego opartego na wolnym przepływie dóbr, osób, usług
i kapitału - upraszczając, stanowi to około 30% obszaru i ludności Unii Europejskiej.
Wyzwaniem jest udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytania, które związane są z procesem
współpracy transgranicznej:
• Jak znaleźć równowagę funkcjonalną pomiędzy różnymi systemami politycznoadministracyjnymi?;
• Jak oprzeć przyszłe działania na rzetelnej wiedzy związanej z terytorium transgranicznym
i jego specyficznych potrzebach?;
• Jak działać, nie mając podstawowych kompetencji w zakresie aspektów prawnych dotyczących
funkcjonowania państw członkowskich?;
• Jak sprawić, by różnice kulturowe i językowe przerodziły się w produktywne działanie?;
• Jak znaleźć odpowiedni poziom instytucjonalizacji, jak integrować nowych aktorów
pochodzących z sektora pozarządowego?;
• Jak definiować i mierzyć wartość dodaną zintegrowanych działań transgranicznych?;
• Jak przezwyciężyć ograniczenia w podejściu do projektu i rozwijać politykę podejścia
zrównoważonego do terytorium transgranicznego?3.
Odpowiedź na tę złożoną problematykę przynosi powyższe narzędzie, którego celem jest
wzmocnienie aktorów projektów i budowanie potencjału oraz zdolności współpracy między
sektorami i granicami z zastosowaniem podejścia oddolnego (ang. bottom up. approach).
Praktycy znajdą tu wartościowe informacje, które będę stanowiły dla nich wsparcie na wszystkich
etapach realizacji projektu. Są one pomocne w rozwijaniu podstawowych kompetencji
i profesjonalnego zarządzania projektami transgranicznymi, a ich zastosowanie może przynieść
wymierne korzyści. Główną uwagę skupiono na „miękkich” aspektach istotnych z punktu widzenia
współpracy transgranicznej, takich jak na przykład efektywna komunikacja i efektywna współpraca
z punktu widzenia różnic kulturowych. W związku z powyższym w narzędziu zostało poruszonych
wiele kluczowych zagadnień, o których wspomniano wcześniej.
Czym jest projekt?
3
I.
Projekty posiadają zdefiniowany ex-ante zakres, zaplanowany czas trwania i budżet
 Brak zdefiniowanego zakresu, brak planu, brak określonego budżetu => brak projektu
II.
Projekty wykraczają poza podstawowe formy działania organizacji liniowej, a członkowie
zespołu projektowego pochodzą z różnych organizacji liniowych (różnych wydziałów,
instytucji itd.) i tworzą zespół projektowy
 „Projekt pracuje na twoją ścieżkę kariery (po to, abyś mógł osiągnął jej szczyt” => brak
projektu
Beck Joachim; Key-challenges of CBC policy-making (insert recent publication)
Page 9 of 101
III.
Projekt posiada strukturę organizacyjną składającą się z zespołu projektowego, menadżera
projektu, komitetu sterującego and sponsora projektu. Komitet sterujący jest ciałem
decyzyjnym i posiada z góry określoną moc
 Brak formalnej organizacji, prawdopodobnie dlatego, że „Wszyscy jesteśmy
wystarczająco zmotywowani i nie potrzebujemy formalnych reguł współpracy” => brak
projektu
 Brak projektu = Brak odpowiedzialności!
Źródło: Prof. Dr. Müller-Török; HS Ludwigsburg; Project Management Training DANTE 4PA
Czym jest transgraniczny rozwój terytorialny?
Podejście czterech filarów
Podejście zintegrowane
+
zrównoważon
Ekonomiczny
Społeczny
Środowiskowy
Współpraca
ego
rozwoju
zrównoważon
zrównoważon
zrównoważon
zrównoważon
ego rozwoju
ego rozwoju
ego rozwoju
ego rozwoju
Ważne jest, aby postrzegać terytorium transgraniczne z PERSPEKTYWY 360 STOPNI, zarówno w:
fil
Trzy filary zrównoważonego rozwoju
- sensie czysto geograficznym, tzn. nie ograniczając się tylko do spojrzenia/obszaru wyznaczonego
przez jedną stronę granicy,
oraz w
- sensie wymiarowym, tzn. nie ograniczając się tylko do pewnych problemów/niewykorzystanych
potencjałów i pozytywnych czynników, wyłączając pewne wymiary tematyczne.
Potrzebujemy spojrzenia transgeograficznego i transwymiarowego tzn. PODEJŚCIA
ZINTEGROWANEGO na problemy i niewykorzystane potencjały, które występują w szczególności
w ujęciu transgranicznym, po to, aby być zdolnym badać rozwój terytorialny w regionie
transgranicznym.
Ale co to oznacza w praktyce? Większość współczesnych problemów i niewykorzystanych
potencjałów posiada charakter wielowymiarowy tzn., że ich funkcjonowanie wiąże się z różnymi
przyczynami mającymi źródło w różnych wymiarach. Dla przykładu szczególna sytuacja gospodarcza
może być przyczyną pewnych problemów społecznych. Problemy związane ze środowiskiem mogą
wpływać na gospodarkę, społeczeństwo i odwrotnie…
Page 10 of 101
To oznacza powiązanie zarówno w formie pozytywnych, jak i negatywnych współzależności,
wymienności, skutków ubocznych pomiędzy tymi wymiarami. Zachęcamy zatem menadżerów
projektów, aby identyfikowali, uznawali i rozważali te powiązania na etapie planowania/zarządzania
projektem i komunikacją.
Ponadto współpraca specjalna/wymiar rządowy może (w ujęciu transgranicznym) przynieść
odpowiedź dotyczącą przyczyny niektórych problemów transgranicznych związanych przede
wszystkim z brakiem percepcji geograficznej w odniesieniu do granicy, które powodują brak
współpracy. Przyjęcie do wiadomości tej wyjątkowej roli współpracy jako takiej, jest ważne z punktu
widzenia owocnej współpracy transgranicznej.
W podejściu zintegrowanym, w momencie rozpoczęcia współpracy, ważne jest nie tylko rozważenie
problemów i niewykorzystanych potencjałów, ale również pozytywnych wpływów, które projekt
może ze sobą przynieść w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym lub wymiarze
współpracy; pomimo że na pierwszy rzut oka charakter niektórych interwencji powiązany jest tylko
z jednym wymiarem - np. projekt dotyczący jedynie środowiska.
Można byłoby wtedy polepszyć lub osiągnąć dodatkowe wpływy związane ze sferą społeczną,
gospodarczą i środowiskową, których nie udałoby się osiągnąć w podejściu wykorzystującym
pojedynczą jurysdykcję - np. ustanowienie skutecznych metod pracy (czwarty wymiar!).
Program/projekt może dotyczyć nowych dróg współpracy lub być nastawiony na bardziej
intensywną współpracę, która w innym wypadku nie miałaby miejsca. Może wiązać się z nim duża
mobilność transgraniczna osób, na którą wpływ mają różnorodne czynniki społeczne, kulturowe
i gospodarcze. Niektóre projekty gospodarcze niosą ze sobą także olbrzymie możliwości dla rozwoju
społecznego itd.
Jest to również odpowiedź na to, dlaczego projekty, a w szczególności projekty transgraniczne,
będą mogły wykorzystywać swój ogromny potencjał w zestawieniu interdyscyplinarnym, łącząc
ekspertów oraz wiedzę z różnych dyscyplin i różnych stron granicy.
Page 11 of 101
Cykl życia projektu transgranicznego składa się z następujących
etapów:
Etap 1:
Definiowanie
projektu
transgranicznego
Etap 5: Ewaluacja
projektu
transgranicznego
Terytorium
transgraniczne
Etap 4: Realizacja
projektu
transgranicznego
Etap 2: Tworzenie
transgranicznego
partnerstwa
Etap 3:
Planowanie projektu
transgranicznego
Prześledzimy fazy cyklu życia projektu przedstawione na powyższym schemacie. Opis każdej fazy
został rozwinięty w poszczególnych rozdziałach. Na wykresie przedstawiono różne fazy projektu.
Pierwszym krokiem jest Definiowanie projektu transgranicznego tzn. tworzenie pomysłu projektu
i rozwój projektowego partnerstwa, które stanowi kluczowy element z punktu widzenia trwania
całego projektu. Nieporozumienia, błędne założenia czy pomyłki mogą spowodować, że sukces
całości przedsięwzięcia będzie zagrożony. W związku z powyższym istotne jest, aby uczestnicy
projektu wzięli pod uwagę następujące kwestie:
I. Przeprowadzenie analizy i zrozumienie kontekstu transgranicznego, które bierze pod uwagę
szeroki kontekst projektu w odniesieniu do regionu granicznego, a także identyfikację potrzeb
terytorium i sektora interwencji
II. Prawidłowe zrozumienie celu projektu oraz tego, co należy zmienić
III. Możliwość zdefiniowania wartości dodanej realizowanego projektu (zamiast pojedynczej
interwencji)
Page 12 of 101
IV. Zastanowienie się nad prawidłowym stopniem współpracy tzn. poziomem jakości
i instytucjonalizacji
KLUCZOWYMI PYTANIAMI dotyczącymi projektu są:
• Dlaczego (motywy i cele)?;
• Co (działania i rozwiązania)?;
• Kto (włączeni aktorzy i instytucje zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym)?;
• Gdzie (ludzie i obszary lub strony, na które oddziałuje projekt)?;
• Kiedy (harmonogram zaplanowanych działań)?;
• Jak (środki, metody)?;
• Ile (budżet)?.
Typowe NIEDOCIĄGNIĘCIA, których należy unikać, definiując projekt:
• Brak podstawowych danych; niewystarczające zrozumienie problemu i jego skali;
• Trudności z uzasadnieniem projektu i jego celów;
• Trudności ze zidentyfikowaniem odpowiednich aktorów i działań projektu;
• Niewłaściwe metody, techniki i narzędzia wsparcia dostępne/używane podczas przygotowywania
i rozwijania projektu;
• Brak komunikacji pomiędzy partnerami, brak jasno określonych zasad partnerstwa;
• Brak przejrzystości w zakresie uczestnictwa interesariuszy w projekcie oraz pełnionej w nim roli;
• Niski poziom wiedzy z zakresu finansów;
• Trudności w zdefiniowaniu wskaźników i rzeczywistych rezultatów;
• Trudności w pozyskiwaniu i mierzeniu danych;
• …
 Najgorszy przypadek = BRAK FINANSOWANIA z uwagi na słabe przygotowanie projektu i słabą
komunikację!
Grantodawcy muszą mieć pewność co do tego
CO zamierzasz zrobić i DLACZEGO?
JAK zamierzasz rozwiązać problem?
W jaki sposób chcesz ZMIERZYĆ rezultat?
Page 13 of 101
I. Analiza i zrozumienie kontekstu transgranicznego oraz identyfikacja potrzeb
Charakterystyczne cechy projektu transgranicznego zależą od realiów obszaru, którego on dotyczy,
jednak niektóre z nich są wspólne dla wszystkich granic.
W tym przypadku chodzi o zrozumienie terytorium transgranicznego. Znajomość terytorium, jego
realiów i postrzegania ich, może być różne w zależności od tego, po której jego stronie granicy się
znajdujemy. Postrzeganie to jest wyraźnie wzmacniane przez pamięć o historycznych
nieporozumieniach, które miały lub mają miejsce w odniesieniu do danej granicy.
Regiony graniczne były często marginalizowane ze względu na ich peryferyjne położenie. Nawet
w dzisiejszych czasach politycy są podzieleni pomiędzy pragnienie kontrolowania granicy, co jest
uważane raczej za akt dyplomacji, a pokusę odsuwania na później związanej z tym tematem debaty,
z uwagi na to, że kwestie te są ważne jedynie dla części społeczeństwa. Mówimy o długoterminowym
projekcie, który wymaga czasu, a jego rezultaty nie będą widoczne natychmiast. Ponadto dwa
różniące się od siebie systemy prawne nie są często łatwe do pogodzenia. W rzeczy samej
w zależności od kraju kultura polityczna i administracyjna może być bardzo różna. Wynikiem tego jest
większa lub mniejsza heterogeniczność w procesie podejmowania decyzji przez polityków
i przekazywania kompetencji pomiędzy instytucjami. To prowadzi de facto do zróżnicowania wagi
pomiędzy polityczną odpowiedzialnością a przestrzenią pozostawioną kwestiom technicznym
w odniesieniu do poszczególnych projektów i granic.
Różnice kulturowe i proces międzykulturowego uczenia się
Różnic kulturowych nie powinno się lekceważyć. W wielu europejskich regionach granicznych
bariera językowa jest prawdopodobnie najbardziej widoczną ze wszystkich. Jakkolwiek aspekt języka
powinien zostać wzięty pod uwagę w trakcie realizacji projektu, nie jest on jedyną barierą wynikającą
z różnic kulturowych. Spójrzmy chociażby na współpracę pomiędzy dwoma regionami granicznymi,
w których mówi się tym samym językiem (na przykład Francja-Belgia, Niemcy-Austria lub IrlandiaIrlandia Północna). Kultura polityczna, praktyki w administracji, wyobrażenia kulturowe różnią się od
siebie nawet wtedy, jeśli ludzie mówią w nich tym samym językiem.
Kulturę można porównać do góry lodowej, w której części widoczne reprezentują jej najbardziej
niewinną sferę. Im więcej partnerów pracuje razem, tym więcej pojawia się różnic, z którymi trzeba
się zmierzyć.
Page 14 of 101
Trzy poziomy kultury
Kultura organizacyjna i przywództwo (E.Schein)
Artefakty
(widoczne struktury
organizacyjne
i procesy)
Normy i wartości
(strategie, cele, filozofie,
jurysdykcje)
Założenia
(podświadomość,
wierzenia, percepcja,
pomysły i odczucia,
pierwotne źródła wartości
i działań)
taniec ludowy, muzyka, gotowanie, styl
ubierania się, sztuki plastyczne, itd.
formy relacji z przełożonym / z podwładnymi,
bodźce związane z pracą, pojmowanie
przywództwa, czas pracy, podejście do
rozwiązywania problemów, role w odniesieniu
do starszych wiekiem, płeć, stan cywilny, zawód,
koncepcja własnego ja, stosunek do bycia
zależnym, pojęcie logiki i ważności, umiejętność
panowania nad emocjami, umiejętność
rozmowy na różne tematy, postrzeganie czasu i
jego sekwencji (w przeszłości i przyszłości),
upodobanie do współzawodnictwa / współpracy,
podejście do przestrzeni prywatnej itd.
postrzeganie sprawiedliwości, postrzeganie
piękna, postrzeganie skromności itd.
Otwarcie granic zapoczątkowało wiele procesów związanych z różnicami kulturowymi, które
zachodzą pomiędzy ludźmi, a na które bardzo często nie zwraca się uwagi. Łatwiej jest bowiem
założyć, że inni są tacy sami jak my, niż odwrotnie.
W rzeczywistości wszyscy wzrastaliśmy i rozwijaliśmy się w specyficznym środowisku społecznokulturowym: uczyliśmy się w szkole, chodziliśmy do pracy, wytworzyliśmy własne modele
komunikacji, reguły zachowań, pojmowanie bycia poprawnym, logikę działań, myślenie i reagowanie
na różne bodźce zgodnie z „odpowiednią” kulturą itd., ale często wydaje nam się, że inni są w tym do
nas podobni. W praktyce jednak kultura wpływa na formy komunikacji, procesy i podejścia do pracy,
założenia, projekcje i strategie oraz systemy.
Najprawdopodobniej partner będzie używał innego języka, ale również innych form komunikacji,
rozumiał i podchodził do sytuacji z punktu widzenia innego systemu wartości, przedstawiał własne
ja z innej perspektywy, co może być dla ciebie niezrozumiałe.
W powyższym systemie istnieją także społeczeństwa kolektywistyczne i indywidualistyczne.
Wyobrażenia te mają również pozytywne i negatywne odzwierciedlenie w skrótach i stereotypach
osadzonych w politycznych, historycznych, ekonomicznych,… relacjach budowanych przez lata
pomiędzy grupami społecznymi, wzmacniających wzajemne różnice. Innymi słowy stereotypy można
Page 15 of 101
traktować jako bariery mentalne pozwalające jednym grupom odróżniać się od innych. Oczywiście
zjawisko to dotyczy również relacji w regionach granicznych.
Aby być zdolnym do komunikowania się, rozwijania wzajemnego zaufanie i pracy nad wspólnym
projektem partnerzy będą niejednokrotnie konfrontowani ze stereotypami i wyobrażeniami na temat
swoich sąsiadów i odwrotnie. Ponadto projekt sam z siebie może stawiać opór z powodu
stereotypów.
Proces międzykulturowego uczenia się powinien zatem prowadzić do likwidacji tych wyobrażeń
w celu rozwijania wiedzy na temat sąsiada i kraju sąsiedniego, włączając w to specyfikę i osobliwe
cechy dziedziny pracy, której dotyczy projekt.
Międzykulturowe uczenie się polega na poznawaniu systemu partnera, poznawaniu różnic
i przyczynianiu się do zmniejszania różnic pomiędzy systemami kulturowymi.
Otwarcie granic, praca z partnerami pochodzącymi z drugiej strony pogranicza oznaczają
wychodzenie poza własne ramy, uczenie się czegoś innego, działanie, reagowanie i komunikowanie
się w inny sposób, biorąc oczywiście pod uwagę potencjalne nieporozumienia pojawiające się między
partnerami. To akceptowanie różnic, nadążanie za różnorodnością, uwzględniając wiążącą się z tym
niepewność, bycie wrażliwym na stereotypy i klisze, zorientowanie nie na siebie lecz na partnerów
i tworzenie wraz z nimi wspólnych podstaw do współpracy.
Partnerzy będą musieli rozwinąć szereg kompetencji, do których można zaliczyć aktywne słuchanie
innych, uczenie się pokonywania wzajemnych nieporozumień, niepewności i niejednoznaczności oraz
odkrywanie systemu funkcjonowania partnera. Będzie również konieczne uczenie innych partnerów
naszego sposobu działania (włączając w to sposób myślenia i komunikacji).
Każdy projekt transgraniczny integruje proces międzykulturowy dotyczący przełamywania lodów,
wzajemnego poznawania się, uczenia się wspólnej pracy i obustronnego zrozumienia, co jest
kluczowym aspektem współpracy w tworzeniu wzajemnego zaufania potrzebnego do zbudowania
zrównoważonego zarządzania niezbędnego do realizacji projektu transgranicznego.
Proces ten nie jest widoczny, ale przebiega wraz z rozwojem projektu transgranicznego i jest bardzo
często postrzegany jako czasochłonny (lub też jako strata czasu). Opisując powyższy proces, można
przytoczyć Miltona J. Bennetta, który definiuje rozwijanie wrażliwości międzykulturowej z punktu
widzenia etapów wzrastania osobowego, w którym przechodzi się od etapu zaprzeczenia różnicom
kulturowym, przez etap przyznania, że one istnieją, aż do etapu akceptacji tych różnic.
Page 16 of 101
Model rozwojowy wrażliwości międzykulturowej
Zaprzeczenie
Integracja
Zaprzeczenie, że istnieją jakiekolwiek
różnice i inne punkty widzenia
rzeczywistości
Jest próbą integracji różnych ram
i stworzenia jednej, która polega na
wzajemnym dostosowywaniu kultury
pracy
Obrona
Adaptacja
Różnice kulturowe mogą być
postrzegane jako groźne ponieważ
stanowią alternatywę dla naszego
punktu widzenia rzeczywistości
Nowe zachowania właściwe dla
nowego środowiska zostają przyjęte
dodatkowo wraz z całą swoją
różnorodnością zachowań
Minimalizacja
Akceptacja
Różnica jest uznana, ale podejmuje się
indywidualne próby minimalizowania
jej znaczenia
Akceptacja tego, że zarówno
zachowania werbalne, jak i
niewerbalne mogą różnić się w
zależności od kultury i że zasługują na
szacunek
Zapożyczone z Milton J. Bennet, Towards Ethnorelativism: A Developmental Model of Intercultural
Sensitivity”
Powyższy proces międzykulturowy może być bardzo konfrontacyjny, jeżeli mówimy o osobistej
i zawodowej tożsamości. Może on stanowić jeszcze większe wyzwanie, jeżeli interesariusze
i partnerzy projektu nie uwzględnili go świadomie w procesie rozwoju osobistego a jedynie w
realizacji projektu.
Dlatego w odniesieniu do rozwoju projektu partnerzy muszą:
 Przełamać lody i wzajemnie się poznać (np. poprzez działania typu „lodołamacze”, wspólną
pracę, wizyty studyjne i wspólne prezentacje);
 Uczyć się komunikować w kontekście heterogenicznym (np. rozwijając metakomunikację,
umiejętności aktywnego słuchania, pokojowej komunikacji);
 Odkrywać realia funkcjonowania partnerów, środowisko pracy, role, normy wartości, kody;
 Wyjaśniać realia własnego funkcjonowania z perspektywy partnera, tak, aby mógł on je
zrozumieć;
 Budować wzajemne zrozumienie problemów, treści, celów i podejść w kontekście projektu.
Page 17 of 101
Projekty transgraniczne są ponadto często zaplanowane jako długoterminowe przedsięwzięcia, gdzie
dwa zupełnie różne wymiary prawne i społeczne muszą przejść od myślenia konfrontacyjnego
i zróżnicowanego do dynamicznej współpracy. Chodzi o wspólne podejście zarówno do
mechanizmów związanych z zarządzeniem, jak i współpracą. Te działania wymagają silnego
zaangażowania się interesariuszy i ich wzajemnego zaufania.
Lista wymienionych cech charakterystycznych dla tego etapu nie została wyczerpana i stanowi
jedynie inspirację dla aktorów projektów transgranicznych, aby pomyśleli oni o tych zagadnieniach
wspólnie jeszcze przed rozpoczęciem analizy potrzeb i definiowania projektu.
Podsumowując, można stwierdzić, że postrzeganie terytorium nie zawsze jest takie samo. Aby mieć
rzeczywistą wizję terytorium, jego kontekstu, potrzeb i interesariuszy, menadżer projektu
transgranicznego musi włączyć się w precyzyjną analizę i wstępną diagnozę strategiczną.
Podczas tego etapu, kluczowym elementem jest zrozumienie, że percepcja i świadomość
terytorium jest różna w zależności od tego, po której stronie granicy się znajdujemy.
„Proces percepcji dotyczy tego, w jaki sposób wybiera się i organizuje informacje (bodźce) pochodzące
z otoczenia po to, aby miały sens. Percepcje są selektywne, subiektywne i mogą uczyć. Sposób, w jaki
postrzegamy zależy od wartości i wierzeń a niekiedy także od naszych okularów/kliszy kulturowych."
(BÜRGI, LEZZI, WASSENBERG, Intercultural Competence, Sauerländer Bildung, 2002)
Problemy związane z terytorium transgranicznym są rozumiane i postrzegane w różny sposób. To
samo dotyczy potrzeb a niekiedy tematów i zagadnień. Kiedy rozważamy terytorium transgraniczne,
ogromna pokusa tkwi w tym, by na starcie projektu rozpocząć od stwierdzenia, że jeżeli mamy
zdefiniowany jakiś problem po jednej stronie granicy, to podobny problem występuje u sąsiada,
i dlatego potrzebujemy znaleźć wspólne podejście - ale w tym wypadku nie jest to często
wystarczające.
Dlatego w kwestii analizy należy wziąć pod uwagę cały obszar transgraniczny i odnieść go do
problemu (ów), które go dotyczą. Analiza musi być przeprowadzona z uwzględnieniem interesariuszy
lub musi bazować na potwierdzonych danych pozyskanych z obu stron granicy, w przeciwnym razie
projekt i jego rezultaty mogą nie dotyczyć/wspierać obu części pogranicza i ich interesariuszy.
Po zakończeniu procesu analitycznego jego wyniki powinny być przedyskutowane z wszystkimi
interesariuszami (grupami docelowymi, potencjalnymi fundatorami itd.), po to aby osiągnąć
porozumienie i rozumieć tak samo transgranicznie problemy i możliwe rozwiązania.
Podsumowując, analiza kontekstu tzn. identyfikacja potrzeb i interesariuszy znajdujących się na
terytorium transgranicznym polega na:
- Identyfikacji i ocenie elementów składających się na kontekst lokalny w wymiarze społecznym,
gospodarczym, środowiskowym, politycznym, technicznym i prawnym;
- Potwierdzeniu przez drugą stronę pełnego zaangażowania w projekt tj. uznania
problemu/potencjału;
Page 18 of 101
-
Identyfikacji warunków dotyczących obszaru transgranicznego i ich wpływu na projekt;
Analizie tego, co dzieje się obecnie w zakresie relacji i działań podejmowanych na pograniczu
przez różnych partnerów;
Gromadzeniu rezultatów z wcześniejszych prac potencjalnych partnerów, które dotyczą
zidentyfikowanych zagadnień;
Budowaniu wzajemnego zrozumienia z partnerami z obu stron granicy po to, aby wspólnie
rozwiązać problemy.
Materiał do przemyśleń... Przygotowanie dobrego PUNKTU ODNIESIENIA/
Analiza sytuacji :
W jaki sposób można podejść do problemu?
Zidentyfikowane
i uznane problemy oraz
potrzeby
Obecny stan
dyskusji/zagadnienia:
- programy operacyjne,
- analiza SWOT,
- makroanaliza,
- studia,
- raporty,
- ewaluacje,
- itd…
Nie trzeba ich tworzyć
po raz kolejny
Poszukiwanie:
- wzorców,
- dobrych praktyk,
- w szczególności na
innych terytoriach
granicznych Europy
Twoja własna: inteligentna ocena
- poinformuj swój projekt
- stwórz sobie możliwość przedstawienia
dowodów
- zamknij lukę informacyjną
np.: kwestionariusz, ankieta, prośba o dane
statystyczne,
zmierzenie zmiany odnoszącej się do
postawy lub nastawienia, itd.
ZASTOSUJ TĘ WŁAŚCIWĄ FORMĘ NA
POCZĄTKU
PODSTAWA
dowód i zrozumienie
całej sytuacji tzn.
PROBLEMU / POTRZEBY
Konsultacja
z interesariuszami
Informacja zwrotna od
interesariuszy
Odbicie lustrzane
twojego
pomysłu na projekt
WYRZUĆ ze swojej
CZARNEJ SKRZYNKI
Kontrola zgodności
Analiza wrażliwości
Analiza wystąpienia
ryzyka
© Euro-Institut
Page 19 of 101
Partnerzy projektu potrzebują zidentyfikować problem główny (na podstawie wiedzy z zakresu
czynników i okoliczności wpływających na dane terytorium), na rozwiązanie którego projekt musi być
skierowany. Muszą oni zrozumieć problem główny, jego przyczyny i negatywne skutki, które są z nim
związane.
 Negatywne skutki
 Główny problem
 Przyczyny problemu
Techniką, która może pomóc w ułatwieniu zbadania tych trzech wymiarów jest METODA DRZEWA
PROBLEMÓW. Pomaga ona lepiej zrozumieć i modelować problem. Z dużej liczby różnych wymiarów
możemy dzięki niej:
1. zidentyfikować problem(y) główny(e)
2. wyjaśnić główne przyczyny problemu(ów)
3. zidentyfikować negatywne skutki dla terytorium transgranicznego
To z kolei:
 pozwala skupić się na dalszej pracy analitycznej (jakie są główne problemy, które powinny
być rozwiązane);
 opisać cele, które są bezpośrednio związane z problemem;
 rozwinąć podejścia polityczne i instrumenty/działania, które mogą rozwiązać lub zredukować
problem (praca nad zidentyfikowanymi przyczynami).
W procesie tym należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania (najlepiej będzie jeżeli działanie to
zostanie przeprowadzone wśród transgranicznej grupy interesariuszy):
• Czy chcesz rozwiązać problem czy rozwinąć niewykorzystany potencjał?;
• Jaka sprawa lub problem może wymagać działań?;
• Jaki masz dowód na istnienie problemu/potencjału?;
• Jakie są główne skutki istnienia problemu, który masz zamiar rozwiązać?;
• Kogo dotyka problem, w jaki sposób i w jakim stopniu?
(Aktorzy, sektory, grupy docelowe, obszar geograficzny);
• Jaka jest skala problemu?;
• Jak długo problem istnieje?;
• Jakie są podstawowe przyczyny / podstawy problemu, które chcesz rozwiązać?
Page 20 of 101
Jeżeli te trzy wymiary problemu zostaną wyjaśnione, w następnej kolejności mogą być rozwinięte
cele, które eliminują negatywne skutki oraz możliwe rozwiązania, które stawiają czoła przyczynom
problemu.
Problem w projekcie transgranicznym może być również rozumiany jako niewykorzystany potencjał
(np. potencjał współpracy między aktorami, który nie został jeszcze wykorzystany, synergia i skutki
uczenia się poprzez robienie rzeczy na gruncie współpracy transgranicznej itp.)!
Ponadto w wielu kwestiach kluczowe jest bycie realistą, np. w przypadku oceny skali problemu,
zmiany, którą chce się osiągnąć, aby racjonalnie planować zasoby, ograniczenia, czynności do
wykonania. To oczywiste, że jeden projekt nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów na
świecie. Nie da się polepszyć wszystkiego np. warunków życia i pracy osób wykształconych oraz
starszego pokolenia, stawić czoła wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu, itp.
ALE twój projekt będzie miał pozytywny wpływ na pewnych ludzi i pewne sektory, które są dotknięte
pewnym problemem (ami) w pewnym terytorium transgranicznym. W tym wypadku mamy do
czynienia ze specyficzną transgraniczną wartością dodaną. ZATEM PROSZĘ JĄ NAZWAĆ!
Page 21 of 101
Nie należy ulegać pokusie stosowania terminologii „program”, ponieważ nie odnosi się ona do tego,
co chcemy zrobić. Cechą programu jest formułowanie celu na poziomie strategicznym tzn. raczej
w sposób abstrakcyjny. Powodem tego jest zwykła złożoność świata i jego problemów.
W przemyślanej polityce będziesz wiedział, którą drogę obrać, aby rozwiązać problem, choć
niekoniecznie wszystkie drogi prowadzą do celu w ten sam sposób. Na tym polega właśnie twoja rola,
aby zoperacjonalizować cele programu tzn. przełożyć je na działania i wykazać, że przyczyniły się do
poprawy sytuacji (przyniosły zmianę)! … i być może wymiar transgraniczny jest tą RÓŻNICĄ
i wartością dodaną!
KONTEKST POJĘCIOWY
Poziom strategiczny - programy holistyczne
np. Europejskie Strategie Przekrojowe i Regionalne Programy Rozwoju
PEACE i INTERREG
Potrzeby
terytorium
transgranicznego
Luka logiczna pomiędzy dwoma poziomami - niedopasowanie
pomiędzy podejściem problemowym i podejściem politycznym
Poziom operacyjny - programy tematyczne i sektorowe - konkretne projekty
transgraniczne
Projekt A
Projekt B
Projekt C
Projekt D
W tym punkcie rekomendujemy zastosowanie podejścia realistycznego. Nie jest to jedynie lepszy, ale
przede wszystkim sprytniejszy sposób na to, jak przeprowadzić wspomniany proces, zwłaszcza
w odniesieniu do projektów transgranicznych. Dlaczego? Po pierwsze, zawsze lepiej przekazywać
dobre wiadomości niż złe. Jeżeli oczekiwania są nierealistyczne, wszystko co robisz jest nieudane!
Ponadto dobrowolny charakter interwencji transgranicznych stwarza trudności – np. jesteś zależny
od dobrej woli interesariuszy; którzy biorąc udział w twojej inicjatywie oczekują osiągnięcia
nierealnych rezultatów, ignorując przy tym fakt, że poziom ich zaangażowania, odporności i tolerancji
błędów jest ograniczony.
Poniżej znajduje się kilka praktycznych przykładów, z którymi stykamy się w sferze publicznej kiedy
mamy do czynienia ze współpracą transgraniczną.
Page 22 of 101
Wyzwanie … mówimy o zarządzaniu publicznym
W środowisku biznesu decyzja – niezależnie od tego czy projekt jest sukcesem czy porażką – jest
prosta:
Zapytaj księgowych i kontrolerów.
W sferze publicznej jest to trudniejsze:
Politycy i ciała polityczne decydują o tym czy projekt jest/był sukcesem czy nie.
=> To oznacza, że:
• Skłonność/gotowość do akceptowania błędów jest mniejsza niż w biznesie
• Kryteria właściwe dla podejmowania decyzji są mniej rygorystyczne
• Opozycja i partie rządzące mają zwykle różne punkty widzenia tego samego projektu
Źródło: Prof. Dr. Müller-Török; HS Ludwigsburg; Project Management Training DANTE 4PA
Mnożenie złożoności w publicznych projektach transgranicznych:
• w kontekście transgranicznym może się zdarzyć, że pomysły na projekt zrodzą się w sferze
politycznej i pod wpływem nacisków pewnych jednostek/wydziałów - mogą być one nawet
postrzegane jako inicjatywy prestiżowe. Powinno się je wiązać z przesłankami powstałymi na gruncie
analizy potrzeb i przetworzyć na działania operacyjne. Menadżerom projektów trudno jest niekiedy
sobie z nimi poradzić, zwłaszcza, gdy dochodzi do tego duże zaangażowanie tylko po jednej stronie
granicy.
• publiczne finansowanie lub współfinansowanie projektów transgranicznych (w praktyce
w większości interwencji) powinno być zakotwiczone na poziomie politycznym/strategicznym.
Z uwagi na dobrowolny charakter współpracy publicznej/quasi-publicznej projekty zależą od
wsparcia ze strony poziomu politycznego/strategicznego. Bez włączenia powyższych aktorów i bez
ich pomocy, końcowy sukces projektu zawsze będzie ograniczony.
II. Jak w rzeczywistości rozumieć cel projektu – co wymaga zmian?
Techniką umożliwiającą jasne zdefiniowanie celów jest po raz kolejny metoda drzewa problemów.
Jeżeli znasz negatywne skutki, które wynikają z problemu lub potencjału, który nie został
wykorzystany, a proponowany przez ciebie projekt ma to zmienić, należy przeprowadzić konkretne
działania w celu rozwiązania tej sytuacji.
Page 23 of 101
Materiał do przemyśleń… przykład
Fabryka zanieczyszcza rzekę (powód), dlatego wiele ludzi choruje (skutek). Głównym problemem jest
zanieczyszczenie rzeki i złe warunki zdrowotne dotyczące populacji.
Zaprojektowana zmiana dotyka zdrowia ludzi (ich warunki zdrowotne powinny ulec ZMIANIE).
W związku z tym działania, które należy przeprowadzić, powinny być skierowane na przyczynę
(zanieczyszczenie). Można dostarczyć ludziom opiekę medyczną, ale czy to wyeliminuje przyczynę
ich chorób, czy tylko opanuje symptomy?
Kluczowe pytanie brzmi, co chcemy ZMIENIĆ? (Szczegółowe wyjaśnienie tego, jak należy wyciągnać
wnioski ze skutków, można znaleźć w rozdziale 3, gdzie szczegółowo omówiono proces planowania).
III. Dlaczego problem musi być rozpatrywany na gruncie transgranicznym?4
Ważne jest, aby ustalić czy podejście transgraniczne do problemu lub problemów związanych
z terytorium transgranicznym może przynieść lub też nie wartość dodaną (poza efektem osiągniętym
dzięki podjęciu indywidulanych działań po jednej lub obu stronach granicy). Na każdym etapie
procesu oceny oddziaływania transgraniczego, powinno to być wzięte pod uwagę niezależnie od tego
czy mamy do czynienia z dodatkowymi korzyściami, które powstają dzięki współpracy transgraniczej.
Można przypuszczać, że podejście transgranicze pozwala na:
- rozwiązywanie specyficznych problemów dotyczących granicy, lub;
- podejmowanie zagadnień natury transgranicznej, które nie mogłyby być rozwiązane lub
byłyby rozwiązane w sposób mniej efektywny przez jedną i drugą jurysdykcję oddzielnie, lub;
- otwieranie potencjału uzyskanego dzięki połączeniu sił i powiązaniu ze specyfiką każdego
subregionu;
- poszerzanie pola działań;
- itd.
Opracowywanie wspólnych podstaw współpracy transgranicznej powinno przynieść synergię na
poziomie terytorium transgranicznego i pokazać, że istnieją perspektywy do prowadzenia działań
ponadlokalnych, ponadregionalnych lub ponadnarodowych. Cele programu/projektu powinny być
wtedy lepiej osiągane na poziomie terytorium transgranicznego niż kiedy jurysdykcja działa
oddzielnie i potrzebuje jasnego wsparcia politycznego z dwóch różnych terytoriów granicznych. Czy
terytorium transgraniczne jest najbardziej odpowiednim poziomem interwencji?
4
BECK, TAILLON, RIHM; Impact Assessment Toolkit for Cross-Border Cooperation, Centre for Cross-Border
Studies & Euro-Institut Publication, October 2011
Page 24 of 101
Zaproponowane działania powinny mieć większy efekt na poziomie terytorium transgranicznego niż
w przypadku, kiedy podejmowane są przez oddzielne jurysdykcje.
Efekty te mogą być bezpośrednio związane z celami szczegółowym programu/projektu lub mogłyby
być dodatkowymi korzyściami (przewidywanymi lub nieprzewidywanymi) wynikającymi przede
wszystkim z procesu współpracy.
Współpraca i partnerstwo oparte na wzajemnej wymianie i doświadczeniach powinno wnosić
prawdziwą interakcję, która promuje sukces udziału celów i prowadzi w efekcie do tego, że można
mówić o różnicach jakościowych wynikających ze wspólnych działań podejmowanych na poziomie
dwóch jurysdykcji.
PAMIĘTEJ: Twój projekt ma udowodnić, że był efektywny z punktu widzenia współpracy
transgranicznej oraz że zastosowane w nim podejście transgraniczne przyniosło korzyści. Jakich
użyjesz wskaźników, aby to zrobić?
„Specyficzna wartość dodana programów współpracy terytorialnej odnosi się w głównej mierze do
sieci współpracy tworzonych po to, aby osiągnąć wspólne cele”
Study on Indicators for Monitoring Transnational and Interregional Cooperation Programmes,
INTERACT Programme Secretariat
Co można osiągnąć, używając podejścia transgranicznego w kwestii rozwoju lub uzyskania
dodatkowego czynnika społecznego, gospodarczego lub środowiskowego?
• relacje pomiędzy ludźmi i organizacjami, które nie mogłyby zostać rozwinięte w inny sposób
• nowe drogi współpracy lub bardziej intensywną współpracę niż tą, która mogłaby zostać
osiągnięta w innym wypadku
• większą mobilność transgraniczną ludności spowodowaną różnymi czynnikami natury społecznej
lub gospodarczej.
V. Odzwierciedlenie wymiarów współpracy transgranicznej - odpowiedni stopień oraz
poziom jakości i instytucjonalizacji
Generalnie można wyróżnić trzy wymiary współpracy na poziomie działań transgranicznych:
 aktorzy, kompetencje i zasoby zaangażowane w projekt;
 poziomy współpracy w ramach interwencji;
 stopień instytucjonalizacji interwencji.
Każda interwencja transgraniczna wymaga identyfikacji pod kątem odpowiedniego stopnia
współpracy w każdym wymiarze. Kluczem do tego jest znalezienie najlepszej kombinacji pomiędzy
problemem/niewykorzystanym potencjałem, a rozwiązaniem, którego poszukuje projekt, po to, aby
podjąć konkretne działania.
Page 25 of 101
Pytania przewodnie:
Co jest potrzebne do tego, aby zrealizować działania i wykorzystać ich rezultaty?;
Kogo potrzebujemy w zespole? W jaki sposób powinno się ustalać ramy działań?;
Jaki powinien być poziom oczekiwań na początku projektu?;
Jakie wysiłki trzeba podjąć, aby stworzyć pewny poziom integracji? Czy zasada proporcjonalności
jest zachowana?;
W jaki sposób skonstruować wymiar – Na stałe?/Tymczasowo? Formalnie/Nieformalnie?.
FORMALNY /
NIEFORMALNY
STOPIEŃ
INSTYTUCJONALIZACJI
AKTORZY,
KOMPETENCJE,
ZASOBY
NA STAŁE /
TYMCZASOWO
POZIOMY
WSPÓŁPRACY
Page 26 of 101
Ważne jest, aby upewnić się, że projekt będzie
angażował wszystkich odpowiednich aktorów
działających na właściwym poziomie:
 instytucje narodowe, regionalne,
 wybranych przedstawicieli,
AKTORZY,
 sektor prywatny,
KOMPETENCJE,
 grupy wolontariackie,
ZASOBY
 ekspertów,
 przedstawicieli społeczności / organizacji
dobroczynnych / organizacji pozarządowych
POZIOM INSTYTUCJONALIZACJI
POZIOMY WSPÓŁPRACY
Ważne jest, aby jasno określić możliwy
stopień instytucjonalizacji i wziąć pod
uwagę czynniki współpracy, które się
uzyskało w czasie trwania interwencji:
 współpracę na poziomie projektu,
 wymianę informacji i doświadczeń,
 sieci,
 wspólny rozwój i zarządzanie,
 zarządzanie zintegrowane,
 wspólne działania (rozwój, finanse,
realizację, obsadę etatów,
 w pełni zintegrowane systemy
zarządzania programami,
transnarodowymi,
 organy regulacyjne,
 legislację i regulacje,
 poszczególne systemy
monitorowania i rejestracji danych
6. Realizacja: Wspólna realizacja działań,
wydajne wspólne zarządzanie, spełnienie
wymogów przez każdego z partnerów.
5. Decyzja: wiążące zobowiązania
partnerów, partnerstwo, umowy.
4. Strategia/Planowanie: Definiowanie
wspólnych celów i rozwijanie konkretnych
działań.
3. Koordynacja/Reprezentacja: Kreowanie
wspólnych struktur partnerstwa, pierwszy
podział funkcji i ról.
2. Informacja: Rozwijanie (ukierunkowanej)
wymiany informacji, budowania podstaw
struktur współpracy i zaufania.
kształtowanie koncepcji współpracy.
1. Spotkanie: Poznanie się, uczenie się.
© Euro-Institut
Page 27 of 101
PYTANIA PRZEWODNIE
Analiza oceny problemów i potrzeb
 Jaka analiza sytuacji została zrobiona przez każdego z
partnerów?
 Jakie metody i narzędzia zostały użyte do jej przeprowadzenia?
 Jakie kryteria zostały wybrane i do jakich układów odniesienia?
 W jaki sposób został zidentyfikowany problem? I przez kogo?
 Jak każdy z partnerów zrozumiał problem? Czy istnieje luka
w zakresie postrzegania problemu przez partnerów? Jeśli tak,
to jaka?
 Czy można mówić o różnym postrzeganiu problemów przez
partnerów?
 W jaki sposób partnerzy zdefiniowali wspólny problem?
 Czy poszczególne pomysły nawiązują do pewnych problemów
(np. pewne problemy mogą być rozwiązane poprzez
zastosowanie rekomendowanego podejścia)?
WSKAZÓWKI DYDAKTYCZNOMETODYCZNE I TECHNIKI
KREATYWNE
WSKAZÓWKI PEDAGOGICZNE
Metoda drzewa problemów
Ten krok jest istotny, ponieważ umożliwia kreowanie dynamiki
grupy. Trener musi być ostrożny, aby go nie przeoczyć, ponieważ
jest on podstawą funkcjonowania grupy i wpływa na sukces
szkolenia.
Każde z proponowanych działań powinno być poprzedzone jego
gruntownym omówieniem. Objaśnienia muszą być na tyle
dokładne, aby osoby szkolone szybko zrozumiały czego oczekuje od
nich trener.
W pierwszym etapie szkolenia bardzo ważne jest włączenie
w działania osób szkolonych. Oczywiście powinny one posiąść
wiedzę z danego tematu, poznać pozostałych uczestników
szkolenia i zintegrować się z grupą, która się formuje.
Rozpocznij ten etap od rundy, w której każdy przedstawia się, co
pozwoli na zwiększenie zaangażowania uczestników. Uczestnicy
powinni przedstawić się i wyjaśnić swoją rolę w projekcie, którym
zarządzają.
Uczestnicy powinni następnie napisać swoje oczekiwania
i interesujące ich zagadnienia na kartkach. Następnie trener
grupuje je, przypinając pinezkami na tablicy, w taki sposób, że łączy
każdą grupę z tematyką prowadzoną podczas szkolenia.
Page 28 of 101
PUDEŁKO MIĘDZYKULTUROWE
Wyzwania międzykulturowe stojące przed interesariuszami związane są z fazą definiowania
projektu: Na tym etapie projekt – główne wyzwanie stojące przed interesariuszami – jest
wzajemnym odkrywaniem społecznego i kulturowego środowiska sąsiada. Aby to osiągnąć należy:




uznać i zaakceptować to, że środowisko kulturowe partnerów może być inne;
rozważyć różnice związane z partnerami;
uczyć się, w jaki sposób prezentować swoje własne środowisko społeczne i kulturowe;
(pracy) tak, aby partner je zrozumiał, tj. wziąć pod uwagę perspektywę partnera;
zbudować razem z partnerem i wspólnie zrozumieć (opis) potencjał/problemy regionu
transgranicznego.
Praktyczne rady ułatwiające proces międzykulturowy - na tym etapie projektu ważne, jest aby:
 Poznać się nawzajem (na poziomie osobistym i zawodowym);
 Poznać realia pracy drugiej strony;
 Mieć świadomość różnic, które mogą występować, wymiarów międzykulturowych
i procesu międzykulturowego uczenia się.
Działanie:
Poproś interesariuszy, aby przyjęli rolę antropologów
1. Zarejestruj obiektywnie wszystko to, co oni spostrzegają (w szczególności będąc na miejscu
partnera) w odniesieniu do organizacji przestrzeni, zarządzania spotkaniem, pomysłów,
metod rozwiązywania problemów, zarządzania czasem, relacji, hierachii itd.
2. W drugim kroku porównaj to, co zostało zapisane z tym, co mogłoby dotyczyć ich własnej
kultury / środowiska.
3. Sprawdzaj i pytaj partnerów o ich strategie i założenia.
Ważne:
Aby dowiedzieć się więcej na temat definiowania projektu transgranicznego i tego, co jest w nim
istotne z punktu widzenia polsko-czeskiego pogranicza, przeczytaj koniecznie rozdział 1
z „NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TRANSGRANICZNYMI NA
POGRANICZU POLSKO-CZESKIM W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI-TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO” oraz
rozdział 1 z „NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TRANSGRANICZNYMI
NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI-TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO –
ĆWICZENIA”.
Page 29 of 101
Rozdział 2: Tworzenie transgranicznego partnerstwa
W przypadku projektu transgranicznego etap tworzenia partnerstwa jest prawdopodobnie
najtrudniejszy, ponieważ stanowi podstawę realizacji projektu i wpływa na dobre funkcjonowanie
zespołu projektowego.
Aby tworzenie partnerstwa było skuteczne należy wziąć pod uwagę kulturę i wrażliwość terytorium
transgranicznego. Jeżeli w trakcie zarządzania projektem zespół stara się łączyć ze sobą te dwie
perspektywy (stosuje podejście zintegrowane), jest w stanie przetworzyć różne percepcje problemu
w skuteczne podejścia do jego rozwiązywania.
Zanim jeszcze aktorzy zaczną budować coś wspólnie, potrzebują najpierw się poznać. Proces ten
wiąże się ze wspólnym przechodzeniem przez kolejne etapy, do których należą:
Obustronna wiedza -> konfrontacja -> uznanie -> sojusz lub niekiedy badania nad integracją
Uwzględniając powyższy proces, nabycie wiedzy na temat terytorium i występujących w nim
zależności, jest możliwe w oparciu o następujące zasady:
- zakotwiczenie w lokalnych realiach i stosowanie podejścia pragmatycznego, profesjonalnego;
- myślenie projektem globalnym, który wykorzystuje powiązania między rezultatami
dotychczasowych przedsięwzięć, projektów terytorialnych, lokalnych planów rozwoju,
uznawanych za priorytetowe koncepcji zintegrowanych projektów terytorialnych;
- badania i aktywizację zasobów finansowych i ludzkich;
- uwzględnienie interesariuszy narodowych i równowagi sił politycznych.
Po przeprowadzeniu analizy terytorium należy następnie:
I. Zastanowić się nad finalnym kształtem partnerstwa w projekcie transgranicznym tzn.
ZESPOŁEM PROJEKTOWYM, dając sobie praktyczną wskazówkę, co musi zostać wzięte pod
uwagę na etapie jego tworzenia.
II. Zastanowić się nad sposobem zarządzania partnerstwem.
III. DOKONAĆ ANALIZY INTERESARIUSZY, którzy są włączeni do projektu, którzy są nim
zainteresowani lub na których ma on wpływ.
Page 30 of 101
I. ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Jeżeli mamy zidentyfikowanych partnerów, należy poznać w szczególności nie tylko ich samych, ale
także ich umiejętności, środowisko zawodowe, metody pracy i sposób podejmowania decyzji.
Z drugiej strony ważne jest także, aby wyjaśnić partnerom specyfikę funkcjonowania naszej
organizacji. Na podstawie powyższej wymiany będzie możliwe zbudowanie oraz wzmocnienie
wzajemnych relacji i zaufania między partnerami, co jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu
w realizacji projektu.
Kluczem do tego, aby unikać nieporozumień jest TRANSPARENTNOŚĆ we wszystkich działaniach
podejmowanych przez partnerów. Oznacza to takie podejście w komunikacji, w którym partnerzy
szczerze i otwarcie pytają o różne kwestie i rozmawiają na różne tematy. Zaleca się, by partnerzy
zapisywali swoje spostrzeżenia na tablicy tak, aby można je było później wspólne przedyskutować
i znaleźć najbardziej odpowiednie podejście do rozwiązania problemu.
Jednymi ze spraw, które powinny być wyjaśnione/zrozumiane w ramach pracy zespołu projektowego
są: struktura prawna, współ- zależność od innych aktorów, polityczni interesariusze projektu, zakres
działań, obszar geograficzny, umiejętności, proces podejmowania decyzji, finansowanie, metody
pracy, liczba osób pracujących w wydziale, w strukturze, doświadczenie w zakresie współpracy
transgranicznej itd.
Z punktu widzenia budowania partnerstwa kluczowe są pierwsze kontakty pomiędzy partnerami,
(choć jest to co prawda wielokrotnie podkreślane, nie zawsze partnerzy biorą te zalecenia pod
uwagę, co skutkuje tym, że w trakcie realizacji projektu relacje partnerskie nierzadką zostają
osłabione). Dlatego celem partnerstwa jest budowanie w pierwszej kolejności relacji opartych na
zaufaniu niż na wiedzy.
Wymaga to trochę cierpliwości, gdyż będzie wiązało się z potrzebą wyjaśnienia swojego własnego
funkcjonowania, ponieważ nie zawsze rzeczy, które są jasne dla pewnej grupy osób muszą być
oczywiste dla innej, znajdującej się po drugiej stronie granicy.
Niniejszy etap pomoże w przełamywaniu uprzedzeń i stereotypów.
Materiał do przemyśleń... STEREOTYPIZACJA
Termin stereotypizacja „opisuje skłonność do natychmiastowego przypisywania pozytywnych lub
negatywnych cech danej osobie. Przypisywanie tych cech następuje przez generalizację. Początkowo
osoba nie jest postrzegana jako jednostka, ale jako członek grupy. Wspólne cechy są przypisywane
do grupy na podstawie uprzedzeń, oczekiwań lub przypuszczeń. Zatem całkiem błędne wyobrażenie
narasta” (BÜRGI, LEZZI, WASSENBERG, Intercultural Competence, Sauerländer Bildung, 2002).
Uprzedzenie jest dokonaniem z góry oceny lub przyjęciem z góry opinii na temat innej osoby lub
grupy osób bez posiadania wiedzy i zbadania faktów na jej temat.
Page 31 of 101
Podsumowując, ważne jest, aby...
... Opisać sposób swojego własnego funkcjonowania
- Opisując w prosty sposób funkcjonowanie systemu administracji na szczeblu krajowym,
regionalnym i lokalnym.
- Wykorzystując umiejętności, odpowiedzialność i powiązania różnych szczebli administracji.
- Opisując role i procedury w swojej własnej organizacji.
- Wykorzystując swoją rolę, funkcję, pozycję. Opisując swoją misję i działania.
... I zrozumieć sposób funkcjonowania partnerów
- Rozumiejąc funkcjonowanie systemu polityczno-administracyjego sąsiada oraz jego
ograniczeń organizacyjnych i prawnych.
- Identyfikując i rozumiejąc role i kulturę partnera.
- Opisując zakres ról i procedur, z którymi można zetknąć się w innych organizacjach.
- Rozumiejąc role i procedury różniące jednych partnerów od drugich.
- Analizując kompetencje, umiejętności, zasoby, poziom doświadczenia.
- Wcześniejsze doświadczenia związane ze współpracą transgraniczną? Jakie były relacje
partnerów?
- Jaki poziom zaufania i wzajemnego zrozumienia został już osiągnięty?
Materiał do przemyśleń... PIERWSZE SPOTKANIE – CO ROBIĆ?
Spotkania transgraniczne są kluczowym krokiem w przypadku każdej formy współpracy. Stanowią
one możliwość zebrania maksymalnej ilości informacji na temat zawodowego wymiaru partnera
(ów), zrozumienia ich perspektyw widzenia, wspólnego dochodzenia do zrozumienia problemu
poprzez dyskusję i rozmowę na temat możliwych rozwiązań. Niezależnie od punktu widzenia
problemu przez poszczególnych partnerów, spotkanie powinno pozwolić na odkrycie i wyjaśnienie
różnic pomiędzy jednym i drugim krajem, kreowanie przestrzeni wiedzy i wzajemnego zaufania
oraz rozwijanie chęci do współpracy.
Na płaszczyźnie systemów polityczno-administracyjnych i kulturowych, spotkania transgraniczne
pozwalają na określenie obszaru i wspólnych ram współpracy w oparciu o uzgodnioną drogę
komunikacji (często wielojęzyczną), która jako nowy wymiar społeczny musi być bezpośrednia: nie
ma tu wspólnego odwołania i przez to również wskazówek. W kontekście wielokulturowym nawet
oczywistości muszą stać się transparentne dla wszystkich, muszą być zinterpretowane
i wyjaśnione.
Spotkanie transgraniczne powinno być postrzegane jako otwarty proces oferujący różnym
partnerom, którzy są w niego włączeni, możliwość uczenia się od siebie nawzajem oraz wymiany
pomysłów i doświadczeń, po to, aby tworzyć różnorodne – dwu- lub niekiedy trójnarodowe
środowisko – stanowiące dla każdego „transgraniczną wartość dodaną”.
Page 32 of 101
Poniżej przedstawiono niektóre z elementów, które mogą zapewnić optymalne zarządzanie
spotkaniami trasgranicznymi:
 Negocjowanie z partnerem
Sposoby podejścia do pracy
Treści

Definiowanie metod funkcjonowania
Zmiana miejsca organizacji spotkań
Prowadzenie lub wymienne współprowadzenie
Włączanie wszystkich interesariuszy na wszystkich etapach
Akceptowanie „utraty kontroli” nad projektem

Definiowanie zestawu reguł komunikacji
Język (i) roboczy (e)
Terminologia używana na potrzeby wspólnej pracy
Rytuały i zwyczaje (zwracanie się do siebie oficjalnie lub po imieniu)
Style komunikacji

Skonkretyzowanie oczywistych faktów
Jasne ramy pracy i jasny sposób działania
Skonkretyzowanie kontekstu i ram spotkania (język, czas, cel, program)
Wyrażenie zgody na zasady komunikacji
Kwestie dotyczące sprawozdań (typ, język, itd.).
Przedstawianie się w sposób wyczerpujący
Potwierdzanie lub zmienianie programu

Przyspieszanie wymiany i dialogu: moderowanie dyskusji i...
Pozwalanie wszystkim na wyrażanie swoich odczuć i pragnień
Rozumienie wszystkich
Bieżące syntetyzowanie i przeformułowywanie
Odwracanie dyskusji
Przedefiniowywanie pytań
Branie pod uwagę interwencji
Przekształcanie potencjalnych konfliktów w konstruktywny dialog
Oferowanie narzędzi służących do komunikacji w kontekście dwukulturowym

Przekształcanie potencjalnych konfliktów w dialog
Regulowanie konfliktów
Wyjaśnianie / Proszenie kogoś o wyjaśnienie źródła nieporozumienia
Identyfikowanie i wyjaśnianie rozbieżnych logik/podejść
Page 33 of 101
Tworzenie klimatu zaufania i wzajemnego szacunku

Kluczowa rola: facylitator
Powinien moderować proces wymiany, wspierać definiowanie (i dążyć do) wspólnych celów
Jest neutralny
Posługuje się wszystkimi językami spotkania
Zna podobieństwa i różnice
Zna problem
Zna różnice kulturowe i pomaga je przezwyciężyć
Zachęca, aby wzajemne poznawanie prowadziło do nowych rozwiązań
Potrafi spojrzeć na różnice kulturowe z perspektywy historii

Język i komunikacja
Prosty przykład: Każdy może wyrazić swoje odczucia i pragnienia; Każdy je może zrozumieć
Ale należy uważać na różnice w ich postrzeganiu i interpretacji
Co może być powiedziane / O czym nie powinno się mówić lub czego nie wolno powiedzieć
Reguły pisowni
Zasady zabierania głosu
Intonacja, spojrzenie, gestykulacja
Wartość i znaczenie „tak" i „nie"
Zarządzanie konfliktem

Wiele języków
Tłumaczenie symultaniczne, konsekutywne, sporadyczne
Spotkanie dwóch języków
Pomoc audiowizualna w celu zilustrowania i pomocy w zrozumieniu
Dla wyrażania czegokolwiek, unikać akronimów, skrótów
Dowcipy, aluzje
Dobre spotkanie powinno uwzględniać
Zaproszenie z:
 Celem i programem spotkania
 Ramami czasowymi (dopasowanymi do wszystkich uczestników)
 Listą uczestników
 Językami pracy
 Ewentualnie przygotowanymi dokumentami
Moderatora spotkania, który
 Udziela głosu i zapewnia, by każdy rozumiał cel dyskusji
 Podsumowuje dyskucję, podobne lub inne punkty widzenia
Page 34 of 101





Wyjaśnia, kiedy jest to potrzebne i (wymienia poglądy, podejmuje decyzje, doprecyzowuje,
itd.) oraz pozwala zakończyć dyskusję
Stale syntetyzuje dyskusję
Zarządza czasem i ma pewność, że wszystkie punkty programu zostały omówione
Podsumowuje spotkanie, przypominając o wszystkich podjętych decyzjach (lub o ich
stanie), zadaniach, kolejnych krokach, wyjaśniając dalszą pracę i ewentualny termin
kolejnego spotkania
Przypomina o sposobie raportowania
Moderator nie jest ani tłumaczem spotkania ani osobą sporządzającą notatki w trakcie spotkania
Raport ze spotkania zawiera
 Cel spotkania
 Datę, miejsce i godzinę
 Listę uczestników wraz ich funkcją (nic nie usprawiedliwia nieobecnych)
 Rezultaty, decyzje (stan podjętych decyzji)
 Pytania, które pozostają otwarte
Raport powinien być zatwierdzony przez wszystkich uczestników spotkania
II. ZARZĄDZANIE PARTNERSTWEM
Oprócz elementów związanych z identyfikacją partnerów i spotkań transgranicznych, ważne je także
wzięcie pod uwagę funkcjonowanie partnerstwa jako takiego. W tym zakresie role powinny być
ustalone pomiędzy partnerami. Lider projektu musi zadbać o to, aby na pewnym etapie, role
projektowe były jasno zdefiniowane, wspólne dla wszystkich i przestrzegane przez wszystkich
partnerów. Role te zostały wymienione poniżej
- sposoby funkcjonowania,
- zasady komunikacji,
- metody pracy,
- języki robocze,
- przewodniczenie w spotkaniach,
- role poszczególnych osób i ich odpowiedzialność,
- udział zasobów/środków (z podziałem na personel, podwykonawców, sprzęt i pozostałe koszty)
z podziałem na koszty związane z osobami / utrzymaniem / wyposażeniem i pozostałymi
kosztami,
- etyka.
W wielu przypadkach można mówić o rutynie, która przychodzi wraz z czasem wspólnego
funkcjonowania. Niemniej jednak, aby móc zdefiniować wspomniane aspekty, należy mieć jasność co
do wspólnych działań. Tego typu kwestie najlepiej precyzują oficjalne umowy partnerskie/deklaracje,
Page 35 of 101
karty lub oficjalne umowy dwustronne. Jest to zazwyczaj wymóg instytucji finansujących dane
przedsięwzięcie.
Zasady dotyczące wewnętrznego funkcjonowania partnerstwa można podzielić na operacyjne
i polityczne/strategiczne. Podczas cyklu życiowego projektu, menadżer projektu transgranicznego
powinien zapewnić przestrzeganie ustalonych zasad poprzez następujące działania (część z nich
można odnieść także do projektów transnarodowych):

w związku z zarządzaniem projektem
- Projektowanie ram organizacyjnych zarządzania projektem;
- Proponowanie metod pracy, które optymalizują uczestnictwo partnerów w projekcie;
- Identyfikowanie i opisywanie metod pracy w celu osiągnęcia rezultatów projektu;
- Monitorowanie efektywności metod pracy i ich dostosowywanie;
- Dzielenie obowiązków/odpowiedzialności pomiędzy partnerów projektu;
- Definiowanie ról i odpowiedzialności w zespole;
- Wspólne (z partnerami) negocjowanie planu operacyjnego projektu;
- Uzyskiwanie od partnerów akceptacji w zakresie rezultatów, harmonogramów i podziału
pracy w projekcie;
- Szacowanie nakładu pracy w odniesieniu do poszczególych działań;
- Dostosowywanie działań do wybranych metod pracy;
- Dopasowywanie roli partnera do istniejących potrzeb;
- Tworzenie procedur pozwalających wykrywać i rozwiązywać problemy;
- Godzenie różnic wynikających z pełnionej w projekcie funkcji lub hierarchii stanowisk;
- Wspólne (z partnerami) definiowanie struktury projektu.
Ważne jest, aby menadżer projektu zachował znaczny poziom elastyczności: niezbędne jest
zarządzanie niepewnością, która występuje zarówno na poziomie technicznym, jak i kulturowym.

w związku z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną
- Poszukiwanie efektywnych rozwiązań dotyczących języka, którego używa się na potrzeby
partnerstwa (tłumaczenia symultaniczne, każdy porozumiewa się w jego własnym języku
i rozumie język innych, możliwość używania wspólnego języka, innego - trzeciego języka, itd.);
- Tworzenie procedur związanych z komunikacją, spotkaniami i monitoringiem;
- Wspólne (z partnerami) definiowanie sposobów komunikacji w projekcie;
- Definiowanie tego, co może być zakomunikowane, komu, kiedy i w jaki sposób;
- Definiowanie zasad komunikacji w projekcie lub w ramach wymiany;
- Podnoszenie świadomości wśród osób, które mogłyby wesprzeć project (lobbing);
- Gromadzenie informacji przeznaczonej dla pośredników;
- Organizowanie komunikacji i zarządzanie spotkaniami lub transgraniczną wymianą;
- Stosowanie różnych narzędzi komunikacyjnych;
- Weryfikownie efektywności systemu komunikacji;
Page 36 of 101

Identyfikowanie osób, które najlepiej komunikują się z mediami;
Kominikowanie się z prasą (wywiady, artykuły, itd.);
Wybieranie odpowiednich mediów w odniesieniu do celów i odbiorców.
w związku z zarządzaniem partnerstwem
- Planowanie i nadzorowanie organizacji spotkań transgranicznych lub międzynarodowych;
- Wspólne (z partnerami) decydowanie o frekwencji, terminach i miejscach spotkań;
- Informowanie partnerów o celach spotkania;
- Organizowanie logistyki spotkań (przyjazd, posiłki, zakwaterowanie);
- Przygotowywanie programu, wsparcie w przygotowaniu dokumentacji;
- Analizowanie potrzeb na podstawie obecności przedstawicieli lokalnych samorządów;
- Definiowanie szczebla/poziomu reprezentowanego przez lokalny samorząd;
- W uzasadnionych przypadkach, mówienie, czytanie i / lub pisanie w jednym lub większej
liczbie języków obcych (na wymaganym poziomie);
- Dopasowywanie przekazu do zagranicznego rozmówcy;
- Przygotowywanie dokumentacji (na każde spotkanie, w odpowiednich językach) oraz
przekazywanie jej partnerom;
- Organizowanie sieci partnerów w celu zabezpiecznie powiązań między strukturami.
Zarządzanie partnerstwem oznacza także branie pod uwagę stopnia i poziomu oddziaływania
każdego z partnerów. Opisane powyżej elementy będą szczególnie ważne dla relacji między różnymi
partnerami zarówno z punktu widzenia ich wzajemnego zrozumiania się, jak i zrozumienia
szczególnych sytuacji, w których się mogą znaleźć. Mogą być one również przydatne dla menadżera
projektu w celu ułatwienia procesu podejmowania decyzji (będzie on musiał zidentyfikować osoby
upoważnione do podejmowania decyzji).
III. INTERESARIUSZE
W tym samym czasie kiedy tworzone jest partnerstwo, należy dokonać przeglądu interesariuszy,
którzy są włączeni lub zainteresowani projektem, lub których projekt pośrednio lub bezpośrenio
dotyczy. Kim są osoby decyzyjne, ci, którzy na niego wpływają, aktorzy, beneficjenci?. Kto ma
w nim interes/nie ma w nim interesu? Jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi interesariuszami?
Pierwszym krokierm jest identyfikacja wszystkich aktorów, których dotyczy projekt. W dalszej
kolejności należy dowiedzieć się czy powyżsi aktorzy/instytucje znają się i współpracują ze sobą, jakie
są ich wzajemne relacje, czy funkcjonują w ramach sieci - analizę tę powinniśmy przeprowadzić,
uwzględniając obie strony granicy. Szczególnie ważne jest uzyskanie informacji na temat ich stopnia
zaangażowania we współpracę transgraniczną.
Page 37 of 101
Tego typu przegląd pozwoli zespołowi projektowemu zidentyfikować (dodatkowych)
partnerów/strategicznych zwolenników. Poziom ich zaangażowania w projekt może być różny
w zależności od przypadku. Pewne poziomy współpracy są jednak uniwersalne.
Partnerzy stowarzyszeni tj.: ciała
i instytucje na bieżąco
informowane, potencjalna grupa
docelowa projektu,
zaangażowane społeczeństwo
obywatelskie
 Proces zorganizowanego
udziału
Partnerzy instytucjonalni
sieci i stowarzyszenia zajmujące
się tematyką podejmowaną
przez projekt
 Wsparcie strategiczne,
działania PR, pomoc itd.
Grantodawcy
Komiter Sterujący
Rada Doradcza
 Podejmowanie decyzji
strategicznych/
konsultacja
Interesariusze wewnętrzni
w instytucjach partnerskich tj.
istotni aktorzy, którzy mogą
wesprzeć projekt od strony
strategicznej
Zespół
projektowy
Page 38 of 101
Aby przeprowadzić powyższą diagnozę, menadżer projektów musi unikać poszukiwania
odpowiednika (osoby) po drugiej stronie granicy. Pokusa tkwi w myśleniu, że po drugiej stronie
znajduje się osoba, która posiada dokładnie takie same umiejętności i pracuje w podobnych
strukturach organizacyjnych - może się to zdarzyć, ale jest to rzadkością. Podążanie tym tokiem
myślenia jest poszukiwaniem instytucjonalnej i funkcjonalnej równorzędności bez próby zrozumienia
różnorodności struktur organizacyjncych pomiędzy dwoma sąsiadującymi ze sobą krajami. I po
drugie: menadżer projektów musi także zrozumieć funkcjonowanie kultury oraz systemu politycznoadministracyjnego obu krajów.
Kilka elementów może pomóc przyszłym manadżerom projektów w analizie interesariuszy:
Jak sporządzić listę organizacji, ludzi i umiejętności?
- Identyfikując istotne czynniki i zagadnienia z punktu widzenia organizacji oraz grup docelowych,
które mogą być włączone w projekt;
- Identyfikując i kojarząc wewnętrzne i zewnętrzne umiejętności, które można wykorzystać
w procesie definiowania projektu;
- Identyfikując organizacje i osoby, które posiadają odpowiednie środki i know-how w odniesieniu
do projektu;
- Analizując charakter relacji i działań oraz ich role w projekcie.
Jak zidentyfikować partnerów?
- Definiując profil potencjalnych partnerów, biorąc pod uwagę fakt, że nie ma dokładnego
odpowiednika po drugiej stronie granicy (lub występuje on bardzo rzadko);
- Identyfikując, rozmieszczając i wybierając zasoby niezbędne dla poszuiwania i analizowania
partnerów;
- Używając źródeł informacji (publikacji i baz danych);
- Poszukując i syntetyzując informację na temat potencjalnych zdolności partnerów (typ
organizacji, zasoby finansowe, zasoby ludzkie, itd.);
- Identyfikując osoby podejmujące decyzje;
- Identyfikując formalne i nieformalne sieci wewnętrznych powiązań;
- Spełniając procedury i zasady dotyczące dyplomacji i relacji zewnętrznych;
- Wybierając i przekonując potencjalnych partnerów.
Page 39 of 101
stowarzyszenia zawodowe (grupy
ekspertów, na które może mieć wpływ
lub będzie miał wpływ projekt)
użytkownicy (społeczeństwo,
specjaliści branżowi, planiści, itd.)
organizacje związane
z biznesem i handlem
regulatorzy (obowiązujące reguły
i standardy regulujące obszar działań)
zewnętrzni
interesariusze
projekty realizowane ze środków
INTERREG na innych terytoriach
instytucje i organizacje europejskie
administracja lokalna / regionalna
/ centralna, politycy
instytucje edukacyjne
współpracownicy (inne instytucje
i projekty, z którymi można
współpracować w ramach projektu)
organizacje
pozarządowe
publika (wszyscy Ci, na których projekt
może mieć wpływ lub Ci, którzy są nim
zainteresowani)
Territorial Cooperation Project Management Handbook (DRAFT), INTERACT 2007
PYTANIA PRZEWODNIE
Partnerstwo i zaangażowanie interesariuszy
 Jacy aktorzy i z jakich krajów zostali włączeni w projekt?
 Skąd pochodzili aktorzy (sektor publiczy, sektor prywatny,
stowarzyszenie, inicjatywa obywatelska, itd.)?
 W jaki sposób zostali zidentyfikowani?
 W jaki sposób każdy z aktorów został włączony w projekt?
 W jaki sposób zorganizowane jest środowisko instytucjonalne
i zawodowe każdego z partnerów?
 Jakie są podobieństwa i różnice między poszczególnymi
środowiskami (funkcjonowanie, praktyki, hierarchia, podział
kompetencji, organizacja wewnętrzna?
 Czy istnieją ogólne (kulturowe) różnice w identyfikowaniu /
angażowaniu interesariuszy?

WSKAZÓWKI DYDAKTYCZNOMETODYCZNE I TECHNIKI
KREATYWNE
Tworzenie dynamiki grupy
Sterowanie i rzeźbienie/modelowanie współpracy
Page 40 of 101
PUDEŁKO MIĘDZYKULTUROWE
Wyzwania międzykulturowe stojące przed interesariuszami na etapie tworzenia partnerstwa
i poszukiwania partnerów
 Zaakceptowanie rozbieżności w zakresie kompetencji i znalezienie partnerów niezbędnych do
realizacji projektu
 Zrozumienie struktury i funkcjonowania organizacji partnerskiej (ich)
 Zaprezentowanie partnerowi systemu polityczno-administracyjnego, struktury lub wydziału,
w którym funkcjonujemy, w taki sposób, aby było to dla niego zrozumiałe
Wskazówki dydaktyczno-metodyczne związane z ułatwieniem procesu międzykulturowego: na
tym etapie projektu różnica pomiędzy partnerami nie jest wyłącznie mglistym poczuciem czegoś
innego – w pierwszej kolejności powinni oni uchwycić i lepiej zrozumieć środowisko funkcjonowania
instytucji/osób, z którymi współpracują.
Działanie:
Zmienianie perspektywy: instytucje A i B są przyszłymi partnerami pochodzącymi z różnych kultur.
Pracują wspólnie:
1. Osoba z instytucji A przedstawia swoje środowisko pracy instytucji B
2. Osoba z instytucji B przedstawia środowisko pracy instytucji A na forum całej grupy
Praca w instytucji partnerskiej: niekiedy krótki pobyt w strukturach administracji, wydziale lub
organizacji partnerskiej przynosi więcej informacji na temat sposobu jej funkcjonowania niż
najdłuższa nawet prezentacja.
Ważne:
Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia transgranicznego partnerstwa i tego, co jest w nim
istotne z punktu widzenia polsko-czeskiego pogranicza, przeczytaj koniecznie rozdział 2
z „NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TRANSGRANICZNYMI NA
POGRANICZU POLSKO-CZESKIM W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI-TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO” oraz
rozdział 2 z „NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TRANSGRANICZNYMI
NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI-TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO –
ĆWICZENIA”.
Page 41 of 101
Rozdział 3: Planowanie projektu transgranicznego
W ramach etapu planowania projektu główne zadania związane są z ewaluacją alternatywnych
podejść do polityki i wypracowaniem konkretnych działań skierowanych na usunięcie przyczyny
problemu, do której adresowany jest projekt.
Działania te powinny być jednocześcnie odzwierciedleniem celów projektu. Kluczowe pytanie
dotyczy tego, czy zamierzona interwencja jest w stanie przynieść pożądaną zmianę? Planując
projekt transgraniczny, trzeba mieć na uwadze wiążące się z tym procesem wyzwania organizacyjne.
Jest to niezwykle istotne, ponieważ należy nieustannie łączyć planowanie działań ze wspólnym
(partnerskim) myśleniem tak, aby tworzyć jednolite warunki dla projektu.
Stosunek poszczególnych osób w odniesieniu do czasu jest podstawowym elementem etapu
planowania projektu. W zależności od kraju i kultury doświadczanie i postrzeganie czasu jest różne.
Zatem sposób w jaki rozumiemy czas wpływa na jego planowanie i odwrotnie - dobre planowanie
zależy w główniej mierze od tego, jak umiemy zarządzać czasem. W związku z tym menadżer
projektów powinien wiedzieć i potrafić zidentyfikować różnice w postrzeganiu czasu, aby lepiej
zarządzać zespołem partnerów.
W rozdziale 3 skupiono się na następujących elementach związanych z planowaniem projektu
transgranicznego:
I. Określeniu celów
II. Zidentyfikowaniu podejścia politycznego (Polityka-Opcja-Macierz) i zdefiniowaniu konkretnych
działań
III. Zarządzaniu czasem
IV. Zidentyfikowaniu potencjalnych źródeł finansowania oraz zapewnieniu ich spójności z kryteriami
stawianymi przez grantodawców
V. Planowaniu finansów / Zarządzaniu
VI. Strukturach prawnych i statutach
VII. Przykładach „miękkich rozwiązań”: kontraktach, protokołach ustaleń, umowach i kartach
VIII. Procesie wyrażania zgody:
o strukturach zarządzania,
o logistyce,
o procedurach rozwiązywania konfliktów
o planie komunikacji
o planie sprawozdań
IX. Wartości osoby trzeciej jako facylitatora - np. TEIN
Page 42 of 101
Nieodłączną częścią dobrze przemyślanego planu projektowego są także zaplanowanane ramy
procesu monitorowania i ewaluacji niezbędne do odzwierciedlania osiąganych wskaźników i kontroli
przepływu pracy w projekcie. W Rozdziale 5 (Ewaluacja projektu transgranicznego) przedstawiono
szczegółowe wskazówki na temat tego, w jaki sposób identyfikować zamierzone/niezamierzone
wpływy, wybierać odpowiednie wskaźniki i interpretować je w procesie monitorowania i ewaluacji.
Co chcesz
ZMIENIĆ?
I. Określenie celów
Partnerzy projektu muszą w pełni i w ten sam sposób rozumieć cel projektu oraz to, co wymaga
zmiany. Aby to osiągnąć należy opierać się na przesłankach wynikających z rzetelnie
przeprowadzonej analizy wyjściowej opisanej w rozdziale 1.
Podstawowe pytanie brzmi: JAKĄ ZMIANĘ STARAMY SIĘ WPROWADZIĆ? oraz, na czym ta ZMIANA
polega?
Co będzie zmianą - społeczną, ekonomiczną i środowiskową, którą chcemy wspólnie wprowadzić?
(a NIE to, co zamierzamy zrobić odnośnie do problemu!)
Wyznaczanie celów: Co chcesz ZMIENIĆ?
ZRÓB!
Pytanie brzmi:
Co chcesz ZMIENIĆ?
NIE RÓB!
Ulegnij pokusie definiowania działań
i narzędzi jako celu (ów) projektu!
Praktyczny przykład:
Chcesz przeprowadzić szkolenie adresowane do grupy osób wykluczonych społecznie
i ekonomicznie, by byli zdolni do funkcjonowania w codziennym życiu!
DOBRZE: Celem jest złagodzenie skutków
wykluczenia społecznego i ekonomicznego
oraz poprawa warunków życia i pracy ludzi,
których ono dotyka
Jasne i proste rozwiązanie!
Aby prawidłowo zdefiniować cele wróć do
głównego problemu i skutków, które się
z nim wiążą.
ŹLE: Celem jest przeprowadzenie szkolenia
adresowanego do grupy osób wykluczonych
społecznie i ekonomicznie
Szkolenie nie jest celem!
To działanie podejmowane jest po to, aby
rozwiązać problem!
© Euro-Institut
Page 43 of 101
Do skutecznego planowania projektu potrzebne jest także równoczesne wzięcie pod uwagę
wszystkich opinii i poglądów wyrażanych przez partnerów, którzy są w niego zaangażowani. Oznacza
to, że musimy iść w kierunku WSPÓLNEGO POSTRZEGANIA problemu transgranicznego.
Aby to zrobić, należy wrócić do identyfikacji wspólnego problemu i METODY DRZEWA PROBLEMÓW.
W dalszej kolejności trzeba będzie:
 Zdefiniować cel główny w odniesieniu do głównego problemu
 Zdefiniować cele szczegółowe w kontekście negatywnych skutków określonych za pomocą
metody drzewa problemów
Ponieważ dzięki projektowi zamierzamy zmienić istniejący, negatywny stan rzeczy odnoszący się do
pewnego terytorium i do pewnej grupy docelowej, odpowiednie (transgraniczne) zdefiniowanie
celów dostarczy nam mocnych podstaw do dalszych działań.
Cele możemy wyznaczyć stosując metodę SMART:
S
Specific (Specyficzne): Cele powinny być określone na tyle precyzyjnie i konkretnie, aby nie
były interpretowane w różny sposób. Muszą być tak samo rozumiane przez wszystkich.
M
Measurable (Mierzalne): Cele powinny definiować i odnosić się do stanu przyszłego oraz być
ujęte w sposób mierzalny po to, aby było możliwe zweryfikowanie tego czy zostały one
osiągnięte czy nie. W związku z powyższym mogą mieć one charakter wymierny (mierzalny)
albo oparty na połączeniu opisu (cele jakościowe) ze wskaźnikami liczbowymi.
A
Achievable (Osiągalne): Jeżeli cele i poziomy docelowe wpływają na zmianę zachowań, ci,
którzy są za nie odpowiedzialni muszą być także zdolni do ich osiągnięcia.
R
Realistic (Realne): Cele i poziomy docelowe powinny być ambitne – wyznaczanie celów, które
odzwierciedlają jedynie obecny poziom sytuacji nie są użyteczne; powinny być również
realne, aby przyniosły odpowiednie skutki.
T
Time-dependent (Zależne od czasu): Cele i poziomy docelowe pozostają niejasne, jeżeli nie
są osadzone w konkretnym terminie lub przedziale czasowym, w którym mają zostać
osiągnięte.
Jednocześnie musimy mieć pewność, że cele szczegółowe tworzą dwa rodzaje istotnych powiązań:
 Po pierwsze, cele szczegółowe muszą być powiązane z konkretnymi działaniami
przewidzianymi w projekcie;
 Po drugie, muszą być powiązane z przyczynami problemu, który mają usunąć.
Napięcie pomiędzy „problemem <-> celami <-> działaniem” jest dokładnie tym, co często sprawia,
że zdefiniowanie celów sprawia trudności.
Niemniej jednak staje się ono prostsze, gdy znamy logiczne powiązania między tymi trzema
elementami. Zarówno cele, jak i działania są związane z problemem. Cel opisuje to, jak zmieni się
sytuacja (co stanie się z problemem), podczas gdy działania określają środki, które zostaną podjęte do
usunięcia przyczyn problemu.
Page 44 of 101
Dobrze zdefiniowane cele uwzględniają:
Problem główny  pomaga w zdefiniwaniu celu ogólnego.
Co zmieni się na lepsze dzięki projektowi?
Konkretne działania  pomagają w zdefiniowaniu celów szczegółowych.
Jakie cele szczegółowe zamierzamy osiągnąć, podejmując pewne działania w projekcie?
Rozwój spójnego następstwa celów
KLUCZOWE POWIĄZANIA:
Będzie to prawdopodobnie
wymagało przejścia tam i z
powrotem pomiędzy poszczególnymi
krokami
USTALENIE PRIORYTETÓW:
Należy wybrać cel(e), który
najlepiej koresponduje
z POTRZBAMI IDZIAŁANIAMI
Cel operacyjny /
działanie
Cel
szczegółowy
Cel
ogólny
Cel operacyjny /
działanie
Cel
szczegółowy
Cel operacyjny / działanie
Cel operacyjny / działanie
Cel
szczegółowy
-
Cel globalny
Cel projektu - w
odniesieniu do problem
głównego
-
Powiązanie między celem ogólnym
a konkretnymi działaniami
Sprecyzowanie celu ogólnego
W odniesieniu do negatywnych skutków
spowodowanych przez problem główny
Zdefiniowanie celu
Cel operacyjny / działanie
-
Kamienie milowe
i pakiety robocze
Poziom wdrożenia
-
Zdefiniowanie celu
© Euro-Institut
Page 45 of 101
Cele należy zdefiniować w taki sposób, by były opisane jak najbardziej szczegółowo oraz
monitorować je w trakcie trwania projektu. Czy są one nadal wykonalne? W stale zmieniającym się
otoczeniu projektu dobrze jest czasem zweryfikować i dostosować pewne cele szczegółowe na etapie
realizacji projektu.
Niewygodna prawda na temat planowania
Prawdopodobieństwa,
niepewności
Siła wyższa
Plan projektu
zła pogoda,
bankructwo
składający się z wielu
działań,
olbrzymia złożoność
b
, bankructwo
Przyszłe ceny
dostarczane towary,
usługi
Zmiany
Praca poza
biurem
b
b
zmiany legislacyjne,
zmiany polityczne
b
programowanie,
projektowanie lub
rozwijanie
b
Niewygodna prawda na temat planowania: Nie ma dokładnego planowania!
Źródło: Prof. Dr. Müller-Török; HS Ludwigsburg; Project Management Training DANTE 4PA
Wszyscy partnerzy powinni mieć zapewnione przejrzyste zasady na wszystkich etapach projektu!
Cele powinny uwzględniać poziom interwencji w projekcie
Należy priorytetyzować i wybierać cele szczegółowe, do osiągnęcia których dąży projekt.
Należy uwydatniać i artykułować wartość dodaną dla terytorium transgranicznego.
Czy cele odnoszą się jasno do zidentyfikowanych potrzeb regionu? Czy odpowiadają na wyzwania?
Czy są spójne?
Page 46 of 101
POSTĘPUJ ZGODNIE Z ŁAŃCUCHEM LOGICZNYM / POPRAWNOŚĆ LOGIKI INTERWENCJI!
tj. zachowaj powiązania ze zidentyfikowanym problemem i zamierzonymi działaniami
II. Zidentyfikowanie podejścia politycznego (Polityka-Opcja-Macierz) i zdefiniowanie
konkretnych działań
W niniejszym podrozdziale skupiono się na identyfikacji potencjalnego podejścia politycznego
skierowanego na pewien problem, tj. na przyczyny problemu i na wybór kolejnych kroków będących
konkretnymi i najbardziej owocnymi działaniami, które (a) adresowane są do sedna problemu (b),
i które zespół projektowy będzie w stanie podjąć.
W związku z tym po raz kolejny należy odnieść się do METODY DRZEWA PROBLEMÓW opisanej
w Rozdziale 1. Zadanie partnerów projektu będzie teraz spoczywać na przeformułowaniu
zidentyfikowanych wcześniej przyczyn problemu/niewykorzystanego potencjału na mierzalne
wskaźniki.
W JAKI SPOSÓB PROBLEM ZOSTANIE ROZWIĄZANY?
Należy zidentyfikować realne podejścia polityczne skierowane na przyczyny głównego problemu!
Należy wybrać najbardziej odpowiedni i efektywny instrument(y)/działanie(a), aby wszystko grało!
Należy wybrać podejście transgraniczne, które jest najbardziej efektywne z punktu widzenia
PROJEKTU!
PRZYKŁAD PODEJŚĆ POLITYCZNYCH I INSTRUMENTÓW/DZIAŁAŃ
ZIDENTYFIKOWANY
PROBLEM
PODEJŚCIE POLITYCZNE
INSTRUMENTY POLITYKI
/ DZIAŁANIA
PROPORCJONALNOŚĆ
Wysokie bezrobocie
Środki przeznaczone na
wykwalifikowaną siłę
roboczą
Programy szkoleniowe
Odpowiedni poziom
interwencji
- bariery administracyjne
/prawne
Tworzenie nowych
miejsc pracy
Zachęty dla biznesu
Świadczenia socjalne
Wsparcie bezrobotnych
Włączenie odpowiednich
aktorów
- kompetencje
- zasoby
Jakość współpracy
- stopień
istytucjonalizacji
- poziomy współpracy
Należy być pewnym, że działania są proporcjonalne! Co to oznacza?
Page 47 of 101
Interwencja proporcjonalna oznacza równowagę lub współgranie pomiędzy wielkością problemu, na
który jest skierowana, a wielkością zasobów wymaganych do tego, aby mieć realną szansę, by się go
skutecznie pozbyć. Powiązanie ze sobą trzech niżej wymienionych elementów wpływa na to, czy
proponowana interwencja jest proporcjonalna, czy nie:
1. Pewność co do tego tego, że podejście transgraniczne jest odpowiednim poziomem
interwencji – biorąc pod uwagę bariery administracyjne i prawne, które mogą uniemożliwiać
lub ograniczać efektywność interwencji.
2. Pewność co do tego, że zostali włączeni właściwi aktorzy oraz że posiadają oni lub nie
odpowiednie kompetencje i dostateczne zasoby.
3. Wpływanie na jakość współpracy: czy integracja transgraniczna (poziom współpracy
transgranicznej i stopnia instytucjonalizacji) odzwierciedla zainwestowany w nią czas, zasoby
materialne i ludzkie – zarówno w odniesieniu do zrealizowanej interwencji, jak i jej
wpływów?
Jak się za to zabrać?
Trzeba rozważyć, które z ogólnych podejść politycznych mogą stanowić efektywną interwencję
skierowaną na przyczynę głównego problemu
• Należy sprawdzić proporcjonalność różnych instrumentów politycznych/działań
• Należy użyć macierzy podejścia politycznego  zastosować ogólne podejścia polityczne
w odniesieniu do przyczyn wynikających z głównego problemu, który został
zidentyfikowany
Podejścia polityczne powinny być ściśle związane zarówno z przyczynami problemu, jak i celami
projektu. Muszą być także proporcjonalne.
NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ŁAŃCUCHEM LOGICZNYM / POPRAWNOŚĆ LOGIKI INTERWENCJI
MACIERZ OPCJI POLITYCZNEJ
Bycie publicznym lub quasi-publicznym aktorem współpracy transgranicznej oznacza posiadanie
pewnych kompetencji, wiedzy i doświadczeń, które umożliwiają podejmowanie pewnych działań.
Niemniej jednak pomiędzy wszystkimi rodzajami aktorów niezależnie od ich aktualnego przedmiotu
działalności, struktury organizacyjnej czy regionu, w którym funkcjonują, istnieją pewne
podobieństwa. Jeżeli przeanalizujemy powyższe cechy w odniesieniu do innego poziomu, możemy
bardzo łatwo zauważyć ograniczony zestaw podejść politycznych możliwych do zaadaptowania.
Listę tych podejść uwzględnia lewa kolumna tabeli przedstawiającej macierz podejścia politycznego.
Z drugiej strony zostały w niej zidentyfikowane pewne przyczyny, stanowiące źródło konkretnego
problemu. Do tego, aby otworzyć naszą „czarną skrzynkę” i pomyśleć twórczo nad działaniami, które
moglibyśmy przeprowadzić, możemy zastosować podejście polityczne w odniesieniu do każdej
z przyczyn.
Page 48 of 101
Jak to zrobić? Praktyczny przykład:
Główny problem: mamy do czynienia z zanieczyszczeniem rzeki na terytorium transgranicznym,
które spowodowane jest nielegalnym wyrzucaniem odpadów przez właścicieli rożnych
przedsiębiorstw i prywatnych gospodarstw domowych. Głównymi przyczynami są:
-
brak nadzoru;
brak świadomości obywateli i firm na temat bioróżnorodności;
brak jednolitych przepisów dotyczących gospodarki wodne;j
….
Każdą z powyższych przyczyn można następnie wprowadzić do macierzy, zadając sobie jednocześnie
pytania:





Jakie podejście związane z budowaniem potencjału mogłoby odnosić się do tej przyczyny…?;
Jakie podejście związane z infrastrukturą mogłoby odnosić się do tej przyczyny…?;
Jakie podejście badawcze mogłoby odnosić się do tej przyczyny…?;
Jakie podejście związane z dostarczaniem informacji mogłoby odnosić się do tej przyczyny...?;
…….
METODA: MACIERZ PODEJŚCIA POLITYCZNEGO
PRZYCZYNY
PROBLEMU
TRANSGRANICZNE
PODEJŚCIE POLITYCZNE
Budowanie potencjału / rozwój zasobów ludzkich
- np. programy edukacyjne i szkoleniowe
Tworzenie lub rozwijanie infrastruktury
Badania i innowacje
Przyczyna 1
Przyczyna 2
Przyczyna…
Konkretne
instrumenty /
Działania
Zastosuj
podejścia!
Dostarczanie informacji (statystyki, monitoring,
wymiana dobrych praktyk)
Zachęty i wsparcie finansowe (np. granty na
projekty przedsiębiorstw i samorządów,
świadczenia socjalne)
„LISTA ZAKUPÓW”
podejść politycznych
© Euro-Institut
Page 49 of 101
Postępując w ten sposób, otrzymamy listę ogólnych działań, które mogłyby zostać podjęte.
W kolejnym kroku należy zapytać samego siebie:




które z działań są najbardziej obiecujące?;
które z działań są najbardziej wykonalne z naszego punktu widzenia?;
kogo powinniśmy włączyć w działania (interesariusze, analitycy)?;
w jaki sposób powinno się połączyć ze sobą potencjalne działania, aby otrzymać efektywny
pakiet rozwiązań adresowany do źródła problemu transgranicznego!
Szczegółowe planowanie i kamienie milowe
Zadanie
Cel
szczegółowy
Cel
ogólny
Zadanie
Cel operacyjny /
działanie
Cel
szczegółowy
Cel operacyjny /
działanie
Zadanie
Cel operacyjny /
działanie
Zadanie
Cel operacyjny /
działanie
Cel
szczegółowy
Zadanie
Zadanie
-
Cel operacyjny /
działanie
-
Indywidualne
prace i zadania,
które składają się
na kamienie
milowe i pakiety
robocze
kto i kiedy co robi
kamienie milowe
i pakiety robocze
poziom
wdrożenia
zdefiniowanie
celów
© Euro-Institut
Page 50 of 101
III. Zarządzanie czasem
W odniesieniu do postrzegania czasu możemy wyróżnić dwa typy kultur: monochroniczną
i polichroniczną. „W kulturach monochronicznych ludzie robią jedną rzecz w określonym czasie, a
następnie przechodzą do następnej. […] Czas jest postrzegany jako linia, na której zdarzenia
następują kolejno po sobie. Kluczowe jest ścisłe planowanie i przestrzeganie określonych terminów.
W kulturach polichronicznych kilka działań rozpoczyna się równocześnie. Planowanie i terminy są
elestyczne. […] Nie ma potrzeby robienia wszystkiego tak szybko, jak jest to możliwe. Ważniejsze są
natomiast bliskie kontakty i wzajemne relacje budowane poprzez osobiste zaangażowanie i emocje.
Planowanie polichroniczne jest w związku z tym „planowaniem w ruchu”. Harmonogramy zadań
tracą na swoim znaczeniu i są nieustannie dostosowywane do zmieniających się okoliczności (BÜRGI,
LEZZI, WASSENBERG, Intercultural Competence, Sauerländer Bildung, 2002).
Należy mieć także świadomość, że niektóre jednostki reprezentujące jedną bądź drugą kulturę, nigdy
nie będą całkowicie wpisywały się w charakterystyczne dla danej grupy wzorce zachowań, ale raczej
działały, pracowały i postrzegały rzeczy na swój własny sposób, który ich zdaniem jest naturalny,
logiczny, oczywisty i jedynie słuszny w podejmowaniu działań. Ponadto każdy posiada indywidualne
cechy osobowości i osobiste preferencje odnoszące się do danego systemu kultury, swoje własne
doświadczenia związane z innymi kulturami oraz motywację bądź potencjał do tego, aby je
adaptować na potrzeby osobistego rozwoju.
Menadżer projektów musi znać sposoby funkcjonowania poszczególnych partnerów w celu
znalezienia bezkonfliktowych rozwiązań odnoszących się do fazy planowania projektu. Powinien on
zatem nie tylko wiedzieć, jak pracować z narzędziami do zarządzania projektem, ale także to, w jaki
sposób używają ich i interpretują je partnerzy po to, aby znaleźć wspólną drogę pracy: tzn. nie
wystarczy jedynie precyzyjne określenie terminu; partnerzy muszą wiedzieć, jak bardzo każdy z nich
trzyma się (jest w stanie trzymać się) harmonogramu / radzi sobie z ostatecznymi terminami (czy
ostateczny termin oznacza jedynie wskazanie orientacyjnego terminu czy sztywną datę, do której
informacja powinna być przesłana?), co każdy z partnerów powinien sprawdzić w swojej własnej
organizacji zanim udzieli informacji (procedury formalne, różnice w hierarchii, włączeni
interesariusze), itd.
Page 51 of 101
IV. Zidentyfikowanie potencjalnych źródeł finansowania oraz zapewnienie ich spójności
z kryteriami stawianymi przez grantodawców
Pierwszym krokiem w pozyskaniu środków jest sporządzenie listy możliwości finansowania, mając na
uwadze różnorodność i typy potencjalnych źródeł.
Zanim rozpoczniemy pozyskiwanie środków finansowych należy upewnić się:
- że znamy projekt – i organizację (od wewnątrz);
- że wierzymy w projekt i jesteśmy gotowi dochodzić swojej sprawy;
- w jakim zakresie jesteśmy przygotowani / upoważnieni do dostosowania niektórych aspektów
związanych z projektem;
- że mamy wszystko, co potrzebne, by zrealizować projekt i posiadamy zasoby udostępnione przez
własną organizację;
- że mamy wsparcie i porozumienie z innymi parnerami w projekcie oraz członkami własnej
organizacji.
Programy posiadają cele, które, dzięki ustalonym ramom odnoszącym się do alokacji finansowych,
precyzują typy projektów (poprzez cele), procedury wnioskowania i wyboru, maksymalne poziomy
dofinansowania, procentowy podział kosztów itd. Niezależnie od tego czy programy są
administrowane przez lokalne bądź regionalne instytucje rządowe czy przez Wspólne Sekreteriaty
Techiczne, oferują wsparcie finansowe dla projektów realizowanych w różnych sektorach (dzięki
celom programowym) i na róznych poziomach (lokalnym, regionalnym, narodowym
i międzynarodowym). Istnieją ponadto programy strukturalne, jak chociażby Europejskie Programy
Działań (np. Erasmus+, Horyzont 2020, itd.) lub program Europejska Współpraca Terytorialna (np.
Interreg A, B, C, Europejski Fundusz Społeczy, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Pomoc
Techniczna, itd.).
Trzeba podjąć próbę zidentyfikowania wszystkich programów, które mogłyby być kompatybilne
z naszym projektem transgranicznym; przed wysłaniem wniosku projektowego należy przygotować
usystematyzowany wykaz progamów, które mogłyby być źródłem finansowania. Następnie powinno
się rozważyć poszczególne zadania / problem naszego projektu w odniesnieniu do różnych wymiarów
(społecznego, ekonomicznego, środowiskowego, współpracy) i poziomów działań (lokalnego,
regionalnego, narodowego i międzynarodowego), a także to, czy programy są zarządzane przez
ministerstwa, władze lokalne, euroregiony, eurodystrykty, itd.
Jeżeli już przygotujesz listę potrzebnych zasobów musisz następnie wybrać te programy, których cele
i zadania odzwierciedlają cele i zadania twojego projektu transgranicznego. Wybierz programy
funkcjonujące w tej samej przestrzeni geograficznej co twój projekt.
Page 52 of 101
V. Planowanie finansów / Zarządzanie
Planowanie finansów wiąże się z rozwojem projektu. Wstępne szacowanie budżetu następuje
w trakcie definiowania projektu i ma miejsce w tym samym czasie co wstępne określanie gotowości
każdego z partnerów do wkładu w rozwój i realizację przedsięwzięcia. W początkowym etapie
pomiędzy partnerami przebiegają negocjacje, podczas których każdy definiuje nie tylko swój udział
w budżecie, ale także wkład w rozwój projektu i identyfikuje potencjalne źródła finansowania.
Ustalanie całkowitej kwoty projektu przebiega łącznie z identyfikacją zasobów niezbędnych z punktu
widzenia rozwoju projektu. Kiedy kwota ta zostanie ustalona, zarówno budżet, jak i poszczególne
koszty mogą zostać dokładnie oszacowane. Lider projektu musi w międzyczasie stworzyć ramy do
monitorowania finansów.
Definiowanie projektu
 Wstępne szacowanie
kosztów projektu
 Definiowanie i
negocjowanie ram
finansowych
uwzględniających
udział partnerów
(zasoby finansowe,
ludzkie i materialne)
 Identyfikowanie
zasobów w celu
realizacji projektu
Planowanie projektu
 Szacowanie kosztów
poszczególnych działań
 Opracowanie budżetu
(wydatków / dochodów)
 Karta współpracy /
umowy finansowe
podpisane przez
partnerów
 Wniosek projektowy
 Opracowanie systemu
monitorowania finansów
Realizacja projektu
 Kontrolowanie wydatków
 Tworzenie ram dla
monitorowania budżetu
i dostosowywania różnych
(kulturowych) regulacji
finansowych, systemów
zarządzania (włączając w to
system IT) w celu
opracowania jednolitych
zasad związanych
z monitoringiem
i raportowaniem
zarządzanie budżetem
Ewaluacja projektu


Zbieranie wszystkich potrzebnych potwierdzeń wydatków
Przygotowanie raportu finansowego powiązanego z raportem merytorycznym
Jak da się zauważyć, konceptualizacja projektu pokazuje, w jaki sposób można ocenić potrzeby
w odniesieniu do zasobów oraz w jaki sposób rozumieć różne możliwości wynikające z powiązań
między projektem a poszczególnymi programami finansowania. Niemniej jednak ważne jest, aby na
tym etapie planowania projektu partnerzy potrafili podejść do tego zagadnienia dokładniej, tworząc
plan finansowy oparty na udziale każdego z nich oraz na zasobach niezbędnych do podjęcia
przedsiewzięcia.
Page 53 of 101
Podczas przygotowywania i realiacji projektu, menadżer projektów będzie konfrontowany z:
Zarządzaniem finansami krajowymi;
Możliwym zarządzaniem środkami zewnętrznymi;
Zarządzaniem ewentualnymi środkami europejskimi;
Negocjowaniem między
o współfinansowaniu;
partnerami
i
establishmentem
w
sprawie
umów
Różnicami kulturowymi, których występowanie związane jest z finansowaniem.
Materiał do przemyśleń... Co powinien zrobić menadżer projektów, planując finanse:
Powyższy etap konceptualizacji (planowania projektu) powinien pozwolić na oszacowanie kosztów
w odniesieniu do zasobów potrzebnych w związku z projektem. Aby to zrobić menadżer projektów
musi wspólnie z partnerami:
- Ocenić potrzeby projektu pod kątem zasobów finansowych, ludzkich, materialnych
i technologicznych oraz czasowych;
- Ocenić potrzeby i zasoby potrzebne do zrealizowania projektu;
- Zidentyfikować zasoby, które są dostępne dla projektu;
- Ocenić i uzasadnić (w odniesieniu do społeczności) wartość dodaną oraz racjonalność
kosztów projektu;
- Zmierzyć ryzyko finansowe, prawne, polityczne i inne, w tym ryzyko uczestnictwa
w projekcie;
- Zaproponować środki minimalizujące ryzyko, które zostały oparte na wszystkich
zidentyfikowanych niewiadomych;
- Negocjować role i udział partnerów;
- Zwrócić uwagę na każdą rozbieżność pomiędzy potrzebami a zasobami;
- Stworzyć podzespół ds. planowania finansów składający się z najbardziej znaczących
aktorów i wykorzystać ich wiedzę oraz doświadczenie do zbudowania silnych podstaw
finansowych;
- Skontaktować się z najbardziej wpływowymi stronami i zakomunikować im o projekcie.
To pozwoli na stworzenie poczucia otwartości i zwiększy ich zaangażowanie;
- Stworzyć ramy monitorowania finansów i wprowadzić stałe terminy.
Więcej praktycznych aspektów z zakresu zarządzania finansami zostało omównionych
w publikacji INTERACT HANDBOOK on TERRITORIAL COOPERATION & PROJECT
MANAGEMENT, 2007.
Page 54 of 101
Poniżej zamieszczono osiem najważniejszcych wskazówek dotyczących tego, jak uniknąć
problemów związanych z zarządzaniem finansami:
1. Załóż oddzielne rachunki do prowadzenia finansów projektu lub przynajmniej zagwarantuj
to, aby każdy z systemów księgowania partnerów umożliwiał jasne rozdzielenie kosztów
związanych z projektem od innych wydatków. Wizyty kontrolne mogą czasami ujawnić brak
zachowania tego podstawowego wymogu. W takich sytuacjach nie ma dowodów na to, które
z kosztów związane są z danym projektem i dlaczego. Prawdopodobnie następstwem tego
będzie nieuznanie za kwalifikowalne znacznej części wydatków projektu.
2. Zaangażuj manadżera finansowego partnera od początku projektu. Organizacje posiadają
swoje własne systemy i procedury zarządzania. Wszyscy partnerzy powinni sprawdzić czy są
one zgodne z wymogami programu i systememami ewidencjonowania przygotowanymi na
potrzeby projektu.
3. Zapewnij audyt. Wszyscy partnerzy muszą przechowywać wszystkie faktury.
Dokumentami potwierdzającymi podejmowanie różnych działań są listy czasu pracy dla
personelu zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy i wyliczeń kosztów ogólnych.
Kiedy brakuje tych dokumentów, poniesione koszty nie zostaną uznane.
4. Odpowiednio długo przechowuj dokumenty, abyś mógł z nich skorzystać we właściwym
czasie. Wizyty kontrole są zazwyczaj zapowiedziane z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Musisz mieć pewność, że posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty. Brakującymi
dokumentami są często umowy i poświadczenia określające procedury związane
z zamówieniami publicznymi. Jeżeli nie jesteś w stanie ich przedstawić, będzie to znaczało, że
nie postępowałeś zgodnie z ich zapisami.
5. Powinieneś wiedzieć, jakie są narodowe progi zamównień publicznych w każdym
z krajów partnerskich. Progi zamówień publicznych wymagają od organizajci publicznych
stosowania procedury przetarowej, zapytania ofertowego lub innej formy zamównienia
w celu dostarczenia przez adresata, do którego jest ona skierowana produktu bądź usługi.
Progi stworzono z myślą o promocji wolnego i otwartego rynku oraz uzyskaniu
najkorzystniejszej ceny. Istnieją trzy kwestie, które powinny być brane pod uwagę
w kontekście zamównień publicznych. W przypadku bardzo małych kontraktów nie trzeba
stosować procedury przetargowej. W większych stosuje się formę zapytania ofertowego,
gdzie bierze się pod uwagę (ocenia) mniejszą liczbę ofert. W kontekście największych
zamównień trzeba zastosować procedurę postępowania przetargowego zgodną
z odpowiednimi przepisami. Przytoczone tutaj pojęcia „mały” i „duży” są względne (istnieją
spore różnice pomiędzy wartościami progowymi zamównień w różnych krajach, wpływające
na to, która z procedur zostanie zastosowana). W niektórych państwach postępowanie
Page 55 of 101
przetargowe jest wymagane w odniesieniu do niskich kwot wartości zamówienia, w związku
z czym menadżerowie projektów powininni być świadomi mogących się z tym wiązać
opóźnień w realizacji przedsięwzięcia. Należy przestrzegać wartości progowych i postępować
zgodnie z procedurami - nie można dzielić zamównienia na mniejszcze części, aby obejść
przepisy. Jeśli podejmuje się decyzję o udzieleniu zamównienia na produkt lub usługę trzeba
być w stanie udowodnić, że postąpiło się właściwie (zgodnie z przepisami). Zazwyczaj brakuje
dokumentów, które potwierdzałyby należyte przeprowadanie postępowania, a partnerzy
argumentują najczęściej wybór danej oferty tym, że nie znali nikogo innego kto mógłby
dostarczyć dany produkt bądź usługę. Takie działanie nie jest w żadnym wypadku
akceptowalne – jego następstwem będzie 100% prawdopodobieństwo uznania za
niekwalifikowalną całości kwoty objętej postępowaniem.
6. Przeprowadzaj jedynie działania w obszarze wsparcia. W przyszłych programach może
nastąpić pewne odstępstwo od tej reguły, jednak będzie lepiej, jeżeli upewnimy się czy
w ramach danego programu jest to możliwe czy nie. Bez względu na interpretację, działania
które zamierzamy prowadzić poza obszarem wsparcia powinny być uwzględnione we wniosku
projektowym. Gdyby tak się nie stało, trzeba koniecznie poczekać na zatwierdzenie projektu,
zanim zostaną podjęte jakiekolwiek czynności poza obszarem wsparcia, lub po to, aby jeżeli
będzie to możliwe zostały uznane za kwalifikowalne. Dotyczy to na przykład podróży na
konferencje i seminaria, których miejsca organizacji znajdują się poza obszarem wsparcia.
7. Unikaj szarych stref. Czasami istnieje pokusa, aby nagiąć zasady lub nadinterpretować
wytyczne programu. Jednak w razie wątpliwości pytaj o to, czego nie rozumiesz i uznawaj
wytyczne programów. Należy wspomnieć, że są one zazwyczaj napisane trudnym do
zrozumienia językiem.
8. Raportuj wyłącznie rzeczywiście poniesione koszty, które są bezpośrednio związane
z realizacją projektu. Musisz być zdolny do udowodnienia tego, że wszystkie koszty
przedstawione w raporcie zostały poniesione i zapłacone oraz to, że były niezbędne do
realizacji projektu. Wszystkie koszty, które nie spełniają powyższych kryterów będą
prawdopodobnie traktowane jako próba oszustwa i spowodują poważne konsekwencje.
Źródło:
INTERACT HANDBOOK on TERRITORIAL COOPERATION & PROJECT MANAGEMENT, 2007.
Kwestie międzykulturowe koncentują się na powiązaniach z pieniądzem oraz zarządzaniu budżetem,
na pierwszeństwie danym budżetowi w procesie podejmowania decyzji po to, aby móc rozwijać (lub
nie) projekt, na potencjale finansowym partnerów, a także na umiejętnościach negocjacyjnych, które
nie są niczym innym niż specyficzną formą komunikacji.
Page 56 of 101
Analiza poniższego przykładu pokazuje sytuację międzykulturową odnoszącą się do zagadnienia
finansowania projektu transgranicznego opublikowaną w „Międzykulturowym przewodniku dla
moderatorów spotkań transgranicznych”
„Problematyka poznawcza i afektywna dotycząca uczestników” („Co myślą inni?”):
Studium przypadku z francusko-niemieckiego pogranicza
Członkowie Komitetu Starującego powoływani przez instytcje narodowe spotykają się regularnie po
to, aby dyskutować na temat różnych aspektów i wspólnych kroków związanych z projektem
transgranicznym. Są oni nominowani przez swoje rządy w Niemczech i we Francji. W porządku obrad
zebrania jeden z punktów brzmi: każdy z partnerów powinien zająć stanowisko odnośnie do
propozycji projektu Interreg III, które otwiera nowe możliwości finansowania. Delegacja z Niemiec
zabrała głos i wyraziła „stanowisko Landu Badenii Wirtembergii”. Jej przedstawiciele podkreślili, że
dostępność zasobów jest bardzo ograniczona. Każdy z uczestniczących przedstawił stronie
francuskiej stanowisko swojego rządu i podkreślił zainteresowanie obecną propozycją.
W kontekście finansowania przedstawiciele strony francuskiej wyjaśnili, że rozwiązanie można
byłoby znaleźć w trakcie dalszego rozwoju projektu. Przedstawiciele strony niemieckiej stwierdzili,
że nie będą wychodzić poza obecne ramy projektu do momentu, aż kwestia finansowania nie
zostanie wyjaśniona. Obecna sytuacja powoduje impas.


Niemiecki punkt widzenia: Francuzi nie są w stanie się kontrolować tak, by mówić jednym
głosem, w związku z czym wydaje się, że nie odbyli oni wcześniej między sobą żadnych
konsultacji, co oznacza, że nie przygotowali się do spotkania. Francuzi nie mają ewidentnie
poczucia rzeczywistości: jak wyobrażają sobie przeprowadzenie projektu, jeśli nie mają
wyjaśnionych kwestii finansowych? Ponadto dostępne finanse są czynnikiem decydującym,
który będzie determinował skalę projektu. To pytanie, nad którym należy się pochylić.
Francuski punkt widzenia: Niemcy są po przeciwnej stronie i nie ma żadnej możliwości, aby
z nimi podyskutować. To z pewnością kraj autorytarny, w którym dominuje kolektyw: szkoda, że
nie można uzyskać opinii od poszczególnych członków Komitetu, które mogłyby pozwolić nam
odkryć potencjał projektu lub rozważyć wspólną strategię. Niemcy trzymają się kurczowo
stanowiska odnośnie do cięć w budżecie i wahają się przystąpić do projektu pomimo, że jest to
obiecujący pomysł, eksponujący synergię pomiędzy naszymi wydziałami. Z pewnością mógłby
zostać dofinansowany.
Perspektywy interpretacji:
A) Pierwsza główna różnica powodująca blokadę spotkania:
 Niemcy mówią jednym głosem: dla nich celem spotkania jest osiągnięcie konsensusu
pomiędzy dwoma dalegacjami. Aby ułatwić proces, przedstawiają wspólny punkt widzenia
i oczekują tego samego od delegacji partnerskiej. Kultura konsensusu jest tutaj bardzo
obecna.
Page 57 of 101

Francuzi potrzebują mieć z kolei przegląd różnych punktów widzenia powyższego
zagadnienia. Na tym etapie projektu przeważa kultura „braku zgody”, różnorodność
spojrzeń nie ma w żadnym wypadku wpływu na pomysł dotyczący wspólnego projektu, co
więcej raczej go wzbogaca.
B) Druga główna różnica: Niemcy i Francuzi mają niewątpliwie różne pomysły i podejścia do
projektu:
 Dla Francuzów: projekt jest faktyczną realizacją pomysłu poprzez maksymalne
wykorzystanie zasobów i środków („projekt” odnosi się do „projekcji”, a przez to do
poprawy, działania ponad to, co jest obecnie). W fazie rozwoju istotną rolę odgrywa
kreatywność i odmienność poglądów, które muszą być wyrażone zanim będzie mowa
o finansach. Odbywa się to poprzez dyskusję, w której dwie grupy mogą ze sobą
konkurować, ale również w tym samym czasie spotkać się, poznać i uznać siebie nawzajem.
W wymiarze ekonomicznym oznacza spontaniczne odkładanie spraw na bok i zajmowanie
się nimi później.
 Dla Niemców: spotkanie jest postrzegane w sposób pragmatyczny; odniesienie ekonomiczne
jest bezpośrednie i spontaniczne: kwestie materialne są blisko związane z definiowaniem
celów od początku fazy rozwoju projektu. Dobre zarządzanie kwestiami ekonomicznymi
i praktycznymi gwarantuje sukces projektu.
C) Dodatkowo trzecia główna różnica uniemożliwia odniesienie sukcesu projektu:
Okazało się również, że różni przedstawiciele Komitetu nie byli tak samo kompetentni lub nie mieli
takich samych uprawnień w podejmowaniu decyzji.
Praktyczne konsekwencje w odniesieniu do współpracy pomiędzy wydziałami:
Dwie konsekwencje:
 Przed zorganizowaniem spotkania dla dwunarodowego Komitetu powinny zostać
sprawdzone rzeczywiste kompetencje uczestników, ich faktyczne uprawnienia do
podejmowania decyzji oraz ich elastyczność. Wszak proces podejmowania decyzji oraz
podział kompetencji są często różne w zależności od danego kraju. Czy członkowie spotkania
posiadają swobodę w podejmowaniu decyzji czy też uczestniczą w spotkaniu, by jedynie
odkryć lub rozwinąć coś, co i tak będzie przedłożone do zaopiniowania zewnętrznym
decydentom? W tej sytuacji, ważne jest, aby wyjaśnić tę kwestię pozostałym uczestnikom,
którzy nie są świadomi tego czynnika.
 Uczestnicy spotkania powinni mieć dostęp do informacji na temat obecnego stanu projektu
oraz tego, z jakim etapem projektu będzie związane spotkanie. Niemniej jednak, nie jest to
zazwyczaj wystarczające z uwagi na fakt, że w zależności od kultury narodowej informacja
może być różnie interpretowana.
Page 58 of 101
Opisany powyżej przykład powinien pozwolić uczestnikom na zadanie sobie następujących pytań:
 Kiedy powinniśmy rozmawiać o finansach?
 Jaki jest stosunek partnerów do budżetu?
 Kto jest upoważniony do rozmowy o finansach?
 Kto może decydować?
Zadania menadżera projektu dotyczą aspektów budżetowych odnoszących się do następujących
punktów:
 Zagwarantowania tego, aby każdy z partnerów opisał system rachunkowości, który sam
stosuje;
 Dzielenie budżetów poszczególnych partnerów, a także wyszczególnienia zasad
rachunkowości i kwalifikowalności wydatków;
 Rozwijania i zarządzania budżetem wielu partnerów;
 Zapewnienia zmiany budżetu projektu w księgowości każdego z partnerów;
 Uzgadniania warunków umowy z władzami lokalnymi partnerów oraz tymi, którzy finansowo
wspierają przedsięwzięcie;
 Stosowania (jeżeli istnieje taka potrzeba) zasad rachunkowości dotyczących projektów
współfinansowanych z programów europejskich;
 Sprawdzania wspólnie z wydziałami finansów, czy zostały spełnione wymogi władz
lokalnych, jak i tych którzy finansowo wspierają przedsięwzięcie;
 Wyjaśniania zasad rachunkowości i przepisów charakterystycznych dla projektu;
 Prowadzenia rachunków projektu;
 Przedkładania rachunków w odpowiedniej formie;
 Sporządzania bilansów;
 Gromadzenia i kontrolowania ewidencji dokumentów;
 Negocjowania terminów podwykonawstwa z partnerami;
 Włączania wszystkich istotnych szczegółów do umów z podwykonawcami (obowiązki,
pisemne protokoły i warunki finansowe);
 Gromadzenia i udostępniania niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzenia kontroli
finansowej;
 Kontrolowania charakteru i poprawności ewidencji dokumentacji.
Powyższe zadania prowadzone są przez cały czas trwania projektu.
Warto także podkreślić, że partnerzy muszą najczęściej zapewnić równowagę finansową projektu po
obu stronach granicy. Powyższa równowaga może zostać osiągnięta przez użycie różnych form
podziału (populacji, całkowitego budżetu projektu, itd.). Niemniej jednak, należy mieć świadomość,
że udział finansowy jednej bądź drugiej strony w projekcie, może być mniejszy lub większy. Kluczem
do tego jest jednak wspólna zgoda partnerów, co do przyjętego schematu postępowania.
W przypadku braku równowagi odnośnie do finansowania, menadżer projektu powinien
zagwarantować to, aby włączenie wszystkich partnerów w projekt pozostawało takie samo i aby
wspólny interes przyświecał podejmowanym decyzjom.
Page 59 of 101
VI. Struktury prawne i statuty
Pytanie dotyczące struktury prawnej projektu jest często źródłem ożywionej dyskusji między
partnerami. Istnieje kilka możliwych struktur transgranicznych, które zestawiono w tabeli poniżej.
Należy zadbać o to, aby jeżeli nie jest to konieczne, nie „obciążać” projektu strukturą prawną:
współpraca transgraniczna potrzebuje elastyczności; musi być zachowana zdolnośc do poruszania się
między dwoma różnymi systemami prawnymi po to, by dostosowywać projekt do istniejących
warunków i potrzeb.
Poniższa tabela przedstawia różne struktury prawne w odniesieniu do współpracy transgranicznej
występujące w obrzarze Górnego Renu, na pograniczu francusko-niemieckim. Zawarto w niej również
zestawienie zalet i wad każej ze struktur, podając kilka praktycznych przykładów. Menadżer projektu
może wykorzystać te informacje do zidentyfikowania struktur prawnych występujących na jego
pograniczu i dostrzec ich związki z konkretnymi projektami.
Struktura prawna5
Podstawa prawna
Stowarzyszenie niezarejestrowane
* Alzacja- Lotaryngia: art. 26-53 francuskoniemieckiego Kodeksu Ogólnego Jednostek
Terytorialnych
* Niemcy: art. 21-77 niemieckiego Kodeksu
Cywilnego
Stowarzyszenie zarejestrowane
* Alzacja- Lotaryngia: art. 55-79 francuskoniemieckiego Kodeksu Ogólnego Jednostek
Terytorialnych
* Niemcy: art. 21-79 niemieckiego Kodeksu
Cywilnego
Europejskie Ugrupowanie Interesów
Gospodarczych (EUIG)
Rozporządzenie EWG nr 2137/85 z dnia 25 lipca
1985
Zgrupowanie Interesu Publicznego (ZIP)
* Ustawa z dnia 6 lutego 1992 o administracji
terytorialnej na terytorium Francji (ustęp IV)
* Dekret z dnia 27 marca 1993
* Patrz: Okólniki ministra spraw wewnętrznych
z dnia 6 lipca 1994 i 20 kwietnia 2001
Lokalna Spółka Gospodarki Mieszanej
(LSGM)
* Ustawa z dnia 6 lutego 1992 o administracji
terytorialnej na terytorium Francji
* Ustawa „Solidarność i ożywienie obszarów
miejskich” z dnia 13 grudnia 2000
5
Ponadto w ramach przedstawionych struktur, istnieje możliwość tworzenia fundacji transgranicznej. Niemniej
jednak przepis ten dotyczy wyłącznie francuskiej części pogranicza. Na chwilę obecną nie istnieje tego typu
instytucja.
Page 60 of 101
* Ustawa o zmianie statutu Lokalnej Spółki
Gospodarki Mieszanej z 2 stycznia 2002
* Patrz: okólniki z 20 kwietnia 2001
Lokalne Ugrupowanie Współpracy
Transgranicznej (LUWT)
* Art. 11-15 Umowy z Karlsruhe z dnia 23 stycznia
1996 pomiędzy Francją, Niemcami, Szwajcarią
i Luksemburgiem
* Umowa pomiędzy Francją i Belgią z dnia
16 września 2002
Dystrykt Europejski
* Ustawa z dnia 13 sierpnia 2004 o swobodach
i odpowiedzialnościach lokalnych (art. 187)
* Patrz: Okólnik wykonawczy z dnia 10 września
2004
Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej (EUWT)
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie EUWT, obowiązujące od
1 sierpnia 2007
Ugrupowanie Współpracy Euroregionalnej * Struktura powstała na podstawie trzeciego
protokołu dodatkowago do Ramowej Konwencji
(UWE)
Madryckiej o współpracy transgranicznej
pomiędzy wspólnotami i władzami terytorialnymi.
Protokół został podpisany w 2009 r. i wszedł
w życie 1 marca 2013 r. (w przypadku Francji).
1 grudnia 2013 został ratyfikowany przez pięć
państw: Francję, Szwajcarię, Niemcy, Ukrainę
i Słowenię.
Struktura prawna
Zalety
Stowarzyszenie niezarejestrowane





Szybki i łatwy sposób tworzenia
Niewielki formalizm
Organizacja otwarta
Otwartość na prywatne podmioty prawa
Minimalne wymagania prawne
Stowarzyszenie zarejestrowane

Pełna zdolność do czynności prawnych (=
możliwość zawierania umów, posiadania
budżetu i siedziby, zatrudniania własnych
pracowników, korzystania z dotacji
publicznych)
Elastyczny sposób zarządzania
Podmioty prawne i osoby trzecie
Organizacja otwarta



Page 61 of 101
Gospodarczych (EUIG)




Status wspólnotowy
Elastyczne kontrole
Niewielki formalizm
Możliwość przystąpienia państwa
Zgrupowanie Interesu Publicznego (ZIP)

Powołane specjalnie na rzecz współpracy
transgranicznej i zarządzania środkami
INTERREG
Struktura prawa publicznego posiadająca
osobowość prawną
Otwartość na prywatne podmioty prawa
Europejskei Ugrupowanie Interesów


Lokalna Spółka Gospodarki Mieszanej
(LSGM)


Lokalne Ugrupowanie Współpracy
Transgranicznej (LUWT)





Dystrykt Europejski

Pierwotnie jako narzędzie zarządzania
projektem (do prowadzenia działań
budowlanych lub rozwojowych, bądź też
działań prowadzonych przez urzędy
o charakterze przemysłowym lub
komercyjnym)
Uczestnictwo samorządów lokalnych z Francji
i zagranicy w kapitale Lokalnej Spółki
Gospodarki Mieszanej może być równe
Instrument zaprojektowany z perspektywy
transgranicznej
Podmiot prawa publicznego posiadający
osobowość prawną i niezależność finansową
Ochrona interesów członków z zagranicy
Wszechstronne narzędzie:
◦ Koordynowanie procesu decyzyjnego
◦ Realizacja i wspólne zarządzanie
obiektami i wspólnymi interesami
lokalnymi (np.: wspólne zarządzanie
systemem transportu miejskiego,
zarządzanie terenami przemysłowymi,
oczyszczalnią ścieków, składowaniem
odpadów, tworzeniem przedszkoli
i struktur związanych z kształceniem
ustawicznym, itd.)
Lokalne instytucje publiczne (szpitale, szkoły,
biura turystyczne, itd.) mogą być członkami
Dystrykt Europejski stanowi przeniesienie do
prawa francuskiego zapisów umowy z
Karlsruhe odnoszących się do Lokalnego
Ugrupowania Współpracy Transgranicznej.
Jego zalety są takie same, jak w przypadku
Page 62 of 101

Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej (EUWT)


Ugrupowanie Współpracy Euroregionalnej 
(UWE)


ww. formy prawnej
Dystrykt Europejski posiada dodatkowo dwie
zalety ponad te, które występują w przypadku
Lokalnego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej:
◦ może być tworzony na wszystkich
granicach francuskich
◦ jego członkami mogą być krajowe
instytucje publiczne
Osobowość prawna
Wszechstronne narzędzie:
◦ Może być stworzone do zarządzania
programami współfinansowanymi przez
Unię Europejską, jak również do
zarządzania projektami transgranicznymi
◦ Uwzględnia całe spektrum dotyczące
współpracy transeuropejskiej:
współpracę transgraniczną,
transnarodową i międzyregionalną
Możliwe jest tworzenie podmiotu prawa,
który zarządza projektem transgranicznym
w imieniu swoich członków
Jeżeli UWE powołano jako część
infrastruktury lub obiekt użyteczności
publicznej, może stać się ono jej właścicielem
i zarządcą w imieniu swoich członków
Ten instrument prawny umożliwia tworzenie
parterstw pomiędzy poziomem krajowym
a władzami terytorialnymi z obu stron granicy
Struktura prawna
Wady
Stowarzyszenie niezarejestrowane


Nie posiada osobowości prawnej
Decyzje nie są wiążące dla jego członków
Stowarzyszenie zarejestrowane

Stowarzyszenie powołane na gruncie prawa
prywatnego nie może delegować uprawnień,
które są w ręku samorządu lokalnego lub
instytucji publicznych
Europejskei Ugrupowanie Interesów


EUIG musi mieć cel gospodarczy
Nieograniczona odpowiedzialność swoich
członków
Gospodarczych (EUIG)
Page 63 of 101
 EUIG powołane na gruncie prawa prywatnego
nie może delegować uprawnień, które są w
ręku samorządu lokalnego lub instytucji
publicznych
Zgrupowanie Interesu Publicznego (ZIP)




Ograniczony czas funkcjonowania (4-6 lat)
Liczne kontrole w trakcie tworzenia i
funkcjonowania
Organiczony cel: cel musi być ustalony z góry
(np. w ramach umowy współpracy)
Zaprojektowane z punktu widzenia
francuskiego szczebla narodowego
◦ Samorządy lokalne ze strony francuskiej
muszą stanowić większość
◦ Żadne inne kraje z wyjątkiem państwa
francuskiego nie mogą być jego
członkami
Lokalne Ugrupowanie Współpracy
Transgranicznej (LUWT)

LUWT może być tworzone jedynie w obszarze
geograficznym objętym Umową z Karlsruhe
i Umową pomiędzy Francją a Belgią
Dystrykt Europejski

Może być tworzony jedynie na terytorium
Francji
Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej (EUWT)

Przepisy nie precyzują tego, czy EUWT jest
systemem prawa publicznego czy prywatnego
Ugrupowanie Współpracy Euroregionalnej  Podstawy prawne dla UWE nie są wciąż
(UWE)
klarowne
 Do chwili obecnej nie powstało żadne UWE.
Państwa, które ratyfikowały trzeci protokół
dodatkowy, muszą dostosować przepisy
wykonawcze, by móc zastosować protokół
w odniesieniu do prawa krajowego
 Przyjęcie istotnych zmian w umowie oraz
w karcie (które prowadzą do zmian w
umowie) wymagają stworzenia nowych
procedur w zakresie wydawania przez
państwa zezwoleń, będących w zgodzie
z procedurami dotyczącymi tworzenia UWE
Struktura prawna
Przykłady
Page 64 of 101
Stowarzyszenie
 EuRegio SaarLorLuxRhin, nazywane „EuRegio”
(1995)
 Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju
Terytorium Trójnarodowego Aglomeracji
Bazylei (2001)
Europejskei Ugrupowanie Interesów
Gospodarczych (EUIG)
 Do chwili obecnej powołano niewielką liczbę
EUIG. Struktura to była wybierana celowo,
z uwagi na brak innych możliwości
podejmowania działań o charakterze
projektów transgranicznych
 EUIG Euro-Institute (1993-2003)
Zgrupowanie Interesu Publicznego (ZIP)
 ZIP niesie ze sobą dużo ograniczeń, w związku
z czym jest rzadko stosowane
 ZIP zarządza programem INTERREG III A dla
Regionu Zachodniej Saary-LotaryngiiPalatynatu
Lokalna Spółka Gospodarki Mieszanej
(LSGM)
 SAKM (Spółka Akcyjna z Kapitałem Miesza-
Lokalne Ugrupowanie Współpracy
Transgranicznej (LUWT)
* LUWT jako struktura podmiotu zamawiajacego:
nym) parku naukowego „la haute Borne” na
pograniczu francusko-belgijskim (1997)
 LUWT „Centre Hardt-Rhin supérieur” (1998)
 LUWT „Wissembourg-Bad-Bergzabern”
(2001)
* LUWT jako struktury spełniające różne misje:
 Euro-Institute (2003)
 Regio PAMINA (2003)
Dystrykt Europejski
W chwili obecnej nie istnieje ani jeden Dystrykt
Europejski
Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej
 EUWT: Lille-Kortrijk-Tournai Eurometropolis
(28.01.2008)
 W Europie realizowanych jest kilka dalszych
projektów EUWT
Ugrupowanie Współpracy Euroregionalnej  Do chwili obecnej nie powstało żadne UWE.
(UWE)
Państwa, które ratyfikowały trzeci protokół
dodatkowy, muszą dostosować przepisy
wykonawcze, by móc zastosować go
w odniesieniu do prawa krajowego
Page 65 of 101
Planowanie pozwala na identyfikację róznych etapów projektu i zdefiniowanie roli wszystkich
interesariuszy. Faza ta jest szczególnie istotna z punktu widzenia większych przedsięwzięć, takich jak:
„Pôle Européen de Développement” (Europejskie Pole Rozwoju).
Kiedy już stworzy się trwałe fundamenty projektu, można wówczas przystąpić do jego realizacji.
VII. Przykłady „miękkich rozwiązań”: kontrakty, protokoły ustaleń, umowy i karty
Z uwagi na złożoność projektu transgranicznego często stosuje się rozwiązania miękkie, by prościej
i lepiej zarządzać zespołem projektowym. Być może na samym początku realizacji projektu, bardziej
wygodne i mniej wymagające będzie posiadanie „jedynie” umowy partnerskiej, kontraktu, karty lub
protokołu uzgodnień. Dzięki temu, aktorzy zapewnią naturalny rozwój współpracy bez dodatkowego
obciążania projektu refleksją i pracą nad stworzeniem wspólnych ram prawnych.
VIII.
Wartość osoby trzeciej jako facylitatora - np. TEIN
Partnerzy włączeni w projekt są rówież przedstawicielami interesariuszy swojej partii, organizacji,
struktury. Biorąc powyższe pod uwagę, nie jest łatwo odejść od interesów swojej własnej organizacjii
po to, by zidentyfikować wspólne cele i podążać za nimi. Osoba trzecia jako facilitator, który ma
doświadczenie w realizacji projektów transgranicznych, jest wartością dodaną dla wsparcia rozwoju
projektu, ponieważ:









Potrafi koncentrować się na procesie współpracy oraz nadawać pracy i komunikacji kierunek,
w którym każdy z partnerów może wnieść swój wkład do projektu;
Potrafi zagwarantować to, że interesariusze tworzą wspólnie podstawy dla projektu;
Nie będzie miał żadnego innego interesu w rozwoju projektu poza aspektami
transgranicznymi i realizacją przedsięwzięcia;
Angażuje się w taki sposób, aby zapewnić jakość, biorąc pod uwagę różne perspektywy oraz
zagwarantować równy dostęp do informacji i procesu podejmowania decyzji;
Pomaga przejść od (kulturowej) perspektywy i różnych punktów widzenia rozwoju projektu
do szukania trzeciej drogi wyjścia z sytuacji, akceptowanej przez wszystkie strony
uczestniczące w projekcie;
Posiada przekrojową wiedzę na temat różnych kultur oraz systemów i pomaga
interesariuszom znajeźć odpowiednie rozwiązania;
Pełni role przewodnika i coacha, pomagając formalnie i nieformalnie interesariuszom
w uczeniu się od innych partnerów, a także samych siebie;
Potrafi motywować interesariuszy w chwilach stagnacji;
Potrafi działać jako mediator, kiedy występują konflikty pomiędzy interesariuszami.
Page 66 of 101
PYTANIA PRZEWODNIE
Rozwój pomysłu na project
 Jaki jest udział każdego z partnerów w projekcie?
 Czy partnerzy znają wystarczająco dobrze kontekst innych
(partnerów), aby móc w odpowiedni sposób planować projekt?
Np. wiedza na temat sposobu organizacji administracji na
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, umiejętności,
obowiązków i zależności pomiędzy różnymi poziomami
administracji.
 Czy partnerzy znają siebie nawzajem? Czy rozumieją
wymogi/ograniczenia, które posiada druga strona. Np. poparcie
polityczne, które trzeba otrzymać, zanim rozpocznie się
jakiekolwiek działania, wymogi prawne, możliwości finansowe,
możliwości organizacyjne, zasady i procedury obowiązujące
w organizacji partnerskiej, zdolność do włączenia
odpowiednich interesariuszy itd.
 Czy partnerzy stworzyli jakieś struktury decyzyjne, operacyjne,
związane z oceną projektu transgranicznego? Jeśli tak, to jakie
są to struktury i w jaki sposób funkcjonują?
 W jaki sposób prowadzona była oficjalna współpraca?
 Czy istnieje potrzeba posiadania zdefiniowanych źródeł /
instrumentów finansowania (lub przynajmniej oferty, w ramach
której można ubiegać się o dofinansowanie) w początkowej
fazie rozwoju projektu (?), czy też istnieje potrzeba, aby
partnerzy w pierwszej fazie utrwalili swoje przekonania
odnośnie do pomysłu na projekt, a następnie szukali
możliwości jego sfinansowania?
 Czy podczas spotkań zespołu transgranicznego ceniona jest
kreatywność w celu rozwijania wspólnego pomysłu na projekt,
czy partnerzy dążą raczej do tego, by być kreatywnymi, ale
tylko w odniesieniu do swojego obszaru działań, przychodząc
na spotkania z ustalonymi i dogłębnie sprawdzonymi planami
działań?
Cele
 Które z celów długo i średnioterminowych zostały określone?
 Czy istnieje możliwość, aby użyta terminologia została
zrozumiana w różny sposób?
 Jakie cele operacyje zostały określone?
 Które z procesów prowadzą do zdefiniowania założeń, celów
i działań?
Page 67 of 101
 Czy istnieją różne procedury wyznaczania celów? Np. trzeba
włączyć osoby stojące wyżej w hierarchii lub nie?
Ocena i wybieranie różnych wariantów
 Które z działań zostały zaplanowane? W jaki sposób?
 Czy partnerzy zdefiniowali strategiczny plan działań? Którzy to
byli dokładnie partnerzy? W jaki sposób?
 Czy partnerzy zdefiniowali wspólne metody pracy? Jeśli tak, to
dlaczego? W jaki sposób? Którzy dokładnie partnerzy podjęli
decyzję w tej sprawie?
Metody pracy
 Czy partnerzy preferują różne metody pracy? Np. chieliby/mają
opór, aby używać technik kreatywnych, desk research,
telekonferencji, konsultacji itd.?
 Czy istnieje zgoda pomiędzy pewną terminologią pracy tj. czy
kwestie rozumiane są w ten sam sposób np. co to znaczy
„przygotować koncepcję”?
 Czy partnerzy mają wspólne zdanie na temat tego, kiedy, gdzie
i jak często mają się spotykać?
 Czy partnerzy chcą pracować „naprawdę wspólnie” czy też
wolą podzielić się zadaniami, dać je drugiej stronie do
przygotowania? Czy potrafią pracować wspólnie, czy istnieje
raczej silna potrzeba całkowitego podziału (między partnerami)
odpowiedzialności za każde zadanie?
 Czy spotkania zespołu transgranicznego są rozumiane jako
wspólna reflekcja i okrągły stół do przemyśleń, oferujący
przestrzeń do dyskusji itd., czy raczej tylko i wyłącznie jako
miejsce podejmowania decyzji, gdzie każda ze stron prezentuje
swoje własne stanowisko?
Definiowanie:
- Pakietów roboczych,
- Ról i odpowiedzilności
- Ram czasowych i kamieni milowych
 Czy partnerzy zdecydowali, aby zespół operacyjny brał udział
w realizacji projektu? Jeśli tak, to w jaki sposób dokonano
wyboru członków zespołu? (profil, kwalifikacje, szczególne
umiejętności, zespół dwunarodowy, itd.). W jaki sposób zostali
oni przygotowani i ukształtowani do tego, by pracować
Page 68 of 101






transgranicznie? Jak byli nadzorowani? Jaki był ich zakres pracy
(cały etat czy pół etetu) i jakie ramy prawne uwzględniał? W
jaki sposób zostali wybrani?
Czy członkowie zespołu posiadają swobodę w podejmowaniu
decyzji czy też uczestniczą w spotkaniu, jednynie w celu
zbadania lub rozwinięcia czegoś, co i tak będzie przedłożone do
zaopiniowania zewnętrznym decydentom?
Czy pomiędzy poszczególnych partnerów zostały rozdzielone
zadania? Jeśli tak, to z zastosowaniem jakich metod? W jaki
sposób zostało to wdrożone i na jakim etapie współpracy?
Czy istnieje jasny podział ról i odpowiedzialności w szczególności należy zadać pytanie, kto wydaje polecenia?
Jak wygląda zgranie poszczególnych aktorów, uwzględniając ich
różne środowiska kulturowe?
W jaki sposób partnerzy ustalili ramy czasowe? Czy mieli oni
różne podejścia do zarządzania czasem? Jeśli tak, to czy zostało
to uwzględnione w ustalonych przez nich ramach?
Które ze wskaźników zostały wybrane? W jaki sposób? Zgodnie
z którym systemem (ami)?
Finanse i budżet
 W jaki sposób partnerzy zdefiniowali możliwości finansowania?
 Kiedy zaistniala potrzeba rozmowy o finansach?
 Kto jest upoważniony do rozmowy na temat finansów? Kto
może decydować?
 Czy niektórzy z partnerów przedstawili jakieś pomysły
w odniesieniu do wcześniejszych doświadczeń związanych
z zarządzaniem projektami transgranicznymi?
 Czy
partnerzy
dostosowali
projekt
do
kryteriów
kwalifikowalności wynikających z danego programu, by mieć
większe szanse na dofinansowanie?
 W jaki sposób podjęto się planowania finansów w projekcie?
Z uwzględnieniem jakich sytemów? W jaki sposób
przeprowadzono prognozowanie finansów?
 Jak podzielono budżet między partnerami? I jak przebiegły
negocjacje? Na jakim etapie projektu?
WSKAZÓWKI DYDAKTYCZNOMETODYCZNE I TECHNIKI
KREATYWNE
Macierz Polityka - Opcja
Page 69 of 101
WSKAZÓWKI PEDAGOGICZNE
Trenerzy powinni zaprezentować przykład możliwości finansowania
współpracy transgranicznej w ich regionie z punktu wiedzenia
grupy docelowej, która jest szkolona - np. INTERREG VA. Można to
zrobić na przykładzie Programu Operacyjnego, wyjaśniając sposó
jego funkcjonowania i czyhające na realizatorów projektu pułapki.
PUDEŁKO MIĘDZYKULTUROWE
Wyzwania międzykulturowe stojące przed interesariuszami w fazie zarządzania i planowania
projektu:
Stawienie czoła rożnicom kulturowym w zakresie zarządzania czasem i komunikacją oraz
akceptowanie różnić jako takich (lub postrzeganie ich jako mocnej strony).
Uczenie się i rozumienie zachowania partnera.
Rady i wskazówki dotyczące przyspieszania procesu międzykulturowego: ta faza jest często
etapem, gdzie interesariusze osiągają granicę akceptacji różnic i kiedy rodzą się konflikty. To również
faza, w której zatrudniają facylitatora / mediatora, jeżeli go wcześniej nie mieli.
Na tym etapie ważne jest także ograniczenie oczekiwań w zakresie rezultatów i danie przestrzeni do
przetwarzania, komunikowania i mediacji oraz do celebrowania i przypominania sobie wspólnych
celów, korzyści płynących ze wspólnej pracy, wartości dodanej współpracy. Jest to prawdopodobnie
faza, w ktorej podejścia kreatywne będą potrzebne do tego, aby znaleźć nowe drogi wspólnej pracy
oraz gdzie może okazać się ważne sprzyjanie pozytywnemu i konstruktywnemu nastawieniu.
Ważne:
Aby dowiedzieć się więcej na temat planowania projektu transgranicznego i tego, co jest w nim
istotne z punktu widzenia polsko-czeskiego pogranicza, przeczytaj koniecznie rozdział 3
z „NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TRANSGRANICZNYMI NA
POGRANICZU POLSKO-CZESKIM W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI-TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO” oraz
rozdział 3 z „NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TRANSGRANICZNYMI
NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI-TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO –
ĆWICZENIA”.
Page 70 of 101
Rozdział 4: Realizacja projektu transgranicznego
Na tym etapie spotykamy się z realizacją projektu oraz testowaniem partnerstwa. Zadaniem
managera projektu jest znalezienie równowagi pomiędzy rezultatami, które powinny być zgodne
z celami projektu; a interesem grupy, ponieważ atmosfera pracy wpływa na wyniki pracy grupy oraz
osobowością każdego członka zespołu w ramach partnerstwa, jako że członek zespołu nie powinien
zatracać swojej indywidualności na tle grupy i vice versa grupa nie powinna zostać zdominowana
przez danego jej członka (BÜRGI, LEZZI, WASSENBERG, Intercultural Competence (Miedzykulturowe
kompetencje), Sauerländer Bildung, 2002).
Manager projektu posiada kluczową pozycję, aby ułatwiać i umożliwiać efektywne interakcje. Warto
podkreślić różnorodność kwestii jakie musi on rozważyć czy zrównoważyć. Należeć do nich mogą
sprawy techniczne, merytoryczne lub personalne takie jak:
- organizacja i monitoring pakietów prac oraz działań projektowych
- nadzorowanie postępu prac zmierzających do osiągania celów projektu oraz ustalonych
zasad funkcjonowania i rozwoju planu projektu
- stworzenie odpowiedniego podziału prac - tj. opracowanie i wdrożenie planu realizacji
projektu zgodnie z umiejętnościami, posiadanymi przez partnerów
- zapewnienie odpowiedniej wydajności pracy członków zespołu w stosunku do wielkości
zapotrzebowania
- oszacowanie (dodatkowych) potrzeb w zakresie szkolenia (zarządzania projektem,
komunikacji międzykulturowe, itp.) w celu zapewnienia owocnej współpracy
- bieżąca administracja i sprawozdawczość projektowa
- stała kontrola zgodności z zasadami finansowania
- moderowanie partnerstwa, przygotowywanie i prowadzenie spotkań zespołów
- kapitalizacja oraz komunikacja związana z doświadczeniami i osiągnięciami projektowymi
- utrzymywanie interpersonalnej i międzykulturowej dynamiki i w razie potrzeby
interweniowanie
- itp.
Kluczową umiejętnością niezbędną we wszystkich kwestiach prowadzącą do prawidłowej realizacji
projektu jest zdolność do efektywnego komunikowania się tzn. przystosowanie się do realiów,
zachowania się osób zaangażowanych w jego wdrażanie (zespołu projektowego, jego poszczególnych
członków, uczestników, fundatorów, grupy docelowej itp.), do konkretnych reguł/zasad oraz
środowiska instytucjonalnego – zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego (patrz Rozdz. 6, temat 4)
Manager projektu powinien kierować grupą zgodnie z zasadami ustalonymi w trakcie etapu
planowania (które mogą ulegać modyfikacjom, za zgodą partnerów, spełniającym aktualne wymogi
projektu bądź też samych partnerów). Umożliwia to zapobieganie i unikanie ewentualnych,
Page 71 of 101
przyszłych konfliktów. Celem managera projektu jest umożliwienie grupie skierowania całej swojej
energii na realizację powierzonych zadań w ramach realizacji projektu.
W celu osiągnięcia powyższego szczegółowo zbadaliśmy następujące dwie kwestie:
I. Podstawy zarządzania zespołem/jednostkami oraz istota zasad projektowych
II. Sposoby opracowywania metod motywacji otoczenia projektu transgranicznego oraz
umiejętność współdziałania z różnorodnością kulturową w trakcie zarządzania projektem
transgranicznym.
I. Podstawy zarządzania zespołem/jednostkami oraz istota zasad projektowych
Zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście narodowym nie zawsze jest łatwe. Natomiast
w kontekście transgranicznym komplikuje się jeszcze bardziej w wyniku pewnych, dodatkowych
utrudnień. Na przykład rzadko się zdarza, aby personel zatrudniony w projekcie pracował „fizycznie”
w tym samym miejscu. Często jest on rozproszony w wielu instytucjach partnerskich po obu stronach
granicy. Podobnie jak osoby finansujące projekt, które na co dzień zajmują się także innymi
sprawami. W kontekście tym zastanawiającym jest, iż umiejętność pracy w projekcie transgranicznym
wpisana została do zwykłego zakresu obowiązków.
Jak zarządzać zespołem, który pracuje w różnych organizacyjnych i kulturowych strukturach?
Manager projektu transgranicznego powinien radzić sobie z różnorodnością oraz odległościami
w ramach swojego zespołu - odległościami ze względu na fakt, iż członkowie zespołu nie przebywają
fizycznie w jednym miejscu, co oznacza, iż bezpośrednie dyskusje, negocjacje, procesy podejmowania
decyzji, wymiany zdań, opinii itp. powinny odbywać się podczas dwu- lub trzygodzinnych spotkań lub
w trakcie komunikowania się za pomocą technologii informatycznych (poczta elektroniczna, telefon,
wideokonferencje, platformy itp.). Te ograniczenia komunikacyjne stanowią specyfikę i wyzwanie
podczas realizacji projektu transgranicznego:





bezpośrednie rozmowy i wymiana zdań, opinii (ułatwiające komunikację) zostały zredukowane
do czasu spotkań
większość wymiany zdań, opinii odbywa się w formie pisemnej (również z powodu barier
językowych oraz trudności związanych z komunikacją na odległość w obcym języku)
język pisany „ogranicza” porozumiewanie się do faktów i cyfr, co jest odbierane przez ludzi
różnych kultur, przyzwyczajonych do bezpośrednich relacji i języka ciała, jako chłodne, formalne
pozbawione emocji
waga i znaczenie pisemnego języka, w porównaniu z mówionym może różnić się w zależności od
kultury, a to powodować dodatkowe nieporozumienia
zastosowanie, umiejętność i zdolność do porozumiewania się za pomocą technologii
informacyjnych również może się różnić w zależności od kultury i uniemożliwiać właściwe
zarządzanie informacją w projekcie.
Page 72 of 101
Określenie czasu (kiedy), miejsca (gdzie) i osoby (kogo), którą należy poinformować, podobnie jak
dostępu do strategii informacyjnych bywa różne w różnych kulturach.
Dlatego też, zaleca się szczegółowo zdefiniować zadania, role, procedury i struktury, jak również
zasady i standardy wspólnej pracy oraz wyraźnie dać do zrozumienia, iż poszczególni partnerzy
projektu i (następnie) osoby indywidualne zaangażowane w realizację projektu transgranicznego
powinny stosować się do tych zasad. Najlepiej gdy, ta informacja zamieszczona jest w umowie
partnerstwa/liście intencyjnym/podręczniku projektowym, na podstawie którego funkcjonują
manager projektu oraz poszczególni członkowie zespołu projektowego. Jakkolwiek należy mieć na
względzie, iż każdy z partnerów może inaczej rozumować wspólne zasady oraz odmiennie pojmować
ich interpretację, a nawet jak ściśle powinny być one przestrzegane i stosowane.
Omawiana dokumentacja może również pomóc wyeliminować problematyczne szczegóły projektów
transgranicznych, takie jak: łączenie dwóch systemów narodowych, wolontaryjny charakter
współpracy transgranicznej oraz niejasne/nierzeczywiste struktury hierarchiczne pomiędzy członkami
zespołu a ich instytucjami. Jeżeli personel projektu posiada jasną, przejrzystą dokumentację
dotyczącą obowiązków o wiele łatwiej jest zapewnić odpowiednią efektywność.
W związku z powyższym zespół powinien opracować wspólne zasady projektowe, objaśnić sposoby
egzekwowania przestrzegania tych zasad oraz przedstawić konsekwencje ich naruszenia. Problemy
wymagające zastosowania którejś z zasad mogą być różnorodne – jak np. przyczyny związane
z uczestnikami: niewystarczający zespół lub zbyt mało czasu, antyspołeczne zachowania itp. lub
przyczyny instytucjonalne, dotyczące zarządzania tj. brak wsparcia, zmiana celów politycznych, błędy
w planie projektu.
Na zakończenie warto podkreślić istotę wrażliwego kulturowo zarządzania informacją (brania pod
uwagę, iż różnice kulturowe objawiają się również w sposobach przekazywania i otrzymywania
informacji), w celu zapewnienia każdemu dostępu do niej i umożliwienia udziału oraz wnoszenia
swojego wkładu w zakres pracy zespołu określonego dla wspólnego projektu.
Materiał do przemyśleń... Zapewnienie stosowania zasady fair play w trakcie realizacji
projektu – wprowadzenie zasad projektowych
Zachowania antyspołeczne – jaki rodzaj zachowań oznaczają?
 Lekceważenie celu projektu
 Nieprzestrzeganie harmonogramu projektu
 Samowolna praca bez konsultacji z zespołem
 Pokrywanie kosztów i płacenie faktur według własnego uznania
 …
Ta lista może być uzupełniania przez każdy zespół projektowy, ponieważ niektóre nakazy i zakazy
uwarunkowane są kulturowym środowiskiem projektu itp.
Page 73 of 101
Jak uniknąć zachowań antyspołecznych?
Racjonalnie
 Rozdzielić środki (pieniądze!) sprawiedliwie
pomiędzy tych, którzy pomagają
w osiągnięciu celów projektu
 Doceniać i okazywać uznanie
 Odpowiednio się komunikować
 Używać raczej „Mój zespół i ja” lub
„Aleksander, Paweł i ja osiągnęliśmy” niż „Ja
to zrobiłem” lub „Ja i mój zespół
pracowaliśmy nad”
Motywacyjnie - psychologicznie
 Motywować członków zespołu
 Ustalić zakres obowiązków i hierarchię
w projekcie
 Wprowadzić obieg sprawozdań
 Skupić się na rezultacie projektu – wskazać
korzyści dla wszystkich
 Opracować harmonogram obiegu
sprawozdań
 Stworzyć atmosferę szacunku w zespole
 SŁUCHAĆ – MYŚLEĆ – MÓWIĆ – DZIAŁAĆ

Konsekwencje nieprzestrzegania zasad przez członka zespołu
I. Usunięcie jej/jego z zespołu. Pozostawienie jej/jego w zespole nie ma sensu.
II. Jej/jego obecność w zespole będzie oznaczała…
… utratę autorytetu managera projektu
… że naruszanie zasad pozostaje bez konsekwencji
… że można dalej funkcjonować nie przestrzegając zasad
III. Jeżeli ktoś utrudnia managerowi projektu usunięcie członka zespołu projektowego należy …
 zrezygnować z odpowiedzialności za projekt
 nie kontynuować go bez przynajmniej zapewnienia osób z najwyższego szczebla gwarancji
nie ponoszenia odpowiedzialności za powstałe konsekwencje itp.
Umiejętności manager projektu
Zarządzanie projektem jest nie tylko kierowaniem, ale również procesem społecznym!
„Jeśli chcesz zbudować statek, nie gromadź ludzi, by zbierali drewno i nie organizuj im pracy, ale
wzbudź w nich tęsknotę za rozległym i niekończącym się morzem”
Antoine de St.-Exupery
Manager projektu musi posiadać społeczne i personalne umiejętności – wzmocnij je!
Page 74 of 101
Umiejętność tworzenia
ZESPOŁU projektowego z ludzi
wywodzących się z różnych
środowisk, posiadających
różne plany i zdolności
Rozwinięcie umiejętności
dostrzegania „ukrytych
sygnałów” członków zespołu
Szerokie spojrzenie na
wszystkie kwestie związane
z projektem: fakty i liczby,
członkowie zespołu, otoczenie
projektowe
Źródło: Prof.Dr. Müller-Török; HS Ludwigsburg(Uniwersytet Nauk Stosowanych w Ludwigsburgu) ; Project
Management Training DANTE4PA (Szkolenie z zarządzania projektowego)
II. Sposoby opracowywania metod motywacji otoczenia projektu transgranicznego oraz
umiejętność współdziałania z różnicami kulturowymi w trakcie zarządzania projektem
transgranicznym.
Style zarządzania, oczekiwania w stosunku do managera bardzo różnią się w zależności od kultury.
Pozycja managera względem pozostałych członków zespołu, zaangażowanie uczestników,
hierarchiczny dystans, przepisy, metody podejmowania decyzji to są kwestie, które różnicują
poszczególne kultury.
Idealny styl zarządzania nie istnieje; jest on zależny od członków zespołu. Istotne jest aby manager
skutecznie kierował zespołem, by ten wykonywał zadania, wdrażał projekt aż do samego końca.
Aby to osiągnąć najpierw musi on znaleźć sposoby motywowania uczestników oraz stworzyć
atmosferę zaangażowania w pracę nad projektem.
Kluczowe pytanie to: Jak zmotywować ludzi i sprawić by zaangażowali się w pracę nad projektem
transgranicznym?
Zaangażowanie to indywidualna cecha, umiejętność każdego człowieka. Zaangażowanie samo
w sobie może mieć różne podstawy, przyczyny jak np. ze względu na rodzaj zadania, przynależność
do zespołu, organizacji/projektu lub też przychylny stosunek do rezultatu czy wizji.6
Co więcej, wśród poszczególnych osób wyróżniamy określone wzorce zaangażowania, a mianowicie:
afektywne, normatywne i interesowne. Ponadto, spotykamy wzorzec zaangażowania, które można
określić jako „pod przymusem” w sytuacji, gdy osoba jest zmuszana lub też czuje przymus zrobienia
czegoś.
Systematyczna obserwacja tego zjawiska umożliwia managerowi projektu oraz zaangażowanym
organizacjom określić różne metody/techniki motywacji zaangażowania członków zespołu oraz
zachęcania do wykazania się swoimi umiejętnościami. Niniejszy temat II omawia trzy podstawowe
typy zaangażowania i sposoby zastosowania ich w transgranicznej rzeczywistości:
6
Gmür / Thommen, Human Resource Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi), Strategien und
Instrumente für Führungskräfte und das Personalmanagement, S.212 Versus Verlag AG, Zürich 2006
Page 75 of 101
Zaangażowanie afektywne
Zaangażowanie afektywne jest oparte na pozytywnym nastawieniu do organizacji i/lub pracy. Jego
podstawą są uczucia i emocje takie jak duma, szczęście, sympatia czy wdzięczność.
Ten rodzaj aktywności może wynikać z przychylnego postrzegania pracownika organizacji, projektu,
konkretnego rezultatu, produktu, czy też dobrych relacji/przyjaźni z uczestnikami/kierownictwem.
W kontekście transgranicznym trwałe, wiarygodne i solidne relacje są podstawowym warunkiem
pomyślnej współpracy. W związku z powyższym, zaleca się managerom projektów, aby tworzyli
warunki sprzyjające powstawaniu aktywnych zespołów – szczególnie w początkowych etapach
projektu tzn. po raczej mało aktywnym okresie podejmowania decyzji, pomiędzy złożeniem wniosku
a rozpoczęciem realizacji projektu.
Równie istotne jest stworzenie atrakcyjnych warunków pracy; otwarte, dobrze przemyślane
i wyrażające wolę współpracy przywództwo z pewnością w tym pomoże.
Zaangażowanie normatywne
Charakterystyczne dla tego wzorca jest zobowiązanie moralne osoby. Zaangażowanie moralne może
mieć swoje korzenie w określonym zadaniu, wizjach lub wartościach organizacji lub też w relacjach
z pracownikami, członkami/kierownictwem danej organizacji.
Ten rodzaj aktywności jest wynikiem procesu uspołecznienia w organizacji przejawiającym się
lojalnością.
Zaangażowanie normatywne mieści się pomiędzy zaangażowaniem afektywnym a przymusem.
Możne je opisać w ten sposób: Osoba czuje przymus zrobienia czegoś i jest emocjonalnie związana
ale to zobowiązanie odnosi się do wyższych (moralnych) wartości.7 Jakkolwiek poziom tego
zaangażowania zależy od stopnia integracji tej osoby w projekcie/organizacji oraz łańcucha wartości
dodanych.
Co to oznacza dla angażowania się w projekt transgraniczny? Warto zapamiętać: Początek każdego
działania transgranicznego jest niewykorzystanym potencjałem lun konkretnym problemem na
obszarze pogranicza, którym należy się wspólnie zająć. Dlatego też ważnym jest, aby odnosić się do
tych (wyższych) powodów realizacji zadań, tym samym wzmacniając zaangażowanie. Komunikacja,
ocena oraz docenianie/chwalenie są niezbędne do pełnej integracji uczestnika projektu. Co więcej,
zaleca się managerom projektów aby przekazywali jasne, jednoznaczne obowiązki partnerom
projektowym, co wpłynie wzmacniająco na zaangażowanie normatywne.
Nie należy zapominać, iż niezwykle istotnym jest to, aby każdy z uczestników miał przekonanie, iż
jego zaangażowanie jest dobrowolne.8
7
Gmür / Thommen, Human Resource Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi), Strategien und
Instrumente für Führungskräfte und das Personalmanagement, S.212 Versus Verlag AG, Zürich 2006
8
Klimecki / Gmür, Personalmanagement 3. Auflage, S.338 Lucius & Lucius Verlag Stuttgart 2005
Page 76 of 101
Zaangażowanie interesowne
Ten rodzaj zaangażowania oparty jest na rozważeniu zalet i wad danego działania w porównaniu
z jego alternatywą. Zaangażowanie interesowne zasadza się na założeniu, że wady należy
zaakceptować w przypadku gdy istnieje możliwość rezygnacji z tej aktywność w organizacji/projekcie.
Powyższe założenie może mieć związek z aspektami finansowymi, ale także z pewnym prestiżem
wykonywanej pracy, perspektywami kariery, stabilizacji/bezpieczeństwa stanowiska/pozycji lub też
niezależności podczas realizacji zadań.
W środowisku transgranicznym trudniej jest stymulować motywację wykorzystując gratyfikacje
pieniężne, ponieważ większość realizowanych zadań finansowana jest ze źródeł publicznych. Pomimo
tego, praca w projektach transgranicznych ma wiele do zaoferowania. Przykładowo daje możliwość
rozwoju kariery tzn. niezwykłe warunki pracy i pozyskanie cennego doświadczenia (wyjście poza
własne podwórko).
Podsumowując, należy zwrócić uwagę, iż nie ma wyrazistych granic pomiędzy różnymi wzorcami
zaangażowania. W praktyce istnieje kilka aspektów tworzących ten rodzaj aktywności. Zatem każdy
wzorzec posiada własnym model funkcjonowania tak jak każdy człowiek posiada swoje motywy
działania. Z punktu widzenia managerów projektów najkorzystniejszy wydaje się być pierwszy rodzaj zaangażowanie afektywne. Gdyż opiera się na w pełni niezależnej decyzji człowieka objawiającej się
bardzo silnym zaangażowaniem, motywacją i lojalnością. Jednak we wszystkich stosowanych
wzorcach istotne jest powszechne zrozumienie celów projektu, równy dostęp do informacji oraz
możliwość pełnego uczestniczenia w jego realizacji.
Wracając do wymiaru kulturowego zarządzania projektem transgranicznym, zaleca się dostosowanie
stylu zarządzania do uczestników wdrażających projekt oraz kultur, których są przedstawicielami
by osiągnąć możliwie jak najlepsze rezultaty projektu.
W tym celu należy zapoznać się z następującymi, dwoma niezbędnymi warunkami:
- Po pierwsze manager projektu powinien upewnić się, iż nie ma różnic w dostępie do informacji
pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu projektowego oraz żadne informacje, dane nie
zostały zatajone przed partnerem reprezentującym inną narodowość w projekcie.
- Po drugie powinien on mieć świadomość, iż sposoby rozwiązywania problemów nie są
jednakowe we współpracy interdyscyplinarnej, przykładem której może być wielonarodowy
zespół projektowy. Wiele różnic pojawić się może jeszcze przed etapem wdrażania projektu tj.
w trakcie wspólnej pracy w jednym miejscu oraz w stresie. W związku z tym, manager projektu
powinien monitorować pracę, starać się przewidywać/rozumieć różnice od najwcześniejszego
etapu oraz informować o nich zespół. Biorąc powyższe pod uwagę, warto zastanowić się na
wspólnym opracowaniem metod rozwiązywania problemów.
Ważne: Różne drogi prowadzą do upragnionego celu! Przeciwstawianie jednej metody drugiej nie
rozwiązuje sprawy!
Page 77 of 101
Aby osiągnąć swój cel manager projektów powinien dostosować styl zarządzania zarówno do swego
kręgu kulturowego jak i pozostałych członków zespołu, którym kieruje. Zakres rodzajów stylów został
określony:
-
formalny
–
nieformalny
hierarchiczny
–
Primus inter pares
konsultacyjny
–
bezpośredni
paternalistyczny
–
indywidualistyczny
werbalny
–
pisany
...
Manager projektu powinien odnaleźć swój styl w tym różnorodnym wykazie stylów zarządzania.
Zarządzanie zespołem projektu transgranicznego wymaga dużych zdolności do kierowania
przystosowawczego.
Manager projektu powinien również:
Utrzymywać więzi pomiędzy partnerami:
 wygospodarować czas, aby wspomagać partnerów
 informować partnerów o charakterze i zakresie oferowanej pomocy
 wspierać partnerów w zakresie przepływu informacji, świadczonego poradnictwa, pomocy
materialnej oraz innej
 powiadamiać partnerów w przypadku opóźnień lub innych problemów
 pomagać partnerom w rozwiązywaniu problemów.
Modyfikacje planu projektu:





reorientacja projektu jeżeli tego wymaga
adaptacja lub zmiana harmonogramu poszczególnych części projektu w razie konieczności
uzgodnienie, w razie potrzeby, nowego podziału obowiązków pomiędzy partnerami
ocena i omówienie konsekwencji budżetowych wynikłych z reorientacji
poinformowanie o zmianach w umowie osoby odpowiedzialnej za program (w przypadku gdy
realizujemy projekt dofinansowany z programu)
Materiał do przemyśleń... Jak dobrze zarządzasz dyferencjacją?
 Czy sprawdzasz założenia przed wprowadzeniem ich w życie?
 Czy uważasz, iż jest tylko jeden właściwy sposób działania lub też istnieje wiele odpowiednich
metod osiągania tego samego celu? Czy przekazujesz to zespołowi?
Page 78 of 101
 Czy masz szczere relacje z każdym z członków zespołu, którym kierujesz? Czy czujesz się dobrze
w kontaktach z nimi? Czy wiesz co ich motywuje, jakie są ich cele, jak chcą być postrzegani?
 Czy jesteś w stanie zareagować negatywnie? Również w stosunku do kogoś kto jest odmienny
kulturowo od ciebie?
 Kiedy posiadasz wakaty, czy nalegasz na utworzenie zróżnicowanej komisji rekrutacyjnej oraz
czynisz spore wysiłki aby grupa kandydatów starających się o te stanowiska była również
różnorodna?
 Kiedy zatrudniasz nowego pracownika, czy poza omawianiem zakresu obowiązków oraz
oczekiwań w stosunku do niego kierujesz także rozmowę na tematy kręgu kulturowego, kultury
organizacji i niepisanych zasad?
 Czy wykazujesz chęć wysłuchania konstruktywnych uwag twojego zespołu odnośnie sposobów
poprawy środowiska pracy? Czy wdrażasz propozycje zespołu i doceniasz ich wkład?
 Jak reagujesz w sytuacjach gdy członkowie twojego zespołu okazują brak szacunku innym jego
członkom, jak np. niestosowane żarty, uprzedzenia lub obraźliwe słowa?
 Czy w dobrej wierze podejmujesz wysiłki aby osiągnąć cele, wspierające dyskryminowane grupy?
Czy jesteś pewien, że przydziały zadań i możliwości rozwoju są równe dla każdego?
PYTANIA PRZEWODNIE
Zarządzanie:
- Partnerstwo
- Pakiety pracy i ramy czasowe
- Budżet
- Sprawozdawczość
 W jaki sposób została zorganizowana komunikacja pomiędzy
strukturami transgranicznymi a tymi w ramach jednego
państwa? Czy występuje regularna wymiana informacji? Jeżeli
tak to na jakich zasadach?
 Czy język komunikacji odgrywał ważną rolę?
 W jaki sposób partnerzy łączyli projekt ze swoimi codziennymi
nietransgranicznymi obowiązkami?
 W jaki sposób została przyjęta ta współpraca?
 Czy dostrzeżono różnice w metodach pracy poszczególnych
partnerów? Jeżeli tak, jakie? Jak zdołano zintegrować te różne
metody?
 Jakie rozbieżności pomiędzy odmiennymi (kulturowymi)
systemami napotkano (różnice w systemach instytucjonalnych,
trudności ze zrozumieniem środowiskowych i administracyjnych procedur partnera itp.) Czego nauczyli się uczestnicy
projektu dzięki tym rozbieżnością (poznano nieznany
dotychczas system, odmienne praktyki, wprowadzono
wzajemne usprawnienia)
 Jakie metody zostały wykorzystane w celu przezwyciężenia
pewnych kwestii?
Page 79 of 101
 Jaka była różnica pomiędzy planowanymi a osiągniętymi po
zakończeniu projektu rezultatami?
 Czy miały miejsce modyfikacje projektu? Jeżeli tak, to jakiego
rodzaju? Na jakim etapie realizacji zostały wprowadzone?
Według jakiej metody? W jaki sposób były omawiane
z partnerami?
 W jaki sposób współpraca/projekt były finansowane? Z jakich
źródeł?
 Czy dokonano korekt finansowych? Jeżeli tak, to jakich?
Z jakiego powodu? Na jakim etapie realizacyjnym je
przeprowadzono? W jaki sposób podjęto o tym decyzję?
 Jakie stosowano metody zarządzania? Zgodnie z jakim(i)
systemem(ami)? Dlaczego? W jaki sposób łączono różne
systemy zarządzania?
PUDEŁKO MIĘDZYKULTUROWE
Międzykulturowe wyzwania dla zarządzających projektem transgranicznym w trakcie jego
wdrażania
 Rekrutacja personelu
 Tworzenie zespołu, zarządzanie kulturową dyferencjacją, integracja różnić i tworzenie synergii
 Wspieranie komunikacji, niwelacja kulturowych uprzedzeń (komunikacja pisemna/werbalna)
w pracy na odległość i w różnych językach
 Opracowanie dokładnych ram wspólnych działań oraz zapewnienie elastyczności w celu
harmonizowania odmiennych poglądów na sposoby pracy – wsparcie tożsamości własnego
kręgu kulturowego oraz „specyfiki projektu transgranicznego”
 Wdrażanie planu swoistej komunikacji przystosowanej do różnorodnych kulturowo grup
w rejonie pogranicza
 Praktyczne rady i wskazówki czwartego rozdziału.
Zobacz ramkę „jak zarządzać dyferencjacją”
Ważne:
Aby dowiedzieć się więcej na temat realizacji projektu transgranicznego i tego, co jest w nim
istotne z punktu widzenia polsko-czeskiego pogranicza, przeczytaj koniecznie rozdział 4
z „NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TRANSGRANICZNYMI NA
POGRANICZU POLSKO-CZESKIM W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI-TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO” oraz
rozdział 4 z „NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TRANSGRANICZNYMI
NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI-TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO –
ĆWICZENIA”.
Page 80 of 101
Rozdział 5: Ocena projektu transgranicznego
W rozdziałach 1, 2, 3 manager projektu powinien odpowiedzieć na następujące pytania:
Jakie są powody prowadzenia działań o charakterze transgranicznym?
Co zamierza zrobić? Jak zamierza to osiągnąć?
Rozdział 4 poświęcony został omówieniu wdrażania projektu oraz zagadnieniu:
Jak prawidłowo zarządzać zespołem transgranicznym oraz na jakie uwarunkowania należy
zwrócić uwagę – w jaki sposób?
Piąty rozdział, a zarazem ostatni etap, koncentruje się na ocenie projektu transgranicznego.
Odpowiada on na następujące kluczowe pytania:
Jaki jest dowód osiągnięcia zamierzonego rezultatu?
Jak zamierza go wykazać?
Mając powyższe na uwadze omówiono następujące cztery tematy:
I.
II.
III.
IV.
Definiowanie zamierzonych rezultatów
Osiągnięcie właściwych wskaźników
Opracowanie zasad monitoringu oraz zakresu ewaluacji
Ocena funkcjonowania zespołu projektowego i sposobów jego pracy
Należy zwrócić uwagę, iż rozdział ten jest ściśle powiązany z rozdziałem trzecim dotyczącym
planowania projektu transgranicznego. Analiza potencjalnych pozytywnych jak i negatywnych
rezultatów oraz skali działania niezbędnego, aby je osiągnąć może przyczynić się do weryfikacji
wcześniej obranych celów.
I. Definiowanie zamierzonych rezultatów
W poprzednich rozdziałach zdefiniowano społeczną, ekonomiczną, środowiskową lub dotyczącą
współpracy zmianę, która ma zostać osiągnięta poprzez realizację projektu (część dotycząca celów).
Teraz zasadniczym pytaniem jest:
Jakie rezultaty zamierzano osiągnąć?
Definiując oczekiwany(e) rezultat(y) planowanego działania na pograniczu należy zwrócić uwagę
na te cztery poniższe kolumny.
Wiąże się to z zastanowieniem się nad wpływem działań projektu na dziedzinę wymienioną
w każdej z kolumn.
Wymiar
Wymiar dotyczący
Wymiar społeczny
Wymiar ekonomiczny
środowiskowy
współpracy
Page 81 of 101
•
•
•
•
•
•
Określ prawdopodobne rezultaty we wszystkich czterech kolumnach (bezpośrednie/
pośrednie, zamierzone/niezamierzone).
Zdefiniuj możliwe pozytywne/negatywne efekty uboczne lub rezultaty współzależne mogące
zaistnieć w więcej niż jeden dziedzinie wymienionej w kolumnach.
Przemyśl czy proponowane działanie jest adekwatne do zamierzonych rezultatów.
Zastanów się czy rezultaty są mierzalne.
Jakie istnieje ryzyko i zagrożenia?
Jakie są najistotniejsze rezultaty?
• Dlaczego?
• Kto będzie ich odbiorcą?
DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE?
 KOLEJNY ETAP TO WYBRANIE ORAZ USTALENIE PRIORYTETÓW WŚRÓD REZULTATÓW JAKIE
MAJĄ ZOSTAĆ OSIĄGNIĘTE POPRZEZ REALIZACJĘ PROJEKTU
Pierwszy krok to wyznaczenie tych rezultatów, które prawdopodobnie zostaną osiągnięte w wyniku
wdrażania obranej strategii działania. Niektóre z nich będą dokładnie określone jako cele programu
lub projektu. Ocena transgranicznego efektu powinna wykraczać poza bezpośrednie i pożądane
rezultaty (efekty bezpośrednie) oraz brać pod uwagę również pośrednie rezultaty takie jak skutki
uboczne, a także te pośrednio powodujące efekt domina w innych dziedzinach gospodarki, efekty
wypierania i równoważenia w jej znaczących sektorach.
Jest to szczególnie ważne podczas omawiania przypuszczalnych rezultatów, mogących wyniknąć
wskutek planowanych działań, a które nie są bezpośrednio związane z celami programu bądź
projektu. Rezultaty mogą powstać w jednej, kilku lub we wszystkich dziedzinach wymienionych
w „czterech kolumnach”, nawet jeżeli planowane cele działań zostały uprzednio przypisane, tylko
jednej dziedzinie kolumny. Takie zintegrowane podejście umożliwia identyfikację dodatkowych
zamierzonych i niezamierzonych rezultatów transgranicznej współpracy jak i samego procesu
współpracy.
Kolejne pytania, które powinny zostać zadane:
Czy LOGIKA DZIAŁAŃ jest spójna?
• Wprowadzenie jakich zmian poprzez uzyskane rezultaty zakłada planowana strategia działań/
instrumentów?
• Czy planowane są efekty społeczne, ekonomiczne lub środowiskowe?
• Czy działalność transgraniczna wniesie wartość dodaną w odniesieniu do tych efektów?
• Jakie rezultaty wynikną z procesu współpracy?
Page 82 of 101
Zawsze powinno się określać na jakie grupy społeczne, o jakim statusie materialnym będą wpływać
rezultaty projektu i czy będzie to wpływ o charakterze pozytywnym czy też negatywnym. Może
bowiem okazać się niezbędnym wprowadzenie odpowiednich modyfikacji projektu lub
wprowadzenie czynników minimalizujących jego negatywny wpływ. Zaistnieć także mogą czynniki
różnicujące w ramach danej grupy (np.: pomiędzy MSP a większymi przedsiębiorstwami czy pomiędzy
gospodarstwami domowymi o niskich i wysokich dochodach). Jak również wpływy te mogą być
odmienne w dwóch różnych obszarach geograficznych czy jurysdykcyjnych.
Należy rozważyć prawdopodobieństwo wystąpienia różnorodnych rezultatów planowanych działań
o charakterze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym czy dotyczących współpracy. Następnie
wyselekcjonować najistotniejsze rezultaty z punktu wiedzenia celów ogólnych i uzasadnić ich wybór.
Po dokonaniu wyboru rezultatów należy:





ustalić czy rezultat jest jakościowy czy ilościowy. Jeżeli jest on jakościowy wyjaśnić dlaczego nie
jest on wymierny.
rozważyć zarówno zamierzone jak i niezamierzone rezultaty
określić bezpośrednie i pośrednie efekty oraz sposób ich powstania
wziąć pod uwagę ewentualne ryzyko oraz zagrożenia
zdefiniować zasięg (grupę osób) oraz sposób oddziaływania rezultatów. Dla kogo jest to istotne?
„Wykaz potencjalnych rezultatów”
Poniższy, ogólny zarys przedstawia rezultaty mogące powstać w ramach projektu:
Społeczne rezultaty obejmują zmiany dotyczące relacji, nastawienia społecznego i zachowań jak
również zdolności jednostek lub grup do uczestniczenia w życiu społecznym, gospodarczym,
politycznym czy kulturalnym.
Ekonomiczne rezultaty obejmują zmiany powstałe: w działalności gospodarczej i wydajności; na
rynkach i konkurencji; w handlu i inwestycjach; infrastrukturze (np.: w transporcie, technologiach
informacyjnych), badaniach i innowacji; poziomach dochodów i bezrobocia.
Środowiskowe rezultaty obejmują zmiany dotyczące: klimatu; produkcji i zużycia energii; jakości
powietrza, wody i gleby i ich zasobów; różnorodności biologicznej, flory, fauny; obszarów wiejskich
i miejskich; gospodarki gruntami; odnawialnych i nieodnawialnych zasobów naturalnych;
wytwarzania odpadów i recyclingu.
Rezultaty dotyczące współpracy: wzmocnione rezultaty społeczne, gospodarcze i środowiskowe
wynikłe dzięki współpracy; efekty (zamierzone lub niezamierzone) powstałe w procesie współpracy.
Page 83 of 101
Na przykład:
• nowe lub wzmocnione, ulepszone relacje
• zmiany administracyjne, legislacyjne lub dotyczące nadzoru
• nowe struktury – czasowe lub stałe; formalne lub nieformalne
• nowy monitoring i opracowania sprawozdań/wspólne bazy danych
• dostosowanie przepisów lub ustawodawstwa/wspólne procedury wdrażania
• istniejące strategie skoordynowane lub ujednolicone
• nowe, wspólne strategie opracowane w zakresie celów strategicznych dla danego obszaru .
II. Osiągnięcie właściwych wskaźników
Mając zdefiniowane rezultaty projektu transgranicznego należy postawić pytanie:
Jak zaprezentować osiągnięte w ramach projektu rezultaty i efekty podjętych działań?
Należy wybrać i osiągnąć odpowiednie wskaźniki, świadczące o tym, że planowane transgraniczne
działania przyniosły oczekiwane, zamierzone rezultaty.
•
•
•
Określ ciąg wskaźników obrazujących logiczność działań w ramach projektu – działania – rezultaty
– oddziaływania
Wskaźniki powinny być realistyczne i właściwe dla danego działania
Upewnij się, że wybrane wskaźniki obejmują wartość dodaną w postaci transgranicznej
współpracy we wszystkich czterech kolumnach.
 ZALECANA JEST PONOWNA ANALIZA WSKAŹNIKÓW W CELU UPEWNIENIA SIĘ, ŻE OBEJMUJĄ
ONE NAJWAŻNIEJSZE SPOŁECZNE, EKONOMICZNE ŚRODOWISKOWE I DOTYCZĄCE
WSPÓŁPRACY ODDZIAŁYWANIA NA TERENIE POGRANICZA
Czym jest wskaźnik?
„Wskaźnik może zostać zdefiniowany jako miara celu, który ma zostać osiągnięty, czynnik
mobilizujący, osiągnięty efekt, miernik jakości lub zmienna kontekstu. Wskaźnik powinien być
definiowany jako JEDNOSTKA WARTOŚCI i MIARY.”
Territorial Cooperation Project Management Handbook, (DRAFT) INTERACT 2007.
[Podręcznik Zarządzania Projektem Współpracy Terytorialnej (PROJEKT) INTERACT 2007.]
Wskaźniki są mierzalnymi i namacalnymi dowodami podjętej działalności, pracy (działania) lub
osiągnięcia czegoś (rezultaty, oddziaływania). Wyróżniamy zarówno wskaźniki jakościowe jak
i ilościowe. Żaden z nich nie jest właściwszy od drugiego, niemniej jednak wskaźniki ilościowe
ułatwiają porównanie efektywności i skuteczności podjętych działań z pozostałymi o podobnych
Page 84 of 101
celach. Projekty finansowane w ramach programów UE umożliwiających realizację projektów
transgranicznych (takich jak INTERREG A) narzucają wybór wskaźników z opracowanej w ramach
programu operacyjnego listy. Umożliwia to zarówno państwom członkowskim jak i Komisji określenie
w jaki sposób indywidualnie i zbiorowo, różnorodne, dofinansowane projekty osiągają cele programu
– a tym samym cele Unii Europejskiej jak np.: Strategia EU2020. Dane zebrane na podstawie licznych
projektów zostają poddane porównaniu. System wskaźników projektowych musi być w stanie ustalić
jasne powiązania projektu z istotnymi priorytetami programu, do którego był składany.9
Jaki jest cel wskaźników?
„Wskaźniki celów projektu służą do określenia poziomu zamierzonych osiągnięć a realizacja każdego
z obranych celów oznacza spełnienie kryteriów projektu. Wskaźniki powinny zatem umożliwiać
managerom projektów monitorowanie postępu w całym procesie wdrażania oraz informować ich
o ewentualnej potrzebie modyfikacji działań. Ponadto, wskazują w końcowej fazie projektu czy
początkowo zakładane cele zostały osiągnięte.”
INTERACT http://www.interact-eu.net/
Wśród wskaźników poziomu projektu, które należy zdefiniować, wyróżniamy ilościowe oraz
jakościowe, jednakże INTERACT proponuje aby wskaźniki „były z definicji ilościowe”, jakkolwiek
w niektórych przypadkach wskaźniki jakościowe mogą być korzystniejsze. Z perspektywy INTERACT
preferowane jest stosowanie wskaźników celów definiujących poziom realizacji celów projektu bądź
programu. „Osiągnięcie każdego z tych celów jest zależne od osiągnięcia jednego z kryteriów
programu/projektu. Wskaźniki powinny zatem umożliwiać monitorowanie postępu podczas całego
procesu wdrażania oraz informować o ewentualnej potrzebie modyfikacji działań.”10
Dane ilościowe odnoszą się do liczb (ilość). Dane
te dotyczą szerokiego zakresu w tym m.in.
rezultatów badań, zbiorów danych liczbowych,
czy rejestrów projektu. Analiza zazwyczaj
przyjmuje formę identyfikacji wzorców czy
trendów i znalezienie odpowiedzi na następujące
pytania: Ile?, Jak często?, Gdzie?, Kiedy?
Dane jakościowe częściej odnoszące się do
doświadczenia, opinii lub oceny sytuacji
jednostek bądź grup. Ten rodzaj informacji jest
niemierzalny i niepoliczalny. Przykładowo dane
jakościowe uzyskiwać można poprzez
stosowanie takich technik jak case study,
obserwacja, wywiady, grupy dyskusyjne. Analiza
danych polega na zadawaniu i odpowiedzi na
następujące pytania: Dlaczego? Co? Jak?
Managerowie, zespoły projektowe powinni zdawać sobie sprawę, iż pozytywne rezultaty projektu
mogą być mierzalne, jeżeli zostały prawidłowo zaplanowane już na samym początku. Co to oznacza?
9
BECK, TAILLON, RIHM; Impact Assessment Toolkit for Cross-Border Cooperation, Centre for Cross-Border
Studies & Euro-Institut Publication, str.52 i następne, październik 2011
10
Interact http://www.interact-eu.net
Page 85 of 101
Początkiem każdego działania powinna być dokładna analiza aktualnej sytuacji dostarczająca wiedzę
na temat skali wielkości istniejącego problemu lub niewykorzystanego potencjału danego obszaru
albo populacji – patrz: Rozdział I. Jeżeli pozyskana w danym miejscu informacja jest wystarczająca
możliwym jest dokonanie porównania zachodzących zmian w danym środowisku, mających swoje
źródło w działaniach projektu. Jeżeli natomiast brak jest takiej informacji (analizy sytuacji) wówczas
realizujący projekt powinni zastanowić się nad możliwościami oceny status quo celem rejestracji
zaistniałych zmian. Odnosi się to w szczególny sposób do danych jakościowych, które ze swej natury
są trudniejsze do zebrania (np.: zmiany nastawienia uczestników projektu transgranicznego itp.).
Oczywiście należy zachować właściwe proporcje pomiędzy wysiłkiem włożonym w ich uzyskanie a ich
realną wartością dla realizacji projektu. Stosowane metody to przede wszystkim badania,
ankietowanie, odpowiednio przetworzone dane statystyczne itp.
INTERACT przedstawia następujące definicje różnych typów wskaźników:
Wyniki działań =
Rezultaty =
Oddziaływanie =
produkty działań
natychmiastowe
korzyści z działań
trwałe, długofalowe korzyści z działań dotyczących
celów projektu
•Co powstało
dzięki środkom
finansowym
z projektu?
•np.: liczba
opracowanych
sprawozdań,
zorganizowanych
seminariów,
kilometrów
oczyszczonyh łożysk
rzek, otwartych
centrów innowacji.
•Jakie są korzyści
płynące
ze sfinansowania
działań?
• np.: ilośc
wprowadzonych
zmian do regionalnej
strategii , liczba przeszkolonych członków
grupy docelowej,
procentowa redukcja
danych zanieczyszczeń systemu
rzecznego, liczba
nowopowstałych
firm.
•Czy krótkoterminowe korzyści
(rezultaty) faktycznie spowodowały wprowadzenie
zamierzonych
zmian?
•np.: poprawa sytuacji
regionu w wyniku
efektywnych strategii, zmniejszenie
liczby długotrwale
bezrobotnych, wzrost
różnorodności
biologicznej, wzrost
PKB.
Territorial Cooperation Project Management Handbook (DRAFT), INTERACT 2007.
[Podręcznik zarządzania projektem współpracy terytorialnej(PROJEKT) ), INTERACT 2007.]
Page 86 of 101
Zarówno wyniki jak i rezultaty bywają mierzalne. Natomiast oddziaływania są częściej jakościowe
chociaż spotykane są także ilościowe wskaźniki oddziaływania.

Wskaźniki służą jasnym celom tzn. pokazują na ile program lub projekt został prawidłowo
wdrożony, a jego cele osiągnięte.

Podczas opracowywania systemów monitoringu oraz informacji istotnym jest precyzyjne
ustalenie komu, kiedy i jakie informacje będą niezbędne.

Kolejnym ważnym czynnikiem w trakcie wyboru wskaźników jest dostępność danych tj. koszt
gromadzenia danych nie powinien przewyższać wartości informacji jaką same dostarczają.

Nie mierz wszystkiego – warto skupić się na mniejszej liczbie rezultatów odzwierciedlających
cele projektu oraz najważniejsze produkty, które przyczyniają się do tych rezultatów. System
wskaźników powinien być osiągalny oraz funkcjonalny.
Coraz popularniejsza staje się opinia, iż wskaźniki rezultatu świetnie sprawdzają się
w monitoringu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej. Wskaźniki rezultatu odnoszą się do
bezpośrednich i natychmiastowych efektów realizacji programu lub projektu odczuwalnych przez
jego bezpośrednich beneficjentów. Wskaźniki oddziaływania odnoszą się do rezultatów programu
następujących po natychmiastowych efektach odczuwalnych przez jego beneficjentów. Dlatego też
ich wymierność możliwa jest dopiero po upływie jakiegoś czasu – często nawet długo po zakończeniu
programu lub projektu
Podstawowa strategia czy logika interwencji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT)
posiada swoje odzwierciedlenie w projekcie na każdym jego poziomie. Istotnym jest aby uzyskać
spójność pomiędzy logiką interwencji, programem a wskaźnikami projektu. Co oznacza, iż wskaźniki
projektu powinny odzwierciedlać poziom realizacji obranych celów oraz współgrać z wskaźnikami na
poziomie programu. Ponadto, ważnym jest aby logika interwencji była spójna tzn. aby odpowiednie
zależności pomiędzy nakładami, produktami, rezultatami a oddziaływaniami pozostawały właściwe
i faktycznie występowały w trakcie realizacji projektu.
Page 87 of 101
Poniższa tabela przedstawia przykładowe rodzaje wskaźników związanych z łańcuchem
oddziaływania.11
WYNIKI DZIAŁAŃ
Produkty powstałe w wyniku
realizacji projektu
Szkolenie
Zakładanie działalności
gospodarczej
REZULTATY
Zmiany, korzyści, efekty
natychmiastowe oraz
występujące po niedługim
czasie
Uczestnicy, którzy ukończyli
szkolenie/
Uczestnicy, którzy zdobyli
określone kwalifikacje
Powstanie nowych miejsc
pracy
Utworzenie nowych firm
ODDZIAŁYWANIA
Długofalowe efekty/zmiany
o szerszym zakresie
Wzrost kompetencji grupy
docelowej
Wzmocnienie infrastruktury
gospodarczej
WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Czy LOGIKA INTERWENCYJNA jest spójna?
 Czy wskaźniki projektu odnoszą się do społecznych, ekonomicznych, środowiskowych
i dotyczących współpracy oddziaływań?
 Sprawdź ponownie: czy wskaźniki projektu są spójne z celami ogólnymi i szczegółowymi?
 Czy są one mierzalne? Jeżeli nie, to w jaki sposób (jakościowo) można udowodnić zaistniałe
zmiany?
 W jaki sposób przedstawić jakość współpracy transgranicznej?
Materiał do przemyśleń… Jak określić właściwy wskaźnik?
Komisja Europejska opracowała Wytyczne Oceny Oddziaływania według których wskaźniki powinny
spełniać tzw. kryteria R.A.C.E.R. -
RELEVANT (WŁAŚCIWY) = ściśle związany z zamierzonymi celami




Czy wskaźniki są jasno powiązane zarówno z celami UE jak i projektu?
Czy gromadzone informacje są naprawdę konieczne? W jaki sposób zostaną wykorzystane?
Przez kogo?
Czy wskaźniki obejmują jakościowe/niematerialne wymiary współpracy transgranicznej?
Czy określono dane (stan aktualny) na początku wdrażania projektu (w celu porównania ze
stanem po zakończeniu realizacji projektu, jakie zaszły zmiany)? Czy dane te są podobne do tych
gromadzonych na pozostałych pograniczach, zaangażowanych w realizację projektu?
11
BECK, TAILLON, RIHM; Impact Assessment Toolkit for Cross-Border Cooperation(Narzędzie wspomagające
ocenę oddziaływania współpracy trans granicznej) , Centre for Cross-Border Studies & Euro-Institut Publication
(Centrum Badań Transgranicznych& Wydawnictwo Euro-Institutu) , str.57, październik 2011
Page 88 of 101
ACCEPTED (AKCEPTOWANY) = przez zespół, uczestników projektu i innych zainteresowanych


Czy uczestnicy projektu zrozumieją i zaakceptują powody gromadzenia tego rodzaju informacji?
Czy uczestnicy projektu przyjmą do wiadomości, zaakceptują rolę przypisaną wskaźnikowi?
CREDIBLE (WIARYGODNY) = zrozumiały dla każdego, jednoznaczny, łatwo interpretowalny


Czy wskaźnik będzie dostarczać informacje rozumiane w ten sam sposób przez wszystkich
potencjalnych odbiorców oraz oceniane przez nich jako obiektywne i rzetelne?
Czy dane i sposób ich gromadzenia jest przejrzysty i powtarzalny?
EASY (ŁATWY) = umożliwiający monitorowanie i gromadzenie danych generujących rozsądne koszty


Czy poniesione wydatki i praca niezbędne do gromadzenia, rejestru oraz analizy danych są
proporcjonalne do wielkości projektu i znaczenia zebranych informacji?
Czy dane są łatwo dostępne? Czy proces ich gromadzenia i rejestracji jest łatwy technicznie?
ROBUST (STABILNY) = odporny na manipulację





Czy parametry wskaźnika zostały jasno zdefiniowane?
Czy zapobiegnięto podwójnemu liczeniu?
Czy dostępne dane są odpowiedniej jakości?
Czy jednostki miary są spójne?
Czy dane są rzetelne i dokładne?
III. Opracowanie zasad monitoringu oraz zakresu ewaluacji
Na tym etapie manager projektu oraz zespół projektowy powinni jasno się wyrazić na temat: (I) Jakie
oddziaływania zamierzają wywrzeć? oraz (II) Jak przedstawią efekty swojej pracy?
Praktyczne pytanie brzmi: W jaki sposób przekształcić te wyniki w praktyczny monitoring oraz
zakres ewaluacji towarzyszący i oceniający działania. Szczególnie w sytuacji gdy zarządzanie
projektem nie jest procesem statycznym a raczej zmiennym, dynamicznym, natomiast planowanie
projektu – nie należy do czynności jednorazowych, jest raczej narzędziem.
JAK PRAWIDŁOWO GENEROWAĆ I GROMADZIĆ DANE?




Określenie jaki rodzaj danych jest niezbędny konkretnym wskaźnikom.
Wybór osoby/osób odpowiedzialnej/nych za generowanie i/lub gromadzenie danych.
Wybór osoby/osób odpowiedzialnej/nych za analizę danych.
Określenie częstotliwości i wielkości gromadzenia danych oraz ich sprawozdawczości
Monitoring i ewaluacja umożliwia ocenę jakości oddziaływania wykonanej pracy w stosunku do
planów działania i założonego planu strategicznego. Istotne jest aby monitoring i zakres ewaluacji
funkcjonowały od samego początku programu lub projektu oraz aby stanowiły system sprawdzający,
Page 89 of 101
iż właściwe dane odpowiadające ustalonym wskaźnikom są gromadzone a następnie opracowywane.
Podczas planowania i opracowywania zasad monitoringu oraz zakresu ewaluacji należy wziąć pod
uwagę wykazywanie dowodów przedstawiających skuteczność, efektywność oraz oddziaływanie
projektu lub programu.

Efektywność: Czy rezultaty i oddziaływanie są adekwatne do poniesionych nakładów (czasu pracy
zespołu, wykorzystanych urządzeń, sprzętu, poniesionych środków finansowych oraz innych
zasobów)? Czy proporcje nakładów w stosunku do uzyskanych rezultatów są właściwe?

Skuteczność: w jakim stopniu projekt zrealizował zamierzone cele?

Oddziaływanie: Czy wdrażanie programu lub projektu wpłynęło w jakiś sposób na konkretną
sytuację?
CO ZOSTAŁO ZROBIONE?
CO ULEGŁO ZMIANIE?
O wartości dowodu świadczy jego wiarygodność, rzetelność oraz obiektywność.
Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, iż dowody działań nie są tylko danymi czy statystyką
ale związane są z doświadczeniami, opiniami oraz różnego rodzaju ekspertyzami. Niektóre
z najważniejszych i najwartościowszych informacji pochodzą bezpośrednio od dostawcy usług: na
przykład z badań konsumenckich lub partnerów zgłaszających co funkcjonuje, a co nie. Stąd też
konsultacje uczestników projektu oraz spotkania podmiotów uczestniczących w realizacji są istotną
częścią procesu gromadzenia dowodów.
Działania monitoringu, ewaluacji wraz ze wskaźnikami są źródłem wartościowych, przydatnych
informacji. Umożliwiają bowiem uczestnikom programu lub projektu uzyskać odpowiedzi na istotne
pytania dotyczące stopnia osiągnięcia zamierzonych celów oraz przyczyn takiego stanu rzeczy.
Dlatego też, ocena oddziaływania powinna w ogólnym zarysie definiować te działania, jak również
podstawowe wskaźniki dla konkretnych celów.
Page 90 of 101
Niezmiernie ważnym jest zrozumienie zarówno powiązań jak i różnic pomiędzy monitoringiem
a ewaluacją. 12
Monitoring jest wewnętrznym działaniem
Ewaluacja jest procesem umożliwiającym
obejmującym gromadzenie, sprawozdawczość
i analizę informacji zbieranych w trakcie
realizacji programu bądź projektu. Umożliwia on
osobom odpowiedzialnym za wdrażanie projektu
kontrolę jego postępu w osiąganiu zamierzonych
celów i wskaźników. Monitoring jest istotny
z punktu widzenia odpowiedzialności osób
wdrażających projekt wobec osób
zaangażowanych, takich jak instytucje
finansujące lub inne związane z jego
zarządzaniem. Jego podstawą są cele oraz
działania ustalone podczas fazy planowania prac
projektowych. Pomaga on w prawidłowej,
zgodnej z wcześniej ustalonym planem, realizacji
działań, pozwala wychwycić i skorygować
nieprawidłowości i powstałe błędy. Dobrze
funkcjonujący monitoring jest niezbędny do
prawidłowej ewaluacji.
porównanie celów projektu z faktycznymi jego
rezultatami i oddziaływaniem. Powinna ona brać
pod uwagę zarówno czynniki wewnętrzne
(nakłady, zarządzanie itp.) jak i te zewnętrzne
ułatwiające lub utrudniające osiągnięcie
zamierzonych celów. Wyróżniamy ewaluację
formatywną (stosowaną podczas realizacji
projektu czy funkcjonowania organizacji w celu
poprawy strategii bądź sposobu wdrażania
projektu, działania organizacji) lub ewaluację
sumatywną (formułującą wnioski po
zakończeniu realizacji projektu lub
funkcjonowania organizacji). Zaleca się łączenie
obu typów ewaluacji. W zależności od rodzaju
i wielkości projektu właściwy zakres ewaluacji
obejmować może metody ewaluacji
wewnętrznej jak np.: autoewaluacja, czy
ewaluacja partycypacyjna. Jednakże
w przypadku większych projektów zaleca się, aby
ewaluacja prowadzona była przez zewnętrznego
eksperta-ewaluatora bądź grupę ekspertów.
Ewaluacja obejmuje:
 Obserwację celów jakie zamierza osiągnąć
projekt lub organizacja – jakich zmian
oczekuje? Jakie oddziaływanie ma na celu?
 Ocenę postępu procesu osiągania celów,
w tym celów jego oddziaływania.
 Zapoznanie się ze strategią projektu lub
organizacji. Sprawdzenie czy w ogóle takową
posiada? Czy realizacja strategii przynosi
jakiekolwiek rezultaty? Czy strategia dobrze
funkcjonuje? Jeżeli nie, to dlaczego?
 Obserwację sposobu funkcjonowania
projektu, czy organizacji. Sprawdzenie czy
Monitoring obejmuje:
 Opracowanie systemów gromadzenia
informacji związanej ze wskaźnikami;
 Gromadzenie i rejestrowanie informacji;
 Analizę danych;
 Wykorzystanie danych w codziennym
przekazywaniu informacji zarządzającym.
12
BECK, TAILLON, RIHM; Impact Assessment Toolkit for Cross-Border Cooperation, Centre for Cross-Border
Studies & Euro-Institut Publication, str.61 i kolejne, październik 2011
Page 91 of 101
zasoby są wykorzystywane efektywnie. Jakie
były koszty alternatywne wyboru projektu,
organizacji tego typu? Czy sposób jego
funkcjonowania zapewnia mu trwałość?
Jakie są konsekwencje sposobu działania
projektu, organizacji dla osób bezpośrednio
zainteresowanych?
Zarówno dane jakościowe jak i ilościowe są istotne z punktu widzenia wszechstronnego
monitoringu oraz ewaluacji. Żadne z nich nie są mniej lub bardziej ważne.
 Zaleca się przygotowanie szablonu monitoringu oraz zakresu ewaluacji, który obejmować będzie
wskaźniki omówione w temacie II. Jakie źródła danych zostaną wykorzystane by udowodnić
osiągnięcie zamierzonych wskaźników? Kto będzie odpowiedzialny za gromadzenie i analizę
danych? Pomocne również okazać się może wprowadzenie harmonogramu czasowego
wspomnianych zadań.
Oto kilka wskazówek-pytań pomocniczych ułatwiających przeprowadzenie tego procesu:
 W jakim zakresie prowadzony jest obecnie monitoring/ewaluacja? Czy należy go rozszerzyć?
 Czy początkowa sytuacja (punkt odniesienia) została wystarczająco dobrze rozeznana czy
niezbędnym będzie gromadzenie kolejnych danych od momentu, kiedy wniosek został przyjęty?
 Jaki rodzaj informacji powinien być gromadzony jako baza dowodowa osiągnięcia wybranych
wskaźników?
 Jaki typ danych – jakościowe czy ilościowe?
 W jaki sposób i kiedy informacje powinny być zbierane?
 Kto będzie odpowiedzialny za gromadzenie informacji/dowodów?
 Jeżeli gromadzenie danych będzie wymagało poniesienia nakładów pieniężnych, czy zostały one
uwzględnione w budżecie?
 Czy zebrane dane są dostępne w formacie umożliwiającym prezentację oddziaływania
transgranicznego projektu? Jeżeli nie, jakie odpowiednie, alternatywne środki zostaną
wykorzystane w celu zgromadzenia takich danych?
 W jaki sposób dane te będą analizowane?
 Jak i kiedy przedmiotowe dane będą raportowane?
 Do jakich celów zostaną wykorzystane monitorowane dane oraz rezultaty ewaluacji?
 Kim są osoby odgrywające główną rolę w dostarczaniu i wykorzystywaniu tych informacji?
WARTO ZAPAMIETAĆ: Ważne informacje mogą nie być łatwo dostępne. Dlatego warto być
aktywnym, kreatywnym i stworzyć własne sposoby radzenia sobie z lukami informacyjnymi.
Kreatywność niezbędna jest również w wychwyceniu najważniejszych oddziaływań projektu.
Uczestnicy projektu, osoby zainteresowane stanowią również ważne źródło informacji.
Page 92 of 101
IV. Ocena funkcjonowania zespołu projektowego i sposobów jego pracy
Realizacja projektu zależy przede wszystkim od pracy członków zespołu projektowego. Dlatego też
sama ocena działań w ramach projektu nie jest wystarczająca. Ważnym jest zarówno indywidualna
ocena pracy każdej osoby zaangażowanej w prace projektowe, jak również ocena funkcjonowania
grupy projektowej jako całości.
Oczywiście różnice w ocenie wynikać będą z tego czy członkowie zespołu projektowego pracują ze
sobą na co dzień w tym samym miejscu, czy też spotykają się okazjonalnie w trakcie organizowanych
narad, posiedzeń itp.
Bez względu na skład i układ hierarchiczny grupy oraz rodzaj projektu rola jego managera pozostaje
kluczowa w procesie realizacji projektu z racji tego, iż zadaniem każdego managera projektu jest
zarządzanie wszystkimi osobami zaangażowanymi w jego wdrażanie oraz zapewnienie odpowiedniej
atmosfery, klimatu panującego w relacjach pomiędzy obiema stronami.
Zarządzanie dwu- lub wielonarodowościowym zespołem nie jest łatwym zadaniem. Kwestia ta została
omówiona w szóstym rozdziale niniejszego opracowania, z którym mowa, iż jednym z głównych
zadań managera projektu jest stała komunikacja oraz odgrywanie roli pośrednika, mediatora
zwracającego uwagę na poszanowanie i integrację zdolności każdego z członków zespołu w ten
sposób aby każdy z nich odnalazł swoje miejsce i rolę w zespole.
W tym kontekście jednym z ważniejszych elementów zarządzania zespołem ludzkim jest wyczucie
odpowiedniego czasu aby zasugerować zespołowi pewne modyfikacje lub wycofanie się z dotychczas
stosowanych praktyk. To pozwala na analizę panującej atmosfery, odczuć członków zespołu,
wykonanych przez nich zadań, definiowanie roli i zadań każdego członka, zajmowanych stanowisk,
panujących relacji, rozwoju kompetencji itp.
Ta forma oceny powinna odbywać się in itere: w regularnych odstępach przez cały projekt. Ułatwia
ona rozpoznanie sytuacji kryzysowej lub nieporozumień występujących pomiędzy uczestnikami
projektu. Dobrze jest, a nawet należy przeprowadzić ją ex-post. Z uwagi na fakt, iż często
obowiązujące terminy projektowe są dosyć napięte, zespół projektowy rzadko dysponuje czasem by
ocenić swoją współpracę, jakkolwiek ocena ta jest niezbędna, ze względu na ponowną, przyszłą
współpracę niektórych bądź wszystkich członków tego zespołu. Ważnym jest, aby po zakończeniu
projektu jego uczestnicy, osoby zaangażowane w realizację miały możliwość przedyskutowania
swojego w nim udziału, pełnionych ról w odniesieniu do pozostałych członków zespołu, grup
docelowych oraz zadań własnych. Natomiast manager projektu powinien wyciągnąć wnioski na
przyszłość. W trakcie dokonywania oceny musi on odróżnić ocenę pracy indywidualnej
poszczególnego członka zespołu od oceny funkcjonowania zespołu jako całości: gdyż ocena pracy
indywidualnej nie może być omawiana na forum grupy. A oto więcej informacji na temat poprawy
funkcjonowania oraz stopnia integracji zespołu.
Page 93 of 101
PYTANIA PRZEWODNIE
 Czy przeprowadzono ewaluację przed, w trakcie lub też po
zakończeniu projektu?
 Kto dokonał ewaluacji?
 Jakie były jej rezultaty (nowe pola działania, stworzenie miejsc
pracy, odpowiedź na zapotrzebowania mieszkańców, itp.)
 Według jakich metod przeprowadzono ewaluację? Czy te
metody zostały omówione przez partnerów?
 Jakie były konsekwencje polityczne, kulturalne niwelacji
granicy?
 Czy praca w grupach dwunarodowych została poddana
ewaluacji (w jaki sposób funkcjonowała współpraca, wspólne
działania, zderzenie różnego podejścia do pracy, wypracowanie
wspólnych metod pracy? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Przez
kogo? Na jakim etapie została rozpoczęta? Kiedy została
zakończona?
 Czy nastąpiła kapitalizacja powstałych praktyk? W jakiej
formie?
 Kiedy partnerzy projektu rozpoczęli omawianie tych kwestii (na
jakim etapie projektu)?
 W jaki sposób znaleźli nowe fundusze? Czy stosowali swoje
własne kontakty?
 Jaka jest przyszłość projektu?
 Czy po zakończeniu okresu finansowania projekt będzie
kontynuowany, jaką formę przyjmie faza przejściowa pomiędzy
okresem wdrażania projektu a jego kontynuacją?
 Jakie są korelacje pomiędzy nim a innymi projektami?
PUDEŁKO MIĘDZYKULTUROWE
Międzykulturowe wyzwania dla zarządzających projektem transgranicznym w trakcie jego
wdrażania
 Zaleca się sprawdzenie dostępnych danych odnośnie wskaźników oraz uzgodnienie
wspólnych wskaźników projektu
 Opracowanie odpowiednich zasad monitoring i ustalenie jego roli i charakteru
(obowiązkowy lub nie)
 Ustalenie oddziaływania monitoringu: na ile każdy z partnerów jest gotowy do
wprowadzenia zmian w planie projektu będących rezultatem przeprowadzonego
monitoringu?
Ocena zespołu oraz ewaluacja komunikacji i pracy zespołowej
Page 94 of 101
Ważne:
Aby dowiedzieć się więcej na temat ewaluacji projektu transgranicznego i tego, co jest w nim
istotne z punktu widzenia polsko-czeskiego pogranicza, przeczytaj koniecznie rozdział 5
z „NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TRANSGRANICZNYMI NA
POGRANICZU POLSKO-CZESKIM W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI-TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO” oraz
rozdział 5 z „NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TRANSGRANICZNYMI
NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI-TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO –
ĆWICZENIA”.
Page 95 of 101
Rozdział 6: Kluczowe kompetencje managera projektu transgranicznego
Nie istnieją ustalone, uniwersalne kryteria dotyczące wymogów jakie powinien spełniać manager projektów: uzależnione są one oczywiście od samego
projektu, kontekstu partnerstwa, danego zespołu projektowego, granicy czy terytorium itd.
Ogólny opis tego stanowiska został opracowany przez Narodowe Centrum Cywilnej Służby Obrony Kraju (CNFPT). W rzeczywistości Centrum to stworzyło
w 1993 roku pierwszą listę „terytorialnych" zawodów. Umożliwiła ona określenie jednego zawodu łączącego w sobie europejskie i międzynarodowe
dziedziny – dewelopera projektu. Dziś w wyniku rozwoju oraz profesjonalizacji wykonywane zawody stały się bardziej różnorodne. Dlatego też, aktualnie
lista Centrum obejmuje wiele różnorodnych zawodów. Wśród nich jeden jest bliski tematyce przez nas poruszanej tj. profil osoby odpowiedzialnej za
transgraniczną inżynierię (zobacz plik PDF).
Mając na uwadze wspomniany opis należy zauważyć kilka kwestii:
 Jest to opis pracy na cały etat (żaden z managerów projektów transgranicznych nie jest zatrudniony na cały etat w danym projekcie)
 Opracowanie to dotyczy administracyjnych uwarunkowań panujących na terytorium Francji.
Niezależnie od tych charakterystyk, opis ten umożliwia nam przeprowadzenie wstępnej analizy.
Kolejnym proponowanym przez nas krokiem jest analiza wiedzy, know-how oraz umiejętności samodzielnego zarządzania. Przeprowadzona „burza mózgów”
dotycząca tej kwestii, długoletnie doświadczenie w szkoleniach i kontaktach z managerami projektów transgranicznych i prowadzeniu różnorodnych form
wsparcia dla nich doprowadziło nas do zdefiniowania kluczowych kompetencji managera projektów transgranicznych.
Zarządzanie projektem transgranicznym wymaga różnorodnych kompetencji takich jak znajomość specyfiki tej dziedziny pracy, wiedza na temat know-how
pracy i zarządzania zespołem, umiejętność komunikacji, umiejętności organizacyjne, interpersonalne itp. Pragmatyzm oraz chęć usystematyzowania w/w
kompetencji zaprowadziły nas do klasyfikacji prof. Jürgena Boltena13, zgodnie z którą sklasyfikowaliśmy kompetencje wynikające z wiedzy, kompetencje
metodologiczne, osobiste oraz umiejętności społeczne i komunikacyjne. Ta klasyfikacja może stać się pomocna podczas opracowywania różnych form
szkoleniowych ukierunkowanych na określenie i rozwój takich kompetencji.
13
Profesor w dziedzinie komunikacji międzykulturowej Uniwersytetu w Jenie (Niemcy)
Page 96 of 101
Wiedza
-IDefiniowanie
projektu
transgranicznego
Metodologia
Umiejętności społeczne
Umiejętności
komunikacyjne
Umiejętność…
Umiejętność…
Umiejętność…
Umiejętność…
 pogłębiania wiedzy na
 przyjęcia, akceptacji
 zdefiniowania różnic
 komunikacji w obcym
temat zapotrzebowania
odmienności kulturowej
kulturowych (społecznych,
języku (lub w języku
oraz problematyki danych
partnera
ekonomicznych, politycznych,
partnerów)
obszarów
historycznych,..)
 jasnego, zrozumiałego
 przystosowania sposobu
przedstawienia oraz
wypowiadania się do
 rozwoju powszechnego
 zainteresowania się kulturą
zrozumienia problemów
wyjaśnienia swojego punktu
partnerów
rozmówców niebędących
widzenia dotyczącego
rodowitymi
 zdefiniowania wartości
 akceptacji i szacunku
projektu’ sytuacji
użytkownikami języka
dodanej projektu
w stosunku do różnic
transgranicznego
 analizy potrzeb
 brania pod uwagę
 zmiany perspektywy,
i problematyki terenów/
możliwych
spojrzenia na swój system
obszarów transgranicznych
nieporozumień podczas
wartości z innego punktu
komunikacji
 integracji punktów widzenia
widzenia
partnerów oraz postawienia  tolerancji zachowań
diagnozy/opracowania
niejednoznacznych,
całościowej analizy obszaru
niezrozumiałych
transgranicznego
Specyficzne umiejętności
personalne:
 elastyczność
 zdecydowanie
 rzetelność
 zaangażowanie
i wytrwałość
 otwartość
© Anne Dussap
i dociekliwość
Page 97 of 101
Wiedza
-IITworzenie
transgranicznego
partnerstwa
Metodologia
Umiejętności społeczne
Umiejętności
komunikacyjne
Umiejętność…
Umiejętność…
Umiejętność…
Umiejętność…
 pogłębiania wiedzy na
 motywacji uczestników
 tworzenia bezpiecznego
 zrozumiałego
temat osób
projektu i angażowania ich
środowiska pracy tj.
komunikowania się
zaangażowanych
do wspólnych działań
stymulowania komunikacji,
 przystosowania
w realizację projektu
zachęcania do wyrażania
 zarządzania wspólnymi
umiejętności
opinii każdego z partnerów,
celami, przydzielania i
komunikacyjnych do
 definiowania ról oraz
wzajemnego
zrozumienia
funkcji każdego uczestnika
nadzoru nad indywidualnymi
różnych kulturowych
(w projekcie
i zespołowymi funkcjami
 pobudzania empatii,
stylów oraz standardów
transgranicznym)
oraz wyznaczania
pozytywnego nastawienia do
komunikacji
i egzekwowania zakresów
różnic, odmienności,
 definiowania relacji
 dostosowania form
obowiązków
wspierania wzbudzania
pomiędzy uczestnikami
komunikacji do
zaufania,
transparentności
projektu a istotnymi,
 tworzenia odpowiednich
odpowiednich
czyli pozostawić miejsca na
z punktu widzenia
struktur kierowniczych oraz
preferencji kulturowych
wyjaśnienia różnic,
projektu, osobami nie
zarządzania projektem
(pisemna/słowna)
stereotypów
bezpośrednio
w porozumieniu z lokalnymi
 prezentacji (pisemnej,
zaangażowanymi w jego
instytucjami i właściwymi
 uświadamiania sobie istnienia
werbalnej/ wizualnej)
realizację
osobami
stereotypów i rozwijania
 rozpoznawania
kultury komunikacji
 zapobiegania konfliktom
możliwych
pozbawionej agresji
 tworzenia systemu
nieporozumień
 promowania uczenia się
informacyjnego
i wyjaśniania ich
i poznawania punktu widzenia
umożliwiającego każdemu
partnerom
partnera oraz wspierania
z partnerów dostęp do
 pogłębiania świadomości
procesu „wzajemnego
projektu i aktywne w nim
na temat kulturowych
poznawania się”
uczestnictwo
odmienności w
dziedzinie komunikacji
© Anne Dussap
Page 98 of 101
Wiedza
-IIIPlanowanie projektu
transgranicznego
Metodologia
Umiejętności społeczne
Umiejętności
komunikacyjne
Umiejętność…
Umiejętność…
Umiejętność…
Umiejętność…
 określania i realizacji
 pomocy partnerom w
 określania i pozyskiwania
 kierowania i moderowania
wspólnych celów
określaniu ról i zakresu
korzyści z różnorodności tj.
międzynarodowymi
odpowiedzialności
integracji
odmiennych
(międzykulturowymi)
 wyznaczania konkretnych
kultur ale także z rożnych
spotkaniami
działań związanych z
 sprecyzowania całkowitego
rodzajów partnerstw
obranymi celami
i wspólnego procesu
 strukturyzacji procesów
(publicznych/prywatnych
wspólnych strategicznych
 ustalenia ram czasowych i
 uzgadniania wspólnych
lub sektorowych obszaru
działań oraz objaśnienia tej
planu działań
decyzji
działania)
czy
nawet
struktury
 znalezienia źródeł
 funkcjonowania jako
ekspertów z różnych
 strukturyzacji komunikacji
finansowania (fundusze
(neutralny) mediator
dziedzin
z instytucjami
związane z współpracą
 przekładania wspólnej

organizowania
kultury
partnerskimi,
transgraniczną i/lub
strategii na konkretne
pracy (wzorzec,
osobami/instytucjami
określonym obszarem)
działania
metodologia)
promującej
zaangażowanymi w
 identyfikacji i określenia
 planowania, organizowania
pozytywne
i
kreatywne
realizację projektu
najwłaściwszych form
działań
nastawienie

negocjacji
prawnych projektu
 wykorzystywania grantów

wprowadzania
(struktury, statutu, umów,
 tworzenia sprawozdań
i funduszy
kreatywnych,
umów partnerskich itp.)
z postępów projektu
 opracowywania wspólnego
innowacyjnych,
wiążących
 określenia potrzeb oraz
i obowiązującego systemu
rozwiązań
szczegółów zewnętrznej
sprawozdawczego projektu
komunikacji
 gromadzenia zasobów
 tworzenia budżetu
celem wdrożenia projektu
 stworzenia odpowiedniego
dla projektu planu
komunikacji zewnętrznej
© Anne Dussap
Page 99 of 101
Wiedza
-IVRealizacja projektu
transgranicznego
Metodologia
Umiejętności społeczne
Umiejętności
komunikacyjne
Umiejętność…
Umiejętność…
Umiejętność…
Umiejętność…
 zdobywania wiedzy na
 zarządzania zasobami
 radzenia sobie
 zarządzania i koordynacji
temat realizacji operacji
w celu realizacji działań
i wyjaśniania różnic zdań
działań zespołu
finansowych w instytucjach  wdrażania różnorodnych
oraz konfliktów
projektowego
partnerskich i znajomości
działań zgodnie z planem
 krytycznego spojrzenia na
 prowadzenia
różnic w systemach
pracy przy zastosowaniu
własne kulturowe wzorce,
i moderowania spotkań
księgowania
wcześniej ustalonych
zachowania czy wartości
zespołów
 zarządzania budżetem
zasobów, terminów
 wprowadzania zmian i do
 kapitalizacji doświadczeń
projektu zgodnie z
i procedur
przystosowania się do nich
i osiągnięć projektowych
wytycznymi instytucji/osób  monitorowania realizacji
 radzenia sobie ze stresem
 komunikacji (zewnętrznej
finansujących go oraz
projektu tj. odpowiadać na
(własnym i innych)
i wewnętrznej) dotyczącej
z systemami finansowania
zapotrzebowanie,
realizacji projektu
 przekonania o słuszności
partnerów
dotrzymywać terminów,
realizacji projektu,
 porozumiewania się przy
osiągać wcześniej założone
własnego zaangażowania
wykorzystaniu różnych
rezultaty oraz korygować
oraz partnerów
metod komunikacji (prasy,
plan projektu
TV, technologii
 nadzorowania
informatyczne lub mediów
wykonywania budżetu
społecznościowych)
 ustalenia zakresu realizacji
budżetu, księgowania oraz
kontroli wykonywania
budżetu
 tworzenia sprawozdań
i bieżącego kontrolowania
procesu osiągania
zaplanowanych rezultatów
© Anne Dussap

Page 100 of 101
Wiedza
-VOcena projektu
transgranicznego
Metodologia
Umiejętności społeczne
Umiejętności
komunikacyjne
Umiejętność…
Umiejętność…
Umiejętność…
Umiejętność…
 zaznajomienia się
 stworzenia zakresu
 negocjowania zakresu
 zarządzania i koordynacji
z istniejącymi wskaźnikami
monitoringu
monitoringu
pracami zespołu
projektowego
 zapoznania się z celami
 realizowania
 umożliwienia
monitoringu
i monitorowania projektu
wypowiedzenia się różnym
partnerom na temat
 poznania i zrozumienia roli  opracowania właściwego
znaczenia zakresu
ewaluacji
zakresu, rodzaju ewaluacji
monitoringu
pracy zespołu
 ewaluacji uwzględniającej
różne potrzeby oraz
wymogi członków zespołu
 aktywnego słuchania
© Anne Dussap
Ważne:
Aby dowiedzieć się więcej na temat kluczowych kompetencji menadżera projektu transgranicznego i tego, co jest w nim istotne z punktu widzenia
polsko-czeskiego pogranicza, przeczytaj koniecznie rozdział 6 z „NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TRANSGRANICZNYMI NA
POGRANICZU POLSKO-CZESKIM W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI-TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO” oraz rozdział 6 z „NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCEGO
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TRANSGRANICZNYMI NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI-TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO –
ĆWICZENIA”.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Page 101 of 101
Download